Tài liệu Cafe bar mondrian

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 212 |
  • Lượt tải: 1
loveydove

Đã đăng 4206 tài liệu

Mô tả:

LÔØI CAÛM ÔN  Qua quaù trình học tập tại trường Đaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Thaønh Phố Hồ Chí Minh cuøng với thời gian thực tập vaø ñi thöïc teá nhieàu nôi, nhờ sự hướng dẫn vaø chỉ bảo tận tình của caùc Thầy, Coâ ñaõ tạo đñiều kiện ñeå em nắm bắt đñược những kiến thức cơ bản, tiếp cận đñược thực tế vaø học đñựôc nhiều đñiều bổ ích. H Em xin chaân thaønh cảm ơn toaøn thể quí Thầy, Coâ trường Đaïi Hoïc Kyõ Thuaät C Coâng Ngheä Thaønh Phố Hồ Chí Minh, khoa Myõ Thuaät Coâng Nghieäp ngaønh Thieát Keá Noäi Thaát. Caùc thaày coâ ñaõ truyền ñạt cho em những kiến thức voâ U TE cuøng quí baùu. Nhất laø Thầy Đinh Anh Tuấn là giáo viên hướng dẫn em làm đồ án tốt nghiệp trong suốt thời gian qua. Em xin chuùc toaøn theå quí Thầy, Coâ trong tröôøng coù nhieàu söùc khoûe vaø H thaønh coâng. Sv. Töø Vieät Thaéng MUÏC LUÏC Trang 1 3 H U TE C H LÔØI MÔÛ ÑAÀU I. CHÖÔNG 1: TÌM HIEÅU VEÀ TRÖÔØNG PHAÙI NEO-PLASTICISM. 1.1. Khaùi nieäm Neo-plasticism. 1.2. Quaù trình hình thaønh, phaùt trieån Neo-plasticism. 1.2.1. Modrian – ngöôøi tieân phong cuûa tröôøng phaùi Neo-plasticism. 1.2.2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Neo-plasticism. 1.3. Hình thöùc theå hieän cuûa Neo-platicism. 11 1.3.1.Veà ñöôøng neùt. 1.3.2.Veà hình, maûng. 1.3.3.Maøu saéc. 1.3.4.AÙnh saùng. 1.4. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán Neo-plasticism. 17 1.4.1.Thaåm myõ xaõ hoäi. 1.4.2.Vaät lieäu. 1.4.3.Ñònh luaät veà thò giaùc. 1.5. ÖÙng duïng Neo-platicism trong moät soá lónh vöïc myõ thuaät. 24 1.5.1. Myõ thuaät taïo hình. 1.5.2. Myõ thuaät coâng nghieäp. 1.6. Xu höôùng. II.CHÖÔNG 2: 34 ÖÙNG DUÏNG CUÛA NEO-PLASTICISM TRONG KIEÁN TRUÙC, NOÄI THAÁT 2.1.ÖÙng duïng trong kieán truùc, noäi thaát. 2.1.1.Kieán truùc. 2.1.2.Noäi thaát: 2.1.3.Trang thieát bò noäi thaát. 2.2.Ñeà xuaát. III. ÖÙNG DUÏNG: 46 GIÔÙI THIEÄU HOÀ SÔ KIEÁN TRUÙC PHAÂN CHIA KHOÂNG GIAN MAËT BAÈNG TREÄT MAËT BAÈNG LÖÛNG * Caùc maët caét coâng trình: * Maët baèng boá trí noäi thaát: * Maët baèng traàn: 1. Nhiệm vụ thiết kế: 2. Phöông phaùp thieát keá: IV. KEÁT LUAÄN: 58 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ------------o0o----------- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP THIẾT KẾ NỘI THẤT 301 U TE C Chuyeân ngaønh: Maõ soá ngaønh: H (CAFE BAR MONDRIAN) H GVHD:Thầy.ĐINH ANH TUẤN SVTH: TỪ VIỆT THẮNG Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy 07 thaùng 07 naêm 2010 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑẠI HỌC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BOÄ MOÂN: THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN: TỪ VIỆT THẮNG MSSV: 106301115 NGAØNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT LÔÙP: 06DNT2 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: CAFE BAR MONDRIAN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… U TE C H 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phaàn höôùng daãn …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. H 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp : 22/03/2010 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 15/07/2010 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn 1/ Thaày. ÑINH ANH TUAÁN 2/ …………………………………………………………………… Noäi dung vaø yeâu caàu ĐATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ……………………………………….. Ñôn vò:……………………………………………………………………………….. Ngaøy baûo veä:……………………………………………………………………. Ñieåm toång keát:………………………………………………………………… Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp: ……………………………………………………. NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN H U TE C H ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Ñieåm soá baèng soá___________Ñieåm soá baèng chöõ._______________ TP.HCM, ngaøy…….thaùng………..naêm 2010 (GV höôùng daãn kyù vaø ghi roõ hoï teân) LÔØI MÔÛ ÑAÀU H U TE C H * Lyù do choïn ñeà taøi: Ngoaøi tính chaát caên baûn laø söï chuyeån ñoäng cuûa maøu saéc, baèng nhöõng aáp uû cuûa mình vaø mong muoán theå hieän nhöõng yù ñoà ñoät phaù môùi, em coøn ñaët vaán ñeà veà phong caùch tranh Mondrian thoâng qua söï chuyeån ñoäng cuûa hình khoái vaø aùnh saùng. Ñeå theå hieän quan nieäm ñoù, em ñaõ maïnh daïn choïn ñeà taøi toát nghieäp cuûa mình laø : “Cafe Bar Mondrian”. Vôùi moät ñeà taøi toát nghieäp, coù theå laø moät coâng trình, coù theå laø moät moâ hình kieåu maãu vaø coù theå laø moät chuyeân ñeà veà moät thaønh toá chuyeân moân naøo cuûa lónh vöïc thieát keá noäi thaát. Mondrian coøn khaù môùi meû ñoái vôùi quan nieäm cuûa ngöôøi daân Vieät Nam. Trong ñôøi soáng hieän taïi, giaù trò vaø tính ñaïi chuùng cuûa noù phaûi ñöôïc nhaø thieát keá ñaët teân vaø chæ ñònh vì phaàn lôùn ngöôøi daân Vieät Nam chöa theå chuû ñoäng nhaän ra ñöôïc phong caùch Mondrian. Neáu caùch thöùc nhaän daïng phong caùch naøy coøn chöa mang tính phoå caäp thì vieäc öùng duïng coøn laø moät khoaûng caùch raát xa. ÖÙng duïng Mondrian vaøo moät khoâng gian soáng ñieån hình laø moät thoâng ñieäp em mong muoán ñöôïc gôûi ñeán caùc baïn beø sinh vieân cuøng chuyeân ngaønh, quyù thaày coâ vaø ñoäi nguõ nhaø thieát keá chuyeân nghieäp ngoaøi xaõ hoäi veà nhöõng taâm huyeát vaø döï ñònh cuûa mình cho ñoà aùn toát nghieäp. Mondrian caàn nhöõng taùc phaåm nghieân cöùu vaø öùng duïng tieân phong ñeå coù theå daàn tìm ñeán nhöõng ngoùc ngaùch cuûa cuoäc soáng, ñaëc bieät laø ngheà thieát keá. Phong caùch tranh Mondrian vaø öùng duïng cuûa noù chöa ñöôïc ñaët vaán ñeà trong caùc ñoà aùn toát nghieäp tröôùc ñaây vaø cuõng chöa ñöôïc ñaët teân theo ñuùng tính chaát cuûa noù. Vì vaäy, ñoà aùn naøy cuõng coù theå laø caùch em tìm laïi tính ñaïi chuùng cho phong caùch tranh Mondrian. Khoâng gian cafe bar ñieån hình cuûa em thöïc chaát cuõng chæ khu vöïc saûnh ñoùn, khu vöïc cafe vip, saøn nhaûy, saân khaáu, cafe maùy laïnh, khu cafe saân vöôøn . . ., nhöõng khoâng gian cafe gaàn guõi, thaân quen cuûa con ngöôøi. Con ñöôøng nhanh nhaát ñeå phong caùch tranh Mondrian lan toûa vaø mang tính ñaïi chuùng vôùi ngöôøi daân Vieät Nam tröùôc tieân laø phaûi thoâng qua nhöõng khoâng gian cafe bar! * YÙ töôûng thieát keá khoâng gian cafe bar Mondrian. Thieát keá khoâng gian cafe bar theo phong caùch Mondrian. Trang 1 H U TE C H * Nghieân cöùu veà moät khoâng gian cafe. Chöùc naêng cuûa moät khoâng gian cafe. Caùch toå chöùc saép xeáp trong moät khoâng gian cafe. Caùc cuïm chöùc naêng chính. Caùch boá trí vaø phaân chia khu vöïc cho nhöõng cuïm chöùc naêng. Phaân luoàng giao thoâng trong khoâng gian cafe. Nhöõng yeâu caàu veà thaåm myõ cho moät quaùn cafe bar. Caùc phöông phaùp boá trí aùnh saùng, aâm thanh trong moät quaùn cafe bar. * ÖÙng duïng Mondrian trong cafe. Taäp trung nghieân cöùu phong caùch, tröôøng phaùi Neo-plasticism ñöôïc ñuùc keát, coâ ñoïng, caûm nhaän theo phong caùch rieâng vaø öùng duïng vaøo thieát keá cho coâng trình cafe bar. Tröôøng phaùi Neo-plasticism baûn thaân laø hieän ñaïi, do ñoù, maøu saéc, aùnh saùng, hình khoái, vaät lieäu xaùc ñònh ñôn giaûn, caùch ñieäu töø nhöõng vaät duïng trong cuoäc soáng ñôøi thöôøng, mang tính coâng naêng, thaåm myõ vaø hieäu quaû. Maëc duø ñaõù ra ñôøi töø laâu nhöng tính öùng duïng cuûa Neo-plasticism chöa cao ñoái vôùi Vieät Nam (vì vaên hoùa, khí haäu, tính caùch). Do ñoù muïc ñích muoán ñöa ra moät soá giaûi phaùp ñeå öùng duïng tröôøng phaùi Neo-plasticism vaøo caùc coâng trình cafe bar ôû Vieät Nam. Xaõù hoäi Vieät Nam ñang töøng böôùc phaùt trieån vaø hoäi nhaäp ña chieàu vôùi theá giôùi veà kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc, y teá, khoa hoïc kyõ thuaät,… Möùc soáng cuûa ngöôøi daân ngaøy moät cao, trình ñoä vaên hoùa vaø trình ñoä thaåm myõ cuõng ngaøy caøng phaùt trieån hôn. Nhu caàu veà moät khoâng gian noäi thaát cafe bar laø phuø hôïp vôùi cuoäc soáng, khoâng caàu kyø, phöùc taïp vaø mang giaù trò thaåm myõ cao caøng ñöôïc quan taâm hôn. Xu höôùng hieän ñaïi, ñôn giaûn, aán töôïng. Baøi toát nghieäp em muoán ñöa theâm nhöõng yù töôûng veà thieát keá noäi thaát vaø trang thieát bò noäi thaát döïa treân caùc taùc phaåm ñieâu khaéc cuûa tröôøng phaùi Neo-plasticism. Trang 2 I. CHÖÔNG 1: TÌM HIEÅU VEÀ TRÖÔØNG PHAÙI NEO-PLASTICISM. 1.1. Khaùi nieäm Neo-plasticism. Phaùt aâm: Neo•plasticism Giaûi nghóa: Neo : môùi, hieän ñaïi, ôû daïng môùi hôn, taân. Plasticism : tính taïo hình. Neo-plasticism: laø tröôøng phaùi tröøu töôïng coù söï caùch taân trong tính taïo hình döïa treân nhöõng tính chaát cô baûn cuûa tröôøng phaùi tröøu töôïng, tröôøng phaùi laäp theå coå ñieån. Neo-plasticism ñöôïc dòch sang tieáng vieät laø Taân Taïo Hình. H U TE C H 1.2. Quaù trình hình thaønh, phaùt trieån Neo-plasticism. 1.2.1. Modrian – ngöôøi tieân phong cuûa tröôøng phaùi Neo-plasticism. Pieter Cornelis "Piet" Mondrian, sau naêm 1912 ñoåi thaønh Mondrian (sinh ngaøy 7/3/1872 maát ngaøy 1/2/1944), laø moät hoïa só ngöôøi Haø Lan. Naêm 1892, khi troøn 20 tuoåi oâng ñaõ leân Amsterdam ñeå hoïc veõ. Naêm 1911, trieån laõm tranh cuûa oâng laàn ñaàu tieân ra maét coâng chuùng Amsterdam. Cuoái thaùng 12 thì oâng tôùi Paris. Naêm 1914, oâng trôû laïi queâ höông - Haø lan ñeå tham gia nhoùm ngheä só thuoäc ñòa ôû Laren. OÂng laø moät coäng taùc vieân quan troïng cuûa nhoùm De Stijl, do Theo van Doesburg saùng laäp. Naêm 1917, ñöôïc söï coâng taùc cuûa Theo Van Doesburg oâng ñaõ cho in soá ñaàu tieân cuûa tôø baùo De Stijl.Taïi ñaây Mondrian phaùt trieån moät theå loaïi môùi cuûa tröôøng phaùi tröøu töôïng goïi laø tröôøng phaùi Neo-Plasticism(tröôøng phaùi taân taïo hình). Theo oâng, hoäi hoïa khoâng neân chæ taùi hieän laïi moät caùch thoâ thieån nhöõng ñöôøng neùt cuûa vaät thaät, maø phaûi theå hieän vaät theå qua nhöõng ñöôøng neùt cô Trang 3 baûn nhaát cuøng vôùi linh hoàn ñaõ laøm neân vaät theå ñoù. Vôùi quan nieäm naøy, Mondrian ñaõ tieán tôùi söï ñôn giaûn toái ña nhöõng maøu saéc söû duïng trong tranh vaø nhöõng ñöôøng cong ñöôïc thay theá daàn baèng ñöôøng thaúng...Vì vaäy, tröôøng phaùi naøy cuûa Mondrian bao goàm moät heä thoáng caùc ñöôøng thaúng ngang, doïc vaø söû duïng 3 maøu saéc chính laø ñoû, vaøng, xanh. Naêm 1920, oâng baét tay vaøo vieát cuoán saùch "Neoplasticism". Naêm 1925, saùch cuûa oâng ñaõ ñöôïc in ôû Ñöùc. Naêm 1926 – 1931, Mondrian veõ tranh cho phoøng thö vieän rieâng. Cuõng taïi thôøi ñieåm naøy oâng baét ñaàu nghieân cöùu vaø ñöa ra ñöôïc nhöõng khaùi nieäm trong kieán truùc môùi vaø quy hoaïch ñoâ thò. Tranh veõ cuûa oâng ñöôïc nhieàu ngöôøi quan taâm vaø mua chuùng. OÂng ñöôïc môøi ñeå veõ tranh cho toøa thò chính thaønh phoá Hilversum. Naêm 1941, cuoán töï thuaät "Caùch nhìn hieän thöïc" cuûa oâng ñöôïc xuaát baûn. Naêm 1944, oâng bò vieâm phoåi vaø ñaõ qua ñôøi trong khi cuoán saùch cuoái cuøng cuûa oâng coøn dôû dang. H U TE C H 1.2.2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Neo-plasticism. Piet Mondrian tröôùc tieân chòu aûnh höôûng nhöõng maøu saéc röïc rôõ cuûa Van Gogh, roài chuyeån qua hình thöùc thay theá nhöõng maøu töï nhieân baèng nhöõng maøu nguyeân thuûy. Ngay töø nhöõng thôøi kyø ñaàu thaåm thöùc cuûa oâng roõ raøng nghieâng veà moät loái caáu truùc ñöôøng neùt vaø söï ñoái choïi chaët cheõ giöõa ñöôøng ñöùng vaø ñöôøng ngang. Bò cuoán theo caùc khuynh höôùng ngheä thuaät hieän ñaïi thôøi aáy, trong ñoù raát ñaùng keå tröôøng phaùi laäp theå (vôùi oâng laø moät moâ thöùc laäp theå phaân tích), oâng ñeán Paris naêm 1912, ôû ñaây oâng khaùm phaù Ceùzanne, Braque vaø Picasso. OÂng baét ñaàu ñi tìm nhöõng loái phaân rôøi hình thöùc, veõ tröøu töôïng (loaït tranh CAÂY) vaø sau ñoù vöôït qua caû kinh nghieäm tröøu töôïng ñeå ñaït tôùi moät ngheä thuaät baát keå thöïc taïi, saép xeáp lieàn nhau nhöõng ñöôøng thaúng vaø maøu saéc theo moät “loái bieåu hieän töï do nhöõng töông quan” nhöng vaãn giöõ “tính caùch töông ñoái vaø giôùi haïn”: ñöôøng neùt trong nhöõng “boá cuïc” ngaøy caøng ñôn giaûn vaø ñaày tính caùch vaø nhòp ñieäu cuûa oâng laø nhöõng ñöôøng thaúng ñöùng hoaëc ngang, vaø maøu saéc giôùi haïn trong ba maøu caên baûn, ñoû, vaøng, lam, hoaëc nhöõng khoâng maøu nhö traéng, ñen, xaùm - caùc maûng maøu nhö theá seõ naèm goïn trong caùc hình vuoâng hoaëc hình chöõ nhaät (loaït tranh MAËT TIEÀN), sau naøy coù khi laø hình thoi. Nhöõng hình thöùc tranh tieâu bieåu cuûa Mondrian Trang 4 U TE C H Khoaûng 1919, moät ngoïn gioù ngheä thuaät khaùc ñaõ khieán oâng töø boû nhöõng chaán song ñeå böôùc vaøo caùi maø sau ñoù oâng goïi laø loái taïo hình môùi. Khi Theá chieán II saép buøng noå, oâng qua London, vaø sau ñoù laø New York. ÔÛ Myõ, baét ñaàu naêm 1940, oâng thay theá nhöõng ñöôøng neùt ñen baèng nhöõng daûi maøu goàm nhieàu hình chöõ nhaät hay hình vuoâng maøu nhoû vaø ñaõ ñem laïi cho tranh oâng moät thöù tröõ tình “vui töôi”, cho neân nhieàu ngöôøi vaãn cho raèng vaøo nhöõng naêm cuoái ñôøi, oâng hoaøn toaøn thoaùt khoûi nhöõng aùm aûnh (baáy giôø coù khuynh höôùng) gia taêng caùc ñöôøng thaúng maøu ñen, vaø ñaõ quyeát ñònh boû moïi thöù maøu ñen treân tranh mình. Broadway Boogie Woogie-1942/43 (sôn daàu treân vaûi, 127 cm X 127 cm) Victory Boogie Woogie (unfinished)-1943/44 (sôn daàu vaø giaáy treân vaûi, 177.5 cm X 177.5 cm) H Khi oâng qua ñôøi ngaøy 1 thaùng 2 naêm 1944 ôû New York, baùo chí nöôùc Myõ ñaõ ñoàng thanh vinh danh, vaø ngaøy nay khoâng ai khoâng nhôù ñeán aûnh höôûng saâu ñaäm vaø laâu daøi cuûa taùc phaåm oâng, ñöôïc trieån khai khoâng nhöõng ôû tröôøng phaùi Bauhaus maø caû ñeán nhöõng nhoùm ngheä thuaät “Troøn vaø Vuoâng”, roài “Tröøu töôïng - Saùng taïo” sau ñoù. Ngoaøi lónh vöïc hoäi hoïa Mondrian coøn ñöôïc bieát ñeán nhö laø cha ñeû cuûa ngaønh thieát keá ñoà hoïa. OÂng laø moät trong nhöõng ngöôøi tieân phong veà lónh vöïc naøy. Caáu truùc löôùi cô baûn cuûa oâng laø tieàn ñeà cho boá trí thieát keá ñoà hoïa. Neo-plasticism aûnh höôûng raát roõ raøng trong ngheä thuaät quaûng caùo vaøo nhöõng naêm 1930 vaø veà sau. Vaøo cuoái theá kyû 19 ôû Chaâu AÂu, ñaëc bieät laø ôû Anh quoác, phong traøo thieát keá ñoà hoïa baét ñaàu phaùt trieån döïa treân heä thoáng caùc doøng, coät ñöôïc chia caét vaø saép xeáp treân maët baèng theo Mondrian. Boá cuïc treân tranh Mondrian nhö moät trieát lyù ñònh höôùng roõ raøng cho caùc thieát keá ñoà hoïa sau naøy. Moïi söï khaúng ñònh cuûa Mondrian trong noäi dung cuûa nhöõng böùc tranh ñaõ thích nghi moät caùch deã daøng cho vieäc phuïc vuï trong quaûng caùo. Heä thoáng naøy coøn ñöôïc söû duïng trong in aán vaø boá trí trang web cho ñeán thôøi ñaïi ngaøy nay.Veà sau, nhöõng ñònh höôùng cuûa Mondrian tieáp tuïc Trang 5 U TE C H ñöôïc keá thöøa vaø phaùt trieån ñaùnh daáu nhöõng chaëng ñöôøng noåi baät cuûa ngaønh ñoà hoïa. Maëc duø laø ngöôøi khai sinh ra thieát keá ñoà hoa nhöng thuaät ngöõ "thieát keá ñoà hoïa" ñöôïc phaùt minh bôûi nhöõng ngöôøi khaùc. Richard Guyatt, nhaø thieát keá ngöôøi Anh, ñöôïc cho laø ngöôøi ñöa ra thuaät ngöõ naøy nhöng moät nguoàn khaùc laïi cho raèng William Addison Dwiggins, moät nhaø thieát keá saùch cuûa Myõ trong theá kyû XX môùi laø chuû nhaân cuûa noù. Saûn phaåm ñoà hoïa döïa treân caùc quy taéc cuûa Mondrian H Moät thieát keá ñoà hoïa coù theå söû duïng chöõ, ngheä thuaät thò giaùc vaø caùc kyõ thuaät boá trí trang ñeå taïo ra caùc caùc saûn phaåm. Thöôøng söû duïng caùc thieát keá ñoà hoïa bao goàm caùc taïp chí, quaûng caùo vaø ñoùng goùi saûn phaåm. Trong thaäp nieân 1920, ngheä thuaät Lieân Xoâ aùp duïng nhöõng öùng duïng ñoà hoïa cuûa Neo-plasticism cho caùc aùp phích, vaûi, quaàn aùo, ñoà goã, logo, menu… Herbert Bayer, Laszlo Moholy-Nagy, vaø El Lissitzky laø nhöõng ngöôøi ñöa thieát keá ñoà hoïa phaùt trieån röïc rôõ cho ñeán ngaøy nay. Trong suoát theá kyû XX, hoï ñi tieân phong veà caùc thieát bò kyõ thuaät saûn xuaát, phong caùch öùng duïng ñoà hoïa. Luùc naøy nhöõng thieát keá ñoà hoïa mang phong caùch hieän ñaïi ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaø öùng duïng roäng raõi. Moät coät moác gaây tieáng vang laø vaøo theá chieán thöù hai neàn kinh teá Myõ ñaõ taïo ra moät nhu caàu lôùn hôn cho thieát keá ñoà hoïa, chuû yeáu laø quaûng caùo vaø ñoùng goùi. Vieäc di cö cuûa tröôøng thieát keá Bauhaus ôû Ñöùc ñeán Chicago vaøo naêm 1937 ñaõ mang Minimalism ñeán Myõ, taïo neân traøo löu hieän ñaïi cho kieán truùc vaø thieát keá. Ñaùng chuù yù laø nhöõng teân tuoåi nhö Adrian Frutiger, thieát keá caùc kieåu chöõ Univers vaø Paul Rand, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöa nguyeân taéc cuûa Bauhaus vaøo aùp duïng chuùng trong quaûng caùo vaø thieát keá logo, taïo ra moät phöông phaùp duy nhaát cuûa ngöôøi Myõ. Trong khi tröôùc ñoù Chaâu AÂu laø moät trong nhöõng nhaø tieân phong chính luùc naøy trôû thaønh “taäp hôïp con” cuûa ngaønh thieát keá ñoà hoïa. Trang 6 H H U TE C Moät soá quy taéc khi trình baøy moät aán phaåm ñoà hoïa ÖÙng duïng treân baùo, taïp chí * Moät soá yeáu toá caàn thieát trong thieát keá ñoà hoïa: • Ngheä thuaät thò giaùc Tröôùc khi caùc yeáu toá ñoà hoïa ñöôïc aùp duïng cho moät saûn phaåm thieát keá noù phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa ngheä thuaät thò giaùc. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu ñoù ngöôøi thieát keá coù theå söû duïng caùc coâng cuï nhö phöông tieän chuïp aûnh, caùc kyõ thuaät treân maùy tính… • Ngheä thuaät in aán, trình baøy Laø ngheä thuaät thuû coâng vaø kyõ thuaät goàm phaân loaïi vaø saép xeáp caùc kyù töï. Saép xeáp, löïa choïn caùc kieåu chöõ, kích thöôùc ñieåm, ñöôøng daøi, khoaûng caùch daãn ñaàu doøng vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ caùi. Trang 7 Tæ leä vaøng trình veà baøy boá cuïc treân aán phaåm U TE C H Sau ñoù, thieát keá noäi thaát, taïo daùng coâng nghieäp cuõng chòu söï aûnh höôûng cuûa Neo-plasticism. Vaø söï phaùt trieån cuûa ñoà hoïa ñaõ laán sang vaø aùp duïng trong noäi thaát, taïo daùng coâng nghieäp. Ngaøy nay, öùng duïng ñoà hoïa vaøo noäi thaát ñang laø xu höôùng phaùt trieån trong thieát keá noäi thaát. Ñoù laø ñieåm nhaán taïo neân veû treû trung cho toaøn boä khoâng gian. H Thieát keá cuûa Theo van Doesburg Trang trí khoâng gian noäi thaát baèng öùng duïng ñoà hoïa treân caùc maûng töôøng Trang 8 U TE C H * Theo van Doesburg Maëc duø hieän nay döôøng nhö caùc nhaø thieát keá noäi thaát khoâng coøn söï aûnh höôûng cuûa Neo-plasticism neân tuy khoâng röïc rôõ nhö tröôùc nhöng nhöõng öùng duïng cuûa noù vaãn ñöôïc söû duïng trong moät soá khoâng gian nhö cafeù, khaùch saïn. Khoâng chæ döøng laïi ôû ñoù Neo-plasticism tieáp tuïc aûnh höôûng manh meõ ñeán quy hoaïch ñoâ thò vaø kieán truùc. Cho ñeán taän nhöõng naêm 80 khi ngoân ngöõ vaø caùc con soá thoáng trò trong hoäi hoaï, thì taàm nhìn vaø tö töôûng cuûa Mondrian vaãn tieáp tuïc taïo ñöôïc tieáng vang lôùn. Coù theå nhìn vaøo böùc “Broadway Boogie Woogie” maø töôûng töôïng ra moät thaønh phoá haäu hieän ñaïi, moät hoaï ñoà cuûa nhöõng oâ keû bieät laäp keát noái vôùi moät maïng löôùi nhöõng maûng maøu nhaõ nhaën cuûa nhöõng ñöôøng caùp ñieän. H Vaøo nöûa cuoái cuûa theá kæ 19, ñaàu theá kæ 20, trong traøo löu phaùt trieån cuûa phöông Taây, chuû nghóa Hieän ñaïi noùi chung coù nguoàn goác töø thôøi kì Khai saùng (Enlightenment) ñaõ aûnh höôûng xuoáng suy nghó cuûa caùc kieán truùc sö, hoï tin raèng caàn phaûi taïo ra moät traøo löu kieán truùc môùi, phaûn aûnh ñöôïc tinh thaàn cuûa thôøi ñaïi môùi vaø phaûi vöôït qua, ruõ boû ñöôïc caùi boùng cuûa quaù khöù. Ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñoù Neo-plasticism ñaõ ñöôïc söï höôûng öùng cuûa caùc kieán truùc sö. Moät soá kieán truùc sö nhö: Theo van Doesburg, Max Bill, Cornelis van Eesteren, Robert van't Hoff, Gerrit Rietveld, Friedrich Vordemberge-Gildewart tìm toøi veû ñeïp taïo hình khoái kieán truùc qua caùc yeáu toá kyõ thuaät vaø keát caáu. Söï ñôn giaûn trong boá cuïc hình khoái khoâng gian(quay veà caùc khoái hình hoïc ñôn giaûn), toå chöùc maët baèng töï do phi ñoái xöùng, maët ñöùng loaïi boû vieäc söû duïng caùc hoïa tieát trang trí cuûa tröôøng phaùi coå ñieån cuõng nhö vieäc söû duïng vaät lieäu môùi ña daïng nhö kính, theùp, beâ toâng. Trang 9 U TE C H Öu ñieåm: • - Daây chuyeàn coâng naêng ñöôïc ñeà cao, hôïp lyù. • - Tieát kieäm ñöôïc khoâng gian giao thoâng, tieát kieäm vaät lieäu. • - Khoâng trang trí phuø phieám. • - AÙp duïng caùc thaønh töïu cuûa khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Khuyeát ñieåm: • _Tính chaát khoâ khan, ngheøo naøn veà hình thöùc, do nhöõng giaùo lyù cöïc ñoan nhö "trang trí laø troïng toäi" (Adolf Loos), "Nhaø laø caùi maùy ñeå ôû" (Le Corbusier) v.v •.Mang tính chaát quoác teá, khoâng coù tính daân toäc vaø ñòa phöông. • _Coi nheï söï giao tieáp vôùi thieân nhieân, söï giao tieáp giöõa kieán truùc vôùi xaõ hoäi, söï giao löu giöõa con ngöôøi vôùi nhau. H Hotel Particulier Van Doesburg and Van Eesteren Henny house - Robert van't Hoff Trang 10 H U TE C H 1.3. Hình thöùc theå hieän cuûa Neo-platicism. Chòu aûnh höôûng cuûa tröôøng phaùi laäp theå, tröøu töôïng caùc taùc phaåm xuaát phaùt töø ñöôøng neùt, söï phaúng phiu, maûng hình vaø maøu saéc. Mondrian ñaõ taïo ra moät loaït caùc böùc tranh gioáng nhö hình hoïc döïa treân moät lyù thuyeát veà söï haøi hoaø toång quaùt. Thaønh phaàn caùc böùc tranh phaûi coù caùc ñöôøng thaúng vaø hình chöõ nhaät. Söï caân baèng vaø nhòp ñieäu ñöôïc taêng cöôøng bôûi moái quan heä cuûa tæ leä vaø vò trí. Caùc taùc phaåm traùnh ñoái xöùng vaø ñaït ñöôïc söï caân baèng vieäc söû duïng caùch thöùc ñoái laäp. Giaûm caùc yeáu toá veà hình thöùc vaø maøu saéc moät caùch toái ña. Khoâng gian trong tranh ñöôïc ñöa veà 2 chieàu. Neo-platicism laø söï toång hôïp veà thaåm myõ cuûa goùc vuoâng vôùi moái töông quan giöõa caùc ñöôøng thaúng goùc vaø caùc dieän tích maøu treân maët phaúng. Tranh cuûa Mondrian laø moät theå thoáng nhaát. Baát cöù yeáu toá naøo ñöôïc thay theá, di chuyeån, theâm vaøo hoaëc bôùt ñi ñeàu laøm thay ñoåi boá cuïc toång theå cuûa böùc tranh. Moãi böùc tranh laø moät “bieåu thöùc” ñaëc bieät vì tæ leä cuûa caùc ñöôøng thaúng, dieän tích maûng maøu ñeàu ñöôïc xaùc ñònh. Do ñoù, böùc tranh seõ bò phaù boû toång theå neáu coù söï thay ñoåi. Trong caùc taïp chí ñöôïc xuaát baûn oâng ñaõ neâu nhöõng suy nghó cuûa mình: ngheä thuaät laø phaûi tìm söï an bình vaø yeân tónh cuûa linh hoàn, maø coù theå ñaït ñöôïc chæ baèng söï haøi hoøa cuûa tyû leä vaø ñöôøng thaúnng. Mondrian tin raèng toaùn hoïc vaø ngheä thuaät ñaõ ñöôïc keát noái chaët cheõ. Trung thaønh vôùi quan ñieåm ngheä thuaät aáy oâng laø ngöôøi ñaõ söû duïng tæ leä vaøng nhö moät caùch thöùc chuaån möïc trong tranh cuûa mình. Nhöõng hình chöõ nhaät vaøng laø moät trong nhöõng hình cô baûn xuaát hieän trong ngheä thuaät cuûa oâng. Quy öôùc veà tæ leä vaøng Chaát lieäu chuû yeáu cuûa tröôøng phaùi tranh Neo-plasticism laø vaûi. Caùc maûng maøu treân tranh söû duïng laø maøu saéc cô baûn. Trang 11 U TE C H 1.3.1.Veà ñöôøng neùt. Hình thöùc theå hieän thoáng nhaát, höôùng tôùi lyù töôûng “nhöõng ñöôøng thaúng hoaøn haûo”. Haïn cheá caùc moái quan heä khoâng gian hoaëc tuyeán tính, duøng chuyeån ñoäng doïc vaø ngang thay cho ñöôøng nghieâng, ñöôøng troøn. Taát caû caùc ñöôøng thaúng ñeàu phaûi giao nhau ôû ít nhaát laø moät ñieåm hoaëc laø caïnh cuûa moät maûng maøu. Giao ñieåm cuûa caùc ñöôøng thaúng laø nhöõng goùc vuoâng hoaëc caùc moái noái hình chöõ “T”(khoâng coù nhöõng goùc môû, nhöõng dieän tích bò chia caét ñeàu naèm trong hình chöõ nhaät kheùp kín). Cuøng vôùi söï ñoái laäp kì bí cuûa caùc ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi nhau Mondrian ñaõ theå hieän yù thöùc cuûa ngöôøi ngheä só vôùi söï vaät khaùch quan baèng phöông phaùp tröøu töôïng môùi. Trong tranh, oâng ñaõ aùp duïng caáu truùc gôïi môû, keát hôïp caùc maûng maøu vôùi nhöõng ñöôøng vuoâng goùc, ñöôøng ngang maøu ñen ñeå taïo ra söï caân baèng cho toøan cuïc. Ñöôøng neùt ñôn giaûn, mang tính nhòp ñieäu. AÙp duïng tæ leä vaøng veà phaân chia caùc ñieåm treân moät ñoïan thaúng, haàu heát tranh cuûa Mondrian ôû thôøi kì ñaàu ñeàu bò chi phoái bôûi quy taéc naøy. Ñieåm C chia ñoïan, ñöôøng AB theo tæ leä vaøng H Trong tranh cuûa oâng nhöõng giao ñieåm caét nhau giöõa caùc ñöôøng vuoâng goùc ñöôïc phaân chia theo tæ leä treân. Vì vaäy duø söû duïng nhieàu ñöôøng thaéng trong moät toång theå tranh cuûa oâng vaãn chaéc veà boá cuïc, khoâng bò naùt, gaõy. Caùc ñöôøng thaúng ngang, doïc thoáng nhaát nhö moät maïng löôùi chaéc chaén thuaän maét ngöôøi xem. Boá cuïc vôùi vaøng, xanh vaø ñoû-1939/42 (sôn daàu treân vaûi, 72.5cm X 69cm) Trang 12 Boá cuïc soâ 10-1939/42 (sôn daàu treân vaûi, 80cm X 73cm) H U TE C H 1.3.2.Veà hình, maûng. Quan ñieåm cuûa Mondrian laø trong thöïc teá baát kì hình daïng naøo cuõng ñeàu ñöôïc taïo neân töø caùc hình hoïc cô baûn cuõng nhö maøu saéc naøo cuõng ñöôïc taïo ra töø söï keát hôïp khaùc nhau cuûa maøu ñoû, xanh, vaøng. Vì vaäy oâng ñaõ söû duïng caùch thöùc ñôn giaûn hình daïng hình hoïc vaø maøu saéc chính ñeå theå hieän thöïc teá, baûn chaát vaø logic cuûa moät vaán ñeà. Trang 13 Caùc hình thaùi khoái ñöa veà daïng hình hoïc phaúng C H Mondrian söû duïng moät maïng löôùi theo kieåu moâ-ñun vaø söï saép ñaët maøu saéc nhö laø cô sôû laøm vieäc cho mình. Duøng nhöõng ñöôøng neùt vaø nhöõng maûng maøu chia caét boá cuïc tranh thaønh nhöõng hình kæ haø(hình chöõ nhaät, hình vuoâng, hình thoi). Hai hình chöõ nhaät coù chung moät phaân ñoaïn bieân giôùi khoâng theå coù cuøng moät maøu saéc( tröø maøu traéng). OÂng chia caùc maët phaúng döïa treân hình thöùc sau: H U TE Caùc chöõ nhaät vaøng vaø daõy soá Fibonacci Boá cuïc soá 2 vôùi ñoû, xanh vaø vaøng-1930 (Ví duï minh hoïa cho caùch aùp duïng caùc chöõ nhaät vaøng trong tranh Mondrian) Trang 14 H 1.3.3.Maøu saéc. Söû duïng maøu baäc 1(ñoû, vaøng, xanh) keát hôïp vôùi khoâng maøu (ñen, traéng, xaùm). C Nhöõng maøu saéc chính söû duïng trong tranh Mondrian U TE Caùc hình chöõ nhaät chæ ñöôïc duøng maøu traéng, ñoû, xanh, vaøng. Neàn tranh laø maøu traéng. chieám vò trí chuû ñaïo, Caùc ñöôøng thaúng phaân chia phaàn lôùn laø söû duïng maøu ñen, veà sau ñöôïc thay theá bôûi maøu vaøng, ñoû, xanh. Giôùi haïn cuûa khung tranh ñöôïc xem nhö sôn maøu ñen. H Ví duï minh hoïa cho thaáy böôùc chuyeån tieáp veà maøu saéc trong tranh Mondrian sau khi oâng thoùat khoûi “aùm aûnh” veà nhöõng ñöôøng thaúng maøu ñen Boá cuïc soá 1 vôùi maøu ñoû-1938/39 (sôn daàu treân vaûi ñaët treân goã) New York City -1941/42 (sôn daàu treân vaûi, 119cm X 114cm) Trang 15
- Xem thêm -