Tài liệu Giáo án hình 10 - chuẩn kt

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án hình 10 Tuần 1,2 Tiết 1,2 NS: 20/08/2010 ND: 25/08/2010 CHƯƠNG I: VÉC TƠ Bài 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Hiểu và biết vận dụng khái niệm vectơ, vectơ cùng phương, cùng hướng, độ dài của vectơ, vectơ bằng nhau, vectơ không trong bài tập 2. Về kỹ năng: + Biết xác định điểm đầu, điểm cuối của Vectơ, độ dài của Vectơ, Vectơ bằng nhau, Vectơ không + Chứng minh được 2 Vectơ bằng u nhau uuu r r r + Biết cách dựng điểm M sao cho AM  u với điểm A và vectơ u cho trước 3. Về tư duy và thái độ: + Rèn luyện tư duy logic và trí tưởng tượng không gian biết quy lạ về quen. + Cẩn thận, chính xác trong tính toán lập luận II. Chuẩn bị của GV và của HS: 1. Cguẩn bị của HS: + Đồ dùng học tập, thước kẻ, compa…… + Giáy bút cho hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm 2. Chuẩn bị củaGV: + Đồ dùng giạy học, thước kẻ, compa…… + các bảng phụ và các phiếu học tập III. Phương pháp dạy học: Sử dụng linh hoạt các phương pháp sau: gợi mở, vấn đáp, phát hiện và giải quyết vấn đề, đan xen vào các họat động nhóm IV. Tiến trình bài học: 1. Vectơ: HĐ CỦA GIÁO VIÊN a. Định nghĩa: vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm nào là điểm đầu điểm nào là điểm cuối. uuur uuuu r + Kí hiệu: AB, MN r r hoặc a, b b. c. d. e. HĐ CỦA HỌC SINH GHI BẢNG B 1 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 f. r a A g. h. i. j. k. l. m. n. o. + Cho 2 điểm A,B phân biệt có 2 Vectơ nhận A,B làm điểm đầu uuu r hoặc uuu r điểm cuối: AB, BA p. b. Trong vật lí một lực thường được biểu thị bởi một Vectơ, độ dài của Vectơ biểu thị theo cường độ của lực, hướng của Vectơ biểu thị cho hướng của lực tác dụng, điểm đầu của Vectơ đặt ở vật chiu tác dụng của lực + Trong đời sống ta thường dùng Vectơ để chỉ hướng chuyển động. q. r. Vectơ không: là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau s. t. u. v. w. VD1: Cho 3 điểm A,B,C phân biệt, 2 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 không thẳng hàng, có bao nhiêu Vectơ có điểm đầu, điểm cuối lấy trong các điểm đã cho x. y. z. aa. bb. 2. Hai Vectơ cùng phương, cùng hướng: a. Giá của Vectơ: là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của Vectơ +uuGiá ur của Vectơ AB là đường thẳng AB uuu r + Giá của Vectơ AA là mọi đường thẳng đi qua A cc. dd. ee. ff. gg. hh. Hai Vectơ cùng phương: Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau c. Hai Vectơ cùng hướng: Nếu hai vectơ cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng * Chú ý: vectơ không cùng hướng với mọi vectơ ii. Câu hỏi 1: Khoanh tròn các chữ cái đứng đầu mà em cho là đúng; a) Hai vectơ đã cùng phương thì phải cùng 3 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 hướng b) Hai vectơ đã cùng hướng thì phải cùng phương c) Hai vectơ ngược hướng với vectơ thứ 3 thì phải cùng hướng d) Nếu 3 điểm phân biệt A,B,C thẳng uuur hàng thì2 Vectơ AB uuur và BC cùng hướng r r e) Nếu 2 Vectơ a, b r cùng phương với c r r thì a, b cùng r r r phương ( a, b , c khác r Vectơ 0 ) VD2: Cho tam giác ABC có M,N,P theo thứ tự là trung điểm của BC, CA,AB, Chỉ ra trên hình vẽ các Vectơ có điểm đầu, điểm cuối (không trùng nhau) lấy trong các điểm đã cho mà a) cùng phương với AB b) Cùng hướng với PN + Kết quả: a) CP với AB : AB, AP , PA, PB, BP, MN , NM b) CH với PN : BM , MC , BC 2.Hai Vectơ bằng nhau: a. Độ dài của Vectơ: jj. Độ dài của một vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó r kk. Kí hiệu: a 4 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 ll. b. Hai Vectơ bằng nhau: mm. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ r dài r Kí hiệu: a  b Vectơ r không kí hiệu là 0 nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. + VD3: Hoạt động 1 trang 7 Kết quả: AF  FB  ED , BF  FA  DE , BD  DC  FE CD  DB  EF , CF  EA  DF , AE  EC  FD + Không thể viết AG GD vì AG=2GD + VD4: Hoạt động 2 trang 8 sgk Vẽ đường thẳng d đi qua O và song song hoặc trùng với giá của Vectơ a . Trên d xác định được duy nhất một điểm A sao uuu r r cho OA  a và Vectơ OA cùng hướng với Vectơ a . + Lắng nghe hoặc đọc VD sgk, trả lời câu hỏi 5 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 + Đọc sgk và thử hình thành KN + Ghi nhớ các tên gọi, kí hiệu. + Phát hiện vấn đề + Biết được kiến thức về Vectơ có trong môn học khác và trong thực tiễn. + Trả lời và phát hiện vấn đề + Hoạt động nhóm, bước đầu vận dụng kiến thức thông qua VD + Phát hiện sai lầm và sửa chữa khớp đáp số với GV + Trả lời 6 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 + Phát hiện VTTĐ về giá của các cặp Vectơ trong hinh 3 sgk + Phát hiện tri thức mới + Phát biểu điều mới phát hiện được + Ghi nhận kiến thức mới + Trả lời + Câu b,c,e đúng + Hoạt động nhóm thảo luận + Đai diện nhóm trình bày + Phát hiện sai lầm và sửa chữa khớp với kết quả GV + Nhận biết KN mới + Phát hiện tri thức mới + Ghi nhận tri thức mới + Vận dụng kiến thức mới trả lời 7 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 + Hoạt động theo nhóm + Đại diện trình bày + Sửa chữa khớp với đáp số của GV.  HĐ1: Vectơ và tên gọi * HĐTP1: + Tiếp cận kiến thức GV chiếu VD hoặc đọc VD + GV giúp HS hiểu được để xác định được các đại lượng cơ bản như vận tốc, gia tốc, lực ngoài cường độ của chúng ta còn phải biết hướng của chúng * HĐTP2: Hình thành định nghĩa. + Yêu Cầu HS quan sát hình 1, đọc phần ghi trong sách giáo khoa. + Chính xác hoá hình thành khái niệm + Yêu cầu HS ghi nhớ các tên gọi, kí hiệu. * HĐTP3: Củng cố lại định nghĩa + Yêu cầu HS theo dõi hình 2, đọc phần ghi trong sgk và phát hiện vấn đề.  HĐ2: Vectơ không: * HĐTP1: GV giúp cho HS liên hệ kiến thức Vectơ với các môn học khác và trong thực tiễn. * HĐTP2: Tiếp cận 8 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 Vectơ không + Khi tác động vào một vật đứng yên với một lực bằng không vật sẽ chuyển động như thế nào?. Vẽ Vectơ biểu thị chuyển động của của một vật trong trường hợp đó. + Gíơi thiệu định nghĩa.  HĐ3: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua VD, cho HS hoạt động theo nhóm. + Sửa chữa sai lầm và chính xác hoá kết quả  HĐ4: Vectơ cùng phương, cùng hướng: * HĐTP1: Giới thiệu ĐN giá của Vectơ + Hãy xác uuurđịnh uuu r giá của Vectơ AB , AA    * HĐTP2: Tiếp cận: + Cho HS quan sát hình 3 sgk, cho nhận xét về VTTĐ của giá của các cặp Vectơ đó * HĐTP3: + Giới thiệu các Vectơ cùng phương. + Cho HS phát biểu ĐN + Giới thiệu 2 vectơ cùng hướng + Hướng của Vectơ 0 đối với mọi Vectơ * HĐTP4: Củng cố. + Củng cố thông qua các câu hỏi + Cho HS phát biểu sau đó đưa ra 9 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 kết quả + Chia HS thành từng nhóm yêu cầu HS phát biểu kết quả theo nhóm + Theo dõi hoạt động của các nhóm, giúp đỡ khi cần. + Yêu cầu đại diện một nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét lời giải + sửa chữa sai lầm, chính xác hoá kết quả  HĐ5: Hai Vectơ bằng nhau: * HĐTP1: Giới thiệu độ dài Vectơ + Vectơ không có độ dài bănmgf bao nhiêu?  * HĐTP2: Hai Vectơ bằng nhau. + Cho HS tiếp cận KN bằng cách theo dõi hình 5 và trả lời câu hỏi 3 + Giới thiệu đinh nghĩa + Các Vectơ không uuu r uuu r uuur AA, BB, CC có bằng nhau không? + Giới thiệu kí hiệu của Vectơ không 10 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 * HĐTP3:Củng cố. + Cho HS hoạt động theo nhóm + Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày + Sửa chữa sai lầm.  Hoạt động 6: Củng cố toàn bài. + Câu hỏi 1: Em hãy cho biết các nội dung cơ bản đã được học . + Câu hỏi 2: Bài tập 2/sgk. + Hướng dẫn học bài và làm btvn. + Nhận biết được ĐN vectơ , vectơ cp, ch, độ dài của vectơ, vectơ không, vectơ bằng nhau. + Biết xác định điểm đầu, điểm cuối, giá, phương, hướng, độ dài của vectơ, vectơ bằng nhau, vectơ không. + Biết cách dựng điểm M sao cho AM = u với A và u cho trước. + BTVN: 3,4,5/9 sgk. 4/5 sbt. 11 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 Tuần 3 Tiết 3,4 NS:30/08/2010 ND:08/09/2010 Bài 2: TỔNG CỦA HAI VECTƠ I. Mục Tiêu: + HS phải nắm được cách xác định tổng của 2 hoặc nhiều vectơ cho trước. + Biết sửdụng thành thạo quy tắc 3 điểm và quy tắc hbh. + HS cần nhớ các tính chất của phép cộng vectơ và sử dụng được trong tính toán. + Biết phát biểu theo ngôn ngữ vectơ về tính chất trung điểm của đ/thẳng và trọng tâm của tam giác. II. Phương Pháp Dạy Học: Sử dụng linh hoạt các phương pháp sau: gợi mở, vấn đáp, phát hiện và giải quyết vấn đề đan xen các hoạt động nhóm. III. Tiến Trình Bài Học: 1.Định nghĩa tổng của 2 vectơ: H/ĐỘNGr CỦA rGV Cho hai vectơ a và b . Lấy một điểm A nào đó rồi xác đinh uuu r các r điểm uuur B rvà C sao cho AB  a , BC  b . Khi đó uuur vectơ AC được gọi là tổng r r của hai vectơ a và b . Kí hiệu uuur r r AC = a + b Phép lấy tổng của hai vectơ được gọi l phép cộng vectơ B r r a a r b A H/ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG r r a +b C r b + Vi dụ 1: Hđ1, Hđ2 sgk. 12 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 2. Các t/ chất của phép cộng vectơ: r r .r r a +b =b + a r r r r r r ( a + b )+ c = a +( b + c ) r r r a +0 = a 3. Các quy tắc cần nhớ: * Quy tắc 3 điểm Vớiuu3uu kìur M, N, P ta rđiểm uuurbấtuu có MN  NP  MP N P *Quy tắc hbh: Nếu uuu r OABC uuur uulà u r hbh thì ta có OA  OC  OB O A C B 13 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 Ví dụ 2: Các bài toán 1, bt2, bt3, sgk trang 12,13 GHI NHỚ: + Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì MA + MB = 0 + Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA + GB + GC = 0 * Chú ý: + Quy tắc hbh thường được áp dụng trong vật lí để xác định hợp lực của 2 lực cùng t/dụng lên 1 vật. + HS đọc và trả lời câu hỏi 1, từ đó phát hiện tri thức mới. + Ghi nhận kiến thức mới. + HS hoạt động nhóm. + Theo dõi bài làm của bạn trên bảng + Chính xác bài giải theo GV 14 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 + Thảo luận HĐ4 và phát hiện vấn đề + Ghi nhận kiến thức mới + Phát hiện tri thức + Ghi nhân kiến thức + Thảo luận theo nhóm + Sửa chữa theo GV + Hoạt động theo nhóm + Theo dõi bài giải của bạn trên bảng cho nhận xét + Ghi nhớ các công thức + Quan sát hình vẽ phát hiện tri thức. + Ghi chép chú ý  HĐ1: Vào đề lấy VD 2 15 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 người cùng kéo 1 chiếc xe.  HĐ2: Hoạt động phát hiện ra ĐN tổng của 2 vectơ. + GV hướng dẫn cho hs đọc và trả lời câu hỏi 1. + Giới thiệu ĐN.            HĐ3: Củng cố thông qua hoạt động 1,2 sgk. + Cho HS thảo luận theo nhóm. + Theo dõi hoạt động các nhóm và sửa chữa kịp thời những sai lầm + Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày. + Chính xác hoá kết quả.  HĐ4: Hoạt động nhằm đưa ra các t/chất của phép cộng vectơ + Yêu cầu HS thảo luận HĐ4 sgk + GV rút ra t/chất   HĐ5: Rút ra các qui tắc cần nhớ + Gợi ý cho HS từ ĐN phép cộng vectơ rút ra quy tắc 3 đ       16 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10          + Giới thiệu quy tắc hbh + Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi 2 + Sửa chữa chính xác hoá  HĐ6: Củng cố kiến thức thông qua các bài toán + GV cho HS hoạt động theo nhóm + Theo dõi hoạt động của các nhóm, sữa chữa kịp thời các sai lầm + GV nhấn mạnh các quy tắc đã học áp dụng ntn trong 3 bài toán + Tóm tắt các bài toán thành phần ghi nhớ, yêu cầu HS học thuộc  HĐ7: Ứng dụng quy tắc hbh trong vật lí + Yêu cầu HS quan sát hình 16 và rút ra ứng dụng + GV chính xác hoá và cho HS ghi chép    HĐ8: Củng cố và dặn dò: 1) Cho điểm B nằm giữa điểm A và C, yêu cầu hs dựng vectơ tổng AC + BC 2) Cho hbh ABCD, với tâm 0. Hãy điền vào chỗ trống (....) để được đẳng thức đúng. a) AB + AO = .... d) OA + OC = .... b) AB + CD = .... e) OA + OB + OC + OD = .... c) AB + OA = ....  Dặn dò: Làm bt 14,15,16,17,18,19,20 17 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 Tuần 5 Tiết 5 NS: 15 /09/2010 ND: 22/09/2010 Bài 3: HIỆU CỦA HAI VECTƠ I. Mục Tiêu: + HS phải nắm được cách xác định hiệu của 2 hoặc nhiều vectơ cho trước. + Biết sử dụng thành thạo quy tắc trừ 3 điểm . + HS cần nhớ thế nào là vectơ đối của một vectơ II. Phương Pháp Dạy Học: Sử dụng linh hoạt các phương pháp sau, gợi mở, vấn đáp, phát hiện và giải quyết vấn đề đan xen các hoạt động nhóm. III. Tiến Trình Bài Học: H/ĐỘNG CỦA GV  HĐ1: Cho O là trung điểm uuu r uuur của AB .Cmr OA  BO  HĐ2: Hoạt động phát hiện ra vectơ đối của 1 vectơ. + GV hướng dẫn cho hs đọc và trả lời câu hỏi 1. + Giới thiệu  HĐ3: + Cho HS thảo luận theo nhóm ?1 + Yêu cầu đại diện nhóm đứng tại chỗ trình bày. + Gợi ý cho HS rút ra được nhận xét H/ĐỘNG CỦA HS +HS lên bảng giải bài GHI BẢNG 1. Vectơ đối của một vectơ: r r Nếu tổng của hai vectơ a và b r là vectơ không thì ta nói a là r r + HS đọc và trả lời câu hỏi 1, vectơ đối của b hoặc b là vectơ từ đó phát hiện tri thức mới. r đối của a r + Ghi nhận kiến thức mới. Vectơ đối của vectơ a kí hiệu là r -a + HS hoạt động nhóm  Nhận xét: + Thảo luận ?1 và phát hiện r +Vectơ đối của vectơ a là vectơ vấn đề r ngược hướng với vectơ a và có r + Ghi nhận kiến thức mới cùng độ dài với vectơ a r + Vectơ đối của vectơ 0 là vectơ r  HĐ4: Kiểm tra việc nắm +Thảo luận nhóm 0 kiến thức của HS thông qua HĐ1 +Đại diện các nhóm đứng tại Ví dụ 1: Gọi O là tâm của hbh sgk ABCD. Hãy chỉ ra các cặp vectơ chỗ trả lời đối nhau mà có điểm đầu là O và điểm cuối là đỉnh của hbh đó  HĐ5: Giới thiệu ĐN hiệu của hai r vectơ b r r A r r a a a- b + Ghi nhận kiến thức mới O r b B 18 2.Hiệu hai vectơ: * Định nghĩa: r r Hiệu của hai vectơ a và b , kí r r r hiệu a - b là tổng của vectơ a r và vectơ đối của vevtơ b r r r r a - b = a +(- b ) Phép lấy hiệu của hai vectơ gọi là phép trừ vectơ Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10  HĐ6: Rút ra các qui tắc cần nhớ + Gợi ý cho HS từ ĐN phép cộng vectơ rút ra quy tắc trừ 3 điểm + Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi 2 + Sửa chữa chính xác hoá  HĐ7: Củng cố kiến thức thông qua ví dụ 2 + GV cho HS hoạt động theo nhóm + Theo dõi hoạt động của các nhóm, sửa chữa kịp thời các sai lầm +Phát hiện tri thức + Ghi nhận kiến thức mới + Thảo luận theo nhóm + Sửa chữa theo GV * Quy tắc về hiệu uuu u r của hai vectơ Nếu vectơ MN là một vectơ đã chouu thì uu r vớiuuđiểm ur uuO uu r bất kì ta luôn có MN  ON  OM + Ví dụ 2: Cho bốn điểm A, B, C, D bất kì.uu Hãy u r udùng uur uqui uur tắc uuu rvề hiệu CMR AB  CD  AD  CB  HĐ8: Củng cố và dặn dò: + Nhắc lại các kiến thức chính trong bài + Sửa một số bài tập trong SGK tại lớp + Các bài còn lại hướng dẫn về nhà 19 Tổ: Toán-Tin Giáo án hình 10 Tuần 6 Tiết 6 NS: 25 /09/2010 ND: 29 /09/2010 Bài 4: TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ I. Mục tiêu 1 Về kiến thức: - Dựng được véc tơ k a khi biết số k và a . Nắm được tính chất tích của véc tơ với 1 số. - Nắm và sử dụng được điều kiện cần và đủ của 2 véc tơ cùng phương, diều kiện để ba điểm thẳng hàng. 2 Về kĩ năng: - Biết phân tích véc tơ theo hai véc tơ không cùng phương. - Biết sử dụng đk cùng phương để chứng minh 3 điểm thẳng hàng hoặc cm 2 đường thẳng //. 3 Về thái độ , tư duy - Cẩn thận , chính xác II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : - Giáo viên: Hệ thống bài tập, thước kẻ - Học sinh: Chuẩn bị trước bài tích của vectơ với 1 số. III. Phương Pháp Dạy Học: Sử dụng linh hoạt các phương pháp sau, gợi mở, vấn đáp, phát hiện và giải quyết vấn đề đan xen các hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài học: 1. Kiểm tra bài cũ : Nêu các tính chất trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác. GV gọi hs lên bảng trả lời gv bổ sung ghi vào góc bảng để phục vụ bài mới. 2. Bài mới : 20 Tổ: Toán-Tin
- Xem thêm -