Tài liệu Bài giảng truyền thông kỹ thuật số chương 4 - trịnh huy hoàng

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 4  CÁC NGHI THỨC ĐIỀU  KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU  Giảng viên: Trịnh Huy Hoàng     Email:hoangth@hcmup.edu.vn  Nội dung Đi ều khi ển liên k ết d ữ  li ệu  ( Data Link Control ) Đi ều khi ển dòng  ( Flow  Control) CSE 501035 – Data Communication Đi ều khi ển l ỗi  ( Error Control) 2 Vần đề khi trao đổi dữ liệu  Đồng bộ khung   Điều khiển dòng dữ liệu   Xác định 2 thiết bị trao đổi dữ liệu trên đường truyền Tích hợp dữ liệu và điều khiển trên cùng đường truyền   Xử lý lỗi gặp phải trên đường truyền Định vị địa chỉ   Điều khiển tốc độ truyền dữ liệu Điều khiển lỗi   Dữ liệu được truyền theo khung Phân biệt dữ liệu và thông tin điều khiển Quản lý liên kết  Cấp phát, duy trì và giải phóng đường truyền giữa 2 thiết bị CSE 501035 – Data Communication 3 Điều khiển dòng dữ liệu  Bảo đảm cho việc bên phát không gởi dữ liệu quá  nhanh   Ngăn ngừa việc tràn bộ đệm Khái niệm thời gian Thời gian truyền (tframe): thời gian cần thiết để gởi tất cả các  bit dữ liệu lên đường truyền.  Thời gian lan truyền (tprop): thời gian cần thiết để 1 bit đi từ  nguồn đến đích.  CSE 501035 – Data Communication 4 Điều khiển dòng dữ liệu Mô hình truyền  khung Đi ều khi ển dòng  ( Flow Cont rol) I dle RQ  ( Stop and Wait ) CSE 501035 – Data Communication Sliding w indow s 5 Idle RQ (Stop–and–Wait)  Đặc điểm    Cơ chế hoạt động       Được dùng chủ yếu trong các ứng dụng character­oriented (byte­oriented) Sử dụng kênh truyền hoạt động trong chế độ half­duplex Nguồn phát dữ liệu (dưới dạng các frame) Đích nhận dữ liệu và trả lời bằng ACK Nguồn đợi ACK trước khi phát tiếp dữ liệu Đích có thể ngưng bằng cách không gởi ACK Thích hợp khi chỉ có vài frame có kích thước lớn Dữ liệu lớn được chia thành các frame có kích thước nhỏ     Kích thước bộ đệm có giới hạn Lỗi được phát hiện sớm  Khi có lỗi, chỉ cần truyền lại frame nhỏ  Ngăn ngừa tình trạng 1 trạm làm việc chiếm đường truyền lâu  Stop­and­wait protocol không thích hợp CSE 501035 – Data Communication 6 Idle RQ (Stop–and–Wait) Animation CSE 501035 – Data Communication 7 Idle RQ – Hiệu suất   Thời gian tổng cộng  TD   Hiệu suất đường truyền CSE 501035 – Data Communication  n(2t prop    t frame ) U a n t frame TD t prop d t frame L 1 1 2a V R R d L V 8 Sliding windows  Cơ chế hoạt động       Cho phép nhiều frame có thể truyền đồng thời Bên thu có bộ đệm với kích thước W Bên phát có thể truyền tối đa W frame mà không cần đợi ACK Cơ chế đánh số thứ tự cho các frame ACK có chứa số của frame kế tiếp đang được mong đợi  Số thứ tự được quay vòng bởi kích thước cửa sổ (modulo 2k) CSE 501035 – Data Communication 9 Sliding windows Animation CSE 501035 – Data Communication 10
- Xem thêm -