Tài liệu Giới thiệu ngôn ngữ và công cụ

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi giíi thiÖu Ngµy nay song song víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ khoa häc vµ kü thuËt th× nghµnh khoa häc tÝnh to¸n ®· ®ãng vai trß quan träng,nã ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt rùc rì víi nh÷ng b-íc tiÕn nh¶y vät.ViÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt vµo lÜnh vùc ®êi sèng cña con ng-êi ngµy cµng t¨ng vµ kh«ng ngõng can thiÖp vµo hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc trong ®êi sèng. C«ng nghÖ th«ng tin lµ mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc ®ã.§i ®«i víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh th× viÖc c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm øng dông ra ®êi cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ¸p dông ngµnh khoa häc nµy. Trªn thÕ giíi còng nh- ë ViÖt Nam ,c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän,nã lµ mét ngµnh khoa häc kü thuËt kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc ¸p dông vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi nh-: Qu¶n lý ,kinh tÕ ,th«ng tin...§Æc biÖt trong lÜnh vùc qu¶n lý vµ kinh doanh,c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu gióp con ng-êi gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò mét c¸ch nhanh chãng,tiÖn lîi vµ cã hiÖu qu¶ cao. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÆc dï rÊt cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc,xong thêi gian cã h¹n vµ kinh nghiÖm kiÕn thøc ch-a nhiÒu nªn ch-¬ng tr×nh qu¶n lý cöa hµng ch¾c cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò ch-a ®-îc tèi -u hoµn h¶o.V× vËy ,em mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó ®Ò tµi ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy §inh Hïng vµ c¸c thÇy trong khoa C«ng nghÖ th«ng tin tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi ®· tËn t×nh chØ b¶o h-íng dÉn chóng em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. PhÇn I Giíi thiÖu ng«n ng÷ vµ c«ng cô Ch-¬ng tr×nh qu¶n lý cöa hµng ®-îc thùc hiÖn b»ng hai c«ng cô rÊt phæ biÕn vµ ®-îc -a chuéng hiÖn nay trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng,®ã lµ C¬ së d÷ liÖu víi MicrosoftAccess vµ VisualBasic.Sau ®©y em xin tr×nh bµy tãm t¾t vÒ -u ®iÓm vµ tÝnh n¨ng cña hai ng«n ng÷ nµy: 1)MicrosoftAccess: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ¦u ®iÓm cña viÖc sö dông c¬ së d÷ liÖu MicrosoftAccess. MicrosoftAccess lµ mét trong bèn phÇn mÒm øng dông cña bé MicrosoftOffice.Nã lµ mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu.Nãi ®Õn qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu,ng-êi ta nghÜ ngay ®Õn Foxpro vµ Foxbase...lµ nh÷ng phÇn mÒm hÇu nhcã thÓ lµm ®-îc mäi viÖc,th-êng dïng trong c¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu lín.Access thÓ hiÖn nhiÒu ®Æc tÝnh -u viÖt mµ næi bËt h¬n c¶ lµ tÝnh ®¬n gi¶n hiÖu qu¶,nã cã thÓ ®¸p øng hÇu hÕt c¸c yªu cÇu vÒ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu. Trong Access: B¶ng ®-îc dïng l-u tr÷ d÷ liÖu.Truy vÊn lµ c«ng cô m¹nh cña Access dïng ®Ó tæng hîp,s¾p xÕp,t×m kiÕm d÷ liÖu trªn c¸c b¶ng,cã thÓ sö dông truy vÊn mét b¶ng ®Ó x©y dùng c¸c truy vÊn kh¸c.Víi truy vÊn cã thÓ gi¶i quyÕt kh¸ nhiÒu d¹ng bµi to¸n trong hÖ c¬ së d÷ liÖu. MÉu biÓu (Form) th-êng dïng ®Ó tæ chøc cËp nhËt d÷ liÖu cho c¸c b¶ng vµ thiÕt kÕ giao diÖn ch-¬ng tr×nh.Ngoµi kh¶ n¨ng nhËp d÷ liÖu trùc tiÕp vµo c¸c b¶ng,mÉu biÓu cung cÊp nhiÓu kh¶ n¨ng nhËp d÷ liÖu kh¸c:NhËp tõ mét danh s¸ch,nhËp c¸c h×nh ¶nh,nhËp d÷ liÖu ®ång thêi trªn nhiÒu b¶ng,nhËp gi¸ trÞ ®¬n lÎ tõ bµn phÝm.MÉu biÓu cßn cã kh¶ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨ng quan träng kh¸c lµ tæ chøc giao diÖn ch-¬ng tr×nh d-íi d¹ng c¸c nót lÖnh hoÆc hÖ thèng menu. B¸o biÓu (Report) lµ c«ng cô tèt ®Ó phôc vô cho in Ên víi kh¶ n¨ng: -In d÷ liÖu d-íi d¹ng b¶ng -In d÷ liÖu d-íi d¹ng b¶ng biÓu S¾p xÕp,ph©n nhãm,tæng hîp d÷ liÖu tr-íc khi in.In d÷ liÖu cña nhiÒu b¶ng trªn mét th«ng b¸o. Macro bao gåm d·y c¸c hµnh ®éng dïng ®Ó tù ®éng ho¸ mét lo¹t c¸c thao t¸c,th-êng dïng Macro víi biÓu mÉu tæ chøc giao diÖn ch-¬ng tr×nh. Module lµ n¬i chøa c¸c hµm,thñ tôc viÕt b»ng ng«n ng÷ VBA (Visual Bassic for Application).C¸c hµm vµ thñ tôc sÏ trî gióp gi¶i quyÕt nh÷ng phÇn viÖc khã mµ c«ng cô kh«ng lµm næi. Tõ c¸c øng dông cña Access ta cã thÓ t¹o nªn mét øng dông c¬ së d÷ liÖu Access hoµn chØnh l-u tr÷ chØ trong mét tËp tin .mdb. HÇu hÕt c¸c øng dông cña Access chóng ta ®Ò ra yªu cÇu viÕt rÊt Ýt hoÆc kh«ng viÕt m· VBA.Mét sè øng dông cña Access chñ yÕu dùa vµo Macro thay v× dïng m· VBA tù ®éng ho¸ c¸c øng dông.Dïng Macro sÏ dÔ dµng thùc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖn c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n nh- ®ãng,më Form,hiÓn thÞ vµ Èn c¸c thanh c«ng cô,thi hµnh c¸c b¸o c¸o. 2)VisualBasic 6.0: LËp tr×nh víi VisualBasic ngµy cµng ®-îc yªu cÇu trong c¸c ®Ò ¸n thùc hiÖn trong vµ ngoµi n-íc.VB 6. lµ phiªn b¶n míi vµ m¹nh nhÊt cña VisualBasic. VB lËp tr×nh trªn window t¹o ch-¬ng tr×nh cã giao diÖn ®Ñp m¾t vµ th©n thiÖn víi ng-êi dïng. VB cã ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc ®iÓm còng nh- nh÷ng -u viÖt cña nh÷ng ng«n ng÷ lËp tr×nh tr-íc ®ã nh- Pascal,C,...H¬n thÕ n÷a VB cßn lo¹i bá mét sè nh÷ng kh¸i niÖm phøc t¹p,dÔ g©y nhÇm lÉn nh- kh¸i niÖm con trá trong C. ¦u ®iÓm cña VB lµ ®¬n gi¶n,dÔ häc,dÔ tiÕp cËn víi ng-êi lËp tr×nh,VB cã nhiÒu c«ng cô gióp cho ng-êi lËp tr×nh tiÕt kiÖm thêi gian trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ giao diÖn vµ viÕt code.Ngoµi ra VB cßn mang d¸ng vÎ cña phong c¸ch lËp tr×nh h-íng ®èi t-îng,mét phong c¸ch lËp tr×nh míi hiÖn ®¹i cã nhiÒu -u viÖt h¬n phong c¸ch lËp tr×nh h-íng thñ tôc cña nh÷ng ng«n ng÷ lËp tr×nh nh- Pascal vµ C. Bªn c¹nh ®ã VB cßn cã nhiÒu c«ng cô vµ ®Æc ®iÓm míi nh- lËp tr×nh kÕt hîp c¬ së d÷ liÖu,®Æc biÖt lµ víi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Access,cã nhiÒu kü thuËt lËp tr×nh nh- ODBC,DAO,RDO,ADO,RDS. VisualBasic ®ang ngµy cµng trë nªn phæ biÕn trªn mäi lÜnh vùc lËp tr×nh vµ trë thµnh ng«n ng÷ ®-îc -a chuéng nhÊt víi nh÷ng nhµ lËp tr×nh chuyªn nghiÖp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II §Ò tµi thùc tËp LËp ch-¬ng tr×nh qu¶n lý cöa hµng ®¬n gi¶n Môc ®Ých:luyÖn ng«n ng÷,tËp x©y dùng mét bµi to¸n nhá,tËp tæ chùc ch-¬ng tr×nh. Néi dung: §èi t-îng cÇn qu¶n lý lµ hµng ho¸ gåm c¸c thuéc tÝnh M· hµng,Tªn hµng,§¬n gi¸,§Æc ®iÓm,Sè l-îng tèi thiÓu,Sè l-îng trong kho LËp ch-¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷: 1.NhËp hµng vµ ghi lªn ®Üa d-íi d¹ng c¸c File b¶n ghi(Record). 2.§äc vµ ®-a c¸c b¶n ghi cña File ra mµn h×nh ®Ó xem,10 b¶n ghi mét lÇn. 3.NhËp yªu cÇu mua gåm tªn kh¸ch hµng,m· hµng,sè l-îng.KiÓm tra: -NÕu ®ñ hµng th× in vËn ®¬n ra mµn h×nh vµ filetext gåm: m·,tªn kh¸ch hµng,tªn hµng,sè l-îng,gi¸ v.v... 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -NÕu kh«ng ®ñ th× in th«ng b¸o ra mµn h×nh vµ filetext cho kh¸ch hµng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III C¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò C«ng nghÖ th«ng tin ®ang ®-îc øng dông rÊt nhiÒu trong mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng,mäi sù viÖc ®Òu ®-îc tin häc ho¸ vµ ®-îc xö lý b»ng m¸y tÝnh dùa trªn c¸c phÇn mÒm ngµy cµng ®-îc ph¸t triÓn.C«ng viÖc qu¶n lý trong c¸c c«ng ti vµ cöa hµng tr-íc ®©y dïng sæ s¸ch giÊy tê phøc t¹p,tèn nhiÒu thêi gian,nay ®· ®-îc gi¶i quyÕt mét c¸ch ®¬n gi¶n,hiÖu qu¶ vµ nhanh chãng b»ng c¸c phÇn mÒm qu¶n lý.D-íi ®©y em xin tr×nh bµy h-íng gi¶i quyÕt,ph©n tÝch,thiÕt kÕ cho mét ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm qu¶n lý cöa hµng nhá. Ch-¬ng tr×nh qu¶n lý cöa hµng nhá,víi ®èi t-îng chñ yÕu lµ hµng ho¸ gåm cã c¸c thuéc tÝnh:M· hµng,Tªn hµng,§¬n gi¸,§Æc ®iÓm,Sè l-îng tèi thiÓu,Sè l-îng trong kho.Ta ph¶i x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu b»ng Access:gåm cã b¶ng hµng ho¸ cã c¸c tr-êng t-¬ng øng víi c¸c thuéc tÝnh cña hµng ho¸:M· hµng cã kiÓu d÷ liÖu Number m« t¶ m· hiÖu cña hµng ho¸,Tªn hµng cã kiÓu d÷ liÖu Text thÓ hiÖn tªn cña lo¹i hµng,§¬n gi¸ cã kiÓu d÷ liÖu lµ Currency thÓ hiÖn gi¸ trÞ cña lo¹i hµng,§Æc ®iÓm cã kiÓu d÷ liÖu Text nªu lªn nh÷ng ®Æc tÝnh cña lo¹i hµng,Sl tèi thiÓu cã kiÓu d÷ liÖu Number,SL trong kho cã kiÓu d÷ liÖu Number. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ VB kÕt hîp víi c¬ së d÷ liÖu,dïng m« h×nh ADO(Access Data Object) t¹o mét form nhËp hµng gåm cã c¸c textbox cho ng-êi sö dông nhËp vµo c¸c thuéc tÝnh (t-¬ng ®-¬ng víi c¸c tr-êng trong c¬ së d÷ liÖu) cña ®èi t-îng hµng ho¸.Mçi khi nhËp vµo mét lo¹i hµng ng-êi dïng l¹i trùc tiÕp ghi lo¹i hµng ®ã vµo File b¶n ghi(Record) th«ng qua mét nót nhÊn(button),lóc ®ã ch-¬ng tr×nh sÏ ®äc nh÷ng d÷ liÖu cho hµng ho¸ ®-îc nhËp vµo trªn c¸c textbox råi ghi vµo File Record.Ng-êi dïng cã thÓ xo¸ mét lo¹i hµng hä muèn khái c¬ së d÷ liÖu sau khi chän lo¹i hµng vµ nhÊn nót Delete. Sau ®ã,ta lËp mét form hiÓn thÞ c¸c lo¹i mÆt hµng ®· ®-îc ghi vµo file,®äc lÇn l-ît c¸c b¶n ghi (Record) trong file,10 b¶n ghi mét lÇn.Ta dïng vßng lÆp ®äc lÇn l-ît tõng b¶n ghi trong file råi in ra mµn h×nh. §Õn phÇn yªu cÇu cña kh¸ch hµng,ta lËp mét form mua hµng,gåm cã c¸c textbox ®Ó kh¸ch hµng nhËp vµo tªn,m· sè kh¸ch hµng,®Þa chØ,sè ®iÖn tho¹i,email,m· hµng cña lo¹i hµng cÇn mua vµ sè l-îng.NÕu nh- kh¸ch hµng nhËp thiÕu môc nµo ch-¬ng tr×nh sÏ hiÖn ra th«ng b¸o yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i nhËp ®ñ.Sau ®ã ch-¬ng tr×nh sÏ kiÓm tra xem m· hµng mµ kh¸ch hµng nhËp vµo cã trong c¬ së d÷ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 liÖu hµng ho¸ kh«ng,nÕu kh«ng cã th× in th«ng b¸o cho kh¸ch hµng,nÕu cã ch-¬ng tr×nh sÏ tiÕp tôc kiÓm tra sè l-îng hµng mµ kh¸ch hµng yªu cÇu cöa hµng cã ®ñ kh«ng.NÕu kh«ng ®ñ l-îng hµng ch-¬ng tr×nh sÏ in ra th«ng b¸o cho kh¸ch hµng vµ ghi vµo file th«ng b¸o,nÕu ®ñ l-îng hµng ch-¬ng tr×nh sÏ in ra ho¸ ®¬n gåm cã tªn kh¸ch hµng,m· sè kh¸ch hµng,®Þa chØ,®iÖn tho¹i,email,tªn hµng,m· hµng,sè l-îng,gi¸ tiÒn vµ ghi vµo file ho¸ ®¬n. PhÇn IV Ch-¬ng tr×nh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.X©y dùng c¬ së d÷ liÖu:dïng MicrosoftAccess,ta x©y dùng b¶ng hµng ho¸ cho ®èi t-îng hµng ho¸ gåm c¸c tr-êng:M· hµng,Tªn hµng,§¬n gi¸,§Æc ®iÓm,SL tèi thiÓu,SL trong kho. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.ThiÕt kÕ giao diÖn MDI: thiÕt kÕ menu gåm cã c¸c môc: File:-Hµng ho¸:-NhËp hµng:nhËp c¸c lo¹i mÆt hµng -HiÓn thÞ:hiÓn thÞ c¸c lo¹i mÆt hµng -Open:më file -Exit:®ãng ch-¬ng tr×nh Mua hµng:phÇn cho kh¸ch hµng View:§Ò tµi Help:-About:giíi thiÖu ch-¬ng tr×nh -Help:h-íng dÉn sö dông ch-¬ng tr×nh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.ThiÕt kÕ form nhËp d÷ liÖu: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThiÕt kÕ formnhËp hµng vµo c¬ së d÷ liÖu dïng m« h×nh ADO(Access Data Objects) vµ DataformWizard.Dïng nót Record ®Ó ghi b¶n ghi vÒ lo¹i hµng vµo file sau mçi lÇn nhËp vµo mét lo¹i hµng,sau khi nhËp vµo c¸c tr-êng cho mét lo¹i hµng,Ên nót Record ch-¬ng tr×nh sÏ ®äc d÷ liÖu trong c¸c textbox vµ ghi vµo file b¶n ghi. Private Type Hanghoa mahang As Integer tenhang As String dongia As Currency dacdiem As String SLtoithieu As Integer SLtrongkho As Integer End Type 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Private Sub Command1_Click() Static i As Integer 'i vi tri cua record Open "c:\thuctap\banghi.txt" For Random As #1 Len = 10000 'tao mot file record Dim h1 As Hanghoa h1.mahang = txtFields(0).Text h1.tenhang = txtFields(1).Text h1.dongia = txtFields(2).Text h1.dacdiem = txtFields(3).Text h1.SLtoithieu = txtFields(4).Text h1.SLtrongkho = txtFields(5).Text i = i + 1 Put #1, i, h1 Close #1 End Sub 4.ThiÕt kÕ form hiÓn thÞ c¸c b¶n ghi trong file: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Private Type Hanghoa mahang As Integer tenhang As String dongia As Currency dacdiem As String SLtoithieu As Integer SLtrongkho As Integer End Type 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Private Sub Command1_Click() Dim i As Integer Dim a As Hanghoa Formhthi.Print "MAHANG", "TENHANG", "DONGIA", "DACDIEM", "SLtoithieu", "SLtrongkho" Open "c:\thuctap\banghi.txt" For Random As #1 Len = 10000 For i = 1 To 10 Get #1, i, a Formhthi.Print a.mahang, a.tenhang, a.dongia, a.dacdiem, a.SLtoithieu, a.SLtrongkho Next i Close #1 m = 11 End Sub Private Sub Command2_Click() Dim i As Integer Dim a As Hanghoa Open "c:\thuctap\banghi.txt" For Random As #1 Len = 10000 For i = m To m + 9 Get #1, i, a Formhthi.Print a.mahang, a.tenhang, a.dongia, a.dacdiem, a.SLtoithieu, a.SLtrongkho Next i Close #1 m = m + 10 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 End Sub 5.ThiÕt kÕ form mua hµng: Sau khi kh¸ch hµng nhËp vµo c¸c tr-êng trong c¸c textbox:kh¸ch hµng,m· sè kh¸ch hµng,®Þa chØ,sè ®iÖn 20
- Xem thêm -