Tài liệu Do an tot nghiep

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

GIẢ LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ FILE PHÂN TÁN Sinh viên thực hiện: Phạm Minh Tuấn Lớp: CNPM – K48 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Lê Đức Trung NỘI DUNG TRÌNH BÀY Một số khái niệm Mô hình bài toán Mục tiêu của đề tài Thiết kế chƣơng trình Minh họa chƣơng trình MỘT SỐ KHÁI NIỆM  Hệ thống phân tán MỘT SỐ KHÁI NIỆM  Hệ thống quản lý File phân tán MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI   Hiện trạng thực tế Sản phẩm tổng hợp đƣợc các ƣu điểm 50 Mô hình phân tán Quản lý tập trung Thông báo ngay lập tức MÔ HÌNH BÀI TOÁN THIẾT KẾ TỔNG QUAN CHƢƠNG TRÌNH  Dịch vụ client: Chứa các file LAN trong nhóm và kết nối với Client Client Sql Database Dịch vụ server và Database. Server  Database: Lƣu thông tin mô Server & Client tả mới nhất về các file và thảo INTERNET luận trong nhóm. Client  Dịch vụ server: Quản lý Client ngƣời dùng online và gửi Sql Database Server thông báo tới dịch vụ client. INTERNET File ` Me Fi le ag e e Fil s ss Me s e ag ` ` ge Server sa Me M es File ge Me sa File ` ss es M ag e File ss e ag Client ` File Client MÔ HÌNH BÀI TOÁN ĐỒNG BỘ HÓA FILE Client A - Socket for server - Socket for file transfer ` Me a ss Me Fil eL ist ge ss File  Sql Database Server List File ag e Server - Socket for client ` Client B - Socket for server - Socket for file transfer Sau khi đăng nhập hệ thống:  Server lưu danh sách kết nối tới tất cả client sau khi đăng nhập.  Client lưu giữ danh sách kết nối của các client khác trong nhóm.  Client luôn giữ kết nối với SqlDatabase server. MÔ HÌNH BÀI TOÁN ĐỒNG BỘ HÓA FILE (Tiếp…) Client C 5: Al e rt ne w shar file for ing Client A 2: Classify files in three type: - normal - need download - need share t lis le t fi Ge f 1: to lis te es da fil Up ng 3: hari s o et ag ss to me rs es e ard emb w fil rw e Fo r m n 6: othe load wn do ` 4: G fro et u p m file date ’s d ow file ne r Server ` 7: Get updated file from file’s owner to ge sa to s me rs s rd mbe file a e ew rw Fo r m n 6: othe load wn do ` Client B Sql Database Server Đồng bộ hóa ngay sau khi đăng nhập MÔ HÌNH BÀI TOÁN ĐỒNG BỘ HÓA FILE (Tiếp…) Client C ` 4: Get updated files from file’s owner o et ag o s s t me rs les rd mbe ad fi a e re rw Fo r m n 3: othe ad u lo wn do 2 : Al ert n for s ew files Server harin g 4: G fro et u m pda file te ’s d fi ow les ne r o et ag ss to me rs files e ard emb ead rw r Fo r m n 3: othe ad u lo wn do ` 1: Update list of unread files Sql Database Client A Server ` Client B Đồng bộ hóa khi thêm file MÔ HÌNH BÀI TOÁN ĐỒNG BỘ HÓA FILE (Tiếp…) Client C 5: G fro et u m pda file te ’s d fi ow les ne r o et ag ss to me rs files e ard emb ead rw r Fo r m n 4: othe ad u lo wn do Client A ` 5: Get updated files from file’s owner o et ag o s s t me ers files d b r a em ead rw r Fo er m un : 4 oth ad lo wn do 3 : Ale files rt unrea d for s harin Server g 1: Check for the Sql Database update the file (by Server other member) during modify it ` 2: Update list of unread files (if file has just updated by other member, change the file name) ` Client B Đồng bộ hóa khi cập nhật file MÔ HÌNH BÀI TOÁN ĐỒNG BỘ HÓA FILE (Tiếp…) Client C to ge ete a l s es o de m t ard rs rw mbe iles o e f F 3: er m old h t o ` 4: Delete old files from local machine 2: Al e Server rt file s dele will be ted 1: Update file list with files deleted o e t te ag ss ele me to d ard bers s rw Fo em file 3: er m old oth ` Client A Sql Database Server 4: Delete old files from local machine ` Client B Đồng bộ hóa khi xóa file THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH  USE CASE DIAGRAM ĐĂNG NHẬP, THAO TÁC VỚI FILE THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH  SEQUENCE DIAGRAM ĐĂNG NHẬP THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH  SEQUENCE DIAGRAM NHẬN THÔNG BÁO NGƯỜI DÙNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG XUẤT TỪ HỆ THỐNG THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH  SEQUENCE DIAGRAM THÊM FILE THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH  SEQUENCE DIAGRAM CẬP NHẬT FILE THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH  SEQUENCE DIAGRAM NHẬN THÔNG BÁO NGƯỜI DÙNG THÊM MỚI, CẬP NHẬT FILE TỪ HỆ THỐNG THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH  MÔ HÌNH XÂY DỰNG CÁC LỚP THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH  CLASS DIAGRAM QUẢN LÝ ĐĂNG NHẬP THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH  CLASS DIAGRAM QUẢN LÝ FILE
- Xem thêm -