Tài liệu Biệt thự rock

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4206 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy LỜI CẢM ƠN H U TE C H Qua thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp hơn 3 tháng dưới sự hướng dẩn em đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trước đây em chưa có cơ hội được biết. Để có kiến thức và kết quả thực tế ngày hôm nay, trước hết em xin chân thành cảm ơn ban lảnh đạo trường đại học Kỹ thuật công nghệ Tp.HCM, các thầy cô giáo trong khoa mỹ thuật công nghiệp đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức cơ bản, đồng thời tận tình hướng dẫn em trong quá trình học. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến cô Thủy đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt đồ án. Trong quá trình thực hiên đồ án, do còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên không tránh khỏi những sai sót. Em mong Giáo Viên hướng dẫn và thầy cô chỉ bảo thêm giúp em hoàn thành và đạt kết quả tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn! NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN H U TE C H ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Ñieåm soá baèng soá___________Ñieåm soá baèng chöõ._______________ TP.HCM, ngaøy…….thaùng………..naêm 2010 (GV höôùng daãn kyù vaø ghi roõ hoï teân) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP CHUÙ YÙ: SV phaûi daùn tôø naøy vaøo trang thöù nhaát cuûa baûn thuyeár minh HOÏ VAØ TEÂN:…… ……………………………………………………………………… NGAØNH: ………………………………………………………………………………….. MSSV: ……………………………………………….. LÔÙP: ……………………………………………….. 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… U TE C H 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… H 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp :…………………………………………………………………………………………………………… 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: ……………………………………………………………………………………………………………. 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn 1/ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 2/ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Noäi dung vaø yeâu caàu ĐATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN DAÃN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) teân) NGÖÔØI HÖÔÙNG (Kyù vaø ghi roõ hoï Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy TÊN ĐỀ TÀI: BIỆT THỰ ROCK PHẦN A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu 3. Mục tiêu nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu H 5. Giới hạn nghiên cứu U TE Chương 1: Phong cách Rock C PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm 1.2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của phong cách Rock 1.3 Phân loại Rock GRUNGE ROCK H   POP_METAL  THRASH METAL  ALTERNATIVE METAL  OPERA ROCK VÀ ROCK GIAO HƯỞNG.  HARD ROCK & HEAVY METAL  DEATH METAL SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 1 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy  POWER METAL  PROGRESSIVE METAL  SYMPHONIC METAL  NU METAL ÂM THANH :  MÀU SẮC :  TRANG PHỤC :  ROCK-ART :  NHẠC CỤ C  H 1.4 Các hình thức của Rock U TE PHẦN C: KHÔNG GIAN THIẾT KẾ 1. Phòng khách 2. Phòng ăn và bếp H 3. Phòng ngủ 4. Phòng làm việc 5. Phòng tắm 6. Gara PHẦN D. KẾT LUẬN SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy TÊN ĐỀ TÀI: BIỆT THỰ ROCK Phần A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nhạc Rock vốn nó đã là một dòng nhạc khó để mà thưởng thức. Nó đòi hỏi người nghe và người chơi một sự nghiêm túc cao. Ngọn lửa Rock bốc ra từ trái tim và khối óc của họ. Rock cũng đòi hỏi một mỹ quan và cách thưởng thức riêng H biệt. Nhạc Rock chỉ cần một lượng người nghe thật sự có cá tính phù hợp và thực sự yêu Rock. Điều quan trọng nhất: Rock tuyệt đối không phải là dòng nhạc để C nghe cho vui hay giải trí để mà gia nhập vào cái thị trường âm nhạc vốn được báo chí gọi là làng giải trí. Rock cùng với Jazz và nhạc cổ điển đứng ngoài cái thị U TE trường đó. Lý do cho việc lựa chọn Rock làm đề tài nghiên cứu này với mong muốn được thể hiện niềm đam mê âm nhạc nói chung và mong muốn được giữ lại một nét gì đó của nhạc Rock nói riêng vào cuộc sống . H 2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Hỗ trợ cho việc nghiên cứu và phát triển phong cách Rock trong nội thất. Việc ứng dụng Rock vào các khu giải trí là rất hợp lý ,đem lại một cách nhìn và một hướng đi mới khi ứng dụng phong cách Rock vào không gian sinh hoạt , cụ thể và gần gũi với xã hội ngày nay. Để vận dụng vào trong lĩnh vực kiến trúc nội thất một cách sáng tạo và hiệu quả, thì cần nghiên cứu kĩ về quá trình hình thành và phát triển, nét đặc trưng riêng của Rock ,ảnh hưởng của công chúng và xu hướng XH ngày nay để đưa vào tạo dáng thiết kế cho một không gian sinh hoạt, giải trí SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 1 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy 3. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu về tổng quan chung về phong cách Rock, các hình thái vá ngôn ngữ của Rock Ứng dụng của phong thủy trong kiến trúc và nội, ngoại thất 4. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu bằng sách báo, các tài liệu liên quan, qua internet, qua thực tế… Hướng nghiên cứu sẽ đi từ tổng quan chung của Rock, nghiên cứu các hình H thái, ngôn ngữ của phong cách Rock. Từ những nghiên cứu đó đưa ra những dẫn chứng và ứng dụng cụ thể vào Nội Thất nhà ở. Từ đó đưa ra những giải pháp và U TE 5. Giới hạn nghiên cứu C những đề suất mới cho từng không gian Nội Thất cụ thể. Trong chuyên đề nghiên cứu này, mục đích nghiên cứu chính là ứng dụng H phong cách Rock trong thiết kế nội thất. SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Phong cách Rock 1.1 Khái niệm Nhạc Rock là một thể loại âm nhạc thường được trình diễn bởi các nhạc cụ chính như ghita, ghita bass và trống. Bên cạnh, một số phong cách nhạc rock còn sử dụng các nhạc cụ dùng phím như organ, piano. Một số nhạc cụ khác thỉnh thoảng cũng được sử dụng trong nhạc Rock như harmonica, vĩ cầm, kèn flute, banjo, kèn melodica và trống timpani H Rock là 1 thể loại nhạc hiện thân của sự phát triển và tự do. Rock không đạp C đổ những chuẩn mực cũ, Rock chỉ phát huy và tạo thành những chuẩn mực mới. Đến với Rock là tìm một tiếng nói, một thông điệp, một con đường mới, thoát ly U TE khỏi những nguyên tắc và định kiến thông thường. Rock không chỉ là một thứ âm nhạc với những đặc trưng hình thức dễ nhận thấy, Rock còn là một cách thể hiện bản thân của một thế hệ. Rock là một phong cách sống. Các ca khúc nhạc rock thường hay phản ánh trung thực xã hội. H Nhạc rock còn phản ánh được nét đặc trưng văn hoá của từng vùng. Nhạc Rock Anh khác nhạc Rock Mỹ khác Rock Bắc Âu và Rock Đông Âu về chủ đề và thái độ nhìn nhận một vấn đề. Rock thật sự giống như một cơn bão, càng đi vào bên trong càng khó giữ được thăng bằng bởi tốc độ, cường độ cũng như các cơn xoáy giật của gió. Rock là như vậy, cằn cỗi, xấu xí, khô khan, không dễ nghe như nhạc pop nhưng đó là tất cả những gì từ sâu thẳm, từ trái tim cất lên. SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 3 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy 1.2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của phong cách Rock Sự hình thành của nhạc rock được bắt đầu vào những năm của thập niên 1940 và thập niên 1950 với thể loại nhạc rock 'n roll và phong cách rockability, được phát triển từ giữa nhạc blues, nhạc country và một số thể loại nhạc khác. Từ khi hình thành, nhạc rock liên tục phát triển và đi sâu vào lòng người hâm mộ. Rock&roll thuở ban đầu được định hình nên từ rất nhiều dòng nhạc: blues nguyên thủy, R&B, nhạc đồng quê, pop truyền thống, jazz, nhạc dân gian. Tất cả các dòng này cùng kết hợp một cách đơn giản, dựa chủ yếu trên kết cấu một bản blues H nhanh, nhịp nhàng và dễ thuộc. Vào những năm cuối của thập niên 1960, nhạc rock pha trộn với nhạc folk C tạo thành folk rock, với blues tạo nên blue rock và cùng jazz, làm nên jazz-rock rock) U TE fusion, và dứt khỏi ràng buộc thời gian tạo nên "rock phiêu phiêu" (psychedelic Trong thập niên 1970, rock đã sát nhập chặt chẽ nhiểu thể loại soul, funk và nhạc latin. Cũng trong thập niên này, rock phát triển về số lượng thể loại nhánh, như soft rock , heavy metal, hark rock, progressive rock và punk rock. Các thể loại H nhánh nổi lên trong thập niên 1980 gồm synthpop, hardcore punk và alternative rock. Trong thập niên 1990, các thể loại nhánh bao gồm grunge, Britpop, indie rock và nu metal. Một nhóm nghệ sĩ chơi nhạc rock là ban nhạc rock hoặc nhóm nhạc rock. Rất nhiều nhóm rock bao gồm một người chơi guitar, một ca sĩ chính, một người chơi guitar bass (bassist) và một tay trống (drummer), tạo nên một nhóm bốn người. Một số nhóm bỏ qua một vài vai trên hoặc tận dụng ca sĩ chính chơi nhạc cụ trong khi hát, tạo thành nhóm ba hoặc hai người; mặt khác lại có những ban có thêm một số người chơi khác như tay guitar rhythm và tay keyboard. Hiếm hơn, có SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 4 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy những ban sử dụng cả nhạc cụ dây như cello hoặc violin, hay bộ hơi như saxophone, trumpet hoặc kèn trombone. 1.3 Phân loại Rock  GRUNGE ROCK Lấy cảm hứng từ Black Sabbath và Stooges. Grunge là sự hoà trộn của Punk và Heavy Metal. Mặc dù guitar trong Grunge mang phong cách của nhạc Rock Metal những năm 70 nhưng bản chất nhạc Grunge đã khá xa Heavy Metal. Những ban nhạc Grunge đầu tiên xuất hiện vào đầu những năm 80. Làn sóng Grunge đầu H tiên được đánh dầu bởi Green River, Mudhoney, Soundgarden, riêng ban nhạc Sounđgađen của thành phố Seatles, nổi tiếng với cá tính "sợ sự nổi tiếng" vì thế họ C đã kết thúc sự nghiệp âm nhạc của ngay khi đang ở đỉnh cao. Ban nhạc nổi tiếng U TE nhất của thể loại Grunge đồng thời cũng là những người chấm dứt sự thống trị của thể loại này là NIRVANA.  POP_METAL Thể loại Heavy Metal "nhẹ nhàng nhất" là Pop - Metal. Một biến thể của HARD ROCK thập kỷ 70, và bị ảnh hưởng bởi phong cách chơi guitar của Heavy H Metal. Pop Metal bởi hấp dẫn bởi giai điệu sôi nổi lôi cuốn , mạnh mẽ, nội dung thì chịu ảnh hưởng nhiều của Hard Rock. Dù Pop metal thoạt nghe thì có vẻ "nặng" nhưng thực chất là rất có giai điệu, du dương.  THRASH METAL Thrash metal là một biến thể của Heavy metal trong những năm 80. Đặc điểm của Thrash metal là sử dụng kỹ thuật palm muting, kỹ thuật tạo nên những đoạn guitar có giai điệu và rát dồn dập. Thrash rất dễ nhận ra bởi nhịp độ dồn dập bởi tiếng trống, nhiều lúc guitarist đánh ngẫu hứng réo rắt không theo một giai điệu nhất định nào. Thrash metal lấy cảm hứng từ Speed metal (metalL tốc dọ) , vào SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 5 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy đầu những năm 80 nhiều ban nhạc Mỹ bị ảnh hưởng bởi trào lưu NHạc Metal mới của Anh Quốc(đã nói ở trong phần giới thiệu chung về Heavy metal : NEW WAVE OF BRITIST HEAVY METAL. Họ tạo cho âm nhạc của mình sự hung hãn dữ tợn qua từng âm thanh một, vào thời gian đầu thật khó có thể tưởng tượng một Thrash band nào lại có thể chơi Ballads được(tất nhên về sau thì việc này thay đổi). Ngoài ra Thrash còn chịu ảnh huởng của Rock Punk thể loại đang khuấy đảo Anh Quốc lúc bấy giờ.  ALTERNATIVE METAL H Alternative Metal là một thể loại luôn lai tạo, một nửa của nó là Metal . Trong một thời gian Alternative Metal không có tên, mỗi khi Metal band nào hoà C trộn với một thể loại khác thì người ta chỉ nói Heavy Metal, nhưng khi xu hướng  U TE này trở nên phổ biến thì người ta đặt ra cái tên Alternative Metal (metal phá cách). OPERA ROCK VÀ ROCK GIAO HƯỞNG. Rock giao hưởng và Opera Rock thường đc gọi chung là sym-phorock hay Art rock .Đây là những phong cách đặc biệt của thể loại progressive rock tức la"rock cấp tiến" .Thể loại này hình thành từ những năm 60 và đặc biệt phát triển H trong những năm 70 .Rock cấp tiến ra đời với khao khát cách tân nhạc rock của nhiều nghệ sĩ tâm huyết muốn thoát khỏi sự ầm ĩ của hard rock và heavymetal.xu hướng chung của rock cấp tiến chính là ở chỗ nó luôn cố gắng tiến lại gần hơn với nhạc nghiêm túc như nhạc cổ điển ,loại rock này được đặc trưng bởi sự điêu luyện của mỗi nhạc công ,đòi hỏi mức nghề nghiệp cao để thể hiện được những tác phẩm phức tạp.Rock cấp tiến là địa hạt lý tưởng để các nghệ sĩ rock phô bày ,thể nghiệm khả năng sáng tạo của mình trong sử dụng nhạc cụ(kết hợp các nhạc cụ điện tử với các nhạc khí dân tộc hay cổ điển)và trong hòa âm phối khí để tạo ra những hiệu quả âm thanh đặc biệt, hình thức diễn tấu của sympho rock rất đa dạng:nhóm nhạc rock hoà tấu cùng với nhóm nhạc giao hưởng dưới hình thức concerto.(deep SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 6 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy purple);nhóm nhạc rock bằng những nhạc cụ điện tử kết hợp với nhạc cổ điển trình bày một bản nhạc giao hưởng thực sự với tổng phổ đặc biệt (kansas,emerson,lake and palmer);và 1 dàn nhạc giao hưởng trình bày các tác phẩm rock(dàn nhạc giao hưởng london,dàn nhạc cicinanti pop)  HARD ROCK & HEAVY METAL Hard Rock cùng với Heavy Metal là hai thể loại luôn xếp đầu bảng khả năng tra tấn lỗ tan người nghe. Đặc trưng của Hard Rock là tiếng guitar mạnh mẽ hung hãn, nhưng rõ ràng, đơn giản, không lắt léo, rắc rối như guitar của Heavy Metal, Đã H là Hard (nặng) thì tất nhiên Hard Rock dữ dội, nhưng vẫn còn thua Heavy Metal một bậc. Và Hard Rock ít khi có chút gì ảnh hưởng của Punk Rock dù Hard Rock C là nguồn cảm hứng của Punk Rock. Hard Rock với những đoạn guitar dữ dội, điệp khúc mạnh mẽ cá tính rất "đàn ông" luôn cuốn hút người nghe. Nhiều lúc khó phân U TE biệt được band này band kia là Hard Rock hay Heavy Metal nhưng điểm khác nhau cơ bản giữa Hard Rock và Metal là ở nội dung. Metal là loạinhạc thực sự đen tối với chết chóc, sex, chiến tranh, điên dại còn Hard Rock thì vẫn giữ lại cho mình nhiều chủ đề trong sáng như tình yêu, tình bạn hoà bình .Một điểm khác nữa là các H Heavy Metal Rocker thường sử dụng nhạc cụ mang tính cá nhân, phô diễn tài năng của bản thân, thậm chí có những bản Intrumetal Rock(chơi nhạc cụ chay, không lời) dài 10 , 15 phút thậm chí 30 phút kinh điển. Còn các Hard Rock Rocker chơi nhạc hoà vào nhau mang tính đồng đội hơn.  DEATH METAL Là thể loại nhạc có thể nói là tàn bạo nhất, đậm tính chết chóc từ giai điệu cho đến ca từ cực kỳ hằn học. Thường sử dụng distortion mạnh mẽ với tần suất lên cao và độ ồn lớn, tạo nên những âm thanh rất khó nghe. Bass đánh ít nghĩ xen kẽ với drums vô cùng mạnh, âm lượng của bass và drums thường được đẩy cao so với các nhạc cụ khác. Nhạc ít khi tỏ ra "trong sáng" ngay cả trong các đoạn lead. SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 7 Luận văn tốt nghiệp  GVHD: Võ Thị Thu Thủy POWER METAL Dòng nhạc "sinh sau đẻ muộn", ra đời vào cuối những năm 80, là hậu duệ của Heavy Metal. Đặc điểm của Power Metal là chơi với tempo nhanh hơn, mạnh hơn Heavy Metal, nhưng lại không chất chứa nhiều sự giận dữ, hằn học và hiếu chiến. Nhạc của Power nghe thường mang lại cảm giác vui vẻ, thoải mái. Các band Power thường chơi kèm keyboard với lead, nhưng không quá chú trọng vào Accord. Lyric cũng không quá thiên về tôn giáo, sự phẫn nộ mà chỉ nhẹ nhàng, nhưng ko hề sến. PROGRESSIVE METAL H  Có đặc trưng cơ bản là các sáng tác thường dài, trúc trắc với cấu trúc phức C tạp. Không như việc sáng tác có truyền thống của các dòng nhạc khác - bao gồm U TE các đoạn 1 - 2 có chung tiết tấu (chỉ khác bằng việc đổi Lyrics), đến đoạn chorus một nhạc điệu khác, nhạc của Progressive rất đa dạng (có thể đó là dấu ấn của sự sáng tạo so với các dòng khác chăng ?) có thể gồm đoạn 1, 2 và thậm chí cả bridge rồi lead - sau đó lại quay lại đoạn 1 , thậm chí cả 2 - điều rất ít gặp. Hay giai điệu có thể khống lặp lại mà đi từ đầu tới cuối đã có sự cải biến lớn. SYMPHONIC METAL H  Metal giao hưởng rất khó gọi là một thể loại Metal riêng biệt, bởi sự pha trộn của nó với các dòng nhạc khác. Symphonic thường được trộn với Gothic hay Power Metal. Metal giao hưởng có thể chơi tầm "vĩ mô" đại hoành tráng như chơi với dàn nhạc giao hưởng cổ điền hay bán cổ điển hoặc đơn giản chỉ là lấy keyboard thay cho dàn nhạc.  NU METAL Là một thể loại âm nhạc khởi nguyên từ giữa thập niên 1990. Chịu ảnh hưởng chung từ grunge và alternative metal của đầu thập niên 1990 với hip hop, nhạc điện SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 8 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy tử và một vài thể loại nhạc metal khác, nhiều nhất là thrash metal và groove metal .Dòng nhạc này phổ biến nhất vào cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000. _"Nu" là một từ lóng của từ "new" (tiếng Anh có nghĩa là "mới"). "Nu metal" có nghĩa là dòng nhạc metal mới. Metal là một phân nhánh của nhạc rock còn Rap là một phân nhánh của dòng R&B (Rhythm and Blues). "Nu metal" là sự kết hợp của 2 dòng nhạc trên, cho nên nó có những giọng đọc Rap và những đoạn ghi ta dồn dập và mạnh mẽ. Nu metal ra đời từ Mỹ và người tạo ra loại nhạc này chính là Run-DMC và Aerosmith. Trong các nhóm Nu metal luôn có một thành viên là DJ, 1.4 Các hình thức của Rock H người tạo những hiệu quả âm thanh cần thiết cho buổi diễn của ban nhạc. C Cá tính mạnh mẽ là đặc trưng của rock. Ấn tượng không kém những giai điệu bốc U TE lửa trong âm nhạc, "tinh thần rock" được thăng hoa và thể hiện phong phú trên các mẫu thời trang.Sự thể hiện của Rock có thể tóm tắt lại trong 4 hình thức : Âm thanh ,màu sắc ,trang phục ,hoạ tiết Rock-art ,nhạc cụ.  ÂM THANH : Âm thanh là phần không thể thiếu trong âm nhạc. Với ngay cả những ngươì H chơi nhạc phổ thông hoặc công chúng yêu nhạc chất lượng âm thanh là rất quan trọng cho sự thành bại cuả tác phẩm âm nhạc hiện đại, với nhạc Rock thì đương nhiên nó còn mang tính quyết định…Xin mượn lời ông Masaki chuyên gia âm thanh của Nhật bản - hệ thống Funktion one Fantasy : “ Xét cho cùng người làm kỹ sư âm thanh cũng không phải là phù thủy để biến trình độ non kém của các cá nhân thành một thứ hoàn hảo”. Người kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp đến mấy cũng chỉ là người “make up” cho âm nhạc của các nghệ sĩ, chính họ luôn biết vậy. Bạn sẽ thấy là một ban nhạc tồi ( đầu vào ) giống như một chiếc CD tồi được mở trên một giàn âm thanh “xịn” ( Đầu ra) thì vẫn là ban nhạc tồi được trang điểm chút xíu mà thôi.” Một ban nhạc chơi tốt và được cộng hưởng hiệu ứng từ dàn âm thanh chuyên SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 9 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy nghiệp có tính toán thì không còn gì bằng. Vấn đề còn lại chỉ là chất lượng âm nhạc ,tư tưởng của và tâm hồn của người thể hiện có chinh phục được khán giả hay không . Ca từ và lời rap của Rock là những tia sóng mạnh mẽ cùng cộng hưởng với ánh sáng,nhạc nền đốt nóng đam mê, khuấy động không khí và cùng cháy hết mình, rock hết mình. Những tia sóng đó sẽ năng động hơn, xóa nhòa ranh giới giữa âm thanh và ánh sáng. Tìm đến những sáng tạo mới vượt qua những quy cách thông thường. Rock lôi cuốn mọi người bởi đằng sau cái đập phá,hoang dã là H những từ ngữ chứa đựng hàm ý sâu sắc,không văn vẻ dài dòng và những vũ đạo phức tạp như của hiphop ,đoạn Rap của Rock thường chỉ có vài câu ngắn gọn và C thường lặp đi lặp lại trong bài. Nhưng mỗi câu mỗi ý,thông điệp nói với mọi người về những ý nghĩa,giá trị của cuộc sống xung quanh. Vũ đạo của Rock cũng không U TE quá đặt nặng tính biểu diễn hình thức,chỉ cần cảm nhận qua âm thanh là đủ. Âm nhạc của Rock khi thì trầm bổng khi thì gào thét hoang dại cũng như sự thăng trầm trong cuộc đời mỗi người vậy.Sự gào thét của Rock là sự vực dậy của tâm hồn đang tìm lấy sự khao khát tự do, những trạng thái cảm xúc khác nhau.Nếu như là trong quân đội, sự hô to hoặc thậm chí gào thét là để thể hiện sự oai nghiêm thì trên H chiến trường các chiến sĩ "gào" lên để báo cho đồng đội biết được nguy hiểm…Còn với Rock sự gào thét thật lớn là để tình đến sự bình yên trong tâm hồn,trào dâng lên một cảm xúc của sự đau đớn nội tâm hay sự cáu giận cần sự điềm tĩnh .Còn với những ca khúc có nội dung khai thác tâm trạnh thì cần thiết một giai điệu thật nhẹ nhàng ,thậm chí không cần lời hát nhưng vẫn thể hiện được ý nghĩa đặc biệt là chất Rock vẫn rất riêng biệt ,không nhầm lẩn vào đâu cả. SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 10 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy cảm xúc  MÀU SẮC : C H Mạnh mẽ và lãng mạng ,Rock khiến nhiều người bị lôi cuốn vào vòng xoáy của U TE Màu sắc là một hiện tượng nhận thức bằng mắt. Không thể nghe, nếm thử hay cảm nhận màu sắc mà cách duy nhất để nhận biết màu sắc là nhìn ngắm nó. Khi nhìn thấy một màu sắc cụ thể nào đó, có thể người ta sẽ không có cảm xúc gì, không vui vẻ hay giận dữ ngay lập tức, nhưng những cảm xúc sâu sắc hơn đã bắt đầu thay đổi. Những màu sắc khác nhau sẽ khuấy động những phản ứng tinh thần H của con người và vì thế tâm trạng của con người cũng sẽ thay đổi theo. Thế giới sẽ trở nên buồn tẻ hơn bao giờ hết nếu thiếu sự hiện diện của màu sắc.Có thể nhận biết khá rõ ràng màu đen là màu sắc hiện diện chủ đạo của rock. Vì : + Màu đen là màu của sự hoạt động, thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, nói lên tính hành động, sự quyết đoán mạnh mẽ, là sự tương phản (tượng trưng cho các mặt đối lập của cuộc sống như sáng - tối, trung thực - giả dối, sự sống - cái chết...), giải tỏa ức chế của con người một cách sâu sắc và ấn tượng...Phản ánh phần nào cá tính, tâm hồn của những người yêu rock. SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 11 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy + Rock là thẳng thắn, ko vòng vo, xiên xẹo, một là một, hai là hai, vì thế thường thường là đen và trắng đi cùng nhau, tách biệt hẳn, ko có chỗ cho các màu xám. Màu đen còn là màu thể hiện mặt trái của xã hội, những thứ nằm trong góc H U TE C H khuất của xã hội, đó là những góc cạnh mà rock muốn truyền đạt, thể hiện.  TRANG PHỤC : Rock có lai lịch đặc biệt trong thế giới âm nhạc mà thời kỳ hoàng kim của Rock ảnh hưởng đáng kể đến phong cách sống của những thế hệ thanh niên từ thập niên 60 đến nay, nên thời trang rất ấn tượng và nhiều sắc thái. Khi Rock khởi nguồn, nhiều ban nhạc chỉ chú ý sao cho ăn mặc lịch sự như veston khoác ngoài sơ mi, thắt cà vạt, giày bóng lộn... trông rất trang nhã.Nhưng SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 12 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy rồi thời gian đó qua nhanh, do tính chất âm nhạc khỏe, gai góc và nhiều biến hoá nên dần dà họ đã tìm cho mình lối trang phục phóng khoáng hơn để thay thế cho sự khuôn hộp trước .Cụ thể là các trang phục có chất liệu : Da , Jean , Vải bố , thun. Không te tua, vòng, nón, lắc tay đeo xủng xoẻng, quần thụng, túi hộp, giày thể thao ,hoa văn graffiti nhiều màu như của hiphop... Các tay rocker máu lửa tìm đến với thời trang rock với gam màu lạnh,trung tính có thể kết hợp với giày bốt, khoăn quàng tóc, áo khoác da để thể hiện sự cá tính, sự mạnh mẽ và khát khao H vươn lên của mình, sắc màu chủ đạo của Rock sử dụng vẫn chính là đen.  ROCK-ART : C Trang phục Rocker thường đơn giản và vẫn luôn thể hiện lên được chất Rock U TE Gần giống với hoạ tiết graffity của hiphop nhưng hoạ tiết của Rock thường không sử dụng những minh hoạ cụ thể mang tính thể hiện hay những H hoa văn sặc sỡ nhiều màu mà thay vào đó là những đường nét, hoạ tiết trang trí Rockart đầy cá tính,những hoạ tiết mang tính chuyển động của mảng và nét , những hình tượng và nét vẽ thể hiện một thế giới thần thánh, ma quái phản ánh sâu sắc trong tiềm thức bản năng của con người như những dòng chảy cuốn theo bao khát vọng,sự tuôn trào cảm xúc cuốn theo bao đường ranh giới chuyển động của hình thức âm nhạc ,cảm xúc được tái hiện trong nét vẽ rồi trôi SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 13 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Thu Thủy theo những giai điệu và cuối cùng cô đọng lại bằng sự quyết định cuối cùng của nhận thức bằng đường kết thúc đầy quyết đoán như một câu hỏi đang tìm lời giải đáp ,những suy luận những ý nghĩ cứ thế cuồn cuộn trôi trong tâm trí con người và hoà nhịp với những dòng chảy lắt léo của cuộc đời đang loay hoay tìm phương hướng để cuối cùng tìm ra được sự chân lý của đời người.Những đường nét,hoa văn của Rockart khi thì phức tạp khi thì đơn giản ,thăng trầm theo cuộc sống lúc lên lúc xuống,những đường nét uốn lượn đưa cảm xúc lên những giai đoạn khác nhau tuỳ theo tâm trạng của cơ thể mà hình thái chuyển động của những đường nét cũng phụ thuộc theo đó ,nhưng điểm cuối cùng phải là sự quyết định tìm ra con H đường mới,một sự suy nghĩ va một quyết định kiên trì .Nếu để ý sẽ dễ dàng nhận ra C rằng những đường nét mỹ thuật của Rockart luôn kết thúc bằng những nét sắc bén thể hiện một ý chí và một quyết tâm cao độ ,hoa văn lửa thể hiện sự cuồng U TE nhiệt,cháy bỏng với đam mê,hoa văn lưỡi cưa thể hiện sự quyết đoán mạnh mẽ của nhận thức .Rock là vậy ,không hoa hoè màu sắc,không tham lam lộ liễu ,không phải hiểu hết ý nghĩa ca từ,chỉ cần hiểu được ý nghĩa của mỗi thông điệp ,mỗi ngôn H ngữ thể hiện sâu sắc trong từng hình ảnh mà Rockart muốn hướng đến . Hoạ tiết Rock và hình xăm thường là phần không thể thiếu của các Rockfan SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 14 Luận văn tốt nghiệp  GVHD: Võ Thị Thu Thủy NHẠC CỤ : Làm bất cứ một nghề gì cũng phải có đồ nghề, chơi Rock cũng vậy.Đối với các nhóm Rock ,đồ nghề quan trọng nhất là những nhạc cụ mà tiêu biểu nhất là ba món : guitar, bass và dàn trống (drum kit). Từng loại nhạc cụ dưới đây đã tạo nên cái thần cho nhạc Rock. Lead Guitar : là loại guitar điện có tiếng thanh và cao, réo rắt,hơi méo U TE C H thường được nhiều ROCKER độc diễn. - Accord Guitar : là loại guitar điện để đánh hợp âm, có âm thanh khá giống với H Guitar thùng, thường thì nhiều Vocalist Metal kiêm luôn chức này SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 15
- Xem thêm -