Tài liệu 310812 (46)

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13477 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HƠP LỰC Giảng viên hướng dẫn : .................................... Sinh viên thực hiện : .................................... Lớp : .................................... MSSV : .................................... GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 1 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp luôn luôn ph ải c ải ti ến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và h ạch toán nguyên vật liệu được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của doanh nghiệp , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí. Mặt khác, quản lý nguyên vật liệu còn giúp cho doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu tốt trong thi công và trong sản xuất bảo đảm sản phẩm mà doanh nghiệp làm ra đúng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của nhà chủ công trình.Trong nh ững năm gần đây do sự biến động của nền kinh tế đặc biệt là sự biến động của giá cả thị trường thường là tăng cao không lường. Vì vậy mà chi phí v ề nguyên vật tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp vì vậy việc quản lý và hạch toán chặt chẽ nguyên vật liệu giúp cho doanh nghiệp năng động hơn trong việc giảm chi phí giá thành các hợp đồng , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 2 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan Chuyên đề thực tập của em tại Công ty Xây lắp và th ương mại Hợp Lực được trình bày thành 4 phần: Chương I : Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty Xây lắp và thương mại Hợp Lực Chương II : Tổng quan về công ty Xây lắp và thương mại Hợp Lực Chương III : Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty Xây l ắp và th ương m ại H ợp L ực Chương IV: Một số nhận xét kiến nghị về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty Xây lắp và thương mại Hợp Lực. Thời gian thực tập tại Công ty, căn cứ vào lý thuyết học tại trường cộng với sự vận dụng thực tế tại Công ty Xây lắp và th ương mại Hợp L ực em đã trình bày một số hoạt động lao động sản xuất và quản lý tại Công ty. Nhưng do yếu tổ chủ quan về nhận thức và cách nhìn nh ận c ủa m ột sinh viên thực tập, vì vậy chuyên đề của em sẽ có những thiếu sót nhất định vậy em mong muốn nhận được sự chỉ bảo của thầy cô hướng dẫn cùng các cô các chú trong phòng kế toán tại Công ty giúp bài vi ết c ủa em đ ược hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 3 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU I.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL). I.1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU QUẢN LÝ NVL - Khái niệm: NVL là đối tượng lao động tham gia vào quá trình s ản xu ất kinh doanh để chế tạo ra sản phẩm mới. - Đặc điểm: o Chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất và khi k ết thúc m ột chu kì sản xuất thì hình dạng ban đầu của nó bị biến đổi, giá trị của vật liệu bị dịch chuyển toàn bộ vào giá trị của s ản ph ẩm mới. o Chi phí NVL chiếm tỉ trọng lớn từ 60-90% trong giá thành sản phẩm một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh. - Yêu cầu quản lý NVL: o Phải căn cứ vào chứng từ, vào các loại sổ sách chi ti ết t ừ các thời điểm nhập, xuất, tồn kho. o Tăng cường công tác đối chiếu kiểm tra, xác định số li ệu trên sổ kế toán và trên thực tế nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. o Định kỳ phải kiểm tra số tồn kho trong các kho hàng, trong phân xưởng sản xuất nhằm điều chỉnh kịp thời tình hình nhập xuất, để cung cấp NVL ngay khi cần. I.2. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 4 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan Tổ chức ghi chép,phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình thu mua,vận chuyển,bảo quản,nhập,xuất,tồn kho NVL về số lượng,chất lượng,chủng loại,giá cả,thời hạn nhằm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Áp dụng đúng đắn phương pháp hạch toán. Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản nhập xuất kho NVL các định mức tiêu hao.Áp dụng những biện pháp cụ thể nhằm theo dõi kịp th ời biến động của NVL trong kho để doanh nghiệp tránh bị động trong quá trình cung cấp NVL cho sản xuất kinh doanh. I.3. PHÂN LOẠI NVL  NVL chính: là những loại nguyên liệu,vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất,thì cấu thành thực thể,vật ch ất,th ực th ể chính c ủa sản phẩm.NVL chính bao gồm cả những bán thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất,chế tạo sản phẩm.  NVL phụ: là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành thực thể chính của sản phẩm mà có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, tăng thêm ch ất l ượng của sản phẩm như: sơn trong các sản phẩm gỗ, các chất phụ gia, xúc tác trong sản xuất hóa chất…  Nhiên liệu: là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh như: than, củi gỗ, xăng, dầu…  Phụ tùng thay thế: là những vật tư cần dự trữ để sửa chữa, thay thế các phụ tùng của máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất. GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 5 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp  SVTH: Dương Thị Thoan Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản : là những loại vật liệu và thiết bị sử dụng cho các công trình xây dựng cơ bản bao gồm: thi ết bị cần lắp, công cụ, khí cụ và kết cấu…  Phế liệu: bao gồm các vật liệu loại ra từ quá trình sản xuất và thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ…nhưng cũng có thể bán ra ngoài để thu hồi vốn.  Cần lưu ý rằng các khái niệm trên chỉ đúng khi gắn liền với các doanh nghiệp sản xuất cụ thể vì: vật liệu chính ở doanh nghiệp này lại là vật liệu phụ ở doanh nghiệp khác và ngược lại… Tuy nhiên để khắc phục tốt hơn yêu cầu quản lí ch ặt ch ẽ các lo ại NVL,đặc biệt là phục vụ cho nhu cầu xử lí thông tin trên máy vi tính c ần phải lập sổ danh điểm NVL trong đó NVL được chia thành từng loại, từng nhóm, từng thứ chi tiết. Sổ danh điểm NVL được xác định trên cơ sở quy định thống nhất tên gọi, kí hiệu mã số cho từng nhóm, từng vật liệu. SỔ DANH ĐIỂM VẬT TƯ Loại vật tư: Kí hiệu: 152… KÍ HIỆU Tên nhãn Đơn Nhóm Danh 1 điểm NVL cách NVL 2 3 hiệu,quy vị Đơn giá Ghi chú tính hạch toán 4 5 6 I.4. TÍNH GIÁ NVL I.4.1. TÍNH GIÁ NVL NHẬP KHO. GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 6 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp • SVTH: Dương Thị Thoan Trường hợp NVL. Giá gốc của vật liệu = Giá mua ghi trong hóa đ ơn + Chi phí thu mua th ực tế - khoản giảm giá triết khấu thương mại . Các khoản thuế không hoàn lại như: thuế nhập khẩu, thuế tiêu th ụ đặc biệt được tính vào giá gốc. Đối với doanh nghiệp không thuộc diện ch ịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khoản thuế GTGT đã trả khi mua NVL cũng tính vào giá gốc. • Trường hợp NVL tự chế biến. Giá gốc của NVL= Giá thực tế của vật liệu tự chế + Chi phí chế biến • Trường hợp NVL thuê ngoài gia công. Giá gốc của vật liệu=Giá thực tế của vật liệu xuất gia công + Ti ền công gia công + Chi phí vận chuyển… • Trường hợp NVL nhận góp vốn liên doanh. Giá thực tế của vật liệu=Giá thống nhất của hội đồng các bên tham gia liên doanh+ Chi phí vận chuyển bốc dỡ . • Trường hợp NVL do ngân sách nhà nước cấp. Giá gốc của vật liệu=Giá do đơn vị cấp thông báo+ Chi phí vận chuy ển bốc dỡ. • Trường hợp NVL được biếu tặng. Giá gốc của vật liệu=Giá trị hợp lí ban đầu+ Các chi phí liên quan tr ực tiếp khác . GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 7 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp • SVTH: Dương Thị Thoan Trường hợp NVL được thu nhặt từ phế liệu thu hồi thì được đánh giá theo thực tế I.4.2.TÍNH GIÁ NVL XUẤT KHO. Để tính giá vật liệu xuất kho kế toán có thể sử dụng 1 trong 4 cách sau: • Phương pháp bình quân gia quyền: Có thể tính theo giá bình quân cuối tháng hoặc giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập. Trị giá thực tế vật tư tồn Tổng giá thực + tế vật tư nhập đầu kỳ trong kỳ Giá nhập bình quân = ──────────────────────── Số lượng vật tư + tồn đầu kỳ Tổng số lượng vật tư nhập trong kỳ Do đó: Giá trị thực tế xuất kho = Đơn giá thực tế x n l ượng xu ất trong kỳ • Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) Theo phương pháp này, khi xuất kho tính theo đơn giá c ủa v ật li ệu t ồn kho đầu kỳ, sau đó đến đơn giá của lần nhập trước, xong mới tính theo đơn giá của lần nhập sau. Do đó đơn giá của vật liệu trong kho cuối kỳ sẽ là đơn giá vật liệu nhập ở những lần cuối cùng.Sử dụng phương pháp này, nếu giá trị vật liệu mua vào ngày càng tăng thì v ật li ệu t ồn kho s ẽ có giá trị lớn, chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm th ấp và lãi gộp s ẽ tăng lên. • Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 8 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan Theo phương pháp này, khi xuất kho tính theo đơn giá của lần nhập cuối cùng, sau đó mới đến đơn giá của lần nhập trước đó. Do đó mà đơn giá của vật liệu trong kho cuối kỳ sẽ là đơn giá của lần nhập đầu tiên hoặc là đơn giá của vật liệu tồn kho đầu kỳ. • Phương pháp giá thực tế đích danh: Phương pháp này áp dụng cho từng trường hợp cụ thể, nhận diện được từng loại mặt hàng theo từng hóa đơn và đối với đơn vị có ít lo ại mặt hàng và có giá trị lớn. Theo phương pháp này, giá th ực t ế c ủa v ật li ệu xuất kho thuộc lô hàng nào thì tính theo đơn giá nh ập th ực t ế c ủa lô hàng đó. I.5. KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL I.5.1. CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG. I.5.1.1. CHỨNG TỪ - Phiếu nhập kho. -Phiếu xuất kho. -Biên bản kiểm kê vật tư. -Thẻ kho. I.5.1.2. SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG. - Sổ chi tiết vật tư - Bảng cân đối nhập, xuất, tồn kho. I.5.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIẾT. Để quản lí chặt chẽ quá trình nhập xuất, tồn vật li ệu k ế toán chi ti ết NVL thường sử dụng 1 trong 3 phương pháp sau: - Phương pháp thẻ song song. - Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. - Phương pháp sổ số dư GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 9 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan I.6. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT KHO NVL I.6.1. THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN.  Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên - Là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục và có h ệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hóa trên s ổ kế toán. Trong trường hợp này các tài khoản kế toán hàng tồn kho được sử dụng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm của vật tư hàng hóa. Vì vậy giá trị của vật tư hàng hóa tồn kho trên sổ kế toán có th ể được xác định ở mọi thời điểm trong kỳ kế toán theo công thức: Trị giá hàng Trị giá hàng tồn kho = tồn kho đầu cuối kỳ Trị giá hàng + nhập kho trong + kỳ kỳ Trị giá hàng xuất kho trong kỳ I.6.1.1.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG. Để hạch toán tổng hợp NVL kế toán sử dụng các tài khoản sau: - TK 151: Hàng mua đang đi đường - TK 152: Nguyên vật liệu • TK 151: “Hàng mua đang di đường”.Tài khoản này phản ánh giá trị của các loại vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở h ữu của doanh nghiệp nhưng cuối tháng vẫn chưa về nhập kho của doanh nghiệp. Kết cấu: o Bên nợ: - SDĐK: Trị giá thực tế hàng mua đang đi đường hiện có đầu kỳ GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 10 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan - Phát sinh: Trị giá thực tế hàng mua đang đi đường phát sinh trong kỳ - SDCK: Trị giá thực tế hàng mua đang đi đường hiện có cuối kỳ o Bên có: - Phát sinh: Trị giá hàng mua đang đi đường về nhập kho Trị giá thực tế hàng mua đang đi chuyển bán thẳng • TK 152: Nguyên vật liệu Kết cấu: o Bên nợ: - SDĐK: Trị giá thực tế NVL hiện có đầu kỳ - Phát sinh: Trị giá thực tế của NVL nhập kho trong kỳ < do mua ngoài, tự chế biến, nhận góp vốn…> Trị giá thực tế NVL phát hiện thừa khi kiểm kê Giá trị thực tế NVL tăng do đánh giá lại Trị giá phế liệu thu hồi được khi giảm giá - SDCK: Trị giá thực tế NVL hiện có cuối kỳ o Bên có: - Phát sinh: Trị giá thực tế NVL xuất dùng cho các mục đích trong kỳ Giá trị NVL phát hiện thiếu khi kiểm kê Giá trị thực tế NVL giảm do đánh giá lại Trị giá NVL trả lại người bán I.6.1.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 11 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan  KẾ TOÁN TĂNG NVL  Mua NVL trong nước: 1. Hàng mua và hóa đơn cùng về - Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Nợ TK 152,153 : Giá chưa thuế Nợ TK 133 : Thuế giá trị gia tăng Có TK 111,112,331 : Giá thanh toán - Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Nợ TK 152,153 : Giá thanh toán Có TK 111,112,331: Giá thanh toán 2. Hóa đơn về nhưng hàng chưa về Nợ TK 151 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 - Tháng sau khi hàng về căn cứ vào hóa đơn và phiếu nh ập kho,kế toán ghi: Nợ TK 152 Có TK 151 - Nếu NVL không nhập kho mà giao thẳng cho bộ phận sản xuất: Nợ TK 621 : Chi phí NVL trực tiếp Có TK 151: Hàng mua đang đi đường 3. Hàng về nhưng hóa đơn chưa về Nợ TK 152,153 Nợ TK 133 : Giá tạm tính : Thuế trên giá tạm tính Có TK 111,112,331: Giá t ạm tính có thuế GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 12 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan Khi hóa đơn về: - Nếu giá tạm tính > giá ghi trên hóa đơn Nợ TK 111,112,331 Có TK 152,153 Có TK 133 - Nếu giá tạm tính < giá ghi trên hóa đơn Nợ TK 152,153 Nợ TK 133 Có TK 111,112,331  NHẬP KHẨU NVL Nợ TK 152,153 :Giá nhập khẩu + thuế nhập khẩu Có TK 111,112,331:Tiền thanh toán cho người bán Có TK 3333 :Thuế nhập khẩu - Thuế GTGT hàng nhập khẩu Nợ TK 133 Có TK 33312 - Nộp thuế vào kho bạc nhà nước Nợ TK 3333 Nợ TK 33312 Có TK 111,112 -Chịu thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế Nợ TK 152,153 Có TK 33312 : Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Nhập kho NVL để chế biến hoặc mua ngoài gia công chế biến GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 13 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan Nợ TK 152,153 Có TK 154 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Nhận góp vốn liên doanh, nhận lại vốn góp liên doanh bằng vật t ư, hàng hóa Nợ TK 152,153 Có TK 411 Có TK 222,228 - NVL phát hiện thừa khi kiểm kê - Trường hợp NVL của đơn vị khác Khi phát hiện thừa thì ghi đơn: Nợ TK 002 Khi trả lại thì ghi: Có TK 002 - Trường hợp NVL của đơn vị mà chưa rõ nguyên nhân Nợ TK 152,153 Có TK 3381 Xử lý: Nợ TK 3381 Có TK 411,711  KẾ TOÁN GIẢM NVL Kế toán giảm NVL 1. Xuất dùng cho sản xuất. Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 Nợ TK 241: Dùng cho XDCB, sửa chữa TSCĐ Nợ TK 154: Xuất vật tư gia công chế biến Có TK 152: Giá trị NVL xuất kho GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 14 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan 2. Xuất kho vật liệu nhượng bán Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 152 3. Xuất kho NVL góp vốn liên doanh - Nếu giá do hội đồng liên doanh đánh giá lớn hơn giá thực tế xuất kho Nợ TK 128, 222: Giá do hội đồng liên doanh đánh giá Có TK 152: Giá xuất kho Có TK 412: Mức chênh lệch - Nếu giá do hội đồng liên doanh đánh giá thấp hơn giá thực tế xuất kho Nợ TK 128, 222: Giá do hội đồng liên doanh đánh giá Nợ TK 412 : Mức chênh lệch Có TK 152: Giá xuất kho 4. Khi kiểm kê phát hiện thiếu - Chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý: Nợ TK 1381: Có TK 153: - Khi xử lý: Nợ TK 1388,334,111 Nợ TK 632 Có TK 153 I.6.2.THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ I.6.2.1.ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương phap hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ảnh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ của vật tư hàng hóa. Từ đó, tính giá trị vật tư của hàng hóa xu ất kho trong kỳ theo công thức: GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 15 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan Trị giá hàng xuất kho trong kỳ = Trị giá hàng tồn kho đ ầu kỳ+T ổng tr ị giá hàng nhập kho trong kỳ - Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ. Theo phương pháp này, mọi biến động của vật tư hàng hóa không phản ảnh trên các tài khoản hàng tồn kho. Giá trị vật tư hàng hóa mua và nhập kho trong kỳ được theo dõi trên một tài khoản: Tài khoản 611 “Mua hàng”. Cuối kỳ, doanh nghiệp tiến hành công tác kiểm kê để xác định giá trị vật tư hàng hóa tồn kho thực tế, trị giá vật tư hàng hóa xuất kho trong kỳ. Khi áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, các tài khoản thuộc nhóm hàng tồn kho chỉ sử dụng ở đầu kỳ kế toán và cuối kỳ kế toán Phương pháp này áp dụng ở các đơn vị thương mại kinh doanh nhiều loại hàng hóa, vật tư với quy cách mẫu mã khác nhau, giá trị th ấp, hàng hóa, vật tư xuất dùng hoặc xuất bán thường xuyên. o Ưu điểm: Đơn giản, giảm nhẹ khối lượng công việc hạch toán. Tuy nhiên, độ chính xác về giá trị vật tư hàng hóa xu ất bán hoặc xuất dùng bị ảnh hưởng của chất lượng công tác quản lí tại kho, cửa hàng, quầy hàng. I.6.2.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG • TK 611: Mua hàng Kết cấu: Đây là tài khoản chi phí nên không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ o Bên nợ: - Kết chuyển trị giá NVL còn tồn kho ở thời điểm đầu kỳ - Giá trị NVL mua vào trong kỳ o Bên có: GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 16 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan - Trị giá NVL xuất dùng cho các mục đích trong kỳ - Kết chuyển trị giá NVL tồn kho cuối kỳ vào các tài kho ản liên quan như: TK 152,153,156… I.6.2.3. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN • Kết chuyển giá trị NVL tồn kho đầu kỳ. Nợ TK 611 Có TK 152,153 • Mua NVL nhập kho. Nợ TK 611 Nợ TK 133 Có TK 152,153 • NVL mua về không đúng quy cách, phẩm chất, đề ngh ị giảm giá được người bán chấp nhận. Nợ TK 111,112, 331 Có TK 611 - Nếu trả lại hàng cho người bán Nợ TK 111, 112, 331 Có TK 611 Có TK 133 • Nhận góp vốn liên doanh, được cấp trên cấp phát. Nợ TK 611 Có TK 411, 128 • Giá trị NVL hao hụt mất mát. Nợ TK 1388 Có TK 611 • Đánh giá tăng NVL GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 17 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan Nợ TK 611 Có TK 412 - Đối với NVL tồn kho cuối kỳ Nợ TK 152,153 Có TK 611 - Đối với NVL dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nợ TK 621,627,641,642 Có TK 611 I.7. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VỀ NVL  Phân bổ chi phí mua NVL xuất kho CP phân bổ NVL = Tổng cp thu mua x từng tiêu thức cần phân bổ  Thuế đầu vào: TK 133 Thuế đầu vào = Giá mua NVL x Tỉ suất thuế - Đối với hàng nhập khẩu Thuế đầu vào= {giá trị hàng NK+thuế NK+thuế TTĐB} x tỉ suất thuế  Kế toán NVL thừa, thiếu: 1) Xử lý hàng thừa, thiếu: - Xử lý hàng thừa: Khi hàng thừa trong khâu mua: Nợ TK 152,153: Giá mua Có TK 3381: Khi xác định hàng thừa trong khâu dự trữ Nợ TK 152,153: Giá vốn Có TK 3381: Hàng thừa chờ xử lý Xử lý hàng hóa Nợ TK 3381: GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 18 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan Có TK 711:Thừa không rõ nguyên nhân Có TK 331:Thừa do người bán xuất nhầm Nếu mua hàng phát sinh thừa, Doanh nghiệp giữ hộ bên bán: Nợ TK 002 - Xử lý hàng thiếu: Khâu mua: Nợ TK 1381: Có TK 111,112,331: Khâu dự trữ: Nợ TK 1381: Có TK 152,153,142,242: Khi xử lý: Nợ TK 1388: Bắt bồi thường Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán Nợ TK 1562: Thiếu từ khâu mua trong định mức Có TK 1381 2) Kế toán đánh giá lại NVL - TK sử dụng : 412 Khi đánh giá tăng: Nợ TK 152,153 : Có TK 412 : Khi đánh giá giảm: Nợ TK 412 : Có TK 152,153 : Xử lý chênh lệch cuối kỳ: a. Nợ TK 412 : Có TK 411 b. Nợ TK 411 : Có TK 412 Dự phòng giảm giá NVL: Nợ TK 623 Có TK 159 GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 19 Báo cáo thưc tập tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Thoan CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LỰC II.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY II.1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY. - Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Hợp Lực GVHD: Tần Nữ Hồng Dung 20
- Xem thêm -