Tài liệu 253593

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13361 tài liệu

Mô tả:

Më ®Çu Cho ®Õn nay ®Êt níc ta ®· chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®· ®îc h¬n 10 n¨m.Ph¶i nãi r»ng qua thêi gian ®Çy khã kh¨n vµ thö th¸ch víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc .Th«ng qua c¬ chÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh m¹nh mÏ vµ sµng läc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Sù ®ái míi nµy t¹o lªn bíc ngoÆt lín trong lÞch sö kinh tÕ ViÖt Nam. C¬ chÕ thÞ trêng nªn vËn hµnh tèt sÏ ph¸t huy ®îc mÆt tÝch cùc nhng nã còng ®Æt ra mét yªu cÇu c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn sù ®æi míi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu th× doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ ë møc cao nhÊt chÝnh v× vËy ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong lÜnh vùc qu¶n lý ho¹t ®éng c«ng ty th× em muèn nªu ra “ mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ë C«ng ty dÞch vô níc kho¸ng TiÒn H¶i” 1 Ch¬ng I: Mét sè ph©n tÝch HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ xem xÐt theo nhiÒu c¸ch nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña chñ thÓ vµ chi phÝ mµ chñ thÓ ®ã bá ra ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Trong tõng mèi quan hÖ riªng rÏ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c chØ tiªu cô thÓ cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ cña tõng mÆt ho¹t ®éng riªng rÏ vµ tæng hîp c¸c chØ tiªu cña tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ta cã ®îc c¸ch ®¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. §©y cã thÓ nãi r»ng lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ chung vÒ sö dông hîp lý c¸c nguån lùc (con ngêi, tiÒn vèn nguyÒn vËt liªu..). VËy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ doanh nghiÖp. HiÖn nay vÊn ®Ò qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp v× lîi Ých gi÷a x· héi vµ doanh nghiÖp ph¶i theo ®uæi l©u dµi. §Ó xem xÐt ®îc vÊn ®Ò ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng ta cÇn ph¶i th«ng qua mét sè chØ tiªu. ChØ tiªu ho¹t ®éng tÝnh HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cÇn ph¶i tÝnh theo lÜnh vùc nh lîi nhuËn cã thÓ tÝnh trªn c¬ së chiÕm tû lÖ bao nhiÒu % thÞ phÇn dùa vµo chiÕn lîc cña doanh nghiÖp lîi Ých x· héi. - HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cã thÓ tÝnh th«ng qua møc h÷u Ých cña gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm cña c«ng ty m×nh s¶n xuÊt - HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cã thÓ tÝnh th«ng qua sè lÇn (vßng) quay cña vèn. -HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cã thÓ tÝnh theo møc ®é chi phÝ thÊp (tøc lµ tiÕt kiÖm chi phÝ). - Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mét c«ng ty lµ n¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh bëi t¬ng quan gi÷a hai ®¹i lîng lµ kÕt qu¶ thu ®îc vµ chi phÝ bá ra.C¶ hai ®¹i lîng ®Òu phøc t¹p vµ khã ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc qu¶n lý. Kinh doanh ngµy nay ngêi ta cµng t×m ra c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®¶m b¶o dÇn dÇn tiÕp cËn víi tÝnh thËt cña hai ®¹i lîng nµy. Chóng ta biÕt mét c«ng thøc gi¶n ®¬n lµ.  = (TR – TC)/TC 2 ë ®©y TR lµ doanh thu, TC lµ chi phÝ, cßn  lµ lîi nhuËn. Theo c«ng thøc th×  lµ gi¸ trÞ lÎ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh nhÊt. §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ khi tÝnh to¸n khi khoa häc kÕ to¸n ph¸t triÓn ph¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn t¸ch rêi nhau. CÇn chó r»ng kh«ng thÓ chØ tÝnh to¸n lµ cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ th«ng qua viÖc nghiªn cøu ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè nµy ®Õn viÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gióp chóng ta cã c¸i nh×n biÖn chøng h¬n khi so s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau hoÆc gi÷a c¸c thêi kú kh¸c nhau cïng mét doanh nghiÖp. YÕu tè thÞ trêng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng c¸c ®iÒu kiÖn cña thÞ trêng cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù biÕn ®éng cña quan hÖ cung cÇu, thÕ vµ lùc cña c¸c kh¸ch hµng vµ nhµ cung øng, vµ sù thay ®æi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch kinh tÕ, chÝnh s¸ch ®Çu t... cña Nhµ níc. Nh÷ng doanh nghiÖp nµo thÝch øng víi ®iÒu kiÖn thay ®æi cña thÞ trêng, doanh nghiÖp sÏ cã ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn vµ ngîc l¹i doanh nghiÖp sÏ thua lç ®ãng cöa hoÆc ph¸ s¶n. TiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i thiÕt lËp c¸c mçi quan hÖ kinh tÕ víi b¹n hµng, ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµo dï to hay nhá suy cho cïng chØ lµ mét trong nh÷ng phÇn tö cÊu thµnh nªn nÒn kinh tÕ quèc d©n hay trªn ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ngµy nay, th× doanh nghiÖp cã thÓ coi lµ mét bé phËn cÊu thµnh nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Do vËy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy nay chÞu ¶nh hëng t¸c ®éng lín cña m«i trêng bªn ngoµi. §ã lµ tæng hîp c¸c nh©n tè kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn kh¸ch quan cô thÓ vµ lµ mét kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh: chÝnh trÞ, x· héi, ph¸p luËt, m«i trêng sinh th¸i kinh tÕ c¹nh tranh, tµi nguyªn... M«i trêng ph¸p lý: Bao gåm luËt, c¸c v¨n b¶n díi luËt quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt s¶n xuÊt.... TÊt c¶ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét m«i trêng ph¸p lý lµnh m¹nh võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh võa ®iÒu trÞ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vÜ m« theo híng kh«ng ph¶i chó ý ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ riªng cña m×nh mµ cßn ®¶m b¶o lîi Ých cña mäi thµnh viªn trong x· héi. Víi t c¸ch cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã nghÜa vô chÊp hµnh mäi quy ®Þnh víi c¸c ho¹t ®éng 3 liªn quan ®Õn thÞ trêng ngoµi níc, doanh nghiÖp kh«ng thÓ n¾m ch¾c luËt ph¸p cña níc së t¹i vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng trªn c¬ së t«n träng luËt ph¸p cña níc ®ã. M«i trêng v¨n ho¸ - x· héi T×nh tr¹ng viÖc lµm, ®iÒu kiÖn x· héi tr×nh ®é gi¸o dôc phong c¸ch lèi sèng nh÷ng ®Æc ®iÓm truyÒn thèng t©m lý x· héi ... mäi yÕu tè v¨n ho¸ x· héi ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp theo c¶ hai híng tÝch cùc hoÆc kh«ng tÝch cùc. Tr×nh ®é v¨n ho¸ cao sÏ t¹o thuËn lîi rÊt lín cho doanh nghiÖp ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã chuyªn m«n cao vµ cã kh¶ n¨ng tiÕp thu nhanh c¸c kiÕn thøc nªn cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc n©ng cao n¨ng suÊt hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ngîc l¹i. Trong phong c¸ch sèng c«ng nghiÖp t¹o thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn kü thuËt lao ®éng t¹o ®iÒu kiÖn n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. M«i trêng chÝnh trÞ æn ®Þnh thÓ chÕ chÝnh trÞ xu híng chÝnh trÞ t¬ng quan gi÷a c¸c giai cÊp vµ tÇng líp x· héi... còng cã t¸c ®éng lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. M«i trêng æn ®Þnh lu«n lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho viÖc ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. VÊn ®Ò ®Çu t l¹i t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 4 M«i trêng sinh th¸i vµ c¬ së h¹ tÇng. T×nh tr¹ng m«i trêng sö lý phÕ th¶i, « nhiÔm, c¸c rµng buéc x· héi vÒ m«i trêng ®Òu t¸c ®éng trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét m«i trêng s¸ch tho¸ng m¸t sÏ lµm gi¶m chi phÝ kinh doanh ®Ó c¶i thiÖn m«i trêng bªn trong doanh nghiÖp vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ngîc l¹i. C¬ së h¹ tÇng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu quan träng h¬n lµ c¬ së h¹ tÇng t¸c ®éng ®Õn trùc tiÕp chi phÝ kinh doanh còng nh thêi gian vËn chuyÓn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp vµ do ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong nhiÒu trêng hîp khi c¬ së ho¹t ®éng cung øng vËt t kü thuËt mua b¸n hµng ho¸ vµ do ®ã t¸c ®éng xÊu ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i trêng quèc tÕ. C¸c xu híng kinh tÕ chÝnh trÞ trªn thÕ giíi, chÝnh s¸ch b¶o hé vµ më cöa cña quèc tÕ, chiÕn tranh... ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng më thÞ trêng mua b¸n cña doanh nghiÖp vµ v× thÕ t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. M«i trêng khu vùc æn ®Þnh (ch¼ng h¹n nh héi ASEAN) lµ c¬ së cho c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t triÓn kinh doanh trong toµn khu vùc. M«i trêng c«ng nghÖ. (bªn ngoµi doanh nghiÖp) T×nh h×nh vµ ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt míi, møc ®Çu t cho khoa häc vµ c«ng nghÖ ®Òu cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña mçi doanh nghiÖp vµ do ®ã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. M«i trêng kinh tÕ quèc d©n. T¨ng trëng kinh tÕ quèc d©n, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña chÝnh phñ, l¹m ph¸t, biÕn ®éng tiÒn tÖ, c¸c ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh lu«n lu«n t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ, tèc ®é thu nhËp quèc d©n, biÕn ®éng cu¶ tiÒn tÖ, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ lu«n lµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn quyÕt ®Þnh cung cÇu cña tõng doanh nghiÖp vµ tõ ®ã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. Nh×n chung c¸c nh©n tè bªn ngoµi t¹o ra c¬ héi lÉn nguy c¬ ®èi víi mçi doanh nghiÖp, nã g¾n bã chÆt chÏ víi m«i trêng néi bé vµ t¹o nªn m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã g¾n bã chÆt chÏ víi m«i trêng néi bé t¹o nªn m«i trêng kinh doanh tån t¹i kh¸ch quan, g©y ra nh÷ng khã kh¨n còng nh c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay m«i trêng kinh doanh ë níc ta cha ®îc hoµn thiÖn cßn nhiÒu bÊt cËp, hÖ thèng tµi chÝnh Ng©n hµng gi¸ c¶ cha thùc sù ®îc x©y dùng theo c¬ chÕ thÞ trêng. Cha cã v¨n b¶n ph¸p quy ®Ó khuyÕn khÝch c¹nh tranh hîp ph¸p vµ kiÓm so¸t 5 ®éc quyÒn. Khung ph¸p luËt cha ®ång bé, thiÕu hoµn chØnh l¹i hay thay ®æi g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp, hä kh«ng xoay së kÞp mét khi c¬ chÕ chÝnh s¸ch thay ®æi do ®ã nhiÒu khi bá lì c¬ héi kinh doanh g©y ra thua lç. T×m kiÕm thÞ trêng ®ang lµ mét vÊn ®Ò ®ßi hái gay g¾t cña c¸c nhµ doanh nghiÖp thÕ nhng chØ riªng b¶n th©n cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ gi¶i quyÕt næi mµ sù gióp ®ì cña c¸c c¬ quan Nhµ níc th× qu¸ yÕu. §ã lµ kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh, c¬ chÕ sinh sau vµ hµnh vi nhòng nhiÒu cña kh«ng Ýt c«ng søc ®¹i diÖn cho c¬ quan Nhµ níc ®ang g©y khã kh¨n phiÒn hµ cho doanh nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy khi doanh nghiÖp ®ang ë t×nh tr¹ng khã kh¨n thua lç th× Ýt bÞ c¸c cuéc “viÕng th¨m” cña c¸c c¬ quan thµnh tra, kiÓm tra nhng khi doanh nghiÖp lµm ¨n lªn th× ®îc b¸o chÝ ca ngîi ngay lËp tøc hä ph¶i chÞu c¸c cuéc hái th¨n “søc khoΔ liªn tôc chång chÐo. C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc còng ph¶i tham gia nhiÖm vô x· héi mµ ®¸ng lÏ kh«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp cßn ph¶i ®ãng gãp nhiÒu kho¶n cho phêng x·, cho c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng. Tuy c¸c kho¶n nµy mang danh nghÜa tù nguyÖn nhng thùc chÊt lµ ¸p ®Æt nhiÒu khi qu¸ søc chÞu ®ùng cña doanh nghiÖp. Nh÷ng chØ tiªu cã thÓ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®½n, thèng nhÊt trong qóa tr×nh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ph¬ng ¸n cña c¸c doanh nghiÖp cÇn qu¸n triÖt c¸c ph¬ng ph¸p c¬ b¶n sau. - Khi hiÖu qu¶ cÇn x¸c ®Þnh ta cÇn tÝnh trªn c¬ së so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc víi chi phÝ bá ra cã ®îc ho¹t ®éng. - Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ mçi quan hÖ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ. * HÖ thèng chØ tiªu hiÖu qña kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c chØ tiªu vÒ lîi nhuËn XÐt c¶ ph¬ng diÖn thùc tiÔn lµ lý thuyÕt c¸c nhµ kinh tÕ còng nh c¸c nhµ ho¹t ®éng ph¶i xem xÐt c¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Òu quan t©m ®Õn viÖc tÝnh to¸n lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. V× chØ tiªu lîi nhuËn ®îc ®¸nh gi¸ cho hai lo¹i kinh doanh cña doanh nghiÖp; toµn bé sè vèn kinh doanh bao gåm vèn ®i vay vµ tÝnh cho vèn tù cã cña doanh nghiÖp nªn sÏ cã hai chØ tiªu ph¶n ¸nh danh lîi cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc sinh lîi cña vèn kinh doanh hoÆc kinh doanh cña toµn bé vèn mµ doanh nghiÖp sö dông nãi chung còng nh hiÖu qu¶ sè vèn tù cã nãi riªng. §©y lµ mét ph¬ng ph¸p tÝnh. Lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh N¨ng suÊt lao ®éng 6 Lao ®éng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n nhÊt cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lao ®éng mang l¹i do ®ã mäi ngêi ®Òu, mäi ngêi ®Òu mong muèn hiÖu qu¶ lao ®éng cña m×nh ngµy cµng n©ng cao, ®iÒu ®ã lµm cho t¨ng lao ®éng kh«ng ngõng. N¨ng suÊt lao ®éng biÓu hiÖn ë khèi lîng c«ng viÖc, s¶n phÈm do mét c«ng nh©n lµm ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian. Theo nghÜa réng, nã lµ chi phÝ tæng hîp lao ®éng x· héi tøc lµ bao gåm lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Khi n¨ng suÊt lªn cao th× chi phÝ lao ®éng x· héi trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cµng thÊp. Chi tiªu lao ®éng ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng sèng trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ®îc tÝnh to¸n nh sau. Khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt N¨ng suÊt lao ®éng = Lîng lao ®éng hoÆc thêi gian lao ®éng Víi xu híng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh rÊt nhiÒu s¶n phÈm s¶n xuÊt kh¸c nhau cho nªn trong thùc tÕ kh«ng sö dông sè lîng tÝnh b»ng hiÖn vËt mµ ngêi ta dïng chØ tiªu s¶n lîng hµng ho¸. Tuy nhiªn chØ tiªu nµy cã nhîc ®iÓm nÕu gi¸ trÞ ®Çu vµo cña c¸c yÕu tè kÕt tinh trong mét s¶n phÈm kh¸c nhau gi÷a c¸c thêi kú. Gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng chung mét ngµnh nghÒ th× chØ tiªu lao ®éng tÝnh ®îc sÏ kh¸c nhau. Do vËy cã thÓ hiÓu n¨ng suÊt lao ®éng theo c¸ch kh¸c lµ: N¨ng lùc cña ngêi lao ®éng cã thÓ t¹o ra mét n¨ng lùc cã Ých cña ngêi lao ®éng cã thÓ s¸ng t¹o ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm vËt chÊt cã Ých trong mét ®¬n vÞ thêi gian nhÊt ®Þnh hay trong mét thêi gian hao phÝ ®Ó t¹o ra mét gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n phÈm vËt chÊt. Gi¸ trÞ t¨ng thªm N¨ng suÊt lao ®éng = Thêi gian lao ®éng hoÆc lîng lao ®éng Th«ng qua ph©n tÝch mét sè ®iÓm trªn ta ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mét ®¬n vÞ kinh doanh. 7 Ch¬ng II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng cña c«ng ty dÞch vô níc kho¸ng tiÒn h¶i C«ng ty dÞch vô níc kho¸ng TiÒn H¶i lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp. Doanh thu chñ yÕu ph¸t sinh lµ do b¸n s¶n phÈm níc kho¸ng ®ãng trai. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh do tÝnh tõ nguyªn liÖu nh lÊy tõ nguån níc vµ cã thÕ tµi nguyªn, ph¶i nhËp bao b× vµ nh·n hiÖu, nót chai . Doanh thu cña C«ng ty ®îc tÝnh nh sau. Doanh thu = gi¸ 1 chai x Sè lîng chai b¸n ra Doanh thu thuÇn 62.207.000 70.505.000 65.732.000 Lao ®éng b×nh qu©n (ngêi) 143 156 154 Tæng chi phÝ SX – KD 49.250.000 57.086.000 46.805.000 ThuÕ 4.160.640 4.294.080 6.056.640 LN sau thuÕ 8.841.360 9.124.920 12.870.360 Nguån phßng tµi chÝnh C«ng ty 1996 – 1997 §Ó ®¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngêi ta sö dông c«ng thøc tÝnh chØ tiªu tû lÖ l·i trªn, tæng tµi s¶n W (®¸nh gi¸ chØ tiªu n¨m 1998) LN thuÇn Doanh thu Lîi nhuËn thuÇn W= = x Tµi s¶n Tµi s¶n Doanh thu 18.927.000 65.732.000 18.927.000 = = x 118.000.000 118.000.000 65.732.000 0,16 = 0,55 x 0,288 N¨m 1998 tû lÖ lîi nhuËn trªn tµi s¶n cña C«ng ty ®¹t 0,16 tøc lµ 16% hÖ sè quay vßng ®¹t 0,55 lÇn vµ tû lÖ lîi nhuËn trªn doanh thu ®¹t 0,288 cho thÊy. - Qu¸ tr×nh sinh lîi cña C«ng ty chØ ®¹t 16% - Víi doanh thu cña C«ng ty ®¹t 65.732.000 cho thÊy quy m« cña C«ng ty ho¹t ®éng kh¸ lín nhng tÝnh n¨ng ®éng cña C«ng ty quay vßng ®¹t 0,55 lÇn/ n¨m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t møc trung b×nh. - HÖ sè vßng quya thÊp quy m« ho¹t ®éng lín qu¸ tr×nh sinh lîi kh«ng cao chøng tá C«ng ty vÉn cha khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu cña n¨m 1997 t¨ng h¬n s¬ víi n¨m 1998 lµ 8.298.000 ®ång, b»ng 13,3% tøc lµ møc t¨ng cã tÝnh chÊt ®ét biÕn. Xem xÐt cô thÓ lµ do lóc nµy s¶n phÈm cña C«ng ty míi cha bÞ c¹nh tranh nhiÒu. Do nguyªn nh©n thêi gian nµy C«ng ty cã thÓ lµ ®ang qu¶ng c¸o nhiÒu. VÒ doanh thu cña n¨m 1998 so víi n¨m 1997 cã gi¶m so víi n¨m 1997 nhng vÒ lîi nhuËn th× l¹i t¨ng lªn do chi phÝ ®Çu vµo thÊp qu¶n lý chÆt chÏ h¬n. VÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng th× thÊy sè ngêi t¨ng qua hai n¨m lµ gi÷a n¨m 1996 vµ 1997 lµ 13 ngêi 156 – 143 = 13. Nguyªn nh©n ®a thªm c«ng nh©n vµo sö 8 dông d©y truyÒn míi nhËp. Cßn 1997 vµ 1998 thÊy sè ngêi lao ®éng gi¶m do thuyªn chuyÓn c«ng t¸c vµ s¾p xÕp l¹i tæ chøc ®¹t ®îc lîi nhuËn cao h¬n n¨m 1997 ®¹t n¨ng suÊt cao h¬n. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong s¶n xuÊt Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty thùc hiÖn chiÕn lîc t¨ng tèc, hiÖn ®¹i ho¸, hîp lý mét sè kh©u ®Ó ®¹t ®îc mét sè lÜnh vùc sau. - Cè g¾ng ®· ®øng v÷ng ®îc trong c¬ chÕ thÞ trêng ®· ®a ®îc s¶n phÈm ra c¸c tØnh l©n cËn kh¼ng ®Þnh ®îc xu híng ph¸t triÓn vµ ®¶m b¶o ®êi sèng. - §¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ gi¶i kh¸t trªn ®Þa bµn tØnh - C«ng ty ®· gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng Nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty - HÖ sè hao mßn cña C«ng ty cßn nhiÒu tµi s¶n cò l¹c hËu c«ng suÊt thÊp, chi phÝ sö dông lín. - ViÖc øng dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt cha cao - §æi míi tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ®¸p øng víi thÞ trêng ngµy cµng t¨ng trong thêi gian quan cha hîp lý cha cã nhiÒu chiÕn lîc l©u dµi vÒ con ngêi. Nh÷ng nguyªn nh©n tån t¹i - Do c¬ chÕ chÝnh s¸ch cha thùc sù kÝch thÝch ®Õn sù t¨ng trëng cñ ngµnh nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng. - Cha t¹o ®îc søc Ðp lín ®Ó C«ng ty n©ng n¨ng suÊt lªn cao h¬n. - ChÝnh s¸ch chèng hµng gi¶ vµ hµng nh¸i s¶n phÈm cña C«ng ty cha tèt. - Qu¶ng c¸o cßn Ýt - C¸n bé thÞ trêng cha t×m ®îc mèi quan t©m cña kh¸ch hµng yªu cÇu. - C¬ cÊu ®Çu t cha ®ång bé vµ cha ®Òu gi÷a c¸c ngµnh - §¬n vÞ cßn thiÕu nh÷ng ngêi n¨ng ®éng kü thuËt c«ng nghÖ cao ®Ó ¸p dông khoa häc kü thuËt. Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó n©ng cao s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty dÞch vô níc kho¸ng TiÒn H¶i. §Þnh híng ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng vµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng 1. Båi dìng vµ ®µo t¹o míi ®éi ngò lao ®éng C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o riªng cho tõng lo¹i lao ®éng kh¸c nhau: c¸n bé l·nh ®¹o, nh©n viªn qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt. Trong ®ã ®Æc biÖt chó träng båi dìng vµ ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý cã tr×nh ®é, nh÷ng c¸n bé cã chuyªn m«n kü thuËt cao. 2. KiÓm tra s¸ng läc nh÷ng c¸n bé ®ang lµm c«ng t¸c qu¶n lý. Víi nh÷ng ngêi kh«ng ®ñ tr×nh ®é, kh«ng hiÓu biÕt th× kh«ng lµm c«ng t¸c qu¶n lý th× cö ®i ®µo t¹o l¹i nÕu cã tr×nh ®é chuyªn m«n th× tr¶ hä vÒ ®óng c«ng t¸c chuyªn m«n. 3. KiÓm tra s¸t ho¹ch tr×nh ®é tay nghÒ. KhuyÕn khÝch ngêi cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. 4. Bè trÝ ®óng ngêi ®óng viÖc ®óng nghÒ ®µo t¹o 5. C¶i tiÕn tr¶ l¬ng tr¶ thëng khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi ngêi lao ®éng. CÇn ph¸t huy vµ ¸p dông nh÷ng s¸ng kiÕn cña nh©n viªn trong C«ng ty. 9 §èi víi qu¶ng c¸o Marketing th× cÇn ®Èy m¹nh. - T¨ng cêng t×m hiÓu thÞ trêng ®¸p øng nhu cÇu - Qu¶ng c¸o trªn c¸c hÖ thèng th«ng tin ®¹i chóng nh Ti vi ®µi b¸o... th«ng qua héi chî. - Më líp tËp huÊn vÒ Marketing - §a th«ng tin lªn m¹ng Internet §èi víi c«ng nghÖ - CÇn ®æi míi c«ng nghÖ vµ cho ngêi ®i häc ®Ó ®¸p øng víi c«ng nghÖ míi. CÇn tæ chøc qu¶n lý gän nhÑ hiÖu qu¶ ®¶m b¶o 8 nguyªn t¾c yªu cÇu cña qu¶n lý. - CÇn gi¶m sè nî tån ®äng vµ ph¸t sinh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vèn trong C«ng ty. - Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng tõng bé phËn - Hµng n¨m ph¶i cã tæ chøc ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm ®Ó ra c¸c môc tiªu cho c¸c n¨m sau. 10 KÕt luËn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay vÉn lµ vÊn ®Ò cña mäi doanh nghiÖp. Trong t¬ng lai ph¶i ®èi mÆt víi thÞ trêng víi sù héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi, kinh tÕ khu vùc cïng víi nh÷ng quy luËt cña nã v× vËy nghiªn cøu vÊn ®Ò ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ quan träng. Mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i ë C«ng ty nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ thÊp. Lµm thÕ nµo t¸c ®éng cho ho¹t ®éng tèt h¬n. VËy qua häc tËp díi m¸i trêng §HQLKD Hµ Néi vµ th«ng qua t×m hiÓu sè liÖu s¸ch b¸o vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty dÞch vô níc kho¸ng TiÒn H¶i. Víi nh÷ng kiÕn thøc cña nhµ trêng em ®· øng dông vµo C«ng ty mong muèn cã mét sù t¸c ®éng vµo ®ã ®Ó cho kinh tÕ ph¸t triÓn, v÷ng m¹nh nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng. 11
- Xem thêm -