Tài liệu Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất bia tại nhà máy bia sài gòn hoàng quỳnh công ty cổ phần bia sài gòn - bình tây

  • Số trang: 134 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

B TR CỌNG TH NG NG Đ I H C CÔNG NGHI P TP.HCM VI N CÔNG NGH SINH H C VÀ TH C PH M SABIBECO BÁO CÁO TH C T P TÌM HI U QUY TRÌNH S N XU T BIA T I NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH CÔNG TY C PH N BIA SÀI GÒN ậ BÌNH TÂY GVHD: TR N TH MAI ANH L P : DHTP7B SINH VIÊN TH C HI N: 1. HOÀNG TH HI N 11082371 2. NGUY N TH HUY N TRANG 11074331 3. NGUY N Sƾ NGUYểN VŨ 11077851 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2014 BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH Đ U L IM Bia là m t trong nh ng th c u ng lơu đ i nh t mƠ loƠi ng đ i ít nh t t thiên niên kỷ th V_Tr c Công Nguyên, đ i đư t o ra, có niên c ghi chép l i trong các th t ch c đ i c a Ai C p vƠ L ỡng Hà. Nói m t cách t ng th bia là th c u ng mà có c n đ lên men đ ng l l ng trong môi tr ng l ng vƠ không đ c s n xu t b ng quá trình c ch ng c t sau quá trình lên men. Dung d ch đ ho c n c ng không lên men thu đ c t quá trình ngâm g i là hèm c a bia bia. H t ngũ c c thông th ng là lúa m ch đ Các đ u ng có c n đ c lên men t s lên men đ không ph i lƠ ngũ c c ví d nh n m c dù cùng đ c mang đi . ng có trong các ngu n c hoa qu ho c m t ongầkhông đ c g i là bia c s n xu t t m t lo i men bia d a trên các ph n ng sinh h c. Do các thành ph n s d ng đ s n xu t bia có s khác bi t tùy theo khu v c nên đ c tr ng v h ng v và màu s c c a bia t ng n i cũng thay đ i khác nhau vƠ do đó có khái ni m lo i bia ho c s phân lo i khác nhau. NgƠy nay bia đư tr thành m t lo i th c u ng không ch đ b a ti c c đ c s d ng trong các i, ti c h p m t đoƠn viên sum v y trong nh ng ngày L - T t mà nó còn c xem nh m t th c u ng đ gi i khát cho m i ng Bia là th c u ng đ iầ c đánh giá lƠ có l i cho s c kh e n u bi t s d ng đúng cách, không l m d ng. Vì b n ch t bia là thu c ch a đ c n th p ch a nhi u enzyme amylase có l i cho tiêu hóa và s tu n hoàn c a máu lên não. Vi t Nam cũng có r t nhi u các th ng hi u Bia n i ti ng nh Bia SƠi Gòn, Bia 333, Bia Đ i Vi t hay Bia Huraầ Sau đơy lƠ ph n tìm hi u v quy trình s n xu t bia c a chúng em sau m t th i gian th c t p t i Công ty Bia Sài Gòn Hoàng QuǶnh. i BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH L IC M Kính gửi: Quý Th y Cô Tr N ng Đ i H c Công nghi p Thành Ph H Chí Minh Nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng QuǶnh ậ Công ty C ph n Bia Sài Gòn Bình Tây. Giáo viên h ng d n: Th c sĩ Tr n Th Mai Anh Chúng em xin chân thành c m n Th y Cô, Vi n Công Ngh Sinh H c & Th c Ph m, Tr ng Đ i H c Công Nghi p Thành Ph H Chí Minh đư xơy d ng nh ng ki n th c c n thi t đ chúng em có th th c hi n t t bài báo cáo th c t p l n này. Chúng em xin bày t lòng bi t n chơn thƠnh đ n cô Tr n Th Mai Anh ng i tr c ti p ch d n, truy n đ t ki n th c cung c p nh ng tài li u, đóng góp Ủ ki n cho chúng em trong su t quá trình hoàn thành báo cáo. Chúng em xin chân thành c m n Công ty Bia SƠi Gòn HoƠng QuǶnh, cùng cán b , công nhân viên trong nhƠ máy đư t o đi u ki n t t nh t cho chúng em h c h i và đư h ng d n ch đ o t n tình trong th i gian chúng em th c t p t i nhà máy. Cu i cùng chúng em chân thành c m n nh ng ng trong su t th i gian qua đ bƠi báo cáo đ i đư giúp đỡ chúng em c hoàn thành t t đẹp. Tuy nhiên, đơy lƠ l n đ u tiên ti p xúc v i th c t do ki n th c và th i gian có h n nên khó tránh kh i nh ng thi u sót. Kính mong s thông c m và góp ý c a quý th y cô cùng các b n đ chúng em có th cũng c ki n th c và rút ra kinh nghi m cho b n thân. Chúng em chân thành c m n ! ii BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH NH N XÉT C A GIỄO VIểN H NG D N ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. TP.H Chí Minh, ngƠyầtháng ầnăm 2014 Xác nh n c a giáo viên h iii ng d n BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. TP.H Chí Minh, ngƠyầtháng ầnăm 2014 Xác nh n c a giáo viên ph n bi n iv BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH M CL C CH NG 1: T NG QUAN V NHÀ MÁY ................................................................. 1 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N ............................................... 1 1.2. Đ A ĐI M XÂY D NG ..................................................................................... 2 1.3. B TRÍ M T B NG NHÀ MÁY ....................................................................... 2 1.4. T CH C NHÂN S .......................................................................................... 3 1.4.1. Tr c thu c phó giám đ c s n xu t ................................................................ 3 1.4.2. Tr c thu c phó giám đ c nhân s ................................................................. 3 1.4.3. S đ t ch c ................................................................................................. 3 1.5. AN TOẨN LAO Đ NG VÀ PHÒNG CHÁY CH A CHÁY ........................... 5 1.5.1. An toƠn lao đ ng ........................................................................................... 5 1.5.2. Phòng cháy ch a cháy ................................................................................... 5 1.6. H TH NG X Lụ N C TH I ..................................................................... 5 1.7. CÁC S N PH M BIA C A NHÀ MÁY ........................................................... 8 CH NG 2: NGUYÊN LI U S N XU T ................................................................ 15 2.1. GI I THI U CHUNG ....................................................................................... 15 2.2. MALT Đ I M CH ............................................................................................ 15 2.2.1. Đ c đi m c u t o h t đ i m ch .................................................................... 16 2.2.2. Các ch tiêu ki m tra malt nguyên li u đ c s d ng t i nhà máy ............. 18 2.3. NGUYÊN LI U THAY TH : G O ................................................................. 19 2.4. HOA HOUBLON ............................................................................................... 19 2.4.1. Thành ph n hóa h c c a hoa houblon ......................................................... 19 2.4.2. C u t o c a hoa houblon ............................................................................. 22 2.4.3. Vai trò c a hoa houblon trong s n xu t bia ................................................. 23 2.4.4. Ch tiêu ch t l 2.5. N ng c a hoa houblon s d ng trong nhà máy ..................... 23 C ................................................................................................................. 24 2.5.1. Vai trò c a n c trong s n xu t bia ............................................................. 24 2.5.2. Thành ph n hóa h c c a n c s n xu t ....................................................... 24 2.5.3. Yêu c u c a nguyên li u n c n u bia ........................................................ 26 2.5.4. H th ng x lỦ n c và c p n c trong s n xu t ........................................ 27 2.6. N M MEN ......................................................................................................... 27 v BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH 2.7. NGUYÊN LI U PH GIA ................................................................................ 29 2.7.1. Ph gia s d ng cho quá trình n u .............................................................. 29 2.7.2. Ph gia s d ng cho quá trình lên men ....................................................... 30 2.7.3. Ph gia s d ng cho quá trình l c bia ......................................................... 30 2.7.4. Hóa ch t s d ng cho quá trình CIP ............................................................ 31 2.7.5. Hóa ch t s d ng trong quá trình x lỦ n c c p ....................................... 33 CH NG 3: QUY TRÌNH S N XU T BIA T I NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH ......................................................................................................... 34 3.1. CỌNG ĐO N X LÝ NGUYÊN LI U ........................................................... 36 3.1.1. Cách ti n hành ............................................................................................. 36 3.2. CỌNG ĐO N N U BIA CỌ Đ C ................................................................... 40 3.2.1. N u malt và g o ........................................................................................... 40 3.2.2. L c d ch nha ................................................................................................ 48 3.2.3. Đun sôi d ch đ ng v i houblon ................................................................. 50 3.2.4. L ng xoáy và làm l nh nhanh...................................................................... 51 3.3. CỌNG ĐO N LÊN MEN.................................................................................. 54 3.3.1. M c đích ...................................................................................................... 54 3.3.2. Quy trình công ngh .................................................................................... 54 3.3.3. Cách ti n hành ............................................................................................. 55 3.4. QUÁ TRÌNH L C BIA ..................................................................................... 63 3.4.1. Quy trình l c bia .......................................................................................... 63 3.4.2. Pha bia ......................................................................................................... 64 3.4.3. Quy trình l c trong bia ................................................................................ 65 3.4.4. Tàng tr bia sau l c ..................................................................................... 70 CH NG 4: CHI T BIA ............................................................................................. 71 4.1. CHI T CHAI ...................................................................................................... 71 4.1.1. Quy trình chi t ............................................................................................. 71 4.1.2. Thuy t minh quy trình ................................................................................. 72 4.2. CHI T LON ....................................................................................................... 81 4.2.1. Quy trình chi t lon ....................................................................................... 81 4.2.2. Thuy t minh quy trình ................................................................................. 82 CH NG 5: CÁC S C TH NG G P VÀ CÁCH KH C PH C ..................... 91 vi BÁO CÁO TH C T P 5.1. S NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH C TRONG QUÁ TRÌNH N U ................................................................. 91 5.1.1. H th ng n i n u g o và malt, n i houblon. ............................................... 91 5.1.2. H th ng n i l c. ......................................................................................... 92 CỌNG ĐO N LÊN MEN. ................................................................ 93 5.2. S C 5.3. S C TRONG CỌNG ĐO N L C. .............................................................. 93 5.4. S C TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THI N S N PH M. .......................... 93 CH NG 6: THI T B ................................................................................................ 95 6.1. THI T B CỌNG ĐO N CHU N B NGUYÊN LI U .............................. 95 6.1.1. Thi t b xay nghi n g o ............................................................................... 95 6.1.2. Thi t b xay nghi n malt .............................................................................. 95 6.2. THI T B CỌNG ĐO N H HÓA .................................................................. 97 6.2.1. Thi t b n u g o ........................................................................................... 97 6.2.2. Thi t b n u malt .......................................................................................... 98 6.2.3. Thi t b n i l c đáy b ng ............................................................................. 99 6.2.4. Thi t b đun hoa .........................................................................................100 6.2.5. Thi t b l ng xoáy và làm l nh nh nh .......................................................102 6.3. THI T B CỌNG ĐO N LÊN MEN .............................................................. 103 6.3.1. H th ng tank lên men ...............................................................................103 6.4. THI T B CỌNG ĐO N L C BIA ................................................................ 106 6.4.1. Thi t b l c ng ..........................................................................................106 6.4.2. Thi t b l c đĩa PVPP ................................................................................108 6.4.3. Thi t b l c tinh: Trap filter. ......................................................................109 CH NG 7: QUÁ TRÌNH CIP - KH TRÙNG TRONG NHÀ MÁY....................111 7.1. M C ĐệCH ......................................................................................................111 7.2. Đ C ĐI M CÁC LO I V T B N ................................................................ 111 7.3. HÓA CH T T Y R A ...................................................................................112 7.3.1. Các tác nhân nh h ng đ n quá trình t y r a v sinh ............................. 112 7.3.2. Yêu c u c a ch t t y r a ...........................................................................112 7.3.3. Tính ch t các hóa ch t t y r a ...................................................................113 7.4. CH NG TRỊNH CIP T I NHÀ MÁY .........................................................113 7.4.1. Khu nhà n u ............................................................................................... 113 7.4.2. Khu nhà lên men ........................................................................................114 vii BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH 7.4.3. Khu nhà l c và chi t ..................................................................................116 PH L C ....................................................................................................................118 TÀI LI U THAM KH O ...........................................................................................121 K T LU N .................................................................................................................122 viii BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH DANH M C B NG B ng 1.1: Ch tiêu ch t l ng bán thành ph m bia Sài Gòn Lager ................................. 9 B ng 1.2: Ch tiêu ch t l ng bia Sài Gòn Lager ........................................................... 9 B ng 1.3: Ch tiêu ch t l ng bán thành ph m bia Sài Gòn Export ............................. 11 B ng 1.4: Ch tiêu ch t l ng bia Sài Gòn Export ........................................................ 11 B ng 1.5: Ch tiêu ch t l ng bán thành ph m bia lon 333 Export .............................. 13 B ng 1.6: Ch tiêu ch t l ng thành ph m bia lon 333 Export ..................................... 13 B ng 2.1: Thành ph n hóa h c c a malt ....................................................................... 16 B ng 2.2: Ch tiêu ch t l ng malt t i nhà máy ............................................................ 18 B ng 2.3: Ch tiêu ch t l ng g o t i nhà máy ............................................................. 19 B ng 2.4: Thành ph n hóa h c c a hoa houblon .......................................................... 20 B ng 2.5: Tiêu chu n v hoa houblon ........................................................................... 23 B ng 2.6: Phân lo i đ c ng c a n B ng 2.7: Tiêu chu n n c .......................................................................... 25 c n u bia ............................................................................... 26 B ng 2.8: Phân bi t n m men chìm và n m men n i .................................................... 28 B ng 3.1: Quá trình l ng xoáy và làm l nh nhanh ........................................................ 52 B ng 3.2: Tiêu chu n bia sau pha .................................................................................. 64 B ng 3.3 Các thông s ki m soát trong quá trình l c.................................................... 68 B ng 4.1: Tiêu chu n lon khi ghép mí .......................................................................... 86 B ng 7.1: Đ c đi m các lo i v t b n trong quá trình CIP ...........................................111 B ng 7.2: K ho ch CIP nhà n u.................................................................................113 B ng 7.3: K ho ch CIP nhà lên men..........................................................................115 B ng 7.4: K ho ch CIP nhà l c và chi t ....................................................................117 B ng I: Phi u theo dõi quá trình n u c a m t mẻ n u c a công ty ............................. 118 B ng II: B ng theo dõi c a quá trình lên men t i nhà máy .........................................119 ix BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH DANH M C HÌNH S đ 1.1: M t b ng t ng th nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng QuǶnh ............................... 2 S đ 1.2: T ch c nhân s nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng QuǶnh ................................. 4 S đ 1.3: X lỦ n c th i s n xu t theo ph ng pháp truy n th ng ............................. 7 Hình 1.1: Bia chai Sài Gòn Lager .................................................................................. 8 Hình 1.2: Bia chai Sài Gòn Export ................................................................................ 10 Hình 1.3: Bia lon 333 Export ........................................................................................ 12 Hình 2.1: Malt đ i m ch ................................................................................................ 15 Hình 2.2: S đ h th ng x lý và c p n c trong s n xu t ......................................... 27 Hình 3.1: S đ quy trình công ngh t ng quát ............................................................ 35 Hình 3.2: S đ quy trình x lý nguyên li u ................................................................. 36 Hình 3.3 : Quy trình x lý g o ...................................................................................... 37 Hình 3.4 : S đ quy trình x lý malt ............................................................................ 38 Hình 3.5: S đ quy trình n u bia cô đ c ...................................................................... 41 Hình 3.6: Gi n đ n u bia.............................................................................................. 43 Hình 3.7: S đ quá trình lên men................................................................................. 54 Hình 3.8: Gi n đ lên men ch ng men VLB ................................................................. 56 Hình 3.9: S đ quá trình l c bia................................................................................... 63 Hình 4.1 : S đ quy trình chi t chai ............................................................................. 71 Hình 4.2: Khu ti p nh n v chai .................................................................................... 72 Hình 4.3: Máy r a chai .................................................................................................. 73 Hình 4.4: S đ h th ng r a chai ................................................................................. 73 Hình 4.5: Ki m tra chai ................................................................................................. 74 Hình 4.6: S đ thi t b chi t ......................................................................................... 75 Hình 4.7: H th ng thi t b chi t rót vƠ đóng n p ......................................................... 76 Hình 4.8: Nhi t đ thanh trùng bia Sài Gòn Export ...................................................... 77 Hình 4.9: Bi u đ nhi t đ thanh trùng ......................................................................... 77 Hình 4.10: Ki m tra chai sau thanh trùng...................................................................... 78 Hình 4.11: Thi t b dán nhãn ......................................................................................... 79 Hình 4.12: Thi t b r a két ............................................................................................ 80 Hình 4.13: S đ quy trình chi t lon ............................................................................. 81 x BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH Hình 4.14: H th ng c p lon.......................................................................................... 82 Hình 4.15: H th ng r a lon .......................................................................................... 82 Hình 4.16: Máy chi t lon ............................................................................................... 83 Hình 4.17: Máy ghép mí ................................................................................................ 84 Hình 4.18: H th ng n p n p lon vào máy ghép mí ...................................................... 85 Hình 1.19: H th ng thanh trùng ................................................................................... 86 Hình 4.20: Bi u đ thanh trùng bia lon ......................................................................... 87 Hình 4.21: Thi t b ki m tra th tích lon ....................................................................... 89 Hình 4.22: Dây chuy n đóng thùng ............................................................................... 89 Hình 6.1: Máy nghi n búa ............................................................................................. 95 Hình 6.2: C u t o máy nghi n malt t ........................................................................ 96 Hình 6.3: C u t o n i n u g o ....................................................................................... 97 Hình 6.4: C u t o n i n u malt ...................................................................................... 98 Hình 6.5: Thi t b n i l c đáy b ng ............................................................................... 99 Hình 6.6: Thi t b đun sôi hoa .....................................................................................101 Hình 6.7: C u t o thi t b đun hoa ...............................................................................101 Hình 6.8: C u t o thi t b l ng xoáy ............................................................................102 Hình 6.9: Máy làm l nh nhanh ki u t m b n .............................................................. 103 Hình 6.10: H th ng tank lên men...............................................................................104 Hình 6.11: C u t o tank lên men .................................................................................104 Hình 6.12: H th ng đ ng ng và panel ...................................................................105 Hình 6.13: C u t o thi t b l c ng..............................................................................107 Hình 6.14: M t ngoài thi t b l c ng..........................................................................107 Hình 6.15: Thi t b l c đĩa PVPP ................................................................................108 Hình 6.16: C u t o thi t b l c đĩa PVPP ....................................................................108 Hình 6.17: Thi t b l c tinh .........................................................................................109 Hình 6.18: C u t o thi t b l c tinh Trap filter ............................................................ 110 xi BÁO CÁO TH C T P CH NG 1: NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH T NG QUAN V NHÀ MÁY 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N Công ty c ph n Bia Sài Gòn Bình Tây (vi t t t lƠ SABIBECO) đ c thành l p theo Lu t Doanh Nghi p vƠ đi vƠo ho t đ ng theo gi y ch ng nh n đăng kỦ kinh doanh s : 0304116373 do S K ho ch vƠ Đ u t thƠnh ph H Chí Minh c p ngày 25 tháng 11 năm 2005, thay đ i l n th 6 ngày 31/03/2011. Ban đ u Công ty ch có m t chi nhánh lƠ NhƠ máy bia SƠi Gòn Bình D ng, t a l c t i khu công nghi p Tơn Đông Hi p B, xư Tơn Đông Hi p, huy n Dĩ An, t nh Bình D ng, khu đ t hình ch nh t, di n tích khuôn viên: 143m * 489,74m = 70.033m2. Nhà máy b t đ u đ ng th , xây d ng vào ngày 05 tháng 01 năm 2006 (06/12/2005 Ểm l ch), v i công su t 120 tri u lít/năm. Sau 12 tháng thi công, nhƠ máy đư đi vƠo v n hành th và ngày 20/04/2007 cho ra đ i s n ph m đ u tiên là bia chai mang nhãn hi u SƠi Gòn đ , dung tích 355ml. Ngày 17/01/2008 S K ho ch vƠ Đ u t thƠnh ph H Chí Minh đ ng ý cho phép sát nh p Công ty c ph n Hoàng QuǶnh vào Công ty c ph n bia Sài Gòn Bình Tây và tr thành chi nhánh th hai mang tên Nhà máy bia Sài Gòn Hoàng QuǶnh, công su t 100 tri u lít/năm. Nhà máy bia Sài Gòn Hoàng QuǶnh đ hƠng đ u trong n ph n Bia, R c và Châu Âu; s n xu t bia theo công ngh c a T ng Công ty c u, N c gi i khát SƠi Gòn; đ i ngũ kỹ s vƠ công nhơn lƠnh ngh , trẻ, năng đ ng, sáng t o, đ y nhi t huy t, đ tr c trang b máy móc, thi t b hi n đ i c đƠo t o chuyên môn bài b n và ngày càng ng thành, hoàn toàn có th làm ch kỹ thu t ậ công ngh , đ i ngũ qu n lý có kinh nghi m. Nhà máy cung c p các s n ph m bia mang th ph n Bia, R u, N c gi i khát Sài Gòn, hi n t i là s n ph m bia chai lo i 355ml, bia lon 333ml, bia chai Sài Gòn Special 330ml vƠ trong t đ ng hi u c a T ng Công ty c ng lai lƠ các s n ph m khác c ghi trong gi y ch ng nh n đăng kỦ kinh doanh. V i dây chuy n công ngh tiên ti n, trang thi t b hi n đ i, ngu n nguyên li u đ c nh p t n c ngoài nên s n ph m c a công ty luôn đ t ch t l khách hƠng a chu ng. Hi n nay, th tr ng cao vƠ đ c ng hi u Bia Sài Gòn có m t h u h t trên th ng các t nh mi n Trung, Cao Nguyên, Nam B và tr thƠnh nét văn hóa đ c tr ng Trang 1 BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH c a thành ph SƠi Gòn. Đ ng th i, cùng v i đ i ngũ cán b trẻ có trình đ chuyên môn cao, đ i ngũ công nhơn có kỹ thu t lành ngh và các thi t b hi n đ i, công ty không ng ng m r ng th tr ng v i ph ng chơm ắUy tín - Ch t l ng - Hi u qu Ằ đ đáp ng nhu c u c a khách hàng và phát tri n công ty l n m nh h n. 1.2. Đ A ĐI M XÂY D NG Nhà máy Bia Sài Gòn - Hoàng QuǶnh đ c xây d ng t i s A73/1 - Đ ng s 7 - Khu công nghi p Vĩnh L c, Q.Bình Tân, Tp.H Chí Minh T ng di n tích m t b ng: 21922m2 Di n tích m t b ng xây d ng: 12500m2 1.3. B TRÍ M T B NG NHÀ MÁY Nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng QuǶnh đ phòngầ vƠ đ c chia thành nhi u phơn x c b trí theo s đ sau: Sơ đồ 1.1: Mặt bằng tổng thể nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng Quỳnh Trang 2 ng, BÁO CÁO TH C T P 1.4. T NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH CH C NHÂN S Hi n nay t i nhà máy có kho ng 250 nhơn viên đang lƠm vi c khác nhau, trong đó bao g m các đ n v sau: 1.4.1. Tr c thu c phó giám đ c s n xu t - Phòng kỹ thu t - Phơn x ng công ngh - Phơn x ng chi t - Phòng KCS - Phơn x ng c - nhi t - đi n - X lý n c th i 1.4.2. Tr c thu c phó giám đ c nhân s - Phòng hành chính - nhân s - Phòng v t t nhƠ máy - Phòng th ng kê nhà máy 1.4.3. S đ t ch c Trang 3 các b ph n BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH H i Đ ng Qu n Tr Ban T ng Giám Đ c Phòng k toán t ng công ty Ban giám đ c nhà máy Hoàng QuǶnh Nhà máy Bình D ng PGĐ Nhơn s Phòng Hành chính ậ Nhân s Căn tin PGĐ S n xu t Phòng th ng kê nhà máy Kho thành ph m, chai, két Phòng v t t t ng công ty Kho v tt Phòng v t t nhà máy B c x p, xe nâng Phòng kỹ thu t X lý n c th i KCS Công x ng Các phân x ng Phơn x ng c đi n Phơn x ng chi t Lò h i Phơn x ng công ngh Chi t chai 1 Khí nén, CO2 Chi t chai 2 Làm l nh Chi t lon X lỦ n cn u Lên men N u L c Sơ đồ 1.2: Tổ chức nhân sự nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng Quỳnh Trang 4 BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH 1.5. AN TOẨN LAO Đ NG VÀ PHÒNG CHÁY CH A CHÁY 1.5.1. An toƠn lao đ ng Công nhân tr c ti p v n hƠnh đ ch có kh năng thích ng cao trong m i tr ng d n các thao tác v n hành thi t b và ng h p, làm vi c theo quy t c nghiêm ng t. M i thông tin v qu n lỦ, đi u hƠnh đ u d a trên quá trình nghiên c u chuyên sâu và đ c ghi chép l i m t cách c n th n đ thu n ti n cho vi c ki m tra và kh c ph c. m i máy đ u niêm y t cách v n hành, m i s c đ u đ c các chuyên gia x lý k p th i nhanh chóng đ m b o ti n đ c a s n xu t vƠ an toƠn. Các máy móc đ c ki m tra và b o trì theo đ nh kǶ. Các hóa ch t s d ng trong nhƠ máy đ u đ c dán nhãn khoa h c, tránh s nh m l n trong khi s d ng. 1.5.2. Phòng cháy ch a cháy Công nhơn th ng xuyên đ c hu n luy n v công tác phòng cháy ch a cháy. Ban lưnh đ o nhà máy luôn chú tr ng nâng cao ý th c c a công nhân v v n đ này. H th ng đi n đ c b trí m t cách h p lý, an toàn b ng h th ng c u dao t đ ng, gi m t i m c t i thi u vi c s d ng l a trong nhà máy. Bên c nh đó, nhƠ máy còn b trí các bình ch a cháy các b ph n s n xu t và rèn luy n ý th c cao cho toàn b nhân viên trong nhà máy. Trong quá trình s n xu t, nhà máy luôn t p trung vào m c đích an toƠn, v sinh, ch t l 1.6. H TH NG X ng. Lụ N C TH I  Các ngu n phát sinh vƠ đ c tính c a n N N c th i c th i là d ng ch t th i ch y u, gây ô nhi m chính trong s n xu t bia. c th i nhƠ máy đ c chia làm 3 lo i khác nhau: - N c th i sinh ho t: l ng n - N c ch y trên b m t: l c do công nhân s d ng và th i ra. ng n c này ch y u lƠ n c m a có l u l l n vƠo mùa m a, còn mùa khô thì không đáng k . Đ c tr ng c a n ng c th i này là cu n theo các ch t r i vưi trên b m t nhà máy. Nhìn chung ô nhi m các ch t h u c hòa tan lƠ nh . N n c th i nƠy đ c m t, vào c ng rãnh c a nhà máy. Trang 5 c ch y tràn vào các ngu n BÁO CÁO TH C T P N - NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH c th i s n xu t: lƠ n c th i có đ nhi m h u c cao do đ c tr ng c a nguyên li u đ u vào là g o, malt c ng v i đ c tính công ngh s n xu t. Qua kh o sát công ngh s n xu t h u nh t t c m i công đo n s n xu t đ u s n sinh n c th i. Các d ng n c th i s n xu t trong nhà máy g m n nhƠ x ng, thi t b , các thùng lên men, thùng ch a bia, chai, n trong công đo n rót bia chai, lon, n các ch t l l ng ho c men bia.... N hƠm l  ng n nh h N c bia r i vưi công đo n l c d ch nha, tách c th i c th i s n xu t bia có đ c đi m là ch a ng ch t h u c cao d phân h y sinh h c nh : protein, amino acid, hydratcarbon, acid h u c , r L c v sinh uh uc ầ c th i l n: kho ng 7-10m3/1000 lít bia thành ph m. ng c a n c th i t i môi tr c th i s n xu t bia có hƠm l ng ng các ch t h u c cao n u không x lý mà x tr c ti p vào ngu n ti p nh n (sông, h ầ) s nh h ng r t l n t i h sinh thái n i này. Chúng t o đi u ki n cho vi khu n k khí ho t đ ng sinh ra các khí CH4, CO2, H2S, ầ có mùi hôi th i, đ c h i. Ngu n n c b nhi m b n làm m t s cân b ng sinh thái t nhiên. Gây ra nhi u bi n đ i v sinh lý, v t lý, hóa h c c a th y sinh v t (các lo i t o xanh phát tri n m nh gây nguy hi m cho h sinh thái n h c c a các loƠi đ ng v t n c, kích thích s tăng tr c, lƠm thay đ i chu kǶ sinh ng c a vi sinh v t gây b nh). Tóm l i các ch t h u c d chuy n hóa sinh h c trong n đ c th i n u không c x lý k p th i s b th i r a, làm m t mỹ quan c s , gây ô nhi m đ t, n không khí, nh h ng t i s c kh e c a công nhân và c ng đ ng dơn c xung quanh.  Quy trình công ngh truy n th ng x lỦ n Trang 6 c th i c, BÁO CÁO TH C T P NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH Đi u ch nh pH N c th i s n xu t bia L B ti p nh n SCR i và tr ng l c Khí nén B đi u hòa Khí nén N c th i đ u ra B kh trùng B sinh h c hi u khí B l ng Bùn hoƠn l u Clo B UASB Khí Biogas Bùn th i Bùn d Sơ đồ 1.3: Xử lý n ớc thải sản xuất theo ph ơng pháp truyền thống  Thuy t minh quy trình Bã hèm sau khi l c đ c b m ra b ch a riêng vƠ bán cho nông dơn đ làm phân bón hay ch bi n th c ăn cho gia súc. N c th i s n xu t bia đ c thu gom qua song ch n rác (SCR) vào b ti p nh n. Song ch n rác có nhi m v lo i b các t p ch t có kích th lông, ng hútần m l n trong n N l c.L c l n nh bao bì ni c th i. c th i t b ti p nh n đ c b m lên b đi u hòa sau khi qua l i và tr ng i và tr ng l c là thi t b l c tinh dùng đ lo i b ph n rác m n. B đi u hòa gi ch c năng đi u hòa n N c th i v l u l c th i ti p t c đ ng và n ng đ . c d n vào b l c sinh h c k khí (UASB) nh m phân h y các ch t h u c ph c t p thành các ch t h u c đ n gi n và chuy n hóa chúng thành CH4, CO2, H2SầSau đó, n c th i đ c đ a sang b l c sinh h c hi u khí. B l c sinh h c hi u khí v a có nhi m v x lý ti p ph n BOD5, COD còn l i v a làm gi m mùi hôi có trong n c th i. Trang 7 BÁO CÁO TH C T P Sau khi x lý NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUǵNH b l c sinh h c hi u khí n l ng bùn ho t tính. L ng bùn nƠy đ c rút kh i b l ng b ng h th ng b m bùn vƠ tu n hoàn v b l c sinh h c hi u khí, bùn d đ N c th i ti p t c ch y sang b l ng đ c d n v b nén bùn. c th i t b l ng ti p t c ch y qua b kh trùng nh m tiêu di t vi trùng và m m b nh có trong n c th i. Sau khi ra kh i b kh trùng n TCVN 5945-2005 lo i A, B r i th i ra khu x lỦ n c th i s đ t tiêu chu n c th i t p trung c a khu công nghi p Vĩnh L c. 1.7. CÁC S N PH M BIA C A NHÀ MÁY Các s n ph m chính c a nhà máy bao g m: S n ph m bia chai SƠi Gòn Lager, SƠi Gòn Export, s n ph m bia lon 333 Export.  S n ph m bia chai Sài Gòn Lager Hình 1.1: Bia chai Sài Gòn Lager  Thông tin chung về sản phẩm - Ch ng lo i s n ph m: Bia Lager. - Đ c n: 4.3% th tích. - Dung tích: 450ml. - Thành ph n: n c, malt, g o, houblon. - Bao bì: Đóng chai th y tinh màu nâu, 20 chai/két nh a. -H ng d n s d ng: Ngon h n khi u ng l nh, t t nh t là 10 ậ 12oC. -H ng d n b o qu n: b o qu n n i khô ráo vƠ thoáng mát. Tránh ti p xúc tr c ti p v i ánh sáng m t tr i. - S công b ch t l - Th tr c n ng: TCCS 1 : 2008. ng: Bia chai Sài Gòn Lager đ c s n xu t và phân ph i r ng rãi trên kh p c. Trang 8
- Xem thêm -