Tài liệu Giáo án tự chọn cơ bản lớp 11

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG Ngaøy soaïn: Tieát 1 / GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN / . Ngaøy daïy: 11B…: / / . 11B…: OÂN TAÄP COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC / / I. MUÏC TIEÂU: 1. Veà kieán thöùc:  Hoïc sinh naém ñöôïc caùc coâng thöùc löôïng giaùc ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 10. 2. Veà kyõ naêng:  Vaän duïng caùc coâng thöùc löôïng giaùc ñeå giaûi nhöõng baøi toaùn ñôn giaûn ví duï: ruùt goïn bieåu thöùc, chöùng minh ñaúng thöùc,.... 3. Veà thaùi ñoä:  Caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:  Chuaån bò caùc baøi taäp. III. GÔÏI YÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:  Phöông phaùp môû vaán ñaùp thoâng qua caùc hoaït ñoäng ñieàu khieån tö duy. IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC I. Coâng thöùc coäng: * sin(a+b) = sina.cosb + cosa.sinb GV: ÔÛ lôùp 10 ta ñaõ ñöôïc hoïc nhöõng * sin(a-b) = sina.cosb - cosa.sinb coâng thöùc löôïng giaùc naøo? * cos(a+b) = cosa.cosb - sina.sinb HS: Coâng thöùc coäng, coâng thöùc nhaân * cos(a-) = cosa.cosb + ina.sinb ñoâi, coâng thöùc haï baäc, coâng thöùc bieán ñoåi tích thaønh toång, toång thaønh tích. Hoaït ñoäng 1: GV: Haõy nhaéc laïi coâng thöùc coäng. HS: TL GV: Ra ñeà baøi taäp. Yeâu caàu HS c/m Baøi taäp 1: Chöùng minh: Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 1 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG HS: C/m GV: Haõy bieán ñoåi ñeå söû duïng coâng thöùc coäng HS: a )3sin x  3 cos x 3 1 sin x  cos x ) 2 2    2 3(cos sin x  sin cos x) 6 6   2 3 sin( x  ) 6  2 3( GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN a )3sin x  3 cos x  2 3 sin( x   ) 6   )  2 cos( x  ) 4 4   c) sin x  cos x  2 sin( x  )   2 cos( x  ) 4 4 b) sin x  cos x  2 sin( x  CM: a )3sin x  3 cos x 3 1 sin x  cos x) 2 2    2 3(cos sin x  sin cos x) 6 6   2 3 sin( x  ) 6  2 3( b) c): c/m töông töï Hoaït ñoäng 2: II. Coâng thöùc nhaân ñoâi, coâng thöùc haï GV: Haõy nhaùc laïi coâng thöùc nhaân ñoâi vaø haï baäc: baäc? 1) Coâng thöùc nhaân ñoâi: sin 2a  2sin a.cos a HS: TL cos 2a  cos 2 a  sin 2 a  2cos 2 a  1  1  2sin 2 a 2) Coâng thöùc haï baäc: GV: Haõy haï baäc caùc bieåu thöùc sau: sin 2 a  1  cos 2a 1  cos 2a ;cos 2 a  2 2 a )sin 4 x  cos 4 x Baøi taäp 2: Haõy haï baäc caùc bieåu thöùc sau: b) sin x  cos x a )sin 4 x  cos 4 x HS: Thöïc hieän nhôø vaøo coâng thöùc haï baäc vaø haèng ñaúng thöùc. b) sin 6 x  cos6 x 6 6 Giaûi: a) sin 4 x  cos 4 x  (sin 2 x  cos 2 x) 2  2sin 2 x.cos 2 x 1 1 1  cos 4 x 3  cos 4 x  1  sin 2 2 x  1  .  2 2 2 4 6 6 2 3 2 3 b)sin x  cos x  (sin x)  (cos x) 3 3 1  cos 4 x 5  3cos 4 x  1  sin 2 2 x  1  .  4 4 2 8 V. Cuûng coá : Nhaéc laïi caùc noäi dung chính cuûa baøi. VI. Daën doø: Xem laïi coâng thöùc bieán ñoåi tích thaønh toång, toång thaønh tích. Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 2 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG Ngaøy soaïn: Tieát 2 / GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN / . Ngaøy daïy: 11B…: / / . 11B…: OÂN TAÄP COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC / / I. MUÏC TIEÂU: 1. Veà kieán thöùc:  Hoïc sinh naém ñöôïc caùc coâng thöùc löôïng giaùc ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 10. 2. Veà kyõ naêng:  Vaän duïng caùc coâng thöùc löôïng giaùc ñeå giaûi nhöõng baøi toaùn ñôn giaûn ví duï: ruùt goïn bieåu thöùc, chöùng minh ñaúng thöùc,.... 3. Veà thaùi ñoä:  Caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:  Chuaån bò caùc baøi taäp. III. GÔÏI YÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:  Phöông phaùp môû vaán ñaùp thoâng qua caùc hoaït ñoäng ñieàu khieån tö duy. IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG THAÀY VAØ TROØ Hoaït ñoäng 1: GV: Haõy nhaéc laïi coâng thöùc bieán ñoåi tích thaønh toång. HS: TL GV: Ra ñeà baøi taäp. Yeâu caàu HS c/m HS: Giaûi NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC III. Coâng thöùcbieán ñoåi tích thaønh toång: 1 � cos  a  b   cos  a  b  � � 2� 1 sin a sin b   � cos  a  b   cos  a  b  � � 2� 1 sin a cos b  � sin  a  b   sin  a  b  � � 2� 1 cos a sin b  � sin  a  b   sin  a  b  � � 2� cos a cos b  Baøi taäp 1: Bieán ñoåi thaønh toång: Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 3 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN a ) cos1200.cos 200 GV: Haõy bieán ñoåi ñeå söû duïng coâng thöùc b) sin 650.sin 450 bieán ñoåi tích thaønh toång. HS: c )a) cos 1 (cos1400  cos100 0 ) 2 1 b) sin 650.sin 450   (cos110 0  cos 20 0 ) 2   1  7 c) a) cos .cos  (cos  cos ) 4 3 2 12 12 Giaûi: a ) cos120 0.cos 200    .cos 4 3 1 (cos1400  cos1000 ) 2 1 b) sin 650.sin 450   (cos1100  cos 200 ) 2   1  7 c) a) cos .cos  (cos  cos ) 4 3 2 12 12 a ) cos1200.cos 200  Baøi taäp 2: Chöùn minh: GV: Goïi hs c/m HS: c/m döïa vaøo coâng thöùc bieán ñoåi tích thaønh toång � � � � 1 a )sin x.sin �  x � .sin �  x � sin 3 x �3 � �3 � 4 � � � � 1 b) cos x.cos �  x � .cos �  x � cos 3x �3 � �3 � 4 � � � � c ) cos �x  � sin �x  � sin x cos x � 2� � 2� Hoaït ñoäng 2: GV: Haõy nhaùc laïi Coâng thöùcbieán ñoåi toång thaønh tích A B AB cos 2 2 A B AB cos A  cos B  2sin sin 2 2 A B A B sin A  sin B  2sin cos 2 2 A B A B sin A  sin B  2 cos sin 2 2 sin  A �B  tan A �tan B  cos A cos B cos A  cos B  2 cos HS: TL GV: Haõy bieán ñoåi thaønh tích caùc bieåu thöùc sau: 1 a )  sin 2 x 2 1 b)   cos 2 x 2 c )2 cos 4 x  3 IV. Coâng thöùcbieán ñoåi toång thaønh tích: Baøi taäp 3: Haõy bieán ñoåi thaønh tích caùc bieåu thöùc sau: 1 a )  sin 2 x 2 1 b)   cos 2 x 2 c)2 cos 4 x  3 Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 4 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN HS: Giaûi: 1 � � � � a )  sin 2 x  2sin �  x � cos �  x � 2 12 12 � � � � 1 � � � � a )  sin 2 x  2sin �  x � cos �  x � 2 12 12 � � � � 1 1 � � � � � � � � b)  cos 2 x  2 cos �  x � cos �  x � b)  cos 2 x  2 cos �  x � cos �  x � 2 2 �6 � �6 � �6 � �6 �  � �  �  � �  � � � c)2 cos 4 x  3  4sin � 2x  � sin � 2 x  � c)2 cos 4 x  3  4sin � 2x  � sin � 2x  � � 12 � � 12 � � 12 � � 12 � GV: Goïi hs ruùt goïn HS: Söû duïng coâng thöùc bieán ñoåi toång thaønh tích ñeå ruùt goïn a )T  (tan x  tan 2 x)(cos x  cos 3 x) sin 3 x  .2.cos 2 x cos x  2sin 3x cos x cos 2 x sin 5a  sin a b)T  cos 5a  cos a 2sin 3a cos 2a   tan 3a 2 cos 3cos 2a Baøi taäp 4: Ruùt goïn a )T  (tan x  tan 2 x)(cos x  cos 3 x) sin 5a  sin a b)T  cos 5a  cos a Giaûi: a )T  (tan x  tan 2 x)(cos x  cos 3 x) sin 3 x  .2.cos 2 x cos x  2sin 3 x cos x cos 2 x sin 5a  sin a b)T  cos 5a  cos a 2sin 3a cos 2a   tan 3a 2 cos 3cos 2a V. Cuûng coá : Nhaéc laïi caùc noäi dung chính cuûa baøi. VI. Daën doø: Hoïc thuoäc coâng thöùc löôïng giaùc. Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 5 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG Ngaøy soaïn: / / GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN . Ngaøy daïy: 11B…: / / . 11B…: / / Tieát 3: BAØI TAÄP PHEÙP TÒNH TIEÁN I. MUÏC TIEÂU: 1. Veà kieán thöùc:  Hoïc sinh naém ñöôïc ñ/n, t/c, bieåu thöùc toaï ñoä pheùp tònh tieán 2. Veà kyõ naêng:  Vaän duïng lyù thuyeát giaûi baøi taäp SGK 3. Veà thaùi ñoä:  Caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:  Chuaån bò caùc baøi taäp. III. GÔÏI YÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:  Phöông phaùp GQVÑ (BTaäp) IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra baøi cuõ: Thoâng qua LT coù KT 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG THAÀY VAØ TROØ BT1. SGK. Tr7: Hoaït ñoäng 1: GV: M '  Tvr ( M ) � ? M  T vr ( M ') � ? HS: TL GV: Töø ñoù suy ra ñpcm Hoaït ñoäng 2: NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC C / m : M '  Tvr ( M ) � M  T vr ( M ') Thaät vaäy: uuuuur r M '  Tvr ( M ) � MM '  v uuuuuu r r � M ' M  v � M  T vr (M ') BT2. SGK. Tr7: Cho tam giaùc ABC, G laø troïng taâm. Xaùc ñònh aûnh cuûa tam giaù c ABC qua pheùp uuur tònh tieán theo vectô AG . Xaùc ñònh D sao uuur cho pheùp tònh tieán theo vectô AG bieán D thaønh A. Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 6 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN GIAÛI: * Ta coù: GV: Goïi HS veõ hình, xaùc ñònh Tuuuur ( A)  G AG uuu r ( ABC )  ? TuAG uuu r ( B)  B ' TuAG HS: veõ hình uuu r (C )  C ' TuAG uuu r ( D)  A � ? GV: TuAG uuur uuur uuu r ( D )  A � DA  AG HS: TuAG uuur uuur uuu r ( D )  A � DA  AG * Vì TuAG . Vaäy D laø ñieåm sao cho A laø trung ñieåm DG D GV: Vaäy coù NX gì veà D? HS: D laø ñieåm sao cho A laø trung ñieåm DG A G B C B' C' BT3. SGK. Tr7: r Trong mp toaï ñoä Oxy cho vectô v =(GV: Haõy nhaéc laïi bieåu thöùc toaï ñoä cuûa 1;2), hai ñieåm A(3;5), B(-1;1) vaø ñöôøng pheùp tònh tieán? thaúng D coù pt x-2y+3=0. HS: TL a) Tìm toaï ñoä caùc ñieåm A', B' theo thöù GV: Yeâu caàu HS döïa vaøo ñoù tìm toaï ñoä töï laø raûnh cuûa A, B qua pheùp tònh tieán theo v A', B'. Hoaït ñoäng 3: Tvr ( 1;2) : A(3;5) � A '(2;7) HS: thöïc hieän B(-1;1) � B'(-2;3) GV: Tvr ( 1;2) : C ( x; y ) � A(3;5) � ? HS: b) Tìm toaï ñoä C sao cho A laø aûnh cuûa C r qua pheùp tònh tieán theo v ? Tvr ( 1;2) : C ( x; y ) � A(3;5) Tvr ( 1;2) : C ( x; y ) � A(3;5) 3  1  x �x  4 � �� �� � C (4;3) 5 2 y � �y  3 GV: HD caâu c) 3  1  x � �x  4 �� �� � C (4;3) 52 y � �y  3 c) HD: Choïn 2 ñieåm, laáy aûnh 2 ñieåm vaø vieát pt ñt qua 2 ñieåm ñoù. V. Cuûng coá: Nhaéc laïi ND ñaõ oân taäp? VI. Daën doø: Xem laïi BT ñaõ giaûi, naém kyõñn, tc, bieåu thöùc toaï ñoä pheùp tònh tieán. Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 7 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG Ngaøy soaïn: / / GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN . Ngaøy daïy: 11B…: / / . 11B…: / / Tieát 4 OÂN TAÄP PHƯƠNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC THƯỜNG GẶP I. MUÏC TIEÂU: 1. Veà kieán thöùc:  Hoïc sinh naém ñöôïc phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc. 2. Veà kyõ naêng:  Vaän duïng giaûi pt baäc nhaát ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc, bieát caùch ñöa veà pt baäc nhaát ñoái vôùi moät haøm sos löôïng giaùc. 3. Veà thaùi ñoä:  Caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:  Chuaån bò caùc baøi taäp. III. GÔÏI YÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:  Phöông phaùp môû vaán ñaùp thoâng qua caùc hoaït ñoäng ñieàu khieån tö duy. IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG THAÀY VAØ TROØ Baøi taäp 1: NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC 2 cos(2 x  1)  1  0 1 � cos(2 x  1)  2 � cos(2 x  1)  cos  3 � ... Baøi taäp 2: 3tan(3x + 2) -3 = 0 � tan(3x + 2) = 3  � tan(3 x  2)  tan 3 Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 8 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG   3x  2   k 3 GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN kZ … Bài tập 3: sin3xcosx - cos3xsinx = ¼  sinxcosx( sin2x-cos2x) = 1 4 1 sin2x (-cos2x) = 1 2 4 1 1  - sin4x = 4 4  Bài tập 4: Giải phương trình: 3tan2x.cot3x + 3 (tan2x – 3cot3x) – 3 = 0 Giải Điều kiện của phương trình là cos2x  0 và sin3x  0. Ta có: 3tan2xcot3x + 3 (tan2x – 3cot3x) – 3 = 0  3tan2xcot3x + 3 tan2x – 3 3 cot3x – 3 = 0  tan2x (3cot3x + 3 ) - 3 (3cot3x + 3 ) = 0  (3cot3x + 3 ) (tan2x - 3 ) = 0 � 2 � 3 3x   k � cot 3x   � 3 3 �� � (k  )  � 3 x   k  � tan 2 x  3 � � 3 �  � 2 x k � 9 3 � (k  ) (TMĐK)   � x  k � 2 � 6 Bài tập 5: Giải phương trình: 1  tan x  2 sin x 1  cot x Giải: Điều kiện của phương trình đã cho là: cosx  0, sinx  0 và cot x  -1. Ta có: Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 9 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN 1  tan x  2 sin x 1  cot x cos x  sin x sin x � .  2 sin x cos x sin x  cos x  sin x  2 sin x cos x � �  sinx � 2  1 � � 0 cos x � sin x  0 � � � 2 cos x  � 2 (Loại do điều kiện)   k 2 , k  4  Giá trị x = -  k 2 , k  bị loại do điều 4 x= kiện cot x  -1. Vậy nghiệm của của phương trình đã cho là x =   k 2 , k . 4 GV: giải phương trình này như thế nào? HS: TL GV: Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản cos x = a ? HS: giải GV: giải phương trình này như thế nào? Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản tan x = a ? HS: TL GV: Ta thấy nhân tử chung là gì? HS: sinxcosx GV: Công thức nhân đôi cho ta điều gì ? Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 10 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG HS: 1 2 sin2x (-cos2x) = GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN 1 4 GV: đ k của pt trên là gì? HS: Điều kiện của phương trình là cos2x  0 và sin3x  0 GV: pt trên có gì đặc biệt? HS: Có một số nhân tử chung GV: gọi hs giải HS: thực hiện GV: gọi hs NX HS: NX-HC GV: đ k của pt trên là gì? HS: Điều kiện của phương trình đã cho là: cosx  0, sinx  0 và cot x  -1 GV: hướng giải pt trên như thế nào? HS: biến đổi 1  tan x cos x  sin x sin x  . 1  cot x cos x sin x  cos x GV: gọi hs giải Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 11 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN HS: thực hiện GV: gọi hs NX HS: NX-HC V. Cuûng coá: Nhaéc laïi ND ñaõ oân taäp? VI. Daën doø: Xem laïi BT ñaõ giaûi, chuaån bò pt baäc hai ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc. Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 12 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG Ngaøy soaïn: / / GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN . Ngaøy daïy: 11B…: / / . 11B…: / / Tieát 5 OÂN TAÄP CHƯƠNG I (T1) I. MUÏC TIEÂU: 1. Veà kieán thöùc:  Hoïc sinh oân taäp, heä thoáng ñöôïc veà phöông trình löôïng giaùc. 2. Veà kyõ naêng:  Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi ptlg. 3. Veà thaùi ñoä:  Caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:  Chuaån bò caùc baøi taäp. III. GÔÏI YÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:  Phöông phaùp GQVÑ (Baøi taäp). IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG THAÀY VAØ TROØ Baøi taäp 1: NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC Baøi taäp 2: Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 13 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN Bài tập 3: Bài tập 4: Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 14 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN Giải phương trình này như thế nào? Công thức nghiệm của phương trình cosx=0 có phải là nghiệm của phương trình dã cho không? Ta chia hai vế của phương trình cho cos2x thì ta có phương trình gì? Cách giải phương trình này như thế nào? Chú ý: thay kí hiệu tg bằng tan Giải phương trình này như thế nào? Công thức nghiệm của phương trình cosx=0 có phải là nghiệm của phương trình dã cho không? Ta chia hai vế của phương trình cho cos3x thì ta có phương trình gì? Cách giải phương trình này như thế nào? nghiệm của phương trình phụ xác định như thế nào? Chú ý: thay kí hiệu tg bằng tan Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 15 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN Giải phương trình này như thế nào? Công thức nghiệm của phương trình cosx=0 có phải là nghiệm của phương trình dã cho không? Ta chia hai vế của phương trình cho cos4x thì ta có phương trình gì? Chú ý: thay kí hiệu tg bằng tan Cách giải phương trình này như thế nào? nghiệm của phương trình phụ xác định như thế nào? Gọi học sinh lên bảng trình bày GV và Hs theo dỏi nhận xét . Chú ý: thay kí hiệu tg bằng tan V. Cuûng coá: Nhaéc laïi ND ñaõ oân taäp? VI. Daën doø: Xem laïi BT ñaõ giaûi, oân taäp laïi noäi dung cuûa toaøn chöông. Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 16 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG Ngaøy soaïn: / / GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN . Ngaøy daïy: 11B…: / / . 11B…: / / Tieát 6 OÂN TAÄP CHƯƠNG I (T2) I. MUÏC TIEÂU: 1. Veà kieán thöùc:  Hoïc sinh oân taäp, heä thoáng ñöôïc veà phöông trình löôïng giaùc. 2. Veà kyõ naêng:  Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi ptlg. 3. Veà thaùi ñoä:  Caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:  Chuaån bò caùc baøi taäp. III. GÔÏI YÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:  Phöông phaùp GQVÑ (Baøi taäp). IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC Phương pháp giải phương trình này như thế nào? HS: nhắc lại Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 17 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN GV: dạng pt là gì? Giải như thế nào? HS: Dạng asinx + bcosx = c. cách giải: chia 2 vế cho 2 GV: Gọi hs lên bảng giải GV: theo dõi, gọi hs nx GV: ñk cuûa pt naøy laø gì? HS: TL GV: goïi hs giaûi. HD: ñaët nhaân töû chung HS: giaûi BT GV: nx Cách giải phương trình này như thế nào? Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 18 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN HD: đặt nhân tử chung Nghiệm của phương trình phụ xác định như thế nào? Gọi học sinh lên bảng trình bày GV và Hs theo dỏi nhận xét . Phương pháp giải pt asinx + bcosx = c Baøi taäp 1: Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 19 TRÖÔØNG THPT CÖÛA TUØNG GIAÙO AÙN TÖÏ CHOÏN 11 CÔ BAÛN Bài tập 2 Bài tập 3: V. Cuûng coá: Nhaéc laïi ND ñaõ oân taäp? VI. Daën doø: Xem laïi BT ñaõ giaûi, oân taäp laïi noäi dung cuûa toaøn chöông. Giaùo vieân: Buøi Coâng Huøng 20
- Xem thêm -