Tài liệu Chuyen de

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13477 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Biện pháp quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Chè Hoàng Mai Địa điểm thực tập: Công ty TNHH Chè Hoàng Mai Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Hạnh Lớp : QTKD3K5 Giáo viên hướng dẫn : ThS Vũ Đình Khoa HÀ NỘI 5/2013 ThS Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP Cơ sở thực tập: Công ty TNHH Chè Hoàng Mai có trụ sở tại: Số nhà: 53 ngõ 96 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội Số điện thoại: 04.3641.6209 Fax: 04.3641.3732 Trang web: Hoangmaitea.com.vn Địa chỉ Email: Hoangmaitea@gmail.com Xác nhận: Chị: Nguyễn Thị Hạnh Là sinh viên lớp QTKD3K5. Mã số sinh viên: 0101801574 Có thực tập tại Công ty TNHH Chè Hoàng Mai trong thời gian từ ngày 08/04/2013 đến ngày 13/05/2013. Trong thời khoảng thời gian thực tập tại Công ty TNHH Chè Hoàng Mai , chị Nguyễn Thị Hạnh đã chấp hành tốt các quy định của Công ty và thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và chịu khó học hỏi. Hà Nội, ngày …tháng…năm 2013 Xác nhận của Cơ sở thực tập (Ký tên và đóng dấu của đại diện Cơ sở thực tập) SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 ThS Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa QUẢN LÝ KINH DOANH Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT về CHUYÊN MÔN và QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh Mã số sinh viên: 0101801574 Lớp: QTKD3K5 Ngành: Quản trị kinh doanh Địa điểm thực tập: Công ty TNHH Chè Hoàng Mai Giáo viên hướng dẫn: Ths Vũ Đình Khoa Đánh giá chung của giáo viên hướng dẫn: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Điểm bằng số Điểm bằng chữ Đánh giá bằng điểm Hà Nội, ngày…tháng…năm 2013 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên và ghi rõ họ tên) SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 ThS Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ Mục Lục LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢNG CÁO NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM...........................................................................................................3 1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác quảng cáo trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.........3 2. Mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu chuyên đề..............................4 2.1. Mục đích...........................................................................................................................4 2.2. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................................4 2.3. Nội dung nghiên cứu........................................................................................................4 3. Cơ sở lý luận về các Biện pháp quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Chè Hoàng Mai........................................................................................................4 3.1. Khái niệm, ý nghĩa về quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp..................4 3.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm...............................................10 3.3. Mối quan hệ giữa quảng cáo và tiêu thụ.......................................................................11 3.4. Thước đo đánh giá hiệu quả của quảng cáo đối với tiêu thụ........................................12 3.5. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp tăng cường quảng cáo nhằm gia tăng tiêu thụ13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢNG CÁO NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀNG MAI .......................................17 1. Tổng quan về Công ty TNHH Chè Hoàng Mai ..............................................................17 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Chè Hoàng Mai ...................17 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty Chè Hoàng Mai .............................................................................................................19 2. Phân tích hoạt động quảng cáo của Công ty Chè Hoàng Mai .......................................22 2.1. Mục tiêu của quảng cáo................................................................................................22 2.2. Chi phí quảng cáo.........................................................................................................23 2.3. Cấu trúc quảng cáo.......................................................................................................25 2.4. Phương tiện quảng cáo.................................................................................................26 2.5. Hiệu quả quảng cáo......................................................................................................28 2.6. Tình hình tiêu thụ sản phẩm..........................................................................................29 2.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quảng cáo.....................................................30 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀNG MAI ...............................................................................36 1. Chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới............................................................36 2. Quan điểm của công ty về công tác quảng cáo................................................................36 3. Chiến lược truyền thông của Công ty TNHH Chè Hoàng Mai .....................................37 4. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo của Công ty TNHH Chè Hoàng Mai. 38 4.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh.....................................38 4.2. Xây dựng nội dung một chương trình quảng cáo..........................................................41 4.3. Thiết kế, trình bày quảng cáo........................................................................................42 4.4. Cân đối chi phí quảng cáo.............................................................................................43 4.5. Lựa chọn phương tiện quảng cáo..................................................................................45 4.6. Lựa chọn thời điểm quảng cáo......................................................................................46 4.7. Tần suất quảng cáo........................................................................................................47 4.8. Biện pháp đánh giá một chương trình quảng cáo.........................................................48 KẾT LUẬN..............................................................................................................................49 SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ LỜI NÓI ĐẦU Trong cơ chế bao cấp Nhà nước thực hiện vai trò, chức năng quản lý của mình đối với nền kinh tế thông qua các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế, thông qua các công cụ quản lý Nhà nước: luật pháp và chính sách. Đặc điểm quan trọng hàng đầu của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh. Muốn tồn tại trong điều kiện hội nhập với sự cạnh tranh gay gắt, mỗi doanh nghiệp phải thực hiện có hiệu quả công cụ hạch toán kinh doanh nghĩa là công tác tiêu thụ có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là khâu cuối cùng trong hoạt động sản xuất và cũng là khâu đầu tiên của quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Do vậy sau mỗi quá trình sản xuất thì doanh nghiệp phải tiến hành việc bán sản phẩm để thu lại vốn đã bỏ ra và thu lợi nhuận. Tất cả những điều đó tạo ra những cơ hội lớn, đồng thời cũng là những thách thức đáng kể đối với mỗi doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận và siêu lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải luôn đề ra những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. Vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ không những là mấu chốt quyết định sự tăng trưởng mà còn quyết định đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chỉ khi nào công tác tiêu thụ sản phẩm được thực hiện tốt thì khi đó doanh nghiệp mới có doanh thu, có điều kiện đế sản xuất, tăng nguồn tích lũy cho bản thân doanh nghiệp và cho toàn xã hội. Có thể khẳng định rằng một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả phải là một doanh nghiệp biết giải quyết tốt khâu tiêu thụ sản phẩm và ngày càng mở rộng được thị trường. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm, cùng với mong muốn được rèn luyện bản thân qua quá trình nghiên cứu thực tế, em đã chọn thực tập tại Công ty TNHH Chè Hoàng Mai . Dưới sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng chức năng của Công ty cùng với thời gian học tại trường Đại học công nghiệp Hoàng Maicùng với sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy Vũ Đình Khoa và những kiến thức đã được tích lũy cùng với sự nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn đề tài “Biện pháp quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ tại Công ty TNHH Chè SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 1 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ Hoàng Mai ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề rất rộng vì vậy trong bài báo cáo này em chỉ đi vào khảo sát thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm và kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Chè Hoàng Mai . Từ đó rút ra một số tồn tại, nguyên nhân và đề ra một số giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty . Kết cấu bài chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Chương 2: Thực trạng công tác quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Chè Hoàng Mai . Chương 3: Giải pháp quảng cáo nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Chè Hoàng Mai . Mặc dù đã có sự cố gắng song với khoảng thời gian thực tập không nhiều, kiến thức thực tế vẫn còn những hạn chế nhất định, các ý kiến em đưa ra vẫn còn xuất phát từ ý chủ quan của bản thân. Vì vậy bài báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô giáo hướng dẫn để hoàn thiện bài báo cáo hơn. Hoàng Mai, ngày…tháng …năm 2013 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hạnh SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 2 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢNG CÁO NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác quảng cáo trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động sản xuất kinh doanh là quá trình liên tục từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong đó mỗi khâu có vai trò khác nhau, khâu sản xuất tạo ra sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường, khâu tiêu thụ tuy không tạo ra khối lượng sản phẩm mới cho xã hội nhưng đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng, tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Như vậy, quá trình tiêu thụ sản phẩm chứng minh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường. Thông qua tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động tiêu thụ là có được cần phải có công tác phối hợp giữa các khâu quảng cáo, quảng bá về sản phẩm của Công ty tới khách hàng, để khách hàng có thể biết tới sản phẩm của Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp tổ chức và quản lý có hiệu quả quá trình tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức công tác quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm là cần thiết trong thời kỳ kinh tế như hiện tại đối với mỗi doanh nghiệp Đã có nhiều đề tài nghiên cứu, phân tích về phương thức quảng cáo nhằm thúc đầy tiêu thụ sản phẩm, song với mỗi loại hình doanh nghiệp, với mỗi điều kiện môi trường và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau thì yêu cầu đặt ra ở đây cũng khác nhau. Mặt khác cùng với sự phát triển và biến đổi không ngừng của nền kinh tế, những phương thức quảng cáo cũng luôn thay đổi. Từ đòi hỏi thực tế quá trình hoạt động, công ty TNHH Chè Hoàng Mai luôn chú trọng từng bước làm tốt công tác quảng cáo nhằm thúc đẩy hơn quá trình tiêu thụ sản phẩm cho Công ty. SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 3 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ 2. Mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu chuyên đề. 2.1. Mục đích. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề là tìm hiểu các biện pháp quảng cáo nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Công ty đang đẩy mạnh hơn, đưa ra các phương pháp quảng cáo sản phẩm của công ty, từ đó đưa ra những nhận xét và ý kiến đề nghị hoàn thiện hơn nữa trong công tác tiêu thụ sản phẩm nhằm cung cấp số liệu cho nhà quản trị xây dựng quy chế quản lý chặt chẽ các phương pháp có hiệu quả trong quá trình tiêu thụ, đề ra những phương pháp phù hợp trong quá trình tiêu thụ. 2.2. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là công tác quảng cáo nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ của Công ty TNHH Chè Hoàng Mai . 2.3. Nội dung nghiên cứu. Với mục đích là đối tượng nghiên cứu như trên nội dung nghiên cứu của chuyên đề bao gồm các vấn đề lớn sau: - Cơ sở lý luận về Biện pháp quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Chè Hoàng Mai - Tìm hiểu thực tế về Biện pháp quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Chè Hoàng Mai - Đề xuất một số ý kiến nhằm tổ chức tốt hơn các Biện pháp quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Chè Hoàng Mai 3. Cơ sở lý luận về các Biện pháp quảng cáo nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Chè Hoàng Mai . 3.1 Khái niệm, ý nghĩa về quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp. SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 4 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ 3.1.1 Một số khái niệm cơ bản. Để quá trình tái sản suất diễn ra một cách liên tục, các doanh nghiệp cần phải thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm mà mình sản xuất ra, đây là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là điều kiện quan trọng, sống còn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đầy biến động hiện nay.Vậy tiêu thụ sản phẩm là gì ? Theo quan điểm hiện đại thì tiêu thụ sản phẩm là một quá trình thực hiện tổng thể các hoạt động có mối quan hệ lô gíc và chặt chẽ bởi một tập hợp các cá nhân, doanh nghiệp phụ thuộc lẫn nhau nhằm thực hiện quá trình chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng. Tiêu thụ thực hiện mục đích của sản xuất và tiêu dùng nó là khâu lưu thông hàng hoá là cầu nối trung gian một bên là sản xuất một bên là tiêu dùng . Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thi trường quan niệm về tiêu thụ sản phẩm cũng dần được thay đổi cho phù hợp với sự xuất hiện của các nhân tố mới. Quản trị truyền thống quan niệm tiêu thụ sản phẩm là hoạt động đi sau hoạt động sản xuất và chỉ được thực hiện khi quá trình sản xuất xản phẩm đã được hoàn thành có nghĩa là hoạt động tiêu thụ là hoạt động thụ động phụ thuộc vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Ngày nay với sự phát triển của niền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không thể bán cái mà mình có như trước đây nữa mà chỉ có thể bán cái mà thị trường cần. Do vậy quan niệm về tiêu thụ sản phẩm cũng thay đổi, quan điểm ngày nay cho rằng tiêu thụ sản phẩm là hoạt động đi trước hoạt động sản xuất, nó thực hiện công tác điều tra nghiên cứu thị trường ( khả năng tiêu thụ ) làm cơ sở cho việc hoạch định các chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có khả thi hay không đều phụ thuộc vào tính đúng đắn, chính xác của việc điều tra nghiên cứu thị trường, đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể thực hiện tái sản xuất sản phẩm, như vậy theo quan điểm hiện đại thì tiêu thụ sản phẩm là hoạt động cực kỳ quan trọng quyết định hoạt động sản xuất trong thực tế chúng ta hay SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 5 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ nhầm lẫn giữa tiêu thụ sản phẩm và bán hàng đây là hai hoạt động riêng biệt nhau xét về bản chất là giống nhau bởi đều là hoạt động nhằm chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng tuy nhiên hoạt động tiêu thụ rộng hơn hoạt động bán hàng. Bán hàng chỉ là một khâu, một bộ phận của hoạt động tiêu thụ sản phẩm điều này sẽ được làm sáng tỏ ở phần nội dung của hoạt động tiêu thụ . Đối với nước ta trong niền kinh tế kế hoạch hoá tập trung khi mà ba vấn đề trung tâm của doanh nghiệp là: sản xuất cái gì ? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? đều do nhà nước quyết định thì việc tiêu thụ sản phẩm chỉ là việc tổ chức bán sản phẩm hàng hoá sản xuất ra theo kế hoạch và giá đã được nhà nước ấn định từ trước còn trong niền kinh tế thị trưòng hiện nay các doanh nghiệp phải tự mình quyết định ba vấn đề trọng tâm đó cho nên việc tiêu thụ sản phẩm được hiểu một cách rộng hơn theo đúng nghĩa cuả nó. ( Nguồn: http://www.voer.edu.vn) Từ những luận điểm trên có thể rút ra được nhận xét chung về tiêu thụ như sau: Tiêu thụ là quá trình chuyển vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, đây là khâu cuối cùng của chu kỳ sản xuất kinh doanh, chuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Có rất nhiều khái niệm về quảng cáo : Theo hiệp hội Marketing Mỹ (AMA): “Quảng cáo là bất cứ loại hình nào của sự hiện diện không trực tiếp của hàng hoá, dịch vụ hay tư tưởng hành động mà người ta phải trả tiền để nhận biết người quảng cáo.” Theo Philip Kotler : “Quảng cáo là những hình thức truyền thông trực tiếp được thực hiện thông qua các phương tiện truyền tin phải trả tiền và xác định rõ nguồn kinh phí.” Theo hội Quảng cáo Mỹ định nghĩa: “quảng cáo là hoạt động truyền bá thông tin, trong đó nói rõ ý đồ của chủ quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ của chủ quảng cáo trên cơ sở có thu phí quảng cáo, không trực tiếp nhằm công kích người khác.” SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 6 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ Từ các khái niệm về quảng cáo trên có thể rút ra nhận định về quảng cáo như sau: Quảng cáo là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin. Những khái niệm trên cho thấy quảng cáo có những đặc điểm : Quảng cáo là biện pháp truyền bá thông tin. Quảng cáo là hoạt động sáng tạo : tạo ra nhu cầu, xây dựng hình tượng doanh nghiệp hoặc hình ảnh sản phẩm. Nội dung quảng cáo là phổ biến có kế hoạch thông tin về hàng hoá hoặc dịch vụ. Thông tin quảng cáo là những thông tin đòi hỏi phải trả tiền và có thể truyền đến nhiều khách hàng trong phạm vi mục tiêu dự tính. Biện pháp quảng cáo là thông qua vật môi giới quảng cáo. Mục đích của quảng cáo là tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ, thu lợi nhuận. 3.1.2. Ý nghĩa của công tác quảng cáo nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. quảng cáo có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và bản thân doanh nghiệp nói riêng. Đối với nền kinh tế quốc dân: Thực hiện tiêu thụ sản phẩm hàng hóa là tiền đề cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa tiền và hàng trong lưu thông, đặc biệt là đảm bảo cân đối giữa các ngành, các khu vực trong nền kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển độc lập mà chúng luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau. Quá trình tiêu thụ sản phẩm tác động đến quan hệ cung cầu trên thị trường một cách rõ rệt. Cung và cầu chỉ gặp nhau khi quá trình tiêu thụ sản phẩm được tốt. Đối với bản thân doanh nghiệp: Sản phẩm được tiêu thụ thì doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp toàn bộ chi phí đã bỏ ra, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 7 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ diễn ra và duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp. Mặt khác, thông qua tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp mới có thể thực hiện được giá trị lao động thặng dư, nghĩa là thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình. Những phương thức quảng cáo có hiệu quả sẽ là cầu nối giữa các sản phẩm của công ty tới tay người tiêu dùng, để có được kết quả tiêu thụ sản phẩm tốt phải chú trọng đến khâu quảng cáo, phương thức quảng cáo. Xác định đúng đắn, chính xác phương thức quảng cáo sẽ đưa được thương hiệu và sản phẩm của Công ty đến với khách hàng một cách hiệu quả nhất làm tăng hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Đồng thời giúp doanh nghiệp mình đặt ra các phương hướng phấn đấu phù hợp với khả năng và điều sản xuất của doanh nghiệp mình để hoạt động tốt hơn ở các kỳ sau. Nhìn thấy, quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết tác động trực tiếp tới nhau, có vai trò tích cực trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Có thể nói, quảng cáo có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, bởi nó phản ánh được những công dụng của các sản phẩm, sự cần thiết của sản phẩm trong đời sống của khách hàng. 3.1.3. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, nó đóng vai trò hết sức quan trọng bởi vì có tiêu thụ được sản phẩm thì doanh nghiệp mới có doanh thu, mới có khả năng bù đắp các chi phí bỏ ra, từ đó mới có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang diễn ra sự cạnh tranh mãnh liệt như hiện nay đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đề ra và thực hiện tốt kế hoạch tiêu thụ trong mục tiêu mà mỗi doanh nghiệp luôn luôn theo đuổi. Đối với doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa: - Trước hết tiêu thụ sản phẩm để giải quyết việc làm cho người lao động. - Thứ hai, nó góp phần ổn định tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mà tiếp là thu nhập của người lao động. Trên cơ sở tiêu thụ, doanh nghiệp tiến hành mở rộng được tiêu thụ sẽ cải tiến được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 8 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không chỉ duy trì mà còn phải chú trọng mở rộng tiêu thụ. Điều này quyết định trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường mà cạnh tranh là tất yếu không ngừng. 3.1.4. Phương thức tiêu thụ và hình thức quảng cáo Hiện nay để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều phương pháp bán hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với mặt hàng tiêu thụ của mình. a. Các phương thức tiêu thụ. - Phương thức tiêu thụ trực tiếp. Là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho, cảng của doanh nghiệp hoặc tại các phân xưởng không qua kho. Số sản phẩm này sau khi đã giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng. - Bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Sản phẩm sau khi xuất kho chuyển đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi được người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng đã chuyển giao thì số hàng đó mới được xác định tiêu thụ. - Phương thức tiêu thụ qua các đại lý, ký gửi. Là phương thức bên chủ hàng xuất hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi để bán và thanh toán thù lao bán hàng dưới hình thức hoa hồng đại lý. Bên đại lý sẽ ghi nhận hoa hồng được hưởng phụ thuộc vào doanh thu tiêu thụ. Hoa hồng đại lý có thể được tính trên tổng giá thanh toán hay giá bán (không có thuế VAT) của lượng hàng tiêu thụ. Khi bên mua thông báo đã bán được số hàng đó thì tại thời điểm đó kế toán xác định là thời điểm bán hàng. - Phương thức bán hàng trả góp. Theo phương thức này thì khi giao hàng cho một người mua thì số hàng này được coi là tiêu thụ. Khách hàng sẽ thanh toán một phần tiền hàng ngay ở lần đầu để nhận được hàng, phần còn lại sẽ được trả dần trong một thời gian nhất định và phải chịu một khoản lãi suất đã được quy định trước trong hợp đồng. SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 9 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ - Phương thức được coi là tiêu thụ khác. Trao đổi hàng: Là phương thức doanh nghiệp lấy sản phẩm của mình để trao đổi lấy hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp khác. Việc trao đổi này có thể có trường hợp sản phẩm ngang giá hoặc không ngang giá. Nếu sản phẩm trao đổi có sự chênh lệch về giá trị thì bên nào nhận được sản phẩm có giá trị lớn hơn sẽ thanh toán khoản chênh lệch cho bên còn lại. Là việc mua hàng hóa, sản phẩm, lao vụ, dịch vụ giữa đơn vị chính với đơn vị phụ thuộc hay giữa các đơn vị trực thuộc với nhau hay trong cùng một tập đoàn, tổng công ty, liên hiệp. Bán hàng nội bộ còn bao gồm các trường hợp sau: + doanh nghiệp trả lương cho công nhân viên bằng sản phẩm hàng hóa. + doanh nghiệp sử dụng nội bộ hàng hóa + doanh nghiệp sử dụng sản phẩm hàng hóa để biếu tặng. b. Các hình thức quảng cáo Quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: - Truyền hình - Báo chí - Internet - Phát thanh - quảng cáo trực tuyến - quảng cáo qua bưu điện - quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển - quảng cáo qua các trang vàng - quảng cáo trên tờ rơi, áp phích, pano hay băng-rôn - quảng cáo trên bao bì sản phẩm - quảng cáo qua gửi thư trực tiếp - quảng cáo truyền miệng - quảng cáo từ đèn LED 3.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm. 3.2.1. Yêu cầu của tiêu thụ sản phẩm. SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 10 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm tốt sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ quay của vòng vốn tiết kiệm vốn lưu động và bổ sung vòng vốn cho quá trình sản xuất. Ngược lại nếu tiêu thụ sản phẩm không tốt sẽ tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của từng thành viên trong doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề quản lý trong nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết. Để thực hiện được đầy đủ các nội dụng của quản lý tiêu thụ sản phẩm người quản lý thông qua tình hình tiêu thụ và thực hiện hợp đồng tiêu thụ của doanh nghiệp để nắm bắt sự biến động của vốn, nhu cầu thị trường. 3.2.2. Nhiệm vụ của quảng cáo. quảng cáo không chỉ tạm thời hỗ trợ cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây còn là công cụ để xây dựng một thương hiệu mạnh. Một trong những công cụ giúp xây dựng thương hiệu là quảng cáo. Không có thương hiệu nào trở lên nổi tiếng nếu không có quảng cáo, dù bằng hay cách này hay cách khác. Tuy nhiên liệu cứ quảng cáo thật nhiều sẽ có thương hiệu mạnh hay không? Trên thực tế có khá nhiều thương hiệu sản phẩm ai cũng biết đến, nhưng lượng khách mua hàng lại chẳng là bao. Vậy tùy vào đặc điểm của sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh mà mỗi thương hiệu sản phẩm phải có chiến lược quảng cáo riêng cho mình. Chiến lược quảng cáo cho một sản phẩm tiêu dùng nhanh như dầu gội hoàn toàn khác với chiến lược quảng cáo cho một dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên chúng đều có đặc điểm chung là trải qua ba giai đoạn: - Tạo sự nhận diện trong tâm trí khách hàng. quảng cáo để truyền thông về hình ảnh thương hiệu sản phẩm. Duy trì và đổi mới hình ảnh thương hiệu sản phẩm. 3.3. Mối quan hệ giữa quảng cáo và tiêu thụ. Tiêu thụ sản phẩm là mắt xích cuối cùng của hoạt động Marketing. Đây là khâu rất quan trọng, có vai trò quyết định tới sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp, nó phản ánh kết quả của mọi hoạt động quảng cáo. Thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng tiêu thụ được sản phẩm của mình như mong muốn. Điều đó còn phụ thuộc vào chính sách quảng cáo của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phải có chính sách quảng cáo riêng cho từng loại sản phẩm của mình. Để người tiêu dùng biết đến sản SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 11 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ phẩm của doanh nghiệp mình thì doanh nghiệp phải quảng cáo qua các hình thức khác nhau như quảng cáo trên truyền hình, băng rôn, biển bảng, hội trợ triển lãm…. Đây chính là chính sách phụ thuộc của khâu tiêu thụ sản phẩm và chính sách quảng cáo. Ngược lại chính sách quảng cáo được thực hiện với mục đích chính là tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Qua khâu tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp thu được các thông tin phản hồi từ phía khách hàng. Bộ phận Marketing của doanh nghiệp sẽ xử lý các thông tin đó và đưa ra các chính sách quảng cáo phù hợp hơn. Như vậy có thể thấy giữa công tác tiêu thụ sản phẩm và công tác quảng cáo của doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết gắn bó hữu cơ với nhau không thể tách rời. 3.4. Thước đo đánh giá hiệu quả của quảng cáo đối với tiêu thụ. Hiệu quả của quảng cáo có thể được đo một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thước đo trực tiếp là hành vi đáp ứng lại của khách hàng. Các thí dụ về kiểm tra trực tiếp là số câu hỏi, cuộc gọi từ khách hàng để hỏi thêm thông tin sau khi đã trình chiếu một quảng cáo về sản phẩm. Tuy nhiên các đo trực tiếp được sử dụng rất hạn chế. Cách đo lường gián tiếp được thực hiện để đo thái độ vì thái độ có liên quan đến hành vi. Một cách đo thông dụng là kiểm tra mức độ ghi nhớ của khách hàng. Trước khi được đưa ra thực hiện cho công chúng thấy, các quảng cáo thường được kiểm tra trước. Một nhóm khách hàng chọn lọc được mời tới để xem hay nghe một chương trình thử nghiệm quảng cáo. Sau khi xem chương trình đó, khách hàng sẽ tham gia trả lời một số câu hỏi. Hiệu quả của quảng cáo chính là sản phẩm tiêu thụ, doanh thu, khách hàng… Hầu hết những nhà quảng cáo đều cố gắng đo lường hiệu quả truyền thông của quảng cáo tức là tiềm năng của nó tác động đến mức độ biết đến, hiểu biết là ưa thích. Họ muốn đo lường hiệu quả của tiêu thụ, những điều này khó đo lường hơn hiệu quả truyền thông. Để biết được hiệu quả của quảng cáo doanh nghiệp dựa vào sản phẩm mà họ tiêu thụ được hàng tháng, hàng quý, hàng năm, doanh thu. Ngoài quảng cáo ra mức tiêu thụ còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như các tính chất của sản phẩm, giá cả, mức độ sẵn có và hoạt động của các đối thủ cạnh tranh. SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 12 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ 3.5. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp tăng cường quảng cáo nhằm gia tăng tiêu thụ. Hầu như các công ty tham gia thị trường dù lớn hay nhỏ đều tham gia hoạt động quảng cáo. Với sự đa dạng của các cách thức quảng cáo và sự đầu tư của các công ty đã tạo nên sự sôi động trong hoạt động quảng cáo như hiện nay. Tại Việt Nam có sự khác biệt lớn về mức đầu tư chi phí giữa các công ty trong nước và các công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Các công ty trong nước chỉ quảng cáo với mức chi phí tương đối còn các công ty nước ngoài thì đầu tư rất mạnh cho việc quảng cáo sản phẩm của họ, thậm chí họ còn có những chiến dịch quảng cáo rầm rộ trong một thời gian dài chẳng hạn như Unilever Việt Nam, P&G Việt Nam, Dutch Ldy Việt Nam, Nestle Việt Nam, Abbott Laboratories Inc… Nguyên nhân là do quảng cáo phải tốn một khoảng chi phí rất lớn, nếu quảng cáo không hiệu quả công ty sẽ có nguy cơ bị lỗ. Thêm nữa, các công ty nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và trình độ quản lý, kinh doanh cao nên thành công trong hoạt động quảng cáo của họ được đảm bảo hơn. Trong nước có một số công ty có hoạt động quảng cáo nổi bật như Vinamilk, công ty Bia Tân Hiệp Phát,VinaPhone,… a. Công ty Tân Hiệp Phát : Thời gian qua, quảng cáo mà Tân Hiệp Phát đầu tư mạnh mẽ nhất là trà thảo mộc Dr Thanh, quảng cáo dồn dập trong thời kì kinh tế suy thoái nhưng lại đem về thành công vang dội. Họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý, tò mò của người tiêu dùng bằng quảng cáo và lượng hàng của họ được tiêu thụ rất mạnh. Trong lúc kinh tế suy giảm, nhiều doanh nghiệp chọn cách tiết giảm chi phí, trong đó có chi phí quảng cáo để hạ giá thành, nhưng Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã làm ngược lại, đầu tư khá lớn cho việc sản xuất và quảng bá sản phẩm mới là trà thảo mộc Dr.Thanh. Năm 2008, Tân Hiệp Phát nằm trong số 5 công ty quảng cáo mạnh nhất tại Việt Nam và trong 15 nhãn hiệu có chi phí quảng cáo mạnh nhất năm 2009 thì trà thảo mộc Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát đứng vị trí quán quân. Quảng cáo với tần suất liên tục trong nhiều tháng, liên tục và liên tục trên truyền hình. Đã nâng cao tiếng vang và khẳng định uy tín của thương hiệu mới này. Sự xuất hiện với mật độ dày trên các phương tiện truyền thông của sản phẩm trà thảo mộc Dr.Thanh làm dấy lên sự tò mò, sự quan tâm, thú vị của dư luận. Ngay cả trẻ con cũng thuộc lòng slogan và bài hát của SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 13 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ quảng cáo Dr Thanh “ Nóng trong người, uống trà thảo mộc Dr.Thanh”. Kết quả sau 3 tháng tung ra thị trường của Dr Thanh là trà đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận, sản phẩm có sự tham gia của 300 nhà phân phối, hơn 2.000 nhân viên và 1.000 xe tải tham gia chuyên chở. Từ sản lượng 300.000 chai/ngày đến nay tập đoàn đã nâng sản lượng lên 600.000 chai/ngày nhưng cũng chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu sử dụng. b. Công ty Vinamilk: Ngân sách của Vinamilk dành cho quảng cáo tăng mạnh nhất, với 79,3% năm 2009 và tương ứng với số tiền gần 6,5 triệu đô la. Vào tháng 5/2008, Vinamilk đã công bố chiến dịch trị giá 2 triệu Đô la Mỹ bao gồm việc sử dụng logo và hình ảnh của các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Arsenal (Anh) để quảng bá cho thương hiệu cà phê Moment. Quảng cáoVinamilk gắn liền với trẻ em vì hình ảnh chú bò đáng yêu. Quảng cáo mới nhất của Vinamilk là hình ảnh một em bé uống sữa và cô bò kế bên cứ cười suốt khi em làm hộp sữa kêu rột rột bằng cách hút sữa. Vinamilk đã không chỉ là chất lượng tốt, an toàn, không có melamin, mà Vinamilk đã là bạn của trẻ nhỏ, mang đến tiếng cười cho trẻ, mang đến nụ cười cho trẻ. Những bài hát trong quảng cáo của Vinamilk thực sự chinh phục cả phụ huynh và trẻ nhỏ. Nếu phụ huynh không quyết định mua Vinamilk cho con mình, thì chắc hẳn rằng đứa trẻ cũng sẽ đòi mẹ mua cho mình ít nhất là một hộp Vinamilk trong một đống sữa của hãng khác được phụ huynh chọn lựa. Đó chính là thành công của Vinamilk trong hoạt động quảng cáo. c. Công Unilever Việt Nam:. Unilever - Việt Nam cũng là một trong số những đại gia lớn trên thị trường hàng tiêu dùng, hằng năm đã cung cấp một lượng lớn các mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày của người tiêu dùng Việt. Các sản phẩm của Unilever Việt Nam như OMO, Comfort , Vaseline , Hazeline , Ponds , P/S ,Close Up, Rexona ,Vim, Sunsilk Co-Creations , clear, Dove, Sunlight , Surf. Hiện nay, Unilever được mệnh danh là một trong những công ty chi mạnh tay nhất cho xây dựng thương hiệu tại Việt Nam. Chính nhờ chiến dịch quảng cáo trực tiếp đúng lúc, phù hợp, kịp thời, Unilever Việt Nam đã đi được những bước tiến dài trên thị trường chỉ trong thời gian ngắn. Chúng ta hãy cùng phân tích các một số chiến dịch quảng cáo sản phẩm rất thành công của công ty. Dầu gội đầu Sunsilk: một sản phẩm hoàn toàn “nữ tính” đã có những thành công vượt bậc trong kinh doanh. Thành công của Sunsilk là nhờ sự thực thi một chiến dịch truyền thông sáng tạo, đổi mới và đặc sắc trên nhiều kênh truyền thông. Quảng cáo truyền hình của Sunsilk luôn khéo léo sử dụng âm thanh SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 14 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ và các ca khúc trẻ trung sôi động,. Ngoài ra, quảng cáo trên báo chí của Sunsilk cũng rất hay, đặc biệt là mẫu quảng cáo có sự liên hệ sự óng mượt của tóc với sự mịn màng như nhung lụa. Không như các sản phẩm khác lựa chọn hình ảnh đại diện cho mình là những nhân vật nổi tiếng, Comfort tự tay xây dựng cho mình nhân vật đại diện, đầu tiên là hình ảnh Thiên thần hương Comfort xinh xắn đáng yêu. Sau sự thành công với hình ảnh “Thiên thần hương” – đại sứ chiếm được nhiều cảm tình của người tiêu dùng, tiếp theo là hình ảnh Gia đình hương Andy và Lily. Và lần này không chỉ đơn giản như lần trước với các chiến dịch cùng khẩu hiệu “Lan tỏa hương thơm cùng thiên thần hương”, Comfort đã xây dựng cho Andy và Lily cả một câu chuyện dài băng phương thức story-telling với cốt truyện. * Bột giặt Omo và Surf: Quảng cáo của Surf là hình ảnh của chú rối bọt oxi trắng tinh, rất dễ thương có thể làm trắng, sạch và thơm lâu, đồng thời lại tốt cho sức khỏe. Chú rối này đi khắp các con đường, khắp các hẻm đến với những người dân lao động, các trường học, cùng lũ trẻ con chạy quanh và tất cả đều bắt đầu từ việc một cô gái đang giặt quần áo bằng tay trong chậu nước làm xuất hiện chú rối bọt oxi ấy. Thông điệp của nhà sản xuất mang đến cho khách hàng của mình là: Surf có giá rẻ và gần gũi với những người dân lao động, những học sinh, sinh viên xa nhà, có thể đáp ứng rất tốt nhu cầu của họ đối với bột giặt đó là: sạch, thơm, trắng sáng, tốt cho sức khỏe, không hại da tay. Surf chọn hình ảnh chú rối rất hay vì nó phù hợp với sinh viên, học sinh, bắt mắt, dễ thương, gần gũi và dễ chịu. Hình ảnh những người dân bình thường sau khi được làm sáng trắng lại bộ quần áo của mình đã rất vui vẻ, cười nói với nhau, hứng khởi hơn trong công việc: Surf làm tươi mới hơn ngày học tập và làm việc của người sử dụng. Nói về nhãn hàng Omo, thông điệp quảng cáo không chỉ dừng lại ở nhu cầu căn bản mà người tiêu dùng đặt ra cho sản phẩm bột giặt mà họ muốn mua, sự cao cấp của Omo không chỉ thể hiện ở chất lượng, bao bì, mà được thể hiện ở “sự hiểu biết về người tiêu dùng”. Đó là: giáo dục. Các bậc phụ huynh đều muốn con cái họ thông minh, giỏi giang, và dĩ nhiên họ sẽ không tiếc khi phải chi ra thêm một khoản để an tâm về sự phát triển của con mình. Omo đã hiểu điều đó : “Trẻ học điều hay, ngại gì vết bẩn”, Omo đã đánh vào đúng tâm lý của các bà mẹ, của các bậc phụ huynh cũng như sự mong mỏi của họ ở con cái mình. Bấy nhiêu cũng là đủ để người tiêu dùng phải quan tâm đến Omo. SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 15 Ths Vũ Đình Khoa Đề tài Tiêu thụ d. Công ty Procter & Gamble (P&G). Tại Việt Nam, P&G được biết đến với những nhãn hiệu nổi tiếng như Pantene, Rejoice, Olay, Gillette, Pampers, Oral B, Tide, Downy… so với Omo của Unilever thì Tide chưa chiếm ưu thế trên thị trường bằng. Quảng cáo của Tide không định vị hướng về người tiêu dùng mà đa số các thông điệp quảng cáo đều tập trung vào công dụng sản phẩm. Đặt trưng của quảng cáo Tide là điệp khúc "ngạc nhiên chưa" thể hiện qua hình ảnh một nữ sinh, một học sinh bị bột giặt Tide lước qua tạo thành một vệt sáng nổi bật trên chiếc áo trắng. Các quảng cáo của Tide thường tập trung vào việc người tiêu dùng thấy bất ngờ về độ trắng của Tide, còn các quảng cáo của Omo tuy không đạt được hiệu quả về độ sáng tạo nhưng lại tập trung được vào đối tượng mua hàng chính. Nhãn hàng Downy đã thành công qua nhiều sản phẩm với một số tính năng chính như thơm lâu, chống khuẩn, cuốn hút, đam mê… các quảng cáo của Downy thường thể hiện qua mô tiếp tình cảm ấm áp của mẹ và con, giữa vợ và chồng và người thân khác trong gia đình.. điều này thu hút nhiều người tiêu dùng bởi tính nhân văn của các quảng cáo. SVTH: Nguyễn Thị Hạnh QTKD3K5 16
- Xem thêm -