Tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tư xây dựng tại công ty điện lực hóc môn

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

i GI O V OT O TRƢ NG I HỌ M TP HỒ H MINH --------------------------------- TRẦN KIM MAI ANH YẾU TỐ ẢNH HƢ NG ẾN TIẾN HO N TH NH ỦA ÔNG TRÌNH ẦU TƢ XÂY ỰNG T I ÔNG TY IỆN LỰ HÓ MÔN LUẬN VĂN TH SĨ QUẢN TRỊ KINH OANH TP. HỒ H MINH, NĂM 2019 ii GI O V OT O TRƢ NG I HỌ M TP HỒ H MINH --------------------------------- TRẦN KIM MAI ANH YẾU TỐ ẢNH HƢ NG ẾN TIẾN HO N TH NH ỦA ÔNG TRÌNH ẦU TƢ XÂY ỰNG T I ÔNG TY IỆN LỰ HÓ MÔN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số chuyên ngành : 60 34 01 02 LUẬN VĂN TH SĨ QUẢN TRỊ KINH OANH Ngƣ i hƣ ng d n khoa h c: TS. NGUYỄN THANH NGUYÊN TP. HỒ H MINH, NĂM 2019 i L I AM OAN Tôi cam đoan rằng luận văn “Các yếu tố ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn” là bài nghiên cứu của chính tôi. Ngoài những tài liệu tham khảo đƣợc trích d n trong luận văn này, tôi cam đoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chƣa từng đƣợc công bố hoặc đƣợc sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác. Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của ngƣ i khác đƣợc sử dụng trong luận văn này mà không đƣợc trích d n theo đúng quy định. Luận văn này chƣa bao gi đƣợc nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại các trƣ ng đại h c hoặc cơ sở đào tạo khác. TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả Trần Kim Mai Anh ii L I ẢM ƠN L i đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Thanh Nguyên, thầy đã dành th i gian quý báu để tận tình hƣ ng d n và hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt th i gian thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô thuộc khoa Quản Trị Kinh Doanh trƣ ng Đại h c Mở TP. HCM đã tận tình giảng dạy và truyền đạt rất nhiều kiến thức quý báu để tôi có thể hoàn thành khóa h c cũng nhƣ luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn bè, những ngƣ i đã chia sẻ cùng tôi những khó khăn, kiến thức và tài liệu h c tập trong suốt quá trình tham gia l p Cao h c Quản Trị Kinh Doanh khóa 15-2015. Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả bạn bè, ngƣ i thân, đồng nghiệp và những cá nhân khác đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình thu thập dữ liệu cho luận văn tốt nghiệp này. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn cha, mẹ, anh, chị trong gia đình đã luôn động viên và là chỗ dựa vững chắc để tôi có thể hoàn thành khóa h c cũng nhƣ luận văn tốt nghiệp này. Một lần nữa, tôi xin đƣợc cảm ơn đến tất cả m i ngƣ i. TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả Trần Kim Mai Anh iii TÓM TẮT Nghiên cứu này đƣợc thực hiện v i hai mục tiêu tr ng tâm là: (1) Xác định các các yếu tố ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn, (2) Đƣa ra những kiến nghị, hàm ý rút ngắn tiến độ hoàn thành các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn. Nghiên cứu đƣợc tiến hành qua hai giai đoạn là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng. Nghiên cứu định tính xác định đƣợc năm yếu tố tác động đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn là Nhóm yếu tố liên quan đến chủ đầu tư, Nhóm yếu tố liên quan đến nhà thầu, Nhóm yếu tố i i liên quan đến tư vấn, Nhóm yếu tố về đặc điểm dự án và điều kiện thi công, Nhóm i yếu tố bên ngoài. Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực hiện bằng thông qua bảng câu hỏi khảo sát, sử dụng phƣơng pháp phân tích hồi quy đa biến thông qua phần mềm SPSS 20.0 v i cỡ m u là 210. Qua đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tƣơng quan, hồi quy bội cho thấy mô hình nghiên cứu lý thuyết hoàn toàn phù hợp v i dữ liệu thị trƣ ng. Trong đó, cả năm yếu tố đều tác động dƣơng đến đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn là Nhóm yếu tố liên quan đến chủ đầu tư, Nhóm yếu tố liên quan i đến nhà thầu, Nhóm yếu tố liên quan đến tư vấn, Nhóm yếu tố về đặc điểm dự án và i i điều kiện thi công, Nhóm yếu tố bên ngoài. Bằng việc xây dựng mô hình lý thuyết dựa trên các lý thuyết đánh giá các yếu tố tác động đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn; luận văn đã cung cấp một cái nhìn đầy đủ hơn về vấn đề nghiên cứu cần khảo sát. Bên cạnh đó, thông qua việc xác định các yếu tố tác động đến đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn, nghiên cứu đã cung cấp cho các nhà quản lý cái nhìn cụ thể hơn đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng. iv ABSTRACT This study was conducted with two main objectives: (1) Identifying factors affecting the completion progress of construction investment works at Hoc Mon Power Company, (2) Putting making recommendations, which implies shortening the progress of completing construction investment projects at Hoc Mon Power Company. The research is conducted through two phases: qualitative research and quantitative research. Qualitative research identified five factors affecting the completion progress of construction works at Hoc Mon Power Company, which are factors related to investors and factors related to houses. Contractor, factors related to consulting, Factors of project characteristics and construction conditions, external factors. Quantitative research was conducted through survey questionnaires using multivariate regression analysis via SPSS 20.0 software with a sample size of 210. Through evaluation of Cronbach's Alpha reliability and EFA's exploratory factor analysis, correlation analysis, multiple regression analysis showed that the theoretical research model is completely consistent with market data. In particular, all five factors have a positive impact on the completion progress of construction projects at Hoc Mon Power Company, which is the Group of factors related to the investor, Group of factors related to houses. Contractor, Factors related to consultancy, Factors of project characteristics and construction conditions, External factors. By building a theoretical model based on the theories assessing the factors affecting the completion progress of construction projects at Hoc Mon Power Company; The thesis has provided a more complete view of the research issues to be investigated. In addition, by identifying the factors affecting the completion of construction projects at Hoc Mon Power Company, the study has provided managers with specific views. more to the completion schedule of construction investment_works. v M CL C LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii TÓM TẮT .................................................................................................................iii MỤC LỤC ................................................................................................................. iv DANH MỤC HÌNH .................................................................................................. ix DANH MỤC BẢNG .................................................................................................. x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................... xi Chƣơng 1: MỞ ĐẦU.................................................................................................. 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................... 3 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................ 3 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................. 4 1.6 Ý nghĩa khoa h c và thực tiễn của đề tài ..................................................... 4 1.7 Kết cấu đề tài ................................................................................................ 5 Tóm tắt Chƣơng 1 .................................................................................................. 6 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ......... 7 2.1 Những vấn đề lý luận ................................................................................... 7 2.1.1 Khái niệm dự án đầu tƣ xây dựng ............................................................. 7 2.1.2 Khái niệm tiến độ ...................................................................................... 7 2.2 Quản lý tiến độ dự án ................................................................................... 8 2.2.1 Khái niệm cơ bản quản lý tiến độ .............................................................. 8 2.2.2 Các loại hình tiến độ trong quá trình hình thành dự án đầu tƣ xây dựng .. 9 2.2.3 Nội dung của công tác quản lý tiến độ .................................................... 11 vi 2.3 Các yếu tố gây ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án .......................... 18 2.3.1 Nhóm yếu tố về môi trƣ ng bên ngoài .................................................... 18 2.3.2 Nhóm nhân tố năng lực của các bên tham gia ......................................... 18 2.3.3 Nhóm nhân tố liên quan đến Chủ đầu tƣ ................................................. 19 2.3.4 Nhóm nhân tố sự thuận lợi trong tiến trình dự án ................................... 20 2.3.5 Nhóm nhân tố liên quan đến mức độ cam kết ......................................... 20 2.4 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật, hoạt động thi công ngành điện ........................ 21 2.4.1 Đặc điểm sản phẩm điện năng ................................................................. 21 2.4.2 Đặc điểm đầu tƣ xây dựng cơ bản của ngành điện .................................. 22 2.4.3 Đặc điểm hoạt động thi công ngành điện ................................................ 23 2.4.4 Trình độ, kinh nghiệm của các cán bộ quản lý dự án .............................. 24 2.4.5 Cơ chế chính sách của nhà nƣ c về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình 26 2.5 Các nghiên cứu trƣ c ................................................................................. 26 2.5.1 Một số nghiên cứu trên thế gi i............................................................... 26 2.5.2 Một số nghiên cứu trong nƣ c ................................................................ 30 2.6 Mô hình nghiên cứu đề xuất ....................................................................... 33 Tóm tắt Chƣơng 2 ................................................................................................ 35 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................... 36 3.1 Quy trình nghiên cứu .................................................................................. 36 3.2 Nghiên cứu định tính .................................................................................. 37 3.3 Xây dựng thang đo ..................................................................................... 39 3.4 Nghiên cứu định lƣợng ............................................................................... 42 3.4.1 Thiết kế m u và thu thập dữ liệu ............................................................. 42 vii 3.5 Phân tích dữ liệu ......................................................................................... 43 Tóm tắt chƣơng 3 ................................................................................................. 46 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................... 47 4.1 Mã hóa và làm sạch dữ liệu ........................................................................ 47 4.2 Đặc điểm m u khảo sát .............................................................................. 47 4.3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo ............................................................... 49 4.4 Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) ............................................... 51 4.5 Kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết ...................................... 53 4.5.1 Phân tích tƣơng quan ............................................................................... 53 4.5.2 Phân tích hồi quy ..................................................................................... 55 4.5.3 Phân tích phƣơng sai – Kiểm định giải thuyết về độ phù hợp của mô hình 56 4.5.4 Kiểm định F- Kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của hệ số hồi quy .......... 56 4.5.5 Kiểm định tƣơng quan chuỗi bậc nhất ................................................... 57 4.5.6 Dò tìm sự vi phạm các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính ........ 57 4.5.7 Kiểm định các giả thuyết ......................................................................... 59 4.6 Thảo luận .................................................................................................... 61 Tóm tắt Chƣơng 4 ................................................................................................ 64 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................... 66 5.1 Kết luận ...................................................................................................... 66 5.2 Kiến nghị .................................................................................................... 66 5.3 Hạn chế và hƣ ng nghiên cứu tiếp theo ..................................................... 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 72 PHỤ LỤC ................................................................................................................. 78 viii Phụ lục III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................... 78 III.1. Thống kê mô tả............................................................................................ 78 III.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo .................................................................... 79 III.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA................................................................ 85 III.4. Phân tích tƣơng quan................................................................................... 88 III.5. Phân tích hồi quy......................................................................................... 89 ix DANH M HÌNH Hình 2.1. Biểu đồ Gantt ........................................................................................ 13 Hình 2.2: Mô hình Borvorn Israngkura Na Ayudhya (2011) ............................... 27 Hình 2.3: Mô hình Alaghbari và cộng sự (2005) .................................................. 28 Hình 2.4: Mô hình Assaf và Al-Hejji (2006) ........................................................ 29 Hình 2.5: Mô hình Châu Ngô Anh Nhân (2011) .................................................. 31 Hình 2.6: Mô hình Nguyễn Duy Cƣ ng (2014) ................................................... 32 Hình 2.7: Mô hình nghiên cứu đề xuất ................................................................. 34 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu ............................................................................. 37 Hình 4.1. Biểu đồ tần số Histogram ..................................................................... 58 x ANH M ẢNG Bảng 3.1 Thang đo các thành phần ...................................................................... 40 Bảng 4.1 Thông tin m u ....................................................................................... 47 Bảng 4.2 Bảng kết quả phân tích Cronbach’s Alpha ............................................ 47 Bảng 4.3 Bảng kết quả phân tích EFA các biến độc lập ....................................... 47 Bảng 4.4 Hệ số KMO & kiểm định Barlett đối v i các biến độc lập ................... 47 Bảng 4.5 Hệ số tải nhân tố các biến quan sát ........................................................ 52 Bảng 4.6 Tóm tắt kết quả phân tích tƣơng quan .................................................. 54 Bảng 4.7 Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy tổng thể ....................... 57 Bảng 4.8 Tóm tắt mô hình ................................................................................... 57 Bảng 4.9 Kết quả phân tích hồi quy ...................................................................... 59 Bảng 4.10 Tóm tắt kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết .......................... 60 xi DANH M C TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt iễn giải CĐT Chủ đầu tƣ ĐTXD Đầu tƣ xây dựng QLDA Quản lý dự án TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TPI Time Performance Index ĐTXDCB Đầu tƣ xây dựng cơ bản 1 hƣơng 1: M ẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, nền kinh tế của đất nƣ c phát triển kéo theo nhu cầu đầu tƣ xây dựng nói chung và trong ngành điện lực nói riêng tăng cả về quy mô và số lƣợng. Tuy nhiên, sẽ là quá xa xỉ khi nói đến dự án đảm bảo tiến độ bởi thực tế cho thấy hầu hết các dự án đều bị chậm tiến độ làm ảnh hƣởng đến hiệu quả đầu tƣ cũng nhƣ khả năng cạnh tranh trong đầu tƣ xây dựng nói chung và trong ngành điện lực nói riêng. Hoàn thành dự án xây dựng dân dụng đúng tiến độ là yếu tố để đánh giá một dự án thành công và công tác quản lý dự án thành công. Tuy nhiên để quản lý đƣợc dự án ngành điện là một quá trình thực sự phức tạp, gồm các công tác chuẩn bị đầu tƣ, theo dõi từ lúc thiết kế đến khi hoàn tất thi công nghiệm thu đƣa vào sử dụng, kiểm soát dự án để đạt đƣợc những mục tiêu của dự án đúng th i hạn v i các chi phí, chất lƣợng và khả năng thực hiện chuyên biệt. Nói cách khác, việc quản lý dự án là công việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đ i của một dự án nhằm đạt đƣợc những mục tiêu đề ra. Đối v i dự án xây dựng dân dụng trong ngành điện lực có đặc điểm phức tạp và rất nhiều bên liên quan trong dự án cũng nhƣ cần sử dụng một nguồn nhân lực và tài chính rất l n để hoàn thành thì công tác quản lý càng gặp nhiều khó khăn hơn. Công ty Điện lực Hóc Môn là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ v i Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, không có quyền tự chủ hoàn toàn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động tài chính của mình. Công ty hoạt động trên địa bàn huyện Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh về chuyên ngành kinh doanh điện năng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Công ty Điện lực Hóc Môn là một trong những đơn vị có đóng góp quan tr ng, tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM. Do nhu cầu thiết yếu, điện là một trong những hạng mục quan tr ng không thể thiếu trong sinh hoạt cũng nhƣ trong sản xuất kinh doanh, do vậy Điện lực Hóc Môn liên tục triển 2 khai các dự án đầu tƣ xây dựng điện. Tuy nhiên hiện nay, nhiều dự án bị chậm tiến độ, chi phí phát sinh khiến trở ngại chung cho hoạt động cung cấp điện gián tiếp ảnh hƣởng đến những lĩnh vực liên quan gây khó khăn cho đ i sống của ngƣ i dân i khu vực. Do vậy việc tìm ra các nguyên nhân gây nên chậm trễ trong quá trình thực hiện các dự án đầu tƣ xây dựng là một nhu cầu có thực, quan tr ng và cấp thiết đối i i v i Công ty Điện lực Hóc Môn. Nhận thức đƣợc tầm quan tr ng của vấn đề, nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn” đƣợc tiến hành nhằm mục đích tìm ra tìm ra các yếu tố ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại công ty Điện lực Hóc Môn giúp các nhà quản lý đƣa ra giải pháp khắc phục cũng nhƣ loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự chậm trễ trong quá trình thực hiện các dự án đầu tƣ xây dựng ngành điện tránh những tổn thất do việc chậm tiến độ hoàn thành dự án gây ra hiện nay. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng thể: Hệ thống hóa các cơ sở lí luận khoa h c liên quan đến công trình đầu tƣ xây dựng và các yếu tố ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng. Trên cơ sở đó đề ra mô hình nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn, từ đó đƣa ra hàm ý giúp cho các bên liên quan tham gia dự án có các giải pháp rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án: giảm chi phí và th i gian hoàn thành dự án phục vụ tốt hơn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, an toàn sử dụng điện.  Mục tiêu cụ thể: 3  Xây dựng mô hình nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến tiến độ i hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn.  Xác định các các yếu tố ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn.  Phân tích mức độ tác động và mối liên hệ giữa các các yếu tố ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn.  Đề xuất các kiến nghị, hàm ý rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để giải quyết vấn đề nghiên cứu, một số câu hỏi đặt ra cho tác giả:  Các nhân tố nào ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn?  Mức độ tác động của từng yếu tố đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn nhƣ thế nào?  Kiến nghị, hàm ý nào để rút ngắn tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn? 1.4 ối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn.  Đối tƣợng khảo sát: Các cá nhân đã trực tiếp tham gia các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn.  Phạm vi nghiên cứu: bài nghiên cứu đƣợc thực hiện tại Công ty Điện lực Hóc Môn.  Th i gian nghiên cứu: nghiên cứu đƣợc thực hiện vào năm 2019. 4 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc tiến hành thông qua 2 giai đoạn chính là:  Nghiên cứu định tính: nhằm xây dựng và hoàn thiện bảng phỏng vấn gửi đến các đáp viên: từ mục tiêu ban đầu, dựa trên cơ sở lý thuyết, tác giả xây dựng i bảng câu hỏi định tính. Tiếp đến sẽ phỏng vấn sâu v i 10 cán bộ quản lý công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn, một số đơn vị thi công, tƣ vấn giám sát và tƣ vấn thiết kế.  Nghiên cứu định lƣợng: phần chính thức là nghiên cứu định lƣợng v i kỹ thuật thu thập dữ liệu bằng cách phỏng vấn qua bảng câu hỏi đóng dựa trên quan điểm, ý kiến đánh giá của các cá nhân đã trực tiếp tham gia các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn. Tất cả dữ liệu thu đƣợc sẽ đƣợc xử lý v i sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20.0. Toàn bộ dữ liệu thu thập sẽ đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Thang đo sau khi đƣợc đánh giá bằng phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tƣơng quan đƣợc sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu. 1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  Ý nghĩa khoa học:  Đề tài bổ sung thêm lý luận về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng.  Ngoài ra, nghiên cứu này có thể đƣợc dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng trong ngành điện lực, góp một phần cơ sở lý luận cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này.  Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu này đƣợc xây dựng trên cơ sở một sự khan hiếm thông tin về các yếu tố tác động đến ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây 5 dựng của ngành điện lực. Kết quả của nó sẽ góp phần cung cấp kiến thức liên quan đến các yếu tố tác động đến ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn. Cụ thể kết quả nghiên cứu của đề tài này đem lại một số ý nghĩa nhƣ sau:  Cung cấp thông tin thực tế về các biến số về các yếu tố tác động đến ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn.  Khám phá tầm quan tr ng tƣơng đối của các yếu tố tác động đến ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn.  Chỉ ra mức độ tác động của các yếu tố tác động đến ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng tại Công ty Điện lực Hóc Môn giúp ban lãnh đạo Công ty Điện lực Hóc Môn hiểu rõ hơn và đƣa ra giải pháp Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tại đơn vị.  Làm cơ sở cho các cơ quan trong ngành điện tham khảo, hiểu biết sâu hơn về QLDA và hoạch định chiến lƣợc xây dựng bố trí nhân sự phù hợp, đảm bảo đầu tƣ hiệu quả. 1.7 Kết cấu đề tài Bố cục nghiên cứu đƣợc chia thành 5 chƣơng, bao gồm: Chƣơng 1: MỞ ĐẦU Trình bày các mục gi i thiệu về nghiên cứu nhƣ tính cấp thiết của đề tài; mục tiêu; câu hỏi; đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu; phƣơng pháp nghiên cứu; ý nghĩa khoa h c và thực tiễn của đề tài; bố cục của nghiên cứu. Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 6 Trình bày cơ sở lý luận về tiến độ hoàn thành của các công trình đầu tƣ xây dựng của ngành điện lực cùng các yếu tố ảnh hƣởng. Đồng th i tác giả nêu các mô hình nghiên cứu và lựa ch n mô hình cho nghiên cứu. Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trình bày quy trình nghiên cứu, các phƣơng pháp nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, xây dựng thang đo. Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trình bày kết quả nghiên cứu, trình bày thông tin về m u khảo sát, kiểm định mô hình và đo lƣ ng các khái niệm nghiên cứu, phân tích đánh giá các kết quả thu đƣợc Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận rút ra từ những kết quả phân tích đƣợc, đề xuất một số hàm ý quản trị, đồng th i nêu một số hạn chế của đề tài và các hƣ ng nghiên cứu tiếp theo. Tóm tắt hƣơng 1 Chƣơng 1 đã nêu những vấn đề tổng quan của đề tài nghiên cứu nhƣ tính cấp thiết của đề tài, đƣa ra mục tiêu, câu hỏi, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu, tính m i và ý nghĩa của đề tài, cũng nhƣ bố cục dự kiến của nghiên cứu. 7 hƣơng 2: Ơ S LÝ THUYẾT VÀ Ề XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN ỨU 2.1 Những vấn đề lý luận 2.1.1 Khái niệm dự án đầu tƣ xây dựng Tunner (1996) cho rằng “Dự án là nỗ lực của con ngƣ i (hoặc máy móc), nguồn lực tài chính và vật chất đƣợc tổ chức theo một cách m i để tiến hành một công việc đặc thù v i đặc điểm kỹ thuật cho trƣ c, trong điều kiện ràng buộc về th i gian và chi phí để đƣa ra một thay đổi có ích đƣợc xác định bởi mục tiêu định tính và định lƣợng”. Viện Quản lý Dự án (PMI) định nghĩa: “Dự án là một nỗ lực tạm th i để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ đặc thù. Trong đó, “Tạm th i” có nghĩa là mỗi một dự án có một kết thúc xác định và “Đặc thù” có nghĩa là sản phẩm hoặc dịch vụ đó khác biệt ở một cách khác so v i tất cả sản phẩm hoặc dịch vụ cùng loại” (PMI, 2013). Dự án đầu tƣ xây dựng theo định nghĩa của Luật xây dựng (Luật số: 50/2014/QH13): “Dự án đầu tƣ xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng m i, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lƣợng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong th i hạn và chi phí xác định”. 2.1.2 Khái niệm tiến độ Theo O'Brien (1976) thì “tiến độ trong xây dựng là th i gian hợp đồng cụ thể thực hiện một dự án đầu tƣ xây dựng mà các bên đã thỏa thuận. Marzouk and ElRasas (2014) chậm tiến độ sẽ gây ra tốn kém trong quá trình thực hiện một dự án đầu tƣ xây dựng. Hay theo nhƣ Zack (2003) thì “tiến độ đƣợc định nghĩa là một th i gian cần thiết để thực hiện hay hoàn thành công việc”
- Xem thêm -