Tài liệu 50742

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13513 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vai trß cña quÇn chóng víi c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ cña ®Êt níc 1. Vµi nÐt vÒ sù kiÖn chÝnh trÞ: ChÝnh trÞ lµ mét lÜnh vùc thuéc hÖ thèng kiÕn tróc thîng tÇng vµ n»m trong mèi liªn hÖ qua l¹i víi c¸c lÜnh vùc kh¸c thuéc kiÕn tróc thîng tÇng còng nh c¬ së h¹ tÇng cña x· héi. Mçi mét quèc gia, mét ®¶ng ph¸i ®Òu cã nh÷ng ®êng lèi, quan ®iÓm chÝnh trÞ riªng cña m×nh ®Ó råi tõ ®ã x©y dùng nªn Nhµ níc - c«ng cô qu¶n lý x· héi. ChÝnh trÞ còng cã ®êi sèng riªng cña m×nh phô thuéc vµo nh÷ng biÕn ®æi cña thêi ®¹i g¾n liÒn víi c¸c qu¸ tr×nh chÝnh trÞ, sù kiÖn chÝnh trÞ. Qua ®ã cã thÓ t×m hiÓu ®îc th¸i ®é chÝnh trÞ cña mçi con ngêi, mçi nhãm ngêi trong x· héi. Sù kiÖn chÝnh trÞ lµ mét lo¹i sù kiÖn x· héi cã kh¶ n¨ng g©y ¸p lùc lªn c¸ nh©n, c¸c thµnh viªn cña x· héi. Chóng xuÊt hiÖn do nh÷ng biÕn ®éng cña ®êi sèng x· héi vµ ®ång thêi sù xuÊt hiÖn cña chóng còng t¹o nªn nh÷ng ¶nh hëng. Sù kiÖn chÝnh trÞ kh«ng h×nh thµnh mét c¸ch ngÉu nhiªn mµ lu«n lu«n xuÊt ph¸t tõ nh÷ng m©u thuÉn néi t¹i hoÆc do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan t¸c ®éng tíi mét quèc gia. C¸c nhµ x· héi häc thêng chia sù kiÖn chÝnh trÞ thµnh ba lo¹i, c¨n cø vµo ba cÊp ®é t¸c ®éng kh¸c nhau: sù kiÖn chÝnh trÞ chøc n¨ng, sù kiÖn chÝnh trÞ cã tÇm lÞch sö vµ sù kiÖn chÝnh trÞ cã tÇm x· héi häc. Sù kiÖn chÝnh trÞ chøc n¨ng lµ nh÷ng sù kiÖn chÝnh trÞ diÔn ra trong ®êi sèng x· héi b×nh thêng, kh«ng lµm thay ®æi kÕt cÊu quyÒn lùc. Nh÷ng sù kiÖn lo¹i nµy thêng diÔn ra cã tÝnh chu kú, ®îc c¸c quy luËt vµ thñ tôc hµnh chÝnh quy ®Þnh tríc, ®ång thêi kh«ng lµm thay ®æi b¶n chÊt cña hÖ thèng chÝnh trÞ mµ trong ®ã, nã diÔn ra. Cho dï mang tÝnh chÊt thêng xuyªn vµ ®¬n gi¶n nhÊt nhng sù kiÖn chÝnh trÞ theo chøc n¨ng còng diÔn ra kh«ng kÐm phÇn phøc t¹p, khã kh¨n ë thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh. Nh trong c¸c cuéc bÇu cö, chÝnh lµ thêi ®iÓm quan träng ®Ó mét ®¶ng ph¸i, mét tËp hîp chÝnh trÞ x¸c ®Þnh vÞ thÕ, vai trß cña m×nh trong c¬ cÊu quyÒn lùc nãi chung. QuÇn chóng khi ®ã gi÷ mét vai trß quan träng quyÕt ®Þnh tíi kÕt qu¶ cña sù kiÖn chÝnh trÞ nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù kiÖn chÝnh trÞ cã tÇm lÞch sö lµ nh÷ng sù kiÖn diÔn ra ngoµi ph¹m vi ho¹t ®éng b×nh thêng cña x· héi. Tuy cã lµm thay ®æi ®¸ng kÓ cÊu tróc quyÒn lùc nhng b¶n chÊt chÝnh trÞ cña hÖ thèng cÊu tróc Êy vÉn ®îc gi÷ v÷ng. Sau nh÷ng biÕn cè chÝnh trÞ lÞch sö nµy, vai trß vÞ thÕ cña nhiÒu tËp hîp chÝnh trÞ nhÊt lµ c¸c ®¶ng ph¸i, tæ chøc chÝnh trÞ ®îc s¾p xÕp l¹i. VÝ dô nh c¸c cuéc ®¶o chÝnh ë c¸c níc t b¶n chñ nghÜa ®Ó lËt ®æ nhãm, tËp ®oµn t b¶n nµy nhng l¹i ñng hé nhãm, tËp ®oµn t b¶n kh¸c hay nh÷ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ, chÝnh trÞ s©u réng. Sù kiÖn chÝnh trÞ cã tÇm x· héi häc lµ nh÷ng sù kiÖn ®¸nh dÊu sù tiÕn ho¸, t¹o ra sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, thay ®æi h¼n tÝnh chÊt, c¬ cÊu quyÒn lùc chÝnh trÞ cña mét x· héi. §ã lµ sù phÕ bá quyÒn thèng trÞ cña tËp hîp chÝnh trÞ nµy vµ trao nã cho tËp hîp chÝnh trÞ kh¸c víi sù thay ®æi c¬ b¶n vÒ chÊt. §iÓn h×nh lµ cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë níc ta ®· lo¹i bá sù thèng trÞ cña Nhµ níc thùc d©n phong kiÕn ®« hé cña thùc d©n Ph¸p, x©y dùng nªn Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam. Trªn thùc tÕ, sù ph©n chia c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ nµy chØ cã tÝnh chÊt t¬ng ®èi. §«i khi mét sù kiÖn ë gãc ®é nµy mang tÇm lÞch sö nhng ë gãc ®é kh¸c l¹i cã tÇm nh×n x· héi häc. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò lý thuyÕt trªn cã thÓ thÊy sù kiÖn chÝnh trÞ lµ mét hiÖn tîng rÊt thêng gÆp trong ®êi sèng chÝnh trÞ cña mét quèc gia. §Æc biÖt lµ víi níc ta, mét níc ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu nh÷ng biÕn ®éng cña lÞch sö. Cã nh÷ng sù kiÖn chÝnh trÞ ®· lµm thay ®æi c¶ vËn mÖnh d©n téc nh c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945, chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954 vµ th¾ng lîi rùc rì cña cuéc tÊn c«ng ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 1975 ®em l¹i thèng nhÊt ®éc lËp quèc gia. Trong thêi kú x©y dùng ®Êt níc, sù kiÖn chÝnh trÞ cã dÊu Ên m¹nh mÏ nhÊt, t¹o søc bËt cho sù ph¸t triÓn ®Êt níc chÝnh lµ sù ®æi míi cña chÝnh s¸ch kinh tÕ, chÝnh trÞ xo¸ bá thêi kú bao cÊp, m¹nh d¹n bíc vµo x©y dùng kinh tÕ thÞ trêng. Sù thµnh c«ng cña c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ trªn kh«ng chØ nhê vµo sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng, cña Nhµ níc mµ cßn nhê mét lùc lîng ®«ng ®¶o vÒ sè lîng, ngµy cµng tiÕn bé vÒ chÊt lîng - ®ã chÝnh lµ quÇn chóng nh©n d©n. 2. Vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n víi c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ cña ®Êt níc: Chñ thÓ cña ®êi sèng x· héi víi mäi mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ ... chÝnh lµ ngêi d©n cña quèc gia. Tõ tËp hîp quÇn chóng ®ã, c¸c c¸ nh©n xuÊt s¾c 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 víi n¨ng lùc qu¶n lý s¸ng suèt, tÇm nh×n chiÕn lîc sÏ trë thµnh nh÷ng ngêi l·nh ®¹o cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ tËp hîp nh÷ng nhãm x· héi theo chÝnh kiÕn vµ ®êng lèi cña m×nh. C¸c tËp hîp chÝnh trÞ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®Êu tranh sÏ t¹o nªn c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ. BÊt kú mét chÕ ®é chÝnh trÞ hay mét quèc gia nµo muèn tån t¹i v÷ng bÒn ®Òu ph¶i t¹o ®îc lßng tin vµ ph¸t huy søc m¹nh cña nh©n d©n. Bëi ®©y lµ lùc lîng ®«ng ®¶o vµ cã tiÕng nãi quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi sù thay ®æi cña x· héi. LÞch sö thÕ giíi ®· cã chøng kiÕn bao nhiªu biÕn ®éng víi nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng mµ khëi nguån lµ tõ quÇn chóng nh©n d©n. BiÕt dùa vµo nh©n d©n ®Ó hµnh ®éng, ®ã chÝnh lµ s¸ch lîc c¬ b¶n mµ bÊt kú mét thÓ chÕ chÝnh trÞ nµo còng cã thÓ vËn dông nÕu muèn thµnh c«ng trong sù nghiÖp cña m×nh. ë níc ta, ngay tõ trong lÞch sö, c¸c nhµ l·nh ®¹o ®· biÕt vËn dông thÕ trËn lßng d©n ®Ó dÉn d¾t d©n téc ViÖt Nam ®Êu tranh dùng níc vµ gi÷ níc. Hng §¹o V¬ng TrÇn Hng §¹o - vÞ tíng lçi l¹c ®· tõng nãi " Thêi b×nh ph¶i khoan th søc d©n ®Ó lµm kÕ s©u rÔ bÒn gèc, ®ã lµ thîng s¸ch gi÷ níc". ThÊu hiÓu nh÷ng mong muèn, t©m t cña ngêi d©n, ®Æt lîi Ých cña nh©n d©n lªn trªn tÊt c¶, ®ã chÝnh lµ ®êng lèi chÝnh trÞ ®¬n gi¶n mµ hiÖu qu¶. §ã lµ lý do, lµ ®éng lùc ®Ó ngêi n«ng d©n quanh n¨m ch©n lÊm tay bïn tíi nh÷ng häc sinh chØ quen viÖc ®Ìn s¸ch, tõ ngêi lÝnh ë chiÕn trêng tíi bµ mÑ giµ g¾n bã víi quª h¬ng s½n sµng ®øng lªn cÇm sóng, cÇm cuèc...®Ó chèng l¹i kÎ thï x©m lîc. Vµ còng chÝnh nh÷ng ngêi d©n Êy víi ®«i bµn tay ®Çy vÕt xíc, víi nh÷ng nåi ®au mÊt m¸t cßn cha thÓ quªn b¾t ®Çu x©y l¹i ng«i nhµ, x©y dùng l¹i ®Êt níc sau sù tµn ph¸ cña chiÕn tranh. Ph¶i ch¨ng nh÷ng ngêi d©n b×nh thêng Êy kh«ng ph¶i lµ nÒn t¶ng, lµ nguån gèc t¹o nªn søc m¹nh d©n téc chiÕn th¾ng mäi hung tµn, cêng b¹o, t¹o lËp mét cuéc sèng hoµ b×nh, h¹nh phóc. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, nhµ l·nh ®¹o tµi ba ®· tiÕp thu di s¶n ®êng lèi chÝnh trÞ nh©n d©n cña nh÷ng ngêi ®i tríc, t×m tßi vµ ®óc kÕt thµnh kim chØ nam cho sù nghiÖp l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc. B¸c ®· tõng nãi:"D©n bao giê còng lµ gèc cña níc. V× níc bao giê còng lµ cña mäi ngêi d©n. Cßn c¸ch m¹ng th× nh con thuyÒn mµ d©n trao cho §¶ng lµm ngêi cÇm l¸i. Con thuyÒn c¸ch m¹ng ®i tíi ®Ých th¾ng lîi lµ nhê søc d©n. ChÝnh nh÷ng ý kiÕn, nguyÖn väng, s¸ng kiÕn cña d©n lµ nguån gèc h×nh thµnh ®êng lèi c¸ch m¹ng, ®êng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lèi ®æi míi cña §¶ng. Còng chÝnh phong trµo c¸ch m¹ng cña d©n lµ yÕu tè quan träng nhÊt biÕn ®êng lèi ®ã thµnh hiÖn thùc, t¹o ra nh÷ng thµnh tùu to lín". Vµ quan ®iÓm "lÊy d©n lµm gèc" ®· trë thµnh c¬ng lÜnh hµnh ®éng cña §¶ng quyÕt ®Þnh mäi thµnh c«ng cña sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc trong thêi ®¹i míi. ë níc ta, th¾ng lîi cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng gi¶i phãng vµ x©y dùng ®Êt níc ghi dÊu ®Ëm nÐt vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh - nhµ t tëng s¸ng suèt cña d©n téc ta ®· lu«n lu«n quan niÖm d©n lµ quý nhÊt, lµ quan träng h¬n hÕt "Trong bÇu trêi nµy kh«ng cã g× quý b»ng nh©n d©n. Trong thÕ giíi nµy kh«ng cã g× m¹nh b»ng søc m¹nh ®oµn kÕt cña nh©n d©n". D©n lµ gèc cña níc, "bao nhiªu lîi Ých ®Òu v× d©n, bao nhiªu quyÒn h¹n ®Òu cña d©n...quyÒn hµnh vµ lùc lîng ®Òu ë n¬i d©n". (1)§iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trung thµnh trong c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc nh "LÊy d©n lµm gèc", "X©y dùng Nhµ níc cña d©n, do d©n, v× d©n". §ã lµ bëi quÇn chóng nh©n d©n lµ lùc lîng cã søc m¹nh to lín cã thÓ lµm thay ®æi côc diÖn chÝnh trÞ x· héi cña ®Êt níc. Vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n víi c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh sau: 2.1 QuÇn chóng nh©n d©n lµ t¸c nh©n h×nh thµnh nªn c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ: C¸c sù kiÖn chÝnh trÞ lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh vËn ®éng x· héi. Bëi theo quan ®iÓm biÖn chøng, mäi sù vËt lu«n vËn ®éng vµ biÕn ®æi víi quy luËt sù vËt trong thêi ®iÓm nµy lµ phñ ®Þnh cña chÝnh nã ë thêi ®iÓm tríc. §êi sèng chÝnh trÞ cña mçi quèc gia n»m trong tæng hoµ cña sù vËn hµnh c¸c lÜnh vùc x· héi kh¸c. Do vËy chØ cÇn mét biÕn ®éng nhá còng cã thÓ dÉn tíi sù thay ®æi trong ®êng lèi, chÝnh s¸ch chÝnh trÞ. QuÇn chóng lµ nÒn t¶ng x· héi víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ t tëng, nhu cÇu vµ mong muèn. Vµ kh«ng n»m ngoµi quan ®iÓm biÖn chøng, quÇn chóng nh©n d©n còng lu«n vËn ®éng vµ thay ®æi vÒ lîng vµ chÊt cïng víi sù ph¸t triÓn x· héi. NÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan kh«ng phï hîp víi nh÷ng mong muèn vµ nhu cÇu cña quÇn chóng nh©n d©n, nhãm x· héi nµy sÏ cã nh÷ng ph¶n øng ®Ó t¹o sù thay ®æi. Díi gãc ®é chÝnh trÞ, nhãm x· héi nµy tËp hîp l¹i theo tõng nhãm cã quan ®iÓm vµ ®êng lèi hµnh ®éng riªng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Êt níc ta ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu sù kiÖn chÝnh trÞ mµ xuÊt ph¸t ®iÓm chÝnh lµ quÇn chóng nh©n d©n. Nh÷ng cuéc ®Êu tranh chèng l¹i qu©n x©m lîc trong lÞch sö ®Òu xuÊt ph¸t tõ sù tËp hîp cña nh÷ng ngêi d©n cïng chÝ híng, yªu níc nång nµn, kh«ng cam chÞu cuéc ®êi n« lÖ. Sù ph¸t triÓn cña thùc t¹i kh¸ch quan céng víi nh÷ng mong muèn chñ quan cña quÇn chóng nh©n d©n ®· t¹o nªn nh÷ng "®iÓm nót" ®Ó tõ ®ã gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn vµ khã kh¨n. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nªu lªn r»ng ngêi chë thuyÒn còng lµ d©n vµ ngêi lËt thuyÒn còng lµ d©n trong khi x¸c ®Þnh c¬ng lÜnh hµnh ®éng cña §¶ng vµ Nhµ níc. ChÝnh trÞ lµ mét lÜnh vùc nhiÒu biÕn ®éng, sù thay ®æi c¸c thÓ chÕ chÝnh trÞ víi sù n¾m quyÒn lùc cña c¸c tËp hîp chÝnh trÞ kh¸c nhau ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng cña ®«ng ®¶o ngêi d©n. NÕu thÓ chÕ chÝnh trÞ hiÖn hµnh ®em l¹i cho ngêi d©n sù b×nh yªn vµ h¹nh phóc th× hä sÏ ñng hé hÕt m×nh. Ngîc l¹i, nh÷ng m©u thuÉn gi÷a ngêi d©n vµ chÝnh quyÒn sÏ dÇn h×nh thµnh, lªn ®Õn ®Ønh ®iÓm, trë thµnh sù kiÖn chÝnh trÞ. §éng lùc thóc ®Èy c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ xuÊt hiÖn chÝnh lµ quÇn chóng nh©n d©n. Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, nh÷ng sù kiÖn chÝnh trÞ mang tÝnh thêng nhËt diÔn ra thêng xuyªn vµ cã liªn quan tíi nhiÒu lÜnh vùc x· héi kh¸c. VÝ dô nh nh÷ng cuéc gÆp gì cÊp cao gi÷a c¸c nhµ l·nh ®¹o §¶ng víi Nhµ níc ta víi l·nh ®¹o cña c¸c níc nh tæng thèng Hîp chñng quèc Hoa Kú ®Ó tõ ®ã ®Æt mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ thùc t¹i kh¸ch quan lµ xu híng héi nhËp x©y dùng thÕ giíi hoµ b×nh, hîp t¸c, ph¸t triÓn. §ång thêi nã còng xuÊt ph¸t tõ nguyÖn väng cña ngêi d©n ®îc t¹o nhiÒu h¬n c¸c c¬ héi ph¸t triÓn, n©ng cao chÊt lîng cña cuéc sèng. 2.2 QuÇn chóng nh©n d©n - ®éng lùc cho sù thµnh c«ng cña c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ: §îc tËp hîp tõ nhiÒu thµnh phÇn víi tr×nh ®é häc vÊn, t«n gi¸o tÝn ngìng, møc sèng...nhng thèng nhÊt mét môc ®Ých, mét lý tëng, quÇn chóng nh©n d©n cã søc m¹nh to lín trong viÖc thóc ®Èy sù vËn hµnh cña ®êi sèng chÝnh trÞ x· héi. §ång thêi ®©y còng lµ t¸c nh©n gióp cho nh÷ng sù kiÖn chÝnh trÞ thµnh c«ng. §ã 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµ bëi cho dï cã nh÷ng c¸ nh©n xuÊt s¾c víi tÇm nh×n chiÕn lîc vµ nghÖ thuËt qu¶n lý nhng nÕu thiÕu v¾ng lùc lîng thùc thi th× còng kh«ng thÓ cã ®îc kÕt qu¶ nh mong muèn. Tæng hîp cña c¶ søc m¹nh vËt chÊt vµ tinh thÇn, quÇn chóng nh©n d©n trë thµnh hËu ph¬ng v÷ng ch¾c cho mét tËp hîp chÝnh trÞ. QuÇn chóng nh©n d©n lµ nhãm x· héi kh«ng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ nh©n khÈu, thµnh phÇn, xuÊt th©n nhng hä l¹i cã ®êi sèng t©m lý chung. §Æc ®iÓm cña nhãm nµy lµ sù l©y lan t©m lý rÊt nhanh vµ hiÖu qu¶ th«ng qua nh÷ng kªnh kh«ng chÝnh thøc. Níc ta cã 54 d©n téc anh em ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc víi nh÷ng ®Æc trng riªng biÖt nhng khi nghe lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh th× khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc Êy chøng tá ngay søc m¹nh cña m×nh. §ã lµ bëi nh÷ng sù kiÖn chÝnh trÞ nµy hîp víi nh÷ng mong muèn, víi suy nghÜ cña quÇn chóng nh©n d©n. Trong suèt hai cuéc kh¸ng chiÕn, bao nhiªu con ngêi ViÖt Nam ®· kh«ng ng¹i hy sinh h¹nh phóc c¸ nh©n ®Ó v× môc ®Ých ®em l¹i ®éc lËp, tù do cho ®Êt níc. Ph¶i ch¨ng tríc nh÷ng sù biÕn lín lao, con ngêi cã thÓ quªn ®i b¶n th©n m×nh ®Ó hoµ vµo c¸i chung - d©n téc. Víi sù s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc cña m×nh, c¸c c¸ nh©n x· héi lu«n tÝch cùc t×m tßi nh÷ng c¸i míi. Cuéc sèng lµ qu¸ tr×nh phñ ®Þnh cña c¸c sù kiÖn, hiÖn tîng. §êi sèng chÝnh trÞ x· héi quèc gia còng vËy vµ nhê ®ã mµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Tríc mçi sù biÕn ®æi cña quèc gia, quÇn chóng nh©n d©n lu«n nhanh chãng n¾m b¾t. NÕu ®ã lµ nh÷ng nh©n tè tÝch cùc, chóng sÏ nhËn ®îc sù ñng hé cña ®«ng ®¶o ngêi d©n. Ngîc l¹i, chóng sÏ nhanh chãng bÞ ph¶n ®èi vµ tiªu vong. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng thêi kú ph¶i chÞu sù ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ c¶ vÒ vËt chÊt còng nh hÖ t tëng. Khi ®ã nh÷ng quyÒn lîi Ých c¬ b¶n cña ngêi d©n bÞ x©m ph¹m nghiªm träng. Sèng trªn ®Êt níc cña m×nh nhng l¹i bÞ coi lµ n« lÖ, bÞ tíc ®o¹t tù do. B¾t ®Çu b»ng c¸c hµnh vi chèng ®èi vµ cao trµo lµ nh÷ng cuéc kh¸ng chiÕn næi dËy ph¸ bá hÖ t tëng l¹c hËu x©y dùng chÕ ®é chÝnh trÞ míi "cña d©n, do d©n vµ v× d©n". NhËn thøc ®îc s©u s¾c tÇm quan träng cña quÇn chóng nh©n d©n trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt níc còng nh nh÷ng quy luËt biÖn chøng cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö kh¸ch quan, §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n lu«n ®Æt nh©n d©n vµo t©m ®iÓm khi x©y dùng nh÷ng chÝnh s¸ch, chñ tr¬ng, ®êng lèi. Sù tin tëng, ñng hé cña nh©n d©n ViÖt Nam lµ hµnh vi phôc tïng tù gi¸c bëi nã ®îc dùa trªn sù g¾n bã mËt thiÕt gi÷a d©n vµ §¶ng. Gi÷a §¶ng vµ nh©n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d©n cã chung mét môc ®Ých, mét lý tëng - ®ã lµ x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc ViÖt Nam. Trong kh¸ng chiÕn chèng giÆc ngo¹i x©m, d©n vµ §¶ng lµ mét khèi søc m¹nh v÷ng ch¾c cã cïng chung mét môc ®Ých ®¸nh th¾ng nh÷ng thÕ lùc hung tµn, ®em l¹i hoµ b×nh, ®éc lËp, tù do cho ®Êt níc. Khi chiÕn tranh kÕt thóc, nh©n d©n s¸t c¸nh bªn §¶ng chung søc x©y dùng l¹i Tæ quèc. §©y ®ã vÉn cßn tån t¹i nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc, nh÷ng kÎ ®i ngîc l¹i lîi Ých cña d©n, cña §¶ng, nhng nh÷ng g× tr¸i víi hiÖn thùc kh¸ch quan, víi c¸i tèt, c¸i tiÕn bé th× sím muén còng bÞ tiªu vong. Hµnh vi phôc tïng cña nh©n d©n ViÖt Nam víi §¶ng Céng s¶n kh«ng xuÊt ph¸t tõ bÊt kú sù Ðp buéc b»ng b¹o lùc nµo. Lßng tin cña d©n víi §¶ng cã nguån gèc tõ b¶n chÊt tèt ®Ñp cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, ®ã lµ chÕ ®é x· héi ®Æt ngêi d©n vµo trung t©m cña sù ph¸t triÓn. §em l¹i cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc vµ xa h¬n lµ ®em l¹i nhiÒu h¬n n÷a quyÒn b×nh ®¼ng, d©n chñ, v¨n minh lµ môc tiªu cña §¶ng vµ Nhµ níc x· héi chñ nghÜa. Trong suèt hai cuéc kh¸ng chiÕn cho tíi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc hiÖn nay, nh÷ng môc tiªu nµy kh«ng thay ®æi, thªm n÷a ngµy cµng ®îc bæ sung nhiÒu h¬n. Sù quan t©m nµy ®îc thÓ hiÖn râ rµng trong c¸c quan ®iÓm, ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc nh "lÊy d©n lµm gèc" vµ quy chÕ d©n chñ "d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra". Ngêi d©n ë nh÷ng vïng miÒn kh¸c nhau, tr×nh ®é häc vÊn, t«n gi¸o, vÞ thÕ x· héi kh¸c nhau còng ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng vÒ chÝnh trÞ, vÒ ph¸p luËt. Nh÷ng c«ng viÖc chÝnh trÞ, x· héi cña quèc gia ®Òu ®îc th«ng tin ®Õn víi ngêi d©n qua hÖ thèng ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng còng nh c¸c cÊp qu¶n lý Nhµ níc. Vµ còng xuÊt ph¸t tõ nh÷ng mong muèn ph¶n håi cña ngêi d©n, §¶ng vµ Nhµ níc sÏ x©y dùng nh÷ng chÝnh s¸ch cho phï hîp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc truyÒn h×nh trùc tiÕp nh÷ng phiªn häp vµ chÊt vÊn ®¹i biÓu Quèc héi chÝnh lµ biÓu hiÖn râ rÖt cña quan ®iÓm "lÊy d©n lµm gèc". Th«ng qua ®¹i biÓu Quèc héi lµ ®¹i diÖn cho mét tËp hîp quÇn chóng nh©n d©n ph¸t biÓu nh÷ng ý kiÕn, nh÷ng mong muèn cña hä, §¶ng vµ Nhµ níc cã thÓ ho¹ch ®Þnh nh÷ng ®êng lèi, chÝnh s¸ch ®i s¸t víi nguyÖn väng cña ngêi d©n. Qua thêi kú ®Êu tranh b¶o vÖ ®Êt níc, con ngêi ViÖt Nam b¾t tay vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. §iÒu nµy g¾n víi sù thay ®æi t duy vµ c¸ch 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thøc hµnh ®éng. Hµng lo¹t c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ næi bËt nh ViÖt Nam tham gia khèi ASEAN, kÝ kÕt c¸c hiÖp íc víi Hîp chñng quèc Hoa Kú ®· diÔn ra. Kh«ng gi÷ m·i sù thï hËn, c¨m ghÐt, d©n téc ViÖt Nam s½n sµng ®a bµn tay th©n thiÖn tíi nh÷ng ®èi tîng ®· tõng lµ nguyªn nh©n g©y ra ®au th¬ng, mÊt m¸t. C«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc víi nh÷ng thµnh tùu nh møc GDP t¨ng, ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc ®¶m b¶o, thµnh c«ng trªn c¸c lÜnh vùc khoa häc, v¨n ho¸... chÝnh lµ nhê sù ñng hé, tin tëng, ®ång lßng nhÊt trÝ cña quÇn chóng nh©n d©n. §ã còng lµ bëi quÇn chóng nh©n d©n kh«ng ngõng trau dåi tri thøc kinh nghiÖm ®Ó t¨ng cêng søc m¹nh cña m×nh. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· kh«ng ngõng hiÖn ®¹i ho¸ con ngêi ViÖt Nam ngµy cµng s¸ng t¹o, cã tr×nh ®é ®Ó quÇn chóng nh©n d©n kh«ng chØ lµ lùc lîng thùc thi mµ cßn lµ lùc lîng lµm chñ sù nghiÖp x©y dùng ®Êt níc. 3. KÕt luËn: Sù kiÖn chÝnh trÞ lµ mét hiÖn tîng tÊt nhiªn, lµ hÖ qu¶ cña sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña ®êi sèng x· héi. Chóng chÞu sù chi phèi cña nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan còng nh ý chÝ chñ quan cña con ngêi. NÕu nh yÕu tè kh¸ch quan lµ nh÷ng t¸c nh©n bªn ngoµi th× ý chÝ chñ quan cña con ngêi chÝnh lµ "ngßi næ", t¹o nªn sù thµnh hay b¹i cña sù kiÖn chÝnh trÞ. QuÇn chóng nh©n d©n lµ mét tËp hîp ®«ng ®¶o c¸c c¸ nh©n x· héi víi sù ®a d¹ng víi tr×nh ®é häc vÊn, thµnh phÇn, møc sèng...Tuy nhiªn, khi cã sù dÉn d¾t, nhãm x· héi nµy sÏ trë thµnh lùc lîng cã søc m¹nh lµm biÕn ®æi ®êi sèng chÝnh trÞ x· héi cña mét quèc gia. BiÕt tËn dông nh÷ng u ®iÓm, n¾m ®îc t©m lý cña quÇn chóng nh©n d©n th× giai cÊp cÇm quyÒn sÏ ngµy cµng cñng cè thªm ®Þa vÞ cña m×nh. Ngîc l¹i, lùc lîng nµy còng cã thÓ trë thµnh nguyªn nh©n g©y ra sù sôp ®æ cña mét chÕ ®é chÝnh trÞ, mét tËp hîp chÝnh trÞ. §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n lu«n nhËn thøc ®îc vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong sù nghiÖp b¶o vÖ vµ x©y dùng ®Êt níc. VÊn ®Ò lµ chóng ta ph¶i kh«ng ngõng x©y dùng nhãm x· héi nµy ph¸t triÓn h¬n vÒ nhËn thøc chÝnh trÞ, søc s¸ng t¹o vµ tr×nh ®é tri thøc ®Ó con ®êng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi gÆp nhiÒu thuËn lîi. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Nghiªn cøu x· héi häc, PTS. Chung ¸ - PTS. NguyÔn §×nh TÊn, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1997. 2. "T¨ng cêng mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n", Tr¬ng Quang §îc, t¹p chÝ Céng s¶n sè 4+5/ 2002 3. "B¸c Hå nãi vÒ quan hÖ gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n", TrÇn Quang NhiÕp, t¹p chÝ Céng s¶n sè 4+5/2002 4. "Ph¸t huy d©n chñ, tËp trung trÝ tuÖ tËp thÓ ®Ó quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc hÖ träng cña ®Êt níc", N«ng §øc M¹nh, T¹p chÝ Céng s¶n sè 20/2002. 9
- Xem thêm -