Tài liệu 253596

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13512 tài liệu

Mô tả:

a.lêi më ®Çu Nhµ qu¶n lý lµ ngêi cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Theo tµi liÖu ®iÒu tra cña Bé Khoa häc-C«ng nghÖ vµ m«i trêng,thêi gian qua c¶ níc cã kho¶ng 4584 doanh nghiÖp nhµ níc kinh doanh thua lç th× cã h¬n 2630 doanh nghiÖp bÞ thua lç chñ yÕu do ngêi qu¶n lý kh«ng cã tr×nh ®é häc vÊn g©y nªn (chiÕm gÇn 60% doanh nghiÖp thua lç). HiÖn nay níc ta trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× qu¶n lý ph¶i lµ mét nghÒ .Mµ muèn cã nghÒ th× ph¶i cã ®µo t¹o .Tuy nhiªn ,viÖc ®µo t¹o ngêi qu¶n lý kh«ng chØ diÔn ra ë trêng líp mµ ph¶i chó träng qu¸ tr×nh tù ®µo t¹o .Häc hái trong s¸ch vë ,®óc rót ra kinh nghiÖm cña b¶n th©n ,cña ®ång nghiÖp …Dï ®µo t¹o b»ng c¸ch nµo th× qu¶n lý còng ph¶i n¾m cho ®îc nghÒ vµ h¬n thÕ n÷a ph¶i cã tay nghÒ cao-nghÖ thuËt. Còng chÝnh v× vËy mµ em chän ®Ò tµi nµy: “Ph©n tÝch tÝnh nghÒ nghiÖp cña qu¶n lý ” …§©y lµ chñ ®Ò kh«ng míi ë ViÖt Nam,v× thÕ em chØ muèn nãi ®«i nÐt vÒ vÊn ®Ò nµy b»ng nh÷ng kiÕn thøc mµ em ®îc häc. Do kiÕn thøc cã h¹n nªn em kh«ng thÓ tr×nh bµy hÕt c¸c luËn ®iÓm mét c¸ch chÆt chÏ ,mong c¸c thÇy th«ng c¶m vµ gióp ®ì em.Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n. b.néi dung I.C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n: 1.Qu¶n lý lµ g×? Qu¶n lý ë ®©y ta hiÓu lµ gi¸m ®èc doanh nghiÖp.v× vËy ta sÏ hiÓu kh¸i niÖm cña qu¶n lý theo kh¸I niÖm gi¸m ®èc doanh nghiÖp. 1 Theo quan ®iÓm truyÒn thèng th× chØ cã nhµ Níc míi cã quyÒn thµnh lËp doanh nghiÖp vµ nh÷ng doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp ra ®Òu lµ doanh nghiÖp nhµ níc .V× vËy ,kh¸i niÖm gi¸m ®èc doanh nghiÖp chØ ®îc giíi h¹n trong ph¹m vi doanh nghiÖp nhµ níc.Theo kh¸i niÖm nµy th× “gi¸m ®èc doanh nghiÖp nhµ níc võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho nhµ Níc,võa lµ ®¹i diÖn cho tËp thÓ nh÷ng ngêi lao ®éng ,qu¶n lý doanh nghiÖp theo chÕ ®é mét thñ trëng ,cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp”. Trong cuèn : “HÖ thèng qu¶n lý cña NhËt B¶n , tryÒn thèng vµ sù ®æi míi”,kh¸i niÖm gi¸m ®èc doanh nghiÖp ®îc hiÓu nh sau: “Gi¸m ®èc (tæng gi¸m ®èc) lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®îc giao”.Cßn ë Mü th× “Gi¸m ®èc lµ ngêi ®îc ñy nhiÖm ®Çy ®ñ quyÒn h¹n ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vµ cã quyÒn hµnh ®éng nh©n danh c«ng ty trong mäi trêng hîp”. 2.TÝnh nghÒ nghiÖp? §ã cã thÓ coi lµ mét ho¹t ®éng ®îc hinh thµnh tõ sù ph©n c«ng chuyªn m«n hãa do mét sè ngêi ®îc ®µo t¹o ®¶m nhËn. VËy tÝnh nghÒ nghiÖp cña qu¶n lý lµ :lµ mét chøc n¨ng ®Æc biÖt h×nh thµnh tõ sù ph©n c«ng chuyªn m«n hãa lao ®éng x· héi ,ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh ph¶i do mét sè ngêi ®µo t¹o ,cã kinh nghiÖm vµ lµm viÖc chuyªn nghiÖp thùc hiÖn. Ii.C¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý cã tÝnh nghÒ nghiÖp 1.N¨ng khiÕu qu¶n lý vµ ý chÝ lµm giµu Cã mét ®iÒu ch¾c ch¾n r»ng ,con ngêi ta ai còng mong muèn ,còng hy väng giµu sang . Song, mong muèn vµ hy väng giµu sang víi kh¸t väng lµm giµu lµ hai ph¹m trï kh¸c nhau. Tríc hÕt , mong muèn vµ hy väng giµu sang ,®ã lµ nguyÖn väng chÝnh ®¸ng ,s½n cã ë tÊt c¶ mäi ngêi .Nhng kh¸t väng lµm giµu th× kh«ng ph¶i ai còng cã. Kh¸c víi hy väng ,mong muèn ,kh¸t väng lµ mét thø mong muèn ®Õn ch¸y báng ,lµ ®éng lùc néi t©m lu«n lu«n day døt ,thóc ®Èy con ngêi ph¶i ®¹t tíi .Nh÷ng ngêi cã kh¸t väng lµm giµu lµ nh÷ng ngêi kh«ng bao giê chÊp 2 nhËn vµ tháa m·n víi hiÖn t¹i ,cho dï so víi xung quanh hä ®· khÊm kh¸ h¬n. Tãm l¹i ,kh¸t väng lµm giµu lµ mét trong nh÷ng t chÊt cùc kú quan träng cña ngêi qu¶n lý (hay «ng chñ) .TÊt c¶ nh÷ng ai mong nuèn trë thµnh «ng chñ ,kh«ng bao giê ®îc phÐp ch«n m×nh trong nçi nghÌo tóng ,thiÕu thèn :kh«ng bao giê ®îc chÊp nhËn vµ tháa m·n víi nh÷ng g× ®· cã,mµ ph¶i lu«n v¬n lªn ®Ó giµu sang h¬n .Vµ c¸i mong muèn ®ã ,ph¶i ®îc coi nh mét mÖnh lÖnh cña tr¸i tim ,ph¶i theo ®uæi ®Õn cïng víi tÊt c¶ n¨ng lùc ,thiÖn chÝ ,cè g¾ng.§ã lµ mét thø ¸m ¶nh ,day døt c¶ ®êi ngêi. Bªn c¹nh ý chÝ lµm giµu th× yÕu tè :n¨ng khiÕu qu¶n lý còng rÊt quan träng…§ã cã thÓ lµ kh¶ n¨ng bÈm sinh hoÆc khi sèng vµ tiÕp xóc nhiÒu víi m«i trêng kinh doanh th× con ngêi còng dÇn cã kh¼ n¨ng ®ã.Nhng nÕu lµ mét nhµ qu¶n lý tèt th× ®ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu l©u dµi.Trong cuèn “Nh÷ng nhµ qu¶n lý ®¬ng ®¹i” cã nãi tíi trêng hîp cña BillGates(tØ phó ngêi Mü).Khi míi 17 tuæi ,«ng ®· nung nÊu ý tëng thµnh lËp mét c«ng ty tin häc riªng do m×nh lµm chñ…Víi b¶n quyÒn lµ phiªn b¶n “hÖ ®iÒu hµnh Windown” «ng ®· trë thµnh “BOSS” thùc sù khi míi bíc qua tuæi 20 .Vµ cho ®Õn b©y giê tËp ®oµn Microsoft do Billgates ®øng ®Çu vÉn ®ang lµ mét trong nh÷ng tËp ®oµn lín nhÊt thÕ giíi. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh r»ng n¨ng khiÕu qu¶n lý vµ ý chÝ lµm giµu cña «ng khi cßn rÊt trÎ. 2.Ph¶i cã nÒn t¶ng kiÕn thøc v÷ng ch¾c Ai còng biÕt nhiÖt t×nh céng víi ngu dèt lµ ®¹i ph¸ ho¹i ,v× thÕ kh«ng mét nghÒ nµo trªn ®êi l¹i kh«ng cÇn ®Õn kiÕn thøc .Lµ nhµ qu¶n lý l¹i cÇn ph¶i cã . KiÕn thøc cña ngêi qu¶n lý tríc hÕt ph¶i lµ kiÕn thøc tæng qu¸t ë tÇm vÜ m« ,®Ó x¸c ®Þnh ®Çu t vµo ®©u ,lÜnh vùc nµo ,khi nµo lµ thuËn lîi ,hiÖu qu¶ nhÊt .§iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn rÊt râ qua c¸c doanh nh©n níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam .Hä kh«ng thÓ kh«ng nghiªn cøu chÝnh s¸ch më cöa cña ViÖt Nam.Hä cÇn ph¶i biÕt t×nh h×nh kinh tÕ ,chÝnh trÞ ,x· héi thÕ nµo? Ngµnh nµo ,khu vùc nµo ®îc u tiªn ,u ®·i :ë ®©u n¨ng ®éng tho¸ng ®·ng ,ë ®©u cã thÓ lµm ¨n yªn æn l©u dµi … Tuy nhiªn ngoµi kiÕn thøc tæng qu¸t ngêi qu¶n lý cßn ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn m«n. Mét nhµ qu¶n lý nÕu kh«ng biÕt nghÒ cña m×nh ,c«ng viÖc 3 cña m×nh th× ch¾c ch¾n kh«ng thÓ ho¹ch ®Þnh ®îc chiÕn lîc hµnh ®éng ,kh«ng thÓ tæ chøc ,chØ huy vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp .Kh«ng thÓ nãi cã chuyªn m«n nghiÖp vô mµ kh«ng g¾n liÒn víi b»ng cÊp .Tiªu chuÈn nµy yªu cÇu c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i tèt nghiÖp ë mét trêng chuyªn ®µo t¹o gi¸m ®èc.T¹i Mü ,mét c¸n bé qu¶n lý tèi thiÓu ph¶i häc qua tr×nh ®é MBA(Master of Business Administration) .Chøng chØ MBA ë Hoa Kú ®îc xem nh “TÊm hé chiÕu ®Ó thµnh ®¹t trong ®êi”.Nhµ trêng ®Çu tiªn trªn thÕ giíi vÒ th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp t¹i ®¹i häc Penxivania ra ®êi tõ n¨m 1881 .ViÖc ®µo t¹o vµ qu¶n lý t¹i Hoa kú thµnh c«ng lín nh÷ng n¨m 60 ®· dÉn tíi viÖc thµnh lËp c¶ mét thÕ hÖ trêng kinh doanh kh¾p thÕ giíi.Nh÷ng trêng ®· dùa trªn m« h×nh trêng kinh doanh Harvard ,kÓ c¶ c¸c trêng cña Anh ë London vµ Manchester.Tiªu chuÈn ®Ó vµo c¸c trêng nµy lµ ph¶I cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc .Sau khi tèt nghiÖp ngêi häc sÏ ®îc trang bÞ tr×nh ®é nghiÖp vô vµ qu¶n lý xuÊt s¾c. V× vËy båi bæ kiÕn thøc cho c¸c nhµ qu¶n lý lµ ®iÒu rÊt quan träng. 3.TÝch lòy kinh nghiÖm vµ t¹o dùng ª-kÝp gióp viÖc Kinh doanh lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng phong phó ,®a d¹ng vµ phøc t¹p nªn nhµ qu¶n lý ph¶i trang bÞ cho m×nh nh÷ng kinh nghiÖm cÇn thiÕt ®îc rót ra tõ nh÷ng c¸ch lµm cña c¸c doanh nghiÖp thµnh ®¹t vµ thÊt b¹i.Tõ ®ã tù ®Æt cho m×nh mét ®êng ®i ®óng ®¾n.Song song víi ®iÒu ®ã ,nhµ qu¶n lý ph¶I x©y dùng ®îc mét ª-kÝp gióp viÖc t©m ®Çu ý hîp .§©y lµ ý nghÜa sèng cßn ®èi víi mäi «ng chñ .VÒ nguyªn t¾c ,®Ó x©y dùng ®îc mét ª-kÝp gióp viÖc cã hiÖu qu¶ th× nh÷ng thµnh viªn cña nã ph¶i thùc sù cïng lµm viÖc víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn mét c«ng viÖc chung .Song ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ chän c¸c thµnh viªn cã cïng c¸ tÝnh,cïng nhËn thøc ,cïng quan ®iÓm vµo mét ª-kÝp ,v× nÕu nh vËy th× mäi ngêi sÏ dÔ cã c¸ch nghÜ ,c¸ch hµnh ®éng gièng nhau vµ ®iÒu ®ã sÏ lµm mÊt ®i tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña ª-kÝp ,còng nh kh¶ n¨ng bæ sung kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cho nhau gi÷a c¸c thµnh viªn . T¹i c«ng ty tin häc FPT ,c¸c nhµ qu¶n lý ®· tù t×m cho m×nh ª-kÝp lµm viÖc hÕt søc n¨ng ®éng…Hä ®îc tuyÓn chän rÊt kü qua nhiÒu vßng thi ®Ó ®îc ®øng trong hµng ngò FPT .Hä ®· tõng lµ sinh viªn ®îc theo häc chuyªn nghµnh tin cña c¸c trêng ®¹i häc danh tiÕng ë ViÖt Nam ,tr¶i qua rÊt nhiÒu ¸p lùc cña c¸c kú thi do trêng ®Æt ra ,nhng ®Õn ®©y hä cßn ph¶I tù chøng 4 minh r»ng m×nh lµ ngêi n¨ng ®éng .Sau khi ®· cã mét ª-kÝp tµi n¨ng , th× viÖc cña nhµ qu¶n lý b©y giê lµ ¸p dông nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty tin häc næi tiÕng trªn thÕ giíi : Microsoft (Hoa Kú) , PC world (NhËt B¶n)… vµo viÖc t¹o ra m«i trêng lµm viÖc thÝch hîp víi mçi tahnhf viªn trong c«ng ty ,®Ó hä cã thÓ tho¶i m¸i mµ lµm viÖc ,kh«ng bÞ gß bã vµo c¸c nguyªn t¾c. V× vËy sau mét thêi gian ho¹t ®éng th× FPT ®· chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng trong níc.Còng gièng nh FPT cña ViÖt Nam ,th× chóng ta cã thÓ nh×n ®iÒu nµy râ rµng h¬n qua sù ph¸t triÓn cña h·ng ®å ¨n nhanh Julibee t¹i Philippines.Khi c¸c tªn tuæi quèc tÕ nh Mc Donald ,KFC th©m nhËp thÞ trêng néi ®Þa ,tëng nh ®å ¨n nhanh trong níc kh«ng cßn chæ ®øng.Häc hái c¸ch thøc lµm mãn ¨n nhanh cña Mc Donald ,thªm vµo ®ã lµ nh÷ng gia vÞ yªu thÝch ,ph¬ng thøc phôc vô phï hîp víi së thÝch cña ngêi trong níc ,Julibee ®· ®¸nh bËt ®îc Mc Donald vµ KFC c¶ vÒ thÞ phÇn vµ lîi nhuËn t¹i Philippines .Cã ®îc thµnh c«ng nh vËy lµ do Julibee ®· biÕt ¸p dông kinh nghiÖm cña m×nh víi lîi thÕ lµ “níc chñ nhµ” vµ häc hái kinh nghiÖm tõ c¸ch chÕ biÕn mãn ¨n cña Mc Donald vµ KFC. 4.Lµ ngêi cã nh©n c¸ch vµ phÈm chÊt tèt §©y cã lÏ ®îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ai lµ mét nhµ qu¶n lý thùc sù hoµn thiÖn. YÕu tè ®ã g¾n liÒn víi ba ch÷ : “trÝ” , “tÝn” , “t©m”. TrÝ lµ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ sù giao tiÕp cña ngêi qu¶n lý. Nã bao gåm c¸c yÕu tè nh sù am hiÓu c¸c lÜnh vùc ,sù nh¹y bÐn víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ,m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh .N¾m ch¾c t×nh h×nh tµI chÝnh ,gi¸ c¶ ,sù biÕn ®éng… TÝn : tríc hÕt lµ ®èi víi nh÷ng ngêi lao ®éng díi quyÒn ,®ång thêi tÝn víi b¹n hµng trong níc vµ thÕ giíi .Ngµy nay ®· ®Õn lóc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh thµnh thËt víi b¹n hµng vµ ngay c¶ víi chÝnh m×nh ,kh«ng thÓ lµm bõa ,lµm Èu ,lµm gian dèi ,b¸o c¸o sai.Lì hîp ®ång ,mÊt tÝn nhiÖm vÒ phÈm chÊt ,quy c¸ch s¶n phÈm …sÏ dÉn ®Õn mÊt kh¸ch ,®aÆc biÖt kh¸ch hµng níc ngoµi ,®ã lµ con ®êng tù s¸t trong c¹nh tranh. T©m : cã nghÜa lµ tÊm lßng ,sù nhiÖt t×nh , t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp ,lµ sù th¬ng yªu ,bao dung ,®é lîng víi ®ång nghiÖp vµ cÊp díi .T©m cßn cã nghÜa lµ sù tËn tôy víi c«ng viÖc ,víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 5 doanh cña xÝ nghiÖp ,kh«ng tham « ,l·ng phÝ ,thùc hiÖn d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi trong tæ chøc . Ngoµi ra ,nhµ qu¶n lý cßn ph¶i mang trong m×nh mét phÈm chÊt chÝnh trÞ tèt .Tiªu chuÈn nµy ®îc thÓ hiÖn ë hai ®iÓm mÊu chèt : Ph¶I n¾m vµ vËn dông ®îc nh÷ng quan ®iÓm ,®êng lèi ®æi míi cña §¶ng ,nhµ níc trong tõng thêi kú. Tu©n thñ luËt ph¸p Nhµ níc quy ®Þnh.. HiÖn nay ë níc ta cã rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp lín nhá lµm ¨n ,bu«n b¸n ,s¶n xuÊt kinh doanh…Hä kh«ng nh÷ng “¨n lªn lµm ra” ,thµnh ®¹t trong nhiÒu lÜnh vùc ,mµ giê ®©y hä còng rÊt tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng cña x· héi. §iÓn h×nh lµ c¸c phong trµo “ñng hé nh÷ng ngêi bÞ nhiÔm chÊt ®é mµu da cam” , “quü ñng hé ngêi nghÌo”….hay lµ gÇn ®©y nhÊt lµ viÖc c¸c tæ chøc kinh tÕ ®· viÖn trî kh«ng hoµn l¹i hµng hãa ,thuèc men ,l¬ng thùc…cho c¸c níc Nam ¸ vµ §«ng Nam ¸ lµ n¹n nh©n cña ®éng ®Êt vµ sãng thÇn vµo cuèi th¸ng 12 /2004 . Nh÷ng hµnh ®éng cao ®Ñp ®ã kh«ng chØ lµm cho x· héi hoµn thiÖn h¬n,mµ cßn gióp cho viÖc cñng cè th¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. 5.Ph¶i lµ ngêi cã suy nghÜ kh¸c vµ thËt sù n¨ng ®éng §Ó tæ chøc qu¸ tr×nh kinh doanh cã hiÖu qu¶ ,nhµ qu¶n lý cÇn th¸o v¸t vµ cã ãc s¸ng kiÕn .ChØ khi ®Ò xuÊt ®îc nh÷ng ý kiÕn míi, x¸c ®Þnh ®îc ph¬ng híng lµm viÖc míi ,ngêi qu¶n lý míi ®a tËp thÓ cña m×nh tiÕn lªn ®îc .TÝch cùc thêng xuyªn vµ t×m tßi c¸i míi trong ho¹t ®éng trÝ tuÖ lµ nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña “ngêi cÇm qu©n”.Lµ «ng chñ tøc lµ nhµ kinh doanh ,mµ kinh doanh l¹i ®Çy rÉy nh÷ng rñi ro vµ m¹o hiÓm .V× vËy ,muèn trë thµnh «ng chñ ph¶i th«ng minh ,ph¶i cã kh¼ n¨ng nh×n xa tr«ng réng ,kh¼ n¨ng tiªn ®o¸n ph©n tÝch c¸c t×nh huèng ®Ó ho¹ch ®Þnh cho m×nh mét bíc ®i trong t¬ng lai. 6 “Think different” ®©y lµ c©u nãi quen thuéc cña nhµ b¸c häc Anhtanh .H·y nghÜ kh¸c : ®ã lµ th«ng ®iÖp mµ «ng muèn göi ®Õn thÕ hÖ trÎ t¬ng lai. . NÕu thùc sù muèn cã ®îc suy nghÜ tèt th× ®ßi hái ngêi qu¶n lý ph¶i cã ãc quan s¸t ,tù tin ,sù tin tëng . ãc quan s¸t lµ mét thuéc tÝnh c¬ b¶n cña n¨ng lùc tæ chøc ë ngêi l·nh ®¹o .§ã lµ kü n¨ng n¾m ®îc t×nh h×nh chung .Víi tÇm nh×n bao qu¸t ®Çy ®ñ ,toµn diÖn,thÊy ®ùîc c¶ c¸i chi tiÕt,côc bé .Nhµ qu¶n lý cÇn cã ãc quan s¸t ®Ó nhËn ra nh÷ng c¸i to lín ,c¸i quan träng ë mét hiÖn tîng nhá ,nh»m ®Þnh híng mét c¸ch chÝnh x¸c nh÷ng t×nh huèng kh«ng cã trong dù kiÕn sÏ x¶y ra.Víi ãc quan s¸t ,nhµ qu¶n lý nhanh chãng t×m ra nguyªn nh©n cña nh÷ng khã kh¨n vµ trÝ tuÖ trong c«ng viÖc. Tù tin lµ mét trong nh÷ng t chÊt hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi con ngêi nãi chung vµ “«ng chñ” nãi riªng .§· h¬n mét lÇn ngêi ta nãi r»ng “thÊt b¹i sÏ ®Õn víi nh÷ng ai nu«i s½n ý tëng thÊt b¹i. Thµnh c«ng sÏ ®Õn víi nh÷ng ai tin r»ng m×nh sÏ thµnh c«ng “ .V× vËy ,nh÷ng ai muèn trë thµnh «ng chñ ,ph¶i rÌn luyÖn ®øc tù tin .ph¶i biÕn sù bi quan ,tù ti thµnh niÒm tin ,thµnh ý chÝ s¾t ®¸. Tin tëng lµ chÊt xóc t¸c cña trÝ tuÖ .Khi lßng tin nung nÊu trong con tim ,khèi ãc nã sÏ trë thµnh ®éng lùc cùc m¹nh ,®Èy con ngêi ®Õn quyÕt t©m.ChÝnh v× thÕ ,ngêi ta nãi r»ng ,tin tëng lµ mét lo¹i thÇn dîc t¹o nªn søc m¹nh ®Ó sèng vµ hµnh ®éng .Nã lµ thêi ®iÓm t¹o dùng c¬ nghiÖp ,nã còng lµ sù hãa gi¶i mäi thÊt b¹i ,lµ c¬ quan duy nhÊt cña con ngêi t¹o nªn søc m¹nh v¹n n¨ng cña khèi ãc v« biªn..TiÕc r»ng ,c¸i nhîc ®iÓm lín nhÊt thêng hiÖn h÷u trong con ngêi chóng ta,l¹i lµ thiÕu tù tin .Còng v× vËy mµ nh©n lo¹i ®· ph¶i ®au ®ín chøng kiÕn ,hµng triÖu ngêi tù giÕt m×nh bëi c¸i ý nghÜ nghÌo khã vµ thÊt b¹i .ChÝnh c¸i ý nghÜa “con vua th× l¹i lµm vua,con s·i ë chïa l¹i quÐt l¸ ®a “®· ®èt ch¸y niÒm tin trong hä ,®Ó råi mong muèn tho¸t ra khái c¶nh bÇn hµn ,c¶nh lµm thuª ®· kh«ng bao giê ®îc thùc hiÖn.Vµ méng íc trë thµnh “«ng chñ” víi hä còng v× thÕ mµ trë thµnh chuyÖn ®ïa … 7 c.phÇn kÕt ë ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m qua vµ c¶ hiÖn nay cã rÊt Ýt trêng líp ®µo t¹o gi¸m ®èc doanh nghiÖp mét c¸ch cã hÖ thèng .Tuy nhiªn ®èi tîng tuyÓn chän thuéc nhiÒu d¹ng kh¸c nhau ,tµI liÖu häc tËp cha ®îc biªn so¹n phï hîp ,cha chuÈn hãa . Nh÷ng ngêi theo nh÷ng líp ,khãa nh trªn thêng vÒ c¸c doanh nghiÖp vÉn gi÷ nguyªn vÞ trÝ nh khi b¾t ®Çu ®i ®µo t¹o ,båi dìng.Nguån qu¶n lý cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu lµ tõ nh÷ng trêng ®¹i häc kh¸c nhau cµ tõ thùc tiÔn rÌn luyÖn trong cuéc sèng ,cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu . Trong t¬ng lai ViÖt Nam còng sÏ tæ chøc trêng líp ®µo t¹o “gi¸m ®èc “ cã bµi b¶n nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu chuÈn hãa ®éi ngò gi¸m ®èc doanh nghiÖp hiÖn nay. Nhng tríc m¾t ,trong mét vµi n¨m tíi lµ më c¸c líp båi dìng ch¬ng tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh cho c¸c gi¸m ®èc doanh nghiÖp .NhiÒu c¬ së ,®Þa ph¬ng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh båi dìng nµy ,nhng chñ yÕu nhÊt hiÖn nay vÉn lµ do Trêng ®¹i häc Qu¶n Lý vµ Kinh Doanh Hµ Néi ®¶m nhiÖm. 8 TµI liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Khoa häc Qu¶n Lý & Tæ chøc Qu¶n Lý trêng ®¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh Doanh Hµ Néi. 2. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp trêng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. 3. B¸o diÔn ®µn doanh nghiÖp. 9
- Xem thêm -