Tài liệu Bài giảng truyền thông kỹ thuật số chương 5 - trịnh huy hoàng

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 5  MỘT SỐ NGHI THỨC LIÊN KẾT DỮ LIỆU  Giảng viên: Trịnh Huy Hoàng     Email:hoangth@hcmup.edu.vn  Nội dung     Quản lý liên kết dữ liệu Môi trường áp dụng Nghi thức hướng đến ký tự Nghi thức hướng đến bit CSE 501035 – Data Communication 2 Quản lý liên kết dữ liệu  Điều khiển dòng và điều khiển lỗi      Khoảng cách gần    Giả sử kết nối đã được thiết lập để trao đổi thông tin Giai đoạn thiết lập kết nối – khởi tạo các biến tuần tự, cấp phát bộ  đệm, … Giai đoạn ngắt kết nối – thu hồi bộ đệm, … Quản lý liên kết (link management) Đường điều khiển riêng biệt Handshaking control Khoảng cách xa   Các gói/khung đặc biệt dùng để điều khiển (supervisory packet/frame) Supervisory frame được dùng để hiện thực nghi thức ARQ, do đó sẽ ảnh  hưởng đến cách hiện thực của nó CSE 501035 – Data Communication 3 Quản lý liên kết dữ liệu  Lớp liên kết dữ liệu liên quan đến việc truyền dữ liệu trên một  liên kết tuần tự  Liên kết Điểm­điểm  Liên kết vật lý hoặc luận lý thông qua mạng chuyển mạch   Chế độ truyền dẫn Đồng bộ  Bất đồng bộ   Nghi thức Hướng đến ký tự  Hướng đến bit   Chế độ dịch vụ người dùng Best­try/datagram (connectionless mode)  Reliable/virtual­circuit (connection­oriented mode)  CSE 501035 – Data Communication 4 Môi trường ứng dụng  Point­to­point DTE DTE DLP DTE DTE PSTN DCE DCE DLP  Point­to­multipoint S u p e r v is o r y (M a s te r) D T E DTE DLP CSE 501035 – Data Communication DTE DTE DTE S la v e D T E S la v e D T E S la v e D T E 5 Môi trường ứng dụng  Wide Area Network (WAN) DTE DTE IS D N EXCH EXCH DLP DLP P S E : P a c k e t S w itc h in g E x c h a n g e E X C H : S w it c h in g E x c h a n g e DTE PSE X .2 5 P S n e tw o rk DLP  DTE DTE S h a re d B u s DTE CSE 501035 – Data Communication DTE PSE DLP Local Area Network (LAN) DTE DTE DLP DTE 6 Nghi thức hướng ký tự  Nghi thức điều khiển đồng bộ nhị phân (Binary Synchronous Communication  – BSC)  Đặc điểm  IBM        ISO 1745 ANSI X3.28 Half­duplex Multipoint Truyền dẫn đồng bộ hoặc bất đồng bộ Điều khiển lỗi “Idle RQ” Hạn chế         Không đánh số thứ tự (idle ARQ) Chỉ truyền half­duplex Phụ thuộc mã điều khiển (code­dependent) Không điều khiển lỗi cho các trường điều khiển Không có khả năng mở rộng Tình trạng độc chiếm đường truyền của máy phát Không hỗ trợ cơ chế “hub polling” hoặc “fast select” Thủ tục khó sử dụng đối với văn bản CSE 501035 – Data Communication 7 Nghi thức BSC  Định dạng khung BSC  Khung dữ liệu SYN SYN SOH Id Station Add STX Text ETX BCC Text ETB BCC Single Block Message SYN SYN SOH Id Station Add STX First Block of Multiblock message SYN SYN SOH Id STX Text ETB BCC ETX BCC Intermediate block (s)  Khung giám sát SYN SYN EOT SYN SYN SOH SYN ACK S ta tio n A d d P /S SYN NAK 0 /1 0 /1 N e g a tiv e a c k fo r e v e n /o d d -n u m b e r e d fr a m e CSE 501035 – Data Communication Text ENQ SYN SYN ACK P o s it iv e s e le c t r e s p o n s e P o s itiv e a c k fo r e v e n /o d d -n u m b e r e d fr a m e SYN STX Last block P o ll/S e le c t s e q u e n c e SYN Id SYN SYN NAK N e g a t iv e s e le c t r e s p o n s e SYN SYN EOT E n d o f T r a n s m is s io n / n o m e s s a g e s to s e n d 8 Nghi thức BSC  Sơ đồ Poll­Select MASTER (1) (4) Message (2) Poll X Message SLAVE X CSE 501035 – Data Communication (3) Select Y SLAVE Y 9 Nghi thức BSC  Chuỗi khung trong chế độ Select S e le c t Y s e q u e n c e S e le c t s e q u e n c e E ith e r : s la v e n o t r e a d y o r : s la v e r e a d y NAK EO T ACK F ir s t d a t a b lo c k ( 0 ) A C K (0 ) N e x t d a t a b lo c k ( 1 ) A C K (1 ) X N e x t d a t a b lo c k ( 2 ) N o rm a l N A K (0 ) N e x t d a t a b lo c k ( 2 ) D a ta tra n s fe r A C K (0 ) L a s t d a ta b lo c k ( n ) A C K (0 /1 ) E n d o f tr a n s m is s io n EO T S e le c t Y s e q u e n c e F a s t s e le c t F ir s t d a t a b lo c k ( 0 ) D a ta tra n s fe r M ASTER CSE 501035 – Data Communication F a s t s e le c t A C K (0 ) SLAVE 10
- Xem thêm -