Tài liệu Giáo án công nghệ 8 cả năm

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15886 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n 05/9/2007 TiÕt 1: Ch¬ng I: B¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc Bµi 1: Vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. I. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - Cã nhËn thøc ®óng ®èi víi viÖc häc tËp m«n vÏ kü thuËt. II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng: - ChuÈn bÞ néi dung: - ChuÈn bÞ §DDH: Nghiªn cøu bµi 1 SGK §äc tham kh¶o tµi liÖu. C¸c tranh vÏ h×nh 1.1, 1.2, 1.3 SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt. - KÕt hîp quan s¸t h×nh 1.1 SGK, GV ®Æt c©u hái: ? Trong giao tiÕp hµng ngµy con - HS tr¶ lêi: Trong giao tiÕp hµng ngêi thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn g×? ngµy ngêi ta thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn nh: TiÕng nãi Cö chØ Ch÷ viÕt H×nh vÏ ….. GV kÕt luËn: ®Ó truyÒn ®¹t th«ng tin cho nhau H×nh vÏ lµ 1 ph¬ng tiÖn quan träng dïng trong giao tiÕp. - Qua c¸c tranh ¶nh vµ m« h×nh c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, c«ng tr×nh kiÕn tróc => GV ®Æt c©u hái: ? C¸c SP vµ c«ng tr×nh ®ã muèn ®- HS tr¶ lêi: Ngêi thiÕt kÕ ph¶i thÓ îc chÕ t¹o hoÆc thi c«ng ®óng nh ý hiÖn nã b»ng b»ng b¶n vÏ kü thuËt. muèn cña ngêi thiÕt kÕ th× ngêi thiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn nã b»ng cµi g×? ? Ngêi c«ng nh©n khi chÕ t¹o c¸c - HS tr¶ lêi: Ngêi c«ng nh©n khi s¶n phÈm vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th× chÕ t¹o c¸c SP th× ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ c¨n cø vµo c¸i g×? kü thuËt mµ ngêi thiÕt kÕ ®· thÓ hiÖn nã GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña trªn b¶n vÏ. BVKT ®èi víi SX vµ kÕt luËn: + BVKT lµ ng«n ng÷ dïng chung trong kü thuËt. * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi ®êi sèng. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 - GV cho HS quan s¸t h×nh 1.3a, 1.3b SGK hoÆc tranh ¶nh c¸c ®å dïng ®iÖn… vµ ®Æt c©u hái: ? Muèn sö dông cã hiÖu qu¶ vµ an - HS tr¶ lêi: Muèn sö dông cã hiÖu toµn c¸c ®å dïng vµ c¸c thiÕt bÞ ®ã th× qu¶ vµ an toµn c¸c ®å dïng vµ thiÕt bÞ … chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? chóng ta cÇn t×m hiÓu vµ biÕt ®îc c¸c b¶n chØ dÉn b»ng lêi vµ b»ng h×nh vÏ. - GV cã thÓ hái ®Ó nhÊn m¹nh thªm tÇm quan träng cña BVKT ®èi víi ®êi sèng: ? Em h·y cho biÕt ý nghÜa cña c¸c - HS tr¶ lêi: h×nh 1.3a, 1.3b * Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu b¶n vÏ dïng chung c¸c lÜnh vùc kü thuËt. - GV cho HS xem s¬ ®å h×nh 1.4 SGK vµ ®Æt c©u hái: ? C¸c lÜnh vùc kü thuËt ®ã cã cÇn - HS: C¸c lÜnh vùc ®ã cÇn trang trang thiÕt bÞ kh«ng? Cã cÇn x©y dùng thiÕt bÞ vµ c¬ së h¹ tÇng. c¬ së h¹ tÇng kh«ng? HS nªu vÝ dô vÒ trang thiÕt bÞ vµ c¬ së h¹ tÇng trong c¸c lÜnh vùc kü thuËt kh¸c nhau: + C¬ khÝ: M¸y c«ng cô, nhµ xëng … + X©y dùng: M¸y XD, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn … + Giao th«ng: Ph¬ng tiÖn giao th«ng … + N«ng nghiÖp: M¸y NN, c«ng tr×nh thuû lîi, c¬ së chÕ biÕn … lêi * Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt - GV yªu cÇu mét vµi HS ®äc phÇn ghi nhí SGK hoÆc nªu c©u hái ®Ó HS tr¶ - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ giê häc ë líp - GV giao nhiÖm vô cho HS tr¶ lêi c©u hái, lµm BTVN, chuÈn bÞ bµi 2 SGK. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n 07/9/2007 TiÕt 2: Bµi 2: h×nh chiÕu I. Môc tiªu: - HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ h×nh chiÕu - NhËn biÕt ®îc c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ trªn b¶n vÏ kü thuËt. II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng: - ChuÈn bÞ néi dung: - ChuÈn bÞ §DDH: Nghiªn cøu bµi 2 SGK & phÇn TT bæ sung SGV §äc tham kh¶o tµi liÖu. C¸c tranh vÏ cña bµi 2 SGK C¸c mÉu vËt: Bao diªm, hép thuèc l¸, h×nh hép CN III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu. - GV nªu lªn hiÖn tîng tù nhiªn cña - HS liªn hÖ thùc tÕ vµ quan s¸t ¸nh s¸ng lµ chiÕu ®å vËt lªn mÆt ®Êt, mÆt h×nh vÏ SGK têng t¹o thµnh bãng c¸c ®å vËt. Tõ ®ã ®i KN vÒ h×nh chiÕu vµ phÐp chiÕu: ®Õn kh¸i niÖm vÒ phÐp chiÕu vµ h×nh + ChiÕu vËt thÓ lªn 1 mp ta ®îc 1 chiÕu. h×nh gäi lµ h×nh chiÕu cña vËt thÓ. + §êng th¼ng nèi gi÷a c¸c ®iÓm t¬ng øng gäi lµ tia chiÕu. + Mp chøa h/chiÕu gäi lµ mp chiÕu hay mp h×nh chiÕu. - GV dùa vµo tranh 2.1 (hoÆc liªn hÖ thùc tÕ) cho HS thÊy ®îc liªn hÖ gi÷a c¸c tia s¸ng vµ bãng cña mÉu vËt. - GV ®Æt c©u hái: - HS tr¶ lêi: ? C¸ch vÏ h×nh chiÕu cña 1 ®iÓm C¸ch vÏ h×nh chiÕu cña 1 ®iÓm ta cña vËt thÓ ntn? nèi gi÷a ®iÓm t¬ng øng cña ®å vËt vµ h/chiÕu trªn mp. * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c phÐp chiÕu - GV cho HS quan s¸t h×nh 2.2a, 2.2b, - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: 2.2c SGK vµ ®Æt c©u hái vÒ ®Æc ®iÓm + H×nh 2.2a: C¸c tia chiÕu ®ång quy t¹i cña c¸c tia chiÕu trong h×nh. 1 ®iÓm gäi lµ phÐp chiÕu xuyªn t©m. + H×nh 2.2b: C¸c tia chiÕu song song gäi lµ phÐp chiÕu song song + H×nh 2.2c: C¸c tia chiÕu vu«ng gãc - GV cã thÓ liªn hÖ thùc tÕ c¸c tia s¸ng víi nhau gäi lµ phÐp chiÕu vu«ng gãc. cña mÆt trêi ë xa v« tËn, c¸c tia s¸ng chiÕu vu«ng gãc víi mÆt ®Êt lµ h×nh ¶nh cña phÐp chiÕu vu«ng gãc. * Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc vµ vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu ë b¶n vÏ. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 - GV cho HS quan s¸t tranh vÏ c¸c mp chiÕu, nªu râ vÞ trÝ c¸c mp chiÕu, tªn gäi vµ tªn gäi c¸c h/c t¬ng øng - GV lÊy vd thùc tÕ vÒ c¸c mp chiÕu nh nÒn nhµ, têng vµ ®Æt c©u hái: ? C¸c mp chiÕu ®îc ®Æt ntn ®èi víi ngêi quan s¸t? ? VËt thÓ ®îc ®Æt ntn ®èi víi mp chiÕu? - HS quan s¸t tranh SGK vµ b»ng thùc tÕ HS tr¶ lêi: + Mp chiÕu ®øng lµ mÆt chÝnh diÖn + Mp chiÕu b»ng lµ mÆt n»m ngang + Mp chiÕu c¹nh lµ mÆt bªn ph¶i. - HS tr¶ lêi: + VËt thÓ ®îc ®Æt trªn mp chiÕu b»ng, song song mp chiÕu ®øng vµ chiÕu c¹nh - GV cho HS quan s¸t h×nh 2.3 vµ 2.4 vµ vËn dông thùc tÕ. GV ®Æt c©u hái: ? H×nh chiÕu ®øng, chiÕu b»ng, chiÕu - HS th¶o luËn tr¶ lêi: c¹nh thuéc mp chiÕu nµo? + H/c ®øng thuéc mp chiÕu ®øng + H/c b»ng thuéc mp chiÕu b»ng + H/c c¹nh thuéc mp chiÕu c¹nh ? C¸c h×nh chiÕu ®ã cã híng chiÕu nh - HS tr¶ lêi: thÕ nµo? + H/c ®øng cã híng chiÕu tõ tríc tíi + H/c b»ng cã híng chiÕu tõ trªn xuèng + H/c c¹nh cã híng chiÕu tõ tr¸i sang - GV nªu râ v× sao ph¶i më mp chiÕu (c¸c h/c ph¶i ®îc vÏ trªn cïng 1 b¶n vÏ) vµ ®Æt c©u hái: - HS th¶o luËn tr¶ lêi: ? VÞ trÝ mp chiÕu b»ng vµ mp chiÕu c¹nh + Mp chiÕu b»ng n¾m díi mp chiÕu sau khi gËp? ®øng + Mp chiÕu c¹nh n»m bªn ph¶i mp chiÕu ®øng - HS tr¶ lêi: - GV hái thªm: NÕu dïng 1 h/c ®Ó biÓu diÔn vËt thÓ th× ? V× sao ph¶i dïng 3 h/c ®Ó biÓu diÔn vËt kh«ng biÓu diÔn hÕt ®îc h×nh d¹ng cña thÓ? NÕu dïng 1 h/c cã ®îc kh«ng? vËt thÓ. * Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt - GV yªu cÇu mét vµi HS ®äc phÇn ghi nhí SGK - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ giê häc ë líp - GV y/c häc sinh ®äc tríc bµi 3 SGK vµ chuÈn bÞ bót ch×, giÊy A4 ®Ó lµm bµi thùc hµnh bµi 3. Ngµy so¹n 12/9/2007 TiÕt 3: Bµi 4: b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn I. Môc tiªu: - HS nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi ®a diÖn thêng gÆp: H×nh hép CN, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu … - §äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh hép CN, h×nh l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp ®Òu. II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng: - ChuÈn bÞ néi dung: Nghiªn cøu bµi 4 SGK & phÇn TT bæ sung SGV - ChuÈn bÞ §DDH: Tranh vÏ c¸c h×nh bµi 4 SGK Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 M« h×nh 3 mp chiÕu M« h×nh c¸c khèi ®a diÖn: HHCN, l¨ng trô ®Òu … C¸c mÉu vËt nh: Hép thuèc l¸, bót ch× 6 c¹nh … III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu khèi ®a diÖn - GV cho HS quan s¸t tranh, m« - HS quan s¸t tranh h×nh c¸c khèi ®a diÖn vµ ®Ët c©u hái: ? C¸c khèi h×nh häc ®ã ®îc bao bëi - HS tr¶ lêi: c¸c h×nh g×? C¸c khèi ®a diÖn ®ã ®îc bao bëi c¸c h×nh CN, h×nh tam gi¸c … - GV kÕt luËn: Khèi ®a diÖn ®îc bao bëi c¸c h×nh ®a gi¸c ph¼ng. - GV y/c HS kÓ 1 sè vËt thÓ cã d¹ng - HS kÓ c¸c vËt thÓ nh: Bao diªm, khèi ®a diÖn bao thuèc l¸, bót ch× 6 c¹nh, kim tù th¸p Aicap … cã d¹ng khèi ®a diÖn. * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu h×nh hép ch÷ nhËt 1. T×m hiÓu h×nh hép CN: - HS quan s¸t tranh - GV cho HS quan s¸t tranh vµ m« h×nh h×nh hép CN, sau ®ã ®Æt c©u hái: - HS th¶o luËn tr¶ lêi: ? H×nh hép CN ®îc giíi h¹n bëi c¸c h×nh g×? c¸c c¹nh vµ mÆt cña h×nh hép + H×nh hép CN ®îc giíi h¹n bëi c¸c h×nh ch÷ nhËt. cã ®Æt ®iÓm g×? + C¸c c¹nh vµ mÆt cña h×nh hép cã ®Æc ®iÓm: C¸c c¹nh lµ c¸c chiÒu (réng, dµi, cao) cña h×nh hép. C¸c mÆt lµ c¸c mÆt (bªn, trªn, díi) cña h×nh hép CN 2. H×nh chiÕu cña h×nh hép CN: - HS c¶ líp quan s¸t - GV ®Æt mÉu vËt h×nh hép CN trong m« h×nh 3 mp chiÕu b»ng b×a cøng ®· chuÈn bÞ tríc. CÇn ®Æt mÆt cña mÉu vËt song song víi mp chiÕu ®øng, ®èi diÖn víi ngêi quan s¸t - HS tr¶ lêi: - GV ®Æt c©u hái: Khi chiÕu HHCN lªn mp chiÕu ? Khi chiÕu h×nh hép CN lªn mp chiÕu ®øng th× h×nh chiÕu ®øng lµ g×? ®øng th× h/c ®øng lµ h×nh CN, ph¶n ¸nh H×nh chiÕu ®ã ph¶n ¸nh mÆt nµo cña mÆt tríc cña HHCN. h×nh hép CN? - KÝch thíc cña h/c ph¶n ¸nh kÝch ? KÝch thíc cña h/c ph¶n ¸nh kÝch thíc chiÒu dµi vµ chiÒu cao cña HHCN. thíc nµo cña HHCN? - H/c b»ng lµ h×nh CN ? H/c b»ng lµ h×nh g×? H/c b»ng H/c b»ng thÓ hiÖn mÆt trªn cña ph¶n ¸nh mÆt nµo cña HHCN? KÝch thíc cña h/c ph¶n ¸nh kÝch thíc nµo cña HHCN KÝch thíc cña h/c ph¶n ¸nh chiÒu HHCN? dµi vµ chiÒu réng cña HHCN. - H/c c¹nh lµ h×nh CN ? H/c c¹nh lµ h×nh g×? H/c c¹nh thÓ H/c c¹nh thÓ hiÖn mÆt bªn cña hiÖn mÆt nµo cña HHCN? KÝch thíc cña HHCN h/c ph¶n ¸nh mÆt nµo cña HHCN? KÝch thíc cña h/c ph¶n ¸nh chiÒu cao vµ chiÒu réng cña HHCN. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 - GV vÏ lÇn lît c¸c h/c lªn b¶ng. - HS vÏ vµo vë, tr¶ lêi c¸c c©u hái Sau ®ã híng dÉn ë tranh (h×nh 4.3 SGK) SGK vµ ghi vµo vë vµ ®Æt c¸c c©u hái nh SGK ®Ó tr¶ lêi. - GV kÕt luËn b»ng b¶ng 4.1 - HS ghi vµo vë * Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu h×nh l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp ®Òu. - HS liªn tëng ®îc ®èi víi h×nh - §èi víi h×nh l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp ®Òu t¬ng tù nh HHCN. chãp ®Òu vµ h×nh l¨ng trô ®Òu t¬ng tù GV híng dÉn cho HS liªn tëng vµ HHCN lµm bµi vµo vë. - GV ®Æt c©u hái: ? C¸c khèi ®a diÖn ®îc x¸c ®Þnh - HS tr¶ lêi: C¸c khèi ®a diÖn ®îc x® b»ng kÝch b»ng c¸c kÝch thíc nµo? - GV kÕt luËn: thíc ®¸y vµ chiÒu cao. Mçi h/c thÓ hiÖn 2 kÝch thíc cña khèi ®a diÖn. VËy, chØ cÇn 2 h/c lµ ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh 3 kÝch thíc cña khèi ®a diÖn nh kÕt luËn trong chó thÝch SGK. * Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt - GV yªu cÇu 1 vµi em ®äc phÇn ghi nhí SGK - GV giao nhiÖm vô cho HS tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp ë nhµ. - GV dÆn dß HS ®äc tríc bµi 5 SGK vµ chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu cÇn ®Ó lµm bµi tËp thùc hµnh khèi ®a diÖn. - GV nhËn xÐt giê häc. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n 15/9/2007 TiÕt 4: Bµi 5: thùc hµnh: ®äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn I. Môc tiªu: - HS ®äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng khèi ®a diÖn. - Ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian cña HS II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng: - ChuÈn bÞ néi dung: Nghiªn cøu bµi 5 SGK & phÇn TT bæ sung SGV §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt SGK” - ChuÈn bÞ §DDH: M« h×nh c¸c vËt thÓ A, B, C, D (h×nh 5.2 SGK) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi GV nªu râ môc tiªu bµi 5, tr×nh bµy néi dung vµ tr×nh tù tiÕn hµnh * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm (b¸o c¸o thùc hµnh) - GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña HS - HS chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu thùc hµnh. - GV híng dÉn c¸ch tr×nh bµy bµi - HS tr×nh bµy bµi lµm trªn khæ giÊy lµm trªn khæ giÊy A4 A4, vÏ s¬ ®å bå trÝ phÇn h×nh vµ phÇn ch÷ khung tªn lªn b¶ng. - GV kiÓm tra c¸ch tr×nh bµy khung tªn, ph©n ch÷ vµ phÇn ®Ó bè trÝ vÏ h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ * Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc thùc hµnh - GV yªu cÇu HS ®äc phÇn néi - 1 – 2 HS ®äc phÇn néi dung thùc dung thùc hµnh. hµnh - GV híng dÉn HS lµm bµi thùc hµnh theo tr×nh tù c¸c bíc trong SGK. - HS c¶ líp lµm bµi thùc hµnh theo c¸c bíc: + Bíc 1: §äc néi dung thùc hµnh, kÎ b¶ng 5.1 vµo bµi lµm, ®¸nh dÊu (x) vµo « thÝch hîp. + Bíc 2: VÏ c¸c h/c ®øng, h/c b»ng vµ h/c c¹nh cña 1 trong c¸c vËt thÓ A, B, - GV ®Õn tõng bµn híng dÉn cho C, D. HS lµm bµi. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 Híng dÉn HS chó ý c¸ch vÏ: + C¸ch vÏ nh bµi 3, chia lµm 2 bíc: - HS chó ý lµm bµi thùc hµnh ®óng VÏ mê vµ t« ®Ëm. theo yªu cÇu vµ c¸c bíc tiÕn hµnh. + C¸c kÝch thíc cña h×nh lÊy theo c¸c h×nh ®· cho, cã thÓ vÏ theo tû lÖ gÊp ®«i, cÇn bè trÝ c©n ®èi h×nh trªn b¶n vÏ. + Bµi tËp hoµn thµnh t¹i líp * Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt vµ ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh - GV nhËn xÐt giê thùc hµnh nh: + Sù chuÈn bÞ cña HS + C¸c thùc hiÖn quy tr×nh + Th¸i ®é lµm viÖc cña HS - GV giao nhiÖm vô cho HS tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp ë nhµ. - GV dÆn dß HS ®äc tríc bµi 6 SGK vµ chuÈn bÞ c¸c m« h×nh ®å dïng häc tËp nh: vá hép s÷a, qu¶ bãng, c¸i nãn … Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n 17/9/2007 Bµi 6: TiÕt 5: b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay I. Môc tiªu: - HS nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi trßn xoay thêng gÆp, h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu. - §äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu. II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng: - ChuÈn bÞ néi dung: Nghiªn cøu bµi 6 SGK & phÇn TT bæ sung SGV - ChuÈn bÞ §DDH: Tranh vÏ c¸c h×nh cña bµi 6 SGK M« h×nh c¸c khèi trßn xoay: h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu … C¸c mÉu vËt nh: qu¶ bãng, c¸i nãn, vá hép s÷a … III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu khèi trßn xoay - GV cho HS quan s¸t tranh vµ m« - HS quan s¸t tranh vÏ h×nh c¸c khèi trßn xoay. ? C¸c khèi trßn xoay cã tªn gäi lµ - HS tr¶ lêi: g×? Chóng ®îc t¹o thµnh nh thÕ nµo? + C¸c khèi trßn xoay cã tªn gäi lµ: h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu. + Chóng ®îc t¹o thµnh bëi: H×nh trô ®îc t¹o thµnh khi ta quay HCN 1 vßng quanh 1 c¹nh cè ®Þnh. H×nh nãn ®îc t¹o thµnh khi quay h×nh tam gi¸c vu«ng 1 vßng quanh 1 canh gãc vu«ng cè ®Þnh. H×nh cÇu: Quay nöa h×nh trßn 1 vßng quanh ®êng kÝnh cè ®Þnh. - GV ®Æc c©u hái: - HS tr¶ lêi: ? Em h·y kÓ 1 sè vËt thÓ cã d¹ng C¸c vËt thÓ cã khèi trßn xoay nh: c¸c khèi trßn xoay mµ em biÕt? c¸i nãn, qu¶ bãng, … * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu h×nh chiÕu cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu 1. H×nh trô: - HS quan s¸t theo sù híng dÉn cña - GV cho HS quan s¸t m« h×nh h×nh trô (®¸y song song mp chiÕu b»ng) vµ GV Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 chØ râ c¸c ph¬ng chiÕu vu«ng gãc tõ tríc tíi, tõ trªn xuèng vµ tõ tr¸i sang. ? Tªn gäi c¸c h×nh chiÕu lµ g×? H×nh chiÕu cã h×nh d¹ng g×? Nã thÓ hiÖn kÝch thíc nµo cña khèi trô? - HS tr¶ lêi: + Tªn gäi c¸c h×nh chiÕu lµ h/c ®øng, h/c b»ng, h/c c¹nh. + H/c ®øng vµ h/c c¹nh cã d¹ng HCN, h/c b»ng cã d¹ng h×nh trßn. + H/c ®øng vµ h/c c¹nh thÓ hiÖn kÝch thíc lµ chiÒu cao cña h×nh trô vµ ®- GV vÏ vËt thÓ vµ c¸c h/c lªn b¶ng, êng kÝnh cña ®¸y. yªu cÇu HS ®èi chiÕu víi h×nh 6.3 SGK. - GV kÕt luËn ghi vµo b¶ng 6.1. - HS c¶ líp ghi vµo vë 2. H×nh nãn: - T¬ng tù nh trªn, GV cho HS quan - HS c¶ líp quan s¸t s¸t m« h×nh h×nh nãn. ? Tªn gäi c¸c h×nh chiÕu lµ g×? H/c - HS tr¶ lêi: cã d¹ng g×? Nã thÓ hiÖn kÝch thíc nµo + Tªn gäi c¸c h×nh chiÕu lµ h/c cña h×nh nãn? ®øng, h/c b»ng, h/c c¹nh. + H/c ®øng vµ h/c c¹nh lµ h×nh tam gi¸c c©n, h/c b»ng cã d¹ng h×nh trßn. + H/c ®øng vµ h/c c¹nh thÓ hiÖn kÝch thíc lµ chiÒu cao cña nãn vµ ®êng kÝnh cña mÆt ®¸y. H/c b»ng thÓ hiÖn ®- GV vÏ vËt thÓ c¸c h/c lªn b¶ng ®èi êng kÝnh mÆt ®¸y. chiÕu víi h×nh 6.4 SGK. - HS ghi vµo vë. - GV kÕt luËn ghi vµo b¶ng 6.2 3. H×nh cÇu: - HS c¶ líp quan s¸t theo híng dÉn - GV cho HS quan s¸t m« h×nh h×nh cña GV. cÇu - HS tr¶ lêi: + Tªn gäi c¸c h×nh chiÕu lµ h/c ? Tªn c¸c h×nh chiÕu lµ g×? H/c cã h×nh d¹ng g×? Nã thÓ hiÖn kÝch thíc nµo ®øng, h/c b»ng, h/c c¹nh. + C¸c h/c cã d¹ng h×nh trßn. cña h×nh cÇu? + §Òu ®îc thÓ hiÖn kÝch thíc lµ ®êng kÝnh cña h×nh cÇu. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 - GV vÏ vËt thÓ c¸c h/c lªn b¶ng, ®èi chiÕu víi h×nh 6.5 SGK. - HS ghi vµo vë - GV kÕt luËn ghi vµo b¶ng 6.3 * GV ®Æt c©u hái: - HS th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi: ? §Ó biÓu diÔn c¸c khèi trßn xoay §Ó biÓu diÔn c¸c khèi trßn xoay cÇn mÊy h/c vµ gåm nh÷ng h/c nµo? cÇn 2 h/c vµ gåm h/c ®øng vµ h/c b»ng. - §Ó x¸c ®Þnh khèi trßn xoay cÇn cã ? §Ó x¸c ®Þnh khèi trßn xoay cÇn c¸c kÝch thíc lµ chiÒu cao vµ ®êng kÝnh cã c¸c kÝch thíc nµo? mÆt ®¸y. - HS ghi vµo vë - GV kÕt luËn nh chó ý SGK * Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt bµi häc - GV yªu cÇu 1 vµi HS ®äc phÇn ghi nhí SGK hoÆc nªu c©u hái träng t©m bµi ®Ó HS tr¶ lêi - GV giao nhiÖm vô tr¶ lêi c©u hái lµm bµi tËp ë nhµ vµ chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh sè 7 - Tr¶ bµi tËp thùc hµnh sè 5 cña HS. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ nªu nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý. - GV nhËn xÐt giê häc Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n 22/9/2007 TiÕt 6: Bµi 7: thùc hµnh: ®äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay I. Môc tiªu: - HS ®äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng khèi trßn xoay - Ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian. II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng: - ChuÈn bÞ néi dung: - ChuÈn bÞ §DDH: Nghiªn cøu bµi 7 SGK & phÇn TT bæ sung SGV M« h×nh c¸c vËt thÓ (H×nh 7.2 SGK) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi GV nªu râ néi dung bµi tËp thùc hµnh gåm 2 phÇn: - PhÇn I: Tr¶ lêi c¸c c©u hái b»ng ph¬ng ph¸p lùa chän vµ ®¸nh dÊu (x) vµo b¶ng 7.1 SGK ®Ó chØ râ sù t¬ng quan gi÷a c¸c b¶n vÏ víi c¸c vËt thÓ. - PhÇn II: Ph©n tÝch h×nh d¹ng cña vËt thÓ b»ng c¸ch ®¸nh dÊu (x) vµo b¶ng 7.2 SGK. * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm (b¸o c¸o thùc hµnh) - GV nªu c¸c yªu cÇu cña bµi lµm - HS thùc hiÖn c¸c bíc thùc hµnh b¸o c¸o thùc hµnh, yªu cÇu HS thùc theo híng dÉn cña GV. hiÖn: VÏ trªn giÊy A4 cã tr×nh bµy khung tªn. - GV vÏ c¸c h×nh vÏ trªn b¶ng vµ - HS lµm bµi thùc hµnh theo néi nªu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm b»ng minh dung thùc hµnh vµ kÕt hîp víi h×nh vÏ häa h×nh vÏ trªn b¶ng. minh häa trªn b¶ng * Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc thùc hµnh - GV híng dÉn HS lµm bµi thùc - HS lµm bµi theo híng dÉn cña hµnh theo néi dung vµ tr×nh tù c¸c bíc GV. thùc hµnh trong SGK. - GV lu ý HS bè trÝ b¶n vÏ trªn - HS thùc hiÖn c¸c bíc thùc hµnh. trang giÊy sao cho phï hîp. - GV theo dâi, quan s¸t vµ uèn n¾n HS nh÷ng sai xãt m¾c ph¶i. * Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt vµ ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh - GV nhËn xÐt giê lµm bµi tËp thùc - HS chuÈn bÞ thu bµi thùc hµnh hµnh dùa vµo: + Sù chuÈn bÞ cña HS + C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh thùc Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 hµnh. + Th¸i ®é häc tËp - GV híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸ bµi - HS tù ®¸nh gi¸ b»ithcj hµnh cña lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. m×nh theo yªu cÇu cña GV. - GV khuyÕn khÝch HS lµm m« h×nh hay vÏ h×nh 3, chiÒu c¸c vËt thÓ cña bµi tËp thùc hµnh. - GV thu bµi thùc hµnh vÒ nhµ chÊm. Cã thÓ chÊm tríc vµi bµi ®Ó chØ ra c¸i sai, c¸i ®óng ®Ó HS rót kinh nghiÖm sau giê häc thùc hµnh. - GV yªu cÇu HS vÒ nhµ ®äc tríc vµ chuÈn bÞ bµi 8 SGK. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 TiÕt 7: Ch¬ng II: Bµi 8,9: b¶n vÏ kü thuËt Ngµy 24/9/2006 kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt- h×nh c¾t B¶n vÏ chi tiÕt I. Môc tiªu: Sau bµi nµy GV ph¶i lµm cho HS: - BiÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt . - Tõ quan s¸t m« h×nh vµ h×nh vÏ èng lãt, hiÓu ®îc h×nh c¾t ®îc vÏ nh thÕ nµo vµ h×nh c¾t dïng ®Ó lµm g×? BiÕt ®îc kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña h×nh c¾t. - BiÕt ®îc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt. - BiÕt c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng: - ChuÈn bÞ néi dung: Nghiªn cøu bµi 8,9 SGK & phÇn TT bæ sung SGV - ChuÈn bÞ §DDH: VËt mÉu: Qu¶ cam vµ m« h×nh èng lãt (hoÆc h×nh trô rçng) ®îc c¾t lµm 2, tÊm nhùa trong dïng lµm mp c¾t. Tranh vÏ, s¬ ®å h×nh 9.1, 9.2 SGK VËt mÉu: èng lãt hoÆc m« h×nh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kh¸i niÖm chung vÒ BVKT - Bµi 1 HS ®· biÕt vÒ vai trß cña BVKT ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. GV ®Æt c©u hái vÒ vai trß cña BVKT: ? Em h·y nªu vai trß cña BVKT ®èi - HS tr¶ lêi: víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng? - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GV kÕt luËn: C¸c SP tõ nhá ®Õn lín do con ngêi lµm ra ®Òu g¾n liÖn víi BVKT. Ngêi c«ng nh©n ph¶i c¨n cø vµo BVKT ®Ó chÕ t¹o ra SP ®óng nh thiÕt kÕ. - GV ®Æt c©u hái: ? Em h·y kÓ ra mét sè lÜnh vùc kü - HS tr¶ lêi: thuËt ®· häc ë bµi 1? C¸c lÜnh vùc kü thuËt nh: giao - GV gi¶i thÝch: th«ng, n«ng nghiÖp, qu©n sù … VËy mçi lÜnh vùc kü thuËt ®Òu ph¶i - HS c¶ líp chó ý vµ ph©n lo¹i cã trang thiÕt bÞ c¸c lo¹i m¸y thiÕt bÞ vµ BVKT: cÇn cã c¬ së h¹ tÇng, nhµ xëng … Do ®ã + B¶n vÏ c¬ khÝ thuéc lÝnh vùc chÕ BVKT chia lµm 2 lo¹i lín. t¹o m¸y vµ thiÕt bÞ. - GV híng dÉn HS chia lo¹i: + B¶n vÏ x©y dùng thuéc lÜnh vùc + B¶n vÏ c¬ khÝ x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ + B¶n vÏ x©y dùng tÇng… * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t. - GV cho HS liªn hÖ thùc tÕ vµ ®Æt - HS ho¹t ®éng nhãm c©u hái: ? Khi häc vÒ ®éng vËt, thùc vËt … - HS tr¶ lêi muèn thÊy râ cÊu t¹o bªn trong cña hoa, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung qu¶, cña c¬ thÓ ngêi … ta cÇn lµm thÕ nµo? Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 - GV nãi râ ®Ó diÔn t¶ c¸c kÕt cÊu bªn trong lç, r·nh cña chi tiÕt m¸y, trªn BVKT cÇn ph¶i dïng ph¬ng ph¸p c¾t. - GV yªu cÇu HS c¶ líp quan s¸t h×nh 8.2 SGK. - HS quan s¸t h×nh 8.2 SGK Qu¸ tr×nh vÏ h×nh c¾t th«ng qua vËt mÉu èng lãt bÞ c¾t ®«i. - GV ®Æt c©u hái: - HS ho¹t ®éng nhãm, tr¶ lêi: ? H×nh c¾t ®îc vÏ nh thÕ nµo? vµ + H×nh c¾t biÓu diÔn phÇn vËt thÓ ë dïng ®Ó lµm g×? sau mp c¾t. + H×nh c¾t dïng ®Ó biÓu diÔn râ h¬n h×nh d¹ng bªn trong cña vËt thÓ. * Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt - GV nªu vÊn ®Ò: Trong SX, ®Ó lµm - HS nghe GV giíi thiÖu vµ t×m ra 1 chiÕc m¸y tríc hÕt ph¶i tiÕn hµnh hiÓu néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt trong chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cña chiÕc m¸y, sau SGK. ®ã míi l¾p ghÐp chóng l¹i ®Ó t¹o thµnh chiÕc m¸y hoµn chØnh. Khi chÕ t¹o chi tiÕt ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ chi tiÕt. - GV cho HS xem b¶n vÏ chi tiÕt - HS c¶ líp quan s¸t b¶n vÏ chi tiÕt èng lãt. èng lãt (h×nh 9.1)SGK - GV ®Æt c©u hái: ? Em h·y tr×nh bµy c¸c néi dung - HS ho¹t ®éng nhãm cña b¶n vÏ chi tiÕt? 1 HS ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi: C¸c néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt gåm: + H×nh biÓu diÔn: Gåm h×nh c¾t, mÆt c¾t, … diÔn t¶ h×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña chi tiÕt. + KÝch thíc: Gåm tÊt c¶ c¸c kÝch thíc cÇn thiÕt cho viÖc chÕ t¹o chi tiÕt. + Yªu cÇu kü thuËt: Gåm c¸c chØ dÉn vÒ gia c«ng … thÓ hiÖn chÊt l îng cña chi tiÕt. + Khung tªn: Ghi c¸c néi dung nh tªn gäi chi tiÕt, vËt liÖu, tû lÖ b¶n vÏ … - GV nhËn xÐt, bæ sung vµ ghi s¬ ®å h×nh 9.2 SGK. * Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt. - GV cïng HS ®äc b¶n vÏ èng lãt. - GV híng dÉn HS ®äc theo tr×nh tù - HS c¶ líp t×m hiÓu c¸ch ®äc theo cña b¶ng 9.1 SGK. tr×nh tù cña b¶ng 9.1 SGK - Qua mçi môc cña cét 1, GV nªu - HS ho¹t ®éng nhãm vµ th¶o luËn c©u hái nh cét 2: c¸ch ®äc trong nhãm. ? Khung tªn bao gåm c¸c néi dung - HS tr¶ lêi: g×? Khung tªn bao gåm c¸c néi dung: + Tªn gäi chi tiÕt + VËt liÖu + Tû lÖ ? H×nh biÓu diÔn gåm nh÷ng h×nh - HS tr¶ lêi: nµo? H×nh biÓu diÔn bao gåm: + H×nh biÓu diÔn tªn gäi h×nh chiÕu: h×nh chiÕu c¹nh + VÞ trÝ h×nh c¾t: H×nh c¾t ë h×nh chiÕu ®øng. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 ? KÝch thíc gåm néi dung g×? ? C¸c yªu cÇu kü thuËt? ? Tæng hîp? - HS tr¶ lêi: + KÝch thíc chung cña chi tiÕt. + KÝch thíc c¸c phÇn cña chi tiÕt: §êng kÝnh ngoµi §êng kÝnh lç ChiÒu dµi - HS tr¶ lêi: C¸c yªu cÇu kü thuËt lµ: Gia c«ng Xö lý bÒ mÆt - HS tr¶ lêi: Tæng hîp gåm c¸c néi dung sau: + M« t¶ h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o cña chi tiÕt: èng trô trßn + C«ng dông cña chi tiÕt: Dïng ®Ó lãt gi÷a c¸c chi tiÕt. - GV nhËn xÐt vµ bæ sung, yªu cÇu HS kÎ b¶ng 9.1 vµ luyÖn tËp cho HS häc c¸ch ®äc BV chi tiÕt. * Ho¹t ®éng 5: Tæng kÕt bµi häc - GV yªu cÇu 1 vµi HS ®äc phÇn ghi nhí SGK hoÆc nªu c©u hái träng t©m bµi ®Ó HS tr¶ lêi - GV tr¶ bµi tËp thùc hµnh sè 7 cña HS, GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ nªu nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý. - GV giao nhiÖm vô cho HS tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ yªu cÇu HS ®äc tr íc bµi 10 SGK. ChuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm bµi tËp thùc hµnh sè 10. - GV yªu cÇu HS häc thuéc phÇn ghi nhí vµ luyÖn tËp c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt - GV nhËn xÐt giê häc Ngµy so¹n 27/9/2007 TiÕt 8: Bµi 11: biÓu diÔn ren I. Môc tiªu: Sau bµi nµy GV ph¶i lµm cho HS: - NhËn d¹ng ®îc ren trªn b¶n vÏ chi tiÕt - BiÕt ®îc quy íc vÏ ren II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng: - ChuÈn bÞ néi dung: - ChuÈn bÞ §DDH: Nghiªn cøu bµi 11 SGK & phÇn TT bæ sung SGV §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” SGK Tranh vÏ c¸c h×nh cña bµi 11 SGK VËt mÉu: §inh t¸n, bãng ®Ìn ®u«i xo¸y, lä mùc … III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn * Ho¹t ®éng 1: tiÕt? - GV ®Æt c©u hái: ? Em h·y nªu tr×nh tù ®äc BV chi - GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 Ho¹t ®éng cña häc sinh KiÓm tra bµi cò - 1 HS lªn b¶ng tr¶ lêi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung * Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi häc - GV giíi thiÖu bµi míi: Ren dïng ®Ó l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt hay dïng ®Ó truyÒn lùc. Ren ®îc h×nh thµnh trªn mÆt ngoµi cña trôc gäi lµ ren trôc (ren ngoµi) hoÆc ®îc h×nh thµnh ë mÆt trong cña lç gäi lµ ren lç (ren trong). Vëy c¸c ren nµy ®îc biÓu diÔn nh thÕ nµo trªn b¶n vÏ chi tiÕt. §ã lµ néi dung bµi häc h«n nay: “BiÓu diÔn ren” * Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu chi tiÕt cã ren - GV ®Æt c©u hái: - HS tr¶ lêi: ? Em h·y cho biÕt mét sè ®å vËt C¸c chi tiÕt cã ren nh: Bu l«ng, ®ai hoÆc chi tiÕt cã ren thêng thÊy? èc, th©n vá bót bi … ? Em h·y nªu c«ng dông cña ren - HS tr¶ lêi: trªn c¸c chi tiÕt cña h×nh 11.1 SGK. a) Lµm cho mÆt bµn ®îc l¾p ghÐp víi ch©n bµn b) Lµm cho n¾p lä mùc l¾p kÝn lä mùc. - GV nhËn xÐt, gi¶i thÝch vµ bæ c, e) Lµm cho bãng ®Ìn l¾p ghÐp sung. víi ®ui ®Ìn. d) Lµm cho 2 chi tiÕt ®îc ghÐp l¹i víi nhau (vÝt cÊy). g, h) Lµm cho c¸c chi tiÕt ®îc ghÐp l¹i víi nhau (bu l«ng, ®ai èc …) * Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu quy íc vÏ ren - GV ®Æt c©u hái: - HS tr¶ lêi: ? V× sao ren l¹i ®îc vÏ theo quy íc V× ren cã kÕt cÊu phøc t¹p nªn c¸c gièng nhau? lo¹i ren ®Òu ®îc vÏ theo cïng mét quy íc ®Ó ®¬n gi¶n hãa. a) Ren ngoµi (ren trôc) - GV cho HS quan s¸t vËt mÉu (th©n vá bót bi) vµ h×nh 11.3, GV ®Æt c©u hái: - HS quan s¸t vËt mÉu, tranh vÏ … ? Em h·y chØ râ c¸c ®êng ch©n ren, ®Ønh ren, giíi h¹n ren, ®êng kÝnh ngoµi, ®êng kÝnh trong? - HS tr¶ lêi: - GV nhËn xÐt, bæ sung HS kh¸c bæ sung - HS tr¶ lêi: ? §èi chiÕu víi c¸c h×nh vÏ ren + §êng ®Ønh ren vÏ b»ng nÐt liÒn theo quy íc (h×nh 11.3 SGK). Em h·y ®Ëm nhËn xÐt vÒ quy íc vÏ ren, b»ng c¸ch ghi + §êng ch©n ren vÏ b»ng nÐt liÒn côm tõ “liÒn ®Ëm” vµ côm tõ “liÒn m¶nh m¶nh” vµo c¸c mÖnh ®Ò sau: + §êng giíi h¹n ren vÏ b»ng nÐt Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 liÒn ®Ëm + Vßng ®Ønh ren vÏ ®ãng kÝn b»ng nÐt liÒn ®Ëm + Vßng ch©n ren vÏ hë b»ng nÐt liÒn m¶nh - GV rót ra kÕt luËn b) Ren trong (ren lç): - GV cho HS quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh 11.5 SGK. - HS quan s¸t ? Em h·y chØ râ c¸c ®êng ch©n ren, ®Ønh ren, giíi h¹n ren, ®êng kÝnh ngoµi, ®êng kÝnh trong? - HS tr¶ lêi HS bæ sung - HS tr¶ lêi: ? Em h·y ®iÒn c¸c côm tõ thÝch hîp + §êng ®Ønh ren vÏ b»ng nÐt liÒn vµo c¸c mÖnh ®Ò trong SGK? ®Ëm + §êng ch©n ren vÏ b»ng nÐt liÒn - GV kÕt luËn m¶nh + §êng giíi h¹n ren vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm + Vßng ®Ønh ren vÏ ®ãng kÝn b»ng nÐt liÒn ®Ëm + Vßng ch©n ren vÏ hë b»ng nÐt liÒn m¶nh c) Ren che khuÊt: - GV ®Æt c©u hái: - HS tr¶ lêi: Khi vÏ h×nh chiÕu, c¸c c¹nh khuÊt ? Khi vÏ h×nh chiÕu th× c¸c c¹nh vµ ®êng bao khuÊt ®îc vÏ b»ng nÐt ®øt. khuÊt vµ ®êng bao khuÊt ®îc vÏ b»ng nÐt g×? - HS quan s¸t h×nh 11.6 vµ rót ra - GV kÕt luËn: kÕt luËn VËy, khi vÏ ren bÞ che khuÊt th× c¸c ®êng ®Ønh ren, ®êng ch©n ren vµ ®êng giíi h¹n ren ®Òu ®îc vÏ b»ng nÐt ®øt nh h×nh 11.6 SGK. - GV cho HS quan s¸t h×nh 11.6 Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 SGK * Ho¹t ®éng 5: Cñng cè, tæng kÕt bµi häc - GV yªu cÇu 1-2 HS ®äc phÇn ghi nhí SGK. - GV giao BTVN: yªu cÇu vÒ nhµ lµm bµi tËo vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK. - Yªu cÇu HS ®äc tríc bµi 10, 12 SGK Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n 01/10/2007 TiÕt 9: Bµi 10, 12: thùc hµnh: ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t §äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren I. Môc tiªu: Sau bµi nµy GV ph¶i lµm cho HS: - §äc ®îc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t - §äc ®îc b¶n vÏ c«n cã ren - H×nh thµnh kü n¨ng ®äc b¶n vÏ chi tiÕt cã ren - H×nh thµnh t¸c phong lµm viÖc theo quy tr×nh. II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng: - ChuÈn bÞ néi dung: - ChuÈn bÞ §DDH: Ng/cøu bµi 10,12 SGK & phÇn TT bæ sung SGV §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” SGK Tranh vÏ, s¬ ®å h×nh vÏ SGK MÉu vËt: C«n cã ren. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi häc §Ó ®äc ®îc b¶n vÏ chi tiÕt, b¶n vÏ c«n cã ren (h×nh 12.1SGK), tõ ®ã h×nh thµnh kü n¨ng ®äc b¶n vÏ chi tiÕt cã ren vµ t¸c phong lµm viÖc theo quy tr×nh, chóng ta cïng lµm bµi tËp thùc hµnh: “§äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t” vµ bµi thùc hµnh “§äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren”. * Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh - GV gäi 1 HS ®äc néi dung bµi - 1 HS ®äc phÇn néi dung TH: thùc hµnh. §äc b¶n vÏ c«n cã ren (h×nh 12.1 - GV treo s¬ ®å b¶n vÏ c«n cã ren SGK) vµ ghi c¸c néidung cÇn hiÓu vµo lªn b¶ng cho HS quan s¸t. mÉu nh b¶ng 9.1 SGK - GV yªu cÇu HS vÏ b¶n vÏ - HS ho¹t ®éng c¸ nh©n VÏ b¶n vÏ chi tiÕt c«n cã ren - GV híng dÉn HS ®äc c¸c bíc nh - HS ho¹t ®éng c¸ nh©n sau: ChuÈn bÞ cho bµi TH theo c¸c bíc Bíc 1: §äc néi dung ghi trong trªn. HiÓu râ ®îc yªu cÇu cña tõng bíc. khung tªn Bíc 2: Ph©n tÝch c¸c h×nh chiÕu, h×nh c¾t Bíc 3: Ph©n tÝch kÝch thíc Bíc 4: §äc kü c¸c yªu cÇu kü thuËt Bíc 5: M« t¶ h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o cña chi tiÕt, c«ng dông cña chi tiÕt ®ã. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8
- Xem thêm -