Tài liệu Bài kiểm tra số 1 môn tiếng anh lớp 6

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Họ và tên: ................................................... Lớp BÀI KIỂM TRA SỐ 1 : ................................................... MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 Thời gian: 45 phút Marks Teacher’s comment I. Khoanh tròn một từ có cách phát âm phần gạch chân khác các từ còn lại: (1điểm) 1. A. hi B. five C. miss D. nice 2. A. he B. she C. evening D. seven 3. A. children B. ten C.pen D. twenty 4. A. night B. evening C. greeting D. morning II. Khoanh tròn một từ khác loại với các từ còn lại: (1điểm) 1. A. mother B. father C. brother D. family 2. A. school B. teacher C. doctor D. nurse 3. A. seven B. desk C. twenty D. fourteen 4. A. television B. armchair C. bookshelf D. living-room III. Chọn một đáp án đúng: (2 điểm) 1. What’s his name ? _______ name’s Nam. a) My b) Your c) His d) Her b) 70 c) 57 d) 75 b) 92 c) 12 d) 79 b) is c) are d) a b) is c) are d) I’m c) They d) I 2. Seventy-five a) 17 3. Twenty-nine a) 29 4. There ____ two books on the table. a) am 5. She ___ a teacher. a) am 6. My father is forty. _____ is an engineer. a) He 7. It is _____ eraser. b) She VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) the b) a c) an d) this 8. How many ___________ are there in your house? a) chair b) tables c) stool d) television IV. Tìm một lỗi sai trong câu gạch chân và sửa lại cho đúng: (2 điểm) 1. This is my sister. She is 9 year old . ………................................ 2. What is that ? It is an school bag. …………………………… 3. Mai and Lan are student. ……………………............ 4. My brother is 15 years old. She is a student. …………………………… V. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: (2 điểm) This is my family. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father is forty years old. He is a doctor. My mother is thirty-five years old. She is a doctor, too. My brother is 10 years old. He is a student. Questions: 1. How many people are there in her family? ............................................................................. 2. How old is her father? .............................................................................. 3. How old is her mother? ............................................................................... 4. What do they do? ............................................................................... VI. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: (2 điểm) 1. This/my/book/is ………………………………………………………………………… 2. She/a/is/student. ………………………………………………………………………….. 3. She/at/32/lives/street/Tran Hung Dao. ………………………………………………………………………… 4. How/students/many/there/are/class/in/your? …………………………………………………………………………. ***** The end ***** VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 I. Khoanh tròn một từ có cách phát âm phần gạch chân khác các từ còn lại: (1điểm) 1. C 2. D 3. A 4. A II. Khoanh tròn một từ khác loại với các từ còn lại: (1điểm) 1. D 2. A 3. B 4.D III. Chọn một đáp án đúng: (2 điểm) 1. C 2. D 3. A 4. C 5. B 6. A 7. C 8. B IV. Tìm một lỗi sai trong câu gạch chân và sửa lại cho đúng: (2 điểm) 1. year years 2.an a 3. student students 4. She He V. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: (2 điểm) 1. There are four people in her family. 2. He is forty years old. 3. She is thirty-five years old. 4. They are doctors. VI. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: (2 điểm) 1. This is my book. 2. She is a student. 3. She lives at 32 Tran Hung Dao street. 4. How many students are there in your class? >>>>>The end<<<<<
- Xem thêm -