Tài liệu Bộ 120 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý khối thpt phần sóng cơ

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 163 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

I. MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ HIỂU (GỒM 30 Câu, từ 01 đến30) Sóng cơ học Vật lí 12.2 - Sóng cơ học (30) 1= 11= C 2= 3< 4= 5= 6= 7< 8= 9= D D B D A B D C 12= 13= 14< 15< 16= 17= 18= 19> 10< C 20= 21+ C B A C C C A D A 29> B C 22+ 23> 24> 25> 26+ 27+ 28= B B C B D B D A 30= A 01. Sóng cơ học là sự lan truyền A. vật chất trong không gian B. vật chất trong môi trường đàn hồi C. dao động trong môi trường đàn hồi theo thời gian D. các phân tử trong không gian 02. Sóng cơ học chỉ truyền được trong môi trường A. Rắn B. Lỏng C. Khí D. Rắn, lỏng, khí 03. Sóng cơ học không truyền được trong môi trường A. Rắn B. Lỏng C. Khí D. Chân không 04. Sóng âm có đặc điểm là A. sóng ngang có phương dao động trùng với phương truyền sóng B. sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng C. sóng ngang có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng D. sóng dọc có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng 05. Có thể nhận biết về bước sóng như sau A. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động cùng pha. B. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong 1 chu kì C. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng có dao động ngược pha. D. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm dao động cùng pha trên cùng phương truyền sóng. 06. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào A. bản chất môi trường truyền sóng B. năng lượng sóng C. tần số sóng D. bước sóng 07. Tần số của sóng âm vào khoảng A. 16kHz đến 20kHz B. 20Hz đến 19kHz C. > 20kHz D. < 20Hz 08. Hai sóng kết hợp là hai sóng A. có tần số gần bằng nhau B. có chu kì bằng nhau C. có bước sóng bằng nhau D. có tần số bằng nhau và độ lệch pha không đổi. 09. Hiện tượng giao thoa xảy ra khi A. có sự gặp nhau của 2 sóng B. khi có 2 sóng cùng tần số và cùng pha C. hai sóng gặp nhau có cùng chu kì và hiệu số pha không đổi theo thời gian. D. Hai sóng gặp nhau có cùng biên độ. 10. Để phân biệt sóng ngang với sóng dọc ta có thể dựa vào A. vận tốc truyền sóng và bước sóng B. phương truyền sóng và tần số sóng C. phương dao động và phương truyền sóng D. vận tốc truyền sóng và phương truyền sóng 11. Sóng dừng là hiện tượng A. sóng không lan truyền nữa khi bị vật cản B. sóng được tạo thành tại 1 điểm cố định C. sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa hai sóng kết hợp cùng phương, ngược chiều. D. sóng được tạo thành giữa 2 điểm cố định 12. Sóng dừng trên 1 sợi dây có khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp bằng A. một bước sóng B. nửa bước sóng C. một phần tư bước sóng D. hai lần bước sóng 13. Sóng dừng là trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng là vì A. sóng dừng là sự giao thoa của các sóng kết hợp trên cùng phương truyền sóng B. sóng dừng xuất hiện do sự chồng chất của các sóng có cùng phương truyền sóng C. sóng dừng xuất hiện do gặp nhau của các sóng phản xạ. D. cả A,B,C 14. Các đại lượng đặc trưng của sóng được liên hệ bởi các công thức A.  = v/T = vf B. T = vf C.  = vT = v/f D. v = T = /f 15. Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí, nó phụ thuộc vào A. Vận tốc truyền âm B. Biên độ âm C. Tần số âm D. Năng lượng âm 16. Trong môi trường có giao thoa sóng thì những điểm cực đại có hiệu đường đi từ hai nguồn kết hợp là A. d2-d1= (2k+1) /2 B. d2-d1= k /2 C. d2-d1= k D. d2-d1= (2k+1) /4 17. Trong môi trường có giao thoa sóng thì những điểm cực tiểu có hiệu đường đi từ hai nguồn kết hợp là A. d2-d1= k /2 B. d2-d1= (2k+1) /2 C. d2-d1= k D. d2-d1= (2k+1) /4 18. Một sóng cơ truyền trên mặt nước có bước sóng 2m thì khoảng cách giữa 2 điểm cùng pha gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng là A. 0,5 m B. 1 m C. 1,5 m D. 2 m 19. Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và đang rung với 2 múi sóng thì bước sóng là A. 1m B. 0,5m C. 2m D. 0,25m 20. Hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 16Hz đã tạo ra giao thoa sóng trên mặt nước. Tại điểm M cách A, B lần lượt là 30cm và 25,5cm có biên độ cực đại, giữa M với đường trung trực của AB ta thấy có dãy cực đại khác. Suy ra vận tốc truyền sóng trên mặt nước là A. 36 cm/s B. 24 cm/s C. 18 cm/s D. 12 cm/s 21. Trên một dây có sóng dừng, tần số dao động là 10Hz, khoảng cách giữa 2 nút gần nhau nhất là 5cm thì vận tốc truyền sóng trên dây đó là A. 5 cm/s B. 50 cm/s C. 100 cm/s D. 10 cm/s 22. Dùng một âm thoa nốt La có tần số 440Hz chạm nhẹ lên mặt nước để tạo giao thoa sóng trên mặt nước. Khoảng cách giữa 2 điểm tiếp xúc với mặt nước là 4cm, vận tốc truyền sóng là 88 cm/s. Số vân sóng giữa 2 điểm là A. 41 B. 39 C. 37 D. 19 23. Phương trình dao động của nguồn A là u=asin100t , vận tốc lan truyền dao động là 10 m/s . Tại điểm M cách A 0,3m sẽ dao động theo phương trình A. u=asin(100t – 0,3) B. u=asin(100t - 2/3) C. u= - asin100t D. u= - asin(100t + /2) 24. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau với biên độ a, bước sóng là 10cm. Điểm M cách A 25cm, cách B 5cm sẽ dao động với biên độ là A. a B. 2a C. a/2 D. –2a 25. Vận tốc âm trong không khí là 330m/s, trong nước là 1500m/s. Khi âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng thay đổi A. 4 lần B. 5 lần C. 4,5 lần D. 4,55 lần 26. Quan sát một chiếc phao trên biển người ta thấy nó nhô lên 8 lần trong 21 giây và đo được khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng liên tiếp là 3m. Suy ra vân tốc truyền sóng trên biển là A. 0,5m/s B. 1m/s C. 3m/s D. 2m/s 27. Một người gõ một nhát búa vào đường sắt, ở cách đó 1056m một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s thì vận tốc truyền âm trong đường sắt là A. 5200m/s B. 5100m/s C. 5300m/s D. 5280m/s 28. Hai sóng cùng pha thì A. = 2k B. = (2k+1)  C. =(k+1/2)  D. =(2k-1)  29. Trong môi trường lan truyền của một sóng ngang, tại thời điểm t bất kì sóng có dạng như hình bên, trong đó v là vận tốc dao động của phần tử tại O. Có thể suy ra hướng truyền sóng là A. từ x đến y B. từ y đến x C. từ M đến N D. từ N đến M 30. Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra người ta cần làm A. căng thêm dây đàn B. trùng thêm dây đàn C. gảy đàn mạnh hơn D. gảy đàn nhẹ hơn. =========== ========= ANH THIỀU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN SÓNG CƠ VÀ ÂM HỌC (Dùng cho thi TNPT) 1. Một sóng ngang, bước sóng , đang truyền trên một dây căng ngang. P và Q là hai điểm trên dây cách nhau 9/4 và sóng đang lan truyền từ P đến Q. Tại một thời điểm mà P đang có li độ dương và đang chuyển động đi xuống, li độ và chiều chuyển động của Q lần lượt là: A. dương; đi xuống B. dương; đi lên C. âm; đi lên D. âm; đi xuống Đáp án: B 2. Hai sóng P và Q, có cùng tần số và có biên độ lần lượt bằng A và 2A, lan truyền theo cùng phương chiều. Li độ dao động u của các phần tử môi trường gây bởi hai sóng đó tại cùng một thời điểm được biễu diễn như ở hình dưới, trong đó x là khoảng cách tới nguồn tính dọc theo phương truyền sóng. Biên độ Ath của sóng tổng hợp và hiệu pha  giữa u sóng tổng hợp và sóng P tương ứng sẽ là: P A. A ; 0 0 x B. A ;  C. 3A ; 0 u D. 3A ;  0 Đáp án: B. x Q 3. Hai sóng nước được tạo ra bởi các nguồn S 1 và S2, có bước sóng như nhau và bằng 4 m. Mỗi sóng riêng biệt gây ra tại P, cách S 1 3 m và cách S2 5 m, dao động với biên độ bằng A. Nếu dao động tại các nguồn đồng pha nhau thì biên độ dao động tại P do cả hai nguồn gây ra sẽ bằng: A. 0. B. A/2. C. A D. 2A. Đáp án: A. 4. Một hạt của môi trường truyền sóng, đang ở đỉnh của ngọn sóng, sau thời gian bao nhiêu sẽ đi đến vị trí trung bình? Chu kỳ của sóng là T. A. T/4. B. T/2. C. T. D. T. Đáp án: A. 5. Một âm thoa đặt trên miệng một ống khí hình trụ AB. Chiều cao ℓ của ống thay đổi được nhờ thay đổi mực nước trong ống. Cho âm thoa dao động nó phát ra một âm cơ bản tần số 550Hz và khi chiều cao ℓ của ống thích hợp thì âm nghe rõ nhất (cộng hưởng), khi đó trong ống có một sóng dừng với đầu A hở là một bụng sóng, còn đầu B kín là một nút sóng. Biết chiều cao ℓ nhỏ nhất mà có cộng hưởng là bằng 15cm, tính vận tốc truyền âm. A. 165m/s B. 330m/s C. 495m/s D. 660m/s Đáp án: B. 6. Hiệu khoảng cách từ một điểm M trong vùng hai sóng gặp nhau đến hai nguồn là d. Hai sóng đều có bước sóng . k là số nguyên (k = 0, 1, 2, 3,...). Kết luận nào sau đây đúng? A. Nếu d = k thì tại M biên độ dao động là cực đại. B. Nếu d = (k+1/2) thì tại M biên độ dao động là cực tiểu. C. Nếu d = (2k+1)/4 thì tại M biên độ dao động là cực đại. D. Cả A, B và C đều sai. Đáp án: D. 7. Một sóng âm có tần số bằng 800 Hz truyền trong chất khí với vận tốc 320 m/s. Độ lệch pha dao động của hai điểm trên phương truyền sóng, cách nhau 0,2 m, bằng  A. rad 4  B. rad 2 C.  rad 4 rad D. 5 Đáp án: C. 8. Một sóng âm, có tần số f và bước sóng , truyền trong không khí. Giả sử vận tốc của nó không phụ thuộc gì vào tần số. Đồ thị nào sau đây mô tả đúng sự thay đổi của f theo ? f 0 f 0  0 f 0  0 f  0 0 0  A. B. C. D. Đáp án: B. 9. Một sóng âm tần số 400 Hz truyền trong không khí với vận tốc 320 m/s. Độ lệch pha  rad . Hai điểm đó cách nhau của dao động tại hai điểm trên phương truyền âm bằng 2 một đoạn là: A. 0,15 m B. 0,2 m C. 0,3 m D. 0,6 m Đáp án: B. 10. Một sóng ngang truyền từ trái sang phải trên một sợi dây. Hình dưới là hình ảnh của sợi dây tại một thời điểm nào đó. Tại thời điểm đó điểm P có li độ bằng không và điểm Q có li độ cực đại. Hướng chuyển động của P và Q tại thời điểm ấy lần lượt là: A. đi xuống; đứng yên Q B. đứng yên; đi xuống P C. đứng yên; đi lên D. đi lên; đứng yên Hướng truyền của Đáp án: A 11. Hình dưới biểu diễn li độ u theo vị trí x, tại một thời điểmsóng nào đó, của một sóng ngang truyền trên một sợi dây. P, Q, R và S là các phần tử trên dây. Phất biểu nào sau đây u về chuyển động của các phần tử đó là đúng? P S A. Vận tốc của phần tử P là cực đại Q B. Li độ của phần tử Q luôn luôn bằng không x R C. Năng lượng của phần tử R chỉ là động năng. D. Gia tốc của phần tử S là cực đại Đáp án: D 12. Cường độ âm tỉ lệ với: A. biên độ dao động của các phân tử môi trường B. bình phương biên độ dao động của các phân tử môi trường C. li độ dao động của các phân tử môi trường D. bình phương li độ của các phân tử môi trường Đáp án: B 13. Một diện tích bằng S vuông góc với phương truyền của một sóng âm phẳng có biên độ bằng A. Năng lượng sóng âm truyền qua S trong một đơn vị thời gian bằng E. Hỏi nếu biên độ sóng âm bằng 2A thì năng lượng truyền qua diện tích bằng S/2, đặt vuông góc với phương truyền sóng, trong một đơn vị thời gian sẽ bằng bao nhiêu? A. 4E B. 2E C. E D. E/2 Đáp án: B 14. Một sóng âm với biên độ bằng 0,20 mm có cường độ âm bằng 3,0 W/m 2. Cường độ âm sẽ bằng bao nhiêu nếu biên độ âm bằng 0,40 mm? A. 4,2 W/m2 B. 6,0 W/m2 C. 9,0 W/m2 D. 12 W/m2 Đáp án: D 15. Các đồ thị trên hình vẽ dưới biểu diễn một sóng chạy. Vận tốc của sóng đó bằng A. pq q p u u A. p/q C. q/p 0 0 x t D. 1/(pq) Đáp án: C 16. Hai nguồn S1 và S2, dao động đồng pha, tạo ra các sóng nước với bước sóng bằng nhau và bằng 2 m (xem hình vẽ). Dao động do mỗi nguồn gây ra tại P có biên độ bằng A. Biên độ dao động tổng hợp tại P bằng: S1 4 m S2 A. 0 3m B. A/2 C. A P D. 2A Đáp án: D 17. Một sóng đứng được tạo ra bởi giao thoa của hai sóng chạy, tần số 300 Hz, có khoảng cách giữa hai nút kề liền liền nhau là 1,5 m. Vận tốc của các sóng chạy đó bằng A. 100 m/s B. 200 m/s C. 450 m/s D. 900 m/s Đáp án: D 18. Kết luận nào sau đây không đúng về sự truyền sóng cơ: A. Quá trình truyền sóng kèm theo sự vận chuyển vật chất theo phương truyền sóng. B. Quá trình truyền sóng kèm theo sự truyền năng lượng từ nguồn tới những chỗ trong môi trường mà sóng truyền tới. C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động. D. Vận tốc truyền sóng là vận tốc truyên pha dao động. Đáp án: A 19. Kết luận nào sau đây không đúng về sự truyền sóng cơ: A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng. B. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng. C. Sóng âm luôn là sóng dọc. D. Sóng truyền trong môi trường rắn luôn là sóng ngang. Đáp án: D 20. Một nguồn sóng S trên mặt nước tạo ra dao động với chu kỳ T = 0,01 s, gây ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 5 gợn lồi (bụng sóng) bằng 2m, hỏi vận tốc truyền sóng bằng bao nhiêu? A. 40 m/s B. 20 m/s C. 25 m/s D. 50 m/s Đáp án: D 21. Một người quan sát một cái phao trên mặt biển, nhận thấy rằng nó nhô cao 11 lần trong thời gian 50 giây. Chu kỳ của sóng biển bằng bao nhiêu? A. 2,5 s B. 4,5 s C. 5,0 s D. 9,0 s Đáp án: C 22. Một nguồn sóng âm được đặt trong nước có tần số 725 Hz. Biết khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha nhau bằng 1 m. Tính vận tốc truyền âm trong nước? A. 1450 m/s B. 362,5 m/s C. 725 m/s D. 2900 m/s Đáp án: A 23. Một sóng âm 450Hz truyền trong không khí. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền âm có độ lệch pha /2 rad cách nhau 0,2 m. Vận tốc truyền âm trong không khí bằng: A. 90 m/s B. 180 m/s C. 360 m/s D. 45 m/s Đáp án: C 24. Một sóng âm 450Hz truyền trong không khí với vận tốc 360 m/s. Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyến âm cách nhau 1 m bằng bao nhiêu rad? A. 3/2 B. /4 C. /2 D.  Đáp án: C 25. Một sóng cơ học truyền theo trục x được mô tả bởi phương trình y sin(t  4 x ) trong đó các độ dài đo bằng mét và thời gian đo bằng giây. Hai điểm nằm trên phương truyền sóng và cách nhau 0,785m có hiệu số pha bằng A. 2 (rad ) B.  (rad ) C. 3 / 4( rad ) D. 2 / 3(rad ) ĐA: B 26. Trong một sóng cơ truyền hình sin, khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử nằm trên phương truyền sóng có độ lớn vận tốc dao động bằng nhau là A. 2 B.  C.  / 2 D.  / 4 ĐA: B 27. Hai phần tử môi trường nằm đối xứng nhau qua một điểm nút của sóng dừng. Hiệu pha dao động của chúng là A. 0. B.  / 2 . C.  . D. 3 / 2 . ĐA: C 28. Sự thay đổi nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến tính chất nào dưới đây của sóng âm? A. Tần số B. Biên độ C. Độ to D. Bước sóng ĐA: D 29. Vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s. Bước sóng cực tiểu của sóng âm mà tai người nghe được là A. 20pm B. 50nm C. 5cm đến 16,5cm D. 16,5mm ĐA: D 30. Cho cường độ âm chuẩn là 10  12 W / m 2 . Âm với cường độ 10  8 W / m 2 có mức cường độ âm là A. 20dB B. 10dB C. 80dB D. 40dB ĐA: D  x  31. Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng y 10 sin   cos(20t ) . Trong đó y,  4  y đo bằng xentimét, t đo bằng giây. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là A. 8cm B. 4cm C. 2cm D. 1cm ĐA: B 32. Vận tốc sóng âm lớn nhất trong A. chất khí B. chất rắn C. chất lỏng D. chân không ĐA: B 33. Phương trình mô tả một sóng cơ có dạng y 2 sin(0,5 x  200t ) , trong đó y và x đo bằng xentimét, t đo bằng giây. Vận tốc của sóng là A. 400cm/s B. 300cm/s C. 200cm/s D. 100cm/s ĐA: A 34. Sóng âm là A. sóng cơ học ngang B. sóng cơ học dọc C. sóng điện từ ngang D. sóng điện từ dọc ĐA: B 35. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp trong một sóng dừng là A.  / 4 B.  / 3 C.  / 2 D. 2 / 3 ĐA: C 36. Nếu vận tốc truyền sóng âm trong không khí là 300m/s thì khoảng cách giữa hai nút liên tiếp của một sóng dừng tần số 1600Hz là A. 30cm B. 20cm C. 10cm D. 5cm ĐA: C 37. Khoảng cách ngắn nhất giữa một nút và một bụng của sóng đứng là A. 2 B.  C.  / 2 D.  / 4 ĐA: D 38. Bước sóng của các sóng siêu âm trong không khí cỡ (lấy f = 30.000Hz, vận tốc v = 300m/s) A. 1cm B. 1m C. 1km D. 1 m ĐA: A 39. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tỉ số giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng là A. 1 : 1 B. 1 : 2 C. 1 : 3 D. 1 : 4 ĐA: A 40. Một sóng ngang truyền dọc theo một sơi dây căng có vận tốc 10m/s và tần số 100Hz. Hai điểm trên dây cách nhau 2,5cm có hiệu pha dao động là A.  / 8 B.  / 2 C. 3 / 8 D.  / 4 ĐA: B 41. Phương trình y 0,15 sin 5 x cos 300t mô tả một sóng đứng, trong đó x và y đo bằmg mét, t đo bằng giây. Bước sóng của sóng này là A. 0 B. 1,256m C. 2,512m D. 0,628m ĐA: B 42. Dexiben là đơn vị của A. cường độ sáng B. cường độ âm C. mức cường độ âm D. độ to của âm ĐA: C 43. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước, đại lượng nào sau đây không đổi? A. vận tốc B. bước sóng C. hiệu pha D. tần số ĐA: D 44. Sóng cơ ngang là sóng truyền trong A. chất lỏng B. chất rắn C. chất khí D. chân không ĐA: B 45. Tần số của một sóng âm là f và vận tốc của nó là v. Khi tần số của sóng tăng thành 4f thì vận tốc của nó là A. 2v B. v C. 4v D. v/4 ĐA: B 46. Đại đa số người không thể nghe được âm có cường độ nhỏ hơn A. 10  9 W/m 2 B. 10 10 W/m 2 C. 10  11 W/m 2 D. 10 12 W/m 2 ĐA : D 47. Sóng nào sau đây không phải là sóng ngang? A. Tia X B. Tia gamma C. Ánh sáng nhìn thấy D. Sóng âm trong không khí. ĐA: D 48. Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với dây. Biên độ dao động là 4cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A 28cm, ng ười ta thấy dao động tại M luôn lệch pha so với dao động tại A  một góc  (2k  1) với k 0, 1, 2,... Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 2 22Hz đến 26Hz. Bước sóng  bằng A. 17cm B. 16cm C. 15cm D. 18cm ĐA: B 49. Hai nguồn phát sóng âm kết hợp S1 và S 2 cách nhau S1S 2 20m cùng phát một âm có tần số f = 420Hz. Hai nguồn có cùng biên độ a = 2mm, cùng pha ban đầu. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 336m/s. Lấy S1 làm gốc toạ độ, trục x trùng với S1S 2 , chiều dương hướng từ S1 đến S 2 . Các điểm trên S1S 2 không nhận được âm thanh có toạ độ là A. x 9,8  0,4k với k 0,1,2,...,25 B. x 9,8  4k với k 0,1,2,...,23 C. x 9,8  0,4k với k 0,1,2,...,24 và  25 D. x 9,8  4k với k 0,1,2,...,24 và  25 ĐA: C 50. Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 20Hz. Biết rằng hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 10cm luôn dao động ngược pha nhau. Nếu vận tốc truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,8m/s đến 1m/s thì giá trị của nó là A. 8/9m/s B. 0,8m/s C. 0,85m/s D. 0,95m/s ĐA: B 51. Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình y  y0 sin  (0,02 x  2t ) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s. Bước sóng đo bằng cm là A. 50 B. 400 C. 200 D. 100 ĐA: D 52. Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình y  y0 sin 2 ( ft  x /  ) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s. Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp 4 lần vận tốc truyền sóng nếu A.  y0 / 4 B.  y0 / 2 C.  y0 D.  2y0 ĐA: B 53. Một sóng chạy truyền dọc theo trục x được mô tả bởi phương trình y ( x, t ) 8 sin 2 (0,5x  4t   / 4)(cm) trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là A. 8(m/s) B. 4(m/s) C. 0,5(m/s) D. /4(m/s) ĐA: A 54. Sóng siêu âm A. có thể nghe được bởi tai người bình thường B. có thể nghe được nhờ máy trợ thính thông thường C. không thể nghe được D. có thể nghe được nhờ micrô ĐA: C 55. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Cả ánh sáng và sóng âm đều có thể truyền trong chân không. B. Cả ánh sáng và sóng âm trong không khí đều là sóng ngang C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc, trong khi sóng ánh sáng là sóng ngang D. Cả ánh sáng và sóng âm trong không khí đều là sóng dọc. ĐA: C 56. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x< - Xem thêm -