Tài liệu Bộ đề kiểm tra hoá 9 học kì 1 + 2 có đáp án

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn PhÇn II. Mét sè ®Ò kiÓm tra ho¸ 9 (theo pp míi) I .§Ò kiÓm tra miÖng §Ò 1. TÝnh chÊt chung cña phi kim 1. (H·y khoanh trßn vµo mét ch÷ A hoÆc B, C, D tr-íc c«ng thøc ®óng). Cho s¬ ®å biÓu diÔn biÕn ®æi sau: H2X X  XO2  XO3  H2XO4  BaXO4 X lµ: FeX A. Cl2 B. S C. N2 D. O2 2. H·y viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm 1. 1 ®iÓm. B 2. 9 ®iÓm. ViÕt ®óng mçi PTHH ®-îc 1,5 ®iÓm §Ò 2. Bµi axit cacbonic vµ muèi cacbonat Ng-êi ta ®iÒu chÕ dung dÞch NaOH tõ dung dÞch Na2CO3 vµ Ca(OH)2. a) H·y viÕt ph-¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. b) TÝnh thÓ tÝch vµ nång ®é mol cu¶ dung dÞch NaOH, NÕu cho 50 ml dung dÞch Na2CO3 1M ph¶n øng víi 50 ml dung dÞch Ca(OH)21M. Coi thÓ tÝch dung dÞch sau ph¶n øng kh«ng thay ®æi. 1 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm a) ViÕt ®óng ph-¬ng tr×nh ho¸ häc: 2 ®iÓm. b) ThÓ tÝch dung dÞch NaOH lµ 100ml: 4 ®iÓm CM NaOH lµ 1M : 4 ®iÓm §Ò 3. Bµi tÝnh chÊt ho¸ häc chung cña kim lo¹i Nh×n vµo c¸c h×nh vÏ, h·y: 1. §iÒn kÝ hiÖu hoÆc c«ng thøc chó thÝch ®Çy ®ñ cho h×nh vÏ 2. M« t¶ hiÖn t-îng x¶y ra trong thÝ nghiÖm 3. LËp ph-¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm 1. (2 ®iÓm) - §iÒn ®ñ c«ng thøc, kÝ hiÖu mçi h×nh cho 1 ®iÓm 2. (4 ®iÓm) - M« t¶ ®ñ hiÖn t-îng mçi thÝ nghiÖm cho 2 ®iÓm (SGK Ho¸ häc líp 9 thÝ ®iÓm - trang 57) 3. (4 ®iÓm) - ViÕt ®óng mçi ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cho 2 ®iÓm tO 1/ 3Fe + 2O2 Fe3O4 O t 2/ 2Na + Cl 2NaCl 2 §Ò 4. Bµi mèi quan hÖ gi÷a c¸c hîp chÊt v« c¬ Cho c¸c chÊt: Cu, CuO, MgCO3, Mg, MgO. ChÊt nµo t¸c dông víi dung dÞch HCl sinh ra: 1/ ChÊt khÝ ch¸y ®-îc trong kh«ng khÝ 2/ ChÊt khÝ lµm ®ôc n-íc v«i trong 3/ Dung dÞch cã mµu xanh lam 4/ Dung dÞch kh«ng mµu 2 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm Mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 2,5 ®iÓm 1/ Mg ; 2/ MgCO3 ; 3/ CuO ; 4/ MgO §Ò 5. Bµi benzen C©u 1 (7 ®iÓm): 1. Nguyªn nh©n nµo lµm cho benzen cã tÝnh chÊt ho¸ häc kh¸c etilen, axetilen? H·y viÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cña benzen víi clo. 2. ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cña metan víi clo. H·y so s¸nh ph¶n øng nµy víi ph¶n øng cña benzen víi clo. C©u 2 (3 ®iÓm): H·y nªu øng dông cña benzen trong c«ng nghiÖp. H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm C©u 1 (7 ®iÓm): 1. - Gi¶i thÝch nguyªn nh©n lµm cho benzen cã tÝnh chÊt ho¸ häc kh¸c etilen, axetilen (2 ®iÓm) - ViÕt ®óng ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cña benzen víi clo (1,5 ®iÓm) 2. - ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cña metan víi clo (1,5 ®iÓm) Ph¶n øng cña metan víi clo gièng ph¶n øng cña benzen víi clo, ®Òu th-îc lo¹i ph¶n øng thÕ (2 ®iÓm) C©u 2 (3 ®iÓm): øng dông cña benzen trong c«ng nghiÖp: - Lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt chÊt dÎo ... (2 ®iÓm) - Lµm dung m«i (1 ®iÓm) §Ò 6. Bµi axit axetic C©u 1 (6 ®iÓm): 3 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm nguyªn tö sau: a) OH b) COOH c) CH3COO BiÕt c«ng thøc ph©n tö: a) C2H6O, b) C2H4O2, c) C4H8O2 2. ViÕt 1 ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó ®iÒu chÕ mçi hîp chÊt h÷u c¬ ®ã. C©u 2 (4 ®iÓm): H·y nªu øng dông cña axit axetic trong ®êi sèng vµ trong c«ng nghiÖp. H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm C©u 1 (6 ®iÓm): 1. ViÕt ®óng mçi c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt h÷u c¬ : 1 ®iÓm 2. ViÕt ®óng mçi ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó ®iÒu chÕ hîp chÊt h÷u c¬: 1 ®iÓm C©u 2 (4 ®iÓm): - Nªu øng dông cña axit axetic trong ®êi sèng: 2 ®iÓm - Nªu øng dông cña axit axetic trong c«ng nghiÖp: 2 ®iÓm II. §Ò kiÓm tra 15 phót §Ò 1. Bµi axitcacbonic vµ muèi cacbonat (H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ A, B, C, D tr-íc c©u ®óng). 1. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu lµ muèi axit lµ: A - NaHCO3, CaCO3, Na2CO3 B - Mg(HCO3), NaHCO3, Ca(HCO3)2, C - Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3 D - Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3 4 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 2. D·y gåm c¸c muèi ®Òu tan trong n-íc lµ A- CaCO3, BaCO3, Na2CO3, Mg(HCO3)2 B - BaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C - CaCO3, BaCO3, NaHCO3, MgCO3 D - Na2CO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2 3. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu cã tÝnh chÊt chung: bÞ nhiÖt ph©n huû gi¶i phãng khÝ cacbonic vµ oxit baz¬ lµ: A - Na2CO3, MgCO3, Ca(HCO3)2, BaCO3 B - NaHCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C - CaCO3, MgCO3, BaCO3, D - NaHCO3, CaCO3, MgCO3, BaCO3. 4. D·y c¸c muèi ®Òu ph¶n øng víi dung dÞch NaOH lµ: A - Na2CO3, NaHCO3, MgCO3 B - NaHCO3, Ca(HCO3), Mg(HCO3), Ba(HCO3)2 C - Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, BaCO3 D - CaCO3, BaCO3, Na2CO3, MgCO3 5. D·y c¸c muèi ®Òu ph¶n øng víi dung dÞch HCl lµ: A - Na2CO3, CaCO3 B - Na2SO4, MgCO3 C - K2SO4 , Na2CO3 D - NaNO3, KNO3 H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm Tr¶ lêi ®óng mçi c©u ®-îc 2 ®iÓm 1.B 2. D 3. C 4. B 5. A §Ò 2. Bµi s¬ l-îc b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc. H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ A, B, C, D tr-íc c©u ®óng. 1. D·y c¸c nguyªn tè ®Òu ë chu kú II lµ: 5 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn A. F, Cl, Br, I C. N, Cl, Br, O B. F, N, I D. N, O, F 2. D·y c¸c ®¬n chÊt ®-îc s¾p xÕp theo chiÒu ho¹t ®éng ho¸ häc t¨ng dÇn lµ: A. F2, Cl2, Br2, I2 C. I2, Br2, Cl2, F2 B. S, Cl2, F2, O2 D. F2, Cl2, S, N2 3. D·y c¸c ®¬n chÊt ®Òu cã tÝnh chÊt ho¸ häc t-¬ng tù Clo lµ: A. N2, O2, F2 C. S, O2, F2 B. F2, Br2, I2 D. Br2, O2, S 4. D·y c¸c ®¬n chÊt ®-îc t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè mµ nguyªn tö cña chóng ®Òu cã 7 electron ë líp ngoµi cïng : A. N2, O2, Br2 C. S, O2, Br2 B. F2, Cl2, Br2, I2 D. O2, Cl2, F2 5. D·y c¸c nguyªn tè mµ nguyªn tö ®Òu cã 2 líp e lµ: A. F, Cl, O C. O, S, Cl B. F, Br, I D - N, O, F H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm Tr¶ lêi ®óng mçi ý ®-îc 2 ®iÓm 1 D; 2. C; 3. B; 4. B ; 5. D §Ò 3. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi H·y khoanh trßn mét ch÷ A, B, C hoÆc D ®øng tr-íc c©u ®óng. C©u 1 (2 ®iÓm). Cã thÓ ph©n biÖt dung dÞch NaOH vµ Ca(OH)2 b»ng: A. Hi®ro B. Hi®roclorua C. Oxi D. Cacbon®ioxit C©u 2 (2 ®iÓm). L-u huúnh ®ioxit ®-îc t¹o thµnh tõ ph¶n øng cña cÆp chÊt sau: A. Na2SO4 + CuCl2 B. Na2SO3 + NaCl C. K2SO3 + HCl D. K2SO4 + HCl 6 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn C©u 3 (6 ®iÓm). Cã c¸c chÊt: Cu, CuO, Mg, CaCO3, Fe(OH)3. ChÊt nµo t¸c dông víi dung dÞch HCl ®Ó t¹o thµnh: a. ChÊt khÝ nhÑ h¬n kh«ng khÝ, ch¸y ®-îc trong kh«ng khÝ b. ChÊt khÝ nÆng h¬n kh«ng khÝ, kh«ng duy tr× sù ch¸y c. Dung dÞch cã mµu xanh lam d. Dung dÞch cã mµu n©u nh¹t H·y viÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm C©u 1 (2 ®iÓm). D C©u 2 (2 ®iÓm). C C©u 3 (6 ®iÓm). Mçi c©u ®óng cho 1,5 ®iÓm a. Mg Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 (k) (1,5 ®iÓm) b. CaCO3 CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2(k) (1,5 ®iÓm) c. CuO CuO + 2HCl  (1,5 ®iÓm) ®. Fe(OH)3 Fe(OH)3 + 3HCl  FeCl3 + 3H2O CuCl2 + H2O (1,5 ®iÓm) §Ò 4. Bµi mèi quan hÖ gi÷a c¸c hîp chÊt h÷u c¬ H·y khoanh trßn vµo mét ch÷ A hoÆc B, C, D ®øng tr-íc c©u ®óng. C©u 1 (2 ®iÓm). KhÝ SO2 ph¶n øng ®-îc víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y sau: A. CaO, K2SO4, Ca(OH)2 C. Ca(OH)2, H2O, BaCl2 B. NaOH, CaO, H2O D. NaCl, H2O, CaO C©u 2 (2 ®iÓm). ChØ dïng dung dÞch NaOH cã thÓ ph©n biÖt ®-îc 2 dung dÞch trong cÆp chÊt sau: A. Dung dÞch Na2SO4 vµ dung dÞch K2SO4 B. Dung dÞch Na2SO4 vµ dung dÞch NaCl C. Dung dÞch K2SO4 vµ dung dÞch MgCl2 D. Dung dÞch KCl vµ dung dÞch NaCl 7 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn C©u 3 (6 ®iÓm). Cho 5 gam hçn hîp bét hai muèi CaCO3 vµ CaSO4 t¸c dông võa víi dung dÞch HCl d- t¹o thµnh 448ml khÝ (®ktc). TÝnh khèi l-îng cña mçi muèi trong hçn hîp ban ®Çu. ( Ca = 40, C = 12, O = 16) H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm C©u 1 (2 ®iÓm). B C©u 2 (2 ®iÓm). C C©u 3 (6 ®iÓm). ChØ cã CaCO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d- sinh ra chÊt khÝ. Ph-¬ng tr×nh ph¶n øng. CaCO3 + 2HCl Sè mol cña CO2: CaCl2 + H2O + CO2 448 = 0,02 (mol) 22.400 (2 ®iÓm) (1 ®iÓm) Sè mol CO2 = sè mol CaCO3 = 0,02 mol Khèi l-îng CaCO3 = 0,02 x 100 = 2 gam (2 ®iÓm) Khèi l-îng CaSO4 = (1 ®iÓm) 3gam ®Ò 5. Bµi benzen C©u 1 (4 ®iÓm): (H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ A, B, C, D tr-íc mét c©u hoÆc mét hîp chÊt tr¶ lêi ®óng). 1. Mét hîp chÊt h÷u c¬ cã sè nguyªn tö hi®ro b»ng sè nguyªn tö cacbon. Hîp chÊt kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch brom. Hîp chÊt ®ã lµ: A. Metan B. Etilen C. Axetilen D. Benzen 2. Mét hîp chÊt h÷u c¬: - Lµ chÊt khÝ Ýt tan trong n-íc - Hîp chÊt tham gia ph¶n øng céng brom. - Ch¸y to¶ nhiÒu nhiÖt, t¹o thµnh khÝ cacbonic vµ h¬i n-íc. §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol khÝ nµy sinh ra cacbonic vµ 1 mol h¬i n-íc. 8 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Hîp chÊt ®ã lµ: A. Metan B. Etilen C. Axetilen D. Benzen C©u 2 ( 6®iÓm): Cã c¸c chÊt: Metan, etilen, axetilen, benzen. ChÊt nµo cã ph¶n øng thÕ clo? ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó minh ho¹. H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm C©u 1 (6 ®iÓm): Khoanh trßn ®óng mét trong c¸c ch÷ A, B, C, D : 2 ®iÓm 1. D ; (4 ®iÓm) 2. C C©u 2 (6 ®iÓm): - ChØ cã metan vµ benzen tham gia ph¶n øng thÕ clo (2 ®iÓm) - ViÕt ®óng 2 ph-¬ng tr×nh ph¶n øng, mçi ph-¬ng tr×nh 2 ®iÓm (4 ®iÓm) ®Ò 6. Bµi axit axetic C©u 1 (6 ®iÓm): (H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ A, B, C, D tr-íc mét c©u, c«ng thøc hoÆc nhãm nguyªn tö tr¶ lêi ®óng). 1. Mét hîp chÊt h÷u c¬ t¹o bëi C, H vµ O. Mét sè tÝnh chÊt cña hîp chÊt: - Lµ chÊt láng, kh«ng mµu, tan v« h¹n trong n-íc - T¸c dông víi natri gi¶i phãng khÝ hi®ro, tham gia ph¶n øng t¹o s¶n phÈm este, kh«ng t¸c dông víi NaOH. Hîp chÊt ®ã lµ: A. CH3-O-CH3 B. C2H5-OH C. CH3-COOH D. CH3COO-C2H5 2. Mét hîp chÊt: - Lµm cho quú tÝm chuyÓn sang mµu ®á, t¸c dông ®-îc víi mét sè kim lo¹i, oxit baz¬, baz¬, muèi cacbonat. Hîp chÊt cã c¸c tÝnh chÊt trªn do ph©n tö cã chøa nhãm: 9 Gia sư Thành Được A. CH=O www.daythem.edu.vn B. OH C. COOH D. CH3 3. N-íc vµ axit axetic dÔ trén lÉn ®Ó t¹o dung dÞch. 80 ml axit axetic vµ 50 ml n-íc ®-îc trén lÉn. Ph¸t biÓu nµo d-íi ®©y lµ ®óng? A. N-íc lµ dung m«i B. Axit axetic lµ dung m«i v× thÓ tÝch cña axit nhiÒu h¬n n-íc C. C¶ hai lµ dung m«i v× ®Òu lµ chÊt láng D. C¶ hai lµ chÊt tan v× ®Òu lµ chÊt láng. C©u 2 ( 4®iÓm): (H·y khoanh trßn ch÷ D hoÆc S nÕu c¸c c©u kh¼ng ®Þnh sau ®óng hoÆc sai) Cã c¸c chÊt sau: C2H5OH, CH3-COOH, NaOH, NaCl, Na, Cu. Nh÷ng cÆp chÊt t¸c dông ®-îc víi nhau: 1 C2H5OH + CH3-COOH cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc, tO § S 2 C2H5OH + NaOH § S 3 C2H5OH + NaCl § S 4 C2H5OH + Na § S 5 CH3COOH + NaOH § S 6 CH3COOH + NaCl § S 7 CH3COOH + Na § S 8 CH3COOH + Cu § S H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm C©u 1 (6 ®iÓm): Khoanh trßn ®óng mét trong c¸c ch÷ A, B, C, D : 2 ®iÓm 1. B ; 2. C ; (6 ®iÓm) 3. A C©u 2 (4 ®iÓm): Khoanh trßn ®óng mét trong c¸c ch÷ D , S : 0, 5 ®iÓm 1 C2H5OH + CH3-COOH cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc, tO (4 ®iÓm) § S 10 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 2 C2H5OH + NaOH § S 3 C2H5OH + NaCl § S 4 C2H5OH + Na § S 5 CH3COOH + NaOH § S 6 CH3COOH + NaCl § S 7 CH3COOH + Na § S 8 CH3COOH + Cu § S 11 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn III. §Ò kiÓm tra 1 tiÕt §Ò 1. Ch-¬ng kim lo¹i PhÇn I - Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3,0 ®iÓm) C©u 1 (2 ®iÓm). H·y khoanh trßn mét ch÷ A hoÆc B, C, D ®øng tr-íc c©u ®óng 1. D·y gåm c¸c kim lo¹i ®Òu ph¶n øng víi n-íc ë nhiÖt ®é th-êng A. Na, Fe B. K, Na C. Al, Cu D. Mg, K 2. D·y gåm c¸c kim lo¹i ®Òu ph¶n øng víi dung dÞch CuSO4 lµ: A. Na, Al, Cu, Ag C. Na, Al, Fe, K B. Al, Fe, Mg, Cu D. K, Mg, Ag, Fe 3. D·y gåm c¸c kim lo¹i ®Òu t¸c dông víi H2SO4 lo·ng lµ: A. Na, Cu, Mg C. Na, Fe, Cu, B. Zn, Mg, Al D. K, Na, Ag 4. D·y gåm c¸c kim lo¹i ®-îc s¾p theo chiÒu t¨ng dÇn vÒ ho¹t ®éng hãa häc: A. Na, Al, Fe, Cu, K, Mg C. Fe, Al, Cu, Mg, K, Na B. Cu, Fe, Al, K, Na, Mg D. Cu, Fe, Al, Mg, Na, K C©u 2 (1 ®iÓm) H·y ghÐp mét trong c¸c ch÷ A hoÆc B, C, D chØ néi dung thÝ nghiÖm víi mét ch÷ sè 1 hoÆc 2, 3, 4 chØ hiÖn t-îng x¶y ra cho phï hîp ThÝ nghiÖm HiÖn t-îng A. Cho d©y nh«m vµo cèc dùng dung dÞch NaOH ®Æc B. Cho l¸ ®ång vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng. C. Cho d©y nh«m vµo dung dÞch CuCl2 D. Cho d©y Cu vµo dung dÞch FeSO4 1. Kh«ng cã hiÖn t-îng g× x¶y ra 2. Bät khÝ xuÊt hiÖn nhiÒu, kim lo¹i tan dÇn t¹o thµnh dung dÞch kh«ng mÇu 3. KhÝ kh«ng mµu, mïi h¾c tho¸t ra. Dung dÞch chuyÓn thµnh mµu xanh. 4. Cã chÊt r¾n mÇu ®á t¹o thµnh, mµu dung dÞch nh¹t dÇn, kim lo¹i tan dÇn. 5. Cã bät khÝ tho¸t ra. Dung dÞch chuyÓn thµnh mµu xanh. 12 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn PhÇn II . Tù luËn (7,0 ®iÓm) C©u 3 (1,5 diÓm) Cã 3 kim lo¹i mµu tr¾ng Ag, Al, Mg. H·y nªu c¸ch nhËn biÕt mçi kim lo¹i b»ng ph-¬ng ph¸p hãa häc. C¸c dông cô hãa chÊt coi nh- cã ®ñ. C©u 4 (1,5 ®iÓm) H·y viÕt ph-¬ng tr×nh hãa häc x¶y ra gi÷a c¸c chÊt sau: tO cao 1. CO + Fe2O3 2. Fe + Cl2 3. Mg + AgNO3 dd tO cao C©u 5 (4 ®iÓm) Ng©m bét magie d- trong 10ml dung dÞch AgNO3 1M. Sau khi ph¶n øng kÕt thóc, läc ®-îc chÊt r¾n A vµ dung dÞch B. 1. Cho A t¸c dông hoµn toµn dung dÞch HCl d-. TÝnh khèi l-îng chÊt r¾n cßn l¹i sau ph¶n øng 2.TÝnh thÓ tÝch dung dÞch NaOH 1M võa ®ñ ®Ó kÕt tña hoµn toµn dung dÞch B. H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3,0 ®iÓm) C©u 1 (2 ®iÓm). Chän ®óng mçi tr-êng hîp ®-îc 0,5 ®iÓm. 1. B ; 2. C ; 3. B ; 4. D C. 4 ; D. 1 C©u 2 (1 ®iÓm) GhÐp ®óng mçi truêng hîp ®-îc 0, 25 ®iÓm. A. 2 ; B. 3 ; PhÇn II. Tù luËn (7,0 ®iÓm) C©u 3 (1,5 diÓm) - Dïng dung dÞch kiÒm nhËn biÕt nh«m, nªu ®óng hiÖn t-îng ®-îc 0,5 ®iÓm 13 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn - Dïng dung dÞch HCl nhËn biÕt 2 kim lo¹i Mg vµ Ag. Nªu ®óng hiÖn t-îng nhËn biÕt ®-îc 1 ®iÓm. C©u 4 (1,5 ®iÓm) ViÕt ®óng mçi ph-¬ng tr×nh hãa häc ®-îc 0,5 ®iÓm. C©u 5 (4 ®iÓm) 1. 2,5 ®iÓm. - ViÕt ®óng 2 PTHH ®-îc 1 ®iÓm. - LËp luËn ®óng ®ùoc 0,5 ®iÓm Mg + 2AgNO3  Mg(NO3)2 + 2Ag (1) Sau ph¶n øng cßn d- Mg, nªn A gåm Mg d- vµ Ag. Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 (2) ChÊt r¾n cßn l¹i lµ Ag. - TÝnh ®óng khèi l-îng b¹c lµ 1,08 gam ®-îc 1 ®iÓm 2. 1,5 ®iÓm. - B lµ Mg(NO3)2. ViÕt ®óng PTHH ®-îc 0,5 ®iÓm. - TÝnh ®óng 10 ml dung dÞch NaOH 1M ®-îc 1 ®iÓm §Ò 2. Ch-¬ng Phi kim - S¬ luîc b¶ng tuÇn hoµn. PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3,0 ®iÓm). H·y khoanh trßn ch÷ A hoÆc B, C, D ®øng tr-íc c©u ®óng. C©u 1 (2,0 ®iÓm) 1. Nhãm gåm c¸c khÝ ®Òu ch¸y ®-îc (ph¶n øng víi oxi) lµ: A - CO, CO2; B - CO, H2; C - O2, CO2 ; D - Cl2, CO2 2. Nhãm gåm c¸c khÝ ®Òu ph¶n øng víi dung dÞch NaOH ë ®iÒu kiÖn th-êng lµ: A. H2, Cl2 ; B. CO, CO2; C. CO2, Cl2; D. Cl2, CO 3. Nhãm c¸c khÝ ®Òu khö ®-îc oxit CuO ë nhiÖt ®é cao lµ: 14 Gia sư Thành Được A. CO, H2; www.daythem.edu.vn B. Cl2, CO2; C. CO, CO2; D. Cl2, CO 4. Nhãm gåm c¸c khÝ ®Òu ph¶n øng víi n-íc lµ: A. CO, CO2; B. Cl2, CO2; C. H2, Cl2; D. H2, CO C©u 2 (1 ®iÓm) 1. D·y c¸c nguyªn tè ®-îc s¾p xÕp ®óng theo chiÒu tÝnh phi kim t¨ng dÇn: A - O, F, N, P ; B - F, O, N, P ; C - O, N, P, F ; D - P, N, O, F 2. Nhãm c¸c nguyªn tè phi kim ®-îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh phi kim gi¶m dÇn: A - Si, Cl, S, P ; B - Cl, S, P, Si ; C - Si,S, P, Cl ; D - Si, Cl, P, S ; PhÇn II - Tù luËn ( 7,0 ®iÓm) C©u 3 (3,0 ®iÓm) Cã 3 chÊt khÝ ®ùng trong 3 lä riªng biÖt: CO, CO2, Cl2 H·y nhËn biÕt mçi chÊt khÝ trªn b»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc. ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng. C©u 4. (4 ®iÓm) §èt ch¸y hoµn toµn 6 gam cacbon trong b×nh kÝn d- oxi. Sau ph¶n øng cho 750ml dung dÞch NaOH 1M vµo b×nh. a) H·y viÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng c) TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch thu ®-îc sau ph¶n øng. Coi thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3,0 ®iÓm) Chän ®óng mçi tr-êng hîp ®-îc 0, 5 ®iÓm C©u 1 (2 ®iÓm) 1. B ; 2. C ; 3. A ; 4. B C©u 2 (1 ®iÓm) 1. D ; 2. B 15 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn PhÇn II. Tù luËn ( 7,0 ®iÓm) C©u 3 (3 ®iÓm) - KhÝ Cl2 lµm mÊt mµu cña giÊy qu× tÝm Èm, viÕt ®óng PTHH: 1 ®iÓm. - KhÝ CO2 lµm giÊy qu× tÝm Èm ho¸ ®á hoÆc lµm ®ôc n-íc v«i trong , viÕt ®óng PTHH : 1 ®iÓm. - KhÝ CO ch¸y t¹o thµnh chÊt khÝ lµm ®ôc n-íc v«i trong, viÕt ®óng PTHH: 1 ®iÓm C©u 4. (4 ®iÓm) a) ViÕt ®óng mçi ph-¬ng tr×nh ph¶n øng: 0,5 ®iÓm. C + O2 CO2 + t0  (1,5 ®iÓm) CO2. NaOH (1)  NaHCO3 (2) NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O (3) d) TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch thu ®-îc sau ph¶n øng e) TÝnh ®óng sè mol mçi muèi lµ 0,25 mol C M(NaHCO3) = C M(Na2CO3 = 0,33 M (1,5 ®iÓm) (1 ®iÓm) §Ò 3. C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3 ®iÓm) H·y khoanh trßn vµo mét ch÷ A hoÆc B, C, D ®øng tr-íc c©u ®óng. C©u 1 (1 ®iÓm). §¬n chÊt sau t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng sinh ra chÊt khÝ: A. Cacbon B. S¾t C. §ång D. B¹c C©u 2 (1 ®iÓm). ChÊt t¸c dông víi n-íc t¹o thµnh dung dÞch lµm phenolphtalein kh«ng mµu chuyÓn thµnh mµu ®á: A. CO2 B. K2O C. P2O5 D. SO2 C©u 3 (1 ®iÓm). GiÊy qu× tÝm chuyÓn mµu ®á khi nhóng vµo dung dÞch ®-îc t¹o thµnh tõ : A. 0,5 mol H2SO4 vµ 1,5 mol NaOH 16 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn B. 1 mol HCl vµ 1 mol KOH C. 1,5 mol Ca(OH)2 vµ 1,5 mol HCl D. 1 mol H2SO4 vµ 1,7 mol NaOH PhÇn II. Tù luËn (7 ®iÓm) C©u 4 (2 ®iÓm). Cho nh÷ng chÊt sau: CuO, CaO, MgO, H2O, SO2, CO2. H·y chän nh÷ng chÊt thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng vµ hoµn thµnh c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng sau: ...  CuCl2 + ... A. HCl + B. H2SO4 + Na2SO3 C. Mg (OH)2 (r)  D. HCl + CaCO3   Na2SO4 + H2O + … ... + H2O CaCl2 + H2O +… C©u 5 (2 ®iÓm). Cã 2 lä kh«ng ghi nh·n, mçi lä ®ùng mét chÊt r¾n, tr¾ng lµ CaO vµ P2O5. H·y nhËn biÕt mçi chÊt trªn b»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc. ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. C©u 6 (3 ®iÓm). Cho 50 ml dung dÞch NaOH 1M t¸c dông víi 50 ml dung dÞch CuSO4 0,5 M. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch thu ®-îc sau ph¶n øng. Coi thÓ tÝch dung dÞch sau ph¶n øng thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3 ®iÓm) C©u 1 (1 ®iÓm): B C©u 2 (1 ®iÓm): B C©u 3 (1 ®iÓm): D PhÇn II. Tù luËn (7 ®iÓm) C©u 4 (2 ®iÓm)  A. 2HCl + CuO B. H2SO4 + Na2SO3  CuCl2 + H2O (0,5 ®iÓm) Na2SO4 + H2O + SO2 (0,5 ®iÓm) 17 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn C. Mg(OH)2  MgO + H2O D. 2HCl + CaCO3  CaCl2 + H2O + CO2 (0,5 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) §Ò 4. Kim lo¹i PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3 ®iÓm) C©u 1 (3 ®iÓm). H·y khoanh trßn mét trong c¸c ch÷ A, B, C, D tr-íc c©u ®óng. 1. Cã dung dÞch AlCl3 lÉn t¹p chÊt lµ CuCl2. Cã thÓ dïng chÊt sau ®Ó lµm s¹ch muèi nh«m: A. AgNO3 B. HCl C. Al D. Mg 2. C¸c kim lo¹i trong d·y ®-îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh ho¹t ®éng ho¸ häc t¨ng dÇn lµ: A. Na, Al, Pb, Fe, Ag, Cu C. Ag, Cu, Pb, Fe, Al, Na B. Al, Fe, Na, Cu, Ag, Pb D. Ag, Cu, Pb, Al, Fe, Na 3. Cã hçn hîp gåm bét nh«m vµ bét s¾t, cã thÓ t¸ch ®-îc s¾t b»ng dung dÞch (d-): A. HCl B. NaCl C. KOH D. HNO3 PhÇn II. Tù luËn (7 ®iÓm) C©u 2 (2 ®iÓm). S¾t cã thÓ t¸c dông ®-îc víi chÊt nµo sau ®©y: A. Dung dÞch Cu(NO3)2 C. H2SO4 ®Æc, nguéi B. Dung dÞch MgCl2 D. KhÝ Cl2 ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra nÕu cã. C©u 3 (2 ®iÓm). ViÕt ph-¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn biÕn ho¸ sau ®©y: Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaCl2 C©u 4 (3 ®iÓm). Hoµ tan 0,56 gam s¾t b»ng dung dÞch H2SO4 lo·ng, d-. a/ ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. b/ TÝnh khèi l-îng muèi t¹o thµnh vµ thÓ tÝch khÝ H2 sinh ra (®ktc). 18 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn H-íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3 ®iÓm) C©u 1 (3 ®iÓm). Khoanh trßn ®óng mçi ch÷: 1 ®iÓm 1. D ; 2. C ; 3. C PhÇn II. Tù luËn (7 ®iÓm) C©u 2 (2 ®iÓm). Cã c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng: Fe + Cu(NO3)2 Cu + Fe(NO3)2 (1 ®iÓm) 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (1 ®iÓm) C©u 3 (2 ®iÓm). Mçi ph-¬ng tr×nh ph¶n øng viÕt ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2Ca + O2 2CaO (0,5 ®iÓm) CaO + H2O Ca(OH)2 (0,5 ®iÓm) Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O (0,5 ®iÓm) CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2 (0,5 ®iÓm) C©u 4 (3 ®iÓm). a/ ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng: 0,56 gam Fe cã sè mol = Fe 0,56 = 0,01 mol 56 + H2SO4 FeSO4 + H2 k 1mol 1mol 0,01 mol 0,01mol 0,01mol Khèi l-îng FeSO4 t¹o thµnh: 0,01 x 152 = 1,52 gam ThÓ tÝch khÝ H2: 0,01 x 22,4l = 0,224 l ®Ò 5. Hi®rocacbon PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3,5 ®iÓm) C©u 1 (3,5 ®iÓm): 19 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 1. Cã nh÷ng tõ, côm tõ sau: ho¸ trÞ 4, theo ®óng ho¸ trÞ, liªn kÕt trùc tiÕp, liªn kÕt x¸c ®Þnh, oxi, hi®ro, cacbon, . H·y chän tõ, côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau: a) Trong c¸c hîp chÊt h÷u c¬, c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau ............................. cña chóng. b) Nh÷ng nguyªn tö ........................... trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ cã thÓ .................................... víi nhau t¹o thµnh m¹ch cacbon. c) Mçi hîp chÊt h-ò c¬ cã mét trËt tù .................................. gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. 2. (H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ A, B, C, D tr-íc c«ng thøc tr¶ lêi ®óng). a) Mét hîp chÊt h÷u c¬: - Lµ chÊt khÝ Ýt tan trong n-íc - Ch¸y to¶ nhiÒu nhiÖt, t¹o thµnh khÝ cacbonic vµ h¬i n-íc - Tham gia ph¶n øng thÕ clo, kh«ng tham gia ph¶n øng céng clo. Hîp chÊt ®ã lµ: A. CH4 B. C2H2 C. C2H4 D. C6H6 b) Mét hîp chÊt h÷u c¬: - Lµ chÊt khÝ Ýt tan trong n-íc - Tham gia ph¶n øng céng brom. - §èt ch¸y hoµn toµn mét thÓ tÝch khÝ nµy cÇn 3 thÓ tÝch oxi sinh ra khÝ cacbonic vµ 2 thÓ tÝch h¬i n-íc. Hîp chÊt ®ã lµ: A. CH4 B. C2H2 C. C2H4 D. C6H6 c) Mét hîp chÊt h÷u c¬: - Lµ chÊt khÝ Ýt tan trong n-íc - Ch¸y to¶ nhiÒu nhiÖt, t¹o thµnh khÝ cacbonic vµ h¬i n-íc - Mét mol khÝ nµy t¸c dông hÕt 2 mol brom. 20
- Xem thêm -