Tài liệu Thiết kế công trình trung tâm kỹ thuật in thông tấn xã

  • Số trang: 299 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã : Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi LÔØI CAÛM ÔN Coù theå noùi con ñöôøng hoïc taäp ñeå laáy baèng ñaïi hoïc thöù hai cuûa em khaù daøi so vôùi döï kieán. Tuy vôùi thôøi gian daøi vaø nhieàu khoù khaên nhöng em vaãn coù ñöôïc nhieàu nieàm vui, vui vì ñöôïc gaëp nhieàu thaày coâ taän taâm vôùi hoïc troø, vui vì gaëp ñöôïc nhieàu baïn beø cuøn g hoã trôï nhau trong hoïc taäp, vui nhaát laø em ñaõ nhaän raát nhieàu kieán thöùc quyù baùu töø thaày coâ. Ñeå coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc naøy, em xin chaân thaønh caùm ôn taát caû thaày coâ ñaõ giaûng daïy cho em töø nhöõng ngaøy ñaàu hoïc taäp. Em xin caùm ôn: - Thaày Voõ Minh Thieän, ngöôøi ñaõ cung caáp cho em kieán thöùc veà moân Söùc beàn vaät lieäu, nhöõng kieán thöùc cô sôû ñaàu tieân cuûa ngaønh. - Thaày Ñinh Syõ Minh, thaày ñaõ giuùp em hieåu saâu hôn nhöõng kieán thöùc cô sôû, thaày ñaõ cung caáp cho em kieán thöùc moân Cô hoïc keát caáu. - Thaày Tröông Quang Thaønh, thaày giaûng daïy em moân neàn moùng giuùp em hieåu ñöôïc tính ña daïng phöùc taïp cuûa ñaát neàn töø ñoù choïn ra phöông aùn moùng hôïp lyù. - Thaày Nguyeãn Vaên Giang, thaày ñaõ cung caáp cho em kieán thöù c veà Keát caáu theùp, nhöõng öu ñieåm maø vaät lieäu naøy ñöôïc söû duïng roäng raõi trong xaây döïng. - Thaày Nguyeãn Vieät Tuaán, thaày ñaõ giuùp em hình dung quaù trình toå chöùc vaø thi coâng moät coâng trình, nhöõng kieán thöùc thöïc teá quyù baùu giuùp em trong quaù trình hoïc cuõng nhö thôøi gian saép tôùi khi ra tröôøng. - Ñaëc bieät em xin caùm ôn Thaày Khoång Troïng Toaøn, thaày ñaõ truyeàn ñaït cho em raát nhieàu kieán thöùc veà moân BTCT. Vôùi thôøi gian khaù daøi ñöôï c thaày giảng daïy, thaày ñaõ giuùp em hieåu ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn vaø nguyeân lyù laøm vieäc cuûa loaïi keát caáu chuû yeáu trong ngaønh xaây döïng, thaày ñaõ ñònh höôùng cho em vieäc thieát keá caùc caáu kieän BTCT theo tieâu chuaån TCXDVN 356-2005. Hoâm nay, con ñöôøng em ñaõ ñi qua saép ñöôïc tôùi ñích, ñoù laø ñöôïc baûo veä keát quaû hoïc taäp tröôùc hoäi ñoàng nhaø tröôøng, ñöôïc coâng nhaän toát nghieäp Ñaïi hoïc ngaønh xaây döïïng daân duïng vaø coâng nghieäp, trôû thaønh kỹ sö xaây döïng. Ñoà aùn toát nghieäp ñöôïc hoaøn thaønh, em xin caûm ôn Coâ Traàn Thaïch Linh, ngöôøi ñaõ giuùp em toång hôïp nhöõng kieán thöùc trong suoát quaù trình hoïc taäp. Gaàn boán thaùng thöïc hieän ñoà aùn, thôøi gian tuy ngaén nhöng coâ ñaõ giuùp em cuõng coá laïi kieán thöùc, nhaän ñònh vaán ñeà töø caùi nhìn toång theå vaø löïa choïn phöông aùn rieâng toái öu cho ñoà aùn cuûa mình. Em chaân thaønh caùm ôn coâ. Moät laàn nöõa, em xin caùm ôn taát caû thaày coâ ñaõ töøng giaûng daïy vaø höôùng daãn em, xin caùm ôn caùc Thaày Coâ khoa Xaây döïn g, cuøng toaøn theå Thaày Coâ tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM. Xin caùm ôn Coâng Ty TNHH Nippon Engineering ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi trong suoát quaù trình theo hoïc taïi tröôøng vaø hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp. Xin caû m ôn gia ñình, baïn beø vaø ñoàn g nghieä p ñaõ ñoän g vieân, giuùp ñôõ toâi trong quaù trình hoïc taäp vaø thöïc hieän ñoà aùn naøy. Chaân thaønh caûm ôn! Sinh vieân Toân Nöõ Thanh Chi Lôøi caùm ôn Trang 2 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi MUÏC LUÏC Trang 2 LÔØI CAÛM ÔN PHAÀN A TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC 1. Söï caàn thieát ñaàu tö 2. Ñòa ñieåm xaây döïng 3. Toång quan kieán truùc 4. Giaûi phaùp ñi laïi 5. Ñaëc ñieåm khí haäu, khí töôïng, thuûy vaên taïi nôi xaây döïng coâng trình 6. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät 3 3 3 3 4 4 5 PHAÀN B TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU BEÂN TREÂN COÂNG TRÌNH CHÖÔNG 1 PHAÂN TÍCH VAØ LÖÏA CHOÏN HEÄ CHÒU LÖÏC CHÍNH CUÛA COÂNG TRÌNH 1.1. Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa nhaø cao taàng 1.2. Heä chòu löïc chính cuûa nhaø cao taàng 1.3. So saùnh löïa choïn phöông aùn keát caáu 1.4. Qui phaïm taûi troïng ñöôïc söû duïng trong tính toaùn 6 7 7 8 8 9 CHÖÔNG 2 TÍNH TOAÙN SAØN SÖÔØN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP TOAØN KHOÁI TAÀNG 2-10 2.1. Löïa choïn sô boä kích thöôùc caùc boä phaän saøn 2.2. Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân saøn 2.3. Tính toaùn caùc oâ baûn saøn 2.4. Tính toaùn kieåm tra ñoä voõng 2.5. Boá trí coát theùp saøn taàng ñieån hình 10 10 15 17 26 32 CHÖÔNG 3 TÍNH TOAÙN CAÀU THANG TAÀNG 1 ÑEÁN TAÀNG 10 3.1. Caáu taïo caàu thang taàng 1 ñeán taàng 10 3.2. Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân caàu thang 3.3. Tính toaùn caùc boä phaän caàu thang 3.4. Boá trí coát theùp caàu thang taàng 1 ñeán taàng 10 33 33 33 36 48 Muïc luïc Trang 199 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi CHÖÔNG 4 TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI 49 4.1. Coâng naêng vaø kích thöôùc hoà nöôùc maùi 49 4.2. Tính toaùn caùc caáu kieän cuûa hoà nöôùc maùi 51 4.3. Tính toaùn kieåm tra voõng 81 4.4. Boá trí coát theùp hoà nöôùc maùi 87 CHÖÔNG 5 XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC KHUNG KHOÂNG GIAN TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP KHUNG TRUÏC 2 88 5.1. Trình töï tính toaùn 88 5.2. Heä chòu löïc chính cuûa coâng trình 88 5.3. Xaùc ñònh giaù trò taûi troïng taùc ñoäng leân coâng trình 91 5.4. Xaùc ñònh noäi löïc coâng trình (khung khoâng gian) 95 5.5. Tính toaùn coát theùp cho coät khung truïc 2 97 5.6. Tính toaùn coát theùp cho daàm khung truïc 2 118 5.7. Kieåm tra keát caáu coâng trình 128 5.8. Boá trí coát theùp khung truïc 2 128 TÍNH TOAÙN CAÙC PHÖÔNG AÙN MOÙNG 129 PHAÀN C CHÖÔNG 6 SOÁ LIEÄU ÑÒA CHAÁT – TAÛI TROÏNG – CAÙC PHÖÔNG AÙN 130 6.1. Giôùi thieäu coâng trình 130 6.2. Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình 130 6.3. Löïa choïn giaûi phaùp neàn moùng 132 6.4. Cô sôû tính toaùn 134 6.5. Thieát keá phöông aùn moùng coïc eùp 134 6.6. Thieát keá phöông aùn moùng coïc khoan nhoài 165 6.7. So saùnh vaø löïa choïn phöông aùn moùng 194 6.8. Keát luaän 197 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 198 MUÏC LUÏC 199 Muïc luïc Trang 200 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi CHÖÔNG 1 PHUÏ LUÏC MOÂ HÌNH KHUNG KHOÂNG GIAN – KHUNG TRUÏC 2 Hình 1.1: Moâ hình khoâng gian Phuï luïc Trang 2 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Hình 1.2: Soá hieäu coät khung truïc 2 Phuï luïc Trang 3 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Hình 1.3: Bieåu ñoà bao löïc caét khung truïc 2 Phuï luïc Trang 4 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Hình 1.4: Bieåu ñoà bao moâmen khung truïc 2 Phuï luïc Trang 5 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: Th.S Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Hình 1.5: Sô ñoà soá hieäu daàm khung truïc 2 Chöông 1: Phuï luïc moâ hình khung khoâng gian Trang 6 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: Th.S Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Hình 1.6: Chuyeån vò cuûa khung khoâng gian Chöông 1: Phuï luïc moâ hình khung khoâng gian Trang 7 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi CHÖÔNG 2 PHUÏ LUÏC DAÀM KHUNG TRUÏC 2 Story ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 Phuï luïc Beam B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 Load BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN Loc 0,25 2 2 4 4 5,75 0,25 2 2 4 4 5,75 0,25 2 2 4 4 5,75 0,25 2 2 4 4 5,75 0,3 2 2 4 4 5,725 0,3 2 2 4 4 5,725 0,3 2 2 4 4 5,725 0,3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V2 -56,04 -50,03 -5,89 0,98 53,13 59,15 -69,44 -63,43 -11,93 -5,06 41,18 47,2 -46 -32,32 -1,96 13,68 65,22 78,9 -75,78 -62,09 -13,95 1,69 37,51 51,19 -42,19 -28,9 0,91 16,55 68,2 81,68 -79,57 -66,28 -17,58 -1,94 32,84 46,32 -38,16 -24,87 4,3 19,94 72,01 85,5 -81,85 V3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T -1,913 -1,913 -1,078 -1,078 0,335 0,335 -2,913 -2,913 -1,431 -1,431 -0,316 -0,316 1,19 1,19 0,114 0,114 0,786 0,786 -0,895 -0,895 -0,69 -0,69 -0,528 -0,528 1,516 1,516 0,181 0,181 0,945 0,945 -1,399 -1,399 -0,78 -0,78 -0,722 -0,722 2,057 2,057 0,365 0,365 1,149 1,149 -1,538 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M3 -58,865 41,633 42,885 54,93 54,114 -29,431 -80,637 28,292 29,488 39,978 39,22 -51,569 -34,296 50,547 51,672 52,531 51,662 -39,242 -83,032 23,141 24,145 23,32 22,602 -87,822 -22,346 53,525 54,615 56,388 55,57 -25,173 -89,507 20,331 21,385 21,437 20,673 -93,425 -12,119 56,092 57,14 57,962 57,179 -18,194 -95,865 Trang 8 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 Phuï luïc B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX 2 2 4 4 5,725 0,3 2 2 4 4 5,725 0,3 2 2 4 4 5,725 0,3 2 2 4 4 5,725 0,3 2 2 4 4 5,725 0,3 2 2 4 4 5,725 0,3 2 2 4 4 5,725 0,3 2 2 4 4 5,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi -68,56 -20,05 -4,42 30,03 43,52 -35,86 -22,57 6,36 21,99 74,36 87,85 -86 -72,71 -23,81 -8,17 25,86 39,35 -32,33 -19,04 9,2 24,83 77,59 91,08 -88,62 -75,33 -26,75 -11,11 22,42 35,91 -29,56 -16,27 11,51 27,14 80,13 93,62 -91,34 -78,05 -29,53 -13,9 19,2 32,69 -28,04 -14,75 13,67 29,3 81,96 95,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,538 -0,748 -0,748 -0,84 -0,84 2,249 2,249 0,401 0,401 1,367 1,367 -2,092 -2,092 -0,859 -0,859 -0,894 -0,894 2,775 2,775 0,257 0,257 1,224 1,224 -1,797 -1,797 -0,801 -0,801 -1,64 -1,64 3,186 3,186 0,171 0,171 1,216 1,216 -1,662 -1,662 -0,714 -0,714 -2,195 -2,195 3,262 3,262 0,217 0,217 1,521 1,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,322 19,4 17,995 17,18 -103,698 -6,089 58,331 59,349 61,645 60,913 -6,88 -106,238 15,049 16,177 15,98 15,135 -109,953 2,283 60,382 61,361 63,669 62,977 1,681 -113,8 12,271 13,434 12,626 11,74 -119,305 9,419 62,231 63,177 65,567 64,912 9,765 -121,412 9,392 10,592 10,02 9,099 -126,605 15,598 63,746 64,672 69,383 68,78 20,302 Trang 9 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 HAM HAM HAM HAM HAM Phuï luïc B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX 0,3 2 2 4 4 5,725 0,35 2 2 4 4 5,7 0,35 2 2 4 4 5,7 0,35 2 2 4 4 5,7 0,35 2 2 4 4 5,7 0,35 2 2 4 4 5,7 0,35 2 2 4 4 5,7 0,35 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi -95,27 -81,98 -33,02 -17,38 15,32 28,81 -24,08 -11,19 16,62 32,26 84,7 97,99 -98,36 -85,46 -36,33 -20,69 11,65 24,94 -10,65 -4,98 24,09 30,97 100,55 106,39 -108,05 -102,38 -34,18 -27,3 6,4 12,25 -13,07 -0,17 13,22 28,85 59,65 72,94 -77,31 -64,41 -33,87 -18,23 -3,08 10,21 -41,49 -31,96 5,59 17,14 105,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,114 -2,114 -0,749 -0,749 -2,225 -2,225 3,694 3,694 0,349 0,349 1,773 1,773 -2,307 -2,307 -0,699 -0,699 -2,407 -2,407 3,87 3,87 0,45 0,45 2,135 2,135 -3,022 -3,022 -0,98 -0,98 -2,661 -2,661 17,084 17,084 1,522 1,522 -6,647 -6,647 6,542 6,542 -1,026 -1,026 -14,538 -14,538 18,811 18,811 1,942 1,942 -7,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -131,19 6,461 7,706 8,618 7,678 -130,95 25,944 66,103 66,996 71,596 71,039 30,083 -135,838 2,807 4,093 6,007 5,027 -136,258 42,268 77,126 78,194 83,459 82,718 44,394 -152,276 -2,722 -1,48 0,535 -0,452 -148,58 28,13 48,989 49,689 56,306 55,8 39,423 -113,245 -8,139 -7,504 -2,647 -3,108 -100,909 -28,811 67,083 69,832 63,874 60,743 Trang 10 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM HAM HAM HAM HAM HAM HAM HAM ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 Phuï luïc B40 B40 B40 B40 B40 B40 B40 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX 5,7 0,35 2 2 4 4 5,7 0,25 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,25 0,25 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,25 0,25 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,25 0,25 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,25 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi 115,35 -106,56 -97,03 -9,57 1,98 44,85 54,67 -59,51 -54,87 -20,04 -14,54 31,21 36,71 76,84 81,83 -73,19 -68,54 -27,94 -22,44 22,34 27,84 61,87 66,86 -62,36 -51,81 -24,22 -11,71 27,06 39,57 76,96 88,29 -93,69 -83,13 -41,66 -29,15 8,56 21,07 43,88 55,22 -57,86 -47,5 -20,58 -8,08 30,2 42,71 80,72 91,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,85 10,132 10,132 -0,407 -0,407 -14,639 -14,639 -0,054 -0,054 0,841 0,841 1,864 1,864 3,101 3,101 -0,763 -0,763 0,481 0,481 1,412 1,412 1,99 1,99 0,512 0,512 0,514 0,514 0,78 0,78 0,836 0,836 -0,927 -0,927 -0,161 -0,161 -0,236 -0,236 -1,443 -1,443 0,759 0,759 0,546 0,546 0,936 0,936 1,391 1,391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55,541 -110,799 21,767 23,801 10,642 7,854 -142,087 -40,668 40,17 41,483 76,382 76,267 27,687 26,051 -72,838 -65,585 24,081 25,326 61,13 61,034 13,608 12,047 -97,639 -52,468 31,695 33,175 78,195 78,224 37,648 36,11 -46,995 -106,199 2,399 3,667 48,682 48,771 9,991 8,642 -101,536 -38,425 37,507 38,87 78,414 78,433 41,506 40,013 -35,076 Trang 11 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 Phuï luïc B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi -96,05 -85,69 -43,95 -31,44 6,04 18,55 40,78 51,72 -55,44 -45,08 -18,49 -5,98 31,88 44,39 82,74 93,69 -99,57 -89,21 -47 -34,5 3 15,5 37,06 48 -51,62 -41,26 -15,18 -2,67 35,03 47,54 86,52 97,47 -101,59 -91,23 -48,7 -36,19 1,32 13,83 35,09 46,03 -48,55 -38,19 -12,63 -0,12 37,12 49,62 88,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,123 -1,123 -0,178 -0,178 -0,358 -0,358 -1,791 -1,791 0,949 0,949 0,491 0,491 0,932 0,932 1,541 1,541 -1,342 -1,342 -0,275 -0,275 -0,627 -0,627 -2,38 -2,38 1,017 1,017 0,506 0,506 1,141 1,141 2,155 2,155 -1,627 -1,627 -0,292 -0,292 -0,68 -0,68 -2,574 -2,574 1,894 1,894 0,718 0,718 1,043 1,043 1,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110,93 -0,687 0,638 49,406 49,552 5,957 4,544 -106,839 -32,331 39,577 40,919 77,343 77,372 44,94 43,505 -25,406 -121,293 -6,063 -4,671 48,949 49,171 3,161 1,718 -113,081 -21,301 45,207 46,461 77,504 77,519 47,896 46,499 -19,863 -126,821 -8,791 -7,361 49,047 49,312 -1,408 -2,918 -122,985 -13,477 48,16 49,363 76,417 76,433 50,808 49,463 Trang 12 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 4 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 Phuï luïc B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,275 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,2 0,3 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi 99,7 -104,45 -94,09 -51,26 -38,75 -1,18 11,32 31,85 42,8 -45,69 -35,33 -10,22 2,28 39,17 51,68 91,08 102,02 -106,7 -96,34 -53,25 -40,74 -3,16 9,35 29,36 40,31 -42,15 -31,79 -7,17 5,34 42,2 54,71 94,7 105,65 -108,21 -97,85 -54,5 -41,99 -4,73 7,78 28,17 39,12 -38,75 -28,59 -4,39 8,12 44,7 57,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,814 -1,444 -1,444 -0,152 -0,152 -0,731 -0,731 -3,205 -3,205 2,551 2,551 0,91 0,91 0,95 0,95 1,665 1,665 -1,417 -1,417 -0,165 -0,165 -0,786 -0,786 -3,69 -3,69 2,589 2,589 0,883 0,883 1,088 1,088 2,183 2,183 -1,784 -1,784 -0,251 -0,251 -0,832 -0,832 -3,751 -3,751 2,844 2,844 0,88 0,88 1,075 1,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,067 -135,837 -13,488 -12,004 48,274 48,603 -5,095 -6,646 -130,206 -6,074 51,135 52,29 75,578 75,595 53,365 52,064 -5,56 -142,813 -17,141 -15,615 47,692 48,069 -9,062 -10,659 -137,32 4,113 56,605 57,692 75,833 75,827 55,259 53,981 0,002 -146,445 -18,932 -17,381 47,761 48,172 -13,511 -15,171 -146,778 13,379 59,975 61,005 75,013 75,003 58,18 Trang 13 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 3 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 2 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 TANG 1 HAM HAM HAM HAM HAM Phuï luïc B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX 4,8 6,15 0,3 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,15 0,3 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,15 0,3 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,15 0,3 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,15 0,3 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,15 0,3 1,6 1,6 3,2 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi 97,72 108,27 -110,33 -100,17 -56,61 -44,1 -7,26 5,25 25,29 35,84 -25,71 -21,24 3,73 9,23 55,45 60,95 116,02 120,66 -121,79 -117,32 -59,86 -54,36 -8,85 -3,35 17,55 22,19 -19,36 -9,2 1,46 13,96 35,92 48,43 72,03 82,59 -80,14 -69,97 -44,97 -32,47 -11,29 1,22 10,36 20,92 -65,41 -57,91 -28,55 -19,31 37,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,423 2,423 -2,06 -2,06 -0,36 -0,36 -1,033 -1,033 -4,222 -4,222 3,053 3,053 1,048 1,048 1,405 1,405 3,178 3,178 -2,532 -2,532 -0,416 -0,416 -1,129 -1,129 -4,403 -4,403 18,356 18,356 7,418 7,418 -2,323 -2,323 -8,224 -8,224 8,392 8,392 2,478 2,478 -7,698 -7,698 -20,626 -20,626 18,325 18,325 3,941 3,941 -1,959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,946 10,065 -151,161 -22,804 -21,206 47,217 47,683 -18,525 -20,24 -150,363 28,506 68,753 70,019 90,699 90,667 66,7 65,263 26,983 -165,924 -28,046 -26,477 41,367 41,853 -23,489 -25,097 -169,85 27,668 49,935 50,483 54,262 54,243 43,461 42,76 17,289 -110,355 -23,011 -22,409 27,911 28,067 -23,817 -24,531 -121,867 -69,913 29,409 34,881 107,054 107,519 Trang 14 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM HAM HAM HAM HAM HAM HAM HAM HAM HAM HAM HAM ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 Phuï luïc B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B60 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN 4,8 4,8 6,15 0,3 1,6 1,6 3,2 3,2 4,8 4,8 6,15 0,25 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,25 0,25 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,25 0,25 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,25 0,25 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi 46,62 122,51 130,3 -138,24 -130,73 -59,18 -49,94 7,49 16,73 46,56 54,36 -87,36 -82,41 -52,04 -46,06 6,92 15,17 69,87 75,23 104,53 108,86 -106,97 -102,02 -66,53 -60,55 -1,79 6,46 54,42 59,78 84,69 89,02 -79,34 -69,31 -47,19 -35,07 5,91 22,62 75,21 86,07 114,72 123,5 -123,36 -113,34 -78,47 -66,35 -10,47 6,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,959 -11,691 -11,691 9,565 9,565 0,69 0,69 -5,838 -5,838 -22,191 -22,191 1,996 1,996 1,014 1,014 -0,042 -0,042 -0,789 -0,789 -1,157 -1,157 0,729 0,729 0,292 0,292 -0,601 -0,601 -1,578 -1,578 -2,508 -2,508 0,416 0,416 0,662 0,662 0,349 0,349 0,718 0,718 2,025 2,025 -2,046 -2,046 -0,763 -0,763 -0,6 -0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,752 43,858 -45,399 -167,636 -14,219 -10,01 43,067 43,507 12,053 8,773 -140,675 -92,681 13,224 15,335 96,398 97,103 84,881 83,837 -0,148 -2,573 -96,876 -132,455 -10,258 -8,212 72,261 72,995 59,943 58,882 -24,218 -26,577 -137,04 -77,287 15,662 17,851 102,435 103,118 92,585 91,583 5,663 3,126 -75,85 -162,815 -23,943 -22,021 56,073 56,767 45,041 Trang 15 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 10 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 9 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 8 TANG 7 TANG 7 TANG 7 Phuï luïc B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX 4,9 6,2 6,2 7,25 0,3 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,2 0,3 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,2 0,3 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,2 0,3 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,2 0,3 1,45 1,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi 41,61 52,48 70,57 79,35 -74,45 -64,84 -43,01 -30,9 9,58 26,29 79,18 90,05 119,41 127,77 -127,47 -117,86 -82,26 -70,14 -14,39 2,32 37,57 48,43 65,99 74,34 -70,33 -60,73 -39,45 -27,34 12,37 29,08 82,15 93,01 122,89 131,25 -131,13 -121,52 -85,35 -73,23 -17,97 -1,26 33,83 44,69 61,7 70,05 -66,19 -56,58 -35,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,886 -0,886 -0,621 -0,621 1,182 1,182 0,937 0,937 0,368 0,368 0,873 0,873 2,365 2,365 -2,392 -2,392 -0,912 -0,912 -0,652 -0,652 -1,23 -1,23 -1,435 -1,435 1,488 1,488 1,077 1,077 0,387 0,387 1,153 1,153 3 3 -2,98 -2,98 -1,124 -1,124 -0,635 -0,635 -1,371 -1,371 -1,729 -1,729 2,232 2,232 1,369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,079 -34,42 -37,299 -162,365 -58,79 22,754 24,862 104,075 104,684 95,149 94,223 13,997 12,251 -57,915 -172,071 -32,644 -30,64 52,885 53,652 40,683 39,641 -45,396 -48,422 -172,012 -46,638 28,722 30,445 105,215 105,762 97,324 96,468 22,318 20,668 -45,206 -184,738 -40,756 -38,68 49,74 50,572 36,823 35,714 -53,86 -56,961 -184,032 -33,549 37,042 38,425 Trang 16 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 7 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 6 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 TANG 5 Phuï luïc B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 B67 BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,2 0,3 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,2 0,3 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,2 0,3 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,2 0,3 1,45 1,45 2,9 2,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi -23,76 15,58 32,29 85,52 96,38 126,76 135,12 -134,85 -125,24 -88,56 -76,45 -21,3 -4,59 30,34 41,2 57,66 66,02 -61,89 -52,28 -32,31 -20,19 18,29 35 88,16 99,02 129,59 137,95 -137,74 -128,13 -91,24 -79,12 -24,63 -7,92 26,7 37,56 53,33 61,68 -58,2 -48,59 -29,21 -17,09 20,99 37,7 90,85 101,71 132,55 140,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,369 0,391 0,391 1,24 1,24 3,195 3,195 -3,172 -3,172 -1,198 -1,198 -0,663 -0,663 -1,721 -1,721 -2,505 -2,505 1,995 1,995 1,197 1,197 0,406 0,406 1,715 1,715 4,284 4,284 -4,171 -4,171 -1,55 -1,55 -0,578 -0,578 -1,477 -1,477 -2,147 -2,147 2,048 2,048 1,159 1,159 0,437 0,437 2,029 2,029 4,988 4,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,798 108,282 100,693 99,902 30,889 29,327 -32,515 -196,191 -47,668 -45,487 47,529 48,422 33,555 32,378 -61,816 -65,003 -195,941 -21,09 44,563 45,866 109,295 109,718 103,093 102,369 38,99 37,521 -19,983 -206,84 -55,945 -53,693 44,585 45,538 29,823 28,582 -69,404 -72,656 -206,427 -10,217 51,189 52,425 110,681 111,05 105,284 104,619 46,082 44,694 -9,099 Trang 17
- Xem thêm -