Tài liệu Các giả thiết về phụ thuộc hàm và chọn khoá chính

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Trang 2 PhÇn I :Thùc thÓ PhÇn II :C¸c gi¶ thiÕt vÒ phô thuéc hµm vµ chän kho¸ chÝnh 5 PhÇn III:S¬ ®å thùc thÓ cña hÖ thèng vµ chän kho¸ chÝnh 5 PhÇn IV:ThiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh 6 PhÇn V :C¸c b¶ng d÷ liÖu mÉu 18 PhÇn VI:H-íng d·n sö dông 19 -1- §Ò 6 thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý thÝ sinh vµ ®iÓm thi PhÇn I:Thùc thÓ 1. NhËn diÖn thùc thÓ cña hÖ thèng - Cã 2 thùc thÓ :+Kh¸ch hµng +C¸c h×nh thøc göi Hä tªn Sè chøng minh th§Þa chØ Sè ®iÖn tho¹i Sè tµi kho¶n Sè tiÓn gñi H×nh thøc göi K× h¹n Ngµy göi Quý gñi Sè tiªn rót Ngµy rót Quü tiÕt kiÖm H×nh thøc göi kØ h¹n L·i xuÊt Ngµy b¾t ®Çu cã hiÖu lùc Ngµy hªt hiªu lùc 2.LËp c¸c b¶ng. Tõ 2 thùc thÓ lµm ba b¶ng 2.1.B¶ng hµng gñi tiÒn Tªn thuéc tÝnh STT TT Hoten So cmt So dien thoai Ngay gui Quy So tien gui Hinh thuc gui Ki han So tai khoan Quy tiet kiem -2- KiÓu d÷ liÖu Number Number Text Text Text Date/Time Number Number Text Number Text Text trªn ta cã thÓ chia 1:Danh s¸ch kh¸ch 2.2.B¶ng thøc göi: TT Hinh thuc gui Ki han(thang) Lai xuat 1 Ngay bat dau hieu luc 1 Ngay het hieu luc 1 Lai xuat 2 Ngay bat dau hieu luc 2 Ngay het hieu luc 2 Lai xuat 3 Ngay bat dau hieu luc 3 Ngay het hieu luc 3 Number Text Number Number Date/Time Date/Time Number Date/Time Date/Time Number Date/Time Date/Time 2.3.B¶ng kh¸ch hµng rót tiÒn: SST TT So tai khoan So tien rut Ngay rut tien Number Number Text Number Date/Time 2.4.Cô thÓ c¸c c¸c b¶ng ®-îc tr×nh b©ú nh- sau: -3- c¸c h×nh B¶ng danh sach khach hµng göi tiÒn B¶ng c¸c h×nh thøc göi -4- B¶ng danh s¸ch khach hµng rót tiÒn PhÇnII:C¸c gi¶ thiÕt vÒ phô thuéc hµm vµ chän kho¸ chÝnh 1.Mçi kh¸ch hµng cã thÓ göi nhiÒu kho¶n tiÕt kiÖm cïng mét lóc,do ®ã víi mçi kh¸ch hµng cã thÓ x¸c ®Þnh ®ù¬c nhiÒu sè tµi kho¶n.Nh-ng mçi mét sè tµi kho¶n chØ x¸c ®Þnh duy nhÊt mét kh¸ch hµng.VËy tÊt c¶ c¸c thuéc tÝnh kh«ng kho¸ ®ªu phô thuéc vµo thuéc tÝnh sè tµi kho¶n.Ta cã thÓ chän thuéc tÝnh sè tµi kho¶n dÓ lµm kho¸ chÝnh cho b¶ng”Danh s¸ch kh¸ch hµng göi tiÒn”. 2.Do trong c¸c h×nh thøc göi cã lo¹i h×nh thøc göi rót gèc tõng phÇn,cã nghÜa lµ mçi kh¸ch hµng cã thÓ rót nhiÒu lÇn trong thêi k× göi tiÕt kiÖm,hay nãi c¸ch kh¸c mçi sè tµi kho¶n kh«ng thÓ x¸c ®inh duy nhÊt mét lÇn rót cña kh¸ch nªn sè tµi kho¶n kh«ng thÓ lµ kho¸ chÝnh cña b¶ng “Danh sach khach hang rut tien”.V× vËy ta chän thuéc tÝnh “thø tù” ®Ó lµm kho¸ chÝnh. 3.Trong c¸c thuéc tÝnh cña b¶ng “C¸c hinh thøc göi tiÒn “ chØ cã thuéc tÝnh thø tù ®ùoc x¸c ®Þnh duy nhÊt nªn ta chän thuéc tÝnh “thø tù “lµm kho¸ chÝnh. PhÇn III: S¬ ®å thùc thÓ liªn kÕt cña hÖ thèng : Quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng: 1.Quan hÖ gi÷a b¶ng “C¸c h×nh thøc göi tiÒn” vµ “danh s¸ch kh¸ch hµng göi tiÒn”lµ quan hÖ 1_N:Do mçi h×nh thøc göi cã nhiÒu kh¸ch hµng cïng tham gia,nh-ng mçi kh¸ch hµng(nãi ®óng h¬n lµ mçi sè tµi kho¶n) chØ x¸c ®Þnh duy nhÊt mét h×nh thøc göi. -5- 2.Quan hÖ gi÷a b¶ng “Danh s¸ch kh¸ch hµng göi tiÒn” vµ b¶ng”Danh s¸ch kh¸ch hµng rót tiÒn” lµ quan hÖ 1_N v× mçi m«t kh¸ch hµng(mµ ë ®©y ®Æc tr-ng lµ sè tµi kho¶n) cã thÓ rót tiÒn nhiÒu lÇn,nh-ng mçi mét ng-êi rut tiÒn th× chØ x¸c ®Þnh ®-îc duy nhÊt mét ng-êi göi tiÒn. S¬ ®å thùc thÓ liªn kÕt nh- sau PhÇnIV: ThiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh: 1.Menu cña ch-¬ng tr×nh gåm cã c¸c môc sau: - CËp nhËt . - Thèng kª. - T×m kiÕm. - Xem th«ng tin. - KÕt thóc. H×nh 1.Menu chÝnh cña ch-¬ng tr×nh 2.Menu cËp nhËt -6- H×nh 2.Menu cËp nhËt Trong menu CËp nhËt cã c¸c môc sau : - CËp nhËt kh¸ch göi tiÒn:Chøc n¨ng cña môc nµy lµ hiÓn thÞ biÓu mÉu ®Ó ng-êi sö dông cã thÓ dÔ dµng cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng(nhËp hoÆc xo¸ c¸c th«ng tin). BiÓu mÉu cËp nhËt kh¸ch göi tiÒn - CËp nhËt h×nh thøc göi:Môc nµy cho phÐp ng-oi sö dông dÔ dµng thay ®æi c¸c th«ng tin vÒ h×nh thóc gñi,ch¼ng h¹n nh- thay ®æi c¸c lo¹i l·i xuÊt. -7- BiÓu mÉu cËp nhËt c¸c h×nh thø göi - CËp nhËt kh¸ch rót tiÒn.Môc nµy cã chøc cËp nhËt c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc rut tiªn cña kh¸ch hµng. BiÓu mÉu cËp nhËt kh¸ch rót tiÒn -8- 3.Menu thèng kª: H×nh 3.menu thèng kª Trong menu Thèng kª cã c¸c môc sau: - Menu con L-îng kh¸ch göi. - Menu con L-îng tiÒn göi. - Menu con TiÒn l·i cña kh¸ch. Khi më menu L-îng kh¸ch göi th× sÏ cã c¸c menu con ®æ xuèng nh- h×nh 4 H×nh 4.menu con L-îng kh¸ch göi Ta cã thÓ chän mét trong ba môc L-îng kh¸ch göi mçi th¸ng,L-îng kh¸ch göi mçi quý,L-îng kh¸ch göi c¶ n¨m,®Ó xem c¸c thèng kª vÒ sè kh¸ch göi cña mçi th¸ng,mçi quý hay mçi n¨m. B¶ng thèng kª sè l-îng kh¸ch göi theo mçi th¸ng -9- B¶ng thèng kª sè l-îng kh¸ch göi theo mçi quý B¶ng thèng kª sè l-îng kh¸ch göi theo mçi n¨m Khi më menu L-îng tiÒn göi th× sÏ cã c¸c menu con ®æ xuèng nh- h×nh 5 H×nh 5.menu con L-îng tiÒn göi Ta cã thÓ chän mét trong ba môc L-îng tiÒn göi mçi th¸ng,L-îng tiÒn göi mçi quý,L-îng tiÒn göi mçi n¨m ®Ó xem c¸c thèng kª vÓ sè tiÒn khach hµng ®· göi trong mét th¸ng,mét quý,mét n¨m. B¶ng thèng kª l-îng tiÒn gñi mçi th¸ng - 10 - B¶ng thèng kª l-îng tiÒn gñi mçi quý B¶ng thèng kª l-îng tiÒn gñi c¶ n¨m Khi më menu TiÒn l·i cña kh¸ch th× sÏ cã c¸c menu con ®æ xuèng nh- h×nh 6 H×nh 6.menu con TiÒn l·i cña kh¸ch Ta cã thÓ chän mét trong 4 môc Kh¸ch k× 1 gñi ®óng h¹n,Kh¸ch k× 2 rut ®óng h¹n,Kh¸ch k× 1 rót tr-íc h¹n,Kh¸ch k× 2 rót tr-íc h¹n ®Ó xem c¸c thèng kª vÒ tiÒn l·i cña kh¸ch hµng.D-íi ®©y lµ b¶ng tÝnh l·i xuÊt cña kh¸ch hµng k× 1 rót ®óng h¹n,c¸c b¶ng kh¸c còng cã c¸u t¹o t-¬ng tù - 11 - 4.Menu T×m kiÕm: H×nh 7.Menu T×m kiÕm Trong menu t×m kiÕm cã c¸c môc sau:- theo k× h¹n - theo ®Þa chØ -theo ngµy göi -theo quý tiÕt kiÖm -theo tªn kh¸ch hµng -theo h×nh thøc gñi -theo sè tiÒn göi -theo th¸ng göi Khi ta chän mét trong c¸c môc trªn th× ch-¬ng tr×nh sÏ ®-a ra c©u hái ®Ó ng-êi sö dông cã thÓ ®-a ra cac th«ng sè mµ theo ®ã ch-¬ng tr×nh sÏ t×m kiÕm vµ ®-a ra c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng t×m ®-îc Lêi hái cña ch-¬ng tr×nh 5.Menu Xem th«ng tin - 12 - H×nh8.Menu xem th«ng tin Trong menu Xem th«ng tin cã c¸c môc sau: -Kh¸ch göi nhiÒu nhÊt:Khi më môc nµy,tr-¬ng tr×nh sÏ ®-a ra cho ng-êi sö dông th«ng tin vÒ kh¸ch hµng cã sè tiÒn gñi nhiÒu nhÊt trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. -Kh¸ch rót nhiÒu nhÊt:môc nµy cã chøc n¨ng ®-a ra th«ng tin vÓ kh¸ch hµng ®· rót nhiÒu tiÒn nhÊt trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. - TiÒn cßn trong tµi kho¶n:môc nµy cã chøc n¨ng ®-a ra th«ng tinh vÒ sè tiªn hiªn cßn trong tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. 6.Menu B¸o c¸o: H×nh 9.Menu B¸o c¸o Trong menu B¸o c¸o cã c¸c môc sau: -Danh s¸ch kh¸ch hµng trong th¸ng:môc nay cã chøc n¨ng ®-a ra mÉu cña mét b¶n b¸o c¸o vÓ danh s¸ch kh¸ch hµng cña tõng th¸ng,vµ ng-êi sö dông cã thÓ in khi cÇn thiÕt - 13 - MÉu b¸o c¸o danh s¸ch kh¸ch hµng mçi th¸ng -B¸o c¸o thèng kª theo n¨m - 14 - -B¸o c¸o thèng kª theo th¸ng - 15 - -B¸o c¸o thèng kª theo quý - 16 - Khi ng-êi sö dông ch-¬ng tr×nh më mét trong ba môc trªn th× ch-¬ng tr×nh sÏ ®-a ra mét mÉu b¸o c¸o thèng kª vÓ l-¬ng kh¸ch vµ l-îng tiÒn göi cña tõng th¸ng , tõng quý,tõng n¨m nh- á trªn 7.Menu KÕt thóc H×nh 10.Menu KÕt thóc Trong menu kÕt thóc cã c¸c môc sau: - 17 - -Tho¸t vÓ access:môc nµy cã chøc n¨ng giup ng-êi sö dông cã thÓ dÔ dµng tho¸t khái ch-¬ng tr×nh sö dông ®Ó chän mét ch-¬ng tr×nh kh¸c. -Tho¸t vÒ win:môc nµy gióp ng-êi sö dông cã thÓ tho¸t khái ch-¬ng tr×nh access trë vÓ win b»ng mét nut click . PhÇn V:C¸c b¶ng d÷ liÖu mÉu: 1.B¶ng 1:C¸c loai h×nh thøc gñi tiÕt kiÖm 2.B¶ng 2:Danh s¸ch kh¸ch hµng göi tiÒn 3.B¶ng 3:Danh s¸ch kh¸ch h¶ng rót tiÒn - 18 - PhÇn VI:Huíng dÉn sö dông Ch-¬ng tr×nh cã sö dông Password víi môc ®Ých b¶o mËt ,v× vËy muèn sö dông ®-¬c ch-¬ng tr×nh thi ng-êi sö dông ph¶i biÕt ®uîc password. Password cña ch-¬ng tr×nh la “viet”. - 19 - Sau khi nhËp password ch-¬ng tr×nh sÏ xuÊt hiÖn mét mµn h×nh më ®Çu. Nguêi sö dông cã thÓ chän b¸t ®Çu ®Ó sö dông ch-¬ng tr×nh,hoÆc tho¸t ®Ó ra khái chu¬ng tr×nh nÕu b¹n kh«ng muèn sö dông n÷a. Mµn h×nh më ®Çu - 20 -
- Xem thêm -