Tài liệu Bảng hệ thống hóa các loại hợp chất vô cơ

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 188 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

B¶ng hÖ thèng hãa: c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ Kh¸i niÖm CTHH tæng qu¸t Ph©n lo¹i TÝnh chÊt Hãa häc oxit Lµ hîp chÊt cña 2 nguyªn tè trong ®ã cã mét nguyªn tè lµ oxi MxOy trong ®ã: M lµ KHHH cña kim lo¹i hoÆc phi kim; Hãa trÞ cña M lµ 2y/x - oxit ba z¬ - oxit axit - oxit l­ìng tÝnh - oxit trung tÝnh - oxit axit + n­íc -> axit SO3 + H2O ->H2SO4 - oxit ba z¬ + n­íc - > ba z¬ CaO + H2O -> Ca(OH)2 - oxit ba z¬ + axit-> muèi + n­íc MgO + 2HCl -> MgCl2 axit Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm 1 hay nhiÒu nguyªn tö hidro liªn kÐt víi mét gèc axit. C¸c nguyên tö hidro nµy cã thÓ thay thÕ bëi nguyªn tö kim lo¹i HnR trong ®ã: R lµ gèc axit; n lµ hãa trÞ cña gèc axit Baz¬ Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét nguyªn tö kim läai liªn kÕt víi mét hay nhiÒu nhãm hidroxit (OH) Muèi Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc axit M(OH)n trong ®ã: M lµ KHHH cña kim lo¹i; n lµ hãa trÞ cña kim lo¹i. MxRy trong ®ã: M lµ KHHH cña kim lo¹i R lµ gèc axit; x,y lµ c¸c chØ sè Theo thµnh phÇn: - axit cã oxi - axit kh«ng cã oxi Theo tÝnh chÊt: - axit m¹nh: HCl. HNO3. H2SO4 … - axit yÕu: H2CO3, H2S… - dung dÞch axit lµm qu× tÝm ®æi sang mµu ®á. - axit + kim lo¹i -> muèi + n­íc 2HCl + Zn -> ZnCl2 + H2 - axit + ba z¬ - > muèi + n­íc HCl + NaOH -> NaCl + H2O Ba z¬ tan trong n­íc( kiÒm): NaOH,KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2… - Ba z¬ kh«ng tan: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3… - Muèi trung hßa: CaCO3, Na2SO4, Cu(NO3)2… - Muèi axit: NaHCO3,NaHSO4, Ca(H2PO4)2… - Dung dÞch ba z¬ lµm quú tÝm ®æi sang mµu xanh, lµm phenolphtalein ®æi sang mµu ®á. - ba z¬ + axit -> muèi + n­íc Cu(OH)2 + 2HCl -> CuCl2 + 2H2O - Ba z¬ kiÒm + oxitaxit -> - Muèi + axit -> muèi míi + axit míi 2HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2O + CO2 - dd muèi + ba z¬ -> muèi míi + ba z¬ míi Na2CO3 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + 2NaOH - dd muèi + dd muèi - > 2 §iÒu chÕ + H2O - oxitaxit + ba z¬ kiÒm -> muèi + n­íc CO2 + NaOH -> Na2CO3 + H2O - oxitaxit + oxitba z¬ -> muèi CO2 + CaO -> CaCO3 - axit + oxit ba z¬ -> muèi + n­íc H2SO4 + CuO -> CuSO4 + H2O - axit + muèi -> muèi míi + axit míi H2SO4 + Na2SO3 -> Na2SO4 + H2O + SO2 muèi + n­íc 2KOH + N2O5 -> 2KNO3 + H2O - ba z¬ kiÒm + dd muèi -> Muèi míi + ba z¬ míi 2NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2 - Ba z¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n hñy thµnh oxit ba z¬ t­¬ng øng + n­íc Mg(OH)2 -> MgO + H2O muèi míi Na2SO4 + BaCl2 -> 2NaCl + BaSO4 - dd muèi + kim lo¹i -> muèi míi + kim lo¹i míi. CuSO4 + Zn -> ZnSO4 + Cu nhiÒu muèi bÞ ph©n hñy ë nhiÖt ®é cao. MgCO3 -> MgO + CO2 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 1.kim lo¹i + oxi-> oxitba z¬ 2Cu + O2 -> 2CuO 2.Phi kim + Oxi -> oxitaxit S + O2 -> SO2 3.Ba z¬ kh«ng tan ->oxitba z¬ + n­íc Cu(OH)2 -> CuO + H2O 4.Axit ---> N­íc + oxitaxit (anhidrit) 5.Muèi cacbonat oxitba z¬ + CO2 CaCO3---> CaO + CO2 6.Muèi nitrat -> oxit +… 2Cu(NO3)2 -> 2CuO + 1.Phi kim + hidro( +H2O) -> dd axit hidric H2 + Cl2 -> 2HCl 2. oxit axit + H2O -> dd axit SO3 + H2O -> H2SO4 3. axit + Muèi -> muèi míi + axit míi H2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + HCl 4. §iÖn ph©n muèi: CuSO4 + 2H2O-> Cu + O2 + 2H2SO4 1.Kim lo¹i (kiÒm, kiÒm thæ) + H2O-> ba z¬ kiÒm 2K + 2H2O -> 2KOH + H2 2. oxit ba z¬ kiÒm + H2O -> dd kiÒm BaO + H2O -> Ba(OH)2 3. dd kiÒm + dd muèi -> muèi míi + ba z¬ míi Na2CO3 + Ca(OH)2 -> 2NaOH + CaCO3 4. ®iÖn ph©n dd muèi: 2NaCl + 2H2O-> 2NaOH + H2 + Cl2 1.axit + ba z¬ -> Muèi + H2O HCl + NaOH -> NaCl + H2O 2. axit + oxit ba z¬ -> muèi + H2O H2SO4 + CuO -> CuSO4 + H2O 3. axit + kim lo¹i -> muèi + H2 H2SO4 + Zn -> ZnSO4 + H2 4. axit + muèi -> muèi míi + axit míi CuCl2 + H2S -> CuS + 2HCl 5.Ba z¬ kiÒm+ dd muèi -> muèi míi + ba z¬ míi. 2KOH + CuCl2 -> 2KCl + Cu(OH)2 4NO2 + O2 7.hîp chÊt h÷u c¬ + oxi -> oxit CH4 + 2O2-> CO2 + 2H2O 8.Oxi + oxit kim lo¹i(oxit phi kim)-> oxit míi 2SO2 + O2 -> 2 SO3 4 FeO + O2 -> 2Fe2O3 2CO + O2 -> 2CO2 9.Kim lo¹i + axit(HNO3, H2SO4) -> oxit Cu + 4 HNO3 -> Cu(NO3)2 +2NO2 + 2H2O Cu + 2H2SO4-- -> CuSO4 + 2H2O + SO2 6. Ba z¬ kiÒm + oxit axit -> muèi + H2O 2NaOH +N2O5 -> 2NaNO3 + H2O 7. Ba z¬ kiÒm + oxit l­ìng tÝnh -> muèi + n­íc 2NaOH + Al2O3 -> 2NaAlO2 + H2O 8. ba z¬ kiÒm + hidroxit l­ìng tÝnh->Muèi + n­íc 2KOH + Zn(OH)2 -> K2ZnO2 + 2H2O 9.dd kiÒm + kim lo¹i -> muèi + H2 2NaOH + 2H2O + 2Al -> 2NaAlO2 + 3 H2 10. Ba z¬ kiÒm + phi kim -> muèi + H2O 2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + H2O 11. Kim lo¹i + dd muèi -> muèi míi + kim lo¹i míi Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag 12. Kim lo¹i + phi kim -> muèi 2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3 13. Muèi + phi km -> Muèi míi + phi kim míi 2KBr + Cl2 -> 2KCl + Br2 14.Muèi + muèi -> 2 muèi míi NaCl + AgNO3 -> NaNO3 + AgCl 15. NhiÖt ph©n muèi : 2KNO3 -> 2KNO2 + O2 16. Phi kim + muèi cã tÝnh khö: 2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3 17. Kim lo¹i + muèi cã tÝnh oxi hãa: Fe + 2FeCl3 -> 3FeCl2 18. Muèi axit + dd kiÒm -> muèi trung hßa + n­íc 2NaHCO3 +2 KOH -> Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O *PhÇn tÝnh ch¸t hãa häc ®­îc nªu ra trong b¶ng nµy chØ mang tÝnh tæng qu¸t gióp c¸c em häc sinh n¾m ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ . Trong qu¸ tr×nh «n tËp vµ luyÖn tËp kiÕn thøc cho häc sinh c¸c thÇy c« gi¸o cÇn ®­a ra nh÷ng vÝ dô cô thÓ, nh÷ng tÝnh chÊt bÊt th­êng cña c¸c chÊt kh«ng tu©n theo qui luËt d· nªu ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vÒ kiÕn thøc. RÊt mong ®­îc c¸c ®ång nghiÖp gãp ý vµ bæ sung ®Ó tµi liÖu ®­îc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c h¬n. * Trong b¶ng cã c¸c PTHH ®­îc dÉn ra lµm vÝ dô song t«i ch­a ®­a ®­îc ®iÒu kiÖn ph¶n øng vµo ph­¬ng tr×nh ( nh­ nhiÖt ®é, xóc t¸c…) v× khu«n khæ b¶ng hÑp, kÜ n¨ng tr×nh bµy ch­a tèt, mong c¸c ®ång nghiÖp vµ c¸c em häc sinh th«ng c¶m!
- Xem thêm -