Tài liệu Bảng chữ cái tiếng nhật

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 153 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Truy cập trang web Ban tiếng Việt để tải âm thanh miễn phi Bảng chữ cái hiragana Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/ a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya ra yu ri ru yo re wa Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved. ro o n ga gi gu ge go za ji zu ze zo da ji zu de do ba bi bu be bo pa pi pu pe po Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved. kya kyu kyo sha shu sho cha chu cho nya nyu nyo hya hyu hyo mya myu myo rya ryu ryo gya gyu gyo ja ju jo bya byu byo pya pyu pyo Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.
- Xem thêm -