Tài liệu Bài tập cơ bản và nâng cao vật lí lớp 8

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2512 |
  • Lượt tải: 2
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan 5 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ HOÏC (Hình 1.1) Chuyeån ñoäng cuûa ñoaøn taøu hoûa, söï rôi cuûa quaû taùo, söï caát caùnh cuûa maùy bay … laø caùc chuyeån ñoäng cô hoïc. Laøm theá naøo ñeå bieát moät vaät ñöùng yeân hay chuyeån ñoäng ? Ngoài treân oâtoâ ñang chaïy, nhìn qua cöûa kính luùc trôøi möa, em seõ thaáy hình aûnh veät möa rôi treân kính nhö theá naøo ? 6 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 1: Caùc chuyeån ñoäng naøo sau ñaây khoâng phaûi laø chuyeån ñoäng cô hoïc ? A- Söï rôi cuûa chieác laù. B- Söï di chuyeån cuûa ñaùm maây treân baàu trôøi . C- Söï thay ñoåi ñöôøng ñi cuûa tia saùng töø khoâng khí vaøo nöôùc. D- Söï ñong ñöa cuûa quaû laéc ñoàng hoà. Caâu 2: Haønh khaùch treân taøu A thaáy taøu B ñang chuyeån ñoäng veà phía tröôùc. Coøn haønh khaùch treân taøu B laïi thaáy taøu C cuõng ñang tieán chuyeån ñoäng veà phía tröôùc. Vaäy, haønh khaùch treân taøu A seõ thaáy taøu C: A- Ñöùng yeân. B- Chaïy luøi ra sau. C- Tieán veà phía tröôùc. D- Tieán veà phía tröôùc roài sau ñoù luøi ra sau. Caâu 3: Trôøi laëng gioù, nhìn qua cöûa xe (khi xe ñöùng yeân) ta thaáy caùc gioït möa rôi theo ñöôøng thaúng ñöùng. Neáu xe chuyeån ñoäng veà phía tröôùc thì ngöôøi ngoài treân xe seõ thaáy caùc gioït möa : A- Cuõng rôi theo ñöôøng thaúng ñöùng. B- Rôi theo ñöôøng cheùo veà phía tröôùc. C- Rôi theo ñöôøng cheùo veà phía sau. D- Rôi theo ñöôøng cong. Caâu 4: Minh vaø Tuaán cuøng ngoài treân taøu. Minh ngoài ôû toa ñaàu, Tuaán ngoài ôû toa cuoái. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng : a) So vôùi maët ñöôøng thì Minh vaø Tuaán cuøng ñöùng yeân. b) So vôùi caùc toa khaùc, Minh vaø Tuaán ñang chuyeån ñoäng. 7 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan c) So vôùi Tuaán thì Minh ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu. d) So vôùi Tuaán thì Minh ñang ñöùng yeân. Caâu 5: Haõy noái caùc ñoái töôïng ôû coät beân traùi vaø ôû coät beân phaûi cho phuø hôïp : 1- Chuyeån ñoäng cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi · 2- Chuyeån ñoäng cuûa thang maùy · · Chuyeån ñoäng thaúng 3- Chuyeån ñoäng cuûa ngaên keùo hoäc tuû · · Chuyeån ñoäng cong 4- Chuyeån ñoäng töï quay cuûa Traùi Ñaát ñoäng troøn · · Chuyeån Caâu 6: Ngoài treân chieác xe ñaïp ñang chaïy, em haõy cho bieát : a) Caùc boä phaän naøo cuûa xe chuyeån ñoäng theo quyõ ñaïo thaúng ? b) Caùc boä phaän naøo cuûa xe chuyeån ñoäng theo quyõ ñaïo troøn ? Caâu 7: Em haõy cho thí duï veà moät vaät : a) Ñöùng yeân so vôùi vaät naøy, nhöng laïi chuyeån ñoäng so vôùi vaät khaùc. b) Vöøa tham gia chuyeån ñoäng troøn, vöøa tham gia chuyeån ñoäng thaúng. c) Ñoái vôùi ngöôøi naøy, quyõ ñaïo laø ñöôøng thaúng, coøn ñoái vôùi ngöôøi khaùc, quyõ ñaïo laø ñöôøng cong. Caâu 8: Veõ vaø caét hình moät toa taøu beân trong coù moät haønh khaùch A ñang ngoài. Treân moät tôø giaáy lôùn hôn, veõ moät haønh khaùch B ñang ñöùng chôø taøu. Trong toa, veõ moät quaû boùng rôi theo phöông thaúng ñöùng. Haønh khaùch A trong toa thaáy quyõ ñaïo laø moät ñöôøng thaúng. Duøng moät caây kim, aán maïnh vaøo caùc ñieåm treân quyõ ñaïo ñeå taïo caùc veát treân tôø giaáy lôùn. Duøng buùt noái caùc veát naøy laïi, ñoù chính laø quyõ ñaïo cuûa quaû boùng maø haønh khaùch B quan saùt ñöôïc. Em haõy veõ quyõ ñaïo naøy trong caùc tröôøng hôïp sau : a) Toa taøu ñöùng yeân. b) Toa taøu chuyeån ñoäng (baèng caùch cho moâ hình toa taøu tröôït nheï treân tôø giaáy lôùn theo höôùng töø traùi sang phaûi ). 8 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan (Hình 8.2) Caâu 9: Taøu A xuaát phaùt töø caûng A vaø ñi ra khôi. Coøn taøu B ñang tieán gaàn caûng B. Moät ñeøn hieäu ñöôïc ñaët ôû vò trí nhö treân hình veõ. Sau caùc thôøi gian nhö nhau, caùc taøu seõ ôû caùc vò trí 1,2,3… a) ÔÛ vò trí naøo thì taøu B khoâng nhìn thaáy ñeøn hieäu do bò taøu A che khuaát ? b) ÔÛ vò trí naøo thì taøu B khoâng nhìn thaáy caûng B do bò taøu A che khuaát ? c) Baét ñaàu töø vò trí naøo, haønh khaùch treân taøu A seõ thaáy taøu B naèm phía traùi cuûa taøu mình ? 9 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan - Söï thay ñoåi vò trí cuûa vaät naøy so vôùi vaät khaùc goïi laø chuyeån ñoäng cô hoïc. - Vaät chuyeån ñoäng hay ñöùng yeân phuï thuoäc vaøo vaät ñöôïc choïn laøm moác. Veä tinh ñòa tónh laø gì ? Coù moät loaïi veä tinh maø thôøi gian quay ñöôïc ñuùng moät voøng quanh Traùi Ñaát laø 24 giôø. Giaû söû luùc ñaàu, ngöôøi ôû moät vò trí treân maët ñaát thaáy veä tinh ôû treân ñænh ñaàu. Do Traùi Ñaát töï quay, 6 giôø sau, ngöôøi ñi ñöôïc 10.000km, thì veä tinh di chuyeån ñöôïc 67.000km vaø ngöôøi vaãn thaáy veä tinh treân ñænh ñaàu. Noùi caùch khaùc, ngöôøi treân maët ñaát thaáy veä tinh döôøng nhö coá ñònh treân baàu trôøi, neân coù teân laø veä tinh ñòa tónh (ñöùng yeân so vôùi maët ñaát). Veä tinh ñòa tónh caùch maët ñaát khoaûng 36.000 km vaø coù nhieàu öùng duïng trong vieãn thoâng, quaân söï… 10 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan 1-Ban ñeâm nhìn leân baàu trôøi, neáu khoâng coù maây thì thaáy Maët traêng ñöùng yeân. Neáu coù maây vaø gioù, ta thaáy Maët traêng chuyeån ñoäng. Gioù thoåi caøng maïnh, Maët traêng chuyeån ñoäng caøng nhanh. Taïi sao ? 2- Quaán moät maûnh giaáy maøu vaøo van xe ñaïp, khi xe ñaïp chuyeån ñoäng, em seõ thaáy quyõ ñaïo cuûa maûnh giaáy maøu ñoù nhö sau : Baây giôø, em haõy quaán maûnh giaáy maøu vaøo nhöõng vò trí khaùc nhau treân nan hoa xe ñaïp vaø quan saùt quyõ ñaïo cuûa maûnh giaáy. Hai baïn Thaûo vaø Phöông cuøng ngoài treân moät xe buyùt ñang chuyeån ñoäng. Baïn Thaûo chæ haøng caây beân ñöôøng vaø noùi : " Nhìn kìa, haøng caây ñang ñöùng yeân". Baïn Phöông cho raèng : " OÀ, theo mình thì haøng caây ñang luøi xa chuùng ta ñoù chöù !". Theo em, baïn naøo coù lí ? 11 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Caâu 1: C ; Caâu 2: C; Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 3: C; Caâu 4: D Caâu 5: 1- Chuyeån ñoäng cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi · 2- Chuyeån ñoäng cuûa thang maùy · · Chuyeån ñoäng thaúng 3- Chuyeån ñoäng cuûa ngaên keùo hoäc tuû · · Chuyeån ñoäng cong 4- Chuyeån ñoäng töï quay cuûa Traùi Ñaát ñoäng troøn · · Chuyeån (Quyõ ñaïo cuûa Traùi Ñaát chung quanh Maët Trôøi laø moät ñöôøng e-líp ) Caâu 6: a) Phaàn daây xích, khi chöa aên vaøo caùc ñóa, chuyeån ñoäng theo ñöôøng thaúng. b) Baùnh xe, baøn ñaïp, ñaàu muùt cuûa tay laùi … chuyeån ñoäng theo ñöôøng troøn. Caâu 7: a) Khi xe chuyeån ñoäng yeân xe ñöùng yeân so vôùi thuøng xe, nhöng laïi chuyeån ñoäng so vôùi maët ñöôøng. b) Khi baùnh xe quay, moät ñieåm treân baùnh vöøa chuyeån ñoäng troøn, vöøa chuyeån ñoäng thaúng treân ñöôøng. c) Ñoái vôùi haønh khaùch treân toa taøu thì quyõ ñaïo cuûa vaät rôi theo phöông thaúng ñöùng, coøn ñoái vôùi ngöôøi ôû döôùi saân ga thì quyõ ñaïo cuûa vaät laø ñöôøng cong. Caâu 8: a) Quyõ ñaïo laø ñöôøng thaúng. b) Quyõ ñaïo laø ñöôøng cong. Caâu 9: a) Caû hai taøu ôû vò trí 4. b) Caû hai taøu ôû vò trí 5. c) Baét ñaàu töø vò trí 6. 12 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan VAÄN TOÁC - CHUYEÅN ÑOÄNG ÑEÀU (Hình 2.1) · Loaøi baùo khi saên ñuoåi con moài coù theå phoùng nhanh ñeán vaän toác 100km/h. · Nhìn vaøo toác keá gaén treân oâtoâ hoaëc moâtoâ, ta coù theå bieát ngay ñöôïc vaän toác cuûa xe. Laøm theá naøo ñeå nhaän bieát moät vaät chuyeån ñoäng nhanh hay chaäm ? 13 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 1: Neáu bieát ñoä lôùn vaän toác cuûa moät vaät, ta coù theå : A- Bieát ñöôïc quyõ ñaïo cuûa vaät laø ñöôøng troøn hay ñöôøng thaúng. B- Bieát ñöôïc vaät chuyeån ñoäng nhanh hay chaäm. C- Bieát ñöôïc taïi sao vaät chuyeån ñoäng. D- Bieát ñöôïc höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät. Caâu 2: Chuyeån ñoäng ñeàu laø chuyeån ñoäng coù : A- Ñoä lôùn vaän toác khoâng ñoåi trong suoát thôøi gian vaät chuyeån ñoäng. B- Ñoä lôùn vaän toác khoâng ñoåi trong suoát quaõng ñöôøng ñi. C- Ñoä lôùn vaän toác luoân giöõ khoâng ñoåi, coøn höôùng cuûa vaän toác coù theå thay ñoåi. D- Caùc caâu A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 3: Chuyeån ñoäng naøo sau ñaây laø chuyeån ñoäng ñeàu : (A) (B) (C) (D) (Hình 2.2) A- Vaän ñoäng vieân khôûi haønh, chaïy 100m vaø döøng laïi. B- Chieác thuyeàn buoàm ñang caäp beán. C- Moät ngöôøi vöøa nhaûy duø ra khoûi maùy bay. D- Maùy bay bay ôû ñoä cao 10.000m vôùi vaän toác oån ñònh 960 km/h. 14 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 4: Moät chieác maùy bay maát 5giôø 15 phuùt ñeå ñi ñoaïn ñöôøng 630km. Vaän toác trung bình cuûa maùy bay laø : A- 2km/ phuùt B- 120km/h C- 33,33 m/s D- Taát caû caùc giaù trò treân ñeàu ñuùng. Caâu 5: Haõy choïn giaù trò vaän toác cho phuø hôïp : Ñoái töôïng 1- Ngöôøi ñi boä 2- Xe ñaïp luùc ñoå doác 3- Vaän toác toái ña cuûa xe moâ toâ taïi nôi ñoâng daân cö 4- Vaän toác aâm thanh trong khoâng khí 5- Vaän toác cuûa aùnh saùng trong chaân khoâng Vaän toác a-340 m/s b- 300.000 km/s c- 5 km/h d- 40 km/h e- 42,5 km/h Caâu 6: Em haõy choïn ñôn vò vaän toác phuø hôïp cho caùc chuyeån ñoäng sau : a-Vaän toác boø cuûa oác seân. 1- km/s b-Vaän toác cuûa teân löûa. c- Vaän toác cuûa gioù 2- m/h 3- m/s Caâu 7: Trong ngaønh haøng khoâng moät maùy bay haønh khaùch thöôøng ñöôïc thieát keá ñeå hoaït ñoäng treân ñoaïn ñöôøng daøi khoaûng 20 trieäu km. Em haõy tính thôøi gian hoaït ñoäng cuûa maùy bay töông öùng vôùi ñoïan ñöôøng noùi treân bieát vaän toác trung bình cuûa maùy bay laø 960km/h. Caâu 8: Trong caùc baûng döï baùo thôøi tieát, ngöôøi ta thöôøng noùi ñeán caáp cuûa gioù baõo. Em haõy chuyeån ñoåi vaän toác cuûa gioù thaønh km/h. Gioù Caáp 1 Caáp 2 Loaïi gioù vaø caùc hieän töôïng beân ngoaøi Vaän toác töông öùng tính ra m/s Gioù raát nheï, khoùi hôi bò lay ñoäng Gioù nheï, caønh caây rung nheï Töø 0,5 ñeán 1,5 m/s Töø 2 ñeán 3 m/s Vaän toác tính ra km/h 15 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Caáp 4 Caáp 6 Caáp 8 Caáp 10 Caáp 12 Gioù vöøa, buïi vaø giaáy bò thoåi tung Gioù maïnh, maët nöôùc noåi soùng. Gioù lôùn, caønh caây bò gaõy, khoâng ñi ngöôïc gioù ñöôïc. Caây to vaø nhaø cöûa bò ñoå. Söùc phaù hoaïi raát lôùn. Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Töø 5,5 ñeán 8 m/s Töø 11 ñeán13,5 m/s Töø 17 ñeán 20 m/s Töø 24 ñeán 27 m/s Töø 32m/s trôû leân Caâu 9: Choïn caùc töø nhanh daàn, chaäm daàn, ñeàu ñieàn vaøo choã troáng cho phuø hôïp. Neáu trong nhöõng khoaûng thôøi gian nhö nhau : a) Vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng nhö nhau thì chuyeån ñoäng cuûa vaät laø chuyeåân ñoäng …………. b) Vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng caøng luùc caøng daøi thì chuyeån ñoäng cuûa vaät laø chuyeåân ñoäng …………. c) Vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng caøng luùc caøng nhoû thì chuyeån ñoäng cuûa vaät laø chuyeåân ñoäng …………. Caâu 10: Thôøi gian giöõa caùc ñieåm AB, BC, CD, DE laø nhö nhau. Haõy cho bieát : a) Chuyeån ñoäng naøo laø chuyeån ñoäng ñeàu ? b) Chuyeån ñoäng naøo moâ taû vaän ñoäng vieân ñua xe ñaïp ñang chaïy nöôùc ruùt ñeå veà ñích ? sau khi veà ñích ? (Hình 2.3) 16 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 11: Ñoà thò naøo moâ taû chuyeån ñoäng ñeàu ? (Hình 2.4) Caâu 12: Cöù trong moät phuùt, taøu hoûa chuyeån ñoäng ñeàu vaø ñi ñöôïc 180 m. a- Tính vaän toác ra m/s vaø km/h. b- Thôøi gian ñeå taøu ñi ñöôïc 2,7 km. c- Ñoaïn ñöôøng maø taøu ñi ñöôïc trong 10 s. Caâu 13: Ñoà thò naøo sau ñaây moâ taû : a- Chuyeån ñoäng ñeàu ? b- Chuyeån ñoäng coù vaän toác taêng daàn. c- Chuyeån ñoäng coù vaän toác giaûm daàn. (Hình 2.5) Caâu 14: Xe A coù vaän toác 36 km/h vaø xe B 8m/s chuyeån ñoäng ñeán ñieåm O. Hoûi hai xe coù gaëp nhau taïi O khoâng neáu khoaûng caùch OA vaø OA baèng nhau ? (Hình 2.6) 17 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan - Ñoä lôùn cuûa vaän toác cho bieát möùc ñoä nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng, ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoä daøi quaõng ñöôøng ñi trong moät ñôn vò thôøi gian. s - Coâng thöùc tính vaän toác : v = t - Ñôn vò vaän toác thöôøng duøng : m/s vaø km/h. - Chuyeån ñoäng ñeàu laø chuyeån ñoäng maø vaän toác coù ñoä lôùn khoâng ñoåi theo thoøi gian. - 1m/s = 3,6 km/h - Loaïi thuù chaïy nhanh nhaát laø loaïi baùo, coù theå ñaït vaän toác 100 km/h. - Loaïi chim chaïy nhanh nhaát laø ñaø ñieåu, coù theå ñaït vaän toác 80 km/h. - Chim bay nhanh nhaát laø chim ñaïi baøng, coù theå ñaït vaän toác 210 km/h. - Loaïi caù Istiophorus platypterus bôi nhanh nhaát coù theå ñaït vaän toác 110 km/h. 18 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Taïo ra moät chuyeån ñoäng ñeàu Laáy moät oáng daãn nöôùc baèng nhöïa trong daøi khoaûng 1,5m bòt kín moät ñaàu. Duøng buùt loâng vaïch caùc ñoä chia treân oáng, caùch ñeàu nhau 0,5cm. Ñoå nöôùc vaøo oáng vaø giöõ cho oáng theo phöông thaúng ñöùng. Thaû caùc vieân bi, hoøn soûi nhoû vaøo oáng, em seõ thaáy vaän toác cuûa chuùng haàu nhö khoâng thay ñoåi trong suoát thôøi gian rôi. Ñoù laø moät chuyeån ñoäng ñeàu. Do caùc vaät rôi khoâng nhanh laém neân em coù theå ghi laïi thôøi gian vaø vò trí töông öùng cuûa caùc vaät ñeå khaûo saùt chuyeån ñoäng ñeàu cuûa chuùng. Baïn Thaûo : "Trong thöïc teá chæ coù hai chuyeån ñoäng ñeàu laø chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vaø chuyeån ñoäng troøn ñeàu ". Baïn Phöông : " Vaät chuyeån ñoäng theo quyõ ñaïo baát kì cuõng coù theå coù chuyeån ñoäng ñeàu ". Döïa vaøo ñònh nghóa cuûa chuyeån ñoäng ñeàu, em haõy cho bieát baïn naøo coù lí ? 19 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Caâu 1: B Caâu 2: D Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 3: B Caâu 4: D Caâu 5: Ñoái töôïng 1- Ngöôøi ñi boä 2- Xe ñaïp luùc ñoå doác 3- Vaän toác toái ña cuûa xe moâ toâ taïi nôi ñoâng daân cö 4- Vaän toác aâm thanh trong khoâng khí 5- Vaän toác cuûa aùnh saùng trong chaân khoâng Caâu 6: a-Vaän toác boø cuûa oác seân. 2- m/h b-Vaän toác cuûa teân löûa. c- Vaän toác cuûa gioù 1- km/s 3- m/s Vaän toác c- 5 km/h e- 42,5 km/h d- 40 km/h a-340 m/s b- 300.000 km/s Caâu 7: Khoaûng 20.800 giôø bay. Caâu 8: Keát quaû tính ra km/h. Caáp 1: 1,8 - 5,4 (km/h) Caáp 2: 7,2 - 10,8 (km/h) Caáp 4: 19,8- 28,8 (km/h) Caáp 6: 39,6 - 48,6 (km/h) Caáp 8: 61,2 – 72 (km/h) Caáp 10: 86,4 - 97,2 (km/h) Caáp 12: 115 (km/h)trôû leân. Caâu 9: a) ñeàu b) nhanh daàn Caâu 10: a) Chuyeån ñoäng (1) b) Chuyeån ñoäng (2) vaø (3) c) chaäm daàn Caâu 11: Caû hai ñoà thò ñeàu moâ taû chuyeån ñoäng ñeàu. Caâu 12 : a) 3m/s ; 10,8 km/h b) 15 phuùt c) 30m Caâu 13: a) ñoà thò 2 b) ñoà thò 1 c) ñoà thò 3 Caâu 14: Vaän toác cuûa xe A lôùn hôn cuûa B, vaø OA = OB vì vaäy xe A ñeán O tröôùc. Hai xe khoâng theå gaëp nhau taïi O. 20 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan CHUYEÅN ÑOÄNG KHOÂNG ÑEÀU (Hình 3.1) Chuyeån ñoäng cuûa vaän ñoäng vieân khi veà gaàn ñích, chuyeån ñoäng cuûa moâtoâ khi qua khuùc quanh . . . laø nhöõng chuyeån ñoäng khoâng ñeàu. Theá naøo laø moät chuyeån ñoäng khoâng ñeàu ? Xaùc ñònh vaän toác cuûa moät chuyeån ñoäng khoâng ñeàu baèng caùch naøo ? 21 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 1: Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu laø chuyeån ñoäng coù: A- Quyõ ñaïo laø moät ñöôøng troøn, ñoä lôùn vaän toác khoâng ñoåi theo thôøi gian. B- Quyõ ñaïo laø moät ñöôøng thaúng, ñoä lôùn vaän toác khoâng ñoåi theo thôøi gian. C- Ñoä lôùn cuûa vaän toác thay ñoåi theo thôøi gian. D- Höôùng cuûa chuyeån ñoäng luoân luoân thay ñoåi theo thôøi gian. Caâu 2: Chuyeån ñoäng naøo sau ñaây laø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu : A- Caùnh quaït quay oån ñònh. B- Chieác beø troâi theo doøng nöôùc vôùi vaän toác 5km/h. C- Taøu ngaàm ñang laën saâu xuoáng nöôùc. D- Chuyeån ñoäng cuûa veä tinh ñòa tónh quanh Traùi Ñaát . Caâu 3: Treân caùc xe thöôøng coù ñoàng hoà ño vaän toác (hình 3.2). Khi xe chaïy, kim ñoàng hoà chæ : A- Vaän toác lôùn nhaát cuûa xe treân ñoaïn ñöôøng ñi. B- Vaän toác lôùn nhaát maø xe coù theå ñaït ñeán. C- Vaän toác trung bình cuûa xe. D- Vaän toác cuûa xe vaøo luùc xem ñoàng hoà . Caâu 4: Vaän toác vaø thôøi gian chuyeån ñoäng treân caùc ñoaïn ñöôøng AB, BC, CD laàn löôït laø v1, v2, v3 vaø t1, t2, t3. Vaän toác trung bình treân ñoaïn ñöôøng AD laø: v +v 2 +v 3 A- v = 1 3 AB +BC +CD B- v = t 1 +t 2 +t 3 C- v = 22 AB BC CD + + t1 t2 t3 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan D- Caùc coâng thöùc treân ñeàu ñuùng. Caâu 5: Neáu treân moät ñoaïn ñöôøng, vaät coù luùc chuyeån ñoäng nhanh daàn, chaäm daàn, chuyeån ñoäng ñeàu thì chuyeån ñoäng ñöôïc xem laø chuyeån ñoäng : A- Ñeàu. B- Khoâng ñeàu. C- Chaäm daàn. D- Nhanh daàn. Caâu 6: Tuyeán ñöôøng saét töø Haø Noäi ñeán TP Hoà Chí Minh daøi 1730 km. Taøu hoaû ñi treân tuyeán ñöôøng naøy maát 32 giôø. a) Tính vaän toác trung bình cuûa taøu hoûa treân tuyeán ñöôøng naøy. c) Chuyeån ñoäng cuûa taøu treân ñoaïn ñöôøng naøy coù phaûi laø chuyeån ñoäng ñeàu khoâng ? Taïi sao ? Caâu 7: Ñeå ño vaän toác xe chaïy treân quoác loä, caûnh saùt giao thoâng thöôøng duøng moät duïng cuï ño vaän toác (goïi laø suùng baén toác ñoä) . Duïng cuï naøy phaùt ra caùc soùng voâ tuyeán ñeán xe caàn ño vaø cho giaù trò vaän toác cuûa xe treân maët ñoàng hoà cuûa duïng cuï. Giaù trò vaän toác ño ñöôïc coù phaûi laø vaän toác trung bình khoâng ? Caâu 8: Trong (hình 3.3), bieát khoaûng thôøi gian giöõa hai vò trí lieân tieáp A vaø B, B vaø C… laø 2s. (Hình 3.3) a) Tính vaän toác trung bình cuûa xe treân töøng giai ñoaïn. b) Sau moãi giai ñoaïn, vaän toác taêng theâm moät löôïng laø bao nhieâu ? Coù giai ñoaïn naøo chuyeån ñoäng laø ñeàu khoâng ? c) Tính vaän toác trung bình cuûa xe treân caû ñoaïn ñöôøng töø A ñeán ñích. Caâu 9: Trong hình 3.4 khi xe ñaïp ôû caùc vò trí A, B, C, D, E thì ñoàng hoà chæ caùc giaù trò töông öùng 1s, 2s, 3s, 5s, 8s. Ñaây coù phaûi laø chuyeån ñoäng ñeàu khoâng ? (Hình 3.4) 23 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 8 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 10: Moät xe moâ toâ chuyeån ñoäng coù vaän toác moâ taû trong ñoà thò sau : (Hình 3.5) a) Haõy cho bieát tính chaát cuûa chuyeån ñoäng trong töøng giai ñoaïn. b) Tính ñoaïn ñöôøng maø vaät ñi ñöôïc trong giai ñoaïn vaät coù vaän toác lôùn nhaát. - Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu laø chuyeån ñoäng maø ñoä lôùn cuûa vaän toác thay ñoåi theo thôøi gian. - Vaän toác trung bình cuûa moät chuyeån ñoäng khoâng ñeàu treân moät quaõng ñöôøng ñöôïc tính baèng ñoä daøi quaõng ñöôøng ñoù s chia cho thôøi gian ñeå ñi heát quaõng ñöôøng : v = t 24
- Xem thêm -