Tài liệu 307461

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

LÔØI CAÛM ÔN Toâi xin chaân thaønh caûm ôn thaày Tröông Tieán Syõ ñaõ taän tình höôùng daãn toâi trong suoát quaù trình thöïc hieän chuyeân ñeà. Ñoàng thôøi toâi cuõng kính gôûi lôøi caûm ôn ñeán taát caû quyù thaày coâ khoa kinh teá tröôøng Cao ñaúng kinh teá kyõ thuaät coâng nghieäp II TP. Hoà Chí Minh ñaõ heát loøng truyeàn ñaït cho toâi nhöõng kieán thöùc quyù baùu vaø toâi ñaõ öùng duïng trong chuyeân ñeà naøy. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn söï giuùp ñôõ cuûa Phoøng Keá Hoaïch Ñieàu ÑoäCoâng ty may Vieät Tieán, ñaëc bieät laø anh Phaïm Tuaán Kieân (Tröôûng phoøng), Anh Hanh, Anh Long (Phoù phoøng) vaø taát caû caùc anh chò ôû Phoøng Keá Hoaïch Ñieàu Ñoä ñaõ raát taän tình giuùp ñôõ vaø truyeàn ñaït raát nhieàu kinh nghieäm trong coâng vieäc. Ñeà taøi “MOÄT SOÁ … CUÛA COÂNG TY MAY VIEÄT TIEÁN” cuûa toâi vôùi hy voïng tìm hieåu tình hình xuaát khaåu haøng deät may vaøo thò tröôøng Myõ cuûa quyù coâng ty vaø coù ñöa ra moät soá yù kieán ñoùng goùp. Chuyeân ñeà ñöôïc thöïc hieän döôùi caùi chuû quan cuûa caù nhaân toâi vaø vôùi kieán thöùc haïn heïp chaéc chaén seõ coù nhöõng thieáu soùt. Toâi raát mong quyù thaày coâ khoa kinh teá tröôøng Cao ñaúng kinh teá kyõ thuaät coâng nghieäp II TP. Hoà Chí Minh, Ban laõnh ñaïo coâng ty may Vieät Tieán, caùc anh chò vaø taát caû caùc baïn chaân tình ñoùng goùp yù kieán, giuùp toâi hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa moät sinh vieân thöïc taäp vaø ñeå toâi ruùt kinh nghieäm trong thöïc teá sau naøy. TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2004 Sinh vieân thöïc taäp -1- NHAÄN XEÙT CUÛA COÂNG TY --- *** --- ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ -2- ........................................................................................................ NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN --- *** --- ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ -3- ........................................................................................................ ........................................................................................................ LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Ñaët vaán ñeà Naâng cao khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng theá giôùi luoân laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Khaû naêng caïnh tranh naøy ñöôïc theå hieän chuû yeáu qua vieäc taêng kim ngaïch xuaát khaåu, vieäc ñaøm phaùn, kyù keát vaø thöïc hieän toát caùc hôïp ñoàng xuaát khaåu cuûa caùc doanh nghieäp trong nöôùc laø raát quan troïng ñoái vôùi vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh vaø giaønh ñöôïc vò trí vöõng chaéc treân caùc thò tröôøng xuaát khaåu cuûa doanh nghieäp. Trong tình hình môùi, baûn thaân caùc DN caàn phaûi coù nhöõng coá gaéng nhaát ñònh. Caàn phaûi ñaàu tö naâng caáp daây chuyeàn môùi, aùp duïng heä thoáng tieâu chuaån chaát löôïng ñeå ñaûm baûo uy tín cuûa thöông hieäu deät may Vieät Nam. Ñaàu tö naâng cao trình ñoä tay ngheà cuûa coâng nhaân ngaønh deät may, taêng cöôøng ñaàu tö xuùc tieán thöông maïi trong ñieàu tra, khaûo saùt, naém vöõng nhu caàu thò tröôøng deät may . Tính toaùn caân ñoái hôïp lyù giöõa giaù baùn vaø giaù thaønh saûn phaåm nhaèm ñaûm baûo tính caïnh tranh cuûa haøng deät may Vieät Nam. Laø moät caùn boä ñaõ coâng taùc nhieàu naêm trong ngaønh May ,baûn thaân toâi khoâng khoûi böùc xuùc vôùi nhöõng traên trôû cuûa caùc coâng ty May trong boái caûnh coù nhieàu cô hoäi maø khoâng ít thaùch thöùc naøy .Vì theá toâi cho raèng vieát ñeà taøi "Quaù trình ñaøm phaùn ,kyù keát,thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu taïi Coâng ty May Vieät Tieán "nhaèm mang laïi moät caùi nhìn toång theå vaø tìm ra ñöôïc nhöõng giaûi phaùp toát nhaát ñeå hoaøn thieän quaù trình ñaøm phaùn ,kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu taïi coâng ty May Vieät Tieán. -4- 2. Phaïm vi nghieân cöùu Caùc loaïi hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty Vieät Tieán raát phong phuù vaø ña daïng, ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi ñöôïc giôùi haïn ôû quaù trình ñaøm phaùn ,kyù keát vaø toå chöùc thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu, vôùi nhöõng soá lieäu coù haïn neân ñeà taøi chæ duøng caùc soá lieäu giôùi haïn trong thôøi gian cuûa ba naêm 2001, 2002 vaø 2003. 3. Phöông phaùp nghieân cöùu Ñeå thöïc hieän muïc ñích phaân tích cuûa ñeà taøi, phöông phaùp nghieân cöùu ñöôïc söû duïng laø: - Thoáng keâ moâ taû - So saùnh - Dieãn giaûi Nguoàn döõ lieäu ñöôïc laáy chuû yeáu töø Phoøng keá hoaïch – ñieàu ñoä ,phoøng keá toaùn cuûa Coâng ty may Vieät Tieán, bao goàm caùc soá lieäu kinh teá veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty vaø caùc thoâng tin ñaøm phaùn, kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu. 4.Boá cuïc ñeà taøi naøy ñöôïc xaây döïng qua boán chöông bao goàm . Chöông 1 : Moät soá khaùi nieäm ,phaân loaïi gia coâng haøng hoaù vaø nhöõng lyù luaän cô baûn veà ñaøm phaùn . Chöông 2 : Toång quan veà lòch söû hình thaønh coâng ty ,cô caáu toå chöùc vaø cô sôû vaät chaát ,tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng cuøng vôùi chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng ty. Chöông 3 : Quy trình toå chöùc vaø thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu vôùi caùc noäi dung : giao dòch ,nghieân cöùu thò tröôøng vaø tieáp xuùc vôùi khaùch haøng ,ñaøm phaùm vaø kyù keát hôïp ñoàng ;vaø toå chöùc thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu. -5- Chöông 4: Moät soá giaûi phaùp ñoái coâng ty vaø moät soá kieán nghò ñoái vôùi nhaø nöôùc nhaèm hoaøn thieän quaù trình ñaøm phaùn,kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu cuûa coâng ty. -6- Chöông 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄ N -7- Chöông 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1.1. Lyù thuyeát veà gia coâng quoác teá 1.1.1. Caùc khaùi nieäm veà gia coâng quoác teá Hieän nay ñang toàn taïi nhieàu caùch hieåu khaùc nhau veà khaùi nieäm gia coâng haøng hoùa. Ñeå coù theå ñöa ra moät khaùi nieäm chung veà “Gia coâng quoác teá” phuø hôïp vôùi thöïc teá Vieät Nam, chuùng ta haõy ñieåm qua nhöõng ñònh nghóa sau:  Ñònh nghóa 1: Gia coâng haøng hoùa laø moät phöông thöùc saûn xuaát haøng hoùa, trong ñoù, ngöôøi ñaët gia coâng seõ cung caáp nguyeân phuï lieäu (NPL), coù khi cung caáp luoân caû thieát bò maùy moùc (TBMM), baùn thaønh phaåm (BTP) vaø nhaän laïi thaønh phaåm hoaøn chænh. Ngöôøi nhaän gia coâng töï toå chöùc quaù trình saûn xuaát, laøm ra saûn phaåm theo maãu cuûa khaùch ñaët; giao toaøn boä cho ngöôøi ñaët gia coâng vaø nhaän tieàn gia coâng (xem sô ñoà). Traû tieàn gia coâng Beân ñaët gia coâng Maãu saûn phaåm , MMTB, NPL, BTP Beân nhaän gia coâng Toå chöùc quaù trình saûn xuaát Traû saûn phaåm hoaøn chænh  Ñònh nghóa 2: Gia coâng haøng hoùa laø phöông thöùc saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng vaø maãu cuûa ngöôøi ñaët gia coâng. Ngöôøi nhaän gia coâng toå chöùc quaù trình saûn xuaát saûn phaåm theo maãu vaø baùn nhöõng saûn phaåm laøm ra cho ngöôøi ñaët gia -8- coâng hoaëc ngöôøi naøo ñoù maø ngöôøi ñaët gia coâng chæ ñònh theo giaù caû hai beân thoûa thuaän (xem sô ñoà). Traû tieàn gia coâng Ñôn ñaët haøng theo maãu Beân ñaët gia coâng Beân nhaän gia coâng Toå chöùc quaù trình saûn xuaát Baùn saûn phaåm hoaøn chænh Töø nhöõng ñònh nghóa treân, ta coù theå ruùt ra ñònh nghóa gia coâng haøng hoùa xuaát khaåu nhö sau: “Gia coâng haøng xuaát khaåu laø moät phöông thöùc saûn xuaát haøng hoùa xuaát khaåu; trong ñoù, ngöôøi ñaët gia coâng ôû moät nöôùc cung caáp ñôn haøng, haøng maãu, maùy moùc thieát bò, nguyeân phuï lieäu hoaëc baùn thaønh phaåm theo ñònh möùc cho tröôùc cho ngöôøi nhaän gia coâng, ôû nöôùc khaùc. Ngöôøi nhaän gia coâng toå chöùc quaù trình saûn xuaát saûn phaåm theo yeâu caàu cuûa khaùch. Toaøn boä saûn phaåm laøm ra ngöôøi nhaän gia coâng seõ xuaát khaåu laïi cho ngöôøi ñaët gia coâng hoaëc xuaát khaåu sang nöôùc khaùc theo chæ ñònh cuûa ngöôøi ñaët gia coâng ”. (xem sô ñoà). Traû tieàn gia coâng Beân ñaët gia coâng (ôû moät nöôùc) MMTB, NPL BTP, maãu haøng Beân nhaän gia coâng (ôû nöôùc khaùc) Xuaát traû saûn phaåm hoaøn chænh -9- Toå chöùc quaù trình saûn xuaát 1.1.2. Phaân loaïi gia coâng haøng hoùa Coù nhieàu tieâu thöùc ñeå phaân loaïi: a- Theo quyeàn sôû höõu nguyeân lieäu trong quaù trình saûn xuaát, coù:  Hình thöùc nhaän nguyeân lieäu, giao thaønh phaåm: Beân ñaët gia coâng giao nguyeân lieäu hoaëc baùn thaønh phaåm cho beân nhaän gia coâng vaø sau thôøi gian gia coâng, beân ñaët gia coâng seõ thu hoài thaønh phaåm vaø traû phí gia coâng. Nhö vaäy, quyeàn sôû höõu veà nguyeân lieäu thuoäc veà beân ñaët gia coâng.  Hình thöùc mua ñöùt baùn ñoaïn: Beân ñaët gia coâng baùn ñöùt nguyeân lieäu cho beân nhaän gia coâng vaø sau thôøi gian saûn xuaát seõ mua laïi thaønh phaåm. Trong tröôøng hôïp naøy, quyeàn sôû höõu nguyeân vaät lieäu thuoäc veà beân nhaän gia coâng.  Hình thöùc keát hôïp: Trong ñoù, beân ñaët gia coâng chæ giao nguyeân vaät lieäu chính, coøn beân nhaän gia coâng cung caáp nhöõng nguyeân vaät lieäu phuï. b-Xeùt veà möùc ñoä cung caáp nguyeân, phuï lieäu, coù:  Beân nhaän gia coâng nhaän toaøn boä nguyeân phuï lieäu, baùn thaønh phaåm. Trong tröôøng hôïp naøy beân ñaët gia coâng cung caáp 100% nguyeân phuï lieäu. Trong moãi loâ haøng ñeàu coù baûng ñònh möùc nguyeân phuï lieäu chi tieát cho töøng loaïi saûn phaåm maø hai beân ñaõ thoûa thuaän vaø ñöôïc caùc caáp quaûn lyù xeùt duyeät. Ngöôøi nhaän gia coâng chæ vieäc toå chöùc saûn xuaát theo ñuùng maãu cuûa khaùch vaø giao laïi saûn phaåm cho khaùch ñaët gia coâng hoaëc giao laïi cho ngöôøi thöù ba theo söï chæ ñònh cuûa khaùch.  Beân nhaän gia coâng chæ nhaän nguyeân lieäu chính theo ñònh möùc, coøn nguyeân phuï lieäu thì cung caáp theo ñuùng yeâu caàu cuûa beân ñaët gia coâng.  Beân nhaän gia coâng khoâng nhaän baát cöù nguyeân phuï lieäu naøo maø cung caáp nguyeân lieäu theo yeâu caàu cuûa beân ñaët gia coâng. -10- 1.1.3. Hôïp ñoàng gia coâng Khaùi nieäm: Hôïp ñoàng gia coâng haøng xuaát khaåu laø söï thoûa thuaän giöõa beân ñaët gia coâng, ôû caùc nöôùc khaùc nhau, trong ñoù quy ñònh roõ quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa caùc beân trong quaù trình gia coâng haøng hoùa. Thoâng thöôøng coù nhöõng quy ñònh sau:  Loaïi haøng gia coâng.  Nguyeân phuï lieäu, ñònh möùc .  Thôøi gian, phöông thöùc cung caáp, giao nhaän nguyeân phuï lieäu, maùy moùc, thieát bò  Thôøi gian, phöông thöùc giao nhaän saûn phaåm  Phöông thöùc thanh toaùn tieàn gia coâng  Caùc quyeàn lôïi vaø nghóa vuï khaùc cuûa caùc beân… 1.1.4. Quy trình kyù keát ,thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu . Caùc böôùc tieán haønh ñaøm phaùn, kyù keát ,thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu ñöôïc theå hieän theo quy trình sau. Sô ñoà 1.1: Quy trình kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu Nghieân cöùu thò tröôøng Tieáp xuùc vaø ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng Xem xeùt naêng löïc saûn xuaát,maùy moùc thieát bò Soaïn thaûo vaø kyù keát hôïp ñoàng Toå chöùc saûn xuaát -11- Giao haøng vaø thanh toaùn 1.2. Nhöõng lyù luaän cô baûn veà ñaøm phaùn: 1.2.1. Khaùi nieäm: Ñaøm phaùn laø haønh vi vaø quaù trình, maø trong ñoù hai hay nhieàu beân tieán haønh thöông löôïng, thaûo luaän veà caùc moái quan taâm chung vaø nhöõng quan ñieåm coøn baát ñoàng ñeå ñi ñeán moät thoûa thuaän thoáng nhaát. 1.2.2. Ñaëc ñieåm  Ñaøm phaùn khoâng ñôn thuaàn laø quaù trình theo ñuoåi nhu caàu, lôïi ích rieâng leû cuûa moät beân, maø laø quaù trình ñoâi beân thoâng quan vieäc khoâng ngöøng ñieàu chænh nhu caàu cuûa mình maø tieáp caän vôùi nhau, cuoái cuøng ñaït ñeán yù kieán thoáng nhaát  Ñaøm phaùn khoâng phaûi laø söï löïa choïn ñôn nhaát giöõa “hôïp taùc” hay “xung ñoät”, maø laø söï thoáng nhaát giöõa hai maët maâu thuaãn “hôïp taùc” vaø “xung ñoät”  Ñaøm phaùn khoâng phaûi laø thoûa maõn lôïi ích cuûa moät beân moät caùch khoâng haïn cheá, maø laø coù giôùi haïn lôïi ích nhaát ñònh. Ñaùnh giaù moät cuoäc ñaøm phaùn thaønh coâng thay thaát baïi khoâng phaûi laø laáy vieäc thöïc hieän muïc tieâu döï ñònh cuûa moät beân naøo ñoù laøm tieâu chuaån duy nhaát, maø phaûi söû duïng moät loaït caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù toång hôïp  Ñaøm phaùn laø moät khoa hoïc, ñoàng thôøi laø moät ngheä thuaät. -12- 1.2.3. Caùc nguyeân taéc cô baûn vaø nhöõng sai laàm thöôøng maéc trong ñaøm phaùn 1.2.3.1. Caùc nguyeân taéc cô baûn caàn naém vöõng:  Ñaøm phaùn laø moät vieäc töï nguyeän, theo nghóa baát cöù beân naøo cuõng coù theå thoaùi lui hay töø choái tham döï ñaøm phaùn vaøo baát cöù luùc naøo.  Ñaøm phaùn chæ coù theå baét ñaàu khi ít nhaát coù moät beân muoán thay ñoåi thoûa thuaän hieän taïi vaø tin raèng coù theå ñaït ñöôïc moät thoûa thuaän môùi thoûa maõn caû ñoâi beân.  Chæ xaûy ra ñaøm phaùn khi caùc beân hieåu raèng: söï vieäc chæ ñöôïc quyeát ñònh khi coù söï thoûa thuaän chung, coøn neáu söï vieäc coù theå quyeát ñònh ñôn phöông bôûi moät beân thì khoâng caàn xaûy ra ñaøm phaùn.  Thôøi gian laø moät trong nhöõng yeáu toá quyeát ñònh trong ñaøm phaùn. Thôøi gian coù aûnh höôûng to lôùn ñeán tình hình ñaøm phaùn vaø aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû cuoái cuøng cuûa ñaøm phaùn.  Moät keát cuïc thaønh coâng cuûa ñaøm phaùn khoâng phaûi laø giaønh thaéng lôïi baèng moïi giaù maø laø ñaït ñöôïc ñieàu maø caû ñoâi beân mong muoán.  Phaåm chaát, naêng löïc, kyõ naêng, thaùi ñoä vaø tình caûm cuûa nhöõng ngöôøi ngoài treân baøn ñaøm phaùn coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán tieán trình ñaøm phaùn. Töø nhöõng nguyeân taéc neâu treân, chuùng ta coù theå ruùt ra caùc keát luaän sau: - Ñaøm phaùn khoâng phaûi laø “moät traän voõ moàm” - Ñeå ñaøm phaùn thaønh coâng ñoøi hoûi ngöôøi ñaøm phaùn phaûi bieát xaùc ñònh ñuùng muïc tieâu, gioûi thoûa hieäp, bieát thuyeát phuïc ñoái taùc, taïo theá caïnh tranh coâng baèng, coâng khai, chính tröïc ñeå cuøng môû roäng lôïi ích toång theå. - Khoâng phaûi moïi tình huoáng ñeàu coù theå duøng ñaøm phaùn ñeå giaûi quyeát thaønh coâng. 1.2.3.2. Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi trong ñaøm phaùn -13- Caùc nhaø ñaøm phaùn, ngay caû nhöõng ngöôøi laõo luyeän nhaát, cuõng khoù traùnh khoûi maéc sai laàm. Vaø moät khi ñaõ maéc sai laàm thì ít coù khaû naêng ñaït ñöôïc keát quaû moät caùch myõ maõn. Chính vì vaäy chuùng ta caàn nghieân cöùu kinh nghieäm cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùc ñeå giaûm thieåu nhöõng sai laàm ñoù. Nhöõng sai laàm thöôøng gaëp: Töø nhöõng kinh nghieäm chuùng ta luoân traùnh nhöõng sai laàm thöôøng gaëp trong ñaøm phaùn : - Ngoài vaøo baøn ñaøm phaùn vôùi moät caùi ñaàu ñaày ñònh kieán. - Khoâng xaùc ñònh ñöôïc ngöôøi coù quyeàn quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa phía ñoái taùc. - Khoâng xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc theá maïnh cuûa mình laø gì vaø khoâng theå söû duïng theá maïnh ñoù moät caùch hieäu quaû. - Ngoài vaøo baøn ñaøm phaùn chæ vôùi moät phöông aùn duy nhaát maø khoâng coù phöông aùn thay theá, neân thöôøng rôi vaøo theá bò ñoäng. - Khoâng bieát caùch naâng cao vò theá cuûa mình. - Khoâng kieåm soaùt ñöôïc nhöõng yeáu toá quan troïng nhö: thôøi gian, nhöõng vaán ñeà caàn giaûi quyeát… maø ñeå ñoái taùc keùo ñi theo yù muoán cuûa hoï. - Ñeå vuoät khoûi tay quyeàn ra yeâu caàu tröôùc. - Khoâng taän duïng ñöôïc öu theá veà thôøi gian vaø ñòa ñieåm trong ñaøm phaùn. - Voäi boû cuoäc khi cuoäc ñaøm phaùn coù veû nhö ñi vaøo choã beá taéc. - Khoâng choïn ñöôïc thôøi ñieåm hôïp lyù ñeå keát thuùc cuoäc ñaøm phaùn. 1.2.4. Kyõ naêng cuûa moät nhaø ñaøm phaùn: (1) Coù khaû naêng nhìn theá giôùi nhö ngöôøi khaùc nhìn vaø hieåu haønh vi cuûa ngöôøi khaùc töø quan ñieåm cuûa hoï. (2) Coù khaû naêng dieãn ñaït yù kieán ñeå ngöôøi cuøng ñaøm phaùn hieåu ñöôïc chính xaùc yù mình. -14- (3) Coù khaû naêng chöùng toû caùc thuaän lôïi cuûa kieán nghò ñöa ra, ñeå thuyeát phuïc ñoái taùc trong ñaøm phaùn vui loøng thay ñoåi quan ñieåm cuûa hoï. (4) Coù khaû naêng chòu ñöïng söï caêng thaúng vaø ñoái maët trong nhöõng hoaøn caûnh raéc roái, caùc ñoøi hoûi khoâng döï ñoaùn ñöôïc trong ñaøm phaùn. (5) Nhaïy caûm vôùi neàn vaên hoaù cuûa ngöôøi khaùc vaø bieát ñieàu chænh ñeà nghò cuûa mình cho phuø hôïp vôùi giôùi haïn vaø söùc eùp hieän taïi. -15- KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1 Gia coâng haøng xuaát khaåu laø moät phöông thöùc saûn xuaát haøng xuaát khaåu, trong ñoù, ngöôøi ñaët gia coâng ôû moät nöôùc, cung caáp ñôn haøng vaø maãu maõ, maùy moùc, thieát bò, nguyeân vaät lieäu, baùn thaønh phaåm theo ñònh möùc ñaõ ñöôïc thoûa thuaän cho ngöôøi nhaän gia coâng, ôû nöôùc khaùc. Ngöôøi nhaän gia coâng toå chöùc quaù trình saûn xuaát saûn phaåm theo yeâu caàu. Giao laïi toaøn boä saûn phaåm cho ngöôøi ñaët gia coâng hoïaêc giao saûn phaåm cho ngöôøi thöù ba theo yeâu caàu cuûa beân ñaët gia coâng ,sau ñoù beân gia coâng seõ thanh toaùn cho beân gia coâng tieàn gia coâng. Beân caïnh ñoù, quaù trình ñaøm phaùn ñoùng vai troø raát quan troïng trong hoaït ñoäng ngoaïi thöông. Coù nhieàu kieåu ñaøm phaùn khaùc nhau, moãi kieåu coù nhöõng öu, nhöôïc ñieåm rieâng. Kyõ naêng cuûa ngöôøi ñaøm phaùn quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa quaù trình ñaøm phaùn. Muoán ñaøm phaùn toát caàn khoâng ngöøng reøn luyeän kyõ naêng cuûa moãi ngöôøi. Ñeå ñaøm phaùn, kyù keát vaø toå chöùc thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng coù hieäu quaû, caàn coù ñuû thoâng tin, gioûi nghieäp vuï vaø naém vöõng nhöõng quy ñònh cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng gia coâng quoác teá. -16- Chöông 2 LÒCH SÖÛ HÌNH THAØ N H VAØ PHAÙ T TRIEÅ N COÂ N G TY MAY VIEÄ T TIEÁ N -17- Chöông 2 LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY MAY VIEÄT TIEÁN 2.1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY MAY VIEÄT TIEÁN: - Teân coâng ty: COÂNG TY MAY VIEÄT TIEÁN - Teân giao dòch quoác teá: VIETTIEN GARMENT EXPORT AND IMPORT COMPANY (VTEC). - Loaïi hình doanh nghieäp: laø doanh nghieäp nhaø nöôùc, thaønh vieân cuûa Toång coâng ty Deät May Vieät Nam, ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 214/CNNTCLÑ ngaøy 24-3-1993 cuûa Boä Coâng Nghieäp Nheï (nay laø Boä Coâng Nghieäp). - Toång giaùm ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Tröôøng - Ñòa ñieåm: + Khu A (truï sôû chính): Soá 07 Leâ Minh Xuaân, P.7, Q. Taân Bình, TP. HCM. + Khu B : Soá 58 Thoaïi Ngoïc Haàu, P. Phuù Thoï Hoøa, Q. Taân Phuù, TP. HCM. + Khu C: Soá 20 Coäng Hoøa, P.12, Q. Taân Bình, TP. HCM. 2.2. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN Tröôùc naêm 1975, coâng ty ñöôïc thaønh laäp chæ laø moät xí nghieäp may nhoû mang teân Thaùi Bình Döông Kyõ Ngheä Coâng ty. Teân giao dòch luùc ñoù laø “Pacific Enterprise” . Xí nghieäp hoaït ñoäng vôùi dieän tích hôn 1.500 m2, soá lao ñoäng chæ treân döôùi 100 ngöôøi vaø 65 chieác maùy may gia ñình thoâ sô mang tính chaát laø moät xí nghieäp vôùi quy moâ nhoû, xí nghieäp chæ may tuùi xaùch vaø ñoà baûo hoä lao ñoäng. -18- Ngaøy 20-11-1975, nhaø nöôùc tieáp quaûn vaø quoác höõu hoùa thaønh xí nghieäp quoác doanh vaø sau ñoù 2 naêm thì ñoåi teân thaønh XÍ NGHIEÄP MAY VIEÄT TIEÁN. Ngaøy 13-11-1979, xí nghieäp bò hoûa hoaïn laøm chaùy ruïi hoaøn toaøn, nhöng ñöôïc nhaø nöôùc, Ñaûng, Ban Ngaønh quan taâm giuùp ñôõ cuøng vôùi loøng nhieät huyeát noã löïc gaén boù cuûa ban laõnh ñaïo vaø söï gaén boù cuûa taäp theå coâng nhaân, chæ sau vaøi thaùng thì xí nghieäp hoaït ñoäng trôû laïi. Trong giai ñoaïn naøy, xí nghieäp chæ saûn xuaát ra nhöõng saûn phaåm ñôn giaûn chöa saéc saûo laém, vaãn may nhöõng maët haøng quen thuoäc, vaø khoâng oån ñònh veà soá löôïng haøng hoùa ñöôïc ñaët vì tay ngheà coâng nhaân coøn thaáp, thieát bò maùy moùc laïc haäu. Thò tröôøng luùc ñoù chuû yeáu laø Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ cuõ. Nhôø vaøo quyeát taâm vaø coá gaéng noã löïc, ngaøy 22-4-1990, xí nghieäp ñöôïc Boä Coâng Nghieäp Nheï chaáp thuaän ñoåi teân thaønh Coâng Ty May Vieät Tieán (theo quyeát ñònh soá 103/CCN/TCLÑ) goàm 3.325 thaønh vieân. Thaùng 02-1991, Boä Kinh Teá Ñoái Ngoaïi (theo quyeát ñònh soá 102-01/GP) caáp giaáy pheùp xuaát khaåu tröïc tieáp vaø coâng ty coù teân giao dòch quoác teá laø VIETTIEN GARMENT EXPORT AND IMPORT COMPANY. Thaùng 05/2004 ,Thuû Töôùng chính phuû coù ban haønh quyeát ñònh soá 86/2004/QÑ /TTg ngaøy 14/05/2004 pheâ duyeät ñeà aùn thí ñieåm toå chöùc, hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï -coâng ty con taïi coâng ty may Vieät Tieán ,doanh nghieäp thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp cuûa Toång coâng ty Deät - May Vieät nam. Theo ñoù ,töø ngaøy 23/10/2004 coâng ty May Vieät Tieán ñaõ chính thöùc chuyeån sang hoaït ñoäng theo moâ hình toå chöùc coâng ty meï -coâng ty con naèm trong cô caáu cuûa Toång coâng ty Deät May Vieät Nam.Trong ñoù coâng meï laø coâng may Vieät Tieán (ñöôïc hình thaønh töø khoái vaên phoøng,caùc xí nghieäp tröïc thuoäc khu A vaø 3 hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh giöõa VTEC vôùi Tungshing,MS vaø Clispal)thuoäc doanh nghieäp nhaø nöôùc ñöôïc tröïc tieáp thöïc hieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø coù voán ñaàu -19- tö ôû caùc coâng ty khaùc vôùi teân giao dòch quoác teá laø VIET TIEN GARMENT IMPORT-EXPORT COMPANY (VTEC)coù truï sôû chính taïi soá 07 Leâ Minh Xuaân,Taân Bình,T.P.Hoà Chí Minh.Rieâng caùc coâng ty concoù tö caùch phaùp nhaân ,coù taøi saûn ,teân goïi ,boä maùy quaûn lyù rieâng töïc chòu traùch nhieäm daân söï trong phaïm vi soá taøi saûn cuûa doanh nghieäp,ñöôïc toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo caùc quy ñònh vaø phaùp luaät töông öùng vôùi hình thöùc ,phaùp lyù cuûa coâng ty con. Trong suoát thôøi gian qua, coâng ty khoâng ngöøng ñöùng vöõng vaø phaùt trieån treân thò tröôøng caïnh tranh trong vaø ngoaøi nöôùc. Chöùng toû ñöôïc mình qua nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc. Khaåu hieäu cuûa coâng ty laø: “Saûn xuaát ñuùng soá löôïng, ñaûm baûo ñuùng thôøi haïn giao haøng”. Nhaèm naâng cao hieäu quaû saûn xuaát ñi keøm vôùi chaát löôïng saûn phaåm phaûi ñöôïc baûo ñaûm an toaøn, coâng ty ñaõ thöïc hieän ISO 9002 vôùi noäi dung: - Coâng ty May Vieät Tieán phaán ñaáu hoaøn thaønh coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng vaø traùch nhieäm xaõ hoäi, bao goàm caùc ñieàu khoaûn laøm vieäc, phuùc lôïi vaø lôïi ích coäng ñoàng. - Giaûm tyû leä phaûi söûa chöõa treân chuyeàn xuoáng coøn döôùi 7%. - Töøng böôùc hieän ñaïi hoaù thieát bò ñaàu tö chieàu saâu ñeå naâng cao naêng löïc quaûn lyù vaø noäi löïc caïnh tranh. - Töøng böôùc hieän ñaïi hoùa thieát bò ñaàu tö chieàu saâu ñeå naâng cao naêng löïc quaûn lyù vaø noäi löïc caïnh tranh. - Phaán ñaáu ñeán thaùng 6-2003 chuyeån ñoåi thaønh coâng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø chaát löôïng xaõ hoäi”. Coâng ty ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ISO 9002 vaøo ngaøy 15-5-2000 do toå chöùc BVQI – Vöông Quoác Anh coâng nhaän. Ngoaøi ra, coâng ty coøn thöïc hieän chöông trình 5S veà veä sinh vaø an toaøn saûn phaåm. - Saün saøng -20-
- Xem thêm -