Tài liệu Hạch toán kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại công ty bê tông xây dựng hà nội

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong t×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cïng víi nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. §Ó tiÕn kÞp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, nhµ níc ta ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m ®æi míi ®Êt níc. §iÒu nµy ®uùc hiÖn tõ khi nÒn kinh tÕ ®Êt níc chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ h¹ch to¸n ho¸ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng, nhµ níc ®· ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch më cöa vµ ®Ò ra ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc t¹o tiÒn ®Ò ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp tiÕp cËn víi c«ng nghÖ míi. §ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn cho sù th©m nhËp cña nhiÒu lo¹i hµng ho¸ níc ngoµi vµo níc ta ngµy cµng nhiÒu th× sù c¹nh tranh cµng m¹nh mÏ. §Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp trong níc lu«n ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý. Mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp trong c«ng t¸c qu¶n lý ®ã lµ kÕ to¸n. KÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lýho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh hiÖn nay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ngtrong c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng cêng tèt c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n, gi¸m s¸t chÆt chÔ viÖc sö dông lao ®éng, vËt t, tµi s¶n, tiÒn vèn... ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt ®îc nhiÒu s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng cao, doanh nghiÖp cßn ph¶i ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ nguyªn vËt liÖu. §©y lµ mét trong ba yÕu tè chiÕm tû träng lín quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu trong qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷, b¶o qu¶n vµ sö dông cã ý nghÜa lín trong viªcj tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tiÕt kiÖm vèn. C«ng ty Bª T«ng x©y dùng - Hµ Néi ®· vµ ®ang vËn hµnh c«ng t¸c h¹ch to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý mét c¸ch khoa häc. C«ng ty ®· chó träng n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, kh«ng ngõng ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé vµ trang bÞ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong coong t¸c qu¶n lý tõ trªn xuèng díi c¸c bé phËn. Bëi thÕ c«ng ty ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trong c«ng t¸c kÕ to¸n, trong ®ã cã kÕ to¸n Nguyªn VËt LiÖu gi÷ mét vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp . 1 C«ng ty Bª T«ng x©y dùng - Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc nhng h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kÕt hîp gi÷a kiÕn thøc ®· häc trªn nhµ trêng víi thêi gian ®i t×m hiÓu thùc tÕc¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ë c«ng ty Bª T«ng x©y dùng - Hµ Néi, ®ùoc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé phßng tµi chÝnh kÕ to¸n trong c«ng ty cïng víi sù híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn: TrÞnh ThÞ Thu NguyÖt ®· thùc sù gióp em cñng cè kiÕn thøc v÷ng h¬n vµ nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ngêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n. chÝnh v× vËy em ®· lùa chän c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n: “Nguyªn vËt liÖu - C«ng cô dông cô ” ë c«ng ty Bª T«ng x©y dùng - Hµ Néi ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn b¶nhµ m¸y b¸o c¸c nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khuyÕt ®iÓm. Em kÝnh mong ®îcsù gióp ®ì ®ãng gãp ý kiÕn bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé trong c«ng ty ®Ó phÇn ®Ò tµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! c¸c thÇy c« gi¸o ®· chÝ b¶o tËn t×nh, xin c¶m ¬n ban l·nh ®¹o, c¸c c« c¸c chó, anh chÞ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi ngµy 2 th¸ng 7 n¨m 2002 Häc sinh Mai ThÞ Nhµn 2 PhÇn I: §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty Bª T«ng x©y dùng - Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Bª T«ng x©y dùng - Hµ Néi. C«ng ty Bª T«ng x©y dùng - Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. TiÒn th©n lµ nhµ m¸y Bª t«ng ®óc s½n Hµ Néi ®îc thµnh lËp vµo ngµy 6 - 5 – 1961 theo quyÕt ®Þnh sè 472 / BKT cña bé kiÕn tróc. C«ng ty trùc thuéc bé x©y dùng qu¶n lý vµ do nhµ níc ®Çu t. Tõ n¨m 1961 ®Õn n¨m 1981, trong giai ®o¹n nµy nhµ m¸y ho¹t ®éng díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña bé kiÕn tróc, s¶n xuÊt kinh doanh theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña nhµ níc. Trong thêi kú nµy n¨m nµo nhµ m¸y còng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao víi møc t¨ng trëng kinh tÕ hµng n¨m lµ 15% Tõ n¨m 1982 ®Õn 1984, nhµ m¸y trùc thuéc tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 324 / CT- H§BT ngµy 11-12-1982 thµnh lËp tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi trong ®ã cã nhµ m¸y Bª t«ng ®óc s½n Hµ Néi. Tõ n¨m 1985 ®Õn 1988 nhµ m¸y vÉn mang tªn lµ nhµ m¸y Bª t«ng ®óc s¨n Hµ Néi, vµ ®îc bæ sung thªm nhiÖm vô s¶n xuÊt x©y l¾p gåm: l¾p ghÐp nhµ ë tÊm lín vµ cÊu kiÖn nhá theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®éi ghÐp nhµ ë tÊm lín th¬ch nhµ m¸y Bª t«ng ®óc s½n Hµ Néi sè 96 /TCT- TCCB ngµy 16 - 3 – 1985 cña bé x©y dông Hµ Néi. Tõ n¨m 1986 ®Õn nay: nhµ m¸y t¸ch khái tæng c«ng ty x©y dùng - Hµ Néi vµ ph¸t triÓn thµnh xÝ nghiÖp liªn hiÖp Bª t«ng x©y dùng - Hµ Néi trùc thuéc bé x©y dùng theo quyÕt ®Þnh sè 857 / BXD - TCL§ngµy 16 - 10 – 1989 cña bé x©y dùng. Tõ th¸ng 6 n¨m 1996 nhµ m¸y ®æi tªn thµnh C«ng ty Bª t«ng x©y dùng - Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 499 / BXD - TCL§. Sè vèn ®Çu t ban ®Çu cña c«ng ty lµ 147.485.975.100 ®ång. Trong ®ã: - Sè vèn lu ®éng: 92.783.929.009 ®ång. - Sè vèn cè ®Þnh: 54.702.664.091 ®ång. Sè vèn nµy ®îc h×nh thµnh tõ hai nguån vèn chñ yÕu sau: 3 Nguån vèn chñ së h÷u: 14.923.849.948 ®ång Nî ph¶i tr¶ : 132.562.125.152 ®ång Trô së chÝnh cña c«ng ty ®ãng t¹i x· §«ng Ng¹c - Tõ Liªm - Hµ Néi . 2. Ph¬ng thøc ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong c¬ chÕ thÞ trêng. 2.1. Ph¬ng ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay: Víi tiÒm n¨ng vèn cã cña c«ng ty Bª t«ng - hiÖn nay c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt mét mét sè lo¹i hµng chÝnh sau: - S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm Bª t«ng ®óc s½n: c¸c lo¹i cét ®iÖn trßn ly t©m, c¸c lo¹i èng níc ly t©m, c¸c lo¹i cét mãng cho c«ng tr×nh nh: Panel vµ nhiÒu s¶n phÈm kh¸c. - VÒ x©y dùng: x©y dùng nhµ ë, nhµ d©n dông, nhµ c«ng nghiÖp - S¶n phÈm c¬ khÝ: Khu«n mÉu 2.2. Mèi quan hÖ cña c«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ trong c¬ chÕ thÞ trêng: C«ng ty Bª t«ng lµ mét ®¬n vÞ hµng ®Çu lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu cho c¸c ®¬n vÞ b¹n. HiÖn nay c«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi lín ®Ó phï hîp víi su thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ: c«ng ty ®· tËp chung tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, më réng mÆt hµng, ®Çu t thiÕt bÞ tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý... ®Èy m¹nh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ ph¸t triÓn thÞ trêng, më réng quan hÖ hép t¸c víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc. Víi kh¶ n¨ng cña m×nh c«ng ty ®· tham ra x©y dùng vµ cung cÊp nhiÒu s¶n phÈm cho c¸c ddown vÞ tiªu biÓu: Khu nhµ ë B¾c Thanh Xu©n. Cung v¨n ho¸ h÷ nghÞ ViÖt X« Nhµ kh¸ch v¨n phßng Quèc Héi. 4 Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Th¹ch. Nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n. Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i II. C«ng ty ®· cung cÊp c¸c lo¹i s¶n phÈm: cét ®iÖn, èng níc, Panel... vµ c¸c cÊu kiÖn kh¸c ®· cung cÊp ®Õn t¹i ch©n c¸c c«ng tr×nh. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®¹t ®îc qua c¸c n¨m STT ChØ tiªu - Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN 1 + Gi¸ trÞ x©y l¾p + Gi¸ trÞ kh¸c - Tæng doanh thu + C«ng nghiÖp 2 +X©y l¾p +Hµng ho¸ kh¸c - C¸c kho¶n nép + Nép ng©n s¸ch 3 + Nép BHXH + Nép cÊp trªn 4 L¬ng b×nh qu©n §VT N¨m 2000 N¨m 2001 124.723 152.427 71.800 72.440 Tr.® 29.490 34.735 23.133 45.297 81.355 129.019 47.891 72.923 Tr.® 12.594 16.068 20.870 40.028 6.576 9.841 5.666 8.376 TR.® 568 975 342 490 Ng.® 666 748 KHn¨m2002 160.000 73.000 42.000 45.000 115.000 60.000 35.000 20.000 8800 840 III. Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chñ yÕu cña c«ng ty Bª T«ng x©y dùng - HN XÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n cña c«ng ty cã 3 ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh ®Ó s¶n xuÊt thµnh phÈm bª t«ng: + Ph©n xëng s¾t + Ph©n xëng trén bª t«ng + Ph©n xëng t¹o h×nh 5 - Ph©n xëng s¾t cã nhiÖm vô gia c«ng c¸c lo¹i s¾t thÐp t¹o ra khu«n lâi s¾t, cét ®iÖn, panel, cÊu kiÖn... Bé m¸y qu¶n lÝ g«m: 1 qu¶n ®èc ph©n xëng, 1 thèng kª, 1 thñ kho, 3 kÜ thuËt (trong ®ã cã hai kÜ s ). - Ph©n xëng trén bª t«ng : cã nhiÖm vô trén bª t«ng cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng theo ®¬n ®Æt hµng Bé m¸y qu¶n lý : 1 qu¶n ®èc, 2 phã qu¶n ®èc, 2 thñ kho, 1 thèng kª, 3 kü thuËt (trong ®ã cã 2 kü s ) - Ph©n xëng t¹o h×nh cã nhiÖm vô trén bª t«ng vµ dùa trªn c¬ së s¾t thÐp chuyÓn sang tù chÕ ®Ó ®óc c¸c s¶n phÈm cét ®iÖn, èng níc, cÊu kiÖn, Panel... Bé m¸y qu¶n lý gæm : 1qu¶n ®èc, 2 thèng kª, 1thñ kho, 4 kü thuËt (trong ®ã cã 3 kü s ) Ngoµi 3 ph©n xëng chÝnh trªn xÝ nghiÖp cßn cã ®éi c¬ giíi vËn t¶i cã nhiÖm vô vËn chuyÓn c¸c s¶n phÈm bª t«ng cho c¸c kh¸ch hµng Víi träng lîng lín kü thuËt phøc t¹p s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹o trªn d©y chuyÒn khÐp kÝn kiÓu chÕ biÕn liªn tôc, s¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i , mçi lo¹i cã mét qui tr×nh c«ng nghÖ riªng nhng ta cã thÓ thÊy qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cét ®iÖn lµ phøc t¹p h¬n c¶ . VËt liÖu xuÊt kho ®a vµo s¶n xuÊt : - §èi víi s¾t sÏ ®îc chuyÓn vµo ph©n xëng s¾t, t¹i ®©y s¾t sÏ ®îc kÐo, c¾t theo tõng kÝch thíc, uèn hµn t¹o khung, lâi cét ®iÖn. Sau ®ã chuyÓn sang ph©n xëng t¹o h×nh . - §èi víi xi m¨ng, c¸t, ®¸ ®îc chuyÓn vµo ph©n xëng t¹o h×nh.T¹i ®©y sÏ ®îc xµng s¹ch ®¸ d¨m ®îc röa s¹ch, sau ®ã xi m¨ng, c¸t, ®¸, d¨m ®îc ®a vµo trén theo tû lÖ gio phßng kÜ thuËt qui ®Þnh. Sau ®ã trén ®Òu t¹o ra bbª t«ng t¬i. Bª t«ng t¬i vµ khung lâi cét ®iÖn ë ph©n xëng s¾t chuyÓn vµo khu«n ®a lªn giµn quay li t©m ®Ó Ðp th¼ng vµ nÐn li t©m. Sau ®îc chuyÓn sang khu«n dìng hé, råi th¸o rì v¸n khu«n vµ hoµn thiÖn, nghiÖm thu, qua kh©u kiÓm tra cña phßng KCS råi nhËp kho thµnh phÈm. 6 Kh¸i qu¸t s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty ThÐp thanh kÐo th¼ng Hµn h¬i C¾t thÐp ChuÈn bÞ khu«n C¸t ®¸ s¬ chÕ L¾p thÐp vµo khu«n ThÐp cuén Uèn vßng cÊu t¹o Hµn khung vµ phô kiÖn N¹p bª t«ng Quay ly t©m Uèn vßng ®ai Chng h¬i Nåi trén bª t«ng Xi m¨ng Th¸o khu«n Hoµn thiÖn s¶n phÈm NghiÖm thu nhËp kho 7 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: §Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt c«ng ty Bª t«ng x©y dùng - Hµ Néi ®· x©y dùng cho m×nh mét bé m¸y qu¶n lý t¬ng ®èi hoµn chØnh bao gåm: Ban gi¸m ®èc, §¶ng uû, C«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn vµ c¸c phßng ban. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Bª t«ng x©y dùng - Hµ Néi Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc thuêng trùc C«ng ®oµn Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh §oµn thanh niªn Phßn KT – AT – SX Phßng thÝ nghiÖm KCS Chøc n¨ng nhiÖm vô bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty : - Ban gi¸m ®èc: gåm gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc + Gi¸m ®èc do ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp bæ nhiÖm miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ngêi bæ nhiÖm vµ ph¸p luËt, ®iÒu hµnh ho¹t ®éngcña c«ng ty. Lµ ngêi cã quyÒn hµnh cao nhÊt cña c«ng ty + Phã gi¸m ®èc: Cè chøc n¨ng vµ nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc gi¸m ®èc giao vµ uû quyÒn. 8 - §¶ng uû: Theo dâi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c vµ kÕt n¹p cho c¸c ®¶ng viªn cã thµnh tÝch. - C«ng ®oµn: Cã nhiÖm vô, chøc n¨nglµ ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cho ngêi lao ®éng. - §oµn thanh niªn: Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt, v¨n ho¸ v¨n nghÖ. - C¸c phßng ban: + Phßng tæ chøc thêng trùc b¶o vÖ: Vã chøc n¨ng nhiÖm vô tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, tiÒn l¬ng khªn thëng, kû luËt, thanh tra ph¸p chÕ. §¶m b¶o nhu cÇu vÒ lao ®éng trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ngµnh nghÒ lao ®éng. X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. S¾p xÕp ®µo t¹o c¸n bé, ®¶m b¶o quü l¬ng, lùa chän ph¬ng ¸n cho toµn c«ng ty. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt thµnh lËp ®¬n vÞ míi... + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë toµn c«ng ty. §ång thêi kiÓm tra kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty theo ph¸p luËt, tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh doanh trong toµn c«ng ty phôc vô cho môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qña cao. + Phßng kinh doanh: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô tham mu x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc, kÕ ho¹ch kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm theo ®óng th¸ng, quý, n¨m, x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n b¸n s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n ®Ó lËp hå s¬ ký kÕt hîp ®çng cung cÊp s¶n phÈm vµ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o, chµo hµng xóc tiÕn b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm víi kh¸ch hµng tiªu thô. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ ®Ì xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Ngoµi ra phßng cßn cã chøc n¨ng nhiÖm vô tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc kinh doanh, kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt vµ ®Çu t ph¸t triÓn. X©y dùng vµ triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. ChØ ®¹o tiÕn ®é s¶n xuÊt ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh nhÞp nhµng ®Òu ®Æn hoµn thµnh kÕ ho¹ch theo tõng giai ®o¹n. 9 + Phßng kü thuËt an toµn s¶n xuÊt: Cã chøc n¨ng nhiÖm vôtæ chøc triÓn khaithùc hiÖn chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c khoa häc, c«ng nghÖ, thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ quy ph¹m kü thuËt theo ®óng quy ®Þnh. ®Þnh møc vËt t kü thuËt tæ chøc øng dông c¸ctiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. Gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng, chÊt lîng s¶n phÈm, chÊt lîng c«ng tr×nh vµ an tåan lao ®éng trong s¶n xuÊt vµ vÖ sinh m«i trêng. TÝnh to¸n vµ cÊp phèi bª t«ng, tæ chøc thÝ nghiÖm c¸c s¶n phÈm tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt. + Phßng thÝ nghiÖm, KCS: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô qu¶n lý chÊt lîng kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i s¶n phÈm, kiÓm tra b¸n thµnh phÈm cña c¸c ®«n vÞ s¶n xuÊt trong hÖ thèng kÕ tiÕp nhau cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. KiÓm tra c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ toµn bé thµnh phÈmcña c«ng ty, lµm thñ tôc cÊp chøng chØvÒ chÊt lîng s¶n phÈm cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan. Lµm c¸c thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp trªn cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn cÊp nhµ n¬c. 5. VÞ trÝ vai trßcña bé phËn kÕ to¸n trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty KÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Víi t c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, kÕ to¸n trong c«ng ty lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh. KÕ to¸n cung cÊptoµn bé c¸c th«ng tinvÒ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ë c«ng ty, gióp l·nh ®¹o c«ng ty ®iÒu hµnh qu¶n lý ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao. KÕ to¸n ph¶n ¸nh toµn bé tµi s¶n hiÖn cã vµ sù vËn ®éng cña tµi s¶n ë doanh nghiÖp, gióp c«ng ty qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n. KÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong c«ng ty. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn lµ ngêi kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, tiÒn vèn, kiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông vèn, ®¶m b¶o chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. V× vËy kÕ to¸n c«ng ty cã mét vÞ trÝ, vai trß rÊt quan träng trong hÖ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 10 PhÇn II §Æc diÓm cña tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n ë c«ng ty 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty Bª t«ng x©y dùng - Hµ Néi §Ó phï hîp víi quy m« cña m×nh c«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc võa tËp chung võa ph©n t¸n mét c¸ch khoa häc Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty tæ chøc t¹i c«ng ty, ë mçi xÝ nghiÖp thµnh viªn cã bé m¸y kÕ to¸n riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp, thùc hiÖn c«ng t¸c vµo sæ trªn m¸y vi tÝnh, ®îc liªn kÕt trªn m¹ng cña c«ng ty vµ ®îc nèi m¹ng víi tæng c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty Bª t«ng x©y dùng - Hµ Néi KÕ to¸n trëng KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n tiªu thô Thñ quü Trëng phßng kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ 11 - KÕ to¸n trëng: chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vÒ chÕ ®é kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn ë c«ng ty. - Phã phßng kÕ to¸n: Tæng hîp b¸o c¸o. - KÕ to¸n TSC§: Theo dâi tæng hîp vµ chi tiÕt TSC§, trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, thùc hiÖn c«ng t¸c vµo sæ trªn m¸y vi tÝnh. - KÕ to¸n vËt t: Thùc hiÖn theo dâi vËt t, c«ng cô lao ®éng, thanh to¸n víi ngêi b¸n. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: TËp hîp chi phÝ, ph©n bæ chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt trong kú. - KÕ to¸n tiªu thô: Thùc hiÖn c«ng t¸c tiªu thô vËt t hµng ho¸, c«ngt¸c thanh to¸n vêi ngêi mua. - KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi tiÒn vay, tiÒn c«ng nî kh¸c. - KÕ to¸n TGNH: Theo dâi tiÒn göi cña c«ng ty t¹i ng©n hµng. - Thñ quü: B¶o qu¶n cÊp ph¸t tiÒn mÆt - KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô tæng hîp kÕ to¸n vµo sæ c¸i, kiÓm tra l¹i c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n: Chøc n¨ng: lµ c«ng cô qu¶n lý ®iÒu hµnh kiÓm so¸t, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, tiÒn vèn, kiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông vèn, ®¶m b¶o chñ ®éng trong sö dông vèn. Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi s¶n trong c«ng ty mét c¸ch hÕt søc chÆt chÏ, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty nhÊt lµ c«ng viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm - kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong c«ng ty, thêng xuyªn thu nhËp, cung cÊp th«ng tin vÒ toµn bé tµi s¶n vµ sù ®éng cña nã trong c«ng ty. Cung cÊp cho gi¸m ®èc cña nã trong c«ng ty, cung cÊp cho 12 gi¸m ®èc c«ng ty vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ tiÒn vèn cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã lùa chän ®a ra nh÷ng ®Þnh híng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh cã hiÖu qu¶. NhiÖm vô: Tæ chøc khoa häc vµ hîp lý c«ng t¸c kÕ to¸n, vËn dông ®óng ®¨n hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, lùa chän h×nh thøc ghi sæ hîp lý. Híng dÉn chØ ®¹o kiÓm tra c¸c bé phËn cã liªn quan viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp h¹ch to¸n ban ®Çu hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, hÖ thøc ghi sæ ... ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi sè lîng chÊt lîng vµ gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt, tån ... Tõ ®ã ph©n tÝch c¸c yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan ¶nh hëng ®Õn nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tham gia kiÓm kª, ®¸nh gi¸ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ níc, lËp ®Çy ®ñ ®óng h¹n b¸o c¸o kÕ to¸n phôc vô c«ng t¸c l·nh ®¹o qu¶n lý, ®iÒu hµnh, ph©n tÝch kinh tÕ. 3. H×nh thøc kÕ to¸n, ghi sæ kÕ to¸n. 3.1. H×nh thøc kÕ to¸n. HiÖn nay, kÕ to¸n c«ng ty ®· vµ ®ang sö dông h×nh thøc kÕ to¸n “NhËt ký chung” ®Ó qu¶n lý sæ s¸ch kÕ to¸n, ghi kÕ to¸n sö dông lµ: Sæ chi tiÕt, sæ nhËt ký chung, sæ c¸i, sæ nhËt ký chuyªn dïng. S¬ ®å h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ quü NhËt ký chung Sæ c¸i c¸c TK Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n 13 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra C¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ. KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n vµ ghi trùc tiÕp vµo sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian . Hµng ngµy hay ®Þnh kú kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu tõ nhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kh¶on cã liªn quan. Nh÷ng chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cÇn qu¶n lý chi tiÕt cô thÓ. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gè ®Ó ghi vµo sæ, thÎ chi tiÕt. Cuèi kú kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu tõ sæ thÎ kÕ to¸n vµ tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt §èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu gi÷a sæ c¸i tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt thÊy khíp ®óng th× kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, sè liÖu ®îc lÊy tõ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Cuèi kú tæng hîp sè liÖu tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp lªn b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n cña doanh nghiÖp: c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp theo h×nh thøc tËp trung, c¸c ban ®iÒu hµnh, c¸c ®éi s¶n xuÊt ... tuy®îc giao kho¸n nhng tÊt c¶ mäi chi phÝ ®Òu ®îc tËp hîp vÒ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh theo dâi qu¶n lý (C«ng ty §êng 122 kh«ng h¹ch to¸n vµ lµm b¸o c¸o quyÕt to¸n riªng tõng ®¬n vÞ) 4. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho. C«ng ty Bª t«ng X©y dùng - Hµ Néi h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 14 5. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. C«ng ty Bª t«ng X©y dùng - Hµ Néi tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lµ c¸c ho¸ ®¬n GTGT mua vËt t, hµng ho¸ ... mua vµo trong th¸ng theo quy ®Þnh cña luËt thuÕ GTGT. ThuÕ GTGT ®Çu ra: còng ®îc tÝnh to¸n kª khai trªn c¬ së toµn bé sè hµng ho¸ ®¬n vËt t, hµng ho¸, s¶n phÈm .. b¸n trong th¸ng theo quy ®Þnh cña luËt thuÕ GTGT. Sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Sè thuÕ GTGT ph¶i = nép trong kú ThuÕ GTGT ®Çu ra ThuÕ GTGT ®Çu vµo Trong ®ã thuÕ ®Çu ra vµ ®Çu vµo ®îc t×nh nh sau: Sè thuÕ GTGT = ®Çu ra ph¶i nép ThuÕ GTGT ®Çu = vµo ®îc khÊu tõ Gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ b¸n x ra ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã Tæng sè thuÕ ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸ dÞch vô (hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT cña hµng ho¸ nhËp khÈu) 15 PhÇn III: Chuyªn ®Ò kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Bª t«ng X©y dùng - Hµ Néi. 1. lý do chän chuyªn ®Ò. Qua qu¸ tr×nh häc tËp lÜnh héi kiÕn thøc vÒ lý thuyÕt trªn nhµ trêng vµ thêi gian ®i thùc tÕ t¹i C«ng ty Bª t«ng X©y dùng - Hµ Néi. Trong thêi gian ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ ®Ó t×m hiÓu qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n cña tõng phÇn hµnh trong c«ng ty. Em nhËn thÊy r»ng hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp dï s¶n xuÊt s¶n phÈm hay kinh doanh dÞch vô nãi chung vµ C«ng ty Bª t«ng X©y dùng - Hµ Néi nãi riªng (lµ mét c«ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm bª t«ng) trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh hiÖn nay ®Ó cã thÓ tån t¹i ph¸t triÓn ®îc, c«ng ty ph¶i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm c«ng ty ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ ban ®Çu ®Ó mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm trong ®ã c¸c yÕu tè nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ mét trong ba yÕu tè chiÕm tû träng lín vµ cÊu t¹o nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Trong thùc tÕ doanh nghiÖp nµo dï lµ nhµ níc hay t nh©n ®Òu muèn kinh doanh cã l·i. §Ó cã ®îc lîi nhuËn cao doanh nghiÖp ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi c«ng t¸c qu¶n lý, c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh yÕu tè nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy ph¶i nãi ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n cña bé phËn kÕ to¸n trong c«ng ty trong ®ã cã kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Ngêi lµm nhiÖm vô kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i h¹ch to¸n kÞp th¬i chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ tõng thø, tïng lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu sö dông trong c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ chñng lo¹i vµ chiÕm tû träng rÊt lín nªn viÖc tiÕt kiÖm, qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc gi¶m gi¸ thµnh phÈm s¶n phÈm. KÕ to¸n cung cÊp dÇy ®ñ th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi vÒ t×nh h×nh thu mua sö dông nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho nhµ qu¶n lý vµ l·nh ®¹o ®Ó ®a ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸c kh©u ®Çu vµo cã hiÖu qu¶ cao. Tõ nh÷ng nhËn thøc ®îc tÇm quan cña yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã mét ý nghÜa lín quyÕt ®Þnh ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Bëi vËy em xin chän chuyªn ®Ò “nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô” 16 2. TÇm quan träng vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong C«ng ty Bª t«ng X©y dùng - Hµ Néi. 2.1. TÇm quan träng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ quy m« s¶n xuÊt trong c«ng ty, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ mét c«ng cô ®¾c lùc kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ ngêi h¹ch to¸n theo dâi qu¶n lý chÆt chÏ tõng th÷, tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, tõ ®ã tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ tiÕt kiÖm vèn. Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ c¶u tõng thø, thõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô gióp cho nhµ qu¶n lý vµ l·nh ®¹o trong c«ng ty n¾m b¾t nh×n nhËn vÒ t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty m×nh ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh qu¶n lý cã hiÖu qu¶ cao. 2.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c«ng ty lµ mét c«ng cô quan träng ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. §Ó qu¶n lý tèt chøc n¨ng vµ c«ng viÖc cña m×nh th× kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô mµ c«ng ty ®Ò ra. Tæ chøc ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh NhËp - XuÊt - Tån kho vËt liÖu. TÝnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu ®· thu mua vµ nhËp kho nhµ m¸y, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua vËt liÖu vÒ c¸c mÆt: sè lîng, chñng lo¹i, gi¸ c¶, thêi h¹n nh»m ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi ®óng chñng lo¹i vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xu KÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu nhËp ho, phiÕu xuÊt kho vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan hîp lÖ, hîp ph¸p ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ vµ h¹ch to¸n. VËn dông ®óng ®¾n ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô sao cho hîp lý vµ khoa häc theo ®óng tµi kho¶n quy ®Þnh cña Bé tµi 17 chÝnh vµ cña c«ng ty. Híng dÉn kiÓm tra nh©n viªn cÊp díi viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®óng chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Më c¸c lo¹i sæ sach snh thÎ chi tiÕt, vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®óng chÕ ®é, ®óng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh gióp cho viÖc l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n kÕ to¸n ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh h÷u Ých vÒ yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n vËt liÖu ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ lîng th«ng tin kinh tÕ chÝnh x¸c trung thùc cña tõng laäi nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô c¶ vÒ mÆt lîng vµ gi¸ trÞ cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ l·nh ®¹o c«ng ty. TÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thùc tÕ xuÊt kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph©n báo vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ®óng ®èi tîng sö dông. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n, dù tr÷ , sö dông vËt liÖu ph¸t hiÖn, ng¨n ngõa vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸t xö lý vËt liÖu thõa thiÕu, ø ®äng, kÐm hoÆc mÊt phÈm chÊt. TÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ vËt liÖu ®· tiªu hao vµ ®èi tîng sö dông. Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu theo chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh, lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËt liÖu phôc vô v«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ph©n tÝch kinh tÕ. 3. Nh÷ng quy ®Þnh chung kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Trong c«ng ty lu«n ®a ra nhøng quy ®Þnh ®èi víi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nãi riªng ®Ó qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Nh÷ng quy ®Þnh mang tÝnh chÊt chñ quan cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn s¶n xuÊt ngµy cµng më réng cµ ph¸t triÓn, viÖc sö dông vËt liÖu, c«ng cô dông cô mét c¸ch tiÕt kiÖm hîp lý ngµy cµng ®îc coi träng. VËt liÖu c«ng cô dông cô trong c«ng ty l¹i chiÕm tû träng rÊt lín (kho¶ng 60 ®Õn 70%) Trong chi phÝ lµ mét trong 3 yÕu tè ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ùc tiÕn hµnh mét c¸ch thuËn lîi vµ nhanh trãng, thùc hiÖn tiÕt kiÑm chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §Ó h¹ch to¸n vËt liÖu chÝnh x¸, chÆt chÏ gi¶m ®¬ch nh÷ng h hao mÊt m¸t x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cung cÊp 18 th«ng tin kÞp thêi cho nhµ qu¶n lý, vµ l·nh ®¹o kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô cÇn tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh sau: - N¾m ch¾c néi vµ b¶n chÊt kinh tÕ cña tõng lo¹i, tõng thø nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. HiÓu râ ®îc tÝnh n¨ng lý ho¸, c«ng dông vµ môc ®Ých sö dông cña tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô khi chuyÓn dÞch dÇn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo yªu cÇu vµ néi dung kinh tÐ cña ban l·nh d¹o c«ng ty vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n. - §¸nh g¸i thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp - xuÊt - tån kho theo quy ®Þnh cña c«ng ty. - Qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh thu mua vËt liÖu, c«ng cô dông cô trªn c¸c mÆt sè lîng, chÊt lîng, gi¸ trÞ vµ thêi h¹n cung cÊp. Qu¸ tr×nh htu mua vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i ®¶m b¶o kÞp thêi ®Çy ®ñ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ph©n ®Þnh ®îc vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: + VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng, mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhng tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn dÞch gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. + C«ng cô dông cô thêng tham gi¸ vµo chiÒu chu kú s¶n xuÊt thêng vÉn gi÷ ®îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt gi¸ trÞ c«ng cô dông cô bÞ hao mßn dÇn vµ chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - X¸c ®Þnh tr×nh tù h¹ch to¸n vµ nhËp - xuÊt - tån vËt t. - H¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi vÒ sè lîng, chÊt lîng cña tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh»m tiÕt kiÖm ®îc vËt t trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. 19 - Dù tr÷ vËt liÖu, c«ng cô dông cô hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¸c c¬ së ®Þnh møc kü thuËt nh»m h¹ thÊp chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Dù tr÷ vËt liÖu,c«ng cô dông cô hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc b×nh thêng kh«ng bÞ ngõng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øng hoÆc g©y t×nh tr¹ng ø ®äng vÊn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu. - Tæ chøc b¶o quanne vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong kho còng nh ®ang trªn ®êng vËn chuyÓn mét c¸ch cã hÖ thèng phï hîp víi tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh»m h¹n chÕ nh÷ng rñi ro s¶y ra. 4. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu trong c«ng ty. 4.1. Ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Trong c«ng ty C«ng ty Bª t«ng X©y dùng - Hµ Néi vËt liÖu, c«ng cô dông cô gåm chiÒu lo¹i nh xi m¨ng, s¾t, thÐp, c¸t ®¸... cã tÝnh n¨ng lý ho¸ kh¸c nhau, cã c«ng dông vµ môc ®Ých sö dông kh¸c nhau. Do ®ã, yªu cÇu ngêi qu¶n lý ph¶i biÕt tõng lo¹ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. V× vËy ®Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®îc thuËn tiÖn cÇn ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô - Ph©n lo¹i vËt liÖu: C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu cña kÕ to¸n qu¶n trÞ trong c«ng ty vËt liÖu chia thµnh: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng thø nguyªn vËt liÖu khi tham gi¸ vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ lµ thµnh phÇn chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ vËt chÊt c¶u s¶n phÈm bao gåm: S¾t, thÐp, xi m¨ng, c¸t ®¸... + VËt liÖu phô: khi tham gia vµ s¶n xuÊt kh«ng t¹o nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm mµ cã t¸c dông phô lµm t¨ng chÊt lîng gi¸ trÞ s¶n phÈm bao gåm: S¬n chèng rØ, nhùa th«ng, que hµn ... + Nhiªn liÖu: X¨ng, dÇu, than, cñi... + VËt kÕt cÊu: lµ nh÷ng bé phËn cña s¶n phÈm trong c«ng ty bao gåm: vËt kÕt cÊu bª t«ng ®óc s½n... 20
- Xem thêm -