Tài liệu Bài tập cá nhân cuối kì môn luật hình sự việt nam tội hiếp dâm

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam A. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiếp dâm là một trong những loại tội phạm đã và đang ngày càng trở nên phổ biến không những tại Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Đây là loại tội phạm vừa xâm phạm đến quyền được tôn trọng về danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ vừa làm băng hoại đến truyền thống đạo đức của dân tộc. Đặc biệt là trong Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam bối cảnh hiện nay, khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại, các luồng tư tưởng, văn hóa mới du nhập ngày càng nhiều, hiếp dâm đã trở thành một tệ nạn xã hội có tính phổ biến và hậu quả do nó để lại là vô cùng lớn, không chỉ cho lợi ích của cá nhân mà còn cho sự an tòan của xã hội. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về loại tội phạm này thông qua tình huống của đề bài đã cho. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1) Căn cứ vào khỏan 3 Điều 8 BLHS, hãy phân loại tội phạm đối với tội hiếp dâm. Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam Dựa trên sự khác nhau về nguyên nhân và điều kiện phát sinh, về tính chất của các quan hệ xã hội bị xâm hại, cũng như sự khác nhau ngay ở tính chất và mức độ nguy hiểm của hậu quả do hành vi phạm tội gây ra hoặc đe dọa gây ra cũng như ở nhiều tình tiết khách quan và chủ quan khác; Luật Hình sự đã đặt ra vấn đề phân hóa Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam và cá thể hóa hình phạt. Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS Việt Nam 1, tội phạm được chia làm bốn loại phù hợp với bốn mức độ nguy hiểm cho xã hội, tương ứng với bốn mức cao nhất của khung hình phạt: đến 3 năm tù (đối với tội ít nghiêm trọng), đến 7 năm tù (đối với tội nghiêm trọng), đến 15 năm tù (đối với tội rất nghiêm trọng) và trên 15 năm tù, chung thân hoặc tử hình (đối với tội đặc biệt nghiêm trọng). Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam Như vậy để biết một tội phạm là thuộc loại tội gì ta phải căn cứ vào mức cao nhất của khung hình phạt được quy định trong BLHS đối với tội đó. Tội hiếp dâm được quy định tại Điều 111 BLHS như sau: “Điều 111. Tội hiếp dâm 1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Có tổ chức; b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; c) Nhiều người hiếp một người; Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam d) Phạm tội nhiều lần; đ) Đối với nhiều người; e) Có tính chất loạn luân; g) Làm nạn nhân có thai; h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; i) Tái phạm nguy hiểm. Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 4. Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.” Có thể thấy, Điều 111 quy định về tội hiếp dâm quy định 3 khung hình phạt chính là: Khung cơ bản bao gồm 2 mức: Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam Tội hiếp dâm được quy định tại khỏan 1 Điều 111 BLHS có mức cao nhất của khung hình phạt là 7 năm, nghĩa là bằng với mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội nghiêm trọng (theo khỏan 3 Điều 8 BLHS). Từ đó có thể khẳng định: tội hiếp dâm được quy định tại khỏan 1 Điều 111 được áp dụng cho trường hợp phạm tội không có tình tiết định khung tăng nặng và nạn nhân là người chưa thành niên (đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi) là thuộc loại tội phạm nghiêm trọng. Tội hiếp dâm được quy định tại khoản 4 Điều 111 BLHS có mức cao nhất của khung hình phạt là 10 năm, nghĩa là nằm trong khung hình phạt đối với tội rất Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam nghiêm trọng (theo khoản 3 Điều 8 BLHS). Từ đó có thể khẳng định: tội hiếp dâm được quy định tại khoản 4 Điều 111 BLHS được áp dụng cho trường hợp không có tình tiết định khung tăng nặng và nạn nhân là người chưa thành niên (đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi) thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng. Khung tăng nặng thứ nhất bao gồm 1 mức: Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam Tội hiếp dâm được quy định tại khỏan 2 Điều 111 BLHS có mức cao nhất của khung hình phạt là 15 năm, nghĩa là bằng với mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội rất nghiêm trọng (theo khỏan 3 Điều 8 BLHS). Từ đó có thể khẳng định: tội hiếp dâm được quy định tại khỏan 2 Điều 111 với các tình tiết thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội tăng lên đáng kể như: có tổ chức, đối với nhiều người, có tính chất loạn luân…thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng. Khung tăng nặng thứ hai bao gồm 1 mức: Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam Tội hiếp dâm được quy định tại khỏan 3 Điều 111 BLHS có mức cao nhất của khung hình phạt là tù hai mươi năm đến tù chung thân, nghĩa là tương đương với mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó có thể khẳng định: tội hiếp dâm được quy định tại khỏan 3 Điều 111 BLHS với các tình tiết thể hiện tính đặc biệt nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội như gây tổn hại sức khỏe của nạn nhân mà tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, làm nạn nhân chết hoặc tự sát…thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam 2) Xác định khách thể và đối tượng tác động của tội phạm trong vụ án.  Xác định khách thể của tội phạm trong vụ án Cũng như các loại tội phạm khác, tội hiếp dâm cũng nhằm tới việc xâm phạm đến một khách thể nhất định. Khách thể bảo vệ của Luật Hình sự là những quan hệ xã hội được Nhà nước xác định cần được bảo vệ bằng những quy phạm pháp luật hình sự. Những quan hệ xã hội đó sẽ là khách thể của tội phạm trong trường hợp chúng bị gây thiệt hại hoặc bị đe dọa gây thiệt hại ở mức độ nhất định. Như vậy có thể định nghĩa: Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam “ Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại” Theo Luật Hình sự Việt Nam, những quan hệ xã hội được coi là khách thể bảo vệ của luật hình sự là những quan hệ xã hội đã được xác định trong Điều 8 BLHS. Đó là các quan hệ xã hội: “…độc lập, chủ quyền, thống nhất, tòan vẹn lãnh thổ Tổ quốc,..chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an tòan xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức…tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam lợi ích hợp pháp của công dân,..những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa…” Dựa vào lí luận trên có thể thấy: trong trường hợp do đề bài đưa ra, hành vi hiếp dâm của của A, N, V, Q đã gây thiệt hại cho nhân phẩm và danh dự của nạn Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam nhân là B dưới dạng những thiệt hại về mặt tinh thần. Như vậy khách thể của tội phạm trong trường hợp này chính là quyền được tôn trọng về danh dự và nhân phẩm của nạn nhân. Đây là khách thể trực tiếp của tội phạm.  Xác định đối tượng của tội phạm trong vụ án Đối tượng tác động của tội phạm là bộ phận của khách thể của tội phạm, bị hành vi phạm tội tác động đến để gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Có một số loại đối tượng tác động của tội phạm như sau: con người, các đối tượng vật chất với ý nghĩa là khách thể của quan Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam hệ xã hội và hoạt động bình thường của chủ thể. Sự gây thiệt hại cho khách thể dù là ở hình thức cụ thể nào cũng luôn luôn diễn ra trên cơ sở hành vi phạm tội làm biến đổi tình trạng bình thường của các đối tượng tác động, và sự biến đổi tình trạng này chính là phương thức gây thiệt hại cho quan hệ xã hội đó. Dựa trên cơ sở này chúng ta có thể nhận thấy: trong trường hợp đề bài đã nêu, A, N, V, Q đã có hành vi hiếp dâm nạn nhân là B, thực hiện hành vi giao cấu với B và gây ra những thiệt hại về mặt tinh thần cho B. Nói cách khác, hành vi này đã làm Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam biến đổi tình trạng tinh thần vốn dĩ bình thường của B. Như vậy, nạn nhân B chính là đối tượng tác động của tội phạm trong vụ án này. 3) Tội hiếp dâm là tội có cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức? Giải thích rõ tại sao? Trước hết cần khẳng định, tội hiếp dâm và tội có cấu thành tội phạm hình thức. Giải thích như sau: Khi xác định cấu thành tội phạm của một tội phạm nào đó theo đặc điểm cấu trúc của các dấu hiệu thuộc mặt khách quan, cụ thể là cấu thành tội phạm vật chất, Bài tập cá nhân cuối kì môn Luật Hình sự Việt Nam cấu thành tội phạm hình thức hay cấu thành tội phạm cắt xén; chúng ta cần căn cứ vào sự bắt buộc có mặt hay không của dấu hiệu hậu quả trong quy định. Theo quy định tại BLHS: “Cấu thành tội phạm hình thức là cấu thành tội phạm có một dấu hiệu của mặt khách quan là hành vi nguy hiểm cho xã hội”. Trong cấu thành tội phạm hình thức không có dấu hiệu hậu quả cũng như quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Nghĩa là việc xác định lỗi đối với người phạm tội cấu thành tội phạm hình thức không cần phải căn cứ vào hậu quả đã xảy ra trên thực tế hay chưa, hoặc mức độ hậu quả cụ thể là như thế nào.
- Xem thêm -