Tài liệu Báo cáo th tại cty gang thép thái nguyên

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Lêi nãi ®Çu Môc tiªu hµng ®Çu vµ còng lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao c¸c c«ng ty cÇn tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh tÕ sao cho phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh mµ vÉn ®¹t ®-îc kÕt qu¶ tèi -u. §Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu qu¶n lý cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh vÒ hÖ thèng kÕ to¸n míi. HÖ thèng kÕ to¸n míi ®-îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr-êng ViÖt Nam. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan cña b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh- cña x· héi, nhu cÇu ®ã ®-îc tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i x· héi kh¸c nhau vµ ngµy cµng t¨ng tuú theo sù ph¸t triÓn cña x· héi. ThËt vËy mét nÒn s¶n xuÊt víi quy m« ngµy cµng lín, víi tr×nh ®é x· héi ho¸ vµ søc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµy cµng cao víi nh÷ng quy luËt kinh tÕ míi ph¸t sinh, v× vËy kh«ng thÓ t¨ng c-êng h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ mäi mÆt. H¹ch to¸n kÕ to¸n cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi nhµ n-íc, ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng ®iÒu tra quan s¸t, tÝnh to¸n, ®o l-êng ghi chÐp c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ nh»m qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh ®ã ngµy mét chÆt chÏ h¬n. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Sau thêi gian häc tËp t¹i tr-êng vµ ®i thùc tËp t¹i chi nh¸nh C«ng ty thÐp Th¸i Nguyªn. Nhê sù d¹y b¶o tËn t×nh cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n chi nh¸nh vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ dÉn tËn t×nh cña c« giao em ®· lµm ®-îc mét "B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn". B¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i Chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. Do l-îng kiÕn thøuc tÝch luü cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, cã thÓ B¸o c¸o cña em cã nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c¸c c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp PhÇn I §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi 1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh * S¬ l-îc vÒ chi nh¸nh - Tªn doanh nghiÖp: Chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. - Trô së chÝnh: 17 Hµng V«i - quËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi - GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: 302849 - UBNDTP Hµ Néi cÊp - Tµi kho¶n: 710A00700 - T¹i Së Giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Gi¸m ®èc chi nh¸nh: ¤ng Lª Trung TuyÕn - Ngµnh nghÒ kinh doanh: Giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm gang vµ thÐp c¸c lo¹i do C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn s¶n xuÊt. * §Æc ®iÓm - Lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn ®-îc ph©n cÊp ®éc lËp, chi nh¸nh C«ng ty thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n toµn diÖn, nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc vÒ cung øng vËt t- s¾t thÐp x©y dùng cho c¸c c«ng ty x©y dùng, c¸c nhµ ph©n phèi lín vµ ng-êi tiªu dïng trùc tiÕp trªn thÞ tr-êng Hµ Néi vµ c¸c tØnh trong n-íc. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp * S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc chi nh¸nh Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh Phßng kÕ to¸n thèng kª KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n b¸n hµng C¸c cöa hµng trùc thuéc n»m trªn m¹ng l-íi tiªu thô 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n cña chi nh¸nh Hµ Néi A. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n §©y lµ bé phËn qu¶n lý vµ tham m-u quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi. Do cã tÝnh chÊt ®Æc thï lµ mét ®¬n vÞ tiªu thô cung øng s¶n phÈm thÐp trªn ®Þa bµn réng vµ cã m¹ng l-íi tiªu thô lµ c¸c cöa hµng nªn ph-¬ng thøc h¹ch to¸n cña chi nh¸nh Hµ Néi sö dông lµ ph-¬ng thøc nhËt ký - chøng tõ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi ®èi chiÕu vµ tæng hîp b¸o c¸o ®-îc chi tiÕt vµ dµn ®Òu. Víi chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng kÕ to¸n ë chi nh¸nh, bé phËn kÕ to¸n lu«n b¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh tiªu thô, ®¶m b¶o cho c«ng cung th«ng tin kÞp thêi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh tiªu thô cã hiÖu qu¶. Sè c¸n bé lµm viÖc trong phßng kÕ to¸n chi B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp nh¸nh lµ 05 ng-êi vµ rÊt phï hîp víi quy m« nhá vµ h×nh thøc kÕ to¸n kiÓu tËp trung. * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña chi nh¸nh Hµ Néi KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n hµng ho¸ Bé phËn kÕ to¸n ®-îc ph©n c«ng c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh- sau: + KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi ®-îc bæ nhiÖm theo quyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc c«ng ty víi chøc n¨ng lµ kiÓm so¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty giao t¹i chi nh¸nh, lµ ng-êi tæ chøc vµ ®iÒu hµnh toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh trong chi nh¸nh cËp nhËt vµ thèng kª c¸c th«ng tin kinh tÕ vµ c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Ó b¸o c¸o kÞp thêi lªn cÊp trªn. + KÕ to¸n tæng hîp vµ thanh to¸n: Tæ chøc vµ theo dâi trùc tiÕp TSC§, toµn bé phÇn hµnh cña quü tiÒn mÆt, TGNH, c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi ng-êi mua, theo dâi viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ®-îc nhµ n-íc ban hµnh, sau ®ã lµm quyÕt to¸n chuyÓn cho kÕ to¸n tr-ëng vµ lËp b¸o c¸o tr×nh lªn gi¸m ®èc chi nh¸nh. + KÕ to¸n tiÒn l-¬ng: Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m nh©n sù trong toµn chi nh¸nh, hµng th¸ng gi¶i quyÕt thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c chÕ ®é cho c¸n bé nh©n viªn trong toµn chi nh¸nh thùc hiÖn viÖc thu nép BHXH, BHYT, KPC§ cho ng-êi lao ®éng theo chÕ ®é kÕ to¸n chung. + KÕ to¸n tiªu thô: Qu¶n lý hÖ thèng kÕ to¸n tiªu thô t¹i c¸c cöa hµng. Hµng ngµy theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån hµng ho¸ t¹i c¸c kho, theo dâi viÖc xuÊt ho¸ ®¬n thanh to¸n cho c¸c kh¸ch hµng, tæng hîp t×nh B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp h×nh thanh to¸n c«ng nî cña c¸c cöa hµng. Cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho, c«ng nî cña c¸c cöa hµng vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tr-ëng kiÓm tra sau ®ã b¸o c¸o Ban gi¸m ®èc chi nh¸nh. + KÕ to¸n kho hµng ho¸: Thèng kª t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho hµng ho¸, hµng th¸ng ph¶i ®èi chiÕu vµ kiÓm tra l-îng hµng tån kho cña c¸c cöa hµng. LËp b¸o c¸o nhËp xuÊt tån cho kÕ to¸n tr-ëng. * H×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. + Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ë chi nh¸nh theo h×nh thøc NhËt kÝ - chøng tõ. + NhËt ký - chøng tõ lµ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé sè ph¸t sinh bªn cã cña c¸c tµi kho¶n tæng hîp. NhËt ký chøng tõ më cho tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n. NK-CT më cho tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n, cã thÓ më cho mçi tµi kho¶n mét NKCT hoÆc cã thÓ më mét NKCT ®Ó dïng chung cho mét sè tµi kho¶n cã néi dung kinh tÕ gièng nhau hoÆc cã quan hÖ ®èi øng mËt thiÕt víi nhau vµ th«ng th-êng lµ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña c¸c tµi kho¶n ®ã kh«ng nhiÒu. + NK- CT chØ tËp hîp sè ph¸t sinh bªn cã cña tµi kho¶n ph©n tÝch theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî. + NK- CT ph¶i më tõng th¸ng mét, hÕt mçi th¸ng ph¶i khãa sæ NKCT cò vµ më NKCT míi cho th¸ng sau. Mçi lÇn kho¸ sæ cò, më sæ míi ph¶i chuyÓn toµn bé sè d- cÇn thiÕt tõ NKCT cò sang NKCT míi tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tµi kho¶n. + B¶ng kª ®-îc sö dông trong tr-êng hîp khi c¸c chØ tiªu h¹ch to¸n chi tiÕt cña mÉu sæ tµi kho¶n kh«ng thÓ kÕt hîp trùc tiÕp trªn NKCT ®wocj sö dông b¶ng kª th× sè liÖu cña chøng tõ gèc tr-íc hÕt ®-îc ghi vµo b¶ng kª, cuèi th¸ng sè liÖu tæng céng cña c¸c b¶ng kª ®-îc chuyÓn vµo c¸c NKCT cã liªn quan. + Sæ c¸i lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp më cho c¶ n¨m, mçi tê dïng cho mét tµi kho¶n trong ®ã ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh Nî, sè ph¸t sinh Cã vµ sè d- cuèi th¸ng. Sæ ph¸t sinh Cã cña mçi tµi kho¶n ®-îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i theo B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp tæng hîp sè lÊy tõ NKCT ghi cã tµi kho¶n ®ã, sè ph¸t sinh tõ c¸c NKCT cã liªn quan. + Trong h×nh thøc kÕ to¸n NK- CT viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt cña ®¹i bé phËn c¸c tµi kho¶n ®-îc thùc hiÖn kÕt hîp nay trªn c¸c NK- CT hoÆc b¶ng kª cña c¸c TK ®ã, v× vËy kh«ng ph¶i më c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt riªng. * Tr×nh tù ghi chÐp theo h×nh thøc sæ kÕ to¸n NK - CT Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ Sè quü kiªm b¸o c¸o quü B¶ng kª Sæ chi tiÕt NhËt ký chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy (®Þnh kú) Ghi vµo cuèi th¸ng (hoÆc ®Þnh kú) §èi chiÕu, kiÓm tra C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn chi nh¸nh t¹i Hµ Néi h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p KKTX, tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ, xuÊt kho thµnh phÈm, hµng ho¸ theo ph-¬ng ph¸p NT-XT; cã sè d- ®Çu th¸ng 3-2003 nh- sau: B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp I. Sè d- cña mét sè tµi kho¶n TT Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D- Nî D- Cã 1 111 TiÒn mÆt 2.314.201.728 2 112 TiÒn göi ng©n hµng 4.905.667.394 3 131 Ph¶i thu kh¸ch hµng 2.678.379.164 4 1331 ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ 5 1361 Vèn KD cña c¸c ®vÞ trùc thuéc 6 1388 Ph¶i thu kh¸c 7 141 T¹m øng 8 155 Thµnh phÈm 9 156 Hµng ho¸ 10 211 Tµi s¶n cè ®Þnh 11 1368 Ph¶i thu néi bé kh¸c 12 214 Hao mßn TSC§ 471.538.945 13 331 Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp 559.168.483 14 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 134.321.514 15 411 Nguån vèn kinh doanh 3.228.934.110 16 421 Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi 17 270.401.105 2.000.000.000 51.459.715 132.273.000 1.162.266.010 224.863 896.145.489 2.343.324.096 37.846.319 336 (1) Ph¶i tr¶ néi bé 18 311 Vay ng¾n h¹n 19 431 Quü khen th-ëng phóc lîi 20 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 35.140.815 3.029.168.034 9.534.422 159.122.300 12.359.558.753 12.359.558.753 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp II. Sè d- chi tiÕt cña mét sè tµi kho¶n TK 155 - Thµnh phÈm STT Tªn TP §V tÝnh §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn 1 12 8,6 TÊn 4.946.045,68 63,184 164.129.580 2 16 8,6 - 4.841.575,14 13,581 65.753.432 3 D18 11,7 - 5.126.578,12 59,892 307.041.017 4 D20 11,7 - 5.138.440,02 71,943 369.674.810 5 D22 11,7 - 5.125.075,02 27,607 141.487.946 6 D32 11,7 - 5.029.865,98 14,961 77.944.805 7 D25 - 4.924.493,07 7,358 36.234.420 x x x 1.162.266.010 Céng x TK 156 - Hµng ho¸ STT 1 Tªn hµng §V ho¸ tÝnh  1 cuén TÊn §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn 5.621.575 0,040 224.863164.129.580 TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng Tªn ng©n hµng - Ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹ - Së giao dÞch ng©n hµng c«ng th-¬ng Céng Sè tiÒn 58.861.363 4.846.806.031 4.905.667.394 TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng Tªn kh¸ch hµng 1. C«ng ty thñy lîi Th¸i B×nh 2. C«ng ty ®Çu t- vµ x©y dùng Ph-¬ng B¾c 3. C«ng ty x©y l¾p vµ kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ 4. C«ng ty Th-¬ng m¹i H-ng Phó 5. C«ng ty x¨ng dÇu Th¸i B×nh 6. Doanh nghiÖp Thµnh c«ng Céng Sè tiÒn 442.342.257 1.093.555.357 14.014.056 395.766.446 255.214.365 477.486.683 2.678.379.164 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp TK 331 - Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp Tªn nhµ cung cÊp Sè tiÒn 1. Doanh nghiÖp Quang Anh 64.437.409 2. HTX vËn t¶i Hoµng Minh 192.895.556 3. C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ gia c«ng kim khÝ 36.880.923 4. HTX H-ng phó 182.627.885 5. HTX c«ng nghiÖp toµn diÖn 82.326.710 Céng 559.168.483 III. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh 1. Ngµy 2/3 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty theo phiÕu nhËp sè 160 thuÕ VAT 5%, ch-a thanh to¸n Tªn s¶n phÈm 018 §V tÝnh §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn TÊn 5.496.485,08 759,763 4.176.025.994 11,7 2. Ngµy 3/3 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty theo phiÕu nhËp sè 161 thuÕ VAT 5%, ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua Ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹. Tªn s¶n phÈm  12 §V tÝnh §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn TÊn 5.625.046 14,396 80.978.175 8,6 3. Ngµy 3/3, theo phiÕu thu sè 34, c«ng ty Thuû lîi Th¸i B×nh tr¶ nî tiÒn hµng th¸ng tr-íc b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ: 442.342.257. 4. XuÊt b¸n  16 8,6 cho C«ng ty 789 - Bé Quèc phßng theo H§ sè 093725, tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu xuÊt khã 118. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 7.820 (tÊn) x 4.841.575,19 = 37.861.118 ThuÕ VAT 5% 1.893.055,9 Tæng gi¸ thanh to¸n 39.754.173,9 5. Ngµy 5/3 mua thÐp D10 cña C«ng ty ViÖt NhËt theo H§ sè 076394; hµng ho¸ ®· nhËp kho theo phiÕu nhËp 162, tiÒn hµng ch-a thanh to¸n. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp TrÞ gi¸ ghi trong H§: 14,584 (tÊn) x 5.800.352,09 = 84.592.335 ThuÕ VAT 5% 4.229.616,75 Tæng gi¸ thanh to¸n 88.821.951,75 6. Ngµy 6/3, theo PC 20 chi tiÒn mua thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý trÞ gi¸ 16.500.000 bao gåm c¶ thuÕ VAT 10%. 7. TrÝch KHTS trong th¸ng cho BPBH sè tiÒn 17.786.850. 8. Theo phiÕu nhËp 163 ngµy 6/3 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty, thuÕ VAT 5%, ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tªn s¶n phÈm I 12 §V tÝnh §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn TÊn 5.815.046,91 79,163 460.336.559 6 9. Vay ng¾n h¹n ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹ vÒ nhËp quü tiÒn mÆt theo phiÕu thu 36 sè tiÒn 150.000.000. 10. Theo PN 164, mua hµng Gãc 100 cña C«ng ty th-¬ng m¹i §øc Giang theo H§ sè 059.721, hµng ®· nhËp kho, tiÒn hµng ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 0,5 (TÊn) x 5.250.000 = 2.265.000 ThuÕ VAT 5% 131.250 Tæng gi¸ thanh to¸n 2.756.250 11. PhiÕu chi 23 ngµy 7/3 chi tiÒn tiÕp kh¸ch sè tiÒn 7.168.390 12. NhËn ®-îc giÊy b¸o cã cña Së Giao dÞch Ng©n hµng c«ng th-¬ng vÒ sè tiÒn hµng kú tr-íc mµ c«ng ty ®Çu t- vµ x©y dùng Ph-¬ng B¾c ®· thanh to¸n qua Së giao dÞch Ng©n hµng c«ng th-¬ng: 1.093.555.357 13. Ngµy 8/3 xuÊt b¸n  12 8,6 cho C«ng ty kim khÝ H¶i Phßng theo H§ sè 091324; PX 119, kh¸ch hµng kÝ nhËn nî. TrÞ gi¸ ghi trªn H§: 15,211 (tÊn) x 5.151.487,08 = 78.359.270 ThuÕ VAT 5% 3.917.963,5 Tæng gi¸ thanh to¸n 82.277.233,5 14. Theo PX 120, ngµy 10/3 xuÊt b¸n D18 dÇu Th¸i B×nh theo H§ 090412; kh¸ch hµng kÝ nî. 11,7 cho C«ng ty x¨ng B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp TrÞ gi¸ ghi trªn H§: 742,550 (tÊn) x 5.469.456,06 = 4.061.344.601 ThuÕ VAT 5% 203.067.230 Tæng gi¸ thanh to¸n 4.264.411.831 15. Theo PC 24 ngµy 10/3 chi tiÒn tr¶ c-íc vËn chuyÓn th¸ng tr-íc cho HTX vËn t¶i H-ng Phó sè tiÒn lµ: 182.627.885. 16. TÝnh ra tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV trong kú sè tiÒn: 162.601.036 trong ®ã: - TiÒn l-¬ng 154.333.036 - TiÒn ¨n ca 8.268.000 17. TrÝch BHYT; BHXH; KPC§ theo tØ lÖ quy ®Þnh. 18. Theo phiÕu thu 37 ngµy 11/3 anh Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng mua hµng k× tr-íc sè tiÒn: 132.273.000 19. Ngµy 12/3 theo PN kho 165 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty; thuÕ VAT 5%, ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua së giao dÞch ng©n hµng c«ng th-¬ng. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn D 20 11,7 TÊn 5.495.160,39 475,677 2.613.921.409 20. Ngµy 14/3 nhËp kho thµnh phÈm tõ c«ng ty theo phiÕu nhËp 166, thuÕ VAT 3%, ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn D 22 11,7 TÊn 5.490.615,12 256,469 1.408.172.569 21. Theo phiÕu nhËp 167 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty, thuÕ VAT 5%, ch-a thanh to¸n. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn D 32 11,7 TÊn 5.490.046,93 19,604 107.626.880 22. Theo PC 26 ngµy 15/3 chi tiÒn ®Ó giíi thiÖu, qu¶ng c¸o s¶n phÈm sè tiÒn 5.289.545. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 23. Theo phiÕu thu sè 38 ngµy 16/3, C«ng ty x©y l¾p vµ kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ thanh to¸n tiÒn hµng k× tr-íc sè tiÒn: 14.014.056 24. PhiÕu thu sè 39 ngµy 18/3 c«ng ty x¨ng dÇu Th¸i B×nh thanh to¸n tiÒn hµng mua trong kú sau khi trõ 1% cuèi kú ®-îc h-ëng. 25. Ngµy 19/3, theo PC 27 rót quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹ sè tiÒn 50.000.000 26. NhËn ®-îc giÊy b¸o nî cña Së giao dÞch ng©n hµng c«ng th-¬ng vÒ sè tiÒn thñ tôc phÝ ph¶i nép lµ 3.742.426 27. Ngµy 20/3 nhËp L65 tõ C«ng ty theo PN 168, thuÕ VAT 5% ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn L 65 TÊn 5.565.046,9 6,268 34.881.714 28. PhiÕu thu sè 40 ngµy 20/3 c«ng ty x¨ng dÇu Th¸i B×nh thanh to¸n tiÒn nî th¸ng tr-íc sè tiÒn: 255.214.365 29. Theo PC 29 ngµy 22/3 chi phÝ ph¶i tr¶ cho bèc xÕp sè tiÒn 137.840.000 30. NhËn ®-îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹ vÒ sè tiÒn C«ng ty th-¬ng m¹i H-ng Phó thanh to¸n nî th¸ng tr-íc qua ng©n hµng 395.766.446. 31. Theo PC 30 ngµy 25/3 thanh to¸n tiÒn l-¬ng trong kú cho CBCNV. 32. Ngµy 26/3 xuÊt b¸n D22 11,7 cho c«ng ty ®Çu t- vµ x©y dùng Ph-¬ng B¾c theo PX 121; kh¸ch hµng kÝ nhËn nî. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 252.551 (tÊn) x 5.455.091,29 = 1.337.688.762 ThuÕ VAT 5% Tæng gi¸ thanh to¸n 68.884.438,1 1.446.573.200,1 33. Ngµy 26/3 xuÊt b¸n D32 11,7 cho c«ng ty x©y l¾p Lµo Cai, theo PX122, tiÒn hµng ®· thanh to¸n qua ng©n hµng c«ng th-¬ng TrÞ gi¸ ghi trong H§: 19.604 (tÊn) x 5.368.774,33 = 105.249.452 ThuÕ VAT 5% 5.262.472,6 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Tæng gi¸ thanh to¸n 110.511.924,6 34. PhiÕu thu 41 ngµy 26/3 c«ng ty kim khÝ H¶i Phßng thanh to¸n tiÒn mua hµng trong k× sau khi trõ 1% cuèi k× ®-îc h-ëng. 35. Theo PC 31 ngµy 26/3 thanh to¸n tiÒn ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i sè tiÒn: 46.975.000, bao gåm c¶ VAT. Trong ®ã: - TiÒn n-íc 1.050.000 VAT5% - TiÒn ®iÖn 2.750.000 VAT5% - TiÒn ®iÖn tho¹i 43.175.000 VAT5% 36. Theo PC 32 ngµy 27/3 chi tiÒn tr¶ nî cho C«ng ty th-¬ng m¹i vµ gia c«ng kim khÝ sè tiÒn: 36.880.923 37. Theo PhiÕu thu sè 42 ngµy 27/3, doanh nghiÖp thµnh c«ng thanh to¸n tiÒn nî th¸ng tr-íc sè tiÒn: 477.486.683. 38. Ngµy 27/3 xuÊt b¸n L65 cho C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i sè 9 theo H§ 090376 tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹ theo phiÕu xuÊt kho 123. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 5,930 (tÊn) x 5.565.046,88 = 33.000.728 ThuÕ VAT 5% 1.650.036,4 Tæng gi¸ thanh to¸n 34.650.764,4 39. Ngµy 28/3, theo phiÕu chi 33 chi tiÒn tr¶ nî tiÒn hµng mua trong kú cho c«ng ty cæ phÇn ViÖt NhËt, sau khi trõ 1% CK. 40. Theo phiÕu thu sè 43 c«ng ty ®Çu t- vµ x©y dùng Ph-¬ng B¾c thanh to¸n tiÒn mua hµng ë NV (32) b»ng tiÒn mÆt. 41. Theo PC 34 chi tiÒn tr¶ nî tiÒn th¸ng tr-íc cho doanh nghiÖp Quang Anh sè tiÒn 64.437.409. 42. Ngµy 28/3 xuÊt b¸n D20 11.7 cho C«ng ty Th-¬ng m¹i Thµnh §¹t theo H§ 091762; PX kho 124, kh¸ch hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu thu 44. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 479,660 (tÊn) x 5.448.296,66 = 2.613.329.978 ThuÕ VAT 5% 130.666.498,9 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Tæng gi¸ thanh to¸n 2.743.996.476,9 43. Ngµy 28/3 nhËp C12 9 theo phiÕu nhËp 169 tõ c«ng ty, thuÕ VAT 5%, ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè l-îng Thµnh tiÒn C 129 TÊn 5.665.046,91 29,206 165.453.360 44. Ngµy 28/3 theo PC 36 chi tiÒn tr¶ nî th¸ng tr-íc cho HTX c«ng nghiÖp toµn diÖn sè tiÒn: 82.326.710 45. Ngµy 29/3 theo PC 37 chi tiÒn tr¶ nî th¸ng tr-íc cho HTX vËn t¶i Hoµng Minh sè tiÒn 192.895.556 46. Ngµy 29/3 xuÊt b¸n D 25 cho c«ng ty T©n T©y ®« theo H§ 093264 theo PX 125, kh¸ch hµng kÝ nhËn nî. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 7,358 (tÊn) x 4.924.493,06 = 36.234.420 ThuÕ VAT 5% 1.811.721 Tæng gi¸ thanh to¸n 38.046.141 47. Ngµy 29/3 mua U 120 cña c«ng ty vËt t- S¬n La theo H§ sè 039275, hµng ho¸ ®· nhËp kho theo PN 169, tiÒn hµng ch-a thanh to¸n. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 0,300 (tÊn) x 5.400.000 = 1.620.000 ThuÕ VAT 5% 81.000 Tæng gi¸ thanh to¸n 1.701.000 48. NhËn ®-îc giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹ vÒ sè tiÒn l·i göi: 3.742.426. 49. Ngµy 30/3 xuÊt b¸n I 12 6 cho C«ng ty bª t«ng vµ x©y dùng VÜnh Tuy theo H§ sè 013257, PX 126, tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua Së Giao dÞch ng©n hµng c«ng th-¬ng. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 76,640 (tÊn) x 5.815.046,92 = 445.665.196 ThuÕ VAT 5% 22.283.259,8 Tæng gi¸ thanh to¸n 167.948.455,8 50. XuÊt b¸n C129 cho c«ng ty x©y dùng Thanh Hoa theo H§ sè 073619, theo PX 127, tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu thu 45. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp TrÞ gi¸ ghi trong H§: 3,905 (tÊn) x 5.665.046,86 = 22.122.008 ThuÕ VAT 5% 1.106.100,4 Tæng gi¸ thanh to¸n 23.228.108,4 51. PhiÕu thu sè 46 c«ng ty T©n T©y §« thanh to¸n tiÒn mua hµng trong kú ë nghiÖp vô (46) 52. Theo PC sè 38 chi tiÒn tr¶ nî cho c«ng ty vËt t- S¬n La, sau khi trõ 1% CK. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp PhÇn III Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt 1. Mét sè nhËn xÐt Sau khi ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn em nhËn thÊy mét sè vÊn ®Ò sau: + Lµ mét chi nh¸nh cña c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn trùc thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam, chi nh¸nh Hµ Néi cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh l-u th«ng nh÷ng s¶n phÈm thÐp do c«ng ty s¶n xuÊt trªn thÞ tr-êng Hµ Néi nãi riªng vµ trªn ph¹m vi c¶ n-íc nãi chung. + §Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ chi nh¸nh ®· th-êng xuyªn cã sù ®æi míi vÒ c¬ cÊu tæ chøc nh- s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu phßng ban mét c¸ch gän nhÑ t¹o tÝnh n¨ng ®éng trong ®iÒu hµnh qu¶n lý. + Nh×n chung viÖc tæ chøc h¹ch to¸n ë chi nh¸nh ®-îc tiÕn hµnh ®Çy ®ñ, ®Òu ®Æn vµ theo ®óng quy ®Þnh vÒ chuÈn mùc kÕ to¸n míi cña Bé Tµi chÝnh. Bé phËn kÕ to¸n lu«n b¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh tiªu thô, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh tiªu thô cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy ®· t¸c dông ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô cña chi nh¸nh còng nh- c«ng ty. + HiÖn nay chi nh¸nh ®· ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tõ ®ã gióp tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ nh©n lùc, chi phÝ vÒ tæ chøc lu©n chuyÓn, l-u tr÷, b¶o qu¶n c¸c chøng tõ, tµi liÖu kÕ to¸n - tµi chÝnh cña chi nh¸nh. ViÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n cßn gióp c«ng ty lùa chän ra ®-îc mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é v÷ng vµng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ biÕt vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nªu ë trªn, chi nh¸nh cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh nh-: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp cã rÊt nhiÒu nh÷ng s¶n phÈm thÐp kh¸c nhau xuÊt hiÖn, gi¸ c¶ thÞ tr-êng kh«ng æn ®Þnh, lµm cho quan hÖ cung - cÇu thay ®ái theo chiÒu h-íng bÊt lîi cho chi nh¸nh. NÕu nh- tr-íc ®©y lµ mÆt hµng cßn khan hiÕm chi nh¸nh kh«ng ph¶i t×m kiÕm thÞ tr-êng ®Çu ra th× nay ng-îc l¹i, cung lu«n lín h¬n cÇu dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c tæ chøc kinh doanh ngµy cµng gay g¾t h¬n. 2. Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt Qua thêi gian ®i thùc tËp, t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña chi nh¸nh, em cã mét sè kiÕn nghÞ sau: + VÒ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña chi nh¸nh theo h×nh thøc ph©n t¸n h×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. + §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ - Hµng ho¸ ®-îc ®¸nh gi¸ theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ, viÖc ®¸nh gi¸ nµy ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ch©n thùc gi¸ trÞ cña hµng ho¸ nhËp, xuÊt tån kho t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña chi nh¸nh. + §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng Chi nh¸nh ®· sö dông rÊt nhiÒu c¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng ®iÒu nµy ®· gãp phÇn thu hót thªm c¸c kh¸ch hµng míi cho chi nh¸nh, gióp chi nh¸nh t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô, t¨ng doanh thu b¸n hµng. Tuy nhiªn chi nh¸nh còng cÇn xem xÐt tíi c¸c kho¶n (kh©u thanh to¸n cho kh¸ch hµng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thu håi vèn nhanh, lµm t¨ng vßng quay cña vèn…) + §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng TiÒn l-¬ng cña nh©n viªn trong chi nh¸nh ®-îc tËp hîp vµo chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng TK641. Nh×n chung kÕ to¸n tiÒn l-¬ng ë chi nh¸nh rÊt tèt, ®¶m b¶o thanh to¸n tiÒn l-¬ng nhanh cho nh©n viªn. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp HiÖn nay chi nh¸nh kh«ng sö dông TK 642 - chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. ý kiÕn cña em lµ, chi nh¸nh nªn sö dông TK 642 ®Ó tËp hîp chi phÝ qu¶n lý, ®Ó kh«ng ph¶i tËp hîp hÕt vµo TK 641 - chi phÝ b¸n hµng. + §èi víi c«ng t¸c x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mét c¸ch ®óng ®¾n th× viÖc qu¶n lý h¹ch to¸n vµ ph©n bæ c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý vµ ®óng ®¾n. ë Chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn chi phÝ b¸n hµng kh«ng ®-îc ph©n bæ cho hµng tån kho cuèi k× mµ ®-îc kÕt chuyÓn toµn bé sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho kú ®ã. §©y cã thÓ coi lµ mét h¹n chÕ mµ chi nh¸nh cÇn kh¾c phôc. * Mét sè ®Ò xuÊt + Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp v× vËy chi nh¸nh ph¶i ph¸t triÓn m¹nh ®Ó më réng quan hÖ bu«n b¸n, phôc vô tèt h¬n nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr-êng gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thùc sù lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã th× cÇn thiÕt ph¶i sö dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã kÕ to¸n ®-îc coi lµ mét c«ng cô ®¾c lùc. + §Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ chi nh¸nh lu«n chó träng ®Õn viÖc tuyÓn dông vµ ®µo t¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã ý thøc kØ luËt cao. Chi nh¸nh cÇn th-êng xuyªn më c¸c líp häc båi d-ìng nghiÖp vô b¸n hµng, c¸c líp marketing…cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä cã thªm nh÷ng kiÕn thøc, hiÓu biÕt míi. + §Ó th¾ng thÕ trªn th-¬ng tr-êng ®ßi hái chi nh¸nh cÇn ph¶i n¾m b¾t ®-îc th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi ®Çy ®ñ trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. Chi nh¸nh còng cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ph©n tÝch th«ng tin mét c¸ch kü l-ìng ®Ó cã thÓ ®-a ra ®-îc c¸c chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña chi nh¸nh. Tõ ®ã gióp t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô, tr¸nh ø ®äng vèn vµ ø ®äng hµng tån kho. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp + §Ó theo dâi vµ kiÓm so¸t mét c¸ch tèt h¬n vÒ t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån hµng ho¸ chi nh¸nh nªn më sæ chi tiÕt hµng ho¸ theo tõng m· hµng ho¸. + Chi nh¸nh nªn ¸p dông chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng thanh to¸n nhanh. Ngoµi ra ®èi víi kh¸ch hµng mua th-êng xuyªn hoÆc mua víi khèi l-îng lín chi nh¸nh nªn ¸p dông th-ëng cho kh¸ch hµng. + ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh chÞu ¶nh h-ëng cña sù biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ tr-êng. V× vËy chi nh¸nh nªn trÝch lËp c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho nh»m ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh cho chi nh¸nh, còng nh- nªn trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi nh»m ®Ò phßng nh÷ng tæn thÊt vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi cã thÓ x¶y ra, h¹n chÕ nh÷ng ®ét biÕn vÒ kÕt qu¶ kinh doanh trong 1 k× kÕ to¸n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn, b-íc ®Çu em ®· lµm quen víi c«ng viÖc cña ng-êi c¸n bé kÕ to¸n, t×m hiÓu bé m¸y kÕ to¸n cña chi nh¸nh. Cã thÓ nãi r»ng nh÷ng thµnh tùu mµ chi nh¸nh ®¹t ®-îc trong nh÷ng n¨m võa qua lµ khong nhá cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, kinh doanh ho¹t ®éng thèng nhÊt, æn ®Þnh vµ tin cËy, chi nh¸nh ®· t¹o dùng ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng. B»ng l-îng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®-îc trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I. Em ®· cè g¾ng tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp. MÆt kh¸c, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn ®-îc sù chØ b¶o gióp ®ì cña c¸c c« chó t¹i phßng kÕ to¸n chi nh¸nh, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o NguyÔn ThÞ Ngäc Lan ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Mét lÇn n÷a cho phÐp em göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi c«./.
- Xem thêm -