Tài liệu CẨM NANG PHONG THỦY - ĐOÀN VĂN THÔNG

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2374 |
  • Lượt tải: 2
khanhtoanngo

Tham gia: 03/11/2016

Mô tả:

CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com ÑOAØN VAÊN THOÂNG Nguyeân Cöû nhaân Giaùo khoa Lyù Hoùa Vaïn Vaät Cao hoïc Sinh Vaät Haûi döông hoïc- Nha Trang Giaûng vieân Ñaïi hoïc Khoa hoïc Hueá 1971- 1972 Giaûng vieânÑaïi hoïc Duyeân Haûi Nha Trang 1973- 75 CAÅM NANG PHONG THUÛY ( NHÖÕNG ÑIEÀU QUAN TROÏNG CÔ BAÛN CAÀN BIEÁT VEÀ PHONG THUÛY) CALIFORNIA( USA) 2001 Boä Saùch Phong Thuûy giaù trò thöïc tieãn cho moïi gia ñình DO TAÙC GIAÛ ÑOAØN VAÊN THOÂNG BIEÂN SOAÏN QUA CAÙC TAØI LIEÄU PHONG THUÛY COÅ KIM TRONG NÖÔÙC VAØ HAÛI NGOAÏI VÔÙI ÑAÀY ÑUÛ AÛNH CHUÏP HÌNH VEÕ MINH HOAÏ ROÕ RAØNG GIUÙP NGÖÔØI ÑOÏC MAU LAÕNH HOÄI ÑÖÔÏC NOÄI DUNG VEÀ LYÙ THUYEÁT LAÃN THÖÏC HAØNH 1) BÍ AÅN VEÀ PHONG THUÛY 2) PHONG THUÛY NHAØ ÔÛ CÔ SÔÛ LAØM AÊN 3) NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ PHONG THUÛY 4) TÌM HIEÅU VEÀ PHONG THUÛY 5) PHONG THUÛY DAÃN GIAÛI, THÖÏC HAØNH I 6) PHONG THUÛY DAÃN GIAÛI, THÖÏC HAØNH II 7) PHONG THUÛY ÖÙNG DUÏNG TRONG THÖÔNG MAÕI 8) CAÅM NANG PHONG THUÛY 9) PHONG THUÛY VAÁN ÑAÙP SEÕ XUAÁT BAÛN LYÙ THUYEÁT PHONG THUÛY VAØ LYÙ THUYEÁT KHOA HOÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU Hieän nay, Phong Thuûy ñaõ trôû thaønh phoå bieán khaép caùc nöôùc Taây Phöông vaø phaùt trieån maïnh nhaát taïi Hoa Kyø. Lyù do haáp daãn ngöôøi Aâu Myõ vì Phong Thuûy laø moät moân khoa hoïc laãn ngheä thuaät. Phong Thuûy trong thôøi ñaïi ngaøy nay ñöôïc xem laø kim chæ nam cho caùc coâng trình kieán truùc saép xeáp boá trí nhaø cöûa, vaên phoøng, trang trí baøy bieän ñoà ñaïc, caây caûnh noäi ngoaïi thaát laãn cô quan cô sôû. Lyù thuyeát Phong Thuûy giuùp taïo söï haøi hoaø giöõa con ngöôøi vaø caûnh trí chung quanh, nghóa laø giöõa con ngöôøi vaø moâi tröôøng soáng. Kinh nghieäm töø 3 naêm qua ñaõ cho thaáy raèng: baát cöù ai, moät khi bieát aùp duïng Phong Thuûy trong ñôøi soáng, ngöôøi ñoù thöôøng ñaït keát quaû toát laønh veà nhieàu maët: hoïc vaán, coâng danh, ñòa vò, tieàn baïc, söùc khoûe vaø haïnh phuùc gia ñình. 1 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com Trong gia ñình Taây phöông ngaøy caøng chuù troïng veà Phong Thuûy thì ôû Vieät Nam coù ngöôøi khoâng bieát, khoâng ñeå yù hay khoâng tin khieán maát ñi caùi cô hoäi thu nhaäp caùi hay caùi höõu ích veà moät kieán thöùc tuy coå xöa nhöng coù tính khoa hoïc thöïc duïng vaø mang laïi lôïi ích lôùn lao trong ñôøi soáng. Ñieàu deã thaáy nhaát laø ngöôøi Hoa vaø ngöôøi Vieät Nam ñeàu caàn cuø nhaãn naïi nhö nhau nhöng ngöôøi Hoa thöôøng thaønh coâng vöôït baäc hôn, phaûi chaêng hoï ñaõ haáp thuï töø taám beù lyù thuyeát Phong thuûy vaø aùp duïng trong ñôøi soáng moät caùch tinh teá? Cuoán caåm nang Phong thuûy naøy ñöôïc bieân soaïn khoâng nhaèm ngoaøi muïc ñích laø phoå bieán moät soá ñieàu quan troïng cô baûn nhaát trong Phong thuûy maø moïi ngöôøi caàn neân bieát cho vaán ñeà choïn ñaát, mua hay thueâ nhaø ôû vaø caùch saép xeáp boá trí trang hoaøng, xaây caát nhaø cöûa, ñaát ñai hay cô sôû laøm aên buoân baùn ñaït söï thuaän hôïp nhaát. Taùc giaû Ñoaøn Vaên Thoâng ( California Hoa Kyø- 2001) NHÖÕNG ÑIEÀU QUAN TROÏNG CAÀN BIEÁT TRONG PHONG THUÛY Tröôùc khi ñi saâu vaøo chi tieát caùc lónh vöïc, chuùng toâi xin neâu ra nhöõng ñieåm quan troïng cô baûn veà Phong thuûy: 1) Phong Thuyû laø boä moân quan saùt thaåm ñònh söï thuaän hôïp toát xaáu cuûa ñaát ñai, nôi choán naøo ñoù. Vì theá khi noùi Phong thuûy moät nôi naøo ñoù töùc laø quan saùt toång quaùt ñòa ñieåm aáy xem thöû khí haäu möa, naéng, luõ luït, noùng laïnh ra sao haøng naêm. Caàn löu yù ñaát ñai( khoâ caèn hay maøu môõ), ñòa theá ( cao thaáp, baèng phaúng, nghieâng tuoät hay bò ñaát chuoài, luõ luït hay khoâng? Caùc ñöôøng loä qua laïi theá naøo? Coù phi tröôøng, beán caûng, ñöôøng xe löûa, taøu ñieän? Coù keân ñaøo, ñaäp nöôùc, caàu coáng, chôï buùa, soøng baøi, tröôøng hoïc, tröôøng ñua ngöïa, nghóa trang, nhaø thôø, ñeàn chuøa, mieáu am khoâng? Coù nuùi ñoài, röøng caây, ruoäng luùa, trang traïi nhaø maùy, truï ñieän cao theá, traïm phaùt ñieän…vaân vaân. Vì theá moãi thöù coù taùc ñoäng leân khu vöïc. 2) Khi muoán xaây caát nhaø cöûa hay cô sôû laøm aên leân vò trí naøo cuûa vuøng ñaát ñoù thì cuõng phaûi xem thöû seõ gaàn nhöõng caáu truùc vöøa keå treân nhö theá naøo. Ñoái vôùi kho Phong thuûy thì aûnh höôûng tuyø ñoái töôïng xa gaàn. 3) Ñoái vôùi ñoøn doâng, truï ñeøn, baûng hieäu, vaät nhoïn, coät, oáng khoùi..tröïc chieáu caên nhaø thì töø 10 thöùôc taây trôû laïi laø coù söùc taùc ñoäng, neáu caøng xa caøng giaûm. Ñoái vôùi töøng caây, nuùi ñoài, soâng lôùn bieån thì khoaûng caùch aûnh höôûng tôùi 10 caây soá. 4) Trong moät caûng quang, moät vuøng phöông höôùng toát xaáu khaùc nhau. Ví duï nhaø ôû phía naøy ñoái vôùi ngoïn ñoài hay cao oác khaùc vôùi höôùng beân kia hay sau löng ngoïn ñoài hoaëc cao oác. 5) Caùc cao oác xem nhö caùc nuùi ñoài. Caùc con ñöôøng coi nhö doøng soâng. Ñöôøng cao oác freeway toác ñoä xe coä qua laïi heát söùc nhanh coi nhö doøng soâng chaûy xieát laø khoâng toát vì keùo heát Khí naøy hay taùn Khí. Ñöôøng nhoû xem nhö soâng con. Ñöôøng kieät, ñöôøng trong ít xe coä coi nhö doøng suoái laïch chaûy chaäm thu naïp Khí vaø luaân löu ñieàu hoaø. 6) Caàn xem caên nhaø xaây caát coù ôû ngay taïi ngaû ba ñöôøng loä hay khoâng? Coù ñoái maët vôùi moät cao oác ngaát ngöôûng ñoà soä khoâng? coù gaàn saùt nghóa trang, tu vieän, bò caùi ñoøn doâng caên nhaø tröôùc maët chieáu sang khoâng? Coù ñöôøng ñi sau nhaø khoâng? Coù ñöôøng xa loä sau hay ngay tröôùc nhaø khoâng? coù bò con ñöôøng naøo ñaâm vaøo sau löng nhaø khoâng? coù keânh möông sau nhaø hay hai beân hoâng nhaø? Coù truï ñieän cao theá saùt nhaø? Coù hoà lôùn sau nhaø? ( nhöõng ñieàu naøy seõ laàn löôït noùi roõ ôû caùc phaàn sau ). 2 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com Treân ñaây laø toång quaùt ñaïi cöông khi muoán sinh soáng laäp nghieäp, mua thueâ moät caên nhaø ñeå ôû taïi moät vuøng naøo ñoù caàn phaûi quan saùt bao quaùt vuøng ñaát aáy qua nhieàu maët nhö ñaõ keå haàu coù theå traùnh ñöïôc nhöõng sai laïc Phong thuûy ñoâi khi raát lôùn lao nguy hieåm. Toát nhaát laø khoâng neân haáp taáp. Ví duï coù ngöôøi sau khi choïn löïa vuøng ñaát toát roài, toái laïi hoï ñôïi trôøi khuya ñeán quan saùt laàn nöõa thì môùi hay vuøng naøy ban ngaøy ngöôøi ta ñi laøm phaàn lôùn, nhöng ñeâm veà thì nhaäu nheït, caûi loän, ñaùnh nhau oàn aøo nhö vôõ chôï. Vaäy ñòa ñieåm, vò trí nôi choán chaéc chaén phaûi coù yeáu toá naøo ñoù aûnh höôûng taùc ñoäng leân, ñieàu maø nhaø Phong thuûy vôùi ñoâi maét tinh töôøng vaø caûm quan nhaïy beùn ñaõ thaáy roõ khi ñöùng nôi hieän tröôøng. Theo Phong thuûy thì yeáu toá cuûa nôi choán ñòa ñieåm raát quan troïng. Khi con ngöôøi cö truù taïi moät vò trí, ñòa ñieåm naøo ñoù thì caû cô theå ngöôøi aáy seõ bò chi phoái raøng buoäc, aûnh höôûng bôûi caùc yeáu toá nôi vò trí, ñòa ñieåm aáy. Ví duï ngöôøi soáng ôû nôi ñaát ñai khoâ caèn quanh naêm ít möa thì caù taùnh hoï thöôøng khaéc khoå, da thòt khoâng möôït maø vaø ñôøi soáng khoù phaùt ñaït giaøu coù ñöôïc. Traùi laïi khi ta soáng ôû moät nôi maø khí haäu oân hoaø, nuùi ñoài soâng suoái töông hoaø thì trí oùc, tinh thaàn töï nhieân saûng khoaùi thanh thaûn, töø ñoù caùch suy nghó vaø haønh ñoäng thöôøng saùng suoát, nhaän thöùc söï vieäc roõ raøng, keát quaû daãn tôùi söï thaønh coâng mau choùng trong coâng vieäc. Moân Sinh Moâi hoïc cuõng coù lyù thuyeát töông töï nhö ngöôøi soáng ôû vuøng traûng, nhieàu gioù thöôøng coù gioïng noùi to. Caùc sinh vaät bay löôïn ôû ñoù thöôøng coù caùnh thu nhoû laïi hoaëc vuøng ñaàm laày thì caây coû thöôøng thay ñoåi daïng theå caáu taïo ñeå thích hôïp vôùi moâi tröôøng soáng ñoù. Ñaát ñai quan troïng khoâng nhöõng ôû hình theå, cao thaáp, chaát ñaát nuùi ñoài , soâng raïch, caây coái maø coøn yeáu toá laø Khí cuûa nôi ñoù nöõa. Phong thuûy coi troïng veà Khí, Khí ôû ñaây khoâng phaûi laø Khoâng khí maø laø moät theå cao caáp hôn taïo ra söï soáng goïi laø Sinh Khí hay coù theå bieán thaønh Khí xaáu nhö Aùc Khí, Treä Khí hay Töû Khí…Ñaát ñai coù nhöõng nguoàn Khí vaän haønh trong ñoù gioáng nhö nhöõng con roàng uoán löôïn ngaàm döôùi ñaát maø Phong thuûy thöôøng goïi laø Long Maïch. Nhieàu nôi ñaát ñai coù Khí toát laønh aån taøng thì ñoù laø nhöõng ñòa linh. Nôi ñaây khoâng nhöõng nuùi non caây coái phaùt trieån khaùc laï maø coøn laø nôi phaùt sinh ra nhöõng nhaân vaät taøi hoa xuaát chuùng, nhöõng anh huøng haøo kieät. Ñeå deã hieåu hôn veà aûnh höôûng cuûa vò trí leân caên nhaø vaø ngöôøi soáng trong caên nhaø ñoù, chuùng ta haõy hình dung moät caên nhaø xaây caát treân moät ñòa ñieåm maø tröùôc ñaây laø khu ñoå raùc thì dó nhieân ñaát ñoù khoâng vöõng chaéc, deã bò suy suïp luùn hay deã phaùt sinh beänh taät. Neáu ñòa ñieåm, vò trí aáy ñaát ñai phaàn lôùn ñeàu laø soûi ñaù khoâ caèn hay sình laày thì sinh soáng, laäp nghieäp nôi ñoù khoù maø ñöôïc hanh thoâng phaùt trieån……Nhöng neáu laäp nghieäp nôi vuøng ñaát maø coù soâng nöôùc vaø nuùi non thì sôn thuûy hoaø ñieäu toát laønh thì chaéc chaén theá naøo cuõng coù cô hoäi tieán thaân. Nhieàu vuøng ñaát cö daân sinh soáng ôû ñoù thöôøng trôû neân giaøu sang phuù quyù. Nhieàu nôi ñöôïc goïi laø Ñaát Vaên Hoïc vì nhöõng gia ñình sinh soáng taïi ñoù con caùi ñeàu thoâng minh ñoã ñaït. Nôi doøng soâng uoán khuùc thì ñòa ñieåm aáy phaàn lôùn ñeàu thuaän hôïp. Nhìn khaép theá giôùi, caùc thaønh phoá lôùn thöôøng phaùt trieån caïnh caùc doøng soâng uoán khuùc vaø chính nôi ñoù coù nhieàu phuø sa maøu môû boài ñaép. Vò trí ñòa ñieåm raát quan troïng trong Phong thuûy, thöïc teá ñoâi khi chöùng minh roõ raøng nhö vuøng ñaát Oakland chæ caùch Alameda moät laèn ranh maø taøn taï khoù phaùt trieån. Taïi vuøng Palo Alto, coù nôi chæ caùch moät con loâ maø moät beân laø nhöõng caên nhaø khang trang ñeïp ñeõ , cö daân giaøu coù sang troïng, moät beân laïi ngheøo naøn, xô xaùc tieâu ñieàu. Neáu coù dòp quyù vò raûo böôùc moät voøng tham quan caùc ñòa ñieåm taïi thaønh phoá San Joseù, quyù vò cuõng seõ thaáy raát roõ nhieåu nôi chæ caùch vaøi con loâ maø söï sinh hoaït cuûa cö daân cuõng nhö caùc haøng quaùn nhaø cöûa, xe coä hoaøn toaøn khaùc xa khu phoá saùt caïnh. Taïi Francisco coù moät vuøng chæ baêng ngang ñöôøng xe löûa thoâi laø baét ñaàu moät khu hoang vaéng tieâu ñieàu ñaày baát traéc ñe doaï vôùi nhaø cöûa toài taøn xieâu veïo nhö nhöõng ngoû heûm ôû nhöõng khu haéc aùm cuûa nhöõng keû chuyeân cöôùp giöït vaø buoân baùn ma tuùy. 3 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com Nhöõng thí duï ñôn giaûn vaø thöïc teá neâu treân coù theå giuùp giaûi thích ñöôïc phaàn naøo thaéc maéc taïi sao phöông höôùng vaø vò trí, ñòa ñieåm moät caên nhaø laïi aûnh höôûng ñeán söùc khoeû, söï thònh vöôïng, phaùt trieån hay suy thoaùi cuûa ngöôøi soáng trong nhaø ñoù. TAÏI SAO VÒ TRÍ MAËT TIEÀN CAÊN NHAØ LAÏI QUAN TROÏNG? Vò theá caên nhaø raát quan troïng, nhaát laø maët tieàn vaø cöûa chaùnh caên nhaø laø nôi nhaän caùc tia, caùc töø tröôøng cuûa caùc Thieân theå, caùc luoàng khí töø vuõ truï chuyeån ñeán. Khi con ngöôøi soáng trong caên nhaø aáy thì cô theå hoï cuõng seõ nhaän nhöõng gì maø caên nhaø ñaõ tieáp thu töø vuõ truï. Baùc só ngöôøi Ñöùc laø Frank Anton Mesneur chuyeân nghieân cöùu veà aûnh höûông vuõ truï leân con ngöôøi ñaõ cho raèng: Luoàng ñieän Töø tính cuûa vuõ truï aûnh höôûng leân ñôøi soáng taâm lyù moãi ngöôøi. Döïa vaøo lyù thuyeát aáy, baùc só Mesneur ñaõ öùng duïng trong pheùp ngöøa vaø trò beänh. Lyù thuyeát khoa hoïc treân phuø hôïp vôùi lyù thuyeát Phong thuûy cho raèng: coù ngöôøi ôû caên nhaø naøy thuaän hôïp hôn caên nhaø khaùc coøn ngöôøi khaùc ñoâi khi traùi laïi. Trong thöïc teá coù ngöôøi soáng trong caên nhaø naøo ñoù thöôøng bò beänh. Lyù do laø cô theå moãi ngöôøi khoâng gioáng nhau, coù ngöôøi hôïp vôùi vò trí phöông höôùng naøy maø khoâng thích hôïp vôùi vò trí phöông höôùng khaùc. Cuõng chính vì leõ ñoù maø chuùng ta khoâng coøn ngaïc nhieân hay thaéc maéc khi nghe nhaø Phong thuûy khi ñeà nghò thaân chuû neân choïn caên nhaø naøy theo höôùng naøo ñoù hoaëc ñaët giöôøng nguû hay baøn laøm vieäc quay veà höôùng naøo ñoù ñeå ñöïôc thuaän hôïp. Nhö theá, qua moät vaøi daãn chöùng vaø trình baøy coù tính caùch ñôn giaûn treân hi voïng giaûi thích ñöôïc vaán ñeà veà phöông höôùng trong Phong thuûy. Ñeå thöïc teá hôn ta haõy xem qua saùch coå Phong thuûy coù ñoaïn ghi raèng: Noùi moät caùch ñaïi cöông toång quaùt; nghóa laø khoâng tính theo cung meänh töøng ngöôøi thì nhaø quay veà phöông Baéc khoâng toát. Neáu chuùng ta xeùt theo khoa hoïc töï nhieân thì roõ raøng phöông Baéc höôùng veà Baéc cöïc, khí haäu laïnh, gioù reùt deã mang laïi beänh taät lieân quan veà phoåi, coå hoïng…coøn quay maët veà phöông Nam thöôøng ñöôïc xem laø toát vì phöông Nam maët trôøi luoân luoân toaû raïng, ñaày naêng löôïng, khoâng quaù gay gaét nhö höôùng Ñoâng. Vì theá khoâng laï gì ngaøy xöa vua chuùa Trung Hoa vaø Vieät Nam thöôøng ngöï treân ngai vaøng theo caùch Phong thuûy Toaï Baéc trieàn Nam. Ngaøy nay caùc chuû cô sôû ngoài nôi vaên phoøng laøm vieäc cuõng thöôøng aùp duïng phöông thöùc toaï Baéc trieàu Nam töùc laø ngoài quay löng veà höôùng Baéc vaø maët nhìn veà höôùng Nam. SÖÏ QUAN TROÏNG CUÛA ÑAÁT ÑAI VÒ TRÍ, NÔI CHOÁN VÒ TRÍ ÑAÁT ÑAI AÛNH HÖÔÛNG LEÂN CON NGÖÔØI Lyù thuyeát Phong thuûy luoân luoân löu yù ñeán söï töông quan maät thieát giöõa ñôøi soáng con ngöôøi vaø moâi tröôøng chung quanh. Thuyeát Tam taøi Thieân Ñòa Nhaân cho thaáy Con ngöôøi soáng giöõa Trôøi vaø Ñaát. Trôøi laø Vuõ truï coøn ñaát chính laø vò trí ñaát ñai nôi choán hay moâi tröôøng . Trôøi Ñaát lieân keát nhau vaø taùc ñoäng aûnh höôûng leân moãi con ngöôøi. Ví duï, xeùt veà naêng löôïng aùnh saùng, theo tính toaùn cuûa caùc nhaø khoa hoïc nhö Tieán só Michel Cokelen thì trong vuõ truï, nôi caùc vì sao thöôøng coù söï phaùt xaï do caùc phaûn öùng toång hôïp caùc haït nhaân vaø khi vaøo quaû ñaát seõ taùc ñoäng leân caùc vò trí ñòa ñieåm naøo ñoù tuøy theo löôïng ( quang löôïng ) vaø goùc ñoä maø taùc ñoäng maïnh hay yeáu leân moïi vaät, keå caû con ngöôøi. Nhö vaäy chuùng ta thaáy raèng: lyù thuyeát Phong thuûy raát gaàn guûi vôùi Khoa hoïc hieän ñaïi maëc daàu Phong thuûy xuaát hieän caùch ñaây khoaûng 3 nghìn naêm, nghóa laø nhöõng hieåu bieát, khaùm phaù cuûa caùc nhaø Phong thuûy coå xöa ñaõ ñi tröôùc caùc khaùm phaù vaø hieåu bieát cuûa caùc nhaø khoa hoïc hieän nay raát laâu. 4 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com . PHONG THUÛY TOÅNG QUAÙT VEÀ NHÖÕNG ÑIEÅM CHÍNH BEÂN NGOAØI MOÄT CAÊN NHAØ. Xem Phong thuûy moät caên nhaø khoâng phaûi laø quan saùt beân trong caên nhaø ñoù maø bao goàm caû nhöõng laõnh vöïc chung quanh Ñaïi cöông thì ta phaûi laàn löôït xem qua nhöõng maët sau ñaây: Thöù nhaát: xem toång quaùt vuøng maø caên nhaø toaï laïc: daân cö, tình traïng soáng, ñaát ñai, nuùi ñoài, soâng suoái, ñöôøng saù, nhaø cöûa. Ví duï: vuøng ñaát maø caên nhaø toaï laïc laø vuøng ñaát thaáp, hay bò luõ luït. Daân cö chuyeân veà chaøi löôùi . Tình traïng sinh soáng: phaàn lôùn ngheøo khoù. Ñaát ñai khoù troàng troït vì nhieàu ñaát seùt. Nuùi ñoài hieám. Coù soáng ôû xa, khoâng coù hoà. Ñöôøng saù heïp. Nhaø cöûa phaàn lôùn ñeàu coù maùi nhoïn. Töø ñoù thaåm ñònh raèng: toång quaùt vuøng ñaát vöøa moâ taû khoù phaùt trieån, aåm thaáp nhieàu deã sinh beänh. Cö daân lam luõ khoù vöôïng phaùt, soâng ôû xa, khoâng hoà, nöôùc ít, buøn nhieàu, Khí toát khoâng ñöïôc haáp thuï vaøo nhieàu. Nhaø phaàn lôùn noùc nhoïn thuoäc daïng haønh Hoaû nhöng nôi ñaây hay bò luõ luït, haønh thuûy vöôïng baát lôïi cho Hoaû. Neáu xaây caát nhaø cöûa sinh soáng ôû ñaây veà toång quaùt khoù phaùt ñaït . Thöù hai: Quan saùt con ñöôøng daãn tôùi caên nhaø maø ta muoán thaåm ñònh Phong thuûy ñeå xem con ñöôøng aáy theá naøo? Quanh co uoán löôïn hay thaúng taép. Hai beân coù caây coái nhaø cöûa khoâng? Neáu quanh co thì Khí vaän haønh chaäm toát, giöõ ñöôïc naëng löôïng Khí. Neáu thaúng, Khí bò löu taùn. Hai beân coù nhieàu caây hay coù nhaø cöûa töùc laø coù sinh Khí toát hôn laø troáng traûng, trô troïi. Con ñöôøng chuyeån voâ nhaø noái keát vôùi nhöõng ñöôøng ra sao? Ví duï con ñöôøng chuyeån voâ nhaø ñaïi phuù gia Quaùch Phaùt noái vôùi 3 con loä nhö 3 con roàng . Thöù ba: Neáu nhaø ôû trong ngoû cuït laø haäu vaän khoù tieán phaùt. Neáu nhaø ôû trong Cul-de sac thì khoâng neân toïa laïc ngay vò trí con ñöôøng chieáu vaøo . 5 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com Thöù tö: caên nhaø toaï laïc treân maûnh ñaát cao, baèng hay thaáp hôn maët ñöôøng? Neáu quaù cao laø baát lôïi coâ laäp . Neáu thaáp truûng döôùi maët ñöôøng laø xaáu, trì treä. Ngang maët ñöôøng laø toát. Thöù naêm: Neáu coù cöûa ngoû, coång thì phaûi löu yù: neáu coång cao hôn caû ngoâi nhaø laø xaáu. Coång ngoû khoâng ñöïôc ñaâm thaúng voâ cöûa chaùnh caên nhaø hay ngay ñieåm giöõa maët tieàn caên nhaø. Neáu lôõ nhö vaäy roài thì neân coù böùc bình phong hay haøng caây thaáp che chaén bôùt ñeå ñöôøng ñi vaøo uoán leäch chôù khoâng ñaâm thaúng nöõa. Thöù saùu: Neáu nhaø coù haøng raøo thì haøng raøo aáy theá naøo? Töôøng che chaén caên nhaø( xaáu , bieåu töôïng nhaø tuø ). Neáu baèng saét thì ñeå yù coù nhöõng muõi nhoïn nhö göôm giaùo khoâng? Neáu coù laø töôïng xung xaùt. Caùc muõi nhoïn neân laøm thaønh troøn môùi toát. Thöù baûy: con ñöôøng voâ cöaû chaùnh caên nhaø khoâng neân thaúng taép nhö löôõi göôm ñaâm maø neân uoán löôïn , bieåu töôïng cuûa roàng voâ nhaø laø toát. Thöù taùm: phaûi quan saùt saân tröôùc maët nhaø theá naøo? Saïch seõ hay ñaày raùc röûôi, caây coái ra sao? Xaùc xô tieâu ñieàu hay xanh töôi röïc rôõ boâng hoa ñeïp ñeõ? Neáu chæ coù duy nhaát moät caây cao thaúng tuoät laø töôïng ngöôøi trong nhaø ñoù coâ ñôn. Leõ loi hay thieáu söï giuùp ñôõ baûo boïc cuûa keû khaùc. Neáu caây coái um tuøm, caây leo baùm ñaày vaùch , phuû caû maùi laø töôïng laâm beänh troïng khoù chöõa. Neáu saùng suûa, töôi maùt ñeïp ñeõ laø töôïng phaùt ñaït. Thöù chín:VAÄT XUNG CHIEÁU: Xem phía maët tieàn caên nhaø laø quan saùt Minh Ñöôøng, Chu töùôc (xem Minh ñöôøng,Chu TöÙôc). Xem hai beân nhaø laø xem Thanh Long, Baïch Hoå. Ñeå yù thöû nhaø hay cô sôû beân phía Thanh Long cao thaáp, hình theå ra sao? Phía baïch hoå cuõng vaäy 6 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com Xem thöû beân naøo laán löôùt beân naøo? Coù soâng suoái ao hoà gì khoâng? coù ñöôøng xe löûa, ñöôøng cao toác, ñình chuøa mieáu ñeàn, coâng vieân, soâng suoái, truï ñieän cao theá, beänh vieän , nghóa trang , nhaø quaøn hay khoâng ? xem sau nhaø laø xem Huyeàn Vuõ : coù nuùi ñoài , nhaø cöûa , cao oác che chôû khoâng ? neáu coù thì toát . Nhöng seõ baát lôïi neáu ngay phía sau vöôøn nhaø coù keânh raïch , ao möông , ñöôøng xe löûa , ñöôøng loä , ñöôøng kieät , ñình chuøa , am , mieáu , ñeàn , ñieän , coâng vieân , nhaø quaøn , beânh vieän , nghóa trang . Sau khi ñaõ ñöùng ngay cöûa ra vaøo ( cöûa chaùnh caên nhaø) ta haõy quay maët ra ra ñöôøng ñeå quan saùt xem thöû coù gì tröùôc saân , ngoaøi ñöôøng , beân kia ñöôøng tröïc chieáu ngay vaøo caên nhaø maø ta ñang quan saùt hay khoâng? coù caây ñeøn ñöôøng höôùng ngoïn ñeøn chieáu ngay voâ nhaø hay khoâng? Theo Phong thuûy neáu tröïc chieáu laø bò chieáu töôùng , baát lôïi. Nhieàu ngöôøi töôûng raèng : ñöôïc caây ñeøn ñöôøng tröïc chieáu saùng toaû ngay tröùôc nhaø mình laø toát , ñieàu aáy ñoái vôùi Phong thuûy laïi baát lôïi vì aùnh saùngh quaù choùi loaø laøm cho taùn Khí heát . Vì theá ñeøn ñöôøng laø toát neáùu coù ôû caùch tröùôc maët nhaø mình moät caên nhaø . Caùc vaät tröïc chieáu khaùc coù theå gaëp laø : ñoøn doâng , nhaùnh caây , baûng chæ ñöôøng , baûng quaûng caùo , ngaû ba ñöôøng , caáu truùc hình nhoïn , hình saéc caïnh. Taát caû nhöõng thöù aáy neáu tröïc chieáu vaøo nhaø laø tai haïi ( xin xem laàn löôït caùc ñieåm chi tieát hôn vaø caùch hoaù giaûi ôû caùc phaàn keá tieáp) . Vöøa roài laø xem caùc vaät xung chieáu tröôùc maët nhaø , ngay caû beân kia ñöôøng . Keá ñeán caàn quan saùt daïng theå cuûa caên nhaø vaø chu vi caên nhaø cuõng nhö hình daïng mieáng ñaát maø caên nhaø toaï laïc . Thöù möôøi: daïng theå caên nhaø : caên nhaø xaây caát theo daïng gì ? phaàn lôùn döïa vaøo noùc nhaø ñeå xaùc ñònh theo Nguõ haønh . Ví duï nhaø noùc nhoïn thuïoâc haøng Hoûa ( nhö ngoïn löûa ) ; noùc baèng ngang haønh Moäc naèm , neáu nhaø 2,3 taàng nhöng noùc baèng thì goïi laø Moäc ñöùng ( nhö caây moïc thaúng ); neáu noùc hình voøm laø nhaø haønh Kim , neáu noùc coù hình uoán löôïn thì goïi laø nhaø haønh Thuûy . Neáu nhaø vuoâng vöùc noùc baèng laø haønh Thoå. Nhaø Phong thuûy döïa vaøo hình daïng cuûa caên nhaø vaø haønh cuûa gia chuû maø xaùc ñònh theâm söï toát xaáu cuûa gia chuû khi soáng trong caên nhaø ñoù : ví duï nhaø haønh Hoaû , baûn meänh gia chuû haønh Thoå laø toát vì Hoaû sinh Thoå . Nhaø haønh kim , gia chuû haønh Moäc , kim khaéc Moäc , gia chuû baát lôïi. 11) Chu vi caên nhaø: quan saùt chu vi quanh caên nhaø ñeå thaáy caên nhaø ñeàu ñaën hay bò khuyeát . Nhöõng nhaø daïng theå chöõ U , chöõ L , chöõ T… laø nhöõng caên nhaø bò khuyeát veà maët naøo ñoù : coâng danh ñòa vò, tieàn baïc , haïnh phuùc gia ñình , con caùi , vôï choàng …. 12) Daïng theå mieáng ñaát : vuoâng , chöõ nhaät , khuyeát , xeùp …neáu phía tröùôc nhoû sau lôùn laø toát ( daïng caùi tuùi xaùch ) neáu tröùôc roäng sau heïp ( ñaàu voi , ñuoâi chuoät ) thì veà sau taøn taï . Neáu nhaø khoâng coù vöôøn sau laø haäu vaän suy vò. Treân ñaây laø 12 ñieåm caàn yeáu khi quan saùt toång quaùt phía ngoaøi cuûa moät caên nhaø . Töø ñoù ta coù moät nhaän ñònh sô khôûi khaùi quaùt veà caên nhaø aûnh höôûng leân caùc thaønh vieân , nhaát laø gia chuû soáng trong nhaø ñoù. Sau ñoù keát hôïp chi tieát hôn veà nhöõng toát xaáu Phong thuûy phí beân trong caên nhaø 7 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com NHÖÕNG ÑIEÅM CÔ BAÛN VEÀ THANH LONG , BAÏCH HOÅ , HUYEÀN VUÕ, MINH ÑÖÔØNG Trong Phong thuyû , 4 phaàn cô baûn quan troïng thöôøng ñöïôc nhaéc tôùi khi quan saùt thaåm ñònh moät cuoäc ñaát , moät caên nhaø , Minh Ñöôøng , Huyeàn Vuõ , Thanh Long , Baïch Hoå . Töø trong nhaø nhìn ra , Minh Ñöôøng ngay tröùôc maët caên nhaø , Huyeàn Vuõ phía sau caên nhaø , Thanh Long phía traùi caên nhaø vaø Baïch Hoå phía phaûi. 1) MINH ÑÖÔØNG: vì ôû vò trí maët tieàn caên nhaø neân phaàn Minh Ñöôøng raát quan troïng , phaûi coù nöùôc laø phaàn che chaén .Minh Ñöôøng cuûa Kinh thaønh Hueá coù doøng soâng Höông chaûy qua vaø Nuùi Ngöï Bình che chaén . Phaàn che chaén laø Tieàn aùn . Caùc nhaø cöûa thôøi xöa ôû Vieät Nam thöôøng coù böùc bình phong baèng gaïch tröùôc nhaø vaø caùi beå caïn . Caùi Bình phong aáy laø Tieàn aùn vaø caùi beå caïn laø Minh Ñöôøng thuûy tuï vaäy . Phong thuyû ñeà cao hình aûnh tröùôc nhaø coù caùi hoà laø vaäy0 ; vì giuùp haáp thu Khí vuõ truï voâ nhaø . Neáu tröùôc Minh Ñöôøng ( ôû xa ) coù 3 ngoïn ñoài hay nuùi höôùng vaøo maët tieàn nhaø thì seõ phaùt veà hoïc vaán . Phaàn ñaát nôi Minh Ñöôøng phaûi truõng xuoáng neáu ñeàu ñaën , khoâng saâu thaúm , leäch laïc vaø phaûi coù nöôùc quanh naêm môùi laø ñuùng caùch . Vì theá maø xaây hoà tröùôc maët nhaø laø toát ( hình daïng toát nhaát laø hình baùn nguyeät, hình tröùng ) . Nhieàu caên nhaø tröùôc maët coù doøng soâng hay suoái quanh co chaûy qua uoán löôïn quanh co coù nhöõng taûng ñaù caûn doøng nöùôc chaäm thì ñoù laø hình aûnh 8 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com tuyeät haûo veà Minh Ñöôøng thuûy tuï . Neáu höôùng nhaø aáy quay veà Taây Baéc ( thuoäc haønh Kim ) thì laïi caøng toát vì Kim sinh Thuûy . Tröùôc Minh Ñöôøng ( ôû xa ) coù 3 ngoïn nuùi höùông tôùi caên nhaø laø phaùt coâng danh hoïc vaán . Tröùôc Minh Ñöôøng Ñeàn ñieän , Am, Mieáu thì deã beänh taät . Ngoaøi ra tröùôc maët caên nhaø neân coù phaàn che chaén cho caên nhaø môùi toát . Phaàn naøy khoâng ñöïôc cao ngaát hay to lôùn laøm che maát caên nhaø . Phong thuyû goïi phaàn ñoù laø Tieán aùn , bieåu töôïng baèng con Chim Töùôc goïi laø Chu Töùôc – Chim phöôïng maøu ñoû . Gioáng nhö ngöôøi lính gaùc baûo veä maët tieàn caên nhaø . 2) HUYEÀN VUÕ: Phaàn maët sau che chaén cho caên nhaø goïi laø Huyeàn Vuõ . Ñoù laø nuùi ñoài, haøng caây , thaønh vaùch hay toaø nhaø , cao oác . Theo Phong thuyû thì phaàn baûo veä aáy coù hình khum nhö con ruøa thì caøng toát ; do ñoù môùi goïi laø Huyeàn Vuõ ( con ruøa ñen ) . Neáu Huyeàn Vuõ coù hình chöõ U hay moùng ngöïa oâm laáy maët sau caên nhaø caøng toát . Nhaø naøo sau löng nhaø khoâng coù vaät che chaén thì bò xem laø beát hôïp veà maët Phong thuûy . Neáu sau löng nhaø coù soâng, hoà , hoá , heûm vöïc, ñaát xuoâi tuoät laø töôïng xaáu, haäu vaän suy vò . Nhöng neáu nhaø phía sau saùt nuùi ( caän sôn ) thì cuõng khoâng toát ( veà maët ñòa chaát seõ nguy hieåm khi nuùi lôû suïp – veà maët Phong thuyû laø daáu hieäu bò doàn vaøo theá bí, ñöôøng cuøng . Ngoaøi ra nhaø khoâng nhaän ñöôïc Khí luaân löu ). 9 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com 3) THANH LONG : töø trong nhaø nhìn ra , phía beân traùi caên nhaø laø Thanh Long ( roàng xanh ) Neáu phía naøy coù caáu truùc xaây döïng cao nhö cao oác , nuùi ñoài , haøng caây cao töùc laø hôïp caùch . Neáu cao hôn phía phaûi caên nhaø caøng toát . Phía Thanh long coù suoái , gieáng , soâng hoà bieån laø toát ( Thanh Long hí huyû ). Tuy nhieân neáu doøng soâng aáy leäch laïc ra xa khoûi caên nhaø thì laïi khoâng toát . Neáu phía naøy suïp , luùn , xuoâi tuoät laø bieåu töôïng suy thoaùi . Phía Thanh Long coù chôï buùa , caáu , ñình , mieáu chuøa , nhaø thôø cuõng khoâng hôïp. Thanh Long aûnh höôûng leân ngöôøn Nam trong gia ñình nhaát laø ngöôøi con trai tröôûng . Phía Thanh Long coù nhieàu daõy nuùi cao truøng ñieäp thì söï toát qua nhieàu ñôøi . 4) BAÏCH HOÅ: Phía beân hoâng phaûi caên nhaø ( töø trong nhaø nhìn ra ) laø Baïch Hoå. ( Coïp Traéng ) Caáu truùc phía naøy thaáp hôn phía traùi ( Thanh Long ) laø toát . Neáu cao hôn thì goïi laø Baïch Hoå ngaång cao ñaàu raát tai haïi . Baïch Hoå bieåu töôïng ngöôøi con gaùi . Neáu caên nhaø maø phía Baïch Hoå cao vöôït phía Thanh Long thì ñoù laø bieåu töôïng ngöôøi con gaùi trong caên nhaø ñoù thöôøng laán löùôt moïi ngöôøi , hay voïng ñoäng , ngöôïc laïi ngöôøi con trai trong nhaø ñoù ( Thanh Long ) hay nhaùc löôøi , ít naêng ñoäng, hay thoaùi chí , ngaû loøng. Neáu phía Baïch Hoå coù ao , hoà soâng gieáng , caàu coáng laø baát lôïi . Nhöng neáu phía naøy coù ñöôøng loä thoâng suoát thì laïi toát . 10 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT THEÂM VEÀ THANH LONG BAÏCH HOÅ Thanh Long Baïch Hoå tuy khaùc bieät nhau nhöng laïi taùc ñoäng hoå töông cho nhau . Neáu caû 2 nhö ñan keát cho nhau laø toát . Moät choã ñaát toát ( nhö khu vöôøn chaúng haïn ) coù ñuû Thanh Long Baïch Hoå chaâu haàu môùi toát . Moät caùi nhaø trô troïi giöõa baõi ñaát traûng bao la thì coâ ñôn teû laïnh, chaúng coù taû höõu baûo veä thì khoù maø vöõng maïnh . Ñoâi khi tay Long , tay Hoå boïc ra sau taïo theá Huyeàn Vuõ thì laïi caøng hay . Neáu nhaø coù hai daõy nhaø hoaëc cao oác hai beân thì daõy phía traùi ( Thanh Long ) daøi hôn môùi toát . Neáu bò ñöùt khuùc thì ñoù laø töôïng baát hoaø , chia reõ. Phaàn ñaàu cuûa Thanh Long nhoïn, Baïch Hoå troøn thì toát ..Neáu Baïch Hoå nhoïn thì ñaøn baø , con caùi trong nhaø aáy hay bò khaéc kî choàng con . Baïch Hoå neân uoán cong chôù ñöøng thaúng . 11 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com Hai nhaùnh Thanh Long caân phaân nhö oâm voøng vaøo trong laø toát . Neáu nhaùnh Thanh Long daøi hôn thì toát . Neáu Thanh Long nhö ñaâm vaøo Baïch Hoå thì con gaùi trong nhaø aáy hay ñau oám , beänh . TOÅNG QUAÙT VEÀ NGUÕ HAØNH Ngöôøi Ñoâng Phöông ngaøy xöa cho raèng vaät chaát caáu thaønh laø do 5 haønh cô baûn trong vuõ truï töï nhieân keát hôïp maø thaønh. Naêm haønh ñoù laø: KIM ( kim loaïi), MOÄC ( taïo thaønh caây coái), THUÛY ( nöôùc), HOÛA ( löûa), THOÅ ( ñaát). Naêm yeáu toá naøy sinh cho nhau hay khaéc cheá nhau. Sinh cho nhau nhö: Kim sinh Thuy û( Kim loaïi bò ñun noùng chaûy), Thuyû töôùi cho caây ( Moäc), Caây ( Moäc) chaùy sinh ra löûa ( Hoaû), löûa ñoát chaùy moïi vaät thaønh tro ñaát ( Thoå), Kim loaïi phaùt sinh trong loøng ñaát (Thoå sinh Kim). 12 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com Khaéc cheá nhau nhö: Kim khaéc Moäc ( ñaïo chaët caây), Thuyû khaéc Hoaû ( nöôùc laøm taét löûa), Moäc khaéc Thoå ( caây huùt chaát boå cuûa ñaát, reã laøm ñaát nöùt) Hoaû khaéc Kim( löûa ñoát kim loaïi), Thoå khaéc Thuyû( Ñaát ngaên chaën nöôùc). Vì tính caùch quan troïng cuûa nguõ haønh sinh khaéc, neân khi trang trí noäi thaát cuõng nhö noäi thaát caàn caån thaän. Ví duï ñaët caây xanh beân hoà caù caûnh laø thuaän hôïp vì thuyû döôõng Moäc. Tuy nhieân neáu ñaët hoà caù caûnh beân caûnh loø söôûi thì seõ phaïm khaéc cheá ( Thuyû daäp taét Hoaû) Maøu saéc cuõng lieân quan veà nguõ haønh nhö maøu ñen haønh Thuyû, Ñoû haønh Hoaû, traéng haønh Kim, vaøng naâu haønh Thoå, xanh haønh Moäc. Theo ñoù khi trang trí, söû duïng maøn cöûa, baøn gheá, chaên giöôøng, boâng hoa, caây caûnh… neân löu yù veà maøu saéc ñeå coù söï haøi hoaø veà Nguõ haønh. Caùc phöông höôùng cuõng lieân heä tôùi Nguõ haønh: Höôùng Ñoâng thuoäc haønh Moäc. Höôùng Taây thuoäc haønh Kim. Höôùng Nam haønh Hoaû. Höôùng Baéc haønh Thuyû. Höôùng Taây Baéc haønh Kim. Taây nam haønh Thoå. Ñoâng Baéc haønh Thoå. Ñoâng Nam haønh Moäc. Caùc daïng theå cuõng lieân heä tôùi Nguõ haønh:Nhoïn, tam giaùc haønh Hoaû. Troøn, baàu duïc, caùnh cung haønh Kim. Vuoâng haønh Thoå, chöõ nhaät haønh Moäc, hình uoán löôïn haønh Thuyû. Do ñoù trong Phong thuyû töø hình daïng ngoâi nhaø, maùi nhaø, daïng theå caây coái, cöûa neûo, maøu saéc baøn gheá, soâ- pha, maøn cöûa, maøu saéc boâng hoa, ñoà vaät trang trí luoân luoân phaûi ñeå yù tôùi Nguõ Haønh. Ñoâi khi tröng baøy saép xeáp hai ñoà vaät hay hai caáu truùc gaén nhau maø khoâng ñeå yù tôùi söï xung khaéc hay thuaän hôïp cuûa chuùng leân nhau. Ví duï: ñaët hoà caù saùt caïnh loø söôûi töùc laø voâ tình taïo ra haønh Khaéc kî nhau: Hoà caù laø Thuyû, Thuyû khaéc cheá Hoaû cuûa loø söôûi. Ñaët moät töôïng ñoàng beân caïnh moät chaäu caây xanh taïo neân söï khaéc kyõ maïnh giöõa Kim vaø Moäc. Hoà caù beân chaäu caây laø taïo haønh Sinh; Thuyû nuoâi döôõng Moäc. Neáu boá trí beáp loø ôû höôùng Baéc töùc laø voâ tình taïo ra söï khaéc cheá döõ doäi vì beáp loø haønh Hoaû, höôùng Baéc haønh Thuyû, Thuyû daäp taét Hoaû. YÙ NGHÓA VEÀ SÖÏ SINH KHAÉC CUÛA NGUÕ HAØNH Söï sinh khaéc cuûa caùc haønh trong Nguõ haønh raát quan troïng. Moïi vaät trong vuõ truï ñöôïc sinh ra, lôùn leân, phaùt trieån laø do ôû söï töông sinh töông khaéc taùc ñoäng, hoã trôï. Ví duï: Nöôùc giuùp caây phaùt trieån, ñoù laø nhôø söï töông sinh töông hôïp. Nhöng cuõng phaûi caàn coù söï töông khaéc baát hôïp ñeå caûn trôû bôùt söï phaùt trieån lôùn maïnh, lan traøn hay laán aùt quaù möùc. Ngay caû trong caùc haønh khaéc cheá nhau ñoâi khi cuõng coù nhöõng khaùc bieät ñoåi thay. Ví duï: Moäc sinh Hoaû, nhöng neáu löûa quaù ít maø cuûi quaù nhieàu thì löûa coù theå bò taét. Hoûa( löûa) sinh Thoå ( Ñaát) nhöng neáu Hoaû quaù vöôïng thì ñaát seõ thaønh than maø thoâi. Thoå khaéc Thuyû, ngaên chaën Thuyû nhöng neáu Thuyû quaù nhieàu thì seû phaù vôõ Thoå. Vì theá maø phaûi ñeå yù löôïng cuûa caùc Haønh ñeå coù söï caân phaân hôïp lyù. Cuõng vaäy, Kim sinh thuûy nhöng neáu Thuyû quaù nhieàu, phuû ngaäp caû Kim thì Kim seõ bò seùt ræ. Thyû khaéc Hoaû, nhöng neáu Hoaû quaù maïnh thì Thuûy seõ boác hôi, tieâu maát. Hoaû khaéc Kim nhöng neáu Kim quaù nhieàu ( quaù vöôïng) thì Kim seõ laán aùp Hoaû, laøm daäp taét Hoaû. Nhöõng tæ duï vöøa treân cho thaáy raèng: Trong Phong thuyû ta caàn ñeå yù tôiù Nguõ haønh sinh khaéc nhöng khoâng phaûi cöù moät chieàu maø caàn phaûi nhaän ñònh cho roõ raøng khoa hoïc thì keát quaû môùi thuaän hôïp. Vì theá neáu traùnh khoâng neân cho haønh naøo quaù vöông, quaù troäi ñoái vôùi haønh khaùc. Ví duï: Khi ñaët nhieàu caây xanh trong phoøng khaùch hay troàng quaù nhieàu caây trong vöôøn töùc laø Moäc quaù vöôïng khieán Thuûy bò tieâu giaûm, khoâ trieät vì Thuûy döôõng Moäc. Neáu trong nhaø gia chuû laø haønh Thuûy thì baát lôïi cho ngöôøi aáy vì Thuûy ñang bò hao kieät. Coù ngöôøi ñeà nghò khi ñoù ta neân hoà caù caûnh beân caùc caây xanh ñeå gia taêng Thuûy. Nghe qua coù lyù nhöng theo thuyeát Nguõ haønh, Thuyû nuoâi döôõng Moäc laø caây, nhö vaäy caây caøng vöôïng töùc Moäc caøng Vöôïng thì Thuyû caøng 13 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com kieät. Nhö vaäy caùch hay nhaát laø khoâng ñaët hoà nöôùc hay hoà caù maø neân ñaët nhöõng vaät baèng Kim loaïi ñeå taïo haønh Kim vì Kim moät maët khaùc cheá bôùt Moäc, moät maëc sinh ra Thuyû. Baèng lyù luaän aáy, ta coù theå taïo ra ñöôïc söï caân baèng thuaän lôïi cho caù haønh vaø baûn meänh cuûa ngöôøi soáng trong caên nhaø ñoù. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÊN NHAØ LEÂN NGÖÔØI SOÁNG TRONG CAÊN NHAØ ÑOÙ NHÖ THEÁ NAØO? THEO NGUÕ HAØNH Chuùng ta ñaõ bieát, thuyeát Nguõ haønh cho moïi vaät ñeàu coù Haønh cuûa noù, caùc Haønh taùc ñoäng qua laïi, aûnh höôûng leân nhau theo pheùp sinh khaéc nhö nhaø hình theå noùc nhoïn Haønh Hoaû thuaän hôïp khi xaây caát ôû vuøng ñaát haønh Hoaû maø baát hôïp ôû ôû vuøng ñaát haønh Thuûy. Rieâng ñoái vôùi ngöôøi soánng trong moät caên nhaø thì Haønh cuûa caên nhaø cuõng seõ coù taùc ñoäng aûnh höôûng leân Haønh cuûa caên nhaø ñoù. Nhö theá chuùng ta thaáy khoa Phong thuyû raát chi li, phöùc taïp chôù khoâng ñôn giaûn phieán dieän ñöôïc. Söï lieân hoaøn taùc ñoäng qua laïi cuõng gioáng nhö aûnh höôûng cuûa caùc sao vaø caùc cung trong laù soá Töû vi vaäy Ngöôøi meänh Hoaû ôû trong caên nhaø Haønh Moäc hay haønh Hoûa( löôõng Hoaû) lôïi hôn laø ôû trong caên nhaø haønh Thuyû chaúng haïn. Ngöôøi meänh Moäc soáng trong caên nhaø haønh Hoûa thì hay ñau oám, hao taùn tieàn baïc chaúng thaáy Sinh nhaäp ( laáy vaøo, thu vaøo) maø chæ coù Sinh xuaát ( hao taøi, thaát thoaùt) maø thoâi ( lyù do laø Moäc bò sinh ra Hoaû) Ngöôøi meänh Kim thích hôïp vôùi caên nhaø haønh Thoå hôn caû thoå vì Thoå sinh Kim, ñöôïc sinh nhaäp. Traùi laïi ngöôøi haønh Kim kî caên nhaø Haønh Thuyû( thaønh vaùch uoán löôïn) vì Kim bò sinh Thuûy( Kim loaïi chaûy ra nöôùc: bieåu töôïng cuûa hao taùn, thaát thoaùt. Ngöôøi meänh Thuyû ôû caên nhaø haønh Kim seõ baát lôïi vì ñöôïc sinh nhaäp. Traùi laïi ôû nhaø Haønh Thoå thöôøng hay bò trôû ngaïi ngaên chaën vì Thoå chaën Thuyû. Neáu ôû nhaø Haønh Thuûy hay quanh vuøng coù soâng hoà ao, bieån cuõng toát. Ngöôøi meänh Thoå ôû caên nhaø haønh Thoå seõ thuaän vì löôõng Thoå haønh sôn( toát ). Neáu soáng trong caên nhaø coù daïng theå Haønh Hoûa seõ raát toát vì Hoaû sinh Thoå ñeå Thoå sinh Kim: khaù giaû, tieàn baïc vaøo nhieàu. Nhöng neáu ôû nhaø Haønh Kim, Moäc, Thuyû ñeàu baát lôïi. 14 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com 15 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com TÌM HÖÔÙNG CAÊN NHAØ HÔÏP VÔÙI TUOÅI MÌNH Höùông nhaø thuaän hôïp hay khoâng laø tuyø theo tuoåi. Moãi ngöôøi coù 4 höôùng toát vaø 4 höôùng xaáu Ví duï: ngöôøi tuoåi Canh Daàn ( 1950) coù 4 höôùng toát laø Taây, Taây Baéc, Taây Nam, Ñoâng Baéc, höôùng toát nhaát laø Taây Nam,. Boán höôùng xaáu laø Chaùnh Ñoâng, chaùnh Nam, chaùnh Baéc hay Ñoâng Nam. Xaáu nhaát laø höôùng chaùnh Baéc( tuyeät meänh) Ngöôøi Giaùp Thình sinh naêm 1964 coù 4 höôùng toát laø Chaùnh Ñoâng, chaùnh Nam, chaùnh Baéc vaø Ñoâng Nam. Höôùng toát nhaát cho tuoåi naøy laø höôùng chaùnh Nam. Coøn 4 höôùng xaáu nhaát Taây, Taây Baéc, Taây Nam, Ñoâng Baéc. Höôùng xaáu nhaát laø höôùng Taây Baéc( tuyeät meänh) Khi tìm höôùng ta caên cöù vaøo naêm sinh vaø tuoåi ñeå xem thöû mình thuoäc cung naøo cuûa 8 cung trong Baùt quaùi Taùm cung trong Baùt quaùi goàm: Kieàn, Khaûm, Caán, Chaán, Toán, Ly, Khoân, Ñoaøi. Boán cung Kieàn, Caán, Khoân, Ñoaøi thuoäc 4 höôùng thuaän laø Taây, Taây Baéc, Taây Nam, Ñoâng Baéc (goïi chung laø Taây töù traïch) Boán cung Khaûm, Chaán, Toán, Ly thuoäc 4 höôùng thuaän laø chaùnh Ñoâng, chaùnh Nam, chaùnh Baéc, Ñoâng Nam (goïi chung laø Ñoâng töù traïch). Ñieàu caàn löu yù laø nam nöõ ñoâi khi cuøng tuoåi nhöng cung höôùng coù theå khaùc bieät nhau. Ví duï tuoåi Maäu Thaân: Nam cung Khoân thuoäc Taây töù traïch, Nöõ cung Khaûm thuoäc Ñoâng töù traïch. Khi xem cung höôùng caên nhaø thì neáu gia chuû laø 2 vôï choàng thì phaûi xem höôùng theo tuoåi ngöôøi choàng vì ngöôøi xöa cho raèng choàng laø Döông, vôï nöõ laø Aâm- duø cho ngöôøi vôï boû tieàn ra mua caên nhaø thì ngöôøi choàng vaãn xem nhö laø chuû nhaân caên nhaø. Chæ khi naøo 2 vôï choàng ñoù môû tieäm, ngöôøi vôï ñöùng baùn coøn ngöôøi choàng ñi laøm nôi khaùc thí luùc baáy giôø, neáu muoán xem höôùng cô sôû aáy cho 2 vôï choàng thì ta laïi phaûi döïa vaøo tuoåi ngöôøi vôï ñeå tính cung höôùng thuaän hôïp. Neáu ngöôøi choàng chuû trì tröïc tieáp ñöùng ra laøm aên ngay taïi cô sôû aáy thì tính theo tuoåi choàng. Neáu caû 2 vôï choàng cuøng ñöùng baùn thì cuõng laáy cung höôùng cuûa choàng. Caàn neân nhôù ñieàu naøy cho kyõ keûo laàm loän. Neáu thueâ moät ngöôøi ñeå ñöùng laøm chuû tröïc tieáp ñieàu haønh cô sôû, 2 vôï choàng khoâng ra ñoù buoân baùn thì phaûi tính cung höôùng toát xaáu döïa vaøo naêm sinh, tuoåi vaø cung höôùng ngöôøi aáy chöù khoâng phaûi 2 vôï choàng. Tröôøng hôïp caên nhaø 2 vôï choàng mua ñeå cho thueâ chôù khoâng ôû thì cung höôùng caên nhaø naøy aûnh höôûng leân ngöôøi tôùi thueâ chôù khoâng phaûi tính theo tuoåi cuûa 2 vôï choàng coù nhaø cho thueâ. Cuõng caàn bieát theâm laø ñoâi khi 2 vôï choàng cuøng thuoäc Ñoâng töù traïch hay cuøng thuoäc Taây töù traïch caû. Khi aáy neáu ôû nhaø hay môû tieäm khaùc höôùng thì söï baát lôïi seõ taêng hôn. Neáu ñöôïc may maén cuøng höôùng thì söï toát seõ nhieàu hôn theâm. Nhö vaäy ñeå coù saün trong ñaàu höôùng thuaän cho mình, quyù vò haõy ñoïc laïi caùch tìm höôùng döïa theo baûng lieät keâ naêm sinh tuoåi vaø cung höôùng ñeå xem mình thuoäc vaøo Ñoâng töù traïch hay Taây töù traïch – Ñoù laø phaàn ñaïi cöông cô baûn nhaát veà cung höôùng caàn bieát theo Phong thuyû. 16 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông www.tuviglobal.com BAÛNG CHÆ HÖÔÙNG THEO NAÊM SINH, TUOÅI VAØ BAÛN MEÄNH MUOÁN BIEÁT HÖÔÙNG NHAØ CUÛA MÌNH LAØ HÖÔÙNG NAØO QUYÙ VÒ HAÕY DÖÏA THEO NAÊM SANH ÑEÅ TÌM QUA BAÛNG LIEÄT KEÂ DÖÔÙI ÑAÂY 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 Canh Tyù Taân Söûu Nhaâm Daàn Quyù Maõo Giaùp Thìn Aát Tî Bính Ngoï Ñinh Muøi Maäu Thaân Kyû Daäu Canh Tuaát Taân Hôïi Nhaâm Tyù Quyù Söûu Giaùp Daàn Aát Maõo Bính Thìn Ñinh Tî Maäu Ngoï Kyû Muøi Canh Thaân Taân Daäu Nhaâm Tuaát Quyù Hôïi Giaùp Tyù Aát Söûu Bính Daàn Bích thöôïng Thoå Kim baïch Kim Phuùc ñaêng Hoaû Thieân haø Thuyû Ñaïi traïch Thoå Xoa xuyeán Kim Tang ñoá Moäc Ñaïi khueâ Thuyû Sa trung Thoå Thieân thöôïng Hoaû Thaïch löïu Moäc Ñaïi haûi Thuyû Haûi trung Kim Lö trung Hoaû Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán 17 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Ñinh Maõo Maäu Thìn Kyû Tî Canh Ngoï Taân Muøi Nhaâm Thaân Quyù Daäu Giaùp Tuaát Aát Hôïi Bính Tyù Ñinh Söûu Maäu Daàn Kyû Maõo Canh Thìn Taân Tî Nhaâm Ngoï Quyù Muøi Giaùp Thaân Aát Daäu Bính Tuaát Ñinh Hôïi Maäu Tyù Kyû Söûu Canh Daàn Taân Maõo Nhaâm Thìn Quyù Tî Giaùp ngoï Aát Muøi Bính Thaân Ñinh Daäu Maäu Tuaát Kyû Hôïi Canh Tyù Taân Söûu Nhaâm Daàn Quyù Maõo Giaùp Thìn Aát Tî Bính Ngoï Ñinh Muøi Maäu Thaân Kyû Daäu Canh Tuaát Taân Hôïi Ñaïi laâm Moäc Loä baøng Thoå Kieám phong Kim Sôn daàu Hoaû Giaûn haï Thuyû Thaønh ñaàu Thoå Baïch laïp Kim Döông lieãu Moäc Tuyeàn trung Thuyû Oác thöôïng Thoå Thích lòch Hoaû Toøng baù Moäc Tröôøng löu Thuyû Sa trung Kim Sôn haï Hoaû Bình ñòa Moäc Bích thöôïng Thoå Kim baïch Kim Phuùc ñaêng Hoaû Thieân haø Thuyû Ñaïi traïch Thoå Xoa xuyeán kim www.tuviglobal.com Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán 18 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nhaâm Tyù Quyù Söûu Giaùp Daàn Aát Maõo Bính Thìn Ñinh Tî Maäu Ngoï Kyû Muøi Canh Thaân Taân Daäu Nhaâm Tuaát Quyù Hôïi Giaùp Tyù Aát Söûu Bính Daàn Ñinh Maõo Maäu Thìn Kyû Tî Canh Ngoï Taân Muøi Nhaâm Thaân Quyù Daäu Giaùp Tuaát Aát Hôïi Bính Tyù Ñinh Söûu Maäu Daàn Kyû Maõo Canh Thìn Taân Tî Nhaâm Ngoï Quyù Muøi Giaùp Thaân Aát Daäu Bính Tuaát Ñinh Hôïi Maäu Tyù Kyû Söûu Canh Daàn Taân Maõo Nhaâm Thìn Quyù Tî Giaùp Ngoï Aát Muøi Bính Thaân Tang ñoá Moäc Ñaïi khueâ thuyû Sa trung Thoå Thieân thöôïng hoaû Thaïch löïu Moäc Ñaïi haûi Thuyû Haûi trung Kim Lö trung Hoaû Ñaïi laâm Moäc Loä baøng Thoå Kieám phong Kim Sôn daàu Hoaû Giaûn haï Thuyû Thaønh ñaàu Thoå Baïch laïp Kim Döông lieãu Moäc Tuyeàn trung Thuyû Oác thöôïng Thoå Thích lòch Hoaû Toøng baù Moäc Tröôøng löu Sa trung Kim Sôn haï Hoaû www.tuviglobal.com Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Khaûm Ly Caán Ñoaøi Ly Khoân Toán Chaán Khoân Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán 19 CẨM NANG PHONG THỦY – Đòan Văn Thông 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ñinh Daäu Maäu Tuaát Kyû Hôïi Canh Tyù Taân Söûu Nhaâm Thaàn Quyù Maõo Giaùp Thìn Aát Tyù Bình ñòa Moäc Bích thöôïng Thuyû Kim baïch Kim Phuùc ñaêng Hoaû www.tuviglobal.com Khaûm Ly Caán Ñoaøi Kieàn Khoân Toán Chaán Khoân Caán Kieàn Ñoaøi Caán Ly Khaûm Khoân Chaán Toán DUØNG LA BAØN XAÙC ÑÒNH HÖÔÙNG NHAØ Tröôøng hôïp caùc nhaø Phong thuyû ñoâi khi caàn bieát theâm nhöõng ñieåm töông quan veà sao, meänh, caùc queû töông öùng trong Kinh dòch neân hoï thöôøng duøng loaïi La Baøn coù nhieàu voøng ñoàng taâm phaân chia nhieàu laõnh vöïc. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi bình thöôøng muoán bieát ñaïi cöông höôùng caên nhaø thì hoï chæ caàn mua moät caùi la baøn ñôn giaûn reû tieàn taïi caùc sieâu thò, caùc tieäm taïp hoaù laø ñöôïc thoâi. Phöông thöùc xaùc ñònh höôùng qua la baøn raát deã nhöng vaãn coù ngöôøi vì chöa quen neân xaùc ñònh sai laïc. Treân la baøn coù kim chæ höôùng Baéc thöôøng sôn maøu ñoû. Vì theá khi ñaët la baøn xuoáng, thaáy kim maøu ñoû chæ veà ñaâu thì ñoù laø höôùng Baéc. Khi ñoù nhôù traùnh ñaët la baøn gaàn vaät duïng kim loaïi vì seõ laøm leäch kim nam chaâm cuûa la baøn khieán chæ sai höôùng. 20
- Xem thêm -