Tài liệu Các giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch thới sơn, thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DOÃN THỊ HỒNG MAI CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH THỚI SƠN, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 83 10 110 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. HOÀNG TRỌNG HÙNG Huế, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và được phép công bố. Tác giả luận văn Doãn Thị Hồng Mai i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành nhất, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. Lời đầu tiên, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các thầy, cô giáo và các cán bộ công chức của Trường Đại học Kinh tế Huế đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn Thầy TS. Hoàng Trọng Hùng - người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho tôi về kiến thức khoa học cũng như phương pháp làm việc trong quá trình thực hiện luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã tận tình giúp đỡ tôi có được những số liệu thống kê mới nhất chính xác nhất, giúp cho luận văn được hoàn thiện với sự trung thực nhất tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi có thể nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã chia sẽ cùng tôi những khó khăn, động viên và tạo mọi điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Doãn Thị Hồng Mai ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ và tên học viên: DOÃN THỊ HỒNG MAI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế. Niên khoá 2016-2018. Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG TRỌNG HÙNG Mã số: 83 10 110 Tên đề tài: “CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH THỚI SƠN,THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG” 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu Mặc dù khu du lịch Thới Sơn tận dụng lợi thế để khai thác các tiềm năng sẵn có, tuy nhiên du lịch Thới Sơn vẫn còn những hạn chế về chất lượng và hiệu quả, chưa phát huy hết những lợi thế mà Thới Sơn sẵn có, chưa tạo được sức hấp dẫn đối với du khách đặc biệt là chưa quảng bá hình ảnh của du lịch Thới Sơn đến với du khách việc thu hút khách du lịch quốc tế còn thiếu chủ động. Do đó, việc phát triển du lịch là vấn đề cấp bách và cần thiết trong giai đoạn hiện nay của du lịch Thới Sơn mà vấn đề đặt ra là làm sao các ngành, các cấp đầu tư, khai thác các sản phẩm du lịch cho xứng với tiềm năng sẵn có. 2. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua bằng cách điều tra phỏng vấn du khách đến với du lịch Thới Sơn. Các mẫu khảo sát được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu nhằm tìm hiểu đánh giá của du khách về các hoạt động Marketing của khu du lịch Thới Sơn. Từ đó sẽ xây dựng các giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện công tác Marketing để thu hút khách du lịch đến với khu du lịch thới Sơn 3. Kết quả nghiên cứu chính và kết luận Đề tài đã thực hiện việc đánh giá hoạt động marketing hiện nay của khu du lịch Thới Sơn, nghiên cứu làm rõ được mức độ đánh giá của khách hàng với từng nhân tố trong mô hình marketing 7P, cũng như mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới sự hài lòng của khách du lịch đối với hoạt động marketing du lịch sinh thái miêt vườn. Đồng thời, nghiên cứu cũng nêu ra những điểm mạnh, những tồn tại hạn chế từng hoạt động marketing này, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị cụ iii thể để có thể áp dụng cho công tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing trong việc thu hút khách du lịch của du lịch Thới Sơn trong tương lai. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN......................................................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................................................ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ......................................................... iii MỤC LỤC....................................................................................................................................................iv DANH MỤC BẢNG ................................................................................................................................ vii DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................................................. viii PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ..........................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..............................................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................................................3 5. Kết cấu của luận văn.........................................................................................................................5 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................................... 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MARKETING DU LỊCH ......................................................................................................................................... 6 1.4.1 Khái niệm: ......................................................................................................................................6 1.4.2 Sự cần thiết của Marketing du lịch ......................................................................................6 1.1 Tổng quan về du lịch .....................................................................................................................6 1.1.1 Khái niệm về du lịch...................................................................................................................6 1.1.2 Khái niệm điểm đến du lịch ....................................................................................................7 1.2 Phân loại về du lịch ........................................................................................................................8 1.3 Vai trò của du lịch đối với việc phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương. ........9 1.4 Marketing du lịch ............................................................................................................................6 1.5 Các thành phần cơ bản của Marketing Du lịch ............................................................... 11 1.5.1 Chiến lược sản phẩm .............................................................................................................. 13 1.5.2 Chiến lược giá cả ...................................................................................................................... 13 1.5.3 Chiến lược phân phối ............................................................................................................. 15 iv 1.5.4 Chiến lược chiêu thị ................................................................................................................ 16 1.5.5 Con người (People): ................................................................................................................ 17 1.5.6 Quy trình (Process) ................................................................................................................. 17 1.5.7 Cơ sở vật chất hữu hình ........................................................................................................ 18 1.6 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường Marketing ................................... 18 1.6.1 Môi trường bên trong............................................................................................................. 19 1.6.2 Môi trường vĩ mô: .................................................................................................................... 19 1.6.3 Môi trường vi mô: .................................................................................................................... 20 1.7 Kinh nghiệm hoạt động Marketing du lịch nhằm thu hút khách du lịch. .......... 23 1.7.1 Kinh nghiệm trong Marketing du lịch An Giang....................................................... 23 1.7.2 Kinh nghiệm trong Marketing du lịch Bến Tre: .......................................................... 24 1.7.3 Kinh nghiệm trong Marketing du lịch Cần Thơ .......................................................... 25 1.7.4 Bài học kinh nghiệm đối với họat động Marketing thu hút khách du lịch của khu du lịch Thới Sơn. ......................................................................................................................... 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH THỚI SƠN ................................................................................................. 28 2.1.Tổng quan về địa bàn nghiên cứu ........................................................................................ 28 2.1.1. Tên gọi và địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên. ................................................. 28 2.1.2 Tài nguyên du lịch sinh thái ................................................................................................ 31 2.1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn .............................................................................................. 32 2.2 Phân tích môi trường hoạt động marketing du lịch ..................................................... 33 2.2.1 Tác động của môi trường bên trong đến hoạt động marketing du lịch ........... 33 2.2.2 Tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động marketing du lịch ........... 35 2.3 Thực trạng kinh doanh khu du lịch Thới Sơn giai đoạn 2013- 2017.......................36 2.3.1 Số lượng khách du lịch đến Thới Sơn giai đoạn 2013-2017..............................36 2.3.2 Doanh thu du lịch Thới Sơn giai đoạn 2013-2017 …………………………..…40 2.3.3. Hoạt động lưu trú tại du lịch Thới Sơn.......................................................................... 42 2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của du lịch Thới Sơn............................ 45 2.4.1 Nghiên cứu thị trường ........................................................................................................... 47 2.4.2 Phân khúc và xác định thị trường mục tiêu của du lịch .......................................... 47 v 2.4.3 Thực trạng Marketing trong hoạt động tại khu du lịch Thới Sơn ...................... 48 2.5 Đánh giá của du khách về Marketing du lịch Thới Sơn qua khảo sát ý kiến. .... 57 2.5.1 Đặc điểm nhóm đối tượng khảo sát ................................................................................. 57 2.5.2 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha ........................................... 59 2.6 Tóm tắt chương 2 ........................................................................................................................ 75 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH THỚI SƠN ......................................................................................... 76 3.1 Quan điểm, mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm cho du lịch Thới Sơn ....................... 76 3.1.1 Quan điểm phát triển hoạt động Marketing khu du lịch Thới Sơn .................... 76 3.1.2 Vị trí, vai trò ................................................................................................................................ 76 3.1.3. Mục tiêu tổng quát .................................................................................................................. 77 3.1.4. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................................... 77 3.1.5 Vấn đề đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch ............................ 77 3.2 Các giải pháp Marketing góp phần phát triển du lịch Thới Sơn ............................. 82 3.2.1 Giải pháp Marketing về chiến lược sản phẩm ............................................................. 82 3.2.2 Chiến lược giá cả ...................................................................................................................... 84 3.2.3 Chiến lược phân phối ............................................................................................................. 85 3.2.4 Chiến lược chiêu thị ................................................................................................................ 85 3.2.5 Chiến lược con người ............................................................................................................. 87 3.2.6 Chiến lược quy trình ............................................................................................................... 88 3.2.7 Chiến lược chứng minh thực tế ......................................................................................... 89 3.2.8 Một số giải pháp hỗ trợ ......................................................................................................... 90 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 92 1. Kết luận ............................................................................................................................................... 92 2. Kiến nghị............................................................................................................................................. 93 2.1 Tổng cục du lịch ............................................................................................................................ 93 2.2 Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Tiền Giang ................................................................... 93 2.3 Ủy ban nhân dân tỉnh ................................................................................................................. 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................... 97 PHỤ LỤC ................................................................................................................................ 98 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN vi BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: Bảng 2.11: Bảng 2.12: Bảng 2.13: Bảng 2.14: Bảng 2.15: Tổng số khách du lịch đến Thới Sơn giai đoạn 2013 – 2017 ............. 40 Doanh thu từ hoạt động du lịch giai đoạn 2013 – 2017 ....................... 42 Tổng hợp cơ sở lưu trú từ năm 2013 – 2017 ............................................ 43 Số khách lưu trú tại Thới Sơn giai đoạn 2013 – 2017 ........................... 45 Bảng giá các chương trình chuẩn ................................................................... 52 Nguồn nhân lực tại khu du lịch Thới Sơn giai đoạn 2013-2017....... 54 Thống kê đặc điểm đối tượng khảo sát ........................................................ 57 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha của các thành phần thang đo .............. 59 Đánh giá về chính sách sản phẩm của du lịch Thới Sơn ....................... 63 Đánh giá về yếu tố chính sách giá từ du khách......................................... 64 Đánh giá về hoạt động phân phối sản phẩm du lịch Thới Sơn .......... 67 Đánh giá về hoạt động chiêu thị của du lịch Thới Sơn .......................... 68 Đánh giá về yếu tố con người của du lịch Thới Sơn ............................... 70 Đánh giá về yếu tố quy trình của du lịch Thới Sơn ................................. 71 Đánh giá về yếu tố vật chất hữu hình du lịch Thới Sơn ........................ 73 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Kênh phân phối trực tiếp ........................................................................................... 53 Sơ đồ 2.2: Kênh phân phối gián tiếp ........................................................................................... 53 viii PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Du lịch là một ngành kinh tế công nghiệp không khói, mang lại nguồn lợi to lớn trên nhiều phương diện đối với Tiền Giang nói chung và du lịch Thới Sơn nói riêng nhất là trong giai đoạn "mở cửa", hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, nhất là từ khi Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO). Phát triển du lịch đã và đang là một lợi thế to lớn và góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bởi nhiều yếu tố: Cảnh quan đẹp, đa dạng sắc tộc, nhiều lễ hội văn hóa và ẩm thực phong phú…Tiền Giang là tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trải dọc trên bờ Bắc sông Tiền (một nhánh của sông Mê Kông) có chiều dài 120km. Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, sông nước, khí hậu nhiệt đới, đất đai màu mỡ nên rất thích hợp với nhiều loại cây trồng như: Nhãn, Bưởi, Cam, Sầu riêng, Măng cụt, Xoài…các loại thuỷ sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao như cá tai tượng, cá điêu hồng, tôm càng xanh, cá tra và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Cù lao Thới Sơn trực thuộc thành phố Mỹ Tho có vườn cây xanh mướt, đầy trái ngọt và hệ thống sông, rạch nhiều tôm cá, những bài đờn ca tài tử,… tạo hấp dẫn cho du khách bằng hình thức du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch mang nét độc đáo của vùng sông nước. Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn góp phần giúp người dân tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình, đây cũng là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, đặc biệt là phong trào cải tạo vườn tạp thay thế những vườn cây ăn trái đặc sản, giá trị kinh tế cao, đáp ứng quanh năm nhu cầu của du khách. Những sản phẩm du lịch mới đang được ưa chuộng như thưởng thức trái cây đặc sản, đi đò chèo trên sông rạch, nghe đờn ca tài tử, trải nghiệm ẩm thực dân dã vùng sông nước Cửu Long, dịch vụ tát ao bắt cá, tham quan ngành nghề truyền thống… được coi là đặc trưng của du lịch Thới Sơn đang có sức hấp dẫn du khách, tạo nên thương hiệu “du lịch Thới Sơn” nổi tiếng. Mặc dù khu du lịch Thới Sơn tận dụng 1 lợi thế để khai thác các tiềm năng sẵn có, tuy nhiên du lịch Thới Sơn vẫn còn những hạn chế về chất lượng và hiệu quả, chưa phát huy hết những lợi thế mà Thới Sơn sẵn có, chưa tạo được sức hấp dẫn đối với du khách đặc biệt là chưa quảng bá hình ảnh của du lịch Thới Sơn đến với du khách việc thu hút khách du lịch quốc tế còn thiếu chủ động. Mặt khác du lịch Thới Sơn còn hạn chế về tiềm lực kinh tế dẫn đến cơ sở vật chất chưa đáp ứng, sản phẩm du lịch còn đơn diệu, nghèo nàn, chất lượng các dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu của du khách. Do đó, việc phát triển du lịch là vấn đề cấp bách và cần thiết trong giai đoạn hiện nay của du lịch Thới Sơn mà vấn đề đặt ra là làm sao các ngành, các cấp có thể đầu tư, khai thác các sản phẩm du lịch cho tương xứng với tiềm năng sẵn có. Xuất phát từ những thực tiễn nêu trên, cùng với việc phát triển và thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội của thành phố Mỹ Tho nên tác giả đã chọn đề tài “Các giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” làm luận văn cao học của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng hoạt động Marketing du lịch Thới Sơn, từ đó đề xuất các giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch Thới Sơn đến 2022. 2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động Marketing trong du lịch. Mục tiêu 2: Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch Thới Sơn. Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp Marketing nhằm góp phần thu hút khách du lịch tại khu du lịch Thới Sơn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch Thới Sơn. 2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian của đề tài được giới hạn ở địa bàn xã Thới Sơn. Phạm vi thời gian: các số liệu thứ cấp được sử dụng số liệu giai đoạn 2013- 2017 của du lịch Thới Sơn. Số liệu sơ cấp được điều tra trong năm 2018. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu 4.1.1. Số liệu thứ cấp: Nghiên cứu thông qua các nguồn dữ liệu thứ cấp có sẵn như các báo cáo qua các năm của du lịch Thới Sơn, niên giám thống kê, số liệu của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Tiền Giang ... Các số liệu trong đề tài nghiên cứu được thu thập từ các bài viết, bài báo và phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, Internet…và các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing mà chính quyền xã Thới Sơn đã làm để quảng bá hình ảnh du lịch Thới Sơn trong nhận thức của du khách. 4.1.2. Số liệu sơ cấp Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua kỹ thuật thu thập thông tin bằng cách điều tra phỏng vấn du khách đến với khu du lịch Thới Sơn. Các mẫu khảo sát được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện nhằm tìm hiểu đánh giá của du khách về các hoạt động Marketing của khu du lịch Thới Sơn. Từ đó sẽ xây dựng các giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện công tác Marketing để thu hút khách du lịch đến với khu du lịch thới Sơn. Tiến hành thực hiện khảo sát, thu thập khách du lịch đến tham quan du lịch tại Thới Sơn thông qua bảng câu hỏi chi tiết. Từ yêu cầu nội dung nghiên cứu của đề tài, thông qua thảo luận ý kiến với một số chuyên gia, đưa ra bảng câu hỏi và tiến hành khảo sát, sau đó hoàn thiện và đưa ra bảng câu hỏi chính thức dùng để khảosát. Nội dung bảng câu hỏi là đánh giá của du khách về thực trạng Marketing du lịch Thái Sơn với 5 mức độ: rất kém, kém, bình thường, tốt và rất tốt. Phương pháp chọn mẫu và đối tượng phỏng vấn 3 Để khảo sát đánh giá của du khách về Marketing du lịch Thới Sơn chọn phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Cụ thể là đối tượng khảo sát bao gồm du khách trong nước và quốc tế và đang sử dụng các dịch vụ tại khu du lịch Thới Sơn thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Giới thiệu mẫu điều tra. Muốn xác định số lượng mẫu cho đề tài nghiên cứu với độ tin cậy thì phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Qua nhiều công trình nghiên cứu về cỡ mẫu và đã có nhiều ý kiến khác nhau: Theo Hoelter (1983) cho rằng kích thước mẫu tối thiểu phải là 100; Theo Bollen (1989) thì kích thước mẫu tối thiểu là năm mẫu cho một tham số cần ước lượng; Theo Tabachnick & Fidell (1996) thì cỡ mẫu phải xác định theo công thức: n = 50 + 8m,với m là biến độc lập; Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) thì số quan sát ít nhất phải bằng 5 lần số biến trong phân tích nhân tố. Dựa trên cơ sở các lý thuyết nêu trên về kích thước mẫu nên tác giả chọn số mẫu quan sát cho nghiên cứu này là 5 x 29= 145, trong 29 biến quan sát (6 biến đo lường sự tác động của các yếu tố sản phẩm du lịch, 4 biến để đo lường sự tác động giá cả của các dịch vụ - du lịch, 3 biến đo lường sự tác động của các yếu tố cơ sở vật chất ngành du lịch và cơ sở hạ tầng của địa phương, 4 biến đo lường sự tác động của chương trình khuyến mại, quảng cáo, chăm sóc khách hàng, 4 biến đo lường đội ngũ nhân viên du lịch, nhân viên khách sạn, 5 biến đo lường quy trình phục vụ du lịch, giao tiếp khách hàng và 3 biến đo lường về yếu tố vật chất hữu hình đối với Marketing của du lịch Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang. Tiến hành điều tra 200 phiếu, sau khi tiến hành nhập số liệu và sàng lọc phiếu tra thì kết quả phiếu hợp lệ đúng với mục đích khảo sát là 160 phiếu. Các phiếu bị loại do người trả lời phiếu khảo sát không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc thông tin bị loại bỏ do người được điều tra đánh cùng một loại lựa chọn. 4.1.3. Phương pháp phân tích Phương pháp thống kê mô tả để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động 4 Marketing du lịch Thới Sơn qua các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Phương pháp so sánh nhằm xem xét sự biến động của các chỉ tiêu phân tích qua các năm hoặc so sánh đánh giá của du khách về các hoạt động Marketing ở các nhóm du khách khác nhau (theo mục đích chuyến đi, theo độ tuổi, giới tính,…). Phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần tài liệu tham khảo và phụ lục, cấu trúc của đề tài gồm 3 phần, nội dung chính ở phần 2 được chia thành 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về Marketing du lịch Chương 2: Thực trạng Marketing nhằm thu hút khách du lịch đến khu du lịch Thới Sơn,thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Chương 3: Đề xuất các giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch tại Khu du lịch Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 5 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MARKETING DU LỊCH 1.1 Marketing du lịch 1.1.1 Khái niệm: Theo Tổ chức du lịch thế giới – WTO (World Tourism Organization): “Marketing du lịch là tập hợp những phương pháp và kỹ thuật hình thành bởi một trạng thái tinh thần đặc biệt và có phương pháp trong khi nghiên cứu và phân tích để tổ chức quản lý và đề ra các chính sách nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch thỏa mãn nhu cầu của du khách đến mức tối đa theo những điều kiện về tâm lý xã hội của họ kể cả nhu cầu của những người dân tiếp đón và đảm bảo những khả năng về tài chính của các tổ chức du lịch, hiệp hội du lịch”. Theo Philip Kotler thì marketing được hiểu như sau: Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác. Khái niệm này của marketing dựa trên những khái niệm cốt lõi: nhu cầu, mong muốn và yêu cầu, sản phẩm, giá trị, chi phí và sự hài lòng, trao đổi, giao dịch và các mối quan hệ, thị trường, marketing và những người làm marketing. 1.1.2 Sự cần thiết của Marketing du lịch Du lịch là một ngành công nghiệp không khói, nên đặc tính của sản phẩm du lịch khác với sản phẩm hàng hóa, và đặc biệt sản phẩm thường ở xa và không thể có sự lưu chuyển trực tiếp tới khách du lịch. Và bản chất của Marketing là phát hiện ra các nhu cầu và tìm cách thỏa mãn chúng để đạt mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Trong kinh doanh du lịch, ứng dụng marketing cần thiết để tìm hiểu những nhu cầu của du khách và nghệ thuật đáp ứng để kinh doanh có hiệu quả. 1.2 Tổng quan về du lịch 1.2.1 Khái niệm về du lịch Trong những năm gần đây, du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn 6 của nhiều quốc gia và đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế thế giới. Du lịch là một dạng hoạt động của dân cư trong thời gian rỗi liên quan với sự di chuyển và lưu lại tạm thời bên ngoài nơi cư trú thường xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức – văn hóa hoặc thể thao kèm theo việc tiêu thụ các giá trị về tự nhiên, kinh tế và văn hóa (I.I. Pirôgionic, 1985). Theo Tổ chức du lịch thế giới – WTO (World Tourism Organization): “Du lịch là tập hợp các mối quan hệ, các hiện tượng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ sự hình thành và lưu trú của các cá thể ở bên ngoài nơi ở thường xuyên với mục đích hòa bình và nơi họ đến không phải là nơi họ làm việc”. Theo Luật du lịch của Việt Nam mà Quốc hội mới ban hành vào ngày 19/6/2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018: “Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác.” Tóm lại, chúng ta có thể hiểu du lịch là việc di chuyển (đi lại) của con người ra khỏi nơi cư trú của mình, lưu lại tạm thời ngoài nơi cư trú của mình, tiêu thụ các giá trị tự nhiên, kinh tế, và văn hóa. Việc đi lại và lưu lại tạm thời này không nhằm mục đích kiếm việc làm, không nhằm mục đích chính trị (xâm lược). 1.2.2 Khái niệm điểm đến du lịch Hiện tại, tùy vào góc độ nghiên cứu hay quản lý, các nhà khoa học, các nhà quản lý đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về điểm đến du lịch. Các chuyên gia về quản lý điểm đến của Tổ chức Du lịch thế giới định nghĩa: “Điểm đến du lịch là một không gian vật chất mà du khách lưu trú lại ít nhất một đêm. Nó bao gồm các sản phẩm du lịch như các dịch vụ hỗ trợ, các điểm đến và tuyến điểm du lịch trong thời gian một ngày. Nó có các giới hạn vật chất và quản lý giới hạn hình ảnh, sự quản lý xác định tính cạnh tranh trong thị trường.” Điểm đến có thể hiểu đơn giản là các khu, điểm du lịch, những đô thị, vùng quê, miền núi... Những nơi này có thể là các điểm đến cho một chuyến đi trong 7 ngày, một kỳ nghỉ ngắn hoặc dài ngày. Ở một khía cạnh khác, các quốc gia, các lục địa cũng được xem xét và chào bán như là các điểm đến du lịch (Ủy ban lữ hành châu Âu (ETC) và Hiệp hội lữ hành khu vực Thái Bình Dương (PATA) có trách nhiệm tiếp thị cho Châu Âu và khu vực Thái Bình Dương như là những điểm đến du lịch. 1.3 Phân loại về du lịch Hiện nay chưa có tiêu chuẩn thống nhất để phân loại du lịch, ngành du lịch thế giới đang phát triển nhanh, số người tham gia hoạt động du lịch ngày càng đông. Mỗi người đều căn cứ vô điều kiện kinh tế, thời gian nhàn rỗi vì mục đích du lịch của mình để xác định hình thức du lịch khác nhau. Cùng với sự phát triển không ngừng của du lịch, phạm vi hoạt động ngày càng có xu thế phát triển, nội dung hoạt động ngày càng mở rộng và các loại hình du lịch cũng dần dần tăng lên. Các loại hình du lịch có thể phân chia như sau: Phân loại theo mục đích du lịch: Theo sự phân loại về mục đích thăm viếng của du khách ở Hội nghị du lịch quốc tế La Mã của Liên Hiệp Quốc, du lịch được chia ra: du lịch nghỉ phép, du lịch thương mại, du lịch điều trị dưỡng bệnh, du lịch du học, du lịch hội nghị, du lịch thăm viếng người thân, du lịch tôn giáo, du lịch thể dục thể thao và du lịch khác. Phân chia theo phạm vi khu vực: Căn cứ vào phạm vi khu vực cụ thể chia du lịch thành: du lịch trong nước và du lịch quốc tế. Du lịch trong nước là chỉ du lịch do cư dân trong nước rời khỏi nơi cư trú của mình tới một nơi khác trong nước để du lịch. Du lịch quốc tế là chỉ cư dân của một nước vượt đường biên giới quốc gia tới một hoặc vài nước khác để tiến hành du lịch. Phân chia theo nội dung du lịch: + Du lịch công vụ: Khách nước ngoài nhận lời mời đến thăm viếng, đàm phán ngoại giao... được xếp một hoặc vài hoạt động du lịch. Loại du lịch này tuy chiếm tỉ trọng không lớn trong lợi ích kinh tế của ngành du lịch quốc tế, nhưng cùng với sự tăng lên của sự giao lưu quốc tế, số người có nhu cầu sẽ tăng lên, do đó cần xem đây là một hình thức du lịch quan trọng. + Du lịch thương mại: Thương nhân nước ngoài đến một nước để tìm hiểu 8 thị trường, kết giao với các nhân sĩ, đàm phán mậu dịch, trong đó có ăn ở khách sạn, mời tiệc, xã giao, du ngoạn đã trở thành bộ phận hợp thành quan trọng của hoạt động du lịch ngày nay. + Du lịch sinh thái: Đến nơi khác để thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên và phong thổ, thông qua lữ hành đạt được sự hưởng thụ cái đẹp, được vui vẻ, nghỉ ngơi. Đó là hình thức du lịch chủ yếu nhất hiện nay. + Du lịch thăm viếng người thân: Nước ngoài còn gọi là du lịch tìm cội nguồn. Những năm gần đây, số người du lịch tìm cội nguồn và thăm viếng người thân ngày càng tăng, trở thành hình thức du lịch đặc biệt. +Du lịch văn hoá: Những người tiến hành du lịch văn hoá phần lớn là những người có học. Họ đến một nơi khác để tìm hiểu văn vật cổ tích, văn hoá nghệ thuật, kiến trúc dân tộc, khoa học kỹ thuật giáo dục với mục đích khảo sát văn hoá và giao lưu văn hoá. + Du lịch hội nghị: Một số nơi tận dụng dịp tiếp đãi hội nghị gắn hội nghị và du lịch với nhau tức là vừa hội nghị vừa du lịch. Đặc điểm của loại du lịch này là địa vị của du khách cao, thời gian lưu lại dài, khả năng mua sắm mạnh. Hình thức du lịch này đang phát triển mạnh trên thế giới, trở thành một bộ phận chiếm tỉ trọng lớn của thị trường du lịch quốc tế. + Du lịch tôn giáo: Đây là hình thức du lịch cổ xưa tiếp tục đến nay, chủ yếu là kết quả của sự tồn tại và ảnh hưởng của tôn giáo phản ảnh trên tư tưởng con người. Ở Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á có lịch sử lâu đời và hình thức kiến trúc phong phú đa dạng đã thu hút các tín đồ tôn giáo tín ngưỡng khác nhau và đã thu hút nhiều du khách đến tham quan du ngoạn. + Việc phân loại du lịch trên có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ giúp cho ta khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch, xác định được thế mạnh của cơ sở kinh doanh du lịch, từ đó có thể xác định được cơ cấukhách hàng, mục tiêu của điểm du lịch, tạo điều kiện đưa hoạt động ngành du lịch ngày càng phát triển tốt nhất. 1.4 Vai trò của du lịch đối với việc phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương. Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và phát triển kinh tế – xã hội là mối 9 quan hệ hai chiều. Khi nền kinh tế của một quốc gia càng phát triển thì nhu cầu đi du lịch của người dân càng tăng lên, do đó ngành du lịch có điều kiện để phát triển. Ngành du lịch phát triển sẽ là đầu tàu kéo theo sự phát triển của các ngành khác có liên quan, trước tiên là những ngành thuộc 5 khu vực chính trong ngành du lịch, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội, cải thiện điều kiện sống của một bộ phận dân cư… và như vậy, sự phát triển của ngành du lịch góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn nữa. Phát triển du lịch quốc tế sẽ làm tăng nhanh nguồn thu ngoại tệ cho địa phương và cho đất nước. Nhiều nhà kinh tế đã khẳng định: Du lịch là một ngành xuất khẩu vô hình hoặc Du lịch là một ngành xuất khẩu tại chỗ có hiệu quả kinh tế cao.Khi khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng, họ sẽ tiêu thụ một khối lượng lớn nông sản, thực phẩm dưới dạng các món ăn, đồ uống và mua hàng hóa, sản phẩm của các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, thủ công mỹ nghệ… Như vậy địa phương sẽ thu được một khoản ngoại tệ tại chỗ với hiệu quả cao. Ngành du lịch phát triển là động lực thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của các ngành khác trong nền kinh tế. Đặc biệt là ngành nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng. Ngành du lịch đã mở ra thị trường tiêu thụ ngay tại đất nước mình thông qua việc cung cấp một khối lượng lớn các sản phẩm của những ngành này cho du khách. Từ đó thúc đẩy các ngành cải tiến kỹ thuật, quy trình sản xuất kinh doanh… để tạo ra nhiều loại sản phẩm mới. Ngoài ra nó còn gián tiếp kéo theo sự phát triển của một số ngành có liên quan như xây dựng, giao thông vận tải, ngân hàng, bưu chính viễn thông… Ngành du lịch góp phần vào việc mở rộng và củng cố các mối quan hệ đối ngoại và giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới thông qua việc mở rộng các phương tiện giao thông vận chuyển khách du lịch, trao đổi hàng hóa… và quan trọng hơn hết là làm tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và các nước khác nhau trên thế giới. Phát triển du lịch sẽ đem lại sự thay đổi sắc thái của vùng, địa phương thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, việc phát 10
- Xem thêm -