Tài liệu Bia luan van

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11820 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -------------------- DĐ TRẦN THỊ THU HÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 503 Chuyên ngành Mã số : QUẢN TRỊ KINH DOANH : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN THANH LIÊM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -------------------- TRẦN THỊ THU HÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 503 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
- Xem thêm -