Tài liệu File system security

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 173 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

File System Security HEÄ THOÁNG TAÄP TIN CUÛA UNIX Ñoái vôùi heä ñieàu haønh UNIX, khoâng coù khaùi nieäm caùc oå ñóa khaùc nhau. Sau quaù trình khôûi ñoäng, toaøn boä caùc thö muïc vaø taäp tin ñöôïc ‘gaén ‘ leân (mount) vaø taïo thaønh moät heä thoáng taäp tin thoáng nhaát, baét ñaàu töø goác ‘/’ SUN OS File System Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Generic August 1997 $ df -k Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on /dev/dsk/c0t0d0s0 192799 131990 41530 77% / /dev/dsk/c0t0d0s6 962983 477544 427661 53% /usr /proc 0 0 0 0% /proc fd 0 0 0 0% /dev/fd /dev/dsk/c0t0d0s3 289207 115445 144842 45% /var /dev/dsk/c0t0d0s5 465775 28807 390391 7% /opt /dev/dsk/c0t0d0s7 1290127 233611 1004911 19% /other /dev/dsk/c0t0d0s1 311983 203961 76824 73% /usr/openwin swap 418136 120 418016 1% /tmp /dev/dsk/c0t1d0s2 4124422 2359571 1723607 58% /squid $ Linux File System [citd@server citd]$ df -k Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on /dev/sda1 447044 45006 378948 11% / /dev/sda6 496627 119068 351909 25% /export /dev/sda5 496627 405042 65935 86% /usr /dev/sda7 492657 329963 137249 71% /var [citd@server citd]$ /-------+ !-------/bin !-------/sbin !-------/usr-------/usr/bin ! !------/usr/sbin ! !------/usr/local ! !------/usr/doc ! !-------/etc !-------/lib !-------/var-------/var/adm !------/var/log !------/var/spool TÖÔNG ÖÙNG GIÖÕA DISK PARTITIONS VAØ CAÁU TRUÙC TAÄP TIN / /usr / /usr /usr/home /squid /usr/home /mnt /squid CD /mnt/cdrom GIÔÙI THIEÄU CAÙC THÖ MUÏC QUAN TROÏNG CUÛA UNIX / (THÖ MUÏC GOÁC ) /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin /var /var/log /var/adm /home /export/home (SUNOS) Quyeàn vaø sôû höõu taäp tin vaø thö muïc cuûa Unix (directory and file permission and ownership) Keát quaû cuûa leänh ls -l -rw-r—r— 1 fido users 163 Dec 7 14:31 myfile Khi moät taäp tin hay thö muïc ñöôïc taïo ra, noù mang owner vaø group cuûa ngöôøi taïo ra noù. Phaàn quyeàn daønh cho user, group, other phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa umask Umask vaø caùc quyeàn truy nhaäp taäp tin Ví duï : [tnminh@pasteur tnminh]$ umask 002 [tnminh@pasteur tnminh]$ echo “tao mot file” > tmp [tnminh@pasteur tnminh]$ ls -l total 5472 -rw-rw-r-- 1 tnminh tnminh 13 Oct 3 21:55 tmp [tnminh@pasteur /etc]$ umask 022 [tnminh@pasteur tnminh]$ echo “tao mot file khac”>tmp1 [tnminh@pasteur tnminh]$ ls -l -rw-rw-r-- 1 tnminh tnminh 13 Oct 3 21:55 tmp -rw-r--r-- 1 tnminh tnminh 18 Oct 3 21:59 tmp1 Daïng nhò phaân cuûa quyeàn truy nhaäp taäp tin vaø thö muïc Quyeàn truy nhaäp taäp tin chia thaønh ba nhoùm soá cho chuû nhaân (user), nhoùm (group) vaø coøn laïi (others) read permission 4 write permission 2 Execute permission 1 Nhö vaäy :  0 or —-: No permissions at all  4 or r—: read-only  2 or -w-: write-only (rare)  1 or —x: execute  6 or rw-: read and write  5 or r-x: read and execute  3 or -wx: write and execute (rare)  7 or rwx: read, write, and execute Thay ñoåi caùc thuoäc tính cuûa taäp tin vaø thö muïc Caùch thay ñoåi töông ñoái :   chmod g+w myfile  theâm khaû naêng write cho group cuûa myfile chmod o-x myfile  bôùt khaû naêng chaïy cuûa others cuûa myfile Caùch thay ñoåi tuyeät ñoái :  chmod 644 myfile => myfile seõ coù quyeàn rw-r--r-Ñoái vôùi caùc admin, neân duøng caùch tuyeät ñoái vì noù an toaøn hôn. Ñoái vôùi caùc thö muïc, thao taùc hoaøn toaøn töông ñöông. chown cho pheùp ñoåi ngöôøi sôû höõu taäp tin, Chgrp cho pheùp ñoåi nhoùm cuûa taäp tin, setuid vaø setgid bits Set-user-id : Set-user-id nghóa laø khi chöông trình ñöôïc chaïy, noù seõ coù quyeàn nhö ngöôøi chuû (owner) cuûa file cho duø ngöôøi goïi chöông trình laø ai ñi nöõa. Ví duï :  $ ls –l /usr/sbin/sendmail  rwsr-xr-x root root sendmail Töông töï, set-group-id cho quyeàn chöông trình nhö group cuûa taäp tin chöông trình. Bit thöù 4 maõ giaù trò naøy. 4 = setuid; 2= setgid, Neáu /bin/sh coù setuid bit set thì ai cuõng laø root vì owner cuûa /bin/sh laø root vaø moïi user ñeàu duøng /bin/sh khi login  . setgid cho thö muïc = taäp tin taïo ra trong thö muïc naøy coù cuøng group nhö group cuûa thö muïc Setuid cho taäp tin = khoâng coù taùc duïng Sticky bit = user chæ coù quyeàn xoùa file do mình laø owner. Ví duï /tmp Baûo maät heä thoáng baèng kieåm tra setuid vaø setgid bits •Tìm taäp tin coù setuid bit set •find / -perm -4000 -exec ls -l {} \; •Töông töï cho setguid : •Tìm taäp tin khoâng user •find / -nouser -exec ls -l {} \; •Tìm taäp tin vieát ñöôïc •find / -perm –2 -print •Tìm taäp tin khoâng sôû höõa •find / -nouser -print -r-s--x--x 1 root root 10704 Apr 15 1999 /usr/bin/passwd -rws--x--x 2 root root 517916 Apr 7 1999 /usr/bin/suidperl -rws--x--x 2 root root 517916 Apr 7 1999 /usr/bin/sperl5.00503 -rwsr-sr-x 1 root mail 64468 Apr 7 1999 /usr/bin/procmail -rwsr-xr-x 1 root root 14036 Apr 16 1999 /usr/bin/rcp -rwsr-xr-x 1 root root 10516 Apr 16 1999 /usr/bin/rlogin •Chuù yù : Khoâng neân cho caùc shell script giaù trò setuid hay setgid. Neáu chuùng ta caàn setuid, setgid, vieát chöông trình baèng C hay moät ngoân ngöõ laäp trình töông ñöông. Moät soá taäp tin "nguy hieåm". Trusted hosts •/etc/hosts.equiv : Ngöôøi söû duïng töø moät maùy coù IP trong taäp tin naøy, coù cuøng account name, coù theå söû duïng rlogin vaø rsh maø khoâng caàn vaøo password treân maùy naøy. Raát may raèng root laø moät ngoaïi leä . •.rhosts : gioáng nhö /etc/hosts.equiv, nhöng kieåm tra host-user. Ñaëc bieät user coù theå taïo .rhosts khoâng thoâng qua admin. Vì vaäy, neân hoaøn toaøn caám vieäc taïo ra .rhosts taïi caùc thö muïc caù nhaân. Checksum vaø checklist •Leänh sum cho pheùp xem xeùt xem taäp tin coù bò thay ñoåi veà noäi dung hay khoâng. Ñieàu naøy giuùp chuùng ta phaùt hieän ñöôïc virus vì virus noùi chung phaûi thay ñoåi noäi dung cuûa file. •Neân chaïy sum taïi nhöõng thö muïc maø noäi dung khoâng thay ñoåi veà nguyeèn taéc /sbin, /bin . Ghi laïi keát quaû vaøo moät taäp tin vaø söû duïng sau naøy ñeå bieát nhöõng taäp tin coù checksum thay ñoåi. •Checklist (thoâng qua leänh ls) cho pheùp tìm ra nhöõng thay ñoåi cuûa caùc taäp tin heä thoáng. Chuùng ta, cuõng nhö checksum, neân taïo moät file checklist ngay töø ñaàu. Baèng caùch naøy, chuùng ta seõ bieát ñöôïc caùc taäp tin môùi taïo ra khoâng hôïp phaùp. Access Control List (ACL) •Ñaây laø moät chuaån môùi cuûa Unix cho pheùp phaân quyeàn haïn truy nhaäp vaøo heä thoáng taäp tin moät caùch chi tieát hôn heä thoáng cuûa Unix truyeàn thoáng. Heä thoáng naøy cho pheùp ví duï caû group ggg coù quyeàn ñoïc vaø user uuu cuûa group ggg naøy coù quyeàn ñoïc vaø vieát. •Hai leänh cô baûn cuûa ACL laø getfacl vaø setfacl. •Neáu chuùng ta boå sung ACL cho moät taäp tin, chuùng ta duøng leänh •setfacl -m acl_entry_list filename •ñeå bieát moät taäp tin coù söû duïng ACL, vôùi leänh ls -l ta coù •-rw-r-----+ ..etc . Daáu + hieån thò raèng taäp tin söû duïng ACL •Coù theå söû duïng ACL treân SUN OS 5.6 Network File System (NFS) NFS, the Network File System has three important characteristics:  It makes sharing of files over a network possible.  It mostly works well enough.  It opens a can of security risks that are well understood by crackers, and easily exploited to get access (read, write and delete) to all your files. Treân nguyeân taéc, NFS server tin NFS client vaø ngöôïc laïi. Do ñoù, neáu NFS server hay client bò xaâm nhaäp seõ deã daøng daãn ñeán söï xaâm nhaäp vaøo toaøn boä maïng NFS. NFS model Server : eris. /etc/exports /mn/eris/local apollon(rw) Client : apollon mount -o size=1024,wsize=1024 eris:/mn/eris/local /mnt cd /mnt ls –l Or in /etc/fstab # device mountpoint fs-type options dump fsckorder eris:/mn/eris/local /mnt nfs rsize=1024,wsize=1024 0 0 NFS Client Security nosuid option : the server's root user cannot make a suid-root program on the file system, log in to the client as a normal user and then use the suid-root program to become root on the client. Remote Call Procedure (RPC)-based services - ñoái vôùi TCP, UDP protocols, port number coù 2 bytes (65536 max.) - Moãi RPC-based coù moät RPC service number duy nhaát 4 bytes (4294 Mports - portmapper ñôïi ôû coång 111 (TCP vaø UDP) - khi moät RPC based server khôûi ñoäng, noù seõ chieám moät coång TCP hay UDP port, sau ñoù thoâng baùo cho portmapper aùnh xaï giöõa soá RPC duy nhaát cuûa noù vaø coâng TCP/UDP noù vöøa nhaän. - khi moät RPC client muoán keát noái vôùi moät RPC-based server, noù “hoûi “ portmapper vaø ñöôïc bieát coång TCP ma ø RPC-based server ñang ñôïi. - Client vaø server “queân “ portmapper vaø noái tröïc tieáp vôùi nhau. - Keû xaâm nhaäp coù theå bypass portmapper
- Xem thêm -