Tài liệu Chính sách marketing cho trung tâm dạy nghề lái xe và công nghệ ô tô sao vàng

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NHẬT AN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE VÀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ SAO VÀNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1: TS. Nguyễn Xuân Lãn Phản biện 2: TS. Hồ Kỳ Minh Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 08 năm 2015. Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ï Ó ïò ÌŽ²¸ ½ ° ¬¸· ¬ ½ ¿ Ë ¬˜· ݸŽ²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ‰²¹ ª¿· ¬®ˆ ¯«¿² ¬® ²¹ ¬®±²¹ ª· ½ ¸ ¬® ¼±¿²¸ ²¹¸· ° °¸™¬ ¸«§ - ½ ³ ²¸ ² · ¬ · ª˜ µ¸¿· ¬¸™½ ²¸ ²¹ ½ ¸ ·ô ¬ ²¹ ½ ²¹ µ¸ ² ²¹ ½ ²¸ ¬® ²¸ô ²—²¹ ½¿± ¸· « ¯« µ·²¸ ¼±¿²¸ò Ì®«²¹ ¬—³ ÜÒÔÈ ú ÝÒ ‡ ¬‡ Í¿± ʘ²¹ ½ ²¹ µ¸‡²¹ ² ³ ²¹±˜· ¯«§ ´« ¬ ½ ²¸ ¬®¿²¸ ¿²¹ ¼· ² ®¿ ¬®•² ¬¸ ¬® ²¹ò Ê• ª § ª· ½ ¬ ®¿ ³ ¬ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¬®±²¹ ¼˜· ¸ ² ²‰· ½¸«²¹ ª˜ ¬®±²¹ ³ · ¹·¿· ± ² °¸™¬ ¬®· ² ²‰· ®·•²¹ ´˜ ª‡ ½ƒ²¹ ¯«¿² ¬® ²¹ò ݸŽ²¸ ª• ª §ô »³ ´ ¿ ½¸ ² ¬˜· þݸŽ²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ½¸± ¬®«²¹ ¬—³ ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ª˜ ½‡²¹ ²¹¸ ‡¬‡ Í¿± ʘ²¹þ ´˜³ ¬˜· ´« ² ª ²ò îò Ó ½ ¬·•« ²¹¸·•² ½ « Ø ¬¸ ²¹ ¸‰¿ ²¸ ²¹ ²¹¸·•² ½ « ´ ´« ² ½ ¾ ² ª ³¿®µ»¬·²¹ô ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ò Ò¹¸·•² ½ «ô °¸—² ¬Ž½¸ ¬¸ ½ ¬® ²¹ µ·²¸ ¼±¿²¸ ª˜ ¯«™ ¬®•²¸ ¨—§ ¼ ²¹ ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ½¸± - ² °¸ ³ ¼ § ´™· ¨» ½ ¿ ÌÌ ÜÒÔÈ ú ÝÒ ‡¬‡ Í¿± ʘ²¹ ¬®±²¹ ¬¸ · ¹·¿² ¯«¿ò и—² ¬Ž½¸ ²¸ ¸ ²¹ ½ ¿ ³‡· ¬® ¼ § ´™· ¨»ô ª˜ ²¹ ² ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ½¸± - ² °¸ ³ ¨« ¬ ²¸ ²¹ ¹· · °¸™° ²¸ ³ ¸±˜² ¬¸· ² ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ½¸± - ² °¸ ³ ¼ § ´™· ¨» ½ ¿ Ì®«²¹ ¬—³ ¬®±²¹ ¬¸ · ¹·¿² ¬ ·ò íò ó ¯«¿² ·¬ ²¹ ª˜ °¸ ³ ª· ²¹¸·•² ½ « ·¬ ²¹ ²¹¸·•² ½ «æ · -—« ¬•³ ¸· « ²¸ ²¹ ² · ¼«²¹ ´·•² ² ¸± ¬ ²¹ ³¿®µ»¬·²¹ ¬®±²¹ ¯«™ ¬®•²¸ µ·²¸ ¼±¿²¸ ª˜ ½™½ ª ² ½‰ ´·•² ¯«¿² ² ¸± ¬ ²¹ ³¿®µ»¬·²¹ ¬ · ÌÌ ÜÒÔÈ ú ÝÒ ‡ ¬‡ Í¿± ʘ²¹ò ó и ³ ª· ²¹¸·•² ½ «æ Ô« ² ª ² ²¹¸·•² ½ « ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ - ² °¸ ³ ¼ § ´™· ¨» ¬ · ÌÌ ÜÒÔÈ ú ÝÒ ‡ ¬‡ Í¿± ʘ²¹ ¬ ² ³ îðïî P îðïì ª˜ ¨« ¬ ½™½ ² · ¼«²¹ ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ½¸± - ² °¸ ³ ¼ § ´™· ¨» ¬ · Ì®«²¹ ¬—³ ¹·¿· ± ² îðïê ó îðïèò î ìò и и ²¹ °¸™° ²¹¸·•² ½ « ²¹ °¸™° °¸—² ¬Ž½¸ ¬ ²¹ ¸ °ô —§ ´˜ °¸ - ¼ ²¹ ¬®±²¹ -« ¬ ¯«™ ¬®•²¸ ¬¸ ½ ¸· ² °¸ ²¹ °¸™° ½ ¬˜·ò Ò¹±˜· ®¿ ½ˆ² - ¼ ²¹ ²¹ °¸™° -± -™²¸ô ¬¸ ²¹ µ• - ´· « ½ ¿ ²¹˜²¸ ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ²‰· ½¸«²¹ ª˜ ½ ¿ Ì®«²¹ ¬—³ ÜÒÔÈ ú ÝÒ ‡ ¬‡ Í¿± ʘ²¹ ²‰· ®·•²¹ò ëò Õ ¬ ½ « ½ ¿ ´« ² ª ² ݸ ²¹ ïæ Ý - ´ ´« ² ª ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¼ ½¸ ª ¬®±²¹ ¬ ½¸ ½ µ·²¸ ¼±¿²¸ò ݸ ²¹ îæ ̸ ½ ¬® ²¹ ¸± ½¸ ²¸ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¼ ½¸ ª ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ¬ · ¬®«²¹ ¬—³ ÜÒÔÈ ú ÝÒ ‡ ¬‡ Í¿± ʘ²¹ò ݸ ²¹ íæ È—§ ¼ ²¹ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¼ ½¸ ª ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ¬ · ¬®«²¹ ¬—³ ÜÒÔÈ ú ÝÒ ‡ ¬‡ Í¿± ʘ²¹ò êò Ì ²¹ ¯«¿² ¬˜· ´· « ²¹¸·•² ½ « ó Ï« ² ¬® Ó¿®µ»¬·²¹ ½ ¿ и·´·° Õ±¬´»® øÒ¸˜ ¨« ¬ ¾ ² ´¿± ²¹ P ¨• ¸ · P îððç÷ò ó Ï« ² ¬® Ó¿®µ»¬·²¹ P Ò¹«§ ² È«—² Ô•²ô Ê… Ï«¿²¹ Ì®Žô ²¸ ¸ ²¹ ¹·™ ¬® ½ ¿ Ô• ̸ Ù· ·ô ·²¸ ̸ Ô Ì®—³ô и ³ Ò¹ ½ 9· øÒ¸˜ ¨« ¬ ¾ ² ̘· ½¸Ž²¸ô ؘ Ò · P îðïï÷ ó Ù·™± ¬®•²¸ ³¿®µ»¬·²¹ ½ ² ¾ ² ½ ¿ ÙÍòÌÍ Ì® ² Ó·²¸ øÒÈÞ ± · ¸ ½ Õ·²¸ ¬ Ï« ½ ¼—² P îððí÷ò ó Ì™½ °¸ ³ Û--»²¬·¿´ λ¿¼·²¹ ·² Ó¿®µ»¬·²¹ô Ò»© ß¼ª¿²½»- ·² îððê P îðïð øÓ¿®µ»¬·²¹ ͽ·»²½» ײ-¬·¬«¬» λ°±®¬÷ ½ ª· ¬ ¾ · Þ±´¬±² ú η¦´»§ô ² ³ îðïðò ¬˜· µ¸±¿ ¸ ½ Nر˜² ¬¸· ² ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¬ · ó Ò¹—² ¸˜²¹ ¬¸ ²¹ ³ · ½ °¸ ² ²¸™²¸ Þ•²¸ ²¸M ½ ¿ ¸ ½ ª·•² Ò¹«§ ² Ì ² Ü ²¹ ¼± ÙÍòÌÍò Ò¹«§ ² Ì® ²¹ Í ² ¸ ²¹ ¼ ²ò « ¬ ª˜ 虬 ¬®· ² Ê· ¬ Ò¿³ P ½¸· í ÝØ Ý Í Ô ÒÙ ï ÔË Ò Ê ÝØ6ÒØ Í9ÝØ ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ Ü ÝØ Ê ÌÎÑÒÙ Ì ÝØ Ý Õ×ÒØ ÜÑßÒØ ïòïò Ì ÒÙ ÏËßÒ Ê ÝØ6ÒØ Í9ÝØ ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ ïòïòïò Õ¸™· ²· ³ô ª¿· ¬®ˆ ª˜ ½¸ ½ ² ²¹ ½ ¿ Ó¿®µ»¬·²¹ ¿ò Õ¸™· ²· ³ ½ ¿ Ó¿®µ»¬·²¹ ̸»± и·´·° Õ±¬´»®æ NÓ¿®µ»¬·²¹ ¬· ² ¬®•²¸ ¯«¿ ‰ ½™ ²¸—² ª˜ ¬ ½¸ ½ ½‰ ¬¸ ¬ ± ª˜ ¬®¿± ¬ ½ ²¸« ½ « ª˜ ½ ³« ² ¬¸‡²¹ ¯«¿ ª· ½ -™²¹ · - ² °¸ ³ ª˜ ¹·™ ¬® ¹· ¿ ½™½ ¾•²Mò ¾ò Ê¿· ¬®ˆ ½ ¿ Ó¿®µ»¬·²¹ · ª · ¼±¿²¸ ²¹¸· °ô Ó¿®µ»¬·²¹ ´˜ ½‡²¹ ½ ¯«¿² ¬® ²¹ ²¸ ¬ ¹·„° ¸ ¸± ½¸ ¬® ²¸ ½¸· ² ´ ²¹ ª˜ ½¸· ² ´ ½ °¸™¬ ¬®· ² µ·²¸ ¼±¿²¸ô ½¸· ² ´ ½ ¬¸ ½ ½ ²¸ ¬®¿²¸ò Ê · ¸ ¬¸ ²¹ ½™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ ½ ¿ ³•²¸ô Ó¿®µ»¬·²¹ µ¸‡²¹ ½¸ ¹·„° ½¸± ½™½ ²¸˜ - ² ¨« ¬ µ·²¸ ¼±¿²¸ ´ ¿ ½¸ ² „²¹ ² °¸ ²¹ ™² « ¬ ô ¬ ² ¼ ²¹ ¬®· ¬ ¼±¿²¸ô ³˜ ½ˆ² ¹·„° ¸ ¨—§ ¼ ²¹ ½¸· ² ´ ¬¸ · ½ µ·²¸ ½ ½ ²¸ ¬®¿²¸ ª˜ - ¼ ²¹ ½™½ ª µ¸Ž ½ ²¸ ¬®¿²¸ ¸· « ¯« ²¸ ¬ ²¸ ³ ²—²¹ ½¿± «§ ¬Ž²ô ½¸·²¸ °¸ ½ µ¸™½¸ ¸˜²¹ ª˜ ¬ ²¹ ½ ²¹ µ¸ ² ²¹ ½ ²¸ ¬®¿²¸ ¬¸ ¬® ²¹ò ½ò ݸ ½ ² ²¹ ½ ¿ Ó¿®µ»¬·²¹ Ó¿®µ»¬·²¹ ½‰ ½¸ ½ ² ²¹ µ ¬ ² · ½™½ ¸± ¬ ¼±¿²¸ ²¹¸· ° ª · ¬¸ ¬® ²¹ô ½‰ ²¹¸ ¿ ´˜ µ·²¸ ¼±¿²¸ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· ° ¸ ¬® ²¹ P ²¸« ½ « ª˜ ²¹ - ² ¨« ¬ ½ ¿ ³ ¾ ± ½¸± ½™½ ¸± ¬ ²¹ ¬¸»± ¬¸ ¬® ²¹ ²¹ô ¾· ¬ ´ § ¬¸ ½ ³« ² ½ ¿ µ¸™½¸ ¸˜²¹ ´˜³ ½¸ ¼ ¿ ª ²¹ ½¸ ½ ²¸ ¬ ½¸± ³ · ¯«§ ¬ ²¸ µ·²¸ ¼±¿²¸ò ïòïòîò Õ¸™· ²· ³ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ݸŽ²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ´˜ ¬ ° ¸ ° ²¸ ²¹ ¯«§ ¬ ²¸ ²¹ ½‡²¹ ½ Ó¿®µ»¬·²¹ ³˜ ¼±¿²¸ ²¹¸· ° - ¼ ²¹ ³ ½ ¬·•« ¬®±²¹ ³ ¬ ¬¸ ¬® ²¹ • ½¸ ²ò Ý™½ ¯«§ ¬ ²¸ ¸¿§ ¬ ²¸ ½ ½™½ ¬˜· ¯«¿² ì ¬—³ ‰ ´˜ ¯«§ ¬ ¬¸ ¬® ²¸ ª ¬¸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•«ô ¯«§ ¬ ¬®«§ ² ¬¸‡²¹ ½ ²¹ ³ ½ ¬·•«ô ²¸ ª - ² °¸ ³ ¬®•² ²¸ ª - ² °¸ ³ô ¹·™ô °¸—² °¸ · ª˜ ²¹ò ïòïòíò Þ ² ½¸ ¬ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ݸŽ²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ´˜ - ´Ž ´« ² ø´±¹·½÷ Ó¿®µ»¬·²¹ ²¸ ³ ¬ ² ª µ·²¸ ¼±¿²¸ ¸§ ª ²¹ ¬ ‰ ½ ½™½ ³ ½ ¬·•« Ó¿®µ»¬·²¹ ½ ¿ ³•²¸ò ݸŽ²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¾¿± ¹ ³ ½™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ ½¸«§•² ¾· ¬ ´·•² ¯«¿² ² ¬¸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ª˜ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ò ݉ ¾¿ ½ ² ½ ½¸ § « ³˜ ²¹ · ¬¿ ¹ · ´˜ ¬¿³ ¹·™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ ´˜æ ½ ² ½ ª˜± µ¸™½¸ ¸˜²¹å ½ ² ½ ª˜± µ¸ ² ²¹ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· °å ½ ² ½ ª˜± · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ò ïòîò Ì× Ò ÌÎ3ÒØ ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ Ü ÝØ Ê ØÑ ÝØ ÌÎÑÒÙ Ì ïòîòïò и—² ¬Ž½¸ ³‡· ¬® ¿ò Ó‡· ¬® ´« ¬ô ³‡· ¬® Í9ÝØ ÝØ Ý Õ×ÒØ ÜÑßÒØ ²¹ ª ³‡ ²¹ µ·²¸ ¬ ô ³‡· ¬® ²¹ ½‡²¹ ²¹¸ ó µ ¬¸« ¬ô ³‡· ¬® ²¸·•²ô ³‡· ¬® ÝØ6ÒØ ²¹ ³¿®µ»¬·²¹ ²¹ ²¸—² µ¸ «ô ³‡· ¬® Ó‡· ¬® ÒØ ²¹ ¬ ²¹ ½¸Ž²¸ ¬® ª˜ °¸™° ²¹ ª ² ¸±™ò ¾ò Ó‡· ¬® Ó‡· ¬® ²¹ ª· ³‡ ²¹ ª· ³‡ ¾¿± ¹ ³ ê ²¸—² ¬ æ ¾ ² ¬¸—² ¼±¿²¸ ²¹¸· °ñ½‡²¹ ¬§ô ½™½ ²¸˜ ½«²¹ ²¹ô ½™½ ¬¸˜²¸ °¸ ² ¬®«²¹ ¹·¿²ô µ¸™½¸ ¸˜²¹ô · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ ª˜ ½ ²¹ ïòîòîò È™½ ²¹ò ²¸ ³ ½ ¬·•« ³¿®µ»¬·²¹ ¿ò Ó ½ ¬·•« ¬ ²¹ ¬® ²¹ ¾ò Ó ½ ¬·•« ½ ²¸ ¬®¿²¸ ½ò Ó ½ ¬·•« ¿² ¬±˜² ë ïòîòíò и—² ± ² ¬¸ ¬® ¿ò и—² ± ² ¬¸ ¬® ²¹ô ´ ¿ ½¸ ² ¬¸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ²¹ ó Õ¸™· ²· ³æ и—² ± ² ¬¸ ¬® ²¹ ´˜ ª· ½ ½¸·¿ ²¸ ³ ¬ ¬¸ ¬® ²¹ ²¸ ¬ ¬¸˜²¸ ²¸· « ± ² ¬¸ ¬® ½ ¬Ž²¸ô ³ ½ ²¹ µ¸‡²¹ ²¹ ¬¸« ² ²¸ ¬ ¸ ² ª ²¸« ½ «ô ¬·•« ¼ƒ²¹òòò ¯«¿ ‰ô ¼±¿²¸ ²¹¸· ° ½‰ ¬¸ ¬ ° ¬®«²¹ °¸™¬ ¬®· ² ½™½ - ² °¸ ³ ª˜ ¬®· ² µ¸¿· ½™½ ¸± ¬ ²¹ ³¿®µ»¬·²¹ °¸ƒ ¸ ° ª · ³ ¬ ¸¿§ ³ ¬ - ²¸ ²¸ ³ ¬¸± ³•² ± ² ¬¸ ¬® ²¹ • ¨™½ ¬ ¬ ²¸ ¬ ²¸« ½ « ½ ¿ µ¸™½¸ ¸˜²¹ ª˜ ¬ ½ ½™½ ³ ½ ¬·•« ³¿®µ»¬·²¹ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· °ò ó Ý™½ ¬·•« ¬¸ ½ °¸—² ± ² ¬¸ ¬® õ и—² ± ² ¬¸»± § « ¬ ²¹æ ¿´ õ и—² ± ² ¬¸ ¬® ²¹ ¬¸»± ²¸—² µ¸ « ¸ ½ õ и—² ± ² ¬¸ ¬® ²¹ ¬¸»± ¬—³ ´ õ и—² ± ² ¬¸ ¬® ²¹ ¬¸»± ¸˜²¸ ª· ¾ò ™²¸ ¹·™ ½™½ °¸—² ± ² ¬¸»± ½™½ ¬·•« ½¸Ž ó Ï«§ ³‡ ª˜ ³ ½ ¬ ²¹ ¬® ²¹ ½ ¿ ¬ ²¹ °¸—² ± ² ¬¸ ó ÌŽ²¸ ¸ ° ¼ ² ½ ¿ °¸—² ± ² ¬¸ ¬® ²¹ ó Ó ½ ¬·•« ª˜ µ¸ ² ²¹ ª ²¹« ² ´ ½ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· ° ½ò Ô ¿ ½¸ ² ¬¸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ܱ¿²¸ ²¹¸· ° ½‰ ¬¸ ´ ¿ ½¸ ² ¬¸ ¬® °¸ ²¹ ³ ½ ¬·•« ¬®•² ² ³ ²¹ ™²æ ó Ì ° ¬®«²¹ ª˜± ³ ¬ °¸—² ± ² ¬¸ ¬® ó ݸ«§•² ³‡² ¸‰¿ ½‰ ½¸ ² ´ ½ ó ݸ«§•² ³‡² ¸‰¿ - ² °¸ ³ ó ݸ«§•² ³‡² ¸‰¿ ¬¸ ó и ½ ª ¬±˜² ¾ ¬¸ ¬® ²¹ ²¹ ê ïòîòìò ²¸ ª - ² °¸ ³ ¬®•² ¬¸ ¬® ó Õ¸™· ²· ³ ²¹ ³ ½ ¬·•« ²¸ ª - ² °¸ ³ ²¸ ª ´˜ ¬¸· ¬ µ - ² °¸ ³ ª˜ ¸•²¸ ²¸ ½ ¿ ½‡²¹ ¬§ ´˜³ -¿± ²‰ ½‰ ¬¸ ½¸· ³ ½ ³ ¬ ½¸ ½ ¾· ¬ ª˜ ½‰ ¹·™ ¬® ¬®±²¹ ¬—³ ¬®Ž ½ ¿ ½™½ µ¸™½¸ ¸˜²¹ ³ ½ ¬·•«ò ͱ -™²¸ ²¸ ²¹ · ³ µ¸™½ ¾· ¬ ½¸· ³ « ¬¸ ¬¸‡²¹ ¯«¿ ì § « ¬ ½ ¾ ² -¿«æ õ Ì ± - µ¸™½ ¾· ¬ ½¸± - ² °¸ ³ õ Ì ± - µ¸™½ ¾· ¬ ½¸± ¼ ½¸ ª õ Ì ± - µ¸™½ ¾· ¬ ª ²¸—² õ Ì ± - µ¸™½ ¾· ¬ ª ¸•²¸ ²¸ ó Ý™½ ½™½¸ ¬· ° ½ ² ¬Ž²¸ñ´ · Ž½¸ô ²¸ ª ½ ¾ ²æ ²¸ ª ¼ ¿ ¬®•² ¹·™ñ½¸ ¬ ´ ¼ ²¹ ¸± ½ ²¹ ¼ ²¹ô ´± · - ² °¸ ³ô ²¹ô ²¸ ª ¼ ¿ ¬®•² ½ ²¸ ª ¼ ¿ ¬®•² ª· ½ - ²¸ ª ¼ ¿ ¬®•² ´± · - ² °¸ ³ô ·²¸ ª ¼ ¿ ¬®•² ²¸ ª ¼ ¿ ¬®•² · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ô ²¸ ª ¼ ¿ ¬®•² ½ ³ ¨„½ò ïòîòëò ̸· ¬ µ ½™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¼ ½¸ ª ¿ò ݸŽ²¸ -™½¸ - ² °¸ ³ ó Õ¸™· ²· ³ - ² °¸ ³ ª˜ ½¸Ž²¸ -™½¸ - ² °¸ ³ õ Õ¸™· ²· ³ - ² °¸ ³ NÍ ² °¸ ³ ´˜ ¬ ¬ ½ ²¸ ²¹ ½™·ô ²¸ ²¹ § « ¬ ½‰ ¬¸ ¬¸ ¿ ³•² ²¸« ½ « ¸¿§ ½ ³« ² Ž½¸ ¬¸« ¸„¬ - ½¸„ ½ ¿ ®¿ ½¸˜± ¾™² ¬®•² ¬¸ ¬® ²¹ ª · ³ ½ ³«¿ - ³ô - ¼ ²¹ ¸¿§ ¬·•« ¼ƒ²¹Mò Åíô ¬®ò îíìà õ Õ¸™· ²· ³ ½¸Ž²¸ -™½¸ - ² °¸ ³ NݸŽ²¸ -™½¸ - ² °¸ ³ ´˜ ¬ ²¹ ¬¸ ²¸ ²¹ ¯«§ ¬ ½ ½¸ ¸«§ ª· ½ ¬«²¹ - ² °¸ ³ ª˜± ¬¸ ¬® ³ · - ² °¸ ³ ½¸± ¬¸ ¬® ²¹ ½ ²¹ ½ ô ¹ ¬ ¾ ¸± ½ ¾ -«²¹ô · ²¹ ´ ¿ ½¸ ² ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· °Mò Åèô ¬®ò ïðìà é ó Ò · ¼«²¹ ½¸Ž²¸ -™½¸ - ² °¸ ³ õ ݸŽ²¸ -™½¸ ¼¿²¸ ³ ½ ª˜ ½¸ ²¹ ´± · ½ ¿ - ² °¸ ³ õ ݸŽ²¸ -™½¸ ª ¬¸ ²¹ ¸· «ñ½¸ ¬ ´ ²¹ - ² °¸ ³ õ ݸŽ²¸ -™½¸ - ² °¸ ³ ¾ò ݸŽ²¸ -™½¸ ¹·™ ó Õ¸™· ²· ³ ¹·™ - ² °¸ ³ õ Õ¸™· ²· ³ ¹·™æ Ù·™ ´˜ - ¬· ² ¬¸± ¬¸« ² ¹· ¿ ²¹ ¬®¿± ¸ · ³«¿ ª˜ ²¹ · ³ ¬ ´± · - ² °¸ ³ ¸± ½ ¼ ½¸ ª ²¸ ¬ ²¹ ¬® ½ ¬· ° ²¹ ¬® ½ ¬· ° · ¾™² ª - ²¸ò Ù·™ ´˜ § « ¬ ²¸ ² ¼±¿²¸ ¬¸« ª˜ ´ · ²¸« ² ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· °ô ¬™½ ² µ¸™½¸ ¸˜²¹ô · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ô ²¸˜ °¸—² °¸ ·ò õ Õ¸™· ²· ³ ½¸Ž²¸ -™½¸ ¹·™ - ² °¸ ³æ ݸŽ²¸ -™½¸ ¹·™ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· ° ´˜ - ¬ ° ¸ ° ²¸ ²¹ ½™½¸ ¬¸ ½ ª˜ ¯«§ ¬ ½ ¨™½ ¾·•² ¹·¿± µ· ² ²¸ ¬ ²¸ ³ ½ ¹·™ ½ - ½ ¿ - ² °¸ ³ ª˜ ¯«§ ²¹ ½¸± °¸’° ¬¸¿§ ²¸ ½ ¿ ¸± ¬ · ³ ½ ¹·™ ½ - ¬®±²¹ ²¸ ²¹ · « ²¹ - ² ¨« ¬ µ·²¸ ¼±¿²¸ ¬®•² ¬¸ ¬® ó Ò · ¼«²¹ ½¸Ž²¸ -™½¸ ¹·™ - ² °¸ ³ õ и ²¹ °¸™° ²¸ ¹·™ ¼ ¿ ª˜± ½¸· °¸Ž õ и ²¹ °¸™° ²¸ ¹·™ ¬¸»± ´ · ²¸« ² ³ ½ ¬·•« õ и ²¹ °¸™° ²¸ ¹·™ ¬¸»± ²¹ õ и ²¹ °¸™° ²¸ ¹·™ ¼ ¿ ª˜± ½ ²¸ ¬®¿²¸ · ³«¿ ó ݸŽ²¸ -™½¸ · « ½¸ ²¸ ¹·™æ õ ݸŽ²¸ -™½¸ ¹·™ ¸ ¬ ª™²¹ õ ݸŽ²¸ -™½¸ ¹·™ ¬¸—³ ²¸ ° õ ݸŽ²¸ -™½¸ ¹·™ °¸—² ¾· ¬ õ ݸŽ²¸ -™½¸ ¹·™ ¬¸¿§ ²¸ · ½ò ݸŽ²¸ -™½¸ °¸—² °¸ · ó Õ¸™· ²· ³ °¸—² °¸ · ª˜ µ•²¸ °¸—² °¸ · - ² °¸ ³ ²¹ò è NÕ•²¸ °¸—² °¸ · ´˜ ³ ¬ ¬ ° ¸ ° ½™½ ¼±¿²¸ ²¹¸· ° ª˜ ½™ ²¸—² ½ ´ ° ª˜ °¸ ¬¸« ½ ´ ² ²¸¿« ¬¸¿³ ¹·¿ ª˜± ¯«™ ¬®•²¸ ¸‰¿ ¬ ²¹ · - ² ¨« ¬ ¬ · ²¹ ¿ ¸˜²¹ · ¬·•« ¼ƒ²¹M Åíô ¬®ò íðèà ó Ò · ¼«²¹ ½¸Ž²¸ -™½¸ °¸—² °¸ · - ² °¸ ³ õ Ý™½ ¼ ²¹ µ•²¸ °¸—² °¸ ·æ Õ•²¸ ¬® ½ ¬· °ô µ•²¸ ®„¬ ¹ ² øµ•²¸ ½ ° ï÷ô µ•²¸ ½ ° î÷ô µ•²¸ § øµ•²¸ ½ ¾· ¬ò õ Ì ½¸ ½ µ•²¸ °¸—² °¸ ·æ Õ•²¸ ³¿®µ»¬·²¹ ¬®«§ ² ¬¸ ²¹ô µ•²¸ ³¿®µ»¬·²¹ ¼ ½ô µ•²¸ ³¿®µ»¬·²¹ ²¹¿²¹ô ¸ ¬¸ ²¹ ³¿®µ»¬·²¹ ¿ µ•²¸ò õ ݸŽ²¸ -™½¸ ª ² ¸˜²¸ ª˜ ´ µ•²¸ °¸—² °¸ ·æ ݸŽ²¸ -™½¸ ¬«§ ² ½¸ ² ½™½ ¬¸˜²¸ ª·•² ¬®±²¹ µ•²¸ô ½™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ µ¸«§ ² µ¸Ž½¸ ½™½ ¬¸˜²¸ ª·•² ¬®±²¹ µ•²¸ °¸—² °¸ ·ô ½¸Ž²¸ -™½¸ ™²¸ ¹·™ ª˜ ¬¸ ²¹ °¸ ¬ ½™½ ¬¸˜²¸ ª·•² ¬®±²¹ µ•²¸ °¸—² °¸ ·ò ¼ò ݸŽ²¸ -™½¸ ¬®«§ ² ¬¸‡²¹ ½ ݸŽ²¸ -™½¸ ¬®«§ ² ¬¸‡²¹ ½ ²¹ ²¹ ´˜ ³ ¬ ²¸—² ¬ ¬®±²¹ ¸ ¬¸ ²¹ ½™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ¾¿± ¹ ³ - µ ¬ ¸ ° ¹· ¿ ½™½ ½‡²¹ ½ ¯« ²¹ ½™±ô µ¸«§ ² ³•·ô ¯«¿² ¸ ½‡²¹ ½¸„²¹ô ¾™² ¸˜²¹ ½™ ²¸—² ª˜ ³¿®µ»¬·²¹ ¬® ½ ¬· ° ³˜ ½‡²¹ ¬§ ¬® ¼ ²¹ ²¸ ³ ¬™½ ²¹ ª˜± ¬¸ ²¹ ³ ½ ¬·•«ò »ò ݸŽ²¸ -™½¸ ½±² ²¹ ó Ý™½ § « ¬ ²¸ ¸ ²¹ · ² ½¸Ž²¸ -™½¸ ²¸—² - õ ݸŽ²¸ -™½¸ ˜± ¬ ± õ ™²¸ ¹·™ ª˜ µ¸»² ¬¸ ²¹ ºò ݸŽ²¸ -™½¸ ¯«§ ¬®•²¸ Ï«§ ¬®•²¸ ¸± ¬ ²¹ ½ ¸· « ´˜ - ¬ ° ¬®«²¹ ª˜± ½ ½¸ °¸—² °¸ · ¼ ½¸ ª ô ²‰ ¾¿± ¹ ³ ½™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ µ·²¸ ¼±¿²¸ô ½™½ ¬¸ ¬ ½ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· °ò Ý™½ ¯«§ ¬®•²¸ ¼ ½¸ ª ½ ¯«§ ²¸ ¾ ²¹ ç ²¸ ²¹ ¬˜· ´· « ®… ®˜²¹ô ¸±˜² ¸ ± - ¬ ± ¸•²¸ ²¸ ¬ ¬ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· ° ² ª · ½‡²¹ ½¸„²¹ò Ï«§ ¬®•²¸ °¸—² °¸ · ¼ ½¸ ª ½‡²¹ ²¹¸ ½¿± ¬ ± - ¬·² ½ § ½ ¿ µ¸™½¸ ¸˜²¹ · ª · ¼±¿²¸ ²¹¸· ° ½˜²¹ ½¿±ò ¹ò ݸŽ²¸ -™½¸ ¾ ²¹ ½¸ ²¹ ª ¬ ½¸ ¬ Ó‡· ¬® ²¹ ª ¬ ½¸ ¬ ´˜ ¬±˜² ¾ ½™½ ½ - ¸ ¬ ²¹ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· ° °¸ ½ ª ½¸± ¯«™ ¬®•²¸ µ·²¸ ¼±¿²¸ ²¸ ¬® - ô ª ² °¸ˆ²¹ ¹·¿± ¼ ½¸ô ¾•· ¨»ô · ²¹ ²¸—² ª·•² °¸ ½ ª ô · ²¹ ²¸—² ª·•² ¹·¿± ¬· °ô ¬®¿²¹ °¸ ½ô ½™½¸ ¬¸ ½ °¸ ½ ª òòò Ò¹±˜· ®¿ô ½™½ ¹· § ¬ ·² ²ô ½™½ ³ « ¬¸‡²¹ ¬·² ½«²¹ ½ ° ½¸± µ¸™½¸ ¸˜²¹ ½ ²¹ ² ³ ¬®±²¹ § « ¬ ²˜§ò ܱ - ½ · ³ ½ ¿ ¼ ½¸ ª ´˜ ¬Ž²¸ ª‡ ¸•²¸ô ½¸± ²•² µ¸™½¸ ¸˜²¹ ™²¸ ¹·™ ½¸ ¬ ´ ²¹ ¼ ½¸ ª ¬¸‡²¹ ¯«¿ ½ ³ ²¸ ² ½ ¿ ¸ µ¸· ¬· ° ¨„½ ª · ²¸ ²¹ ½±² ²¹ ·½ ¿ ²ª ‰ò Õ Ì ÔË Ò ÝØ Ý¸ ÒÙ ï ²¹ ï ½ ¿ Ô« ² ª ² • µ¸™· ¯«™¬ ²¸ ²¹ ª ² ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¬®±²¹ ¼±¿²¸ ²¹¸· °ò Ý ¬¸ ô ½ ¾ ²ª ¬˜· ¬ ° ¬®«²¹ ª˜± ¬®•²¸ ¾˜§ ½™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¬ ± ´ · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· °ò ̸•³ ª˜± ‰ô ¬™½ ¹· ½ ²¹ ²¸ ª - ² °¸ ³ô ¬®±²¹ ‰ ¿ ®¿ ½™½ ¯«¿² · ³ ª ²¸ ª °¸ · ¼ ¿ ª˜± ´ · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ ½ ¿ ¼±¿²¸ ²¹¸· °ò Ó ¬ µ¸™½ô ¬· ² ¬®•²¸ ¨—§ ¼ ²¹ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ½ ²¹ ½ ¬®•²¸ ¾˜§ ³ ¬ ½™½¸ ½ ¬¸ ô ´±¹·½ ´˜³ ½ - ½¸± ª· ½ ¨—§ ¼ ²¹ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¬ · Ì®«²¹ ¬—³ ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ª˜ ½‡²¹ ²¹¸ ‡ ¬‡ Í¿± ʘ²¹ò Ý™½ ² · ¼«²¹ ¬®•²¸ ¾˜§ - ½ ² ¬¸· ¬ ¬™½ ¹· ²¹¸·•² ½ « ½™½ ½¸ ݸ ²¹ ï ´˜ ½ ²¹ ¬· ° ¬¸»± ½ ¿ ´« ² ª ²ò ïð ÝØ ÌØ Ý ÌÎ ÒÙ ØÑ ÝØ ÒÙ î ÝØ ÝØ6ÒØ Í9ÝØ ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ Ü ÝØ Ê Ü Ç ÒÙØ Ô9× ÈÛ Ì × ÌÎËÒÙ Ì;Ó Ü Ç ÒÙØ Ô9× ÈÛ ÊU Ý1ÒÙ ÒÙØ 1 Ì1 ÍßÑ ÊUÒÙ îòïò Ù× × ÌØ× Ë ÕØ9× ÏË9Ì Ê ÌÎËÒÙ Ì;Ó Ü Ç ÒÙØ Ô9× ÈÛ ÊU Ý1ÒÙ ÒÙØ 1Ì1 ÍßÑ ÊUÒÙ îòïòïò Ô ½¸ - ¸•²¸ ¬¸˜²¸ ª˜ °¸™¬ ¬®· ² Ì®«²¹ ¬—³ ÜÒÔÈ ú ÝÒ ‡¬‡ Í¿± ʘ²¹ îì ¬¸™²¹ ê ² ³ îððç ¬¸»± ¯«§ ¬ P ËÞÒÜ ½ ¿ § ˜ Ò ²¹ò ¾¿² ²¸—² ¼—² ̸˜²¸ °¸ Ì•² ¬®«²¹ ¬—³ ²¸ - ìéîìñÏ ½ ¬¸˜²¸ ´ ° ²¹˜§ æ Ì®«²¹ ¬—³ ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ú ½‡²¹ ²¹¸ ‡¬‡ Í¿± ʘ²¹ò ¿ ½¸ æ îðç Ì® ²¹ ݸ·²¸ô ß² Õ¸•ô ̸¿²¸ Õ¸•ô ˜ Ò ²¹ò Ì•² ¬· ²¹ ß²¸ æ Í¿± Ê¿²¹ Ü®·ª»® Ì®¿·²·²¹ ¿²¼ ß«¬±³±¾·´» Ì»½¸²±´±¹§ Ý»²¬»® øÍÊßÝ÷ · ² ¬¸± · îòïòîò Í ¿ò Í æ ðëïïòíéêèçéè ª˜ ½ ½ « ¬ ½¸ ½ ¾ ³™§ ¯« ² ´ ¬ ½¸ ½ ¾ò Ý ½ « ¬ ½¸ ½ îòïòíò ½ · ³ ¸± ¬ ݉ ²¸· ³ ª ²¹ µ·²¸ ¼±¿²¸ ˜± ¬ ± ²¹« ² ²¸—² ´ ½ ½‰ ¬®•²¸ - ½ ° ²¹¸ ô ½¸«§•² ²¹˜²¸ ˜± ¬ ± ¸· ² ²¿§ ´˜ ²¹¸ ½‡²¹ ²¹¸ ‡ ¬‡ô ²¹¸ ´™· ¨» W îòïòìò Ò¹« ² ´ ½ µ·²¸ ¼±¿²¸ ¿ò Ò¹« ² ²¸—² ´ ½ Ì ²¹ - ´¿± ²¹ ½ ¿ Ì®«²¹ ¬—³ ´˜ ïðè ²¹ ·ô ¬®±²¹ ‰ ½‰ èð ¹·™± ª·•² ¼ § ´™· ¨» ‡ ¬‡ ª˜ ë ¹·™± ª·•² ¼ § ´™· ¨» ³‡ ¬‡ò ïï Ò¹« ² ²¸—² ´ ½ ½ ¿ ÍÊßÝ ½‰ ¬« · ¬®«²¹ ¾•²¸ µ¸™ ½¿± ø¨ ° ¨ ìë÷ò Ø ½‰ µ·²¸ ²¹¸· ³ô - ²¸· ¬ ¬•²¸ ª · ½‡²¹ ª· ½ ª˜ ¸ · ® ¬ ½¿±ô ¾•² ½ ²¸ · ²¹ ´•²¸ ½¸Ž ¸ ½ ± ½‰ µ·²¸ ²¹¸· ³ô • ¬ ²¹ ¬® · ¯«¿ ½™½ ª ¬®Ž ¯« ² ´ ¬®±²¹ ½™½ ½‡²¹ ¬§ µ¸™½ò ¾ò Ý - ª ¬ ½¸ ¬ µ ¬¸« ¬ Ì® - ´˜³ ª· ½ ¬ ¬ · îðç Ì® ¯« ² ̸¿²¸ Õ¸•ô ¬¸˜²¸ °¸ ²¹ ݸ·²¸ô °¸ ²¹ ß² Õ¸•ô ˜ Ò ²¹ô ¼· ² ¬Ž½¸ ® ²¹ ïððð ³îô ¬®±²¹ ‰ îðð ³î - ¼ ²¹ ½¸± °¸ˆ²¹ ½ô èðð ³î - ¼ ²¹ ´˜³ -—² ¬ ° ³‡ ¬‡ò Þ•· ¬ ° ´™· ‡¬‡ ¬ ¬ · Ì· « ±˜² éìíô ½‰ ¼· ² ¬Ž½¸ - ¼ ²¹ ´•² ² îðòððð ³îò Ì®¿²¹ ¬¸· ¬ ¾ °¸ ½ ª ½‡²¹ ¬™½ ¯« ² ´ ª˜ ¼ § ¸ ½ ¾¿± ¹ ³æ ³™§ ª· ¬Ž²¸ô ³™§ ·²ô ³™§ º¿¨ô ³™§ ½¸· «ô ë ¨» ³™§ ¬ ° ´™· ßïô ë ¨» ³™§ ¬ ° ´™· ¸ ²¹ ßîô ë𠨻 ½±² ¬ ° ´™· ¸ ²¹ Þîô î𠨻 ¸ ²¹ Ý ª˜ ï𠨻 ¸ ²¹ Üò îòïòëò Õ ¬ ¯« ¸± ¬ ¿ò ܱ¿²¸ ¬¸« ¬ ¸± ¬ ²¹ µ·²¸ ¼±¿²¸ ¬ ² ³ îðïî P îðïì ²¹ ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ³‡ ¬‡ô ‡ ¬‡ Ì ²¹ ¼±¿²¸ ¬¸« ½ ¿ ÍÊßÝ ¬ ¸± ¬ ¬‡ô ‡ ¬‡ ¬ ² ³ îðïî P îðïì ¬ ²¹ ²¹ ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ³‡ « ¯«¿ ¬ ²¹ ² ³ô ²¹ò Ì®±²¹ ‰ô ² ³ îðïìô ®·•²¹ ˜± ¬ ± ´™· ¨» ‡ ¬‡ ¬ ¬®•² îð ¬ ¬ îíôê ¬ ²¹ô ½¸· ³ ¸ ² çìû ¬ ²¹ ¼±¿²¸ ¬¸« ½ ¿ ÍÊßÝò ¾ò Í ´ ²¹ ¸ ½ ª·•² ¬«§ ² -·²¸ ª˜ ˜± ¬ ± ² ³ îðïî P îðïì Ì•²¸ ¸•²¸ ¬«§ ² -·²¸ ½ ¿ ÍÊßÝ ¬®±²¹ ²¸ ²¹ ² ³ îðïîô îðïíô îðïì ® ¬ ² ²¸ ª˜ ¬ ²¹ ¼ ² ¿²¹ ½‰ ¼ « ¸· « °¸ ½ ¸ ·ô ²¹ ¼ ² ¬ · ´ ´ «ò Þ•² ½ ²¸ ‰ô ² ² µ·²¸ ¬ · ¼—² ½‰ ²¸« ½ « ³«¿ ¨» ²¸· « ¸ ² ²¹ ¸ ½ ª·•² ²¹˜§ ½˜²¹ ¬ ²¹ò Ò ³ îðïìô ÍÊßÝ ½‰ - ²¹ ¸ ½ ª·•² ‡²¹ ²¸ ¬ ª · íìêë ¸ ½ ª·•² ¸ ½ ´™· ¨» ³‡ ¬‡ô ííðð ¸ ½ ª·•² ¸ ½ ´™· ¨» ‡ó¬‡ò ïî îòîò ÌØ Ý ÌÎ ÒÙ ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ Ü ÝØ Ê ØÑ ÝØ ÒØ ÝØ6ÒØ Í9ÝØ Ü Ç ÒÙØ Ô9× ÈÛ Ý ß ÌÎËÒÙ Ì;Ó îòîòïò Ì•²¸ ¸•²¸ ³‡· ¬® ²¹ Ó¿®µ»¬·²¹ ¼ ½¸ ª ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ¿ò Ó‡· ¬® ²¹ ª ³‡ ó Ó‡· ¬® ²¹ ²¸—² µ¸ « ¸ ½ ó Ó‡· ¬® ²¹ µ·²¸ ¬ ó Ó‡· ¬® ²¹ °¸™° ´« ¬ P ½¸Ž²¸ ¬® ¾ò Ó‡· ¬® ²¹ ª· ³‡ ó ܱ¿²¸ ²¹¸· ° ó Ò¸˜ ½«²¹ ½ ° ó Ì®«²¹ ¹·¿² ³¿®µ»¬·²¹ ó Õ¸™½¸ ¸˜²¹ ó · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ ó Ý ²¹ ²¹ îòîòîò Ê ³ ½ ¬·•« ³¿®µ»¬·²¹ ½ ¿ ¬®«²¹ ¬—³ Ó ½ ¬·•« ³¿®µ»¬·²¹ ½ ¿ ¬®«²¹ ¬—³ ¸· ² ²¿§ ´˜ ³ ½ ¬·•« ½ ²¸ ¬®¿²¸ò Ì®«²¹ ¬—³ ¸· ² ¿²¹ ™° ¼ ²¹ ²¸ ²¹ ´ · ¬¸ ½¸· °¸Ž ¬¸ °ô ½«²¹ ½ ° - ² °¸ ³ ¼ ½¸ ª ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ½‰ ¹·™ ¬® ½¿± ¸ ² -± ª · ¹·™ ½ ¹·˜²¸ ´ · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ò îòîòíò Ê ¬¸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ¸· ² ¬ · ½ ¿ Ì®«²¹ ¬—³ ¿ò и—² ± ² ¬¸ ¬® ²¹ Ì®«²¹ ¬—³ °¸—² ± ² ¬¸ ¬® ´ ô ²¸—² µ¸ « ¸ ½ò Ü ¿ ª˜± ¸± ½ ‡ ¬‡ ³˜ °¸—² ± ² ¬¸ ¬® ²¹ ½¸ § « ¼ ¿ ª˜± ¬·•« ½¸Ž ¿ ½ ¬¸ƒ ½ ¿ ¬ ²¹ ´± · ¸•²¸ ˜± ¬ ± ³‡ ¬‡ ²¹ ¬¸»± ²¸ ²¹ ¬·•« ½¸Ž µ¸™½ ²¸¿«ò · ª · ´± · ¸•²¸ ˜± ¬ ± ³‡ ¬‡ô ½¸ § « ´˜ °¸—² ± ² ¬¸»± ¬·•« ½¸Ž ¿´ ò ïí · ª · ´± · ¸•²¸ ˜± ¬ ± ‡ ¬‡ °¸—² ± ² ¬·•« ½¸Ž ¿´ ô ¬« · ª˜ ¹· · ¬Ž²¸ò ¾ò ̸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ¸· ² ¬ · ó ̸»± ¬·•« ½¸Ž °¸—² ± ² ¿ ´ æ ̸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ½ ¿ Ì®«²¹ ¬—³ ´˜ ˜ Ò ²¹ô Ï« ²¹ Ò¿³ò ± ² ²¸—² µ¸ «æ ̸»± ó ̸»± ¬·•« ½¸Ž °¸—² ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ½ ¿ Ì®«²¹ ¬—³ ´˜ îòîòìò ݇²¹ ¬™½ ¬« · ïè P îëå ²¸ ª ¬®•² ¬¸ ¬® ¬« · ¬¸ ¬« · îê P ìëò ²¹ ³ ½ ¬·•« Ê · ª· ½ °¸—² ± ² ª˜ ´ ¿ ½¸ ² ¬¸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ²¸ ¬®•²ô ½™½ - ² °¸ ³ ˜± ¬ ± ½ ¿ Ì®«²¹ ¬—³ ¸· ² ¿²¹ ™° ¼ ²¹ ½¸· ² ´ ²¸ ª ¬¸»± ½¸ ¬ ´ ¸ ½ °¸Ž ¬ ²¹ ²¹æ ½¸ ¬ ´ ²¹ ½™½ ½ ²¹ - ² °¸ ³ ˜± ¬ ± ¬ ¬ ²¸ ²¹ ³ ½ · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ µ¸™½ò Ì®«²¹ ¬—³ • ½‰ ½¸· ² ´ ½ ²¸ ª „²¹ ² ²¸ ²¹ ½¸ ¿ ¬ ± ½ - µ¸™½ ¾· ¬ ª - ² °¸ ³ô ¸•²¸ ²¸ - ² °¸ ³ ˜± ¬ ± ¼ § ´™· ¨» ½ ¿ Ì®«²¹ ¬—³ Í¿± ʘ²¹ ¬®±²¹ ¬—³ ¬®Ž µ¸™½¸ ¸˜²¹ò îòîòëò Ý™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ¿²¹ ¬®· ² µ¸¿· ¬ · ¬®«²¹ ¬—³ ¿ò ݸŽ²¸ -™½¸ - ² °¸ ³ ó Ï«§ ¬ ²¸ ª ¼¿²¸ ³ ½ ¼ ½¸ ª æ Ü § ´™· ¨» ¸ ²¹ ßïô ßîô Þîô Ýô Üò ó Ï«§ ¬ ²¸ ª ½¸ ¬ ´ ²¹ ¼ ½¸ ª æ Ì®«²¹ ¬—³ - ¼ ²¹ ²¸· « ´± · ¨» ¬ ° ´™· µ¸™½ ²¸¿« ¬ ± ²•² ª ²¸« ½ « ½ ¿ ²¸· « · ¬ ¿ ¼ ²¹ ½¸ ²¹ ´± · ¨» ²¸ ³ °¸ ½ ²¹ µ¸™½¸ ¸˜²¹ ²¹ ²¹¸ ¿ ª · ª· ½ Ì®«²¹ ¬—³ ½‰ ½ ¸ · ½‰ ²¸· « µ¸™½¸ ¸˜²¹ ¸ ²ò ó Ï«§ ¬ ²¸ ª ¼ ½¸ ª µ¸™½¸ ¸˜²¹æ Ì®«²¹ ¬—³ ¸· ² ¬ · ½‰ ¸ ¬® ½¸ ³ -‰½ µ¸™½¸ ¸˜²¹ ¯«¿ · ² ¬¸± · ¬«§ ²¸·•² ª ² ª ² ½¸ ¿ ½‰ ²¸—² ª·•² ½¸ ³ -‰½ µ¸™½¸ ¸˜²¹ ¬¸ ½ ¸· ² ½¸«§•² ³‡² ¸ ¬® µ¸™½¸ ¸˜²¹ ¯«¿ · ² ¬¸± ·ò ïì ¾ò ݸŽ²¸ -™½¸ ¹·™ ó и ²¹ °¸™° 9° ¼ ²¹ °¸ ¬· ² ¸˜²¸ ²¸ ¹·™ ²¹ °¸™° ²¸ ¹·™ ¼ ¿ ª˜± ½¸· °¸Žò Ì®«²¹ ¬—³ ²¸ ¹·™ - ² °¸ ³ ¸ ½ ´™· ¨» ¬¸»± °¸ ½ ²¹ ¬¸•³ ½¸Ž °¸Ž ³ ¬ ³ ½ ´ · ²¸ ¬® ²¹ °¸™° ²¸ ¹·™ ½ò ó ݸŽ²¸ -™½¸ ¹·™ ¾™² Ì®«²¹ ¬—³ ™° ¼ ²¹ ½¸Ž²¸ -™½¸ ¹·™ ½¸± ½™½ ¬¸ ¬® ²¹ ²¸ ¬ ª˜ ¹·™ ´·²¸ ¸± ¬ ²¹ò Ù·™ ¾™² ½¸± - ² °¸ ³ ¸ ½ ´™· ¨» ½ ¿ Ì®«²¹ ¬—³ ½ ™° ¼ ²¹ ³ ½ ¹·™ ²¹¿²¹ ¾ ²¹ ¬ · ˜ Ò ²¹ ª˜ ½ ½ ²¹ ¬¸•³ ½¸· °¸Ž · ´ · ¬ · ½™½ ¬ ²¸ ¬¸˜²¸ µ¸™½ò ó ݸŽ²¸ -™½¸ ¬¸¿§ · ¹·™ Ì®•² ½ - ¾ ²¹ ¹·™ ½¸« ² • ¨—§ ¼ ²¹ ¬¸• ¬ƒ§ ¬¸»± ²¸· « § « ¬ ²¸ - ¬¸¿§ ¹·™ ²¹«§•² ²¸·•² ´· « · ¹·™ ½ ¿ · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ô - ¾· ² ²¹ ½ ¿ « ª˜±ô ½¸· °¸Ž ª˜ ½¸· °¸Ž · ´ · Ì®«²¹ ¬—³ - ½‰ ²¸ ²¹ · « ½¸ ²¸ ¹·™ ¸ ° ´ ò ½ò ݸŽ²¸ -™½¸ °¸—² °¸ · Ø· ² ¬ · ÍÊßÝ ½‰ ¸¿· µ•²¸ °¸—² °¸ ·æ µ•²¸ ¬® ½ ¬· ° ª˜ µ•²¸ ®„¬ ¹ ² øµ•²¸ ½ ° ï÷ò Õ•²¸ °¸—² °¸ · ¬® ½ ¬· ° ½¸· ³ ¬ ¬® ²¹ ½¿± ª ¬«§ ² -·²¸ ‡ ¬‡ô ³ ¬ µ¸™½ µ•²¸ ®„¬ ¹ ² ½¸· ³ ¬ ¬® ²¹ ½¿± ª ¬«§ ² -·²¸ ³‡ ¬‡ò ݸ± ²•² Ì®«²¹ ¬—³ °¸ · ¬ ° ¬®«²¹ °¸™¬ ¬®· ² ²¹ « ½ ¸¿· µ•²¸ °¸—² °¸ · ³ ¬ ½™½¸ ³ ²¸ ³ ²¸ ¬ò ¼ò ݸŽ²¸ -™½¸ ¬®«§ ² ¬¸‡²¹ ½ ²¹ ó Ï« ²¹ ½™±æ Ì®«²¹ ¬—³ ½ˆ² ¯« ²¹ ½™± ¬®•² ³ ²¹ ·²¬»®²»¬ ¬¸‡²¹ ¯«¿ ³ ¬ - ©»¾-·¬» ³«¿ ¾™²ô ¯« ²¹ ½™±ò Ò¹±˜· ®¿ô Ì®«²¹ ¬—³ ³‡ ¬ ¬· ² ¬®•²¸ ˜± ¬ ± ´™· ¨» ¾ ²¹ ª·¼»± ¯«¿ §±«¬«¾»ô ³ ²¹ ¨• ¸ · °¸ ¾· ² ¸· ² ²¿§ ²¸ º¿½»¾±±µ ¬· ° ½ ² ª˜ °¸ ² ¸ · ¬¸‡²¹ ¬·² ¸ ½ ª·•²ò ïë ó Ý¿®¼ P ½¿¬¿´±¹æ ½ ° ¬¸‡²¹ ¬·² ´·•² ¸ µ¸™½¸ ¸˜²¹ ª˜ ½™½ ²¹ µ ¸ ½ ª˜ ¾ ²¹ ¾™± ¹·™ ² ½™½ ½«²¹ ·¬ ²¹ ¿ · ³ °¸—² °¸ ·ò ó Õ¸«§ ² ³•·æ µ¸± ¸± ½ - ¬ ½ ½¸„ ¬® ²¹ ¬¸· ¬ µ ª˜ ·² ² ‰²¹ ¸ ½ °¸Ž ³ ¬ ´„½ô ¬ ²¹ °¸Ž µ¸™³ - ½ ²¹ò ó Ó¿®µ»¬·²¹ ¬® ½ ¬· °æ Ý™½ ¸•²¸ ¬¸ ½ ³¿®µ»¬·²¹ ¬® ½ ¬· ° ½ ¿ ÍÊßÝ ²¸ æ Ù · ¬¸ ô ½™½ ¬ ® ·ô ´ · ¹· · ¬¸· « ª ÍÊßÝ ª˜ ¼ ½¸ ª ² ¬ ² µ¸™½¸ ¸˜²¹åòòò ó Ï«¿² ¸ ½‡²¹ ½¸„²¹ øÐÎ÷æ Ì®¿± ¯«˜ ª˜ ¸ ½ ¾ ²¹ ½¸± ¸ ½ -·²¸ ªƒ²¹ ¾•± ´ ô ‰²¹ ¹‰° ½¸± ¾ · ² · ¾·•² ¹· ·ô ¬® »³ ²¹¸‘± ¸· « ¸ ½ W · »ò ݸŽ²¸ -™½¸ ½±² ²¹ ܱ ½ ¬¸ƒ ½ ¿ ²¹˜²¸ ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ²•² ²¸—² - ¬® ½ ¬· ° ½«²¹ ½ ° ¼ ½¸ ª ¼ § ²¹¸ ´™· ¨» ½¸± ¸ ½ ª·•² ¹ ³ ½‰æ ²¸—² ª·•² ¬ ª ² ¬«§ ² -·²¸ô ¹·™± ª·•² ´ ¬¸«§ ¬ô ¹·™± ª·•² ¬¸ ½ ¸˜²¸ò ó ݸŽ²¸ -™½¸ ˜± ¬ ±æ ؘ²¹ ² ³ ÍÊßÝ « ¬ ½¸ ½ ½™½ ½« ½ µ¸ ± -™¬ ¬¸ ½ ¬ ²¸ ³ ²—²¹ ½¿± ¸· « ¾· ¬ ª - ² °¸ ³ ˜± ¬ ±ò ó ݸŽ²¸ -™½¸ µ¸»² ¬¸ -¿«æ Ó ¬ ² ³ô ²¸—² ª·•² ²¹æ ÍÊßÝ ½‰ ½™½ ½¸ ½¸ ½ ¾ ² ²¸ ²¹ ¬ · ¬¸· « ïí ¬¸™²¹ ´ ²¹ò ºò ݸŽ²¸ -™½¸ ¯«§ ¬®•²¸ ¼ ½¸ ª ÍÊßÝ ¿²¹ ™° ¼ ²¹ ¸ ¬¸ ²¹ ¯« ² ´ ½¸ ¬ ´ ½¸« ² ½ ¿ Þ Ù·¿± ̸‡²¹ Ê ² Ì · ²¹ ¬¸»± ¬·•« ®¿ò Ý™½ ¯«§ ¬®•²¸ ˜± ¬ ± ½ ¨—§ ¼ ²¹ ¬¸ ²¹ ²¸ ¬ ½¸± ½ ¸ ¬¸ ²¹ ¼ § ²¹¸ ´™· ¨»ò ݇²¹ ¬™½ ¯« ² ´ ª˜ ˜± ¬ ± ½ ¬·² ¸ ½ ¸±™ ²¸ ³ ³¾ ± ½«²¹ ½ ° ¼ ½¸ ª ô ¬¸‡²¹ ¬·² ½¸± µ¸™½¸ ¸˜²¹ ²¸¿²¸ô ½¸Ž²¸ ¨™½ò ¹ò ݸŽ²¸ -™½¸ ¾ ²¹ ½¸ ²¹ ª ¬ ½¸ ¬ иˆ²¹ ¸ ½ ½ ™²¸ ¹·™ ¬ ¬ ²¸ ¬ ™° ²¹ § ½¸ ²¹ ·ô —³ ¬¸¿²¸ô ™²¸ -™²¹ô ½‰ ½ ²¸ ¯«¿²ô µ¸‡²¹ ¹·¿² °¸ƒ ¸ °ò Ý™½ °¸ ²¹ ïê ¬· ² °¸ ½ ª ½¸± ¹· ²¹ ¼ § ²¸ æ ´±¿ô ³·½®±ô ™²¸ -™²¹ô °®±¶»½¬±®ô ¨» ¬ ° ´™· W ½ ™²¸ ¹·™ ³ ½ ¬®«²¹ ¾•²¸ò Ò¸ ª § ¸· ² ¬ · ½™½ ¬¸· ¬ ¾ °¸ ½ ª ª ½ ¾ ² • ™° ²¹ ²¸« ½ « ¹· ²¹ ¼ § ¬ · Ì®«²¹ ¬—³ò îòíò 9ÒØ Ù×9 ÝØËÒÙ îòíòïò Ò¸ ²¹ ¬¸˜²¸ ½‡²¹ ܱ¿²¸ ¬¸« ¬ ²¹ ¬® ²¹ ¾•²¸ ¯«—² ¬®•² ïðû ¬ ²¹ « ¯«¿ ½™½ ² ³ò óÍ ´ ¼ ²¹ò Þ ½ ²¹ ½™½ ¼ ½¸ ª « • ˜± ¬ ± ½ ¾ ² ¬ ½ ¿ ¼ ²¹ ¸±™ ¬¸»± ó Ó ½ ¸ ½ °¸Ž ½ ¼«§ ¬®• ² ²¸ ¸ ²¹ · § ô ¿ ²¹ µ¸™½¸ ¸˜²¹ò ²¸ ¬ ± ¬—³ ´ §•² ¬—³ ½¸± ¸ ½ ª·•²ò ó ݸ ¬ ´ ²¹ ¹· ²¹ ¼ § ˜± ¬ ± ó Ý™½ ¸± ¬ ³ ½¬ ²¹ · ¬ ¬ò ²¹ ¯« ²¹ ¾™ô ¯«¿² ¸ ½‡²¹ ½¸„²¹ô ²¹ ¸ ¾˜± ´ ´ ¬ô ½™½ ¸± ¬ ²¹ ²¹ ¬˜· ¬® ½ ²¹ • ³¿²¹ ´ · ¸· « ¯« ò îòíòîò Ò¸ ²¹ ¸ ² ½¸ ó ݸ ¿ ½‰ ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ¬¸ ò Ó ¬ - ¸± ¬ ´·•² µ ¬ ²¹ ³¿®µ»¬·²¹ ¬ · ÍÊßÝ ³¿²¹ ¬Ž²¸ ¬ °¸™¬ô µ¸‡²¹ ²¹ ¾ ò ó ݇²¹ ¬™½ ¨™½ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ½¸ ¿ ²¸ ¬¸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ª˜ ²¸ ª ¬®•² ¬¸ ½ ¬¸ ½ ¸· ² ³ ¬ ½™½¸ ®… ®˜²¹ ª˜ ¾˜· ¾ ²ò ó ݸŽ²¸ -™½¸ ¹·™ • ¾¿² ¸˜²¸ ¬Ž²¸ · ª · ¬ ²¹ °¸—² ± ² ½ · ª · µ¸™½¸ ¸˜²¹ ½ˆ² ³¿²¹ · ¬®˜ô ½¸ ¿ ´·²¸ ¸± ¬ò ó ݸŽ²¸ -™½¸ ¼ ½¸ ª ¿ ¼ ²¹ ²¸ ²¹ ½¸ ¿ ¨—§ ¼ ²¹ ¹‰· ¼ ½¸ ª ½¸± ¬ ²¹ °¸—² ± ²ô ½¸ § « ¬¸ ¿ ³•² ²¸« ½ « ½ ¾ ² ª ¼ ½¸ ª ˜± ¬ ± ½ ¿ µ¸™½¸ ¸˜²¹ò ïé îòíòíò Ò¹«§•² ²¸—² ó ÍÊßÝ ´˜ ³ ¬ ½¸· ²¸™²¸ ¬® ½ ¬¸« ½ ݇²¹ ¬§ Ô—³ и„ ²•² ½™½ ¸± ¬ ²¹ ³¿®µ»¬·²¹ ¾ ½¸· °¸ ·ô ½¸ ± ¬® ½ ¬· ° ¬ ¾ · ¸ · - ½¸Ž²¸ ½ ¿ ݇²¹ ¬§ Ô—³ и„ò ó ݸ ¿ ½‰ ¾ °¸ ² ³¿®µ»¬·²¹ ½ ²¹ ²¸ ½¸ ¿ ½‰ ½™² ¾ ¬®· ² µ¸¿· ½™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ò ½¸«§•² -—« ó ݸŽ²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ½ˆ² ¬¸· « ¬Ž²¸ ²¹ ¾ ª˜ ¬Ž²¸ ½¸«§•² ²¹¸· °ò ó ݇²¹ ¬™½ ¸±˜² ¬¸· ²ô °¸™¬ ¬®· ² ¼ ½¸ ª ¼ ½¸ ª ½¸ ¿ ½ ½¸„ ¬® ²¹ „²¹ ³ ½ò Õ Ì ÔË Ò ÝØ Ì¸ ½ ¬® ²¹ ¸± ¬ ¬® ½™½ ¼ ½¸ ª ½ ¾ ² ¬ ½ « • ÒÙ î ²¹ µ·²¸ ¼±¿²¸ ¯«¿ ½™½ ² ³ ½‰ ²¸ ²¹ ¬ ²¹ ²¹ ™²¹ µ ô ¼±¿²¸ ¬¸« ¬ ²¹ ¬® ¬—³ ¾ ˜± ¬ ±ô ½ · ¬· ² ²¹ · ²¹ ¾•²¸ ¯«—² ¬®•² ïðûò Í ´ § ²¹ ô ¿ ¼ ²¹ò Ü ½¸ ª ½ ¿ Ì®«²¹ ²¸ ¸ ²¹ µ¸™½¸ ¸˜²¹ô ½™½ ¸± ¬ ²¹ ¯« ²¹ ¾™ô ¯«¿² ¸ ½‡²¹ ½¸„²¹ô ²¹ ¸ ²¹ ¾˜± ´ ´ ¬ô ½™½ ¸± ¬ ²¹ ¬˜· ¬® ³¿²¹ ´ · ¸· « ¯« ½¿±ò Þ•² ½ ²¸ ½ ¿ ¼ ²¹ ¸±™ ¬¸»± ‰ô ½™½ ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ½ ¿ ÍÊßÝ ½ˆ² ²¸ ²¹ ¸ ² ½¸ ²¸ æ ÍÊßÝ ½¸ ¿ ½‰ ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ¬ ²¹ °¸—² ± ² ½ ¬¸ ô ½‡²¹ ¬™½ ¨™½ ª ¬®•² ¬¸ ¬® ²¹ ³ ½ ¬·•« ½¸ ¿ ²¸ ¬¸ ¬® · ª · ²¹ ³ ½ ¬·•« ª˜ ²¸ ½ ¬¸ ½ ¸· ² ³ ¬ ½™½¸ ®… ®˜²¹ ª˜ ¾˜· ¾ ²ô ª· ½ °¸—² ± ² µ¸™½¸ ¸˜²¹ ¬ · ÍÊßÝ ½ˆ² ½¸«²¹ ½¸«²¹ô ½¸ ¿ ½‰ ½¸Ž²¸ -™½¸ ¬· ° ¬¸ ª˜ ¾™² ¼ ½¸ ª ˜± ¬ ± ¬¸»± ¬ ²¹ °¸—² òòò Ï«¿ ‰ ¬¿ ¬¸ § ÍÊßÝ ½ ² ½‰ ²¸ ²¹ ¹· · °¸™° ½ ¬¸ µ¸ ½ °¸ ½ ²¸ ²¹ ¸ ² ½¸ ¸±˜² ¬¸· ² ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ ½ ¿ ³•²¸ò ïè ÝØ ÒÙ í ØÑUÒ ÌØ× Ò ÝØ6ÒØ Í9ÝØ ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ Ü ÝØ Ê Ü Ç ÒÙØ Ô9× ÈÛ Ì × ÌÎËÒÙ Ì;Ó Ü Ç ÒÙØ Ô9× ÈÛ ÊU Ý1ÒÙ ÒÙØ 1 Ì1 ÍßÑ ÊUÒÙ íòïò ÒÙØ×:Ò Ý Ë ÊU Ü Þ9Ñ Ê Ó1× ÌÎ ÒÙ ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ ²¹ ª ³‡ íòïòïò Ó‡· ¬® ¿ò Ó‡· ¬® ²¹ µ·²¸ ¬ ¾ò Ó‡· ¬® ²¹ ½¸Ž²¸ ¬® ô °¸™° ´« ¬ ½ò Ó‡· ¬® ²¹ ²¸—² µ¸ « ¸ ½ íòïòîò Ó‡· ¬® ²¹ ª· ³‡ ¿ò ܱ¿²¸ ²¹¸· ° ¾ò Ò¸˜ ½«²¹ ½ ° ½ò Ì®«²¹ ¹·¿² ³¿®µ»¬·²¹ ¼ò Õ¸™½¸ ¸˜²¹ »ò · ¬¸ ½ ²¸ ¬®¿²¸ ºò Ý ²¹ íòîò È9Ý ²¹ ÒØ Ó Ý Ì×:Ë ÊU ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ ÝØÑ Ü ÝØ Ê íòîòïò ²¸ ¸ ÒØ Ø ÒÙ ÝØ6ÒØ Í9ÝØ Ü Ç ÒÙØ Ô9× ÈÛ ²¹ ª˜ ²¸· ³ ª °¸™¬ ¬®· ² µ·²¸ ¼±¿²¸ íòîòîò Ó ½ ¬·•« ½¸Ž²¸ -™½¸ Ó¿®µ»¬·²¹ ó Ó ½ ¬·•« µ·²¸ ¼±¿²¸æ Ì®«²¹ ¬—³ °¸ ² -¿« ¬ ²¹ ¸ ² ² ³ ¬® « ¼±¿²¸ ¬¸« ² ³ ½ ¾•²¸ ¯«—² ïð ó ïëû ¹·¿· ± ² îðïê P îðïèò ó Ó ½ ¬·•« ½¸Ž²¸ -™½¸ ³¿®µ»¬·²¹ õ Ó ½ ¬·•« ª ¬¸ °¸ ²æ Ì Ï« ²¹ Ò¿³ P ˜ Ò ²¹ —§ ² ² ³ îðïè ¬¸ °¸ ² ¬ · ¬ ïðûò η•²¹ ¬¸ ¬® ²¸ ª˜ ½¸· ³ ´ ²¸ ïëû µ¸™½¸ ¸˜²¹ ¬ · ¬¸ ¬® ²¹ ˜ Ò ²¹ °¸ · ² ²¹ ²˜§ò
- Xem thêm -