Tài liệu Giải pháp hoàn thiện chiến lược chiêu thị cho khách sạn hậu giang

  • Số trang: 139 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ DIỄM KIỀU GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ CHO KHÁCH SẠN HẬU GIANG LUẬN VĂN MARKETING Ngành QTKD – MARKETING Mã số ngành: KT1145A1 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ DIỄM KIỀU MSSV: 4115586 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ CHO KHÁCH SẠN HẬU GIANG LUẬN VĂN MARKETING Ngành QTKD – MARKETING Mã số ngành: KT1145A1 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN LƯU THANH ĐỨC HẢI 2014 LỜI CẢM TẠ  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần thơ, ngày … tháng … năm 2014 Người thực hiện TRẦN THỊ DIỄM KIỀU iii CAM KẾT  Tôi xin cam kết chuyên đề này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ chuyên đề cùng cấp nào khác. Cần thơ, ngày … tháng … năm 2014 Người thực hiện TRẦN THỊ DIỄM KIỀU iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………... v MỤC LỤC  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ............................. Error! Bookmark not defined. 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ......................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài ...................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn ........... Error! Bookmark not defined. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Mục tiêu chung ................................ Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể................................. Error! Bookmark not defined. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ..................... Error! Bookmark not defined. 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..................... Error! Bookmark not defined. 1.4.1 Phạm vi không gian ......................... Error! Bookmark not defined. 1.4.2 Phạm vi thời gian ............................. Error! Bookmark not defined. 1.4.3 Phạm vi nội dung ............................. Error! Bookmark not defined. 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ...................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined. 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Khái niệm về Marketing .................. Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Khái niệm về Markting dịch vụ ....... Error! Bookmark not defined. 2.1.2.1 Các đặc trưng của Marketing dịch vụ ......... Error! Bookmark not defined. 2.1.2.2 Marketing hỗn hợp trong dịch vụ . Error! Bookmark not defined. 2.1.2.3 Marketing dịch vụ nhà hàng - khách sạn .... Error! Bookmark not defined. 2.1.3 Chiến lược chiêu thị ......................... Error! Bookmark not defined. 2.1.3.1 Khái niệm chiêu thị ....................... Error! Bookmark not defined. 2.1.3.2 Tầm quan trọng của hoạt động chiêu thị ..... Error! Bookmark not defined. 2.1.4 Phối thức trong chiêu thị .................. Error! Bookmark not defined. vi 2.1.4.1 Quảng cáo ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.4.2 Tuyên truyền - Quan hệ công chúng ............ Error! Bookmark not defined. 2.1.4.3 Khuyến mãi bán hàng và trưng bày ............ Error! Bookmark not defined. 2.1.4.4 Chào hàng cá nhân – Marketing trực tiếp ... Error! Bookmark not defined. 2.1.4.5 Quá trình chiêu thị ........................ Error! Bookmark not defined. 2.1.4.6 Các phương pháp định phí chi phí dành riêng cho chiêu thị Error! Bookmark not defined. 2.1.5 Tổng quan về lĩnh vực khách sạn .... Error! Bookmark not defined. 2.1.5.1 Khái niệm khách sạn ..................... Error! Bookmark not defined. 2.1.5.2 Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh khách sạn .... Error! Bookmark not defined. 2.1.5.3 Thị trường kinh doanh khách sạn . Error! Bookmark not defined. 2.1.5.4 Phân loại khách sạn ...................... Error! Bookmark not defined. 2.1.6 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh trong khách sạn ................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.6.1 Doanh thu ...................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.6.2 Chi phí ........................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.6.3 Lợi nhuận ...................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.6.4 Tỷ suất chi phí ............................... Error! Bookmark not defined. 2.1.6.5 Tỷ suất lợi nhuận........................... Error! Bookmark not defined. 2.1.6.6 Công suất sử dụng phòng ............. Error! Bookmark not defined. 2.1.6.7 Thời gian trọ bình quân ................ Error! Bookmark not defined. 2.1.7 Nội dung các phương pháp phân tích số liệu .. Error! Bookmark not defined. 2.1.7.1 Phương pháp so sánh .................... Error! Bookmark not defined. 2.1.7.2 Thang đo Likert và phương pháp thông kế mô tả .................. Error! Bookmark not defined. 2.1.7.3 Phương pháp chuyên gia .............. Error! Bookmark not defined. vii 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......... Error! Bookmark not defined. 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ........... Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Phương pháp chọn mẫu.................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu ......... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG MARKETING CỦA KHÁCH SẠN HẬU GIANG............................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1 KHÁI QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ .......... Error! Bookmark not defined. 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ... Error! Bookmark not defined. 3.1.2 Thành tựu và chứng nhận................. Error! Bookmark not defined. 3.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ ......... Error! Bookmark not defined. 3.2 KHÁI QUÁT KHÁCH SẠN HẬU GIANG CẦN THƠ ................ Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển ... Error! Bookmark not defined. 3.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý khách sạn Hậu Giang ..... Error! Bookmark not defined. 3.1.2.1 Nhận xét ........................................ Error! Bookmark not defined. 3.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận .. Error! Bookmark not defined. 3.3 CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA KHÁCH SẠN HẬU GIANG .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1 Phòng ngủ ........................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Phòng họp ........................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.3 Nhà hàng .......................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.4 Các dịch vụ của khách sạn ............... Error! Bookmark not defined. 3.4 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .............. Error! Bookmark not defined. 3.4.1 Cơ cấu nguồn khách ......................... Error! Bookmark not defined. 3.4.2 Công suất sử dụng buồng ................. Error! Bookmark not defined. 3.4.3 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của khách sạn ........... Error! Bookmark not defined. viii 3.5 THỰC TRẠNG MARKETING CỦA KHÁCH SẠN HẬU GIANG ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.5.1 Môi trường vi mô ............................. Error! Bookmark not defined. 3.5.1.1 Phân tích môi trường nội bộ ......... Error! Bookmark not defined. 3.4.1.2 Đối thủ cạnh tranh ........................ Error! Bookmark not defined. 3.5.2 Môi trường vĩ mô ............................. Error! Bookmark not defined. 3.5.2.1 Môi trường kinh tế ........................ Error! Bookmark not defined. 3.5.2.2 Môi trường dân cư – lao động ...... Error! Bookmark not defined. 3.5.2.3 Môi trường tự nhiên ...................... Error! Bookmark not defined. 3.4.2.4 Môi trường công nghệ................... Error! Bookmark not defined. 3.4.2.5 Môi trường chính trị ..................... Error! Bookmark not defined. 3.4.2.6 Môi trường văn hóa xã hội ........... Error! Bookmark not defined. 3.4.2.7 Tiềm năng du lịch.......................... Error! Bookmark not defined. 3.5.3 Phân tích thực trạng chiêu thị của khách sạn Hậu Giang trong thời gian qua ..................................................... Error! Bookmark not defined. 3.5.3.1 Ngân sách cho hoạt động chiêu thịError! Bookmark not defined. 3.5.3.2 Phân tích thực trạng chiến lược quảng cáo. Error! Bookmark not defined. 3.5.3.3 Phân tích thực trạng chiến lược quan hệ công chúng ........... Error! Bookmark not defined. 3.5.3.4 Phân tích thực trạng chiến lược khuyến mãiError! Bookmark not defined. 3.5.3.5 Phân tích thực trạng chiến lược chào hàng cá nhân ............. Error! Bookmark not defined. 3.5.3.6 Nhận xét chung chiến lược chiêu thị của khách sạn Hậu Giang ................................................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 4: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ CHO KHÁCH SẠN HẬU GIANG TỪ THÁNG 9/2014 ĐẾN HẾT 2015 .................... Error! Bookmark not defined. 4.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA KHÁCH SẠN HẬU GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI ........................... Error! Bookmark not defined. ix 4.1.1 Định hướng của khách sạn trong thời gian tới Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Mục tiêu của khách sạn trong thời gian tới ..... Error! Bookmark not defined. 4.2 MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ CHO KHÁCH SẠN HẬU GIANG ........ Error! Bookmark not defined. 4.2.1 Hoạch định ngân sách chiêu thị cho khách sạn ..... Error! Bookmark not defined. 4.2.2 Hoàn thiện chiến lược quảng cáo ..... Error! Bookmark not defined. 4.2.2.1 Quảng cáo website trên internet, quảng cáo truyền hình, tạp chí ................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.2.2 Quảng cáo ngoài trời .................... Error! Bookmark not defined. 4.2.3 Xây dựng chiến lược quan hệ công chúng (PR) .... Error! Bookmark not defined. 4.2.4 Hoàn thiện chiến lược khuyến mãi .. Error! Bookmark not defined. 4.2.4.1 Chiến lược khuyến mãi các tháng cao điểm Error! Bookmark not defined. 4.2.4.2 Chiến lược khuyến mãi các tháng thấp điểm ...... Error! Bookmark not defined. 4.2.4.3 Chương trình khách hàng thân thiết ............ Error! Bookmark not defined. 4.2.5 Hoàn thiện chiến lược chào hàng cá nhân ...... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................... Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI ...................... Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ SỐ LIỆU THỐNG KÊ ........... Error! Bookmark not defined. x DANH MỤC BẢNG  Bảng 2.1: Giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm ............. Error! Bookmark not defined. Bảng 2.2: Ý nghĩa giá trị trung bình thang đo Likert ..... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.2: Cơ cấu nguồn khách của khách sạn Hậu Giang .... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.3: Công suất sử dụng buồng và thời gian trọ bình quân .............. Error! Bookmark not defined. Bảng 3.4: Kết quả kinh doanh của khách sạn Hậu Giang ..... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.5: Các khoản chi phí của khách sạn Hậu Giang . Error! Bookmark not defined. Bảng 3.6: Tỷ suất chi phí của khách sạn Hậu Giang ...... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.7: Tỷ suất lợi nhuận của khách sạn Hậu Giang .. Error! Bookmark not defined. Bảng 3.8: Thông tin về nhân sự của các cấp lãnh đạo của khách sạn Hậu Giang ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.9: Giá phòng khách sạn Á Châu, 2014 Error! Bookmark not defined. Bảng 3.10: GDP và thu nhập bình quân đầu người của TP Cần Thơ ....... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.11: Tổng quan dân cư TP Cần Thơ ..... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.12: Một số thông tin về lượt xem và đánh giá về khách sạn Hậu Giang trên website khác ............................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 3.13: Đánh giá sự nhận biết quảng cáo ngoài trời của khách sạn Hậu Giang ................................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 3.14: Kế hoạch giảm giá tháng 8 ............ Error! Bookmark not defined. Bảng 3.15: Chương trình ưu đãi cho đối tác du lịch lữ hành Error! Bookmark not defined. Bảng 3.16: Kết quả của chiến lược chào hàng kết hợp ưu đãi ................. Error! Bookmark not defined. xi Bảng 3.17: Quy trình chào hàng Hội trợ thương mại 2014 ... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.18: Quy trình chào hàng Hội trợ Triển lãm Quốc tế Vietbuild Cần Thơ 2014 ................................................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 4.1: Ngân sách dự kiến chiêu thị của khách sạn Hậu Giang mục tiêu 3 năm................................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 4.2: Bảng giá Remarketing trên quảng cáo Google ..... Error! Bookmark not defined. Bảng 4.3: Chi phí các loại quảng cáo trên Tạp chí Heritage, 2014 .......... Error! Bookmark not defined. Bảng 4.4: Giới thiệu cho người khác về khách sạn Hậu Giang................ Error! Bookmark not defined. Bảng 4.5: Điạ điểm quảng cáo ngoài trời thu hút nhất theo ý kiến khảo sát ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 4.6: Lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, pano và các hình thức tượng tự ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 4.7: Chi phí dự kiến cho hoạt động quảng cáo tầm cao .................. Error! Bookmark not defined. Bảng 4.8: Nội dung chương trình PR .............. Error! Bookmark not defined. Bảng 4.9: Hoạch định ngân sách sự kiến ......... Error! Bookmark not defined. xii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ  SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Nội dung cơ bản của chiêu thị ........ Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 2.2: Các thành phần của 1 kế hoạch quảng cáo .... Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 2.3: Phương pháp bán hàng khuyến mãi Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 2.4: Truyền thông và thông tin phản hồi thông .... Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 2.5: Quá trình chiêu thị .......................... Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ ................ Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 3.2: Tổ chức bộ máy quản lý khách sạn Hậu Giang ... Error! Bookmark not defined. HÌNH Hình 3.1: Khách sạn Hậu Giang trên Google Map......... Error! Bookmark not defined. Hình 3.2: Khách sạn Hậu Giang ...................... Error! Bookmark not defined. Hình 3.3: Website Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ ... Error! Bookmark not defined. Hình 3.4: Website Khách sạn Hậu Giang ........ Error! Bookmark not defined. Hình 3.5: Hình ảnh quảng cáo ngoài trời của khách sạn Hậu Giang ....... Error! Bookmark not defined. Hình 3.6: Thư ngỏ cho đối tác du lịch lữ hành Error! Bookmark not defined. Hình 3.7: Thư ngỏ chào hàng Hội trợ VIETBUILD 2014 .... Error! Bookmark not defined. Hình 4.1: Ảnh minh họa .................................. Error! Bookmark not defined. Hình 4.2: Ảnh minh họa Tạp chí Heritage ...... Error! Bookmark not defined. Hình 4.3: Ảnh minh họa biển quảng cáo ......... Error! Bookmark not defined. Hình 4.4: Ảnh minh họa quảng cáo nhà chờ và xe buýt. Error! Bookmark not defined. xiii BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Chỉ số hòa bình (IEP) của Việt Nam ......... Error! Bookmark not defined. Biểu đồ 3.2: Mô tả cỡ mẫu theo giới tính ........ Error! Bookmark not defined. Biểu đồ 3.3: Mô tả cơ cấu mấu theo đối tượng phỏng vấn.... Error! Bookmark not defined. Biểu đồ 3.4: Tần số người phân bố theo địa chỉ và tần số người biết đến khách sạn Hậu Giang theo địa chỉ .............................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC VIẾT TẮT TP: Thành phố HCM: Hồ Chí Minh QTKD: Quản trị kinh doanh TT – KD: Tiếp thị - Kinh doanh DN: Doanh nghiệp IT (Information Technology): Công nghệ thông tin VNĐ: Việt Nam đồng ĐBSCL: Đồng bằng Sông Cửu Long UBND: Ủy ban Nhân dân xiv CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, du lịch được xem là ngành tổng hợp mang tính chất chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự phát triển của ngành du lịch kéo theo sự phát triển của nhiều ngành khác, chính vì thế mà lợi nhuận hằng năm mà ngành công nghiệp không khói này mang lại cho mỗi quốc gia là không hề nhỏ. Cụ thể tại Việt Nam, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng thu từ khách du lịch đạt 109.160 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013. Khi nền kinh tế của 1 đất nước đã có những bước chuyển mới, với những thành quả đạt được cùng sự tiến bộ về trình độ văn hóa, nhận thức thì đời sống nhân dân cũng được nâng cao. Chính vì thế mà nhu cầu của con người cũng được nâng cao, đặc biệt là nhu cầu về đi du lịch và hầu hết các điểm đến du lịch ngày nay đều có nhiều loại hình lưu trú đa dạng từ nhà nghỉ cho đến khu nghĩ dưỡng cao cấp để đáp ứng nhu cầu đi du lịch đó. Khác với những cuộc viếng thăm trong ngày, tất cả các dạng du lịch khác đều liên quan đến lưu trú qua đêm. Do vậy, lưu trú là một thành phần của sản phẩm du lịch, lữ hành. Kinh doanh khách sạn là 1 loại hình lưu trú phổ biến nhất trên thế giới, các khách sạn trong thời buổi cạnh tranh không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu chỗ ngủ nghỉ nữa mà còn phải đáp ứng được các yêu cầu đa dạng khác như được ngủ trong phòng sạch sẽ, an toàn, thoải mái, tiện nghi sang trọng, có phong cảnh đẹp để ngắm nhìn và đặc biệt là chất lượng dịch vụ phải thật tuyệt vời thỏa mãn tối đa cho khách, như vậy mới có thể tạo được sự thu hút và giúp khách tiếp tục sử dụng dịch vụ khách sạn. Thành phố Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, hằng năm Cần Thơ đón khoảng 1 triệu du khách. Đồng thời do số lượng khách sạn được thành lập tại TP Cần Thơ là khá nhiều, hiện nay có khoảng 170 khách sạn từ 4 sao trở xuống và trong khoảng thời gian tới TP Cần Thơ sẽ đón thêm 1 khách sạn 5 sao đầu tiên là khách sạn Mường Thanh. Khách sạn Hậu Giang 3 sao trực thuộc Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ là 1 trong những khách sạn đang nằm trong sức ép cạnh tranh đó tại TP Cần Thơ. Do vậy, nâng cao hiểu quả kinh doanh khách sạn Hậu Giang nói riêng cũng như các khách sạn khác trong khu vực là 1 bài toán mà bất cứ khách sạn nào cũng phải cân đo đong đếm. Khách sạn phải làm sao để khách hàng biết đến, phải làm sao để khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ và phải làm sao để khách hàng tiếp tục đến với khách sạn trong các lần sau đó? Do tính cần thiết của bài toán này, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp hoàn thiện chiến lược chiêu thị cho khách sạn Hậu Giang”. Từ những gì học được ở Trường 1 Đại học Cần Thơ và tập việc chính thức tại phòng Kinh doanh – Tiếp thị của Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ, tôi tin chắc rằng sẽ có những đóng góp và giải pháp phù hợp nhất để luận văn của tôi hoàn toàn làm ra từ những điều thực tế, giúp ít cho cá nhân mình cũng như Quý công ty. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn Theo Philip Kotler trong cuốn sách Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z, 2003, cho rằng: “Quảng bá/chiêu thị (Promotion) là 1 phần của giao tiếp, bao gồm những thông điệp mà công ty đưa ra nhằm khuyến khích sự nhận thức, quan tâm và mua những mặt hàng/ dịch vụ đa dạng của mình. Các công ty dùng các phương thức quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng và quan hệ công chúng để phổ biến những thông điệp đó nhằm thu hút sự chú ý và sự quan tâm”. TripAdvisor đã có cuộc khảo sát mới nhất năm 2014 dành cho các chủ doanh nghiệp dịch vụ lưu trú bao gồm các chủ khách sạn và nhà nghỉ ở Mỹ, nhằm tìm hiểu các chiến lược Internet Marketing của họ. Các hình thức đặt banner quảng cáo và SEO, SEM (63%), truyền thông xã hội (39%), di động (27%), email marketing (22%), và dịch vụ trả tiền trên các website nhận xét bởi người dùng (17%) là những lĩnh vực hàng đầu mà các doanh nghiệp lựa chọn thực hiện marketing trực tuyến. Tiếp thị di động là mối quan tâm chính của các chủ doanh nghiệp, 84% số người được hỏi cho biết điều quan trọng là cung cấp một chương trình cho phép du khách đặt chỗ thông qua các thiết bị di động. Nghiên cứu vào năm 2013 của hãng Accenture Hospitality với 12,876 khách hàng tại 32 nước đã cho thấy trong ngành khách sạn. Cuộc điều tra cho biết 41% khách hàng coi khuyến mãi là yếu tố phân biệt hàng đầu khi họ lựa chọn khách sạn. Tất cả các căn cứ trên cho thấy rằng hoạt động chiêu thị có tầm quan trọng rất lớn trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trong lĩnh dịch vụ trong đó có kinh doanh khách sạn. Riêng khách sạn Hậu Giang Cần Thơ đang nằm trong bối cảnh với sức ép từ một thành phố du lịch miệt vườn sông nước đang phát triển, áp lực cạnh tranh giữa những khách sạn cũng như các loại hình lưu trú tại đây, cùng với thực trạng sản phẩm du lịch của một điểm đến phát triển theo kiểu gập khuôn chỉ làm nên thương hiệu của một điểm đến du lịch chứ không hề tạo nên dấu ấn thương hiệu cho từng cơ sở lưu trú, nghĩ dưỡng. Không nằm ngoài những hạn chế đó, khách sạn Hậu Giang luôn phải vận động với các nhu cầu thay đổi ngày càng tăng. Vậy điều gì làm cho khách sạn Hậu Giang tác động đến sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với mảnh đất Tây Đô? Đó là cách mà một Marketer làm cho du khách cảm nhận được điểm khác biệt đặc trưng giữa các 2 khách sạn tại điểm đến Cần Thơ thông qua chính sách chiêu thị, quảng bá thương hiệu và dịch vụ của khách sạn. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích và đánh giá tình hình chiêu thị của khách sạn Hậu Giang. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chiến lược chiêu thị cho khách sạn Hậu Giang. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Đánh giá hoạt động kinh doanh của khách sạn Hậu Giang trong thời gian qua. Mục tiêu 2: Phân tích chi tiết các chương trình xúc tiến chiêu thị của khách sạn trong thời gian qua. Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chiến lược chiêu thị cho khách sạn Hậu Giang. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Câu 1: Thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn Hậu Giang trong những năm gần đây diễn ra như thế nào? Câu 2: Các chương trình xúc tiến chiêu thị của khách sạn Hậu Giang hoạt động như thế nào? Câu 3: Giải pháp nào phù hợp để hoàn thiện chiến lược chiêu thị cho khách sạn? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi không gian: đề tài thực hiện tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 1.4.2 Phạm vi thời gian Số liệu thứ cấp: Đề tài lấy số liệu thứ cấp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ – khối khách sạn, giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2014. Thời gian thực hiện đề tài: từ 04/08 đến 22/11 năm 2014. Các giải pháp hoàn thiện chiến lược chiêu thị cho khách sạn sẽ được thực hiện từ tháng 9/2014 đến hết 2015. 3 1.4.3 Phạm vi nội dung Phạm vi nghiên cứu là những vấn đề lí luận về hoạt động Marketing trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, bao quát hơn là Marketing dịch vụ; vấn đề thực tiễn hoạt động Marketing của khách sạn Hậu Giang trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ; cách thức hoàn thiện một chiến lược chiêu thị. 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Thân Thị Thùy Linh, 2006. Hoàn thiện chính sách khuyến mãi tại khách sạn Bamboo Green Central. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, trường Đại học Đà Nẵng. Đề tài này được nghiên cứu nhằm đưa ra những giải pháp khắc phục 1 số hạn chế trong hoạt động khuyến mãi của khách sạn như vắng khách, các hoạt động khuyến mãi không đa dạng, dịch vụ ăn uống và bổ sung chưa phát triển. Sử dụng phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối để phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn; phương pháp phân tích tổng hợp các chương trình khuyến mãi; sử dụng ma trận SWOT để đưa ra giải pháp nhằm mục đích thu hút được nhiều khách du lịch đến với khách sạn Bamboo Green Central, kéo dài thời gian lưu trú của khách, lôi kéo khách sử dụng các dịch vụ ăn uống và bổ sung của khách sạn. Phan Văn Phùng, 2010. Hoạch định chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ. Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích đề ra các chiến lược phát triển hệ thống cơ sở lưu trú và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống, góp phần phát triển ngành kinh doanh du lịch – dịch vụ trên địa bàn TP Cần Thơ. Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp từ các cơ quan ban ngành có liên quan và số liệu sơ cấp được thu thập với phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các phương pháp phân tích số liệu được sử dụng bao gồm: (1) Thống kê mô tả; (2) Phương pháp phân tích nhân tố; (3) Các công cụ ma trận EFE, IFE để phân tích môi trường kinh doanh, ma trận SWOT đề suất chiến lược, ma trận QSPM để hoạch định và lựa chọn chiến lược khả thi nhằm phát triển hệ thống cơ sở lưu trú ở TP Cần Thơ. Sau khi phân tích thực trạng bằng các công cụ kinh tế học, tác giả đã tổng hợp và đưa ra 1 số giải pháp liên quan đến việc thực hiện các chiến lược như sau: (1) Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm lưu trú; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; (3) Marketing mùa vắng khách; (4) Marketing trong bối cảnh không ổn định; (5) Marketing hỗn hợp, nâng cao hiệu quả công tác quảng cáo tiếp thị; (6) Phát triển nguồn nhân lực. 4 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ, 2014. Tóm tắt định hướng phát triển chủ yếu điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch TP Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu của Cần Thơ mà Sở đề ra bao gồm: (1) Chỉ tiêu tăng trưởng khách du lịch; (2) Chỉ tiêu tăng thu nhập du lịch; (3) Chỉ tiêu phát triển cơ sở lưu trú du lịch. Các nhóm giải pháp đưa ra để phát triển cơ sở lưu trú du lịch toàn tỉnh như sau: (1)Nhóm giải pháp đầu tư và thu hút vốn; (2) Hợp tác liên kết phát triển; (3)Nhóm giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; (4) Ứng dụng công nghệ phát triển công nghệ hóa trong cơ sở lưu trú; (5) Xúc tiến, quảng bá cơ sở lưu trú. Nhóm giải pháp xúc tiến, quảng bá bao gồm các giải pháp được tóm gọn: (1)Xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá dài hạn và ngắn hạn; (2) Chuyên nghiệp hóa các hoạt động xúc tiến; (3) Xây dựng hình ảnh cơ sở lưu trú Cần Thơ là 1 trong những thành phố lớn nhất nằm trực tiếp ngay bên dòng sông Mêkong; (4) Điều tra đánh giá thường xuyên hoặc định kỳ thị trường lưu trú và phản hồi từ khách hàng, đối tác cũng như đánh giá hiệu quả các chương trình quảng bá xúc tiến để kịp thời điều chỉnh; (5) Kết hợp hiệu quả công – tư trong hoạt động xúc tiến quảng bá với xu hướng tham gia và đóng góp cho Xã hội; (6) Khai thác đa dạng các kênh tiếp cận khách hàng, đặc biệt chú trọng vào mạng xã hội, các blog du lịch - lữ hành, các cổng thông tin internet (tripadvisor, agoda, lonely,…). Nguyễn Thị Lành, 2011. Một số giải pháp chiêu thị nhằm thu hút khách cho khách sạn Parkyoral Saigon. Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM. Tác giả nghiên cứu đề tài nhẳm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú trong tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các khách sạn tại TP HCM thông qua xúc tiến các chương trình chiêu thị thu hút du khách. Tác giả thu thập các số liệu liên quan từ nguồn khách sạn, internet và sử dụng các phương pháp so sánh, phân tích chọn lọc để phân tích dữ liệu. Đồng thời, sử dụng ma trận SWOT để đưa ra giải pháp thu hút khách cho khách sạn. *Những vấn đề kế thừa được và sử dụng trong trong đề tài đang thực hiện -Có được cái nhìn khái quát hơn về thực trạng làm Marketing của các doanh nghiệp lưu trú trong ngành du lịch ở 1 số địa điểm khác thời gian trước; -Kế thừa và sử dụng được các phương pháp tiếp cận, đánh giá 1 vấn đề; -Kế thừa và đưa ra các giải pháp đúng đắn theo định hướng phát triển du lịch của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ. *Tính mới của đề tài đang thực hiện 5 Đề tài “Giải pháp hoàn thiện chiến lược chiêu thị cho khách sạn Hậu Giang Cần Thơ”, có 1 số tính mới đặc trưng: -Đề tài mang tầm vi mô trong 1 doanh nghiệp khách sạn ở TP Cần Thơ; -Mục tiêu nghiên cứu của đề tài hoàn toàn khác với các đề tài lược khảo và mang tầm phát triển cho 1 doanh nghiệp riêng lẻ, không bao gồm các doanh nghiệp khác ở Cần Thơ; -Nội dung của đề tài xoáy sâu vào hoàn thiện chiến lược chiêu thị (chỉ là 1 phần của chiến lược Marketing) nhằm làm rỏ, đánh giá và đề ra giải pháp phù hợp. 6
- Xem thêm -