Tài liệu 5 bí quyết nâng cao khả năng giao tiếp

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 274 |
  • Lượt tải: 0
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

5 bí quyết nâng cao khả năng giao tiếp
5 bi quyét n$ng cao kha nfing giao tiép Theo nghién ctiu cua mot so chuyén gia nuéic ngoéi gén déy cho thay, c:ic nhé quan ly thucing mat 50-80'Z quy thcii gian ctia minh cho céc cuoc giao tiép duéi nhiéu hinh thtic. Diéu do khong co gi déng ngac nhién, biii giao Tliiéu giao tiép hay giao tiép khong hi(u qua dan den tinh trang quan 1y kinh doanh yéu kém, khong hiéu khach hang, khong nam bat dupc nhfmg nhu cau, thi hiéu va xu huong cua th| tracing, kém su phoi hpp trony heat dong. . Dé giao tif:p trong moi truéng doanh nghi(p dat hi(u qu:i, doi hot ph:ii hoi du 3 yéu to. Truoc hét, tat ca m pi ngucii tham gia déu ph:ii co nhiing ky nang phii lipp va biét ciich giao tiép tot. De dat dupc dieu nay, phai d zm ba‹› rang, can thiét de giao tiép co hi(u qu:i. Ben canh dé›, de giao tiép trong doanh nghi(p dat hi(u qua, doi hoi pli:ii cé› tro. Moi truéng do lé long tin, su ccii mci, vi(c chia sé tréch nhi(m. . . Néu thiéu moi truéng nay thi mpi ky nang déu trci nén vo nghia. De giao tiép céi hi(u qua con doi héii ph:ii luon ta)p trung chti y. Néu ban quan tain v:i luon no luc ciii thi(n giao tiép thi nhan vién sé cain nhan ducic tain quan trpng cua van de duoc de cap toi. Nguc›c lai, néu ban xem nhe van de, xem nhe giao tiép thi nhan vién ciing sé co phiin frng tuong tu. Ducii déy l:i 5 ltii khuyén cu the gitip nang cao kha nang giao tiép: l . Lufin co tim kiém nhiing thong tin ph:in hoi tit tiép. Hay hoi nhén vién nhiing céu hoi dai loai nhu: Khi noi chuy(n, cac ban co hiéu rfi dieu tfii né›i khfing? Cac ban danh gia the nao ve cuoc giao tiép n:iy? C:ic ban cé y tuéng gi de car thi(n kh:i nang giao tiép cua chung ta'? 2. Tir danh gia sir am liiéu va k)' nang giao tiép ciia minh 3. Khi lam vi(c véii nhan vién trong doanh nghi(p, hay xac d|nh ciich thuc giao tiép phil hcip v:i hi(u qu:i. De lam vi(c nay, ban can tim su dong thuan ve nhiing van de nhu: Nhiing bat dong can dupc gi:ii quyét nhu the nao? Giao tiép giiia cac nhén vién nén nhu the nao? Giao tiép giiia nlia qu:in ly vtii nhan vién va giiia nhén vién vtii nha qu:in ly nén ra sao? Déu la gi‹ii han ve thong tin trong giao tiép? 4. Danh gi:i lac d ciiip cua cci céu doanh nghi(p dcii vcri giao tiép. Giao tiép gian tiép (dupc truyén da; t thong qua ngufii khac) thufing de gay ra hiéu sai van de, nén co gang giao tiép truc tiép cang nhiéu cang tot. 5. Hpc v:i ép dung nhiing ky nang nghe. Vi(c nay sé cé› téc dong tich cuc
- Xem thêm -