Tài liệu Bài tập giải toán bằng máy tính casio

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 409 |
  • Lượt tải: 2
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

BAØI TAÄP Baøi 1: Tính gaàn ñuùng giaù trò cuûa a, b neáu ñöôøng thaúng y = ax + b laø tieáp tuyeán cuûa ñoà thò haøm soá y = x 3 + 3x2 – 2 taïi ñieåm coù hoaønh ñoä laø giao ñieåm cuûa ñoà thò haøm soá vôùi parabol (P): y = 3x 2 + 2. Baøi 2: Tính gaàn ñuùng caùc nghieäm (ñoä, phuùt, giaây) cuûa phöông trình sin 2x + 3(sinx – cosx ) = 2. Baøi 3: Tính gaàn ñuùng theå tích cuûa töù giaùc ABCD bieát caùc ñænh laàn löôït coù toïa ñoä nhö sau: A(1; 3), B (2 3;  5), C(4;  3 2) , D(-3; 4) Baøi 5: 1/ Tính gaàn ñuùng khoaûng caùch giöõa ñieåm cöïc ñaïi vaø ñieåm cöïc tieåu cuûa ñoà thò haøm soá y = x 3 – 6x + 2. 2/ Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu. Baøi 5: Tính gaàn ñuùng caùc nghieäm cuûa phöông trình 3x = x + 2cosx. Baøi 6: Tính gaàn ñuùng dieän tích toaøn phaàn cuûa töù dieän ABCD coù AB = AC = AD = CD = 8 dm, goùc CBD = 900 vaø goùc BCD = 50028’ 36”. Baøi 7: Tìm moät nghieäm döông vaø moät nghieäm aâm gaàn ñuùng nhoû nhaát cuûa phöông trình x 6 + 3x – 2 = 0. Baøi 8: Tìm haøm soá baäc 3 ñi qua caùc ñieåm A(-4; 3), B( 7; 5), C( -5; 6), D( -3; 8) vaø tính khoaûng caùch giöõa hai ñieåm cöïc trò cuûa noù. Baøi 9: Tìm moät nghieäm gaàn ñuùng cuûa phöông trình x 16 + x – 8 = 0. Baøi 10: Cho caùc taäp hôïp sau: 1 1 1 1 1 1  A   ; ; ; ; ;  ; B   2;12;36;80;150  2 6 12 20 30 42 a) Tìm coâng thöùc toång quaùt cuûa caùc taäp hôïp treân. Tinh soá haïng thöù 50. b) Vieát quy trình aán phím lieân tuïc ñeå tính toång vaø tích cuûa 50 soá haïng ñaàu tieân? 1 1 1 1 1 1  Baøi11: Tính B  1  2  2  1  2  2  ....  1  2 2 3 3 4 2007 20082 Baøi 12: Giaûi phöông trình: x  178408256  26614 x  1332007  x  178381643  26612 x  1332007 Baøi 13: Tìm 3 chöõ soá cuoái cuûa soá 2008 161108 Baøi 14: Tìm caùc heä soá cuûa ña thöùc P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx – 2007. Bieát P(1) = 9, P(2) = 21, P(3) = 33, P(4) = 45 Baøi 15: Tìm moät soá töï nhieân nhoû nhaát coù 7 chöõ soá maø khi chia cho 6 dö 2 vaø chia 2007 dö 572. Baøi 16: Tìm soá töï nhieân n bieát (1  1)(2  2)(3  3 3)....(n  n n)  1,1162.1010 Bai 17 : Tìm cặp số ( x , y ) nguyên dương với x nhỏ nhất thỏa phương trình : 3 156 x 2  807  (12 x ) 2  20 y 2  52 x  59 Baøi 18: Giaûi phöông trình x4 + 4x3 +3x2 +2x – 1 = 0 Baøi 19: Phaân tích soá 5096 ra thöøa soá nguyeân toá Baøi 20: Giaûi heä phöông trình : x2 = y3 x + y2 + 988 8 x 2 y =2004 Baøi 21: Giaûi pt: x + log2 (9 – 2x) = 2 Baøi 22: Cho haøm soá f(x) = 2x 5 - 5x4 +10x3 – 10x2 + 10x – 100 . Tìm hoaønh ñoä giao ñieåm cuûa ñoà thò haøm soá vôùi truïc hoaønh (choïn HSG tænh BRVT 2003) . Baøi 23 : Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa haøm soá y = 4x  x 3  x  x 3 treân ñoaïn [ 0 ; 2 ] BAØI TAÄP OÂN TAÄP CASIO LÔÙP 9 Caùc em laøm baøi vaø noäp laïi cho thaày vaøo ngaøy 30/10/2008 Câu 1: Tính giá trị của biểu thức 1) A = 1357912  2468242 3sin1525`4 cos1212`.sin 4220` cos 3615` 2) B = 2 cos1525`3cos 6513`.sin1512` cos 3133`.sin1820`  x  1 2 x  ) , với x = 143,08. 3) C = 1   : ( x 1 x x  x  x 1  x 1 Bài 3: Tìm số dư trong phép chia Bài 6: Tìm 4 chữ số tận cùng của số cho Caùc em laøm baøi vaø noäp laïi cho thaày vaøo ngaøy 30/10/2008
- Xem thêm -