Tài liệu Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 36

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1237 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Module THPT36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT Năm học: .............. Họ và tên: ......................................................................................................... Đơn vị: .............................................................................................................. NỘI DUNG 1: CÁC KHÁI NIỆM GIÁ TRỊ, CHUẨN GIÁ TRỊ, ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm giá trị và nguồn gốc của giá trị Giá trị là gì? Giá trị được dựa trên quan hệ giữa người với người trong xã hội (quan điểm của Mặc gia và Nho gia), là sự thỏa mãn nhu cầu (Aristote) và bản chất của cái thiện (W. James), là tất cả “những sự vật có ích” (R.B. Perry). Giá trị gồm giá trị sử dụng bên ngoài và giá trị bên trong, sâu hơn. Giá trị bên trong là giá trị khách quan (G. E. Moore), tự có trong bản thân một vật nào đó (A. J. Barmen), đầy đủ, hoàn thiện, không cần nhờ vật bên ngoài mới có giá trị (H. Tetus). Giá trị là mục tiêu cuối cùng của mọi ý định của chúng ta. Đó là những gì chúng ta lựa chọn và khẳng định bằng hành động nhất quán (B. shashidhar). Khái niệm giá trị có các nội hàm sau: - Giá trị là ý nghĩa của những hiện tượng tinh thần có khả năng thỏa mãn những yêu cầu tích cực của con người và góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. - Giá trị bao gồm các yếu tố nhận thức, tình cảm và hành vi của chủ thể trong mối quan hệ với hiện tượng mang giá trị, thể hiện sự lựa chọn, đánh giá của chủ thể. - Giá trị được xác định trong mối quan hệ thực tiễn với con người. - Giá trị luôn mang tính lịch sử, khách quan. Như vậy, giá trị là ý nghĩa tích cực của các quan hệ, thái độ, hành vi ứng xử … Bài tập: Anh chị hãy chỉ ra một số giá trị truyền thống của Việt Nam. Có 10 giá trị sống cơ bản cần được hình thành cho con người Việt Nam trong đó có thanh thiếu niên gồm: Lòng yêu nước và tinh thần dân tộc Trách nhiệm với cộng đồng Dân chủ Hợp tác Chăm học, chăm làm Khoa học, tác phong công nghiệp Chính trực: chân thật, đúng đắn, liêm khiết Lương thiện Hiếu thảo Sáng tạo Hoạt động 2: Phân tích và thảo luận về định hướng giá trị, tại sao phải định hướng giá trị cho HS Định hướng giá trị bao hàm 2 nội dung: sự lựa chọn một giá trị hay hệ giá trị của cá nhân hay cộng đồng; và giáo dục những giá trị cho cộng đồng, cá nhân. Khái niệm định hướng giá trị: là cơ sở tư tưởng, chính trị, đạo đức, thẩm mỹ giúp chủ thể đánh giá thực tại xung quanh và định hướng trong thức tại đó. Định hướng giá trị là phương pháp phân loại các khách thể của cá nhân theo giá trị của chúng. Định hướng giá trị cũng có thể là một trong những biến đổi rõ nét của đặc trưng xu hướng nhân cách và có ý nghĩa hướng dẫn hoạt động của con người, mang tính xã hội – lịch sử cộng đồng, nét riêng từng dân tộc, đặc thù của nhóm xã họi, mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo, địa phương khác nhau. Định hướng giá trị cũng như là thái độ của cá nhân hoặc định hướng của một cá nhân hay một nhóm xã hội tới hệ thống các giá trị này hay giá trị khác. Là những lý tưởng, những thực tại lý tưởng có ảnh hưởng điều khiển và chuẩn hóa hành vi của con người. Ý nghĩa của định hướng giá trị: Hết sức quan trọng với gia đình, nhà trường và xã hội, vì: - Dựa vào đó, con người xác định được mục tiêu, phương hướng và hoạt động cho mình. - Giá trị là hệ thống các chuẩn mực, tiêu chuẩn và định hướng cho việc đánh giá sự phát triển các mặt của các đời sống xã hội. - Có tính định hướng: dẫn dắt, điều chỉnh hành vi của con người. Và giá trị không bất biến. Bài tập: Phân tích sự khác biệt của giá trị và nhu cầu và động cơ. Giá trị sống (Living values) là những điều mà con người cho là tốt, là quan trọng và phải có cho bawngd dược. Đó là cơ sở của hành động sống và chi phối hanh vi hướng thiện của con người. Đó có thể là những mối quan tâm, những thích thú, những sở thích, những bổn phận, những trách nhiệm tinh thần, những ước muốn, những đòi hỏi, những nhu cầu, những ác cảm, những lôi cuốn và các hình thái khác của định hướng lựa chọn. Theo nghĩa hẹp: giá trị sống là quan niệm về cái đang mong muốn ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn. Theo nghĩa rộng: giá trị sống là bất cứ cái gì được xem là tốt hay xấu hoặc là điều quan tâm của một chủ thể nào đó. Mọi giá trị sống đều chứa đựng một số nhận thức: tính lựa chọn hoặc hướng dẫn và đều bao gồm yếu tố tình cảm. Giá trị sống không phải là những động cơ, cũng không đồng nhất với các chuẩn mực ứng xử. Giá trị sống có thể là điểm quy chiếu cho nhiều chuẩn mực riêng biệt. Chuẩn mực là những quy tắc về hành vi, còn giá trị sống là những tiêu chuẩn của điều đáng mong muốn, mang tính độc lập trong những hoàn cảnh riêng biệt. Hoạt động 3: Tìm hiểu các khái niệm: Hệ giá trị, thang giá trị và chuẩn giá trị Hệ giá trị: là một hệ thống, tổ hợp các giá trị khác nhau được sắp xếp, hệ thống lại theo nguyên tắc nhất định thành một tập hợp mang tính toàn vẹn, hệ thống, thực hiện các chức năng đặc thù trong việc đánh giá con người theo những phương thức vận hành nhất định của giá trị. Nó bao gồm các thành phần, mối quan hệ giữa các thành phần và chức năng của chúng. Hệ giá trị mang tính lịch sử (quá khứ, hiện tại, tương lai). Thang giá trị: là thước đo, trật tự ưu tiên của các giá trị trong một hệ giá trị; được hình thành, thay đổi theo thời gian cùng sự phát triển của xã hội loài người; là cơ sở nhận thức, đánh giá, lựa chọn và chấp nhận các giá trị, được con người vận dụng trong các mối quan hệ với bản thân, xã hội và tự nhiên; đồng thời, có tính nhân loại, tính thời đại, tính dân tộc; là hệ quy chiếu và thước đo giá trị của từng người. Góp phần điều chỉnh hành vi con người. Chuẩn giá trị: là xây dựng cây giá trị theo các chuẩn mực nhất định về kinh tế, chính trị, đạo đức, xã hội, thẩm mĩ. Giá trị chuẩn: trong hệ thống thang giá trị, thức tự ưu tiên có những giá trị giữ vị trí cốt lõi, chuẩn cho nhiều người. Bài tập: cho ví dụ về hệ giá trị và phân tích cấu trúc của nó. Cho ví dụ về thang giá trị và phân tích cấu trúc của nó. Cho ví dụ về chuẩn giá trị và phân tích cấu trúc của nó. NỘI DUNG 2: PHÂN LOẠI VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ Hoạt động 1: tìm hiểu việc phân loại giá trị - Chân – Thiện – Mỹ (theo văn minh Hi – La) - Giá trị riêng từng quốc gia - Giá trị: lý trí, danh dự, phẩm giá, đạo đức (M. Lilla) - Theo phương pháp tiếp cận hệ thống, có thể phân loại theo cấp độ: Hệ giá trị phổ quát của nhân loại Hệ giá trị của xã hội hiện đại Hệ giá trị của xã hội thời kỳ quá độ Hệ giá trị của các thành phần theo cơ cấu xã hội Hệ giá trị của nhóm Bài tập: 1/ căn cứ phân loại các giá trị là gì? Khái niệm giá trị sống thuộc phạm vi của khái niệm giá trị. Giá trị rất rộng có thể gồm giá trị văn hóa, giá trị nghề nghiệp, giá trị sống … Chúng có sự giao thoa nên khi phân loại cần dựa vào cấu trúc, hệ thống thứ bậc, tính đa dạng trong biểu hiện của từng giá trị. Giá trị sống cốt lõi của nhân loại gồm 12 giá trị: giá trị sống chung (hòa bình, tự do), phẩm cách của mỗi cá nhân (khoan dung, khiêm tốn, giản dị, trung thực, yêu thương, hạnh phúc) và giá trị quan hệ liên nhân cách (tôn trọng, hợp tác, đoàn kết, trách nhiệm). 2/ Giá trị của người Việt Nam hiện nay gồm những giá trị nào? Xét riêng với người Việt Nam, GS. Phạm Minh Hạc đề xuất phương án xây dựng các hệ giá trị chung gồm: - Giá trị chung của loài người: chân, thiện, mĩ - Giá trị toàn cầu: hòa bình, an ninh, hữu nghị, hợp tác, độc lập dân tộc, không xâm phạm chủ quyền. - Các giá trị dân tộc: tinh thần dân tộc, yêu nước, trách nhiệm cộng đồng. - Các giá trị gia đình: hòa thuận, hiếu thảo, coi trong giáo dục gia đình. - Các giá trị bản thân: yêu nước, dân chủ, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, gia đình và bản thân, cần cù (chăm học, chăm làm), khoa học (duy lí, nghề nghiệp, tác phong công nghiệp), chính trực (trung thực, liêm khiết), lương thiện (tôn trọng, yêu thương), gia đình hòa thuận, thích nghi và sáng tạo, chí hướng, cầu tiến. Giáo dục giá trị sống cho học sinh cần chú ý tới những giá trị hướng tới các quan hệ tập thể, bản thân … Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa các giá trị Giá trị tồn tại không độc lập và quan hệ hữu cơ với nhau, theo kết câu ngang hay kết cấu dọc. Khi xem xét phân loại thì cần đặt theo cấu trúc thức bậc. Bài tập: Phân tích hệ giá trị “tam tòng, tứ đức” cho người phụ nữ xưa để chỉ ra những yếu tố tích cực, tiêu cực và quan hệ biện chứng giữa các giá trị đó. NỘI DUNG 3: VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CHO HỌC SINH THPT Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu của giáo dục giá trị cho HS THPT Giáo dục THPT là truyền đạt cho HS: - Hiểu được giá trị của mỗi con người – của chính mình. Từ đó, có trách nhiệm với bản thân, xã hội; thống nhất nhận thức – thái độ - hành vi với mỗi giá trị. - Ý thức được giá trị cá thể gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, xã hội, tạo lập cuộc sống hài hòa trong các môi trường gia đình, nhà trường, quốc gia, quốc tế - hình thành và phát triển hệ giá trị của mỗi người do bản thân tạo ra thông qua hoạt động giao tiếp của chính mình và với sự hỗ trợ. - Thể hiện được giá trị của bản thân vào cuộc sống. - Phân biệt được các giá trị, đánh gía đúng khá chịu của ngày Cần bồi dưỡng cho HS năng lực xác định giá trị. Bao gồm (theo Hartman): đồng cảm, năng lực thực tiễn, phán đoán hệ thống, lòng tự tin, ý thức về vai trò của bản thân, năng lực xác định phương hướng của bản thân. Bài tập: Theo anh chị, mục tiêu giáo dục của trường THPT hiện nay là gì? Về kiến thức: - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung của giá trị sống, tạo hứng thú trong việc khám phá các giá trị theo nhiều hình thức khác nhau. - Giúp học sinh nhận biết các giá trị của bản thân, của mọi người và của thế giới. - Giúp học sinh nhận biết tác động của những hành vi, ứng xử tiêu cực và tích cực trong hành vi giao tiếp. Về kỹ năng: - Biết đánh giá những hành vi ứng xử và những giá trị tích cực cũng như tiêu cực - Ứng xử theo các giá trị đã được khám phá trong quá trình giao tiếp - Phát triển kĩ năng ra quyết định chọn lựa các giá trị tích cực. - Biết thể hiện một cách sáng tạo, cảm nhận các giá trị qua nhiều hình thức khác nhau. - Áp dụng các phương pháp tích cực giải quyết mâu thuẫn, bất đồng. Về thái độ: - Nâng cao lòng tự trọng, tự tin khẳng định những giá trị tích cực của bản thân và tôn trọng các giá trị của người khác. - Mở rộng lòng khoan dung, phát triển khả năng cảm nhận và trân trọng người khác và các nền văn hóa khác. - Thể hiện tinh thần trách nhiệm của bản thân với xã hội và môi trường xung quanh. Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của giáo dục giá trị cho HS Giúp HS ứng phó trước tình huống, quản lý cảm xúc, học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh, tìm cách để giải quyết mâu thuẫn, tìm cách để thể hiện bản thân một cách tích cực, lành mạnh; đặc biệt là trước những tình huống thử thách của môi trường sống tiêu cực. Học sinh cũng cần được trang bị những kỹ năng để ứng dụng giá trị vào thực tế. Các em cần được trải nghiệm cảm giác tích cực có được từ giá trị và thấy được kết quả của hành vi ứng xử theo chuẩn giá trị. Do đó, giáo viên cần động viên, khích lệ, ủng hộ, quan tâm tạo mọi điều kiện để các em có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Khuyến khích các em xem xét, đánh giá hành động của cá nhân này đối với các nhân khác hoặc với cộng đồng. Giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông: - Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng để phát triển và hoàn thiện học sinh một cách toàn diện, bao gồm thể chất, tinh thần, cảm xúc và vai trò xã hội. - Tạo động cơ, xây dựng tinh thần trách nhiệm cho học sinh trước những lựa chọn giá trị theo hướng tích cực của bản thân đem lại những lợi ích cho bản thân và xã hội. - Khuyến khích, truyền cảm hứng cho học sinh thực hiện những lựa chọn giá trị theo hướng tích cực của bản thân đem lại những lợi ích cho bản thân và xã hội. Bài tập: Theo anh chị, ý nghĩa giáo dục giá trị của trường THPT hiện nay là gì? Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên tắc thực hiện giáo dục giá trị cho HS THPT Giá trị chỉ được hình thành thông qua các hoạt động xã hội hoặc tình huống thực tế đa dạng trong đó có sự tương tác người – người để HS thể hiện giá trị của bản thân, xem xét và đánh giá hành vi của người khác ở trường, gia đình hoặc cộng đồng vào những thời điểm khác nhau, càng sớm càng tốt. GV cần tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên, liên tục bằng nhiều phương pháp, kỹ thuật khác nhau sao cho học sinh có cơ hội thể hiện bản thân, tự trải nghiệm, biết áp dụng những kiến thức, kỹ năng vào các tình huống có thực hoặc giả định trong cuộc sống. Đồng thời, khuyến khích, động viên, tạo động lực, ủng hộ những giá trị mới, hành vị mới của HS. Bài tập: Theo anh chị nguyên tắc thực hiện giáo dục giá trị của trường THPT hiện nay là gì? NỘI DUNG 4: NỘI DUNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CHO HỌC SINH THPT Hoạt động 1: Tìm hiểu giáo dục giá trị tại một số nước trên thế giới Mỗi quốc gia có một nền giáo dục riêng, trong đó nổi bật Singapore đặt con người lên hàng đầu. Tại Anh: giáo dục giá trị được tiến hành theo 5 bước: đọc danh ngôn và suy nghĩ từng tuần => tĩnh tâm suy nghĩ => hát tốp ca => kể chuyện => hoạt động nhóm, trải nghiệm được chuyển hóa vào vốn giá trị của bản thân. Tại Mỹ: Chiến lược giáo dục giá trị ở THPT gồm 1.Giáo dục con người toàn diện, tập trung vào tri thức, hành vi và tình cảm 2.Giới thiệu các tấm gương để HS suy nghĩ về giá trị của họ 3.Sử dụng các tài liệu thích hợp 4.Thầy cô giáo tiếp xúc với học sinh chân thành, trong sáng, tin tưởng tất cả các em đều tiến bộ. 5.Tôn trọng các em, chú ý ngôn ngữ giao tiếp với các em. 6.Xây dựng không khí hòa thuận, giải quyết ổn thỏa các xích mích nội bộ. 7.Kịp thời khuyến khích việc làm tốt. 8.Chỉnh đốn, chính sửa sai lầm 9.Tổ chức hợp tác cùng làm một số việc, tham gia công tác xã hội. 10.Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội 11.Dạy dỗ chứ không thuyết giáo 12.Xây dựng 10 giá trị để các trường học tham khảo, xây dựng giá trị của trường: thương người, can đảm, lịch thiệp, chơi đẹp, lương thiện, tử tế, trung thành, nhẫn nại, lòng kính trọng và tinh thần trách nhiệm. Singapore: Hệ giáo dục gồm - Sứ mệnh: phục vụ con em, cung cấp cho các em một nền giáo dục toàn diện, cân đối, phát triển hết tiềm năng, giáo dục các em thành những công dân tốt, có ý thức với gia đình, xã hội và đất nước. - Tầm nhìn: xây dựng nhà trường tư duy, quốc gia độc lập, làm cho Singapore trở thành quốc gia tư duy và cam kết làm cho các công dân có khả năng đóng góp cho đất nước tiếp tục lớn mạnh, thịnh vượng. Hệ thống giáo dục mưu cầu HS thành những người sáng tạo, học suốt đời với các nhà lãnh đạo có khả năng đổi thay. Bài tập: Anh chị hãy nhận xét về việc giáo dục giá trị tại một số nước mà anh chị biết. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung giáo dục giá trị cho HS THPT tại Việt Nam Cấu trúc nhân cách con người Việt Nam và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung gồm 24 giá trị (xem bảng). Là sự kết hợp của giá trị truyền thống – giá trị hiện đại; giá trị phổ quát – giá trị cục bộ, giá trị dân tộc – giá trị toàn cầu, giá trị cá nhân – giá trị cộng đồng: Giá trị truyền thống Yêu nước Yêu đồng bào Gia đình Cần cù Giá trị hiện đại Tự lập Lý tưởng Năng động Duy lí Giá trị truyền thống Khoan dung Nhân ái Vị Tha Hữu nghị Giá trị hiện đại Công lí Hòa Bình Tôn trọng Dân chủ Sáng tạo Hiếu học Siêng năng Hiếu thảo Khiêm tốn Đoàn kết Hiệu quả Khoa học Chân lý Kỉ luật Tự do Bình đẳng Biết ơn Giản dị Cái thiện Dũng cảm Sức khỏe Trách nhiệm Hợp tác Cái đẹp Hạnh phúc Trung thực Bài tập: Anh chị hãy phân tích nội dung của 38 giá trị trên đây. Hòa bình là trạng thái yên tĩnh không có chiến tranh và bắt nguồn từ sự bình yên trong tâm hồn mỗi chúng ta, từ lòng trắc ẩn và sức mạnh nội tâm của chúng ta. Tôn trọng: là sự coi trọng, quý mến, tuân thủ, không coi thường. Đây là phẩm chất cá nhân đối với chính mình và người khác, được gắn liền với trí tuệ, công bằng, chính trực. Yêu thương là tình cảm gắn bó tha thiết, hết lòng quan tâm và chăm sóc. Là ý thức về hoàn thiện bản thân và tạo dựng niềm tin vào người khác, nhìn nhận người khác theo hướng tích cực. Khoan dung là sự rộng lượng tha thứ cho người phạm lỗi lầm, là con đường đi đến hòa bình. Đó là sự cởi mở và nhận ra vẻ đẹp của những điều khác biệt trên nền tảng của yêu thương và tôn trọng. Hạnh phúc là trạng thái sung sướng do thỏa mãn được ý nguyện trong cuộc sống, trạng thái bình an, mãn nguyện, hài lòng trong tâm hồn. Trách nhiệm và điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình, chấp nhận những đòi hỏi và thực hiện nhiệm vụ với khả năng của mình. Hợp tác là sự chung sức, trợ giúp qua lại với nhau vì mục đích chung dựa trên sự trân trọng giá trị và sự đóng góp của mỗi thành viên. Khiêm tốn là không đánh giá quá cao bản thân, không tự kiêu, tự mãn, biết lắng nghe và chấp nhận quan điểm của người khác. Khiêm tốn đối lập với kiêu ngạo. Trung thực là sự ngay thẳng, thật thà, đúng như vốn có, nhất quán trong lời nói và việc làm. Đây là cơ sở để tạo dựng niềm tin trong tình bạn và trong các mối quan hệ xã hội. Trung thực đối lập với gian trá. Giản dị là đơn giản, bình dị, không phức tạp, sống tự nhiên phù hợp với hoàn cảnh xã hội và bản thân, giải quyết mọi việc nhanh chóng, cần thiết, sống tiết kiệm, nhìn nhận sự việc đúng mức. Điều này khiến người xung quanh tôn trọng ta. Tự do là quyền sống và hoạt động xã hội theo ý nguyện của mình, không bị cấm đoán ràng buộc, xâm phạm. Con người tự do khi các quyền được cân bằng với trách nhiệm. Đoàn kết là thống nhất ý chí, không mâu thuẫn, chống đối nhau, cùng hoạt động vì mục đích chung trên cơ sở thái độ vô vị lợi, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Theo anh chị 38 giá trị trên đã phù hợp với tình hình xã hội Việt Nam hiện nay chưa? Anh chị có đề xuất thêm giá trị nào khác không? NỘI DUNG 5: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tiếp cận và phương pháp giáo dục giá trị cho HS THPT tại Việt Nam. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để tạo điều kiện, cơ hội cho HS được thực hành trải nghiệm các giá trị trong quá trình học tập. Tiến trình chung: Nhận thức giá trị Hiểu và xác định vị trí Quyết định hành động hay không Lập kế hoạch học – hành cho từng giá trị, lên các bước hoạt động cụ thể Thực hiện kế hoạch Suy nghĩ về hoạt động đã thực hiện, đánh giá và xem xét các hoạt động tiếp theo Theo lý luận học, tiếp cận giá trị trải qua các bước: mức độ hiểu biết => Mức độ hiểu biết (cấp độ tình cảm => Cấp độ hành động). Giáo dục giá trị thông qua các môn học Giáo dục giá trị như là một môn học độc lập Giáo dục giá trị thông qua các phương pháp dạy học tích cực và kỹ thuật dạy học, gồm: Phương pháp dạy học nhóm Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình Phương pháp giải quyết vấn đề Phương pháp đóng vai Phương pháp trò chơi Dạy học theo dự án Kỹ thuật chia nhóm Kỹ thuật giao nhiệm vụ Kỹ thuật đặt câu hỏi Kỹ thuật “khăn trải bàn” Kỹ thật “phòng tranh” Kỹ thuật “công đoạn” Kỹ thuật Mảnh ghép Kỹ thuật Động não Kỹ thuật Trình bày một phút Kỹ thuật Chúng em biết 3 Kỹ thuật Hỏi và trả lời Kỹ thuật Hỏi chuyên gia Kỹ thuật Bản đồ tư duy Kỹ thuật Hoàn tất một nhiệm vụ Kỹ thuật Viết tích cực Kỹ thuật Đọc hợp tác Kỹ thuật Nói cách khác Phân tích phim Tóm tắt nội dung tài liệu theo nhóm Bài tập: Phân tích cách tiếp cận và phương pháp giáo dục giá trị sống cho HS THPT tại Việt Nam. Hoạt động 2: Thực hành thiết kết các hoạt động giáo dục giá trị sống cho HS THPT Cần GV đầu tư, kết hợp nhiều phương pháp, hình thức để tạo bài giảng hay, sống động, phù hợp tâm lý lứa tuổi. Bước 1: GV cần hiểu rõ nội hàm giá trị Bước 2: GV lên kế hoạch dạy học Bước 3: Soạn giáo án chi tiết và tiến hành dạy học Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾT LUẬN Bên cạnh giáo dục kiến thức, kỹ năng, thái độ thì giáo dục giá trị là thành phần rất quan trọng trong chương trình giáo dục THPT. Nhờ tìm hiểu module này mà giáo viên có thể: - Thiết kế bài tập theo các tình huống khác nhau, phương pháp khác nhau (dựng kịch, viết bài hát, thơ, sưu tầm các câu chuyện …), đưa ra hành vi ứng xử mới theo hệ giá trị sống. - Lập được kế hoạch làm mẫu các hoạt động theo các giá trị khác nhau trong lớp học hoặc giờ ngoại khóa. ............., ngày...tháng...năm.... Người viết
- Xem thêm -