Tài liệu Cải cách hành chính

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

!"#$%#&'$()*+$,)-. Anonymous, 1996. "Nh÷ng ghi chÐp cña Nhãm Tµi trî vÒ c¸c vÊn ®Ò thùc hiÖn ODA". B¸o c¸o ®Æc biÖt ®­îc Nhãm Tµi trî so¹n th¶o cho ChÝnh phñ ViÖt Nam. Anonymous, 1998. Thùc hiÖn vµ ph©n cÊp ODA. B¸o c¸o cña Liªn HiÖp Quèc t¹i ViÖt Nam, KiÓm ®iÓm kh«ng chÝnh thøc gi÷a kú cña Nhãm T­ vÊn, 14-15 th¸ng 6 n¨m 1998, HuÕ. Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸, 1998. "Danh môc c¸c dù ¸n vèn vay, 1993-1998" . CARE 1997. Hµnh ®éng cña n«ng d©n ®Ó qu¶n lý tµi nguyªn (FARM) - huyÖn Phó Yªn, ViÖt Nam, Giai ®o¹n 2, th¸ng Giªng 1997 ®Õn th¸ng M­êi hai 2001. Carew Reid, J. 1998. §¸nh gi¸ sù tiÕn bé trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam. Tµi liÖu th¶o luËn. Dù ¸n N¨ng lùc 21 cho ViÖt Nam. Bé KH&§T vµ UNDP. CIDA, 1998. C¸c häat ®éng liªn quan ®Õn m«i tr­êng cña CIDA/IDRC t¹i ViÖt Nam. B¸o c¸o tham luËn cho Dù ¸n M«i tr­êng ViÖt Nam Cana®a, Giai ®o¹n 2. ViÖn Qu¶n lý Kinh tÕ Trung ­¬ng 1996. Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 1996. Hµ Néi ViÖn Qu¶n lý Kinh tÕ Trung ­¬ng 1997. Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 1997. Hµ Néi ViÖn Qu¶n lý Kinh tÕ Trung ­¬ng 1998. Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 1998. Hµ Néi Danida, 1996. Dù ¸n CÊp n­íc Thµnh phè H¹ Long, V¨n kiÖn dù ¸n. Danida, 1998. Ch­¬ng tr×nh B¶o vÖ M«i tr­êng vµ Qu¶n lý Tµi nguyªn thiªn nhiªn t¹i ViÖt Nam, §oµn X©y dùng Ch­¬ng tr×nh. Dù th¶o B¸o c¸o chÝnh. Danida vµ Bé Thñy s¶n, 1998. Tãm t¾t Qui ho¹ch Tæng thÓ ngµnh Thñy s¶n ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. David T.J. vµ ctv, 1994. CÈm nang vÒ C«ng ­íc Ramsar: H­íng dÉn C«ng ­íc vÒ C¸c vïng ®Êt ngËp n­íc cã tÇm quan träng quèc tÕ, ®Æc biÖt nh­ lµ n¬i c­ tró cña c¸c loµi chim n­íc. Gland, Thôy SÜ: V¨n phßng C«ng ­íc Ramsar. §Æng Huy Huúnh, 1998. Ph©n vïng ®Þa sinh häc vµ hÖ thèng rõng ®Æc dông ë ViÖt Nam. Trong Nghiªn cøu vÒ ViÖt Nam, sè 3. NXB ThÕ giíi. §inh V¨n S©m, 1998. Qu¶n lý m«i tr­êng ë ViÖt Nam EC-Dù ¸n B¶o tån thiªn nhiªn vµ L©m nghiªp x· héi, 1997. Tháa thuËn vÒ tµi chÝnh Ch­¬ng tr×nh B¶o tån vµ HiÖu suÊt N¨ng l­îng, 1998. KÕ ho¹ch tæng thÓ cho B¶o tån vµ HiÖu suÊt N¨ng l­îng - Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn N¨ng l­îng Toµn diÖn cho ViÖt Nam. Ch­¬ng tr×nh B¶o tån vµ HiÖu suÊt N¨ng l­îng, 1998. Khu«n khæ thùc hiÖn, B¸o c¸o cuèi cïng chña Giai ®äan 3A. FINNIDA, 1997. Ch­¬ng tr×nh Hîp t¸c Ph¸t triÓn cña PhÇn Lan t¹i ViÖt Nam. GEF, 1998. Tãm t¾t b¸o c¸o Nghiªn cøu vÒ C¸c bµi häc tõ nh÷ng dù ¸n GEF. Tæng côc Thèng kª, 1991. Tæng ®iÒu tra d©n sè ViÖt Nam n¨m 1989. Ph©n tÝch chi tiÕt c¸c kÕt qu¶ mÉu. Hµ Néi. Tæng côc Thèng kª, 1995. Niªn gi¸m thèng kª n¨m 1994. Hµ Néi. Tæng côc Thèng kª, 1996. Niªn gi¸m thèng kª n¨m 1995. Hµ Néi. 227 Tæng côc Thèng kª, 1997. Niªn gi¸m thèng kª n¨m 1996. Hµ Néi. Tæng côc Thèng kª, 1998. Niªn gi¸m thèng kª n¨m 1997. Hµ Néi. Tæng côc Thèng kª, 1999. Niªn gi¸m thèng kª n¨m 1998. Hµ Néi. ChÝnh phñ ViÖt Nam, 1991. KÕ ho¹ch quèc gia vÒ M«i tr­êng vµ Ph¸t triÓn l©u bÒn 1991 2000: Khu«n khæ hµnh ®éng. ChÝnh phñ ViÖt Nam, 1995. KÕ ho¹ch Hµnh ®éng Quèc gia vÒ §a d¹ng sinh häc. ChÝnh phñ ViÖt Nam, 1997. NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Qui chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc. Hµ Néi. ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ UNIDO, 1997. Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c gi÷a CHXHCN ViÖt Nam vµ UNIDO cho ba n¨m 1998 2000. Hµ Néi. GTZ 1996. Ch­¬ng tr×nh thÝ ®iÓm nh­ lµ mét c«ng cô h­íng tíi dù ph¸t triÓn n¨ng lùc cho c¸c c¸ch tiÕp cËn m«i tr­êng trong hîp t¸c kü thuËt. Nhãm lµm viÖc sè 6, B¸o c¸o sè 2 cho Héi th¶o Quèc tÕ cña OECD/DAC vÒ X©y dùng N¨ng lùc M«i tr­êng, Rome, 4-6 th¸ng 12 n¨m 1996. C«ng ty CÊp n­íc H¶i Phßng, 1998. B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh cÊp n­íc ë Thµnh phè H¶i Phßng. Tr­êng §¹i häc Khoa häc Kü thuËt Hång K«ng, Côc KiÓm l©m vµ WWF, 1998. C¸c ­u tiªn vÒ §a d¹ng sinh häc vïng ven biÓn ViÖt Nam. Kû yÕu Héi th¶o vÒ C¸c ­u tiªn ®a d¹ng sinh häc vïng ven biÓn ë ViÖt Nam, Hµ Néi, 4-6 th¸ng 11 n¨m 1997. Hopkins, S. 1995. B¸o c¸o §¸nh gi¸ dù ¸n vÒ ®ª biÓn cña OXFAM Anh vµ Ireland. Huizenga, C vµ D. Kramer 1996. Qu¶n lý Dù ¸n Ph¸t triÓn N¨ng lùc M«i tr­êng: Kinh nghiÖm vµ th¸ch thøc trong Hîp t¸c Ph¸t triÓn Hµ Lan. Nhãm c«ng t¸c sè 6, B¸o c¸o sè 6 cho Héi th¶o cña OECD/DAC vÒ Ph¸t triÓn N¨ng lùc M«i tr­êng, Rome, 4-6 th¸ng 12 n¨m 1996. Quü tiÒn tÖ Quèc tÕ 1998. ViÖt Nam: C¸c vÊn ®Ò lùa chän vµ C¸c phô lôc thèng kª. B¸o c¸o cña chuyªn viªn sè 98/30, Washington D.C. IUCN ViÖt Nam 1998. C¸c vÊn ®Ò vµ nh÷ng quan t©m vÒ qu¶n lý m«i tr­êng ë ViÖt Nam. B¸o c¸o ®¸nh gi¸. IUCN ViÖt Nam 1998. Ch­¬ng tr×nh IUCN ViÖt Nam giai ®o¹n 1998 - 2000. IUCN ViÖt Nam, 1998. Qu¶n lý vµ qui ho¹ch hÖ thèng c¸c khu b¶o tån cña ViÖt Nam. B¸o c¸o cho Côc KiÓm l©m, Bé NN&PTNN vµ IUCN ViÖt Nam. IUCN ViÖt Nam, 1999. Qu¶n lý vïng ®Öm ë ViÖt Nam Jamieson, N.L., Lª Träng Cóc vµ A.T.Rambo, 1998. Nh÷ng th¸ch thøc trong ph¸t triÓn miÒn nói ViÖt Nam. Trung t©m §«ng-T©y, B¸o c¸o sè 6, Hawaii. JICA, 1998. Nghiªn cøu C¶i thiÖn M«i tr­êng Thµnh phè Hµ Néi. B¸o c¸o ban ®Çu. Margulis, S vµ Vetleseter T, 1996. X©y dùng n¨ng lùc m«i tr­êng: liÖu cã thÓ thùc hiÖn ®­îc kh«ng ?. Quan ®iÓm cña WB vµ mét sè n­íc nhËn viÖn trî. Nhãm c«ng t¸c, B¸o c¸o sè 8 cho Héi th¶o cña OECD/DAC vÒ Ph¸t triÓn N¨ng lùc M«i tr­êng, Rome, 4-6 th¸ng 12 n¨m 1996. Bé NN&PTNT, 1998. Tãm t¾t KÕ ho¹ch thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh quèc gia trång 5 triÖu hecta r­ïng, 1998 - 2010. 228 Bé NN&PTNT/UNDP/Héi ®ång d©n sè, 1998. Héi th¶o quèc tÕ vÒ Di d©n néi ®Þa: Nh÷ng liªn can ®Õn chÝnh s¸ch di d©n cña ViÖt Nam. Kû yÕu héi th¶o. Mercker, H. 1996. Dù ¸n ®µo t¹o nh»mthóc ®©y hµnh chÝnh m«i tr­êng t¹i cÊp khu vùc ë ViÖt Nam. Nhãm c«ng t¸c sè 2, B¸o c¸o sè 5 cho Héi th¶o cña OECD/DAC vÒ Ph¸t triÓn N¨ng lùc M«i tr­êng, Rome, 4-6 th¸ng 12 n¨m 1996. Bé Y tÕ, 1998. Kû yÕu Héi th¶o Khoa häc Quèc gia lÇn thø 3 vÒ Y häc Lao ®éng, hµ Néi. Moore, Mick, vµ ctv 1996. QuyÒn lµm chñ trong Ch­¬ng tr×nh viÖn trî cña PhÇn Lan - B¸o c¸o ®¸nh gi¸. Helsinki: Bé Ngo¹i Giao, PhÇn Lam. Morrison, E. vµ Dubois, O. 1998. KÕ sinh nhai bÒn v÷ng t¹i vïng cao ViÖt Nam: Giao ®Êt vµ h¬n thÕ n÷a. IIED, Lo¹t b¸o c¸o vÒ L©m nghiÖp vµ Sö dông ®Êt, Sè 14. Bé KH&§T vµ UNDP, 1997. G¾n c¸c quan t©m vÒ m«i tr­êng vµo qui ho¹ch ®« thÞ. Dù ¸n N¨ng lùc ViÖt Nam 21. Bé KH&§T vµ UNDP, 1997. G¾n c¸c quan t©m vÒ m«i tr­êng vµo chÝnh s¸ch kinh tÕ. Dù ¸n N¨ng lùc ViÖt Nam 21. Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn vïng s«ng Mªk«ng, 1996. Th«ng tin vÒ Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn vïng s«ng Mªk«ng giai ®o¹n 1996-2000. ñy ban quèc gia vÒ d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh, 1998. Dù b¸o d©n sè theo chØ tiªu ch­¬ng tr×nh cho 61 tØnh vµ thµnh phè ®Õn n¨m 2020. Hµ Néi: NXB Thèng kª. ñy ban vÒ IUCN cña Hµ Lan. Kh«ng râ n¨m. V¨n kiÖn cuèi cïng cña Dù ¸n B¶o tån rõng ngËp mÆn ë huyÖn Tiªn Yªn cña ViÖt Nam. NguyÔn Minh Tó 1998. Kinh tÕ ViÖt Nam tr­íc thÒm thÕ kû 21 - Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc. Hµ Néi: NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. NguyÔn Ng« Hµo, 1998. B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh ®Êt n«ng nghiÖp vµ khu vùc n«ng th«n cña ViÖt Nam. Dù ¸n cña UNDP VIE/96/006. NguyÔn Ngäc Lung, 1996. Trång c©y c«ng nghiÖp vµ t­¬ng lai ph¸t triÓn cña nã. Trong Kû yÕu Héi th¶o quèc gia vÒ t¨ng c­êng c¸c ch­¬ng tr×nh trång c©y c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam, Pleiku, tØnh Gia Lai, ViÖt Nam, 9 ®Õn 11 th¸ng Giªngn¨m 1996. Oepen, M. vµ NguyÔn §×nh Hße, 1997. KhuyÕn khÝch Hµnh chÝnh vµ ThÓ chÕ M«i tr­êng ë ViÖt Nam. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. OXFAM UK vµ Ireland ViÖt Nam, 1997. Tãm t¾t B¸o c¸o KiÓm ®iÓm dù ¸n ®ª b¶n Hoµng §×nh, huyÖn Kú Anh, tØnh Hµ TÜnh. Ph¹m Minh H¹c, 1998. Gi¸o dôc ViÖt Nam ThÕ giíi. HiÖn tr¹ng vµ ViÔn c¶nh t­¬ng lai. Hµ Néi: NXB Ph¹m ThÞ NhËt, 1998. B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn IPM ë ViÖt Nam. B¸o c¸o tr×nh bµy t¹i Héi th¶o vÒ IPM, 29 30 th¸ng 9 n¨m 1998. Hµ Néi. Pomerlau, C vµ G. Greene, 1996. Ph¸t triÓn n¨ng lùc vÒ qu¶n lý m«i tr­êng. C¸ch tiÕp cËn h­íng tíi sù trî gióp cã hiÖu qu¶ h¬n trong lÜnh vô­c m«i tr­êng. Tµi liÖu c«ng t¸c cña CIDA. Randel, J. vµ T.German (hiÖu ®Ýnh), 1997. Thùc tiÔn cña viÖn trî. KiÓm ®iÓm kh¸ch quan vÒ hîp t¸c ph¸t triÓn giai ®äan 1997-1998. Hµ Néi: Eurostep vµ ICVA. 229 Roop, Jay, A.Bansgrove vµ Sarah England (hiÖu ®Ýnh), 1994. B¸o c¸o vÒ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng biÓn vµ ven biÓn cña ViÖt Nam - 1994. B¸o c¸o so¹n th¶o cho Ch­¬ng tr×nh Hîpt ¸c vÒ BiÓn cña ViÖt Nam vµ Cana®a. Hµ Néi: C«ng ty ESSA vµ Côc MT/ViÖt Nam. Schertenleib, R, Thuren, A vµ L©m Minh TriÕt, 1997. KiÓm ®iÓm dù ¸n vµ Ph¸t triÓn chiÕn l­îc vÒ x©y dùng n¨ng lùc trong gi¸o dôc ®¹i häc, nghiªn cøu vµ quan tr¾c trong lÜnh vùc khoa häc vµ c«ng nghÖ m«i tr­êng ë ViÖt Nam. Bern, Thôy SÜ:SDC. SDC, 1998. Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c víi ViÖt Nam. B¸o c¸o tãm t¾t. SDC vµ Bé NN&PTNT,1997. Ch­¬ng tr×nh Hç trî L©m nghiÖp x· héi, giai ®o¹n 01.10.1997 31.12.2001. V¨n kiÖn dù ¸n . SDC vµ Bé GD&§T, 1998. X©y dùng n¨ng lùc cho Gi¸o dôc, §µo t¹o vµ Nghiªn cøu vÒ Khoa häc vµ C«ng nghÖ M«i tr­êng ë miÒn B¾c ViÖt Nam. V¨n kiÖn dù ¸n. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn vïng h¹ l­u vùc s«ng Mªk«ng. M« t¶ dù ¸n. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn vïng h¹ l­u vùc s«ng Mªk«ng . M« t¶ dù th¶o dù ¸n ë §¾c L¾c. UNDP, 1996. Qu¶n lý m«i tr­êng ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh, v¨n kiÖn dù ¸n VIE/96/023. UNDP, 1996. B¸o c¸o Ph¸t triÓn Con ng­êi 1996. New ûok: UNDP. UNDP, 1996. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ dù ¸n VIE/93/001. UNDP, 1997. B¸o c¸o Ph¸t triÓn Con ng­êi 1997. New York: UNDP. UNDP, 1997. Gi¸o dôc m«i tr­êng trong c¸c tr­êng phæ th«ng ë ViÖt Nam. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ dù ¸n VIE/95/041. UNDP, 1997. Hå s¬ ch­¬ng tr×nh ViÖt Nam. UNDP, 1998. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ dù ¸n B¶o vÖ m«i tr­êng vïng khai th¸c than ®¸ lé thiªn ë Qu¶ng Ninh, VIE/95/003. UNDP, 1998. B¸o c¸o kÕt thóc dù ¸n Gi¶m thiÓu « nhiÔm c«ng nghiÖp ë §ång Nai, VIE/95/053. UNDP, 1998. B¸o c¸o kÕt thóc dù ¸n Gi¶m thiÓu « nhiÔm c«ng nghiÖp ë ViÖt Tr×, VIE/95/019. UNDP, 1998. Tæng quan vÒ Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc t¹i ViÖt Nam. UNDP, 1998. C¸c ®éng th¸i cña di d©n néi bé ë ViÖt Nam. B¸o c¸o th¶o luËn sè 1 cña UNDP, Hµ Néi, ViÖt Nam. UNDP vµ Bé KH&§T, 1996. TrÝch yÕu c¸c dù ¸n vÒ m«i tr­êng t¹i ViÖt Nam 1985 Néi: UNDP vµ Bé KH&§T. 1995. Hµ UNIDO, 1998. Trung t©m s¶n xuÊt s¹ch quèc gia, V¨n kiÖn dù ¸n VIE/96/063. UNIDO, 1998. ViÖt Nam Hå s¬ c¸c dù ¸n ®ang thùc hiÖn vµ ®ang duyÖt. Hµ Néi. Van der Poel, P. 1998. SFDP lµ g× ?. B¶n tin sè 1 cña SFDP. Dù ¸n m«i tr­êng ViÖt Nam Cana®a (VCEP), 1998. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hµng n¨m lÇn thø hai. 230 Trung t©m s¶n xuÊt s¹ch ViÖt Nam, 1998. B¸o c¸o s¬ khëi ban ®Çu cña dù ¸n VIE/96/063,Hµ Néi. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, 1998. ChØ thÞ vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, ChØ thÞ sè 36-CT/TW, Hµ Néi. Ch­¬ng tr×nh IPM quèc gia cña ViÖt Nam. Vietnam Th«ng tin cho giai ®o¹n th¸ng 8 n¨m 1992 ®Õn th¸ng 5 n¨m 1996. Danh b¹ c¸c Tæ chøc NGO t¹i ViÖt Nam 1998 - 1999. Whitten, M.J. 1995. Ch­¬ng tr×nh IPM quèc gia trªn lóa, ViÖt Nam 1993 - 1995 - §¸nh gi¸ gi÷a kú cho FAO. Ng©n hµng ThÕ giíi, 1995. ViÖt Nam - C¸c ­u tiªn vÒ chÝnh s¸ch vµ ch­¬ng tr×nh m«i tr­êng trong nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ®ang chuyÓn ®æi. B¸o c¸o sè 13200-VN. Ng©n hµng ThÕ giíi, 1997. Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam: Dù ¸n b¶o vÖ rõng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Washington D.C. Ng©n hµng ThÕ giíi, 1997. ViÖt Nam: §Çu t­, ThÓ chÕ vµ §¸nh gi¸ tæng quan chÝnh s¸ch cho ngµnh n¨ng l­îng, Washington D.C. Ng©n hµng ThÕ giíi, 1998. C¶i thiÖn ph¸t triÓn n«ng th«n ë ViÖt Nam : TÇm nh×n vµ ChiÕn l­îc Hµnh ®éng. Hµ Néi: Ng©n hµng ThÕ giíi, ViÖt Nam. . Ng©n hµng ThÕ giíi, 1998. LËp b¶n ®å c¸c tæ chøc m«i tr­êng vµ khoa häc x· héi cã tiÒm n¨ng ®¸nh gi¸ m«i tr­êng vµ x· héi, B¸o c¸o cuèi cïng, OBA2095. Ng©n hµng ThÕ giíi, 1998. Trî gióp kü thuËt vµ cè vÊn cho ng¨n ngõa « nhiÔm c«ng nghiÖp, V¨n kiÖn dù ¸n IP4. Ng©n hµng ThÕ giíi, 1998. ViÖt Nam V­¬n lªn tõ thö th¸ch. B¸o c¸o vÒ Kinh tÕ cña WB cho Héi nghÞ Nhãm t­ vÊn cho ViÖt Nam, 7-8 th¸ng 12 n¨m 1998. WWF Ch­¬ng tr×nh §«ng D­¬ng, 1998. §­êng biªn giíi - §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh bu«n b¸n ®éng vËt hoang d· ë ViÖt Nam. B¶n th¶o b¸o c¸o. WWF Ch­¬ng tr×nh §«ng D­¬ng, 1998. Di d©n vµ viÖc sö dông tµi nguyªn. Nghiªn cøu vÒ nh÷ng ®éng th¸i cña d©n sè t¹i V­ên Quèc gia Yokdon vµ vïng phô cËn - tØnh §¾c L¾c. 231
- Xem thêm -