Tài liệu Giai pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may thành phố hồ chí minh

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

BOÄ BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ MINH --------- ÑOAØN THÒ HAÛI NGAÂN GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP MAY TPHCM. Chuyeân ngaønh : THÖÔNG MAÏI Maõ soá : 60.34.10 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ Ngöôøi höôùng daãn: TS. LEÂ TAÁN BÖÛU TP HOÀ CHÍ MINH – Naêm 2009.GIAÙDUÏC VAØ ÑAØO TAÏO 1 TPDANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT ASEAN CMPT Association of South East Asian Nations (hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ) Cut, making, packing, thread (gia coâng caét, may, thuøng, chæ) CN Coâng nghieäp CP SX TM Coå phaàn saûn xuaát thöông maïi EU European Union (Lieân minh Chaâu AÂu) FOB Free on board (phöông thöùc saûn xuaát xuaát khaåu) ISO Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO KD Kinh doanh KNNK Kim ngaïch nhaäp khaåu KNXK Kim ngaïch xuaát khaåu NPL Nguyeân phuï lieäu SXKD Saûn xuaát kinh doanh SWOT TP Strenths, Weaknesses, Opportunities, Threats (ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, nguy cô) Thaønh Phoá TPHCM Thaønh Phoá Hoà Chí Minh WEF Dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi WTO World Trade Organization (toå chöùc thöông maïi theá giôùi) WRAP Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng WRAP 2 DANH MUÏC HÌNH VEÕ – BAÛNG BIEÅU STT Baûng 2.1 Baûng 2.2 Baûng 2.3 Baûng 2.4 Baûng 2.5 Baûng 2.6 Baûng 2.7 Baûng 2.8 Baûng 2.9 Baûng 2.10 Baûng 2.11 Baûng 2.12 Baûng 2.13 Baûng 3.1 Teân hình veõ – Baûng bieåu Tyû troïng vaø toác ñoä taêng tröôûng ngaønh may TPHCM giai ñoaïn 2003-2008 Giaù trò saûn xuaát cuûa ngaønh may TPHCM theo giaù thöïc teá naêm 1994 theo töøng khu vöïc Saûn phaåm chuû yeáu phaân theo khu vöïc kinh teá Kim ngaïch xuaát khaåu haøng deät may TPHCM so vôùi caû nöôùc Tyû troïng caùc thò tröôøng xuaát khaåu cuûa TPHCM naêm 2006-2009 Quy moâ lao ñoäng trong 50 doanh nghieäp deät may TPHCM ñöôïc ñieàu tra Lao ñoäng saûn xuaát ngaønh may phaân theo ngaønh kinh teá ôû TPHCM Voán kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp deät may TPHCM Kim ngaïch nhaäp khaåu NPL haøng deät may cuûa caùc doanh nghieäp TPHCM Coâng taùc thieát keá saûn phaåm cuûa doanh nghieäp may TPHCM Keânh phaân phoái haøng may maëc TPHCM Hoaït ñoäng quaûng baù hình aûnh, saûn phaåm may cuûa caùc doanh nghieäp TPHCM Nhaõn hieäu haøng may maëc Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh deät may Vieät Nam ñeán naêm 2020 OÀ CH 3 MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU .......................................................................................................... 7 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CAÏNH TRANH VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH .......................................................................................................... 9 1.1 Cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh.................................................................................. 9 1.1.1 Caïnh tranh ........................................................................................................ 9 1.1.2 Thò tröôøng caïnh tranh ..................................................................................... 10 1.1.3 Naêng löïc caïnh tranh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh ................................... 10 1.1.4 Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ................... 12 1.1.5 Caùc tieâu chí ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh...................................................... 15 1.1.6 Söï caàn thieát naâng cao naêng löïc caïnh tranh ngaønh may................................... 14 1.1.6.1 Ngaønh may ñem laïi giaù trò xuaát khaåu cao.................................................... 14 1.1.6.2 Ngaønh may giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho nhieàu lao ñoäng, goùp phaàn oån ñònh xaõ hoäi ............................................................................................................... 15 1.2 Moät soá kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh haøng may maëc .................. 15 1.2.1 Kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp may nöôùc ngoaøi ...................................................................................................................... 15 1.2.2 1.2.1.1 Kinh nghieäm cuûa Indonexia.............................................................. 15 1.2.1.2 Kinh nghieäm cuûa Trung Quoác ..................................................................... 16 1.2.1.3 Kinh nghieäm cuûa Hoàng Koâng ...................................................................... 19 1.2.3 Kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp may trong nöôùc …………….............................................................................................................. 21 1.2.4 1.2.2.1 Kinh nghieäm cuûa coâng ty deät may LEGARMEX ............................. 21 1.2.2.2 Kinh nghieäm cuûa coâng ty May Vieät Tieán .................................................... 21 1.3 Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho doanh nghieäp may TPHCM ............................ 23 4 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG I ......................................................................................... 24 CHÖÔNG 2: PHAÂN TÍCH VAØ ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP MAY TPHCM .......................................... 25 2.1. Tình hình hoaït ñoäng cuûa ngaønh may TPHCM trong thôøi gian vöøa qua ............ 25 2.1.1 Toång quan ngaønh may TPHCM...................................................................... 25 2.1.2 Giaù trò saûn xuaát ngaønh may TPHCM ............................................................. 27 2.1.3 Saûn phaåm chuû yeáu cuûa ngaønh may TPHCM.................................................. 28 2.1.4 Kim ngaïch xuaát khaåu cuûa doanh nghieäp TPHCM .......................................... 29 2.1.5 Thò tröôøng xuaát khaåu....................................................................................... 30 2.1.6 Hình thöùc xuaát khaåu ........................................................................................ 32 2.2 Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM ............... 34 2.2.1 Thöïc traïng caùc yeáu toá nguoàn löïc caáu thaønh naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ...................................................................................................................... 34 2.2.1.1 Yeáu toá nguoàn nhaân löïc ................................................................................. 34 2.2.1.2 Yeáu toá voán ................................................................................................... 37 2.2.1.3 Yeáu toá trình ñoä coâng ngheä vaø maùy moùc thieát bò .......................................... 39 2.2.1.4 Yeáu toá nguoàn nguyeân phuï lieäu ñaàu vaøo ....................................................... 40 2.2.1.5 Coâng taùc thieát keá saûn phaåm may ................................................................. 42 2.2.2 Hieäu quaû saûn xuaát haøng may .......................................................................... 44 2.2.2.1 Hieäu quaû söû duïng naêng löôïng trong saûn xuaát .............................................. 44 2.2.2.2 Giaù thaønh saûn phaåm ..................................................................................... 44 2.2.3 Thöïc traïng chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp ..................................... 46 2.2.3.1 Chieán löôïc saûn phaåm ................................................................................... 46 2.2.3.2 Chieán löôïc phaân phoái ................................................................................... 47 2.2.3.3 Chieán löôïc xuùc tieán thöông maïi vaø hoaït ñoäng marketing............................ 48 2.2.4 Thöïc traïng veà thöông hieäu haøng may maëc ..................................................... 49 5 2.2.5 Caùc yeáu toá beân ngoaøi aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM................................................................................................ 51 2.2.5.1 Yeáu toá bieán ñoäng töø thò tröôøng deät may theá giôùi.......................................... 51 2.2.5.2 Yeáu toá bieán ñoäng töø thò tröôøng deät may trong nöôùc ..................................... 52 2.2.6 Yeáu toá tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät.................................................................... 53 2.2.7 Yeáu toá ñoái thuû caïnh tranh ............................................................................... 54 2.2.7.1 Ñoái thuû caïnh tranh nöôùc ngoaøi ..................................................................... 54 2.2.7.2 Ñoái thuû caïnh tranh trong nöôùc ..................................................................... 56 2.3 Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM.................. 57 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG II ........................................................................................ 60 CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP MAY TPHCM ........................................................................... 62 3.1 Ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh deät may Vieät Nam ñeán naêm 2020....................... 62 3.1.1 Quan ñieåm phaùt trieån ngaønh deät may Vieät Nam ñeán naêm 2020..................... 62 3.1.2 Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh deät may Vieät Nam ñeán naêm 2020 ....................... 62 3.2 Cô sôû ñeà xuaát ñònh höôùng ngaønh may TPHCM ñeán naêm 2020 ......................... 64 3.2.1 Quan ñieåm ñeà xuaát ñònh höôùng ngaønh may TPHCM ..................................... 64 3.2.2 Ñeà xuaát ñònh höôùng ngaønh may TPHCM ....................................................... 64 3.3 Cô sôû xaây döïng giaûi phaùp .................................................................................. 65 3.4 Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM . 66 3.4.1 Giaûi phaùp veà caùc yeáu toá nguoàn löïc ................................................................. 66 3.4.1.1 Giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc .......................................................... 66 3.4.1.2 Giaûi phaùp veà voán ......................................................................................... 68 3.4.1.3 Giaûi phaùp veà ñoåi môùi maùy moùc thieát bò ....................................................... 69 3.4.1.4 Giaûi phaùp veà nguyeân phuï lieäu ñaàu vaøo ........................................................ 69 3.4.1.5 Giaûi phaùp caûi tieán coâng taùc thieát keá saûn phaåm............................................. 71 6 3.4.2 Giaûi phaùp söû duïng naêng löôïng trong saûn xuaát vaø tieát kieäm chi phí ................ 72 3.4.3 Giaûi phaùp veà chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp .................................. 73 3.4.3.1 Giaûi phaùp veà chieán löôïc saûn phaåm............................................................... 73 3.4.3.1.1 Ña daïng hoùa saûn phaåm xuaát khaåu ............................................................ 73 3.4.3.1.2 Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm ................................................................ 74 3.4.3.2 Giaûi phaùp veà nghieân cöùu vaø phaùt trieån thò tröôøng ........................................ 75 3.4.3.3 Giaûi phaùp veà chieán löôïc phaân phoái .............................................................. 76 3.4.3.4 Giaûi phaùp veà xuùc tieán thöông maïi vaø hoaït ñoäng marketing......................... 77 3.4.4 Giaûi phaùp veà thöông hieäu haøng may maëc ....................................................... 79 3.4.5 Giaûi phaùp veà khoa hoïc coâng ngheä ................................................................. 80 3.4.6 Phaùt huy vai troø cuûa Hoäi deät may theâu ñan TPHCM ...................................... 81 3.4.7 Moät soá kieán nghò ñoái vai troø hoã trôï cuûa nhaø nöôùc vaø chính quyeàn TPHCM ... 82 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG III....................................................................................... 82 KEÁT LUAÄN CHUNG ............................................................................................. 84 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC Í MI NH –Naê 7 LÔØI NOÙI ÑAÀU 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI TPHCM laø moät cöïc phaùt trieån cuûa neàn kinh teá caû nöôùc naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam vaø coù raát nhieàu lôïi theá saün coù nhö nguoàn lao ñoäng doài daøo, cô sôû haï taàng kyõ thuaät, xaõ hoäi, daân trí… hôn caùc ñòa phöông khaùc. Taïi TPHCM, ngaønh deät may vaãn ñöùng ñaàu, thu veà hôn 4 tyû USD xuaát khaåu naêm 2008 chieám gaàn 30% toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa toaøn thaønh phoá. Töông lai phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp deät may TPHCM khoâng chæ laø ngaønh coâng nghieäp chuû löïc cuûa thaønh phoá maø seõ trôû thaønh trung taâm giao thöông, kinh doanh deät may vaø thôøi trang cuûa caû nöôùc, trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Tuy nhieân, böôùc sang naêm 2009, deät may TPHCM seõ phaûi ñoái maët vôùi caùc aùp löïc caïnh tranh quoác teá gay gaét nhö caùc thò tröôøng lôùn taêng cöôøng aùp duïng caùc tieâu chuaån cho nhaäp khaåu haøng deät may, söï xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu caùc ñoái thuû caïnh tranh lôùn coù lôïi theá hôn mình, aùp löïc giaûm giaù haøng deät may treân thò tröôøng Myõ, Trung Quoác ñöôïc baõi boû haïn ngaïch xuaát khaåu vaøo EU… Ñeå giuùp caùc doanh nghieäp deät may TPHCM, nhaát laø caùc doanh nghieäp may maëc coù theå vöõng vaøng xuaát khaåu vaøo caùc thò tröôøng quoác teá thì moät trong nhöõng ñieàu kieän quan troïng laø phaûi naâng cao ñöôïc naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp ñoù. Xuaát phaùt töø lyù do ñoù, taùc giaû ñaõ maïnh daïn choïn ñeà taøi: “Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM” 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU CUÛA ÑEÀ TAØI - Heä thoáng hoùa cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh - Phaân tích vaø ñaùnh giaù thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM - Ñeà xuaát giaûi phaùp, kieán nghò nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM 8 3. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi nghieân cöùu hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng may maëc cuûa caùc doanh nghieäp TPHCM trong giai ñoaïn 2003-2008. Ñeà taøi khoâng ñi saâu vaøo chuyeân moân maø phaân tích moät caùch toång quaùt ñeå ñöa ra nhöõng giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM. 4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Luaän vaên söû duïng phöông phaùp toång hôïp, so saùnh, phaân tích, suy luaän töø cô sôû lyù luaän caïnh tranh keát hôïp vôùi caùc thoâng tin vaø soá lieäu thu thaäp ñöôïc veà thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp may TPHCM, phöông phaùp khaûo saùt, ñieàu tra döïa treân keát quaû phoûng vaán 50 doanh nghieäp. 5. ÑOÙNG GOÙP CUÛA LUAÄN VAÊN Luaän vaên ñaõ ñöa ra nhöõng kieán nghò, giaûi phaùp thöïc hieän cuï theå, giuùp caùc doanh nghieäp TPHCM coù theå naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Töø ñoù, taêng khaû naêng xuaát khaåu haøng may maëc vaøo caùc thò tröôøng quoác teá. 6. BOÁ CUÏC CUÛA LUAÄN VAÊN Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh Chöông 2: Phaân tích vaø ñaùnh giaù thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM Chöông 3: Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM 9 CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CAÏNH TRANH VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH 1.1 Cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh 1.1.1 Caïnh tranh Caïnh tranh laø moät trong nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Hoaït ñoäng cuûa noù khoâng bò giôùi haïn bôûi khoâng gian vaø thôøi gian. Caïnh tranh laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Caïnh tranh laø söï ñoái ñaàu giöõa caùc doanh nghieäp, caùc ngaønh, caùc quoác gia cuøng saûn xuaát moät loaïi haøng hoùa, dòch vuï treân cuøng moät thò tröôøng ñeå giaønh ñöôïc nhieàu khaùch haøng, nhaèm taïo ra nhöõng ñieàu kieän coù lôïi nhaát trong vieäc saûn xuaát, tieâu thuï haøng hoùa dòch vuï vôùi lôïi nhuaän cao nhaát. Do vaäy caïnh tranh töø raát laâu ñaõ ñöôïc coi laø ñoäng löïc cuûa söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån. Nhö P.A. Samueson töøng noùi: “caïnh tranh ñoù laø söï kình ñòch giöõa caùc doanh nghieäp ñeå giaønh khaùch haøng hoaëc thò tröôøng” Caïnh tranh coù taùc duïng thuùc ñaåy quaù trình saûn xuaát phaùt trieån. Thoâng qua caïnh tranh, seõ kích thích caùc doanh nghieäp nghieân cöùu vaø öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät, coâng ngheä môùi vaøo saûn xuaát ñeå taïo ra ñöôïc nhöõng saûn phaåm toát hôn, giaù caû reû hôn, dòch vuï toát hôn. Ñeå khoâng bò ñaøo thaûi, buoäc caùc doanh nghieäp phaûi luoân ñoåi môùi, naâng cao söï saùng taïo trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Beân caïnh nhöõng maët tích cöïc, caïnh tranh cuõng coù nhöõng maët tieâu cöïc. Ñoù laø söï caïnh tranh khoâng bình ñaúng, tình traïng caù lôùn nuoát caù beù, thieät haïi quyeàn lôïi cuûa ngöôøi tieâu duøng. Caïnh tranh khoâng laønh maïnh seõ daãn ñeán khuûng hoaûng thöøa, thaát nghieäp. Vì vaäy, chaáp nhaän caïnh tranh nhö laø söï taát yeáu cuûa neàn kinh teá thò tröôøng, caùc doanh nghieäp phaûi tìm moïi caùch khai thaùc lôïi theá rieâng cuûa mình ñeå töø ñoù phaùt trieån naêng löïc caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. 10 1.1.2 Thò tröôøng caïnh tranh Thò tröôøng xuaát hieän ñoàng thôøi vôùi söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát haøng hoùa vaø hình thaønh trong lónh vöïc löu thoâng. Khaùi nieäm thò tröôøng phaûn aùnh caùc moái quan heä kinh teá trong quaù trình saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoùa nhö quan heä giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi mua, giöõa ngöôøi baùn vôùi nhau vaø giöõa nhöõng ngöôøi mua vôùi nhau. Paul A.Samuelson ñònh nghóa thò tröôøng laø moät quaù trình trong ñoù ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn cuøng moät thöù haøng hoùa taùc ñoäng qua laïi laãn nhau ñeå xaùc ñònh giaù caû vaø soá löôïng. Trong khi ñoù, R.S.Pindyck laïi coi thò tröôøng laø moät taäp hôïp nhöõng ngöôøi mua, ngöôøi baùn töông taùc laãn nhau daãn tôùi khaû naêng trao ñoåi. Nhöng duø trình baøy khaùi nieäm thò tröôøng theá naøo thì thò tröôøng cuõng chính laø moái quan heä giöõa toång soá cung vaø toång soá caàu vôùi cô caáu cung caàu veà moät loaïi haøng hoùa dòch vuï naøo ñoù. Thöôøng ñaõ noùi ñeán thò tröôøng laø noùi ñeán caïnh tranh, nhöng theo R.S.Pindyck khoâng phaûi laø khoâng coù thò tröôøng khoâng caïnh tranh, maëc duø soá löôïng caùc nhaø saûn xuaát tham gia raát ñoâng nhöng caùc nhaø saûn xuaát ñôn leû coù theå taùc ñoäng ñeán giaù caû thò tröôøng. Trong neàn kinh teá thò tröôøng thì caïnh tranh chính laø thuoäc tính baûn chaát cuûa kinh teá thò tröôøng. Coù theå noùi caïnh tranh laø yeâu caàu coù tính quy luaät cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Ôû ñaâu coù thò tröôøng, ôû ñoù caàn coù caïnh tranh, chæ coù caïnh tranh môùi laøm cho thò tröôøng trôû neân naêng ñoäng, nhaïy beùn vaø hieäu quaû hôn. 1.1.3 Naêng löïc caïnh tranh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh Naêng löïc caïnh tranh ñöôïc hieåu laø khaû naêng noäi taïi hieän coù cuûa doanh nghieäp, coâng ty hoaëc moät ngaønh saûn xuaát naøo ñoù ñöôïc bieåu hieän treân hai maët: lôïi theá vaø yeáu theá veà caùc nguoàn löïc vaø toàn taïi döôùi hai daïng hieän thöïc vaø tieàm aån vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh treân doanh tröôøng. Noùi moät caùch cuï theå, naêng löïc caïnh tranh laø khaû naêng taïo ra nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng cao, giaù thaønh thaáp döïa vaøo nhöõng lôïi theá trong vieäc söû duïng vaø huy ñoäng caùc nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp, coâng ty 11 hoaëc cuûa ngaønh ñeå coù theå vöôït qua caùc ñoái thuû caïnh tranh ñang caïnh tranh vôùi mình. Trong quaù trình caïnh tranh, caùc ñoái thuû luoân luoân phaûi giaønh giaät ñeå ñaït ñöôïc vò trí haøng ñaàu. Vì vaäy, ñeå thaéng lôïi treân ñaáu tröôøng caïnh tranh, ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi heát söùc quan taâm tôùi vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh, baèng caùch luoân tìm kieám caùc giaûi phaùp trong coâng taùc toå chöùc, khai thaùc, quaûn lyù caùc nguoàn löïc nhaèm taïo ra nhöõng saûn phaåm môùi coù chaát löôïng ngaøy caøng cao, giaù baùn hợp lyù, coù söùc thuyeát phuïc maïnh hôn, phuø hôïp vôùi sôû thích vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng. Trong thôøi ñaïi buøng noå cuûa nhöõng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä, caùc saûn phaåm vaø dòch vuï khoâng ngöøng ñöôïc caûi tieán, ñoåi môùi laøm cho tình hình caïnh tranh caøng theâm gay gaét. Vì vaäy, naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh phaûi ñöôïc xem nhö yeáu toá soáng coøn. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp, coâng ty, caùc ngaønh saûn xuaát phaûi phaùt huy khaû naêng saùng taïo, khai thaùc ñaày ñuû chaát xaùm cuûa ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc-kyõ thuaät vaø quaûn lyù kinh teá, nhaèm taïo cho ñôn vò mình, ngaønh cuûa mình nhöõng öu theá vöôït troäi trong caïnh tranh so vôùi ñoái thuû treân caùc maët chaát löôïng saûn phaåm, kieåu daùng saûn phaåm, chaát löôïng thöông hieäu, giaù caû cuõng nhö söï chuû ñoäng veà nguoàn cung caáp nguyeân phuï lieäu. Toùm laïi, söï thaønh coâng treân ñaáu tröôøng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, coâng ty hoaëc moät ngaønh naøo ñoù, laø keát quaû cuûa moät quaù trình thöïc hieän ñuùng ñaén caùc giaûi phaùp khai thaùc trieät ñeå caùc lôïi theá caïnh tranh, choïn löïa hôïp lyù caùc chieán löôïc vaø ñeà ra caùc saùch löôïc naâng cao naêng löïc caïnh tranh chính xaùc phuø hôïp trong töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuï theå. 12 1.1.4 Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp laø ñieàu kieän tieân quyeát quyeát ñònh söï toàn taïi cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng. Muoán coù ñöôïc naêng löïc caïnh tranh, doanh nghieäp phaûi qua moät quaù trình xaây döïng boä maùy toå chöùc, laõnh ñaïo, xaây döïng caùc chieán löôïc saûn xuaát, kinh doanh, taïo döïng moâi tröôøng beân trong vaø beân ngoaøi toát ñeå laøm cô sôû vöõng chaéc cho hoaït ñoäng cuûa mình. Doanh nghieäp laø moät teá baøo kinh teá xaõ hoäi, toàn taïi vaø hoaït ñoäng trong moâi tröôøng coù haøng loaït caùc yeáu toá taùc ñoäng, aûnh höôûng tôùi naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Doanh nghieäp caàn thaáy roõ aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá naøy ñeå coù caùc bieän phaùp tích cöïc nhaèm haïn cheá hoaëc loaïi tröø nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc ñeå taïo döïng naêng löïc caïnh tranh cuûa mình ngaøy moät cao hôn. Caùc yeáu toá taùc ñoäng tôùi naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp coù theå chia laøm hai nhoùm: - Nhoùm caùc yeáu toá beân trong, bao goàm: + Caùc yeáu toá veà nguoàn löïc (nguoàn nhaân löïc, voán, trình ñoä coâng ngheä vaø maùy moùc thieát bò, nguyeân phuï lieäu ñaàu vaøo…) + Hieäu quaû söû duïng naêng löôïng trong saûn xuaát, giaù thaønh saûn phaåm + Vieäc ñeà ra vaø thöïc hieän chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh + YÙ thöùc veà xaây döïng thöông hieäu - Nhoùm caùc yeáu toá beân ngoaøi: bao goàm + Caùc yeáu toá phaùt sinh töø caùc moâi tröôøng kinh teá, chính trò, xaõ hoäi trong vaø ngoaøi nöôùc. + Tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät + Ñoái thuû caïnh tranh trong vaø ngoaøi nöôùc. + Caùc chính saùch vaø bieän phaùp kinh teá vó moâ. 13 Nhö vaäy, ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp raát caàn söï noã löïc cuûa baûn thaân doanh nghieäp vaø nhaát laø caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp. Döôùi ñaây xin ñöôïc ñeà caäp tôùi caùc tieâu chí chuû yeáu ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. 1.1.5 Caùc tieâu chí ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh Coù raát nhieàu tieâu chí xaùc ñònh naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, vaø khoâng hoaøn toaøn nhaát trí vôùi nhau. M.J Baker vaø S.J.Hart trong taùc phaåm “marketing and competitive success” ñaõ ñöa ra boán tieâu chí xaùc ñònh laø tyû suaát lôïi nhuaän, thò phaàn, taêng tröôûng xuaát khaåu vaø quy moâ. M.J Baker vaø S.J.Hart cuõng cho raèng tieâu chí ñôn giaûn nhaát laø möùc ñoä ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa coâng ty, töø caùc chæ soá ño löôøng taøi chính ñeán chæ tieâu haøm löôïng kyõ thuaät saùng taïo. Peter vaø Waterman ñaõ söû duïng baûy tieâu chí ñeå xaùc ñònh, ba tieâu chí trong soá ñoù ño löôøng möùc ñoä taêng tröôûng vaø taøi saûn daøi haïn ñöôïc taïo döïng trong 20 naêm, ba tieâu chí khaùc ño löôøng khaû naêng hoaøn voán vaø tieâu thuï. Theo Dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi (WEF) ñöa ra taùm tieâu chí: möùc ñoä môû cöûa neàn kinh teá, vai troø cuûa chính phuû, taøi chính, keát caáu haï taàng, coâng ngheä, quaûn lyù cuûa doanh nghieäp, lao ñoäng, theå cheá trong khi moät soá nhaø kinh teá ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh döïa treân chæ soá caïnh tranh taêng tröôûng (trình ñoä coâng ngheä, taøi chính, hoäi nhaäp quoác teá) vaø chæ soá caïnh tranh hieän haønh (chæ soá ñaùnh giaù chieán löôïc vaø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, chæ soá ñaùnh giaù moâi tröôøng kinh doanh). Theo taùc giaû, ñeå ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh may Vieät Nam vaø TPHCM, taùc giaû ñeà xuaát tieâu chí döïa treân caùc nhaân toá cô baûn aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp laø: - YÙ thöùc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp: vì khi caùc doanh nghieäp yù thöùc ñöôïc vaán ñeà caïnh tranh, caûm nhaän ñöôïc caùc nguy cô ñe doïa thì doanh nghieäp muoán toàn taïi 14 chaéc chaén phaûi tieán haønh caùc bieän phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh, xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh. - Naêng suaát: ñoùng vai troø coù tính chaát quyeát ñònh vì naêng suaát laø keát quaû toång hôïp cuûa taát caû caùc yeáu toá (con ngöôøi, coâng ngheä saûn xuaát…ñeán caùc yeáu toá veà maët taâm lyù). Naêng suaát lao ñoäng thaáp theå hieän moät trình ñoä quaûn lyù, trình ñoä coâng ngheä, trình ñoä nguoàn nhaân löïc thaáp, ñöông nhieân naêng löïc caïnh tranh cuõng khoâng theå cao ñöôïc. - Yeáu toá nguoàn löïc (voán, maùy moùc thieát bò, nhaân löïc, tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät…) - Chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp - Thöông hieäu vaø ñoái thuû caïnh tranh. 1.1.6 Söï caàn thieát naâng cao naêng löïc caïnh tranh ngaønh may 1.1.6.1 Ngaønh may ñem laïi giaù trò xuaát khaåu cao Naêm 2007, deät may ñaõ vöôït qua daàu thoâ ñeå vöôn leân vò trí haøng ñaàu trong danh muïc caùc maët haøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa Vieät Nam vôùi möùc taêng tröôûng treân 30% vaø trò giaù xuaát khaåu ñaït 7.8 tyû USD. Naêm 2008, may maëc Vieät Nam tieáp tuïc taêng kim ngaïch xuaát khaåu leân 9.13 tyû USD. Ngoaøi ra, nhu caàu thò tröôøng may maëc theá giôùi ngaøy caøng taêng cao, theo nhaän ñònh cuûa caùc nhaø quaûn lyù ngaønh deät may, trong 5 naêm, töø 2002 ñeán 2006, thò tröôøng deät may theá giôùi taêng tröôûng bình quaân 6%/naêm cho saûn phaåm deät vaø 8% cho saûn phaåm may maëc. Toång nhaäp khaåu haøng hoùa deät may treân theá giôùi naêm 2005 laø 480 tyû USD vaø trong 5 naêm tôùi möùc taêng tröôûng bình quaân laø 8%/naêm vôùi toång kim ngaïch vaøo naêm 2010 öôùc ñaït 700 tyû USD. Theo ñaùnh giaù thì lôïi theá caïnh tranh thuoäc veà haàu heát caùc nöôùc ñang phaùt trieån taïi chaâu AÙ, trong ñoù coù Vieät Nam. Theo phoøng thöông maïi Biella, muïc tieâu xuaát khaåu deät may Vieät Nam ñeán naêm 2010 ñaït khoaûng 10-12 tyû USD vaø söû duïng 50% nguyeân phuï lieäu noäi ñòa seõ caøng 15 cuûng coá vò theá veà xuaát khaåu haøng deät may Vieät Nam treân tröôøng quoác teá. Giaù nhaân coâng Vieät Nam hieän nay vaãn thuoäc loaïi reû so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc, ngöôøi lao ñoäng caàn cuø, chòu khoù, coù kyõ naêng lao ñoäng cao. Ñaây laø moät lôïi theá caïnh tranh raát lôùn cuûa ngaønh deät vaø may Vieät Nam. 1.1.6.2 Ngaønh may giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho nhieàu lao ñoäng, goùp phaàn oån ñònh xaõ hoäi Coâng nghieäp deät may ñaõ phaùt trieån nhanh choùng trong nhöõng naêm gaàn ñaây vaø trôû thaønh ngaønh quan troïng trong neàn kinh teá ñaát nöôùc. Ngaønh deät may khoâng nhöõng phuïc vuï xuaát khaåu maø coøn ñaùp öùng cho nhu caàu maëc, thôøi trang cho caû thò tröôøng noäi ñòa 84 trieäu ngöôøi. Ngaønh deät may giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho hôn 2 trieäu lao ñoäng laøm vieäc ôû treân 2.000 doanh nghieäp deät may treân caû nöôùc, hôn 600 nghìn lao ñoäng taïi TPHCM, goùp phaàn oån ñònh tình hình kinh teá xaõ hoäi treân toaøn quoác. Neáu tính caû nhöõng cô sôû nhoû, nhöõng lao ñoäng ôû nhöõng ngaønh veä tinh cho deät may nhö caùc cô sôû saûn xuaát nguyeân phuï lieäu nuùt, chæ, daây keùo thì soá löôïng lao ñoäng lôùn hôn nhieàu (Vieät Nam phaûi coù tôùi 6 trieäu lao ñoäng gaén vôùi ngaønh deät may-theo baøi vieát: “Ñaâu laø giaù trò deät may?” trang Thoâng tin thöông maïi Boä coâng thöông). Muïc tieâu ñeán naêm 2010 toaøn ngaønh deät may seõ söû duïng khoaûng 4-4,5 trieäu lao ñoäng. Roõ raøng, deät may laø moät ngaønh khaù quan troïng, coù vai troø raát to lôùn trong vieäc giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho phaàn lôùn lao ñoäng taïi Vieät Nam vaø cuõng laø ngaønh coù theå taän duïng ñöôïc nhieàu lôïi theá quoác gia. 1.2 Moät soá kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh haøng may maëc 1.2.1 Kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp may nöôùc ngoaøi 1.2.1.1 Kinh nghieäm cuûa Indonexia Chính phuû Indonexia ñang ñaåy nhanh chöông trình hieän ñaïi hoùa vaø cô caáu laïi ngaønh deät may nhaèm ñaït muïc tieâu taêng kim ngaïch xuaát khaåu deät may leân 11.8 tyû 16 USD vaøo naêm 2009. Haøng loaït caùc bieän phaùp ñöa ra goàm: Thöù nhaát, Boä coâng nghieäp Indonesia vaø Ngaân haøng trung öông Indonexia ñaõ thaønh laäp moät nhoùm coâng taùc nhaèm tìm caùch ñoåi nguoàn voán ngaén haïn hieän coù thaønh nguoàn voán trung vaø daøi haïn thoâng qua caùc kyõ thuaät öùng duïng taøi chính cho vieäc taùi cô caáu maùy moùc caàn nguoàn voán trung vaø daøi haïn; Thöù hai, chính phuû ñaûm baûo cung caáp nguyeân vaät lieäu chính cho ngaønh deät may, trong ñoù coù caùc saûn phaåm töø hoùa daàu hieän khaù khan hieám. Trong keá hoaïch toång theå phaùt trieån heä thoáng khí ñoát ñaëc bieät nhaèm phuïc vuï caùc ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc, chính phuû seõ ñaûm baûo vieäc cung caáp khí ñoát cho ngaønh hoùa daàu; Thöù ba, chính phuû seõ noã löïc nhaèm baûo hoä ngaønh deät may trong nöôùc tröôùc moâi tröôøng kinh doanh khoâng laønh maïnh nhö buoân vaø nhaäp laäu oà aït haøng may maëc; Thöù tö, boä coâng nghieäp seõ khuyeán khích caùc coâng ty taêng cöôøng saûn xuaát caùc maët haøng coù giaù trò cao töø sôïi töï nhieân nhö luïa vaø chính phuû seõ laäp moät keá hoaïch toång theå phaùt trieån ngaønh saûn xuaát luïa quoác gia. Chính saùch cuûa chính phuû cuõng chuù troïng tôùi caûi thieän cô sôû haï taàng, ña daïng hoùa neàn kinh teá. Caùc doanh nghieäp deät may trong nöôùc ñaõ phaùt huy theá maïnh thò tröôøng noäi ñòa roäng lôùn vôùi hôn 220 trieäu daân vaø khoâng ngöøng tìm kieám thò tröôøng quoác teá. Vôùi söï môû cöûa, hieän ñaïi hoùa ñang ñöôïc xuùc tieán maïnh meõ, ngaønh deät may Indonesia mang ñeán nhieàu tieàm naêng hôïp taùc cho caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi vaø cô hoäi phaùt trieån trong töông lai laø raát khaû quan. 1.2.1.2 Kinh nghieäm cuûa Trung Quoác Trung Quoác laø moät trong nhöõng nöôùc coù soá löôïng haøng may maëc xuaát khaåu lôùn nhaát theá giôùi, chieám 37.7% thò phaàn toaøn caàu vaø coù söùc caïnh tranh cao so vôùi caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi. Trung Quoác trôû thaønh ñoái thuû caïnh tranh ñaùng gôøm cuûa nhieàu nöôùc. Söï kieän Trung Quoác gia nhaäp WTO ñaõ môû ra nhieàu cô hoäi cho hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng may maëc veà laâu daøi khi haïn ngaïch xuaát khaåu haøng may maëc 17 cuûa Trung Quoác taêng leân 25% trong naêm ñaàu. Theo thoáng keâ cuûa Uûy ban Coâng nghieäp deät may Trung Quoác, giaù trò xuaát khaåu haøng deät may Trung Quoác trong naêm 2003 öôùc ñaït khoaûng 70 tyû USD, taêng 12% so vôùi naêm tröôùc, chieám 18% toång giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caû Trung Quoác, trong ñoù Nhaät Baûn, Hoàng Koâng, EU laø ba thò tröôøng xuaát khaåu lôùn chieám khoaûng 52% toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng deät may (theo truy caäp trong Internet töø Hieäp hoäi deät may Vieät Nam). Ñeå coù ñöôïc thaønh coâng naøy thöù nhaát phaûi keå tôùi söï thay ñoåi trong chính saùch ngoaïi thöông Trung quoác. Ngoaøi caùc chính saùch öu ñaõi khaùc nhö thueá, hoã trôï töø chính phuû…caûi caùch chính saùch ngoaïi thöông cuûa Trung Quoác ñöôïc thöïc hieän baèng vieäc nhoùm caùc maët haøng xuaát khaåu tieàm naêng thaønh ba nhoùm haøng: Loaïi thöù nhaát laø nhöõng maët haøng maø Nhaø nöôùc tieáp tuïc ñoäc quyeàn kinh doanh, loaïi thöù hai goàm 173 maët haøng maø caùc tænh thaønh ñöôïc pheùp xuaát khaåu tröïc tieáp nhöng döôùi söï ñieàu haønh vaø phoái hôïp cuûa caùc coâng ty ngoaïi thöông cuûa Nhaø nöôùc, loaïi thöù ba laø caùc haøng hoùa (trong ñoù coù may maëc) maø caùc tænh, thaønh phoá ñöôïc xuaát khaåu töï do, Nhaø nöôùc khuyeán khích xuaát khaåu nhöõng saûn phaåm naøy. Keá tieáp trong cuoäc caûi caùch laø vieäc thaønh laäp boán ñaëc khu kinh teá ôû vuøng Ñoâng Nam duyeân haûi Trung Quoác vôùi muïc tieâu giuùp ngaønh coâng nghieäp noäi ñòa ñuoåi kòp vôùi caùc neàn kinh teá laân caän nhö Hoàng Koâng, Ñaøi Loan…Ngoaøi ra, boán ñaëc khu kinh teá treân coøn ñöôïc thaønh laäp vôùi hai muïc ñích: cho pheùp caùc coâng ty noäi ñòa saûn xuaát phuïc vuï cho xuaát khaåu, khoâng chòu söï kieåm soaùt cuûa keá hoaïch taäp trung vaø söï quaûn lyù cuûa caùc coâng ty ty ngoaïi thöông cuûa Nhaø nöôùc, thöù hai nhaèm thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå gia taêng naêng löïc cho hoaït ñoäng xuaát khaåu, beân caïnh ñoù coøn giuùp naâng caáp kyõ thuaät, coâng ngheä khi caùc coâng ty trong nöôùc tham gia vaøo lieân doanh hoaëc laøm ñoái taùc vôùi caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi, taïo ñieàu kieän cho vieäc chuyeån giao caùc yeáu toá kyõ thuaät. Caùc doanh nghieäp Trung Quoác taêng cöôøng hôïp taùc vôùi caùc coâng ty nöôùc ngoaøi ñeå 18 hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm tieán boä, theo kòp caùc tieâu chuaån quoác teá veà nhaân söï, voán, thoâng tin vaø coâng taùc quaûn trò. Thöù hai laø keå tôùi söï thay ñoåi baét nguoàn töø caùc khu vöïc kinh teá. Ñoù laø vai troø cuûa caùc doanh nghieäp deät may ôû vuøng noâng thoân. Caùc doanh nghieäp coâng nghieäp noâng thoân ñaõ giöõ moät vò trí ñaùng keå trong quaù trình xuaát khaåu saûn phaåm Trung Quoác, ñaëc bieät laø ngaønh may maëc. Soá lieäu cuûa chính phuû cho thaáy, trong naêm 1989, 2/3 giaù trò xuaát khaåu haøng deät may laø töø ngaønh coâng nghieäp döïa vaøo noâng thoân. Naêm 1990, leân ñeán gaàn 90%, hieän nay 15 taäp ñoaøn maïnh nhaát cuõng laø caùc doanh nghieäp ôû noâng thoân. Ñaây laø moät ñònh höôùng phuø hôïp vì khoâng nhöõng thuùc ñaåy quaù trình coâng nghieäp hoùa ôû khu vöïc noâng thoân, maø caùc doanh nghieäp Trung Quoác coøn taän duïng nhöõng lôïi theá cuûa lao ñoäng ôû noâng thoân nhaèm gia taêng khaû naêng caïnh tranh cho saûn phaåm xuaát khaåu nhôø giaù lao ñoäng reû, maët khaùc ñaây laø caùc ngaønh coâng nghieäp lao ñoäng chuyeân saâu, khoâng ñoøi hoûi kyõ naêng cao.. Maët khaùc, phaûi keå ñeán söï ñoùng goùp cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû trong hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng deät may. Treân 100.000 doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ñònh höôùng vaøo xuaát khaåu ñang söû duïng heä thoáng saûn xuaát linh hoaït, coù khaû naêng thay ñoåi nhanh choùng doøng saûn phaåm ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu thay ñoåi thôøi trang deät may cuûa khaùch haøng ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân, xuaát khaåu haøng deät may Trung Quoác coù nhöôïc ñieåm lôùn laø phaàn lôùn saûn phaåm cuûa hoï ñeàu laø phaåm caáp trung bình hoaëc thaáp, caùc doanh nghieäp Trung Quoác söû duïng chính saùch giaù reû laøm lôïi theá caïnh tranh khi kinh doanh treân thò tröôøng theá giôùi. Hieän Trung Quoác vaãn giöõ vò trí haøng ñaàu trong xuaát khaåu haøng may maëc nhöng ñang gaëp phaûi söï caïnh tranh gay gaét töø Bangladesh, Honduras, Aán Ñoä, Pakistan… Nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà naøy, caùc doanh nghieäp Trung Quoác baét ñaàu caùc chieán löôïc laâu daøi nhö chieán löôïc veà nhaân söï, kinh doanh, saûn xuaát döôùi söï höôùng daãn cuûa chuyeân gia nöôùc ngoaøi, hôïp taùc vôùi nhöõng coâng ty coù teân tuoåi 19 lôùn, thieát laäp caùc chi nhaùnh ôû Hoàng Koâng, Nhaät Baûn, chaâu Aâu, chaâu Myõ… hình thaønh maïng löôùi saûn xuaát vaø marketing xuyeân luïc ñòa nhaèm taïo döïng thöông hieäu noåi tieáng. Ngoaøi ra, ñeå chuaån bò cho giai ñoaïn haäu haïn ngaïch, Trung Quoác ñaõ tieán haønh nhieàu chính saùch ñeå caûi caùch ngaønh deät may nhö maïnh daïn thöïc hieän chính saùch tö nhaân hoùa, cho phaù saûn caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc laøm aên thua loã, tích cöïc ñoåi môùi trang thieát bò, aùp duïng coâng ngheä môùi. Chính phuû cuõng tieán haønh hoã trôï nhieàu maët nhö hình thöùc trôï giaù, duy trì giaù coù lôïi cho hoaït ñoäng xuaát khaåu, hoã trôï thoâng qua cöôùc phí vaän taûi. Nhôø caùc chính saùch noùi treân maø caùc doanh nghieäp Trung Quoác ñaõ thaønh coâng trong vieäc taïo ra vaø söû duïng chính saùch giaù reû laøm lôïi theá caïnh tranh treân thò tröôøng quoác teá vaø hoï coù khaû naêng ñaùp öùng nhieàu loaïi phaåm caáp haøng hoaù vaøo caùc thò tröôøng, nhaát laø thò tröôøng EU. 1.2.1.3 Kinh nghieäm cuûa Hoàng Koâng Ngaønh deät may laø ngaønh coâng nghieäp lôùn nhaát taïi Hoàng Koâng, coù giaù trò toång saûn löôïng cao nhaát, chieám hôn 43% toång trò giaù xuaát khaåu noäi ñòa vaø laø ngaønh thu huùt nhieàu lao ñoäng nhaát, chieám hôn 23% löïc löôïng lao ñoäng trong saûn xuaát. Caùc doanh nghieäp kinh doanh haøng deät may Hoàng Koâng coù nhieàu kinh nghieäm trong thieát keá thôøi trang vaø kieåm soaùt chaát löôïng, trong baùn haøng vaø hoaït ñoäng marketing, coâng taùc haäu caàn, kho vaän. Thò tröôøng xuaát khaåu chuû yeáu cuûa Hoàng Koâng laø Myõ, Trung Quoác, Anh, Nhaät Baûn. Ngaønh may maëc cuûa Hoàng Koâng ñaõ taïo ñöôïc danh tieáng ñoái vôùi khaùch haøng treân theá giôùi veà tính chuyeân nghieäp, chaát löôïng tuyeät haûo, naêng ñoäng, nhaïy caûm vôùi söï thay ñoåi trong xu höôùng thò tröôøng. Caùc doanh nghieäp coù khaû naêng saûn xuaát vôùi soá löôïng lôùn caùc maët haøng coù chaát löôïng cao vaø ña daïng veà chuûng loaïi, thaäm chí caû nhöõng maët haøng ñaëc bieät trong thôøi gian ngaén. Caùc saûn phaåm may maëc thôøi trang coù giaù töø trung bình ñeán cao mang nhaõn hieäu cuûa nhöõng nhaø thieát
- Xem thêm -