Tài liệu Bài tập lớn công nghệ phần mềm thiết kế phần mềm quản lý sinh viên trường vnit

  • Số trang: 212 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -- Bộ Môn:Công Nghệ Phần Mềm Đề Tài : Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên VNIT Giáo Viên Hướng Dẫn:Ths Nguyễn Duy Hải Sinh Viên Thực Hiện: 1.Nguyễn Văn Căn(NT) 2.Nguyễn Vân Hân 3.Lê Xuân Hoan 4.Trần Công Kiên 5.Nguyễn Trọng Nhất 6.Nguyễn Văn Tùng Lớp :K2CN3 Email:nhom2.it@gmail.com Hà NộiTháng 10/2009 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 1 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Lời mở đầu Quản lý sinh viên là một công tác rất quan trọng và phức tạp mà bất kỳ đơn vị đào tạo đại học nào cũng phải thực hiện. Bắt đầu từ việc làm thủ tục nhập học cho sinh viên mới, tiếp đó là theo dõi và quản lý các thông tin về sinh viên trong suốt khoá học cũng như việc hệ thống hoá, lưu trữ và bảo quản các thông tin kết quả học tập, hồ sơ cá nhân sinh viên ngay cả khi họ đã ra trường. Việc nắm bắt, quản lý các thông tin này đã được thực hiện ở hầu hết các trường đại học. Tuy nhiên, thông tin ở dạng này chỉ dừng ở mức độ lưu trữ để khai thác theo các khía cạnh tĩnh thay thế cho các hoạt động bằng tay hàng ngày. Quản lý sinh viên cần tính đến các hoạt động tích cực hơn nữa, chẳng hạn như việc theo dõi các loại hình dịch vụ, các hoạt động ngoại khóa, các thông tin thực tập, đi làm, cung cấp các dịch vụ trực tuyến. Trước những khó khăn nêu trên, nhóm phần mềm chúng tôi lập dự án phần mềm quản lý sinh viên tại trường VNIT nhằm mục đích cải thiện những khó khăn trên và lưu trữ thông tin sinh viên một cách dễ dàng nhất. Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 2 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Phân công công việc của thành viên trong nhóm Module 1:Đặc tả yêu cầu Ngày bắt đầu: 15/09/2009 Ngày hoàn thành 9/10/2009 Ngày nộp bài: 12/10/2009 Thành Viên Nhiệm vụ STT 1 Nguyễn Văn Căn(NT) Phân Tích Yêu Cầu chung đối với phần mềm 2 Nguyễn Văn Tùng Chức năng hệ thống 3 Nguyễn Văn Hân Đặc tả yêu cầu chi tiết từng chức năng 4 Lê Xuân Hoan Module2:Phân tích và thiết kế hệ thống STT 1 2 3 4 5 6 Ngày bắt đầu: 10/10/2009 Ngày hoàn thành 30/10/2009 Ngày nộp bài 31/10/2009 Thành Viên Nhiệm vụ Nguyễn Văn Căn(NT) Thiết kế Class Diagram + Mô tả Class Nguyễn Văn Hân Thiết kê + Mô tả giao diện Lê Xuân Hoan Thiết kế Seequence Diagram Nguyễn Trọng Nhất Sơ đồ Usercase + Phân rã UserCase và Mô tả UserCase Trần Công Kiên Nguyễn Văn Tùng Thiết kế Cơ sở dữ liệu + Mô tả CSDL Module 3:Lập trình STT 1 2 Ngày bắt đầu: 13/10/2009 Ngày hoàn thành 18/11/2009 Ngày nộp bài 19/11/2009 Thành Viên Nhiệm vụ Nguyễn Văn Căn(NT) Code trên Window Form(Visual basic 6.0) Lê xuân Hoan Viết code trang web đăng ký học trực tuyến(asp) và đóng góp ý kiến Module 4:Kịch bản test Ngày bắt đầu: 30/10/2009 Ngày hoàn thành 9/11/2009 Ngày nộp bài 10/10/2009 STT 1 Thành Viên Nguyễn Văn Căn(NT) 2 3 4 5 Nguyễn Văn Hân Nguyễn Trọng Nhất Trần Công Kiên Nguyễn Văn Tùng Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Nhiệm vụ Test chức năng hệ thống,Đăng ký học trực tuyến,góp ý Test chức năng P.đào tạo Test chức năng P.Quản lý sinh viên Test chức năng P.tài Vụ Test chức năng tra cứu,Trợ giúp Email:Nhom2.it@gmail.com 3 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Chữ ký: Hà Nội ngày: / / / Nhóm trưởng : Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Căn Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 4 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Hồ Sơ Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 5 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Phần 1:Hồ sơ đặc tả yêu cầu Lời mở đầu......................................................................................................................... 2 I.Yêu cầu chung đối với phần mềm................................................................................. 7 1.1 Yêu cầu người sử dụng: ............................................................................................ 7 1.2.Yêu cầu hệ thống: ..................................................................................................... 7 II.Tổng quan chức năng hệ thống phần mềm ................................................................ 8 2.1 Phòng đào tạo: .................................................................................................... 8 2.1.1 Khoá Học ........................................................................................................... 8 2.1.2 Điểm và Điểm thi ............................................................................................... 8 2.2 Phòng Quản lí Sinh viên: .................................................................................... 8 2.2.2. Học Bổng .......................................................................................................... 8 2.2.3 Tốt Nghiệp.......................................................................................................... 9 2.2.4.Góp Ý ................................................................................................................. 9 2.3. Phòng tài vụ ........................................................................................................ 9 2.3.1 Thu học phí .................................................................................................... 9 2.3.2 Quản lý phát thưởng,học bổng .................................................................. 9 2.4. Sinh Viên ............................................................................................................ 9 2.5 Người quản trị hệ thống ...................................................................................... 9 2.6 Sơ đồ tổng thể của hệ thống : ........................................................................... 10 2.7 Cơ sở hạ tầng .................................................................................................... 11 2.8 Nhân Sự vận hành ............................................................................................. 11 2.9 Mô hình hoạt động của hệ thống phần mềm..................................................... 12 2.9.1 Đào tạo theo chu kỳ của một học kỳ. ........................................................ 12 2.9.2 Tuyển sinh, nhập dữ liệu cho một học sinh mới....................................... 13 2.9.3 Quản lý sinh viên ..................................................................................... 14 III. Đặc tả yêu cầu chi tiết......................................................................................... 15 3.1. Phòng đào tạo.................................................................................................... 15 3.1.1 Khoá học ................................................................................................... 15 3.1.2 Điểm và điểm thi ....................................................................................... 16 3.1.3 Chương trình học ...................................................................................... 17 3.1.4 Công tác chính trị tư tưởng....................................................................... 18 3.2. Phòng Quản Lý Sinh Viên ................................................................................ 18 3.2.1. Hồ Sơ Sinh Viên ....................................................................................... 18 3.2.2 Quản Lý Học Bổng........................................................................................... 21 3.2.3 Tốt Nghiệp................................................................................................ 22 3.2. 4 Góp Ý ........................................................................................................ 23 3.3 Phòng tài vụ ...................................................................................................... 23 3.3.1 Chức năng thu học phí..................................................................................... 23 3.3.2 Phát thưởng,học bổng............................................................................... 24 3.4 Quản trị hệ thống .............................................................................................. 25 3.5 Sinh Viên .......................................................................................................... 26 IV. Phụ lục................................................................................................................. 27 4.1. Lý lịch điện tử ............................................................................................... 27 4.2 Cấu trúc biểu mẫu ........................................Error! Bookmark not defined.2 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 6 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 I.Yêu cầu chung đối với phần mềm 1.1 Yêu cầu người sử dụng: - Các chức năng của phần mềm: Phải tuân theo quy chế và quy trình đào tạo của trường . - Phần mềm phải có giao diện thân thiện:Mọi người đều có thể sử dụng được không nhất thiết là người trong nghành công nghệ thông tin. - Hệ thống phải dễ sử dụng, dễ quản lý :Đảm bảo tốt cho việc sử dụng phần mềm để quản lý cũng như tra cứu cùng thời điểm với số lượng lớn người sử dụng . - Hệ thống cần có khả năng bảo mật tốt:Tất cả mọi thông tin cá nhân chỉ người được phân quyền mới được phép xem xét và chỉnh sửa. - Hệ thống có chức năng phục hồi sao lưu dữ liệu thường xuyên - Hệ thống cần có khả năng mở rộng trong tương lai: Có thể đáp ứng những mở rộng của trong việc bổ sung hoặc bớt các tính năng trong quá trình vận hành song song với sự phát triển của công nghệ thông tin trong tương lai. - Chi phí cho hệ thống phải hợp lý, vừa phải, không vượt quá ngân sách cho phép nhưng đồng thời vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc. - Phần mềm phải đi kèm với hướng dẫn sử dụng :Hướng dẫn chi tiết cho từng chức năng, với các chức năng quan trọng phải có những giải thích kĩ về nghiệp vụ và hướng dẫn người mới sử dụng có thể tự học sử dụng và khai thác dữ liệu một cách tốt nhất. - Bảo hành bảo trì:Bảo hành bảo trì miễn phí trong 04 năm sử dụng. 1.2.Yêu cầu hệ thống: -Yêu cầu chức năng: + Chức năng quản trị hệ thống, cho phép người quản trị hệ thống có thể quản lý người sử dụng, phân quyền, quản lí danh mục và vận hành hệ thống. + Chức năng quản lý thông tin cho phép các bộ phận đào tạo,quản lý sinh viên,phòng tài vụ ….các đơn vị thành viên thực hiện cập nhật và quản lí thông tin hoạt động các đơn vị mình. + Chức năng tra cứu thông tin , cho phép người truy cập hệ thống có thể xem các thông tin về sinh viên,cũng như hoạt động của cácphòng ban thành viên trong trường . -Yêu cầu phi chức năng, hệ thống có các chức năng như: + Giao diện thân thiện, dễ sử dụng + Truy xuất dữ liệu nhanh, khả năng lưu trữ dữ liệu tốt + Tìm kiếm nhanh, thuận tiện + Hệ thống bảo mật cao + Đáp ứng được những yêu cầu nghiệp vụ -Yêu cầu miền ứng dụng: + Chạy đựơc trên các hệ điều hành khác nhau + Giao diện được thiết kế theo chuẩn E-learning Presenter 7.0 + Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 tập trung. Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 7 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 + Người quản lý được phép in thông tin về sinh viên ,các báo cáo và thống kê tương ứng với mỗi chức năng của hệ thống phần mềm . II.Tổng quan chức năng hệ thống phần mềm Căn cứ tài liệu về quy chế đào tạo và quy trình thực hiện quản lí đào tạo tại trường có thể phân chia các đối tượng sử dụng hệ thống theo các phòng ban chức năng: 2.1 Phòng đào tạo: 2.1.1 Khoá Học - Người QL: +QL Khoa +QL Lớp +QL cán bộ Lớp +QL Giáo viên chủ nhiệm 2.1.2 Điểm và Điểm thi -Người QL: +Phân quyền nhập điểm với từng giáo viên +Lập lịch thi, phòng thi +Xử lý các tình huống nợ học phí(xét điều kiện thi) +Lập Danh sách thi lại +Tính điểm trung bình các môn học, điểm trung bình năm… +Khoá điểm +Mở khóa điểm +Lập lịch học lại +In báo cáo ,thống kê 2.1.3 Chương trình học -Người Quản Lý: +QL môn học +QL sắp xếp lịch học +QL giáo viên dạy 2.2 Phòng Quản lí Sinh viên: 2.2.1.Hồ Sơ Sinh Viên - Người QL: +QL Hồ sơ chi tiết sinh viên(Thêm,Sửa,xoá) +QL chế độ chính sách +QL xét lên lớp đối với SV +QL khen thưởng,kỷ luật +Tìm kiếm, thống kê +In báo cáo,in thông tin SV 2.2.2. Học Bổng -Người Quản Lý: +Cập nhật mức học bổng +Xét Điều kiện và lên danh sách +Cập nhật phát học bổng(tài vụ) Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 8 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 +In danh sách SV nhận học bổng -Sinh Viên: +Tra cứu danh sách sv nhận học bổng 2.2.3 Tốt Nghiệp -Người Quản Lý: + Cập nhật thông tin xét tốt nghiệp cho mỗi sinh viên + Xếp loại tốt nghiệp + In số liệu xét tốt nghiệp + Thống kê báo cáo tình hình tốt nghiệp + In bằng, in hồ sơ tốt nghiệp, in bảng điểm +Theo dõi và cập nhật thông tin phát bằng, phát hồ sơ tốt nghiệp +Tổ chức lưu trữ vĩnh viễn hồ sơ của các sinh viên đã tốt nghiệp +Tổ chức xét tốt nghiệp bổ xung 2.2.4.Góp Ý -Người QL: +QL Góp ý của sinh viên +In góp ý 2.3. Phòng tài vụ 2.3.1 Thu học phí -Người QL: +Tính Tiền Học Phí(Xét điều kiện miễn giảm…) +Cập nhật tình trạng nộp học phí +In báo cáo 2.3.2 Quản lý phát thưởng,học bổng -Người QL: +Tiếp nhận danh sách sinh viên được phát thưởng(QL sinh viên) +Cập nhật tình hình phát học bổng +In danh sách 2.4. Sinh Viên -Tra cứu hồ sơ sinh viên -Tra cứu điểm -Tra cứu lịch học -Tra cứu tình trạng nộp học phí. -Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp -Góp ý(Thực hiện trên trang web của trường ) -Đăng ký học trực tuyến (Thực hiện trên trang web của trường ) 2.5 Người quản trị hệ thống Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 9 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 -Đăng nhập,đăng xuất -QL NSD và phân quyền NSD -Kiểm xoát NSD truy cập hệ thống -Ghi lại nhật ký NSD -Tách dữ liệu theo từng khoá -Sao lưu phục hồi dữ liệu 2.6 Sơ đồ tổng thể của hệ thống : Dữ liệu của trường được đặt tại “Máy chủ cơ sở dữ liệu”, nơi đây chứa dữ liệu về sinh viên , chứa dữ liệu về mô hình đào tạo của trường. Hệ thống các phần mềm khai thác dữ liệu được xây dựng tuân thủ việc khai thác và cập nhâp dữ liệu theo quy chế đào tạo của nhà trường. Hiện tại, tất cả các thông tin liên quan đến sinh viên như hồ sơ sinh viên,quy chế, cơ cấu tổ chức, chương trình đào tạo, chế độ chính sách đều đưa trên website của trường, người dùng có thể dễ dàng tra cứu ở trên đó. Tuy nhiên, chưa có sự liên tác giữa hệ thống quản lý sinh viên và các hệ thống này nên việc đưa tin chưa được tự động hóa để, do đó không đảm bảo tính kịp thời và thuận tiện. Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 10 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Giải pháp:Để có thể triển khai phần mềm này trên hệ thống website cần có 1 đường truyền riêng Leased line với tốc độ truyền khoảng >8Mb với cơ sở dữ liệu dùng chung SQL. 2.7 Cơ sở hạ tầng Cơ sở vật chất phục vụ hệ thống tối thiểu gồm: - 03 máy chủ mạnh (4GB RAM, ổ cứng > 120G, tốc độ 2.5GHZ trở lên). 3 máy chủ này có kết nối với mạng Internet (khuyến cáo đường Leased line > 8MB), có địa chỉ IP tĩnh. Trên máy chủ cài các phần mềm: + Hệ điều hành Window Server 2003 SP2. + Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 bản Express. +Net framework 3.5. - 01 mạng LAN kết nối tới tất cả các đơn vị sử dụng trong trường. Các máy trạm tại các đơn vị sử dụng: +Cấu hình 1GB RAM trở lên, ổ cứng rỗi trên 20GB, tốc độ > 2.5 GHZ). +Các máy trạm kết nối với máy chủ qua mạng LAN. +Hệ điều hành Window Xp hoặc Window 7, .NET Framework 3.5. 2.8 Nhân Sự vận hành Với trường quy mô khoảng 6.000 sinh viên theo học: - 02 quản trị hệ thống phần mềm. Nhân sự tại các phòng ban chức năng. 02 nhân sự quản trị mạng. 02 nhân sự phát triển và duy trì hệ thống. Nhân sự quản trị hệ thống cần có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc quản trị và điều hành hệ thống lớn. Nắm được quy trình và quá trình đào tạo của trường. Nhân sự tại các phòng ban chức năng: hiểu được nghiệp vụ của phòng ban mình thực hiện, có khả năng sử dụng các ứng dụng trên nền tảng Windows. Nhân sự quản trị mạng: vận hành mạng LAN, xử lí các sự cố về mạng, bảo vệ hệ thống chống lại tấn công từ chối dịch vụ, virus. Nhân sự phát triển và duy trì hệ thống: có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng phần mềm. Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 11 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 2.9 Mô hình hoạt động của hệ thống phần mềm 2.9.1 Đào tạo theo chu kỳ của một học kỳ. Công việc chính của trường được lặp đi lặp lại trong mỗi học kỳ theo sơ đồ sau: Lập kế hoạch đào tạo Lập thời khóa biểu Xét điểm, nhận sinh viên Tổ chức thi kết thúc học kỳ Tiến hành kiểm tra giữa kỳ Thu học phí của học sinh Tính toán khối lượng giảng dạy và lập thời khóa biểu Quản lý điểm thi kết thúc học kỳ Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Tổng hợp kết quả của sinh viên Xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện Email:Nhom2.it@gmail.com 12 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT 2.9.2 Version 1.0 Tuyển sinh, nhập dữ liệu cho một học sinh mới. Để thực hiện được quy trình trên còn có một công việc có được lặp lại hàng năm đó là việc tiếp nhận học sinh khóa mới. Sau đây là sơ đồ tiếp nhận học sinh khóa mới: Bắt đầu Nhận thí sinh xét tuyển vào trường Lập dự kiến về số lượng học sinh mỗi lớp cho tưng ngành ,khoa Xét, lập danh sách trúng tuyển và gửi thông báo Chuyển dữ liệu sang đào tạo và quản lý Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Làm thủ tục nhập học choóinh viên Email:Nhom2.it@gmail.com 13 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Bước 1: Các thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xin dự tuyển và nộp cho nhà trường. Bước 2: Nhà trường căn cứ vào khả năng đáp ứng xác định số lớp và thông báo thông số tuyển sinh. Bước 3: Xác định danh sách thí sinh trúng tuyển theo yêu cầu của nhà trường. Gửi thông báo. Bước 4: Thí sinh trúng tuyển đến nhập học. Phân lớp cho từng sinh viên Bước 5: Dữ liệu học sinh được chuyển xuống phòng đào tạo và quản lý học viên để quản lý và theo dõi. 2.9.3 Quản lý sinh viên Song song với việc đào tạo và quản lý sinh viên về mặt tài chính gồm những mặt thể hiện sơ đồ sau: Quản lý hồ sơ, lý lịch học sinh Quản Lý Sinh Viên Quản lý sinh viên tốt nghiệp Quản lý khen thưởng, kỷ luật Quản lý chế độ chính sách Quản lý kết quả học tập Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Quản lý Học phí Email:Nhom2.it@gmail.com 14 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT III. Version 1.0 Đặc tả yêu cầu chi tiết 3.1. Phòng đào tạo -Phòng đào tạo là một trong các phòng có chức năng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý công tác giảng dạy và học tập trong trường bao gôm các hệ đào tạo chính quy và cao đăng, hệ không chính quy đại học. 3.1.1 Khoá học STT Chức Năng 1 Quản lý khoa 2 Quản Lý Lớp 3 Quản lý cán bộ lớp 4 Quản lý giáo viên chủ nhiệm Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Mô Tả Cho phép ta quản lý tất cả các khoa cuả từng khoá học trong trường, Mục đích để quản lý cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên trong khoa. -Quản lí số lượng học viên,tỉ lệ học viên lên lớp và tỉ lệ học viên tự học ỏ nhà -Quản lý được tình trạng học tập và sinh hoạt của lớp -Quản lý sự chuyên cần của mổi sinh viên trong lớp -Quản lý hoặt động của lớp như: thể thao, giải trí, hoạt động đoàn của lớp… -Tên cán bộ lớp các mảng :hoạt động đoàn,học tập ,hoạt động khác -Theo dõi và quản lý học tập đối với tập thể lớp và các thành viên trong lớp -Tổ chức các hoạt động khác của lớp như văn hoá nghệ thuật thể thao vui chơi.. -Tổ chức lớp tham gia đầy đủ các phong trào do sinh viên và khoa phát động -Phối hợp hoạt động với ban chấp hành chi đoàn chi hội sinh viên -Giải quyết những vướng mắc tồn tại và những việc phát sinh khác của lớp giữ vững đoàn kết trong nội bộ lớp -Mối giáo viên chủ nhiệm sẽ phụ trách bao nhiêu lớp -Thông qua GVCN sẽ giúp sinh viên nắm bắt đươc: +Mục tiêu nội dung chương trình đào tạo của ngành và chuyên nghành ,nhất là phương pháp học tập và NCKH ở bậc đại học, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên +Giúp sinh viên nắm và thực hiện nghiêm túc các quy chế các quy định hiện hành,các chính sách chế độ có liên quan đến sinh viên như: Họ tên,bố mẹ sinh viên, địa chỉ nhà,nơi Email:Nhom2.it@gmail.com 15 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT 5 Tra cứu thông tin 3.1.2 - Điểm và điểm thi STT 1 Chức năng Phân qưyền nhập điểm với từng giáo viên 2 Lập lịch thi, phòng thi Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Version 1.0 +Hướng dẫn ban cán sự lớp về các vấn đề như:theo dõi và quản lý học tập các thành viên trong lớp,tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí … +Nắm chắc các thông tin cơ bản về sinh viên như :họ và tên sinh viên bố mẹ sinh viên,địa chỉ của bố mẹ sinh viên, nơi thường trú cư trú của bố mẹ sinh viên,nơi ngoại trú hoặc nội trú của sinh viên, số điện thoại liên lạc Mô tả -Chỉ định giáo viên vào điểm cho từng môn học hoặc khoá học nhất định. -Giáo viên nhập điểm phải có trách nhiệm trong việc vào điểm của mình. -Điểm thi lại và điểm học lại phải được phân biệt một cách rõ ràng. -Giúp lên kế hoạch về thời gian,địa điểm hợp lý -Xếp lịch thi cho từng môn, phân công giáo viên coi thi -Giúp sinh viên chủ động sắp xếp công việc và có thời gian chuẩn bị trước khi thi. - Khi tổ chức thi người sử dụng có thể loại bỏ số sinh viên không đủ điều kiện dự thi, và có danh sách những sinh viên đó. Gộp được danh sách sinh viên từ nhiều lớp khác nhau do người dùng lựa chọn. Chia phòng thi được thực hiện theo 2 cách sau: + Chia đều số sinh viên ra số phòng, số phòng do người dùng nhập vào. + Chia theo số lượng sinh viên của từng phòng đã được xác định trước, số sinh viên từng phòng do người sử dụng nhập vào. Lọc được những sinh viên thi lại, học lại khi tổ chức thi lần 2 trở đi theo các tiêu chí như: Lấy từ danh sách đăng ký thi lại, lấy từ danh sách lớp, lấy từ danh sách đăng ký học lại. Có thể xem danh sách sinh viên của các môn đã được tổ chức trong một phòng thi theo kỳ của năm Email:Nhom2.it@gmail.com 16 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT 3 Xử lý các tình huống nợ học phí(xét điều kiện thi) 4 Lập danh sách thi lại 5 Tính điểm trung bình các môn học,ĐTB năm 6 Lập lịch học lại 7 In báo cáo thống kê 8 Tra cứu điểm 9 Đăng kí học lại 10 Khoá điểm 11 Mở khoá điểm 3.1.3 STT 1 Chương trình học Chức năng Quản lý môn học Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Version 1.0 học. -Đưa ra thời hạn nhất định cho sinh viên -Xét điều kiện thi -Đưa ra những biển pháp hợp lý giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành học phí một cách nhanh nhất. -Đưa ra những biện pháp phù hợp đối với những sinh viên cố tình chậm chể học phí. -Tổng hợp danh sách sinh viên phải thi lại và lập lịch -Xử lý các tình huống phát sinh VD: thi cải tiến: -Giúp NQL sẽ lập danh sách những sinh viên đã đăng ký thi lại của một học phần trong kỳ của khoá học. -Tổng hợp điểm thi của mỗi lẩn thi -Tổng hợp điểm các môn thi -Tính ĐTB mỗi học kỳ -Tính điểm trung bình năm -Phòng ĐT thống kê danh sách học viên học lại -Xem xét lên lịch học lại -Chức năng này giúp người sử dụng lập danh sách những sinh viên đăng ký học lại, người sử dụng có thể lập danh sách các sinh viên đăng ký học lại của lớp này học ở lớp khác nhau tùy vào học phần học của sinh viên đó đã đăng ký. -Sau mỗi đợt thi cuối kỳ,sau mỗi năm phải có thống kê báo cáo -Giúp GVCN,học viên tra điểm -Giúp sinh viên có kế hoạch học tập hợp lý -Cho sinh viên biết kết quả học của những môn mình đã học để có những phương hướng sau này cho mình: VD nếu không qua biết để đăng ký thi lại hoặc học lại, nếu điểm tra cứu không khớp với điểm thi mình biết khi sau khi thi(đối với những môn thi trắc nghiệm biết điểm ngay) để biết báo với bộ phận vào điểm -Sinh viên phải đăng ký học lại với GVCN hoặc P ĐT -Nộp lệ phí Khóa không cho phép sửa chữa điểm sau khi đã cập nhật dữ liệu điểm chính xác. Mở khóa điểm để hiệu chỉnh lại dữ liệu điểm sai lệch. Mô Tả -Lên lịch các môn học cho từng giai đoạn,số trình, tiết -Số lượng môn học cho loại hình đào tạo Email:Nhom2.it@gmail.com 17 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT 2 Quản lý sẵp xếp lịch học 3 Quản lý GV dạy 4 Tra cứu lịch học Version 1.0 -Quản lý những môn đã học, những môn chuẩn bị học và những môn sẽ học tiếp theo -Sắp xếp môn theo cách nào VD:theo logic học môn nào trước môn nào sau -Sắp xếp làm sao cho phù hợp nhất với sinh viên ví du: những môn chuyên nghành hoặc những môn thi tốt nghiệp cho học vào những năm cuối để sinh viên có thể đảm bảo kiến thức sau này -Quản lý giảng dạy đối với giáo viên,số lượng thời gian lên lớp,dạy lý thuyết kết hợp thực hành -Phương pháp giảng dạy -Giúp giảng viên ,học viên biết trước lịch học tạo điều kiện cho học viên lên kế hoạch 3.1.4 Công tác chính trị tư tưởng Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ sinh viên đề xuất các chủ trương ,biện pháp và kế hoạch chính trị tư tưởng Tổ chức học tập nghị quyết đường lối chính sách của Đảng ,sinh hoạt chính trị đầu khoá, cuối khoá và đầu năm cho cán bộ và sinh viên Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ,Hội sinh viên nắm được tình hình và những chủ trương mới của trường,của ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế Phối hợp với đoàn thể trong trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh 3.2. Phòng Quản Lý Sinh Viên Bao gồm tất cả thông tin sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường. Gồm các thông tin hoạt động và thông tin đào tạo về sinh viên.Từ đó Người quản lí có thể biết được tình trạng của sinh viên trong suốt quá trình học tại trương. Người quản lí thường xuyên cập nhật (Thêm,sửa ,xóa)thông tin về sinh viên .Những thay đổi sẽ liên thông với các chức năng khác để tự động cập nhật. 3.2.1. Hồ Sơ Sinh Viên STT Chức năng Cập nhật thông tin về sinh viên 1 2 Quản lí sinh viên chế độ chính sách Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Mô tả Cho phép thay đổi các thông tin cá nhân của sinh viên. Các thông tin cá nhân đã được cập nhật trước ở phần tiếp nhận sinh viên. Nếu có thay đổi quản lí cập nhật trực tiếp dữ liệu sinh viên để thay đổi. Khi dữ liệu đã được thay đổi thì tất cả các chức năng ở các bộ phận liên quan sẽ được thay đổi theo. Cập nhật các thông tin liên quan đến chế Email:Nhom2.it@gmail.com 18 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT 3 Version 1.0 độ chính sách của sinh viên. Một sinh viên của trường có thể được hưởng nhiều chế độ chính sách. Hệ thống cho phép NQL dễ dàng cập nhật và thống kê theo các chế độ chính sách để kịp thời đưa ra các quyết định về hỗ trợ sinh viên. Quản lí sinh viên – miễn giảm học phí Cập nhật các thông tin về miễn giảm học phí cho từng sinh viên. Hệ thống phần mềm đảm bảo quản lí được danh sách sinh viên trong các hình thức miễn giảm để bộ phận thu học phí căn cứ vào đó miễn giảm cho sinh viên số tiền học phí phải nộp. 4 Theo dõi tình hình học tập của sinh viên Liên thông với Quản lí đào tạo(quản lý điểm ,điểm thi) để xem kết quả học tập của sinh viên. 5 Quản lý kết quả rèn luyện sinh viên 6 Quản lý xét lên lớp đối với sinh viên Cho phép người dùng nhập khung đánh giá của từng sinh viên như đánh giá về học tập, đánh giá về ý thức... Quản lý được điểm rèn luyện của từng học kỳ, năm học, từng khóa học, điểm rèn luyện năm học được tính từ học kỳ, điểm rèn luyện của từng khóa được tính theo cácnăm với các hệ tương ứng do nhà trường quy định. Tổng hợp được điểm từ khung điểm theo các tiêu chí đánh giá đã được nhập vào. - Cho phép người quản lý có thể xem kết quả học tập, ý thức rèn luyện trong quá trình học tập năm học đó của từng sinh viên giúp người quản lý có thể xét cho những sinh viên nào được lên lớp, những sinh viên nào bị lưu ban lại. Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 19 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Danh sách thôi học, ngừng học Chức năng giúp người sử dụng tổng hợp số sinh viên ngừng học, thôi học theo từng lớp điều kiện xét theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Người sử dụng có thể in danh sách tổng hợp hoặc in danh sách chi tiết những trường hợp ngừng học, buộc thôi học đưa ra được lý do. 7 Quản lý khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên 8 Tìm kiếm, thống kê Chức năng này cho phép người quản lý có thể xem thông tin kết quả học tập, xem thông tin quá trình rèn luyện học tập trong năm học từng sinh viên để quyết định khen thưởng đối với sinh viên có kết quả học tập và ý thức rèn luyện tốt trong năm học và có hình thức kỷ luật đối với sinh viên có ý thức học tập kém. Chức năng tìm kiếm có thể tìm theo các tiêu chí khác nhau để tìm kiếm như theo họ tên, theo lớp, theo hộ khẩu thường trú và xem các thông tin hồ sơ lý lịch của sinh viên với tốc độ cao và tiềm kiếm nhanh, không phân biệt chữ hoa hay chữ thường Tìm kiếm sinh viên theo nhiều tiêu chí Thống kê sinh viên theo ngành học và các thông tin trong hồ sơ 9 In báo cáo,in thông tin SV Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Chức năng này thống kê số lượng sinh viên trong trường, chức năng thống kê theo các tiêu chí như theo ngành học, theo khoa, theo hệ… và theo thông tin hồ sơ như là thuộc đối tượng nào, thành phần , giới tính, nhóm trợ cấp… Cho phép kết nối với máy in in ra thông tin của sinh viên, thống kê danh sách sinh viên. Chức năng cho phép kết xuất báo cáo tổng hợp hoặc danh sách chi tiết các sinh viên lưu danh sách và kết xuất danh sách ra thành báo áo dạng excel Email:Nhom2.it@gmail.com 20
- Xem thêm -