Tài liệu Bài luận mẫu tiếng anh: living in a multiracial community

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 200 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài luận mẫu Tiếng Anh: Living in a multiracial community Kỹ năng viết là một trong những kỹ năng quan trọng trong việc học tiếng Anh. Ngoài việc chia sẻ các giáo trình, mẫu câu, cấu trúc giúp các bạn luyện kỹ năng viết, trau dồi kỹ năng viết qua các bài luận tiếng Anh cũng là một phương pháp hay và hữu ích. Bài viết tiếp theo trong series các bài luận mẫu tiếng Anh VnDoc muốn chia sẻ cho các bạn có chủ đề: Living in a multiracial community. Hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị và luyện kỹ năng viết tiếng Anh của bạn qua lối viết, mẫu câu, cấu trúc và từ vựng trong bài viết dưới đây nhé. Bài mẫu Bài dịch Living in a community where there are Sống trong một cộng đồng mà các cư dân people of various races could be a thuộc nhiều chủng tộc khác nhau có thể là rewarding and an exciting experience. Such một trải nghiệm thú vị và bổ ích. Một cộng a community is like a small world with đồng như thế cũng giống như một thế giới many types and races of people in it. thu nhỏ gồm nhiều sắc tộc và kiểu tính cách. Everyone, young or old, enjoys listening to Tất cả mọi người, dù già hay trẻ, đều thích stories about people in other lands. We read nghe chuyện kể về những người dân xứ books and newspapers to learn about the khác. Chúng ta đọc sách, báo để biết về habits, customs and beliefs of people who những thói quen phong tục và tín ngưỡng do not belong to our race, but when we live của các dân tộc khác, nhưng khi chúng ta in a community composed of many races, sống trong một cộng đồng đa sắc tộc, we have the opportunity to meet and talk chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện with people or various races. We can learn với người dân.thuộc nhiều chủng tộc khác about their customs and beliefs directly nhau. Chúng ta có thể trực tiếp học hói về from them. In this way, wẹ have a better những phong tục và tín ngưỡng của họ. understanding of their ways of life. For Bằng cách này, chúng ta có thể hiểu nhiều example, in Singapore and Malaysia, which hơn về lối sống của họ. Chẳng hạn như tại are known as multi-racial countries, Singapore và Malaysia, những nước được Malays, Chinese, Indians and others have xem là đa sắc tộc, người Mã Lai, Trung VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí lived together for several decades. They Quốc, Ấn Độ và các sắc dân khác đã chung have learnt a lot about the cultures of one sống với nhau qua vài thập kỷ. Họ đã học another, more than what they could have hỏi rất nhiều về văn hóa của nhau mà việc learnt by reading books or newspapers. By đọc sách báo không thể sánh bằng. Qua living together, they have also absorbed việc chung sống với nhau, họ cũng đã tiếp many of the habits of one another to their thu nhiều tập quán của nhau đế mang lại lợi common benefit. ích chung cho cộng đồng. Further, living in a multi-racial community Thêm vào đó, cuộc sống trong một cộng teaches us how to respect the views and đồng đa sắc tộc dạy cho ta biết tôn trọng beliefs of people of other races. We learn to quan điểm và tín ngưỡng của dân tộc khác. be tolerant and to understand and Chúng ta biết khoan dung, hiểu biết và appreciate the peculiarities of those who đánh giá cao nét đặc thù của những người are not of our race. In this way, we learn to không thuộc chủng tộc mình. Bằng cách live in peace and harmony with foreigners này, chúng ta học chung sống trong hòa whose ways of life are different from ours bình và hòa thuận với những người ngoại in several respects. We become less quốc mà lối sống của họ khác chúng ta trên suspicious of strangers and foreigners. vài phương diện. Chúng ta trở nên ít nghi ngại những người lạ và người nước ngoài. The relationship that develops among the Mối quan hệ nảy sinh giữa các dân tộc từ people from common understanding in a sự hiểu biết chung trong một cộng đồng đa multi-racial community makes life in such sắc tộc làm cho cuộc sống trong cộng đồng a community celebration of very any exciting. race Any như thế trở nên hết sức thú vị. Bất kỳ lễ ký becomes a niệm của một dân tộc nào cũng trở thành lễ celebration of all the other races. Thus, ký niệm của tất cả các dân tộc khác. Nhờ there is a lot of fun and excitement during vậy có rất nhiều niềm vui thích và thú vị every celebration. In this way, better trong mỗi một dịp lễ hội. Bằng cách này, sự understanding is promoted among the hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế peoples of the world. Through each of the giới được đẩy mạnh. Thông qua mỗi một races of the people in a multi-racial dân tộc trong cộng đồng đa chủng tộc, community, we come to know about their chúng ta dần dần hiểu biết về quốc gia mà respective countries. For example, through họ là đại diện. Chẳng hạn, thông qua người VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí the Chinese and the Indians in Malaysia or Trung Quốc và Ấn Độ ở Malaysia hay Singapore we have come to know much Singapo. chúng ta biết nhiều về Trung Hoa about China and India. As a result, we have và Ấn Độ. Vì vậy chúng ta hiểu nhiều hơn a better understanding of the peoples of về tổng thể dân tộc và đất nước Trung Hoa China and India as a whole. và Ấn Độ. It could therefore be said that life in a Vì thế có thể nói rằng cuộc sống ở một multi-racial community teaches us many cộng đồng đa chủng tộc dạy cho ta nhiều useful lessons in human relations. bài học hữu ích về mối quan hệ của con người. VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!
- Xem thêm -