Tài liệu Chuyên đề 2. các thì trong tiếng anh (chuyên đề ôn thi đại học của cô vũ thị mai phương)

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4210 |
  • Lượt tải: 7
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh BẢN CHẤT VÀ SỰ SO SÁNH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG I. HIỆN TẠI ðƠN (Simple Present) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + V(s/es); S + am/is/are S + do/does + not + V; S + am/is/are + not Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S? 2. Cách dùng chính: Thì hiện tại ñơn ñược dùng ñể diễn tả: 2.1 Một thói quen, một hành ñộng ñược lặp ñi lặp lại thường xuyên. Trong câu thường có các trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month … Ex: Mary often gets up early in the morning. 2.2 Một sự thật lúc nào cũng ñúng, một chân lý. Ex: The sun rises in the east and sets in the west. II. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + am/is/are + V-ing S + am/is/are + not + V-ing Am/Is/Are + S + V-ing? 2. Cách dùng chính: Thì hiện tại tiếp diễn dùng ñể diễn tả: 2.1 Một hành ñộng ñang diễn ra ở hiện tại (trong lúc nói); sau câu mệnh lệnh, ñề nghị. Trong câu thường có các trạng từ: now, right now, at the moment, at present, … Ex: - What are you doing at the moment? - I’m writing a letter. - Be quiet! My mother is sleeping. 2.2 Một hành ñộng ñã ñược lên kế hoạch thực hiện trong tương lai gần. Ex: What are you doing tonight? - I am going to the cinema with my father. 2.3 Một hành ñộng nhất thời không kéo dài lâu, thường dùng với today, this week, this month, these days, … Ex: What is your daughter doing these days? - She is studying English at the foreign language center. 3. Những ñộng từ không ñược dùng ở thì HTTD: 3.1 ðộng từ chỉ giác quan: hear, see, smell, taste Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh 3.2 ðộng từ chỉ tình cảm, cảm xúc: love, hate, like, dislike, want, wish 3.3 ðộng từ chỉ trạng thái, sự liên hệ, sở hữu: look, seem, appear, have, own, belong to, need, … 3.4 ðộng từ chỉ sinh hoạt trí tuệ: agree, understand, remember, know, … III. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + have/has+ V3/ed S + have/has + not + V3/ed Have/Has + S + V3/ed? 2. Cách dùng chính: Thì HTHT dùng ñể diễn tả: 2.1 Một hành ñộng xảy ra trong quá khứ không xác ñịnh rõ thời ñiểm. Ex: Have you had breakfast? – No, I haven’t. 2.2 Một hành ñộng xảy ra trong quá khứ, còn kéo dài ñến hiện tại. Ex: My friend Nam has lived in HCMC since 1998. 2.3 Một hành ñộng vừa mới xảy ra. Ex: I have just finished my homework. 2.4 Trong cấu trúc: Be + the first/second… time + S + have/has + V3/ed Be + the ss nhất + N + S + have/has + V3/ed Ex: This is the first time I have been to Paris. She is the most honest person I have ever met. 3. Các trạng từ thường dùng với thì HTHT: Just (vừa mới), recently/lately (gần ñây), ever (ñã từng), never (chưa bao giờ), yet (chưa), already (rồi), since (từ khi – mốc thời gian), for (khoảng), so far/until now/up to now/up to the present (cho ñến bây giờ) IV- HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Present Perfect Continuous) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + have/has+ been + V-ing S + have/has + not + been + V-ing Have/Has + S + been + V-ing? 2. Cách dùng chính: Thì HTHTTD ñược dùng ñể diễn tả: 2.1. Hành ñộng bắt ñầu trong quá khứ và kéo dài LIÊN TỤC ñến hiện tại và còn tiếp diễn ñến tương lai, thường dùng với How long / since / for. Ex: How long have you been waiting for her? - I have been waiting for her for an hour. 2.2. HTHT: hành ñộng hoàn tất HTHTTD: hành ñộng còn tiếp tục Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh V. QUÁ KHỨ ðƠN (Simple Past) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + V2/ed; S + was/were S + did + not + V; S + was/were + not Did + S + V?; Was/Were + S? 2) Cách dùng chính: Thì QKð dùng ñể diễn tả hành ñộng ñã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ với thời gian ñược xác ñịnh rõ. Các trạng từ thường ñi kèm: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990, … Ex: Uncle Ho passed away in 1969. VI. QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past Continuous) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + was/were + V-ing S + was/were + not + V-ing Was/Were + S + V-ing? 2. Cách dùng chính: Thì QKTD dùng ñể diễn tả: 2.1. Một hành ñộng xảy ra (và kéo dài) vào một thời ñiểm hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ. Ex: She was studying her lesson at 7 last night. What were you doing from 3 pm to 6 pm yesterday? - I was practicing English at that time. 2.2. Một hành ñộng ñang xảy ra (V-ing) ở quá khứ thì có một hành ñộng khác xen vào (V2/ed). Ex: He was sleeping when I came. While my mother was cooking dinner, the phone rang. 2.3. Hai hành ñộng diễn ra song song cùng lúc trong quá khứ. Ex: While I was doing my homework, my younger brother was playing video games. VII. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (Past Perfect) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + had + V3/ed S + had+ not + V3/ed Had + S + V3/ed? 2. Cách dùng chính: Thì QKHT dùng ñể diễn tả: 2.1 Một hành ñộng xảy ra và hoàn tất trước một thời ñiểm hoặc một hành ñộng khác trong quá khứ (hành ñộng trước dùng HAD + V3/ed, hành ñộng sau dùng V2/ed). Ex: We had had dinner before eight o’clock last night. Lucie had learned English before she came to England. 2.2 Một hành ñộng ñã xảy ra nhưng chưa hoàn thành, tính ñến một thời ñiểm nào ñó trong quá khứ. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh Ex: By the time I left that school, I had taught there for ten years. (Tới lúc tôi rời ngôi trường ấy, tôi ñã dạy ñược 10 năm.) 3. Thì này thường ñược dùng với các từ, ngữ sau ñây: 3.1. After, before, when, as, once Ex: When I got to the station, the train had already left. 3.2. No sooner … than (vừa mới … thì) Hardly/Scarcely … when (vừa mới … thì) Ex: He had no sooner returned from abroad than he fell ill.  No sooner had he returned from abroad than he fell ill. (Anh ấy vừa mới trở về từ nước ngoài thì ñâm ra bệnh.) 3.3. It was not until … that … (mãi cho tới … mới …) Not until … that … (mãi cho tới … mới …) Ex: It was not until I had met her that I understood the problem.  Not until I had met her did I understand the problem. (Mãi tới khi tôi gặp cô ta, tôi mới hiểu ñược vấn ñề.) VIII. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Past Perfect Continuous) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + had + been + V-ing S + had + not + been + V-ing Had + S + been + not + V-ing? 2. Cách dùng chính: Thì QKHTTD dùng ñể nhấn mạnh tính LIÊN TỤC của hành ñộng cho ñến khi một hành ñộng khác xảy ra trong quá khứ. Ex: When she arrived, I had been waiting for three hours. IX. TƯƠNG LAI ðƠN (Simple Future) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + will/shall + V S + will/shall + not + V Will/Shall + S + V? 2. Cách dùng chính: Thì TLð dùng ñể diễn tả: 2.1 Một hành ñộng sẽ xảy ra trong tương lai. Ex: I will call you tomorrow. 2.2 Một quyết ñịnh ñưa ra vào lúc nói. Ex: It’s cold. I’ll shut the window. 2.3 Một quyết tâm, lời hứa, ñề nghị, yêu cầu. Ex: I will lend you the money. Will you marry me? Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh 2.4 Một tiên ñoán, dự báo trong tương lai. Ex: People will travel to Mars one day. 3. Một số trạng từ chỉ thời gian thường gặp: tomorrow, tonight, next week/month/year, some day, in the future, … LƯU Ý: Cách dùng của be going to + V: + Diễn tả ý ñịnh (không có trong kế hoạch) Ex: I have saved some money. I am going to buy a new computer. (Tôi ñã ñể dành ñược một ít tiền. Tôi ñịnh mua một máy vi tính mới.) + Diễn tả một dự ñoán có căn cứ Ex: Look at those clouds. It’s going to rain. (Hãy nhìn những ñám mây ñó kìa. Trời sắp mưa.) X. TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (Future Continuous) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + will/shall + be + V-ing S + will/shall + not + be + V-ing Will/Shall + S + be + V-ed 2. Cách dùng chính: Thì TLTD dùng ñể diễn tả một hành ñộng sẽ ñang diễn ra ở một thời ñiểm hay một khoảng thời gian trong tương lai. Ex: This time next week I will be playing tennis. We’ll be working hard all day tomorrow. XI. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (Future Perfect) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + will/shall + have + V3/ed S + will/shall + not + have + V3/ed Will/Shall + S + have + V3/ed? 2. Cách dùng chính: Thì TLHT dùng ñể diễn tả: 2.1 Một hành ñộng sẽ hoàn tất trước một thời ñiểm trong tương lai. Ex: It’s now 7 pm. I will have finished teaching this class by 8.30. (Bây giờ là 7 giờ tối. Tôi sẽ dạy xong lớp này lúc 8g30.) 2.2 Một hành ñộng sẽ hoàn tất trước một hành ñộng khác trong tương lai. Ex: By the time you come back, I will have written this letter. (Vào lúc anh trở lại, tôi sẽ viết xong lá thư này.) * Thì này thường ñược bắt ñầu bằng By + time (By then, By the time, By the end of this week / month / year). Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh XII. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Future Perfect Continuous) 1. Cách thành lập: - Câu khẳng ñịnh: - Câu phủ ñịnh: - Câu hỏi: S + will/shall + have + been + V-ing S + will/shall + not + have + been + V-ing Will/Shall + S + have + been + V-ing? 2. Cách dùng chính: Thì TLHTTD dùng ñể nhấn mạnh tính LIÊN TỤC của hành ñộng so với một thời ñiểm nào ñó hoặc hành ñộng khác trong tương lai. Ex: By next month, he will have been working in the office for ten years. When George gets his degree, he will have been studying at Oxford for four years. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 6 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh BẢN CHẤT VÀ SỰ SO SÁNH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG I. Chia ñộng từ trong ngoặc 1. He (practice)_______________ the piano every day. 2. I (believe)____________ you. 3. Bob (never see)______________ this movie before. 4. Jorge (read)____________ the newspaper already. 5. Maria (have)_____________ a cold now. 6. He (swim)_____________ right now. 7. Mr. Johnson (work)____________ in the same place for 35 years. 8. We (not begin)_____________ to study for the test yet. 9. John (hate)____________ smoke. 10. Jill always (get up)____________ at 6.00 a.m. 11. Joan (travel)___________ around the world last year. 12. We (not see)_____________ this movie yet. 13. Terry (not mow)__________ the lawn yet. 14. John and I (be)______________ pen pals for nearly 3 years. 15. Maryam (stay)____________ with us at the moment. 16. He (wear)___________ the same coat since he (move)___________ here. 17. I (not see)_____________ your brother recently. 18. Listen to those people! What language they (speak)___________? 19. It (not rain)______________ much in our country in winter. 20. I never (talk)_____________ to such an interesting person. 21. They (drive)______________ to school tomorrow. 22. Gene (eat)____________ dinner when his friend called. 23. At three o’clock this morning, Eleanor (study)______________. 24. John (write)________________ his report last night. 25. After John (wash)_____________ his clothes, he began to study. 26. Tim (go)____________ to France last year. 27. When the teacher (enter)___________the room, the students were talking. 28. We (hold)_____________ a soccer match next Sunday. 29. Guillermo (call)_____________ his employer yesterday. 30. Jane sent a letter to his university after she (receive)___________ her scholarship check.. 31. While Joan was writing the report, Henry (look)_____________ for more information. 32. What you (do)______________ last weekend? 33. Mr. and Mrs. Ba (take)____________ some beautiful photos a few days ago. 34. Her brother (talk)_____________ to his pen pal on the phone at the moment. 35. They (not contact)_______________ to each other for a long time. 36. Nothing (be)______________ done since I moved here. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh 37. I used to walk to school when I (be)_______________ in primary school. 38. He (go)_______________ to that book shop tomorrow. 39. Lan (drink)_____________ two bottles of water every day. 40. She (be)__________ a Vietnamese student. She (be)___________ born in Ho Chi Minh city. She (go)______________ abroad last year to study English. She (learn)______________ French before she began to study English. She (make)_____________ great progress since she (get)______________ there. Next month, she will take the final exam. She (be)_____________ able to get a good job when she (return)_____________ to Vietnam. II. Chọn ñáp án ñúng 1. My friend_____________ to the museum last weekend. A. goes B. went C. had gone D. have gone 2. Thu and Lan______________ close friends for years. A. are B. were C. had been D. have been 3. Our Singaporean friends_______________ to visit our school last year. A. is coming B. come C. came D. have come 4. We_____________ Malaysia last summer. A. visited B. were visiting C. are visiting D. have visited 5. The students used to______________ football in that stadium. A. played B. play C. playing D. are playing 6. Her parents want him_______________ some good books to read. A. to choose B. choose C. chose D. choosing 7. Would you like_____________ and visit my country? A. come B. coming C. to come D. came 8. The children______________ their parents for a long time. A. didn’t see B. haven’t seen C. don’t see D. haven’t see 9. I and Kenny____________ friends since I____________ Singapore. A. are-visit B. were-visited C. have been-visited D. were-have visited 10. My children are lucky_____________ the chance to visit the capital again. A. have B. having C. are having D. to have 11. The children enjoy______________ with their friends through computers. A. to chat B. chat C. chatting D. chatted 12. Her father used to_______________ abroad for his business. A. travelling B. travelled C. travel D. is travelling 13. The kids_____________ that show before. A. didn’t see B. don’t see C. aren’t seeing D. haven’t seen 14. How often______________ you______________ sports? –Twice a week. A. did-play B. have-waited C. do-play D. did-played 15. How long_______________ you_____________ for me?-For an hour. A. did-waited B. do-wait C. have-waited D. have-wait 16. Since the worldwide recession of the 1990’s, the sail of jeans __________ growing. A. stopped B. was stopped C. was stopping D. has stopped 17. In some countries, ______________ uniforms is compulsory in schools. A. wear B. to wear C. wearing D. wore Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh 18. Vietnamese women_______________ very proud of their “ao dai”. A. are B. were C. had been D. have been 19. Vietnamese women can continue___________ the unique and fashionable “ao dai”. A. to wear B. wear C. wore D. wearing 20. Ba said he______________ some good marks last semester. A. gets B. got C. getting D. have got 21. They asked me how many children_______________ . A. I had B. had I C. I have D. have I 22. Thu said she had been_____________ the day before. A. here B. there C. in this place D. where 23. You should practice_____________ English to talk to your foreign friends. A. to speak B. speak C. spoke D. speaking 24. My friends practice_______________ to the radio every day. A. listening B. are listening C. listen D. to listen 25. _____________ television is also a means of learning English. A. Watch B. Watching C. To watch D. Watched 26. You should______________ a lot of grammar exercises if you want to improve your writing. A. did B. doing C. done D. do 27. Chinese is a difficult language_______________ . A. to learn B. to be learnt C. to be learning D. to learning 28. The student said that the English test_____________ the most difficult. A. is B. was C. will be D. have been 29. They told their parents that they______________ their best to do the test. A. try B. will try C. are trying D. would try 30. Don’t forget_______________ your dictionary with you to class. A. to bring B. bring C. bringing D. to bringing 31. Her classmates started_____________ when she won the race. A. to shout B. shouting C. shout D. shouted 32. You should remember______________ your warm clothes when it’s cold. A. to wear B. wearing C. wear D. are wearing 33. The students stopped__________ when the teacher entered the classroom. A. to talk B. talk C. talked D. talking 34. There is more population in the city_____________ there is more traffic in the streets. A. and B. because C. but D. although 35. The kids didn’t go to the movie last night______________ it rained so heavily. A. and B. but C. because D. although 36. _______________ it’s rainy, I walk home with my umbrella. A. When B. But C. Because D. Though 37. Lan suggested_____________ to the zoo at weekend. A. goes B. went C. going D. to go 38. This movie is not interesting. How about______________ to the concert? A. to go B. going C. go D. went 39. You should_______________ more books on UFO if you want to know about life on other planets. A. reading B. read C. to read D. have read 40. They _____________ their friend at the airport tomorrow. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh A. will see B. have seen C. saw D. see 41. What were you doing when he_____________? A. comes B. to come C. came D. coming 42. There used __________ a movie theatre here, but it closed a long time ago. A. be B. to be C. being D. have been 43. I_______________ English here since I graduated from university. A. teach B. taught C. have taught D. am teaching 44. He used to_____________ full time, but now he is a part time worker. A. work B. working C. worked D. is working 45. Let’s______________ somewhere for a drink! A. go B. to go C. going D. went 46. She said that she_______________ learning English with you. A. like B. to like C. likes D. had liked 47. She asked me where I_____________ from. A. come B. coming C. to come D. came 48. She______________ me whether I liked classical music or not. A. ask B. asks C. asked D. asking 49. He asked me who the editor of that book____________ . A. was B. were C. is D. has been 50. He wants to know whether I_____________ back tomorrow. A. come B. came C. will come D. would come 51. I wonder why he______________ love his family. A. doesn’t B. don’t C. didn’t D. hasn’t 52. I remember_______________ her somewhere. A. see B. seeing C. saw D. to see 53. She forgot_____________ off the gas before going out. A. turn B. turning C. to turn D. turned 54. I suggest______________ money for the poor people in our neighbourhood. A. save B. to save C. saving D. saved 55. He got wet_____________ he forgot his umbrella. A. because of B. because C. but D. and 56. We____________ since we left school. A. don’t meet B. didn’t meet C. won’t meet D. haven’t met 57. ______________ laugh at me. A. Didn’t B. Won’t C. Don’t D. Haven’t 58. Tidal waves_______________ the result of an abrupt shift in the underwater movement of the Earth. A. are B. were C. is D. was 59. My parents do not allow me___________, so I had to stay home. A. go B. to go C. going D. gone 60. Do you think you will be able______________ a space trip? A. take B. to take C. taking D. taken 61. How long ago................. Susan? A. have you been seeing B. you saw C. did you see D. would you see 62. On the first of next month, he …………… in prison for five years. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh A. will have B. will be being C. will have been D. has had 63. "Did Susan have a chance to get in touch with you?" "Oh, yes, she .......... me up last night." A. has called B. called C. had called D. calls 64. Every evening since last Christmas, I ....... my dog out for a walk in the park. A. take B. took C. have taken D. had taken 65. He .............. for a job for some weeks before he found one. A. is looking B. looks C. would have been looking D. had been looking 66. This is the first time I............. the experiment on plant breeding. A. have done B. do C. would do D. did 67. Listen! The telephone ...................... A. ring B. rings C. is ringing D. ring 68. Vietnam ………………….. rice to other countries. A. exporting B. exports C. export D. to export 69. We were trying a new kind of dye …………………... A. when the accident happened C. when the accident happens B. while the accident happening D. while the accident is happen 70. I have not heard from him since we ................. A. last meet B. have last met C. last met D. met last 71. This is the first time I ................. here. A. am B. have been C. was D. be 72 I know that he .......... in this factory at this moment. A. works B. has worked C. is working D. was working 73 In 1966, my brother .................. at Harvard university. A. studies B. is studying C. studied D. had studied 74 Peter ................. in Paris when I saw him last. A. was working B. is working C. has worked D. has been working Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 5 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh BẢN CHẤT VÀ SỰ SO SÁNH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH (ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG I. Chia ñộng từ trong ngoặc 1. He ___ practices ___ the piano every day. 2. I ___believe___ you. 3. Bob ___has never seen___ this movie before. 4. Jorge ___has read___ the newspaper already. 5. Maria ___is having___ a cold now. 6. He ___is swimming___ right now. 7. Mr. Johnson ___has been working___ in the same place for 35 years. 8. We ___have not begun___ to study for the test yet. 9. John ___hates___ smoke. 10. Jill always ___gets up___ at 6.00 a.m. 11. Joan ___travelled___ around the world last year. 12. We ___have not seen___ this movie yet. 13. Terry ___hasn’t mown___ the lawn yet. 14. John and I ___have been___ pen pals for nearly 3 years. 15. Maryam ___is staying ___ with us at the moment. 16. He ___has been wearing___ the same coat since he ___moved___ here. 17. I ___have not seen___ your brother recently. 18. Listen to those people! What language are they ___speaking___? 19. It ___does not rain___ much in our country in winter. 20. I have never ___talked___ to such an interesting person. 21. They ___will drive___ to school tomorrow. 22. Gene ___was eating___ dinner when his friend called. 23. At three o’clock this morning, Eleanor ___was studying___. 24. John ___wrote___ his report last night. 25. After John ___had washed___ his clothes, he began to study. 26. Tim ___went___ to France last year. 27. When the teacher ___entered___ the room, the students were talking. 28. We ___are holding___ a soccer match next Sunday. 29. Guillermo ___called___ his employer yesterday. 30. Jane sent a letter to his university after she ___had received___ her scholarship check.. 31. While Joan was writing the report, Henry ___was looking___ for more information. 32. What did you ___do___ last weekend? 33. Mr. and Mrs. Ba ___took___ some beautiful photos a few days ago. 34. Her brother ___are talking___ to his pen pal on the phone at the moment. 35. They ___have not contacted___ to each other for a long time. 36. Nothing ___has been___ done since I moved here. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh 37. I used to walk to school when I ___was___ in primary school. 38. He ___will go____ to that book shop tomorrow. 39. Lan ___drinks____ two bottles of water every day. 40. She ___is___ a Vietnamese student. She ___was___ born in Ho Chi Minh city. She ___went___ abroad last year to study English. She ___had learnt___ French before she began to study English. She ___has been making___ great progress since she ___got___ there. Next month, she will take the final exam. She ___will be___ able to get a good job when she ___returns___ to Vietnam. II. Chọn ñáp án ñúng 1. My friend_____________ to the museum last weekend. A. goes B. went C. had gone D. have gone 2. Thu and Lan______________ close friends for years. A. are B. were C. had been D. have been 3. Our Singaporean friends_______________ to visit our school last year. A. is coming B. come C. came D. have come 4. We_____________ Malaysia last summer. A. visited B. were visiting C. are visiting D. have visited 5. The students used to______________ football in that stadium. A. played B. play C. playing D. are playing 6. Her parents want him_______________ some good books to read. A. to choose B. choose C. chose D. choosing 7. Would you like_____________ and visit my country? A. come B. coming C. to come D. came 8. The children______________ their parents for a long time. A. didn’t see B. haven’t seen C. don’t see D. haven’t see 9. I and Kenny____________ friends since I____________ Singapore. A. are-visit B. were-visited C. have been-visited D. were-have visited 10. My children are lucky_____________ the chance to visit the capital again. A. have B. having C. are having D. to have 11. The children enjoy______________ with their friends through computers. A. to chat B. chat C. chatting D. chatted 12. Her father used to_______________ abroad for his business. A. travelling B. travelled C. travel D. is travelling 13. The kids_____________ that show before. A. didn’t see B. don’t see C. aren’t seeing D. haven’t seen 14. How often______________ you______________ sports? –Twice a week. A. did-play B. have-waited C. do-play D. did-played 15. How long_______________ you_____________ for me?-For an hour. A. did-waited B. do-wait C. have-waited D. have-wait 16. Since the worldwide recession of the 1990’s, the sail of jeans __________ growing. A. stopped B. was stopped C. was stopping D. has stopped 17. In some countries, ______________ uniforms is compulsory in schools. A. wear B. to wear C. wearing D. wore 18. Vietnamese women_______________ very proud of their “ao dai”. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh A. are B. were C. had been D. have been 19. Vietnamese women can continue___________ the unique and fashionable “ao dai”. A. to wear B. wear C. wore D. wearing 20. Ba said he______________ some good marks last semester. A. gets B. got C. getting D. have got 21. They asked me how many children_______________ . A. I had B. had I C. I have D. have I 22. Thu said she had been_____________ the day before. A. here B. there C. in this place D. where 23. You should practice_____________ English to talk to your foreign friends. A. to speak B. speak C. spoke D. speaking 24. My friends practice_______________ to the radio every day. A. listening B. are listening C. listen D. to listen 25. _____________ television is also a means of learning English. A. Watch B. Watching C. To watch D. Watched 26. You should______________ a lot of grammar exercises if you want to improve your writing. A. did B. doing C. done D. do 27. Chinese is a difficult language_______________ . A. to learn B. to be learnt C. to be learning D. to learning 28. The student said that the English test_____________ the most difficult. A. is B. was C. will be D. have been 29. They told their parents that they______________ their best to do the test. A. try B. will try C. are trying D. would try 30. Don’t forget_______________ your dictionary with you to class. A. to bring B. bring C. bringing D. to bringing 31. Her classmates started_____________ when she won the race. A. to shout B. shouting C. shout D. shouted 32. You should remember______________ your warm clothes when it’s cold. A. to wear B. wearing C. wear D. are wearing 33. The students stopped__________ when the teacher entered the classroom. A. to talk B. talk C. talked D. talking 34. There is more population in the city_____________ there is more traffic in the streets. A. and B. because C. but D. although 35. The kids didn’t go to the movie last night______________ it rained so heavily. A. and B. but C. because D. although 36. _______________ it’s rainy, I walk home with my umbrella. A. When B. But C. Because D. Though 37. Lan suggested_____________ to the zoo at weekend. A. goes B. went C. going D. to go 38. This movie is not interesting. How about______________ to the concert? A. to go B. going C. go D. went 39. You should_______________ more books on UFO if you want to know about life on other planets. A. reading B. read C. to read D. have read 40. They _____________ their friend at the airport tomorrow. A. will see B. have seen C. saw D. see Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh 41. What were you doing when he_____________? A. comes B. to come C. came D. coming 42. There used __________a movie theatre here, but it closed a long time ago. A. be B. to be C. being D. have been 43. I_______________ English here since I graduated from university. A. teach B. taught C. have taught D. am teaching 44. He used to_____________ full time, but now he is a part time worker. A. work B. working C. worked D. is working 45. Let’s______________ somewhere for a drink! A. go B. to go C. going D. went 46. She said that she_______________ learning English with you. A. like B. to like C. likes D. had liked 47. She asked me where I_____________ from. A. come B. coming C. to come D. came 48. She______________ me whether I liked classical music or not. A. ask B. asks C. asked D. asking 49. He asked me who the editor of that book____________ . A. was B. were C. is D. has been 50. He wants to know whether I_____________ back tomorrow. A. come B. came C. will come D. would come 51. I wonder why he______________ love his family. A. doesn’t B. don’t C. didn’t D. hasn’t 52. I remember_______________ her somewhere. A. see B. seeing C. saw D. to see 53. She forgot_____________ off the gas before going out. A. turn B. turning C. to turn D. turned 54. I suggest______________ money for the poor people in our neighbourhood. A. save B. to save C. saving D. saved 55. He got wet_____________ he forgot his umbrella. A. because of B. because C. but D. and 56. We____________ since we left school. A. don’t meet B. didn’t meet C. won’t meet D. haven’t met 57. ______________ laugh at me. A. Didn’t B. Won’t C. Don’t D. Haven’t 58. Tidal waves_______________ the result of an abrupt shift in the underwater movement of the Earth. A. are B. were C. is D. was 59. My parents do not allow me___________, so I had to stay home. A. go B. to go C. going D. gone 60. Do you think you will be able______________ a space trip? A. take B. to take C. taking D. taken 61. How long ago................. Susan? A. have you been seeing B. you saw C. did you see D. would you see 62. On the first of next month, he …………… in prison for five years. A. will have B. will be being C. will have been D. has had Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh 63. "Did Susan have a chance to get in touch with you?" "Oh, yes, she .......... me up last night." A. has called B. called C. had called D. calls 64. Every evening since last Christmas, I ....... my dog out for a walk in the park. A. take B. took C. have taken D. had taken 65. He .............. for a job for some weeks before he found one. A. is looking B. looks C. would have been looking D. had been looking 66. This is the first time I............. the experiment on plant breeding. A. have done B. do C. would do D. did 67. Listen! The telephone ...................... A. ring B. rings C. is ringing D. ring 68. Vietnam ………………….. rice to other countries. A. exporting B. exports C. export D. to export 69. We were trying a new kind of dye …………………... A. when the accident happened C. when the accident happens B. while the accident happening D. while the accident is happen 70. I have not heard from him since we ................. A. last meet B. have last met C. last met D. met last 71. This is the first time I ................. here. A. am B. have been C. was D. be 72 I know that he .......... in this factory at this moment. A. works B. has worked C. is working D. was working 73 In 1966, my brother .................. at Harvard university. A. studies B. is studying C. studied D. had studied 74 Peter ................. in Paris when I saw him last. A. was working B. is working C. has worked D. has been working Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 5 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học LUYỆN TẬP VÀ CHỮA CÁC CÂU VỀ THÌ CỦA ðỘNG TỪ TRONG ðỀ THI ðẠI HỌC (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG I. Chia ñộng từ trong ngoặc cho phù hợp 1. When I first (come) to this house, it (be) a very quiet area. But since then a new housing estate (be) built and it (become) very noisy. 2. He (park) his car under a No Parking sign and (rush) into the shop. When he (come) out of the shop ten minutes later, the car (be) no longer there. He (wonder) if someone (steal) it or if the police (drive) it away. 3. This bicycle (be) in our family for fourteen years. My father (use) it for the first five years, my brother (ride) it for the next five, and I (have) it for the last four. 4. Mrs. Brown (live) next door for quite a long time now but she never (say) more than 'Good morning' to me. 5. Mr. Brown always (read) his newspapers in the evenings. Mrs. Brown sometimes (knit) but she (not knit) tonight. 6. His father left him £400,000, but he lives so extravagantly that he (spend) it all before he's 30. 7. I (put) the £5 note into one of my books; but next day it (take) me ages to find it because I (forget) which book I (put) it into. 8. He's only 35 but he's started losing his hair already. He (lose) it all by the time he's 50. 9. I wonder what I (do) this time next year. I expect you still (work) at the same office. 10. Now, most of the boys (listen) to the teacher but a few (whisper) to each other, and Tom (read) a history book. Tom (hate) mathematics; he always (read) history during his mathematics lesson. 11. When Ann (be) on her way to the station it (begin) to rain. Ann (run) back to her flat for her umbrella, but this (make) her late for her train. She (catch) the next train but it (not get) in till 9.00, so she (arrive) at her office ten minutes late. 12. When I (arrive), the lecture already (start) and the professor (write) on the overhead projector. II.Chọn ñáp án ñúng 1. He was writing to his friend when he … a noise. A. was hearing B. heard C. had heard D. hears 2. How much … these eggs? A. is B. was C. do D. are 3. My mother … very happy when she … her old friend again two days ago. A. was / met B. had been / met C. has been / meets D. has been / met 4. I … many people since I came here in June. A. met B. has met C. was meeting D. have met 5. He … football since he was a boy. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học A. plays B. is playing C. has played 6. We … maths at this time last week. A. were learning B. are learning C. learnt 7. When I … the door, she was reading a newspaper. A. opens B. opened C. was opening 8. She was playing games while he … a football match. A. watched B. watches C. was watching 9. She … to Ho Chi Minh city last year. A. goes B. has gone C. go 10. Water … most of the Earth’s surface. A. covers B. cover C. covering D. played D. was learning D. was opened D. watching D. went D. covered III. Tìm lỗi sai 1. Tom and his father plays tennis every afternoon with their friends. A B C D 2. I didn’t see him since he moved to London. A B C D 3. When I walk past the park, I saw some children play football. A B C D 4. Anybody who have a fever must go home immediately. A B C D 5. Physics are my best subject at school. A B C D IV. Tìm câu ñồng nghĩa 1. They last visited me five years ago. A. They haven’t visited me for a long time. B. I haven’t been visited for a long time. C. They haven’t visited me for five years. D. They have known me for five years. 2. Mike turned off the light, then he went to bed. A. Before Mike went to bed, he had turned off the light. B. Before Mike turned off the light, he had gone to bed. C. After Mike had gone to bed, he turned off the light. D. Mike turned off the light as soon as he had gone to bed. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 2 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học LUYỆN TẬP VÀ CHỮA CÁC CÂU VỀ THÌ CỦA ðỘNG TỪ TRONG ðỀ THI ðẠI HỌC (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG I. Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence 1. He was writing to his friend when he … a noise. A. was hearing B. heard C. had heard 2. How much … these eggs? A. is B. was C. do 3. My mother … very happy when she … her old friend again two days ago. A. was / met B. had been / met C. has been / meets 4. I … many people since I came here in June. A. met B. has met C. was meeting 5. He … football since he was a boy. A. plays B. is playing C. has played 6. We … maths at this time last week. A. were learning B. are learning C. learnt 7. When I … the door, she was reading a newspaper. A. opens B. opened C. was opening 8. She was playing games while he … a football match. A. watched B. watches C. was watching 9. She … to Ho Chi Minh city last year. A. goes B. has gone C. go 10. Water … most of the Earth’s surface. A. covers B. cover C. covering 11. Lee … her shirt made one month ago. A. has B. have C. will have 12. Nowadays my mother … to work on foot. A. has gone B. used to go C. went 13. … he playing football now? A. Will B. Does C. Was 14. I can’t solve that thorny problem until my brother … it to me. A. will explain B. explain C. has explained 15. … you to London with him tomorrow? A. Does your father take B. Is your father take C. Your father takes D. Will your father take 16. Every morning, I often sit in my garden and … to my nightingale sing. A. listening B. listen C. listened 17. Keep quiet! We … to the music. A. are listening B. listen C. were listening Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 D. hears D. are D. has been / met D. have met D. played D. was learning D. was opened D. watching D. went D. covered D. had D. goes D. Is D. will be explaining D. listens D. is listening - Trang | 1 - Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học 18. Whenever you … your homework, you can leave the house. A. finish B. finished C. have finish D. had finish 19. She is looking for her bag because she can’t remember where she … her bag. A. leave B. left C. had left D. was left 20. The news that he told you last night … untrue. A. were B. was C. has D. have been 21. Mary will tell her mother the truth when she … back. A. will come B. would come C. comes D. will have come 22. Jackson looks concerned. He … worrying about his son. A. has been B. been C. have been D. being 23. My brother said he sent the letter to my parents three days ago, but they … yet. A. did not receive B. had not received C. does not receive D. have not received 24. Their sons … out of the house since six o’clock. A. will come B. has come C. did come D. have come 25. … you do your exercises yesterday? A. Did B. Do C. Does D. Have 26. Carol … here at weekends since the first month of this year. A. has been working B. has working C. having working D. has been worked 27. Her eyes are full of tears whenever she … such a sad film. A. watches B. has watched C. will watch D. watched 28. I … in the garden when it began to rain. A. was walking B. walked C. am walking D. have walked 29. I … in the living-room when the police arrived. A. sat B. was sat C. was sitting D. have sat 30. She … you as soon as she comes back. A. phones B. would come C. will phone D. phone 31. When the telephone rang, she … a letter. A. wrote B. was writing C. was written D. were writing 32. “Who … noise in the room? A. makes B. made C. is making D. was making 33. … a new house? A. Have you just bought B. Did you just buy C. Do you just bought D. Have you bought just 34. They … for an hour when the final bus came. A. waited B. have waited C. have been waiting D. had been waiting 35. I came into the room while they … the radio. A. have listened to B. listened to C. were listening to D. have been listening to 36. The old people … tea to coffee. A. prefer B. prefers C. preferred D. had preferred 37. That little boy … non-stop for the past hour. A. cried B. was crying C. is crying D. has been crying Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
- Xem thêm -