Tài liệu BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 290 |
  • Lượt tải: 1
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15886 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA …………oOo………… BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ GVHD: Nguyễn Bá Thi Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh MSSV: 51001955 Lớp: A09 Nhóm: 3 Thành phố Hồ Chí Minh, 05/2013 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 2 Mục lục Mục lục........................................................................................................................................................2 Câu 1............................................................................................................................................................3 Câu 2............................................................................................................................................................4 Câu 3............................................................................................................................................................6 Câu 4..........................................................................................................................................................13 Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 Câu 1. Một xí nghiệp may sản xuất áo khoác với 4 màu: đỏ, xanh, vàng và tím than. Số khách hàng nam và nữ mua áo khoác với các màu được ghi trong bảng sau: Nữ Nam Đỏ 62 125 Xanh 34 223 Vàng 71 52 Tím than 42 54 Với mức ý nghĩa 1% hãy so sánh tỉ lệ khách hàng nam và nữ ưa chuộng các màu sắc nói trên. Bài giải: Dạng bài: bài toán kiểm định giả thiết tỷ lệ. Giả thiết H0: Tỷ lệ khách hàng ưa chuộng các màu sắc nói trên là như nhau trong 2 nhóm. Thực hiện bài toán bằng Excel: 1. Nhập dữ liệu vào bảng tính: 2. Tính các tổng số:  Tổng hàng: chọn ô F2 và nhập biểu thức = SUM(B2:E2)  Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ ô F2->F3  Tổng cột: chọn ô B4 và nhập biểu thức =SUM(B2:B3)  Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ ô B4->E4  Tổng cộng: chọn ô F4 và nhập biểu thức = SUM(B4:E4) 3. Tính các tần số lý thuyết:  Nữ thích màu đỏ: chọn ô B7 và nhập biểu thức = B4*F2/F4.  Nữ thích màu xanh: chọn ô C7 và nhập biểu thức = C4*F2/F4.  Nữ thích màu vàng: chọn ô D7 và nhập biểu thức = D4*F2/F4.  Nữ thích màu tím than: chọn ô E7 và nhập biểu thức = E4*F2/F4.  Nam thích màu đỏ: chọn ô B8 và nhập biểu thức =B4*F3/F4.  Nam thích màu xanh: chọn ô C8 và nhập biểu thức =C4*F3/F4. Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 3 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3  Nam thích màu vàng: chọn ô D8 và nhập biểu thức =D4*F3/F4.  Nam thích màu tím than: chọn ô E8 và nhập biểu thức =E4*F3/F4. 4. Áp dụng hàm số CHITEST: Chọn ô B10 và nhập vào =CHITEST(B2:E3,B7:E8) Ta sẽ có được kết quả của P(X>X²): Biện luận: Giá trị P = 0.0000000000000000017151444 < α = 0.01 => bác bỏ giả thiết H0. Kết luận: Tỷ lệ khách hàng ưa chuộng các màu sắc nói trên là khác nhau trong 2 nhóm nam và nữ. Câu 2. Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 4 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 Lượng sữa vắt được bởi 16 con bò cái khi cho nghe các loại nhạc khác nhau (nhạc nhẹ, nhạc rốc, nhạc cổ điển, không có nhạc) được thống kê trong bảng sau đây: Nhạc nhẹ Nhạc rốc Nhạc cổ điển Không có nhạc Với 15 13 15 14 18 20 19 23 22 16 24 17 17 15 28 14 mức ý nghĩa 5%, nhận định xem lượng sữa trung bình của mỗi nhóm trên như nhau hay khác nhau. Liệu âm nhạc có ảnh hưởng đến lượng sữa của các con bò hay không? Bài giải: Dạng bài: bài toán kiểm định giả thiết giá trị trung bình. Giả thiết H0: Lượng sữa trung bình khi cho các con bò nghe các loại nhạc nói trên là như nhau. Thực hiện bài toán bằng Excel: 1. Nhập dữ liệu vào bảng tính: 2. Mở Data Analysis chọn Anova Single Factor 3. Hộp thoại Anova Single Factor xuất hiện  Input Range: phạm vi đầu vào (ô D20  ô H23)  Grouped By: nhóm dữ liệu theo hàng hoặc cột (chọn hàng)  Labels in first column: nhãn ở cột đầu tiên (chọn)  Alpha: giá trị α (0,05) Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 5 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3  Output Range: phạm vi dữ liệu xuất ra (ô C26) 4. Ta nhận được bảng kết quả: Biện luận: F quan sát = 1,35468 < F ngưỡng = 3,490295 => chấp nhận giả thiết H 0. Kết luận: Lượng sữa trung bình khi cho các con bò nghe các loại nhạc nói trên là như nhau. Câu 3. Từ 12 cặp quan sát (xi, yi) sau đây của cặp hai biến (X, Y), tính tỷ số tương quan, hệ số tương quan và hệ số xác định của Y đối với X. Với mức ý nghĩa α = 5%, có kết luận gì về mối tương quan giữa X và Y (Có phi tuyến không? Có tuyến tính không?). Tìm đường hồi quy của Y đối với X. Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 6 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 X Y 123 4,2 356 4,1 111 3,7 118 3,9 123 4,5 356 4,1 111 3 118 3,8 123 2 Bài giải: Dạng bài: bài toán kiểm định tương quan và hồi quy. Thực hiện bài toán bằng Excel:  Phân tích tương quan tuyến tính Giả thiết H0: X và Y không có tương quan tuyến tính. 1. Nhập dữ liệu vào bảng tính: 2. Mở Data Analysis chọn Correlation 3. Hộp thoại Correlation xuất hiện  Input Range: phạm vi đầu vào (ô C15  ô O16)  Grouped By: nhóm dữ liệu theo hàng hoặc cột (chọn hàng)  Labels in first column: nhãn ở cột đầu tiên (chọn)  Output Range: phạm vi dữ liệu xuất ra (ô C19) 4. Ta nhận được bảng kết quả: Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 356 3,1 111 3,4 118 3 7 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 Biện luận:      n = 12 Từ bảng kết quả, ta tìm được hệ số tương quan r = 0,177098 Hệ số xác định r² = 0,031364 Giá trị T = 0,569028 Phân phối Student mức α = 0,05 với bậc tự do n-2 = 10: c = T.INV.2T(0,05;10) = 2,228139  |T| < c nên chưa bác bỏ giả thiết H0 (chấp nhận giả thiết H0) Kết luận: Vậy X và Y không có tương quan tuyến tính.  Phân tích tương quan phi tuyến Giả thiết H1: X và Y không có tương quan phi tuyến. 1. Nhập dữ liệu vào bảng tính sau khi đã sắp xếp lại: 2. Mở Data Analysis chọn Anova Single Factor 3. Hộp thoại Anova Single Factor xuất hiện  Input Range: phạm vi đầu vào (ô D27  ô G30)  Grouped By: nhóm dữ liệu theo hàng hoặc cột (chọn cột)  Labels in first row: nhãn ở cột đầu tiên (chọn)  Alpha: giá trị α (0,05)  Output Range: phạm vi dữ liệu xuất ra (ô C33) Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 8 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 4. Ta nhận được bảng kết quả: Biện luận:  n = 12 , k = 4  Tổng bình phương giữa các nhóm SSF = 0,24  Tổng bình phương nhân tố SST = 5,366667 Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 9 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3  η2Y/X = SSF/SST = 0,04472  Tỷ số tương quan : ηY/X = 0,211472  Giá trị F = 0,055929  Phân bố Fisher mức α = 0,05 với bậc tự do (k-2, n-k) = (2, 8) c = F.INV.RT(0,05; 2; 8) = 4,45897  F < c chấp nhận giả thiết H1 Kết luận: X và Y không có tương quan phi tuyến.  Phân tích đường hồi quy Giả thiết H: Hệ số không thích hợp. 1. Nhập dữ liệu vào bảng tính theo cột dọc: 2. Mở Data Analysis chọn Regression 3. Hộp thoại Regression xuất hiện  Input Y Range: phạm vi đầu vào (ô D61  ô D73)  Input X Range: phạm vi đầu vào (ô C61  ô C73)  Labels: nhãn (chọn)  Line Fit Plots: vẽ đồ thị (chọn)  Output Range: phạm vi dữ liệu xuất ra (ô F61) Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 10 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 4. Ta nhận được bảng kết quả: Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 11 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 Biện luận:         Hệ số góc = 0,001145 Hệ số tự do = 3,363998 Giá trị P của hệ số tự do (P-value) = 9,95x10 -6 < α = 0,05 => Bác bỏ giả thiết H Hệ số tự do có ý nghĩa thống kê Giá trị P của hệ số góc (P-value) = 0,581892 > α = 0,05 => Chấp nhận giả thiết H Hệ số góc không có ý nghĩa thống kê Giá trị F (Significance F) = 0,581892 > α = 0,05 => Chấp nhận giả thiết H Phương trình đường hồi quy không thích hợp Kết luận phân tích đường hồi quy: Phương trình đường hồi quy không thích hợp. Kết luận: Tỷ số tương quan ηY/X = 0,211472 Hệ số tương quan r = 0,177098 Hệ số xác định r² = 0,031364 X và Y không có tương quan tuyến tính với mức ý nghĩa 5%. X và Y không có tương quan phi tuyến với mức ý nghĩa 5%. Phương trình đường hồi quy của Y đối với X: Y = 0,001145X + 3,363998 là không thích hợp. Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 12 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 Câu 4. Với mức ý nghĩa 0,05 , hãy phân tích sự biến động của thu nhập ($/tháng/người) trên cơ sở số liệu điều tra về thu nhập trung bình của 4 loại ngành nghề ở 4 khu vực khác nhau sau đây: Loại ngành nghề 1 2 3 4 Nơi làm việc V1 212 222 241 240 V2 200 205 250 228 V3 230 222 245 230 V4 220 225 235 240 Bài giải: Dạng bài: bài toán phân tích phương sai hai yếu tố không lặp. Giả thiết H: Các giá trị trung bình bằng nhau. Thực hiện bài toán bằng Excel: 1. Nhập bảng dữ liệu 2. Áp dụng chương trình Anova : Two Factor Without Replication trong thẻ Data => Data Analysis 3. Nhấn OK ta được bản kết quả Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 13 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3 Biện luận: FR = 8.78 > F0.05 = 3.86 => Bác bỏ giả thiết H ( Ngành nghề ) FC = 1.23 < F0.05 = 3.86 => Chấp nhận giả thiết H ( Nơi làm việc ) Kết luận: Chỉ có Ngành nghề ảnh hưởng đến thu nhập trung bình. Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 14
- Xem thêm -