Tài liệu 15 bí quyết hiệu nghiệm của những người thành công nhất thế giới

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 316 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

ŽŸŽ—ȱ ǯȱŒ˜Ĵ Những Bước Đơn Giản ĐẾN ƯỚC MƠ %t4X\ӃW+LӋX1JKLӋP&ӫD1KӳQJ1JѭӡL 7KjQK&{QJ1KҩW7KӃ*LӟL Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa Uöng Xuên Vy NHA XUÊËT BAÃN P HUÅ N ÛÄ 6,03/(67(3672,03266,%/('5($06 7KH3RZHU6HFUHWVRIWKH:RUOG¶V0RVW6XFFHVVIXO3HRSOH 9LHWQDPHVH/DQJXDJH7UDQVODWLRQ&RS\ULJKW‹E\7*0&RUSRUDWLRQ &RS\ULJKW‹E\6WHYHQ.6FRWW$OO5LJKWV5HVHUYHG 3XEOLVKHGE\DUUDQJHPHQWZLWKWKHRULJLQDOSXEOLVKHU6LPRQ 6FKXVWHU,QF 1+Ӳ1*%ѬӞ&ĈѪ1*,Ҧ1Ĉӂ1ѬӞ&0Ѫ %t4X\ӃW+LӋX1JKLӋP&ӫD1KӳQJ1JѭӡL7KjQK&{QJ1KҩW7KӃ*LӟL 'ӏFKJLҧ7UҫQĈăQJ.KRD8{QJ;XkQ9\ &{QJ7\&ә3KҫQ7*0JLӳEҧQTX\ӅQ[XҩWEҧQYjSKiWKjQKҩQEҧQ WLӃQJ9LӋWWUrQWRjQWKӃJLӟLWKHRKӧSÿӗQJFKX\ӇQJLDREҧQTX\ӅQYӟL 6LPRQ 6FKXVWHU,QF%ҩWFӭVӵVDRFKpSQjRNK{QJÿѭӧFVӵÿӗQJê FӫD7*0Yj6LPRQ 6FKXVWHU,QFÿӅXOjEҩWKӧSSKiSYjYLSKҥP /XұW;XҩW%ҧQ9LӋW1DP/XұW%ҧQ4X\ӅQ4XӕF7ӃYj&{QJѬӟF%ҧR +ӝ%ҧQ4X\ӅQ6ӣ+ӳX7Ut7XӋ%HUQH &Ð1*7<&Ә3+Ҫ17*0 7ҫQJ7zDQKj0LUDH%XVLQHVV&HQWUH 7{+LӃQ7KjQK3KѭӡQJ4XұQ73+ӗ&Kt0LQK 7HO  ±)D[   :HEVLWHZZZZWJPYQ http://tgm.vn/mua-sach LÚÂI GIÚÁI THIÏåU ‘¥˜ȱ‹Ә—ǰ ’ӾŒȱ‹Ә—ȱšž¢Ӷȱ¶Ԃ—‘ȱ¶Ӟžȱчȱ‘Ԕ’ȱ’Š—ȱŸ¥˜ȱšž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱ—¥¢ȱ•¥ȱ ‘˜¥—ȱ˜¥—ȱ¶ø—ȱ¶Ӧ—ǯȱ‘ø—ȱâ’ȱŒàȱ‘Ӻȱ”‘Ӫ—ȱ¶Ԃ—‘ȱŸԒ’ȱ‹Ә—ȱ ¶’Ӹžȱ¶àȱ•¥ȱŸÈȱŒ‘ø—ȱâ’ȱŒü—ȱ¶¨ȱԢ—ȱ¶чŠȱ›Šȱ•ԨŠȱŒ‘Ԅ—ȱ’Ԉ—ȱ —‘чȱ‹Ә—dzȱ Šȱ—©–ȱŸӸȱ›чԒŒǰȱŒ‘ø—ȱâ’ȱŒàȱԂ™ȱ¶Ӷ—ȱ—‘¥ȱ–Ԑȱ—чԔ’ȱ‹Ә—ȱԖȱ ’—Š™˜›Žȱ¶Ӻȱ’Ӽ—ȱŒâȱӜ¢ȱ•¹—ȱ¶чԔ—ȱœŠ—ȱ¶Ԃ—‘ȱŒчȱԖȱ–Ԑȱ—чԒŒȱ ”‘¤ŒǯȱÈȱ”‘◐ȱ‘Ӻȱ–Š—ȱ—‘’Ӹžȱ¶Ԋȱ¶ӘŒȱ‘Ž˜ȱ¶чԚŒȱ—¹—ȱŒâȱӜ¢ȱ ‹Ӛ˜ȱ ŸԒ’ȱ Œ‘ø—ȱ â’ȱ Ÿ¥ȱ —‘Ԧ—ȱ —чԔ’ȱ ‹Ә—ȱ Œàȱ –Ӯȱ —¥¢ȱ ‘â–ȱ ¶àȱ‘¨¢ȱ•Ӝ¢ȱ—‘Ԧ—ȱ–à—ȱ–È—‘ȱ‘ÇŒ‘ǯȱ‘Ԧ—ȱ—чԔ’ȱ”‘¤ŒȱŒ‘Ԅ—ȱ —‘Ԧ—ȱ šž¢Ӻ—ȱ Ә™ȱ Œ‘Çȱ ‘Ԕ’ȱ ›Š—ȱ •â’ȱ ŒžԈ—ǰȱ —‘Ԧ—ȱ ŸӤȱ Ԝ—ȱ ›Š—ȱ›Çȱ¶Ԟȱ–¥žȱ‘Š¢ȱ—‘Ԧ—ȱŒ˜—ȱ‘øȱ—‘Ԋ’ȱ‹â—ȱ¹–ȱ¤’ǯȱá—ȱ •ԨŠȱŒ‘Ԅ—ȱŒԞŠȱŒ‘ø—ȱâ’ȱ•¥ȱ–Ԑȱšž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱŒüȱ—‘¥žȱŸԒ’ȱŒ‘’ȱ Œ‘ǝȱ—‘Ԧ—ȱ‘’ȱŒ‘øǰȱŒàȱŸӲȱ—‘чȱ¶¨ȱ¶чԚŒȱŒ‘Ԟȱ—‘¦—ȱŒԞŠȱ—àȱ¶ԄŒȱ ›Ӝȱ—‘’Ӹžȱ•Ӟ—ǯȱž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱӜ¢ȱŒàȱԨŠȱ¶Ӹȱȃ’–™•ŽȱŽ™œȱ˜ȱ –™˜œœ’‹•Žȱ›ŽŠ–œȄǯȱ‘ӤȱÈ—‘ȱ–¥ȱ—à’ǰȱ•øŒȱ¶àȱŒ‘ø—ȱâ’ȱ ”‘◐ȱ‘Ӹȱ‹’Ӷȱ›Ө—ȱŸ’ӾŒȱ•ԨŠȱŒ‘Ԅ—ȱšž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱ—¥¢ȱœӴȱ‘Š¢ȱ¶Ԍ’ȱ ŒžԐŒȱ¶Ԕ’ȱ–È—‘ȱ—‘чȱ‘Ӷȱ—¥˜dzȱ¥ȱ’Ԕȱ¶¦¢ǰȱ‹Ә—ȱ¶Š—ȱŒӞ–ȱ›¹—ȱ Š¢ȱ™‘’¹—ȱ‹Ӛ—ȱ’Ӷ—ȱ’ӾȱŒԞŠȱŒ‘Ç—‘ȱšž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱӜ¢ǰȱŸԒ’ȱԨŠȱ¶Ӹȱ ’Ӷ—ȱ’ӾDZȱȃ‘Ԧ—ȱ‹чԒŒȱ¶х—ȱ’Ӛ—ȱ¶Ӷ—ȱчԒŒȱ–хȄǯ Ӹȱ™‘Ӟ—ȱŒ‘ø—ȱâ’ǰȱ—‘Ԕȱ—‘Ԧ—ȱ™‘чх—ȱ™‘¤™ȱŒԨŒȱ”ćȱ¶х—ȱ’Ӛ—ȱ —‘ч—ȱ‘’ӾžȱšžӚȱ›˜—ȱšž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱ—¥¢ǰȱŒ‘ø—ȱâ’ȱ¶¨ȱŸчԚȱšžŠȱ ¶чԚŒȱ —Ԏ’ȱ œԚȱ ‘Ӝȱ ‹Ә’ȱ¶Ӻȱ‘¥—‘ȱ¶Ԑ—ȱŸÈȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ–È—‘ǯȱ www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach Ԑȱ›˜—ȱ—‘Ԧ—ȱšž¢Ӷȱ¶Ԃ—‘ȱ•Ԓ—ȱ—‘ӜȱŒԞŠȱŒ‘ø—ȱâ’ȱ•¥ȱ–Ә—‘ȱ Ә—ȱԢȱ‹ԆȱŒâ—ȱŸ’ӾŒȱԌ—ȱ¶Ԃ—‘ȱ•чх—ȱŒŠ˜ȱӘ’ȱ’—Š™˜›Žȱ¶Ӻȱ›ԖȱŸӸȱ ’ø™ȱŒ¤Œȱ‹Ә—ȱ›Ӳȱ’ӾȱŠ–ȱ’Ӷ™ȱŒӤ—ȱŸԒ’ȱŒâ—ȱ—‘Ӿȱ¶¥˜ȱӘ˜ȱŒ˜—ȱ —чԔ’ȱŸ¥ȱ”Ԯȱ—©—ȱœԈ—ȱ‘¥—ȱ¶Ӟžȱ‘Ӷȱ’Ԓ’ȱ‘◐ȱšžŠȱ—‘Ԧ—ȱ šž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱ‹¤—ȱŒ‘Ә¢ȱ—‘ӜȱŸ¥ȱŒ¤Œȱ”‘àŠȱ¶¥˜ȱӘ˜ȱŒ‘Ӝȱ•чԚ—ȱŒŠ˜ǯ ›¹—ȱŒ˜—ȱ¶чԔ—ȱŸчх—ȱԒ’ȱ‘¥—‘ȱŒâ—ȱŒԞŠȱŒ‘Ç—‘ȱ–È—‘ǰȱ‹¹—ȱ ŒӘ—‘ȱœԨȱԞ—ȱ‘ԐȱŒԞŠȱ‹Ә—ȱ‹¸ǰȱ—чԔ’ȱ‘¦—ǰȱŸ¥ȱ—‘Ӝȱ•¥ȱŒ¤Œȱ”‘¤Œ‘ȱ ‘¥—ǰȱŒ‘ø—ȱâ’ȱŒü—ȱ—‘Ӥ—ȱ¶чԚŒȱ”‘◐ȱǝȱœԨȱ—‘’ȱ—Ԕȱ”‘’ȱ ¤–ȱ¶’ȱ—‘Ԧ—ȱ‹чԒŒȱ–Š—ȱÇ—‘ȱ¶Ԑȱ™‘¤ǯȱ¥ȱ–Ԑȱ•Ӟ—ȱ—ԦŠǰȱŸ’ӾŒȱ ¤™ȱԜ—ȱ—‘Ԧ—ȱ™‘чх—ȱ™‘¤™ȱ›˜—ȱœ¤Œ‘ȱ¶¨ȱ’ø™ȱŒ‘ø—ȱâ’ȱ ¶Ԉ’ȱ’Ӿ—ȱŸԒ’ȱ—‘Ԧ—ȱ¶’Ӹžȱ¶àȱ–ԐȱŒ¤Œ‘ȱÇŒ‘ȱŒԨŒǰȱ”’¹—ȱ›Èȱ’Ӷ—ȱŸӸȱ ™‘ÇŠȱ›чԒŒȱ¶Ӻȱ”‘Ӫ—ȱ¶Ԃ—‘ȱŒ˜—ȱ¶чԔ—ȱŒԞŠȱ–È—‘ǯ Ә—ȱ ‘Ӝ¢ȱ ¶Ӝ¢ǰȱ ¶’Ӻ–ȱ ¶ӮŒȱ ‹’Ӿȱ ŒԞŠȱ šž¢Ӻ—ȱ œ¤Œ‘ȱ —¥¢ȱ —Ө–ȱ Ԗȱ —‘Ԧ—ȱŒ‘’Ӷ—ȱ•чԚŒȱŸ¥ȱ™‘чх—ȱ™‘¤™ȱӼȱ¤™ȱԜ—ȱ—‘ч—ȱ ‘’ӾžȱšžӚǰȱ’ø™ȱ‹Ә—ȱŸчԚȱšžŠȱ¶чԚŒȱ—‘Ԧ—ȱŸӤȱŒӚ—ȱ¶чԔ—ȱ ¶Š—ȱ ”‘’Ӷ—ȱ ‹Ә—ȱ Œ‘чŠȱ ‘Ӻȱ ¶Әȱ ¶чԚŒȱ —‘Ԧ—ȱ ‘¥—‘ȱ Œâ—ȱ –¥ȱ ‹Ә—ȱ¡Ԡ—ȱ¶¤—ȱ¶чԚŒȱ‘чԖ—ǯȱ Ӥ¢ȱ‘Èȱ–Ԑȱ•Ӟ—ȱ—ԦŠǰȱŒ‘ø—ȱâ’ȱŒ‘øŒȱ–Ԣ—ȱ‹Ә—ȱ¶¨ȱ•ԨŠȱŒ‘Ԅ—ȱ šž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱ—¥¢ȱŸ¥ȱ¡’—ȱ–Ԕ’ȱ‹Ә—ȱ‹Ӧȱ¶Ӟžȱ”‘¤–ȱ™‘¤ȱŒžԐŒȱ‘¥—‘ȱ ›È—‘ȱ”ćȱ’ӾžȱœԈ—ȱŸÈȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ‹Ә—ǯ ‘¦—ȱ–Ӷ—ǰ ›Ӟ—ȱ/©—ȱ ‘˜ŠȱȮȱ◐ȱž¦—ȱ¢ www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach CAÃM NHÊÅN VÏÌ QUYÏÍN SAÁCH ”NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÚN GIAÃN ÀÏËN ÛÚÁC MÚ” ”Trïn nhûäng trang saách naây, Steven Scott àûa ra möåt cöng thûác giaãn àún nhûng coá sûác maånh biïën ûúác mú thaânh hiïån thûåc. Lyá do khiïën quyïín saách naây coá sûác thuyïët phuåc töi àïën nhû vêåy laâ vò töi àaä chûáng kiïën anh aáp duång nhûäng nguyïn tùæc naây àïí àaåt àûúåc nhûäng thaânh cöng vang döåi – caã trong sûå nghiïåp, gia àònh vaâ moåi lônh vûåc trong cuöåc söëng cuãa anh. Àêy laâ möåt quyïín saách baån nïn àoåc.” HYRUM W. SMITH, Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ Cöng ty Franklin Covey ”Thêåt laâ möåt thaãm kõch khi hêìu hïët moåi ngûúâi tûâ boã ûúác mú cuãa mònh tûâ rêët súám. Quyïín saách naây cuãa Steven Scott truyïìn caãm hûáng cho chuáng ta mú nhûäng ûúác mú cao àeåp.” CONNIE SELLECCA vaâ JOHN TESH ”Töi muöën mua thïm möåt quyïín nûäa ngay tûác thò! Quyïín saách naây chûáa àûång nhûäng thöng tin quan troång àïën nöîi töi àaä gûãi quyïín àêìu tiïn cuãa töi cho ngûúâi baån thên nhêët trûúác khi töi àoåc xong. THÊÅT TUYÏåT VÚÂI!” CHERYL LADD ”Trong quyïín saách cuãa mònh, Steven Scott cung cêëp cho chuáng ta nhûäng chiïën lûúåc vaâ kyä thuêåt cuå thïí maâ chuáng ta cêìn nùæm roä vaâ sûã duång àïí àaåt àûúåc nhûäng ûúác mú giaá trõ nhêët. Öng khöng nhûäng hûúáng dêîn chuáng ta caách laâm cho nhûäng ûúác mú khöng tûúãng trúã nïn khaã thi maâ öng coân chó chuáng ta caách thûác cuå thïí àïí biïën chuáng thaânh hiïån thûåc.” CHRISTIE BRINKLEY ”Trong ngaânh kinh doanh cuãa chuáng töi, chuáng töi taåo cú höåi àïí giuáp àúä ngûúâi khaác thûåc hiïån ûúác mú cuãa mònh. Trong quyïín saách naây, Steven Scott àûa ra möåt cöng cuå hoaân haão, möåt baãn hûúáng dêîn chi tiïët tûâng bûúác àïí biïën caã nhûäng giêëc mú kyâ vô nhêët thaânh hiïån thûåc. Nïëu baån àoåc quyïín saách naây, noá seä thay àöíi caách nhòn cuãa baån maäi maäi. Nïëu baån söëng theo quyïín saách naây, noá seä thay àöíi cuöåc àúâi baån vônh viïîn.” SANDIE TILLOTSON – ngûúâi àöìng saáng lêåp vaâ Phoá chuã tõch Nu Skin International www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach ”Nïëu baån bõ ”mùæc keåt” trong cöng viïåc, sûå nghiïåp hoùåc caác möëi quan hïå vaâ àoá khöng phaãi laâ nhûäng gò baån mong muöën, thò Steven Scott seä trao cho baån nhiïìu ”kyä thuêåt àöåt phaá” trong möîi chûúng saách hún laâ àa söë moåi ngûúâi coá thïí phaát hiïån trong suöët cuöåc àúâi.” HENRY MARSH, böën lêìn tham dûå Olympic, taác giaã quyïín ”Nhên töë àöåt phaá” (The Breakthrough Factor) ”Steven Scott laâ chuyïn gia têìm cúä thïë giúái trong viïåc biïën nhûäng ûúác mú khöng tûúãng thaânh hiïån thûåc… Töi chñnh laâ möåt bùçng chûáng söëng.” GARY SMALLEY, taác giaã quyïín ”Àïí tònh yïu keáo daâi maäi maäi” (Making Love Last Forever) ”THÊÅT KHÖNG THÏÍ TIN ÀÛÚÅC! Quyïín saách naây phaãi laâ saách göëi àêìu giûúâng cho möîi ngûúâi àaân öng, àaân baâ söëng trïn àêët Myä. Trong quyïín saách, Steven Scott khöng chó chûáng minh baån vaâ gia àònh baån coá thïí àaåt àûúåc nhûäng ”ûúác mú khöng tûúãng” nhêët, öng coân trao cho baån nhûäng kiïën thûác thûåc tïë, cêìm tay baån têån tònh chó dêîn tûâng bûúác möåt, vaâ hún thïë nûäa giuáp baån tûå tin vaâ coá àuã sûác maånh àïí àaåt àûúåc tûâng ûúác mú.” CHUCK NORRIS ”THÊÅT LA MÖÅT HIÏåN TÛÚÅNG! Steven Scott coá khaã nùng thêåt sûå trong viïåc biïën ûúác mú cuãa baån thaânh hiïån thûåc. Caách thûác cuãa öng cuäng chñnh laâ nhûäng kyä thuêåt àaä àûúåc sûã duång búãi hêìu hïët nhûäng ngûúâi àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu phi thûúâng. Nïëu baån laâm theo hûúáng dêîn cuãa öng, chùæc chùæn baån seä vûún túái nhûäng ûúác mú vô àaåi nhêët trong àúâi.” JOE MONTANA www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach LÚÂI MÚà ÀÊÌU ȃŽŸŽ—ȱŒ˜Ĵȱ•¥ȱŒ‘ž¢¹—ȱ’ŠȱӞ–ȱŒԘȱ‘Ӷȱ’Ԓ’ȱ›˜—ȱŸ’ӾŒȱ‹’Ӷ—ȱ —‘Ԧ—ȱчԒŒȱ–хȱ”‘◐ȱчԖ—ȱ‘¥—‘ȱœԨȱ‘Ӥȱdzȱâ’ȱŒ‘Ç—‘ȱ•¥ȱ –Ԑȱ‹Ө—ȱŒ‘Ԡ—ȱœԈ—ǯȄȱ ȱ Ӷžȱ‹Ә—ȱŒàȱ›˜—ȱŠ¢ȱŒ¦¢ȱ¶¸—ȱ‘Ӟ—ȱŒԞŠȱ••Š’—ȱŸ¥ȱ‘Ӟ—ȱ¶¸—ȱŒàȱ ‘Ӻȱ‹’Ӷ—ȱӜȱŒӚȱ–хȱчԒŒȱŒԞŠȱ‹Ә—ȱ‘¥—‘ȱœԨȱ‘Ӥȱ‘Èȱ‹Ә—ȱœӴȱ–˜—ȱ чԒŒȱ¶’ӸžȱÈǵ ԐȱŒžԐŒȱœԈ—ȱ”‘ԆŽȱ–Ә—‘ǰȱ›чԔ—ȱ‘Ԅ ’¥žȱŒàȱ‘х— ’Ӛ–ȱŒ¦— ԐȱŒžԐŒȱ‘â—ȱ—‘¦—ȱ–Ԯȱ–¨— ‘Ԧ—ȱ¶ԠŠȱŒ˜—ȱ”‘ԆŽȱ–Ә—‘ǰȱŸž’ȱчх’ ԐȱœԨȱ—‘’Ӿ™ȱ‘¥—‘ȱŒâ—ȱ‘х— Ә—‘ȱ™‘øŒȱ‘х— àȱ—‘’Ӹžȱ‘Ԕ’ȱ’Š—ȱ‘х— àȱ—‘’Ӹžȱšž¢Ӹ—ȱ•ԨŒȱ‘х— —ȱ‹È—‘ȱ‘х— ‘ԆŠȱ–¨—ȱ‘х— /Әȱ¶чԚŒȱ‘¥—‘ȱÇŒ‘ȱŒŠ˜ȱ‘х— ‘Ԧ—ȱȃчԒŒȱ–žԈ—Ȅȱ—¥¢ǰȱ›˜—ȱ‘ԨŒȱӶǰȱŒ‘Ç—‘ȱ•¥ȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ ‹Ә—ǯȱԂȱ‘Ӟ—ȱ¶¸—ȱŒԞŠȱ•Š’—ȱŒ‘ԀȱŒàȱ›˜—ȱ›ÇȱчԖ—ȱчԚ—ȱŒá—ȱ —‘Ԧ—ȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ‹Ә—ȱ‘Èȱ”‘◐ǯȱцԒŒȱ–хȱŒàȱ‘Ӻȱ‹’Ӷ—ȱ‘¥—‘ȱ ‘’Ӿ—ȱ‘ԨŒȱȮȱ—‘ч—ȱ”‘◐ȱ™‘Ӛ’ȱ˜ȱ—Ӣžȱ—‘’¹—ȱ‘Š¢ȱ–Š¢ȱ–Ӧ—ǰȱ www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach –¥ȱ•¥ȱ”ӶȱšžӚȱŒԞŠȱ–ԐȱŸ¥’ȱ™‘чх—ȱ™‘¤™ȱŸ¥ȱ”Ԯȱ‘žӤȱ‘’ӾžȱšžӚȱ —‘Ӝȱ–¥ȱӞ—ȱ—‘чȱ‹ӜȱŒԠȱŠ’ȱŒü—ȱŒàȱ‘Ӻȱ‘ԄŒȱŸ¥ȱœԤȱԜ—ȱ–Ԑȱ Œ¤Œ‘ȱӼȱ¥—ǯȱž¢ȱŸӤ¢ǰȱ‘Ӥȱ˜¤’ȱ˜©–ȱ”‘’ȱ¶ŠȱœԈȱ—чԔ’ȱ¶Ԕ’ȱ”‘◐ȱ œԤȱԜ—ȱ—àǯȱӤ¢ȱ—‘Ԧ—ȱ™‘чх—ȱ™‘¤™ȱŸ¥ȱ”Ԯȱ‘žӤȱ—¥¢ȱ–Ә—‘ȱ –Ӵȱ¶Ӷ—ȱ–ԠŒȱ—¥˜ǵ Ӟ—ȱřŖȱ—©–ȱ›чԒŒǰȱâ’ȱ—žâ’ȱ–ԐȱчԒŒȱ–хǯȱâ’ȱ–žԈ—ȱŸ’Ӷȱ–Ԑȱ šž¢Ӻ—ȱ œ¤Œ‘ȱ ›ž¢Ӹ—ȱ ¶Әȱ —‘Ԧ—ȱ ‹Çȱ šž¢Ӷȱ ’ø™ȱ Œ‘˜ȱ Œ¤Œȱ ŒӮ™ȱ ŸԚȱ Œ‘Ԋ—ȱŒàȱ¶чԚŒȱ–ԐȱŒžԐŒȱœԈ—ȱ‘â—ȱ—‘¦—ȱ‘Ә—‘ȱ™‘øŒȱ‘х—ǯȱž¢ȱ ŸӤ¢ǰȱчԒŒȱ–хȱ¶àȱŸӢ—ȱŒ‘Ԁȱ•¥ȱ–Ԑȱ‘¢ȱŸԄ—ȱŸ¥ȱ–ԐȱчԒŒȱ—ž¢Ӿ—ȱ ›˜—ȱœžԈȱŗŖȱ—©–ǯȱԊ’ȱ–Ԑȱ‘â–ǰȱâ’ȱ—‘Ӥ—ȱ¶чԚŒȱŒøȱ¶’Ӿ—ȱ‘˜Ә’ȱ ԢȱŽŸŽ—ȱŒ˜Ĵǯȱ—‘ȱ‘Ԇ’ȱâ’ȱŒàȱ–žԈ—ȱŸ’Ӷȱ‘Š’ȱšž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱŸӸȱ ‘â—ȱ—‘¦—ȱ”‘◐ȱȮȱ–ԐȱŒ‘˜ȱ¶¥—ȱ◐ȱŸ¥ȱ–ԐȱŒ‘˜ȱ¶¥—ȱ‹¥ǯȱâ’ȱ—à’ȱ ŸԒ’ȱŠ—‘ȱ›Ө—ȱ¶àȱ•¥ȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱâ’ȱ›˜—ȱӞ—ȱ–Ԑȱ‘Ӥ™ȱ”Ԭǯ Šȱ‘¤—ȱœŠžǰȱŽŸŽ—ȱŸ¥ȱâ’ȱ¶¨ȱŸ’Ӷȱ‘Š’ȱšž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱ–Š—ȱ¹—ȱ ȃӶžȱ—‘чȱŠ—‘ȱӜ¢ȱ‹’ӶȄȱǻ ȱ—•¢ȱ Žȱ —Ž ǼȱŸ¥ȱȃ‘˜ȱ¶’ӸžȱԈȱ ‘х—ȱ ‘Š¢ȱ Œ‘˜ȱ ¶’Ӹžȱ Ԉȱ —‘ӜȄȱ ǻ˜›ȱ ŽĴŽ›ȱ ˜›ȱ ˜›ȱ ŽœǼǯȱ Ӛȱ ‘Š’ȱ šž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱ¶Ӹžȱ—Ө–ȱ›˜—ȱŠ—‘ȱ–ԜŒȱœ¤Œ‘ȱ‹¤—ȱŒ‘Ә¢ȱ—‘ӜȱŸ¥ȱ ¶’Ӹžȱ—¥¢ȱ¶¨ȱӘ˜ȱ¶’Ӹžȱ”’Ӿ—ȱŒ‘˜ȱâ’ȱ–Ԗȱ—‘Ԧ—ȱ‹žԌ’ȱŒ‘ž¢¹—ȱ¶Ӹȱ ŸӸȱŒ¤Œȱ–Ԉ’ȱšžŠ—ȱ‘Ӿǯ ¥’ȱ—©–ȱœŠžǰȱŽŸŽ—ȱ•Ә’ȱԄ’ȱŒ‘˜ȱâ’ȱŸ¥ȱ‘Ԇ’ȱâ’ȱŒàȱ–žԈ—ȱ‘ԨŒȱ ‘’Ӿ—ȱ—‘Ԧ—ȱŒžԈ—ȱ‹©—ȱŸ’Ž˜ȱ¶Ӻȱ¶чŠȱ—‘Ԧ—ȱ‹žԌ’ȱŒ‘ž¢¹—ȱ¶Ӹȱ ŒԞŠȱ–È—‘ȱ¶Ӷ—ȱŸԒ’ȱ‘¥—ȱ›’ӾžȱŒӮ™ȱŸԚȱŒ‘Ԋ—ȱ”‘◐ǯȱâ’ȱ—à’ȱŸԒ’ȱ Š—‘ȱ ›Ө—ȱ ¶¦¢ȱ Œ‘Ç—‘ȱ •¥ȱ –Ԑȱ чԒŒȱ –хȱ ‘¥—‘ȱ ‘’Ӿ—ȱ ‘ԨŒǯȱ ›˜—ȱ Ÿá—ȱœ¤žȱ‘¤—ǰȱ¤™ȱԜ—ȱž¢ȱ›È—‘ȱ ’Ӿ—ȱ‘ԨŒȱ àŠȱцԒŒȱхǰȱ â’ȱ Œù—ȱ ŽŸŽ—ȱ Ÿ¥ȱ ¶Ԉ’ȱ ¤Œȱ ŒԞŠȱ Š—‘ȱ ”‘◐ȱ Œ‘Ԁȱ Ә˜ȱ ›Šȱ —‘Ԧ—ȱ ŒžԈ—ȱ‹©—ȱŸ’Ž˜ȱ–¥ȱŒá—ȱŒӚȱ—‘Ԧ—ȱŒ‘чх—ȱ›È—‘ȱ›ž¢Ӹ—ȱ‘È—‘ȱ Ÿ¥ȱ™‘¦—ȱ™‘Ԉ’ȱŒ‘ø—ȱ¶Ӷ—ȱŠ¢ȱ‘¥—ȱ›’Ӿžȱ’Šȱ¶È—‘ǯȱ àȱ¶ø—ȱ•¥ȱŽŸŽ—ȱ—Ӧ–ȱ›˜—ȱŠ¢ȱ—‘Ԧ—ȱ‹Çȱšž¢Ӷȱ¶Әȱ¶чԚŒȱчԒŒȱ –хȱ”‘◐ǵȱ‘ӦŒȱŒ‘Ӧ—ȱ•¥ȱ‘Ӷȱ›Ԋ’ǷȱžӚȱ‘ӤǰȱŠ—‘ȱ‹’Ӷȱ—‘’ӸžȱŸӸȱ Ÿ’ӾŒȱ—¥¢ȱ‘х—ȱ‹Ӝȱ”ćȱŠ’ȱ”‘¤Œȱ–¥ȱâ’ȱ‹’Ӷǯȱ‘Ԧ—ȱ”Ԯȱ‘žӤȱ ’Ӿ—ȱ ‘ԨŒȱ àŠȱцԒŒȱхȱŒԞŠȱŠ—‘ȱ”‘◐ȱŒ‘Ԁȱ’ø™ȱâ’ȱ¶Әȱ¶чԚŒȱчԒŒȱ –хȱŒԞŠȱ–È—‘ȱŸ¥ȱŒá—ȱӘ˜ȱ¶’Ӹžȱ”’Ӿ—ȱŒ‘˜ȱâ’ȱ’ø™ȱ¶Ԙȱ”‘◐ȱ‹’Ӷȱ ‹Š˜ȱ—‘’¹žȱ—чԔ’ȱ”‘¤Œǯȱâ’ȱ¶¨ȱŒ‘Ԡ—ȱ”’Ӷ—ȱ—‘Ԧ—ȱ™‘чх—ȱ™‘¤™ȱ www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach ŒԞŠȱŠ—‘ȱ‹’Ӷ—ȱ—‘Ԧ—ȱŒžԐŒȱ‘â—ȱ—‘¦—ȱ›Ә—ȱ—Ԡȱ‘¥—‘ȱ‹Ӹ—ȱŸԦ—ǰȱ —‘Ԧ—ȱ—чԔ’ȱ”‘◐ȱ–Ԑȱ¡žȱÇ—‘ȱø’ȱ‘¥—‘ȱ›’Ӿžȱ™‘øȱŸ¥ȱ—‘Ԧ—ȱ Œâ—ȱ¢ȱ‹¹—ȱ‹ԔȱŸԨŒȱ™‘¤ȱœӚ—ȱ‘¥—‘ȱ˜Š—‘ȱ—‘’Ӿ™ȱœ’—‘ȱ•Ԛ’ȱŒŠ˜ǯ ˜—Š•ȱ›ž–™ȱ—‘Ӥ—ȱ¡·ȱ›Ө—ȱ—‘Ԧ—ȱŒ‘’Ӷ—ȱ•чԚŒȱŸ¥ȱ”Ԯȱ‘žӤȱŒԞŠȱ ŽŸŽ—ȱŒ˜ĴȱȃŒԜȱ‘ӺȱŸ¥ȱӼȱ¤™ȱԜ—ȱ¶Ӷ—ȱ—Ԏ’ȱŒàȱ‘Ӻȱ’ø™ȱŒ‘˜ȱ‹Ӝȱ ŒԠȱŠ’ȱԢȱœ’—‘ȱŸ’¹—ǰȱ◐ȱŒ‘Ԟȱ˜Š—‘ȱ—‘’Ӿ™ȱ—‘ԆȱŒ‘˜ȱ¶Ӷ—ȱ ’¤–ȱ ¶ԈŒȱŒԞŠȱŒ¤ŒȱŒâ—ȱ¢ȱ›˜—ȱŠ—‘ȱœ¤Œ‘ȱ˜›ž—ŽȱśŖŖȱǻśŖŖȱŒâ—ȱ¢ȱ •Ԓ—ȱ—‘Ӝȱ‘Ž˜ȱ¡Ӷ™ȱ‘Ә—ȱŒԞŠȱԔȱ˜›ž—ŽǼȱ¶Әȱ¶чԚŒȱ—‘Ԧ—ȱ–ԠŒȱ ¶Ԑȱ‘¥—‘ȱŒâ—ȱ–¥ȱ‘Ԅȱ”‘◐ȱ¤–ȱ–хȱԒ’ǯȄȱ‘ч—ȱ‹Ә—ȱ¶Ԣ—ȱ —‘Ëȱ•¥ȱž¢ȱ›È—‘ȱ ’Ӿ—ȱ‘ԨŒȱ àŠȱцԒŒȱхȱŒԞŠȱŽŸŽ—ȱŒ‘ԀȱŒàȱ ¤ŒȱԜ—ȱ›˜—ȱ”’—‘ȱ˜Š—‘ǯȱàȱŒü—ȱŒàȱ‘ӺȱӘ˜ȱ›ŠȱœԨȱ”‘¤Œȱ‹’Ӿȱ •Ԓ—ȱ•Š˜ȱ›˜—ȱ‹ӜȱŒԠȱ•Ë—‘ȱŸԨŒȱ—¥˜ȱ›˜—ȱŒžԐŒȱœԈ—ȱŒ¤ȱ—‘¦—ȱŒԞŠȱ ‹Ә—ǰȱ‹Š˜ȱԊ–ȱŒӚȱšžŠ—ȱ‘Ӿȱ‘â—ȱ—‘¦—ȱŸ¥ȱ’Šȱ¶È—‘ǰȱÈ—‘ȱ‹Ә—ȱ‘Ӥ–ȱ Œ‘ÇȱŒӚȱ‘¥—‘ȱŒâ—ȱŸ¥ȱ‘Ә—‘ȱ™‘øŒȱ›˜—ȱ‘’Ӿ—ȱӘ’ȱŒü—ȱ—‘чȱчх—ȱ •Š’ȱŒԞŠȱŒ˜—ȱŒ¤’ȱ‹Ә—ǯ Ԯȱ‘žӤȱ ’Ӿ—ȱ‘ԨŒȱ àŠȱцԒŒȱхȱŒàȱ‘Ӻȱ¶чԚŒȱ¤™ȱԜ—ȱŸ¥˜ȱ Ԣ—ȱ •Ë—‘ȱ ŸԨŒȱ šžŠ—ȱ ›Ԅ—ȱ ›˜—ȱ ¶Ԕ’ȱ ‹Ә—ǰȱ ’ø™ȱ ‹Ә—ȱ ¶Әȱ ¶чԚŒȱ —‘Ԧ—ȱ‘¥—‘ȱԨžȱ™‘’ȱ‘чԔ—ǯȱ›˜—ȱšž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱ—¥¢ǰȱŽŸŽ—ȱ ”‘◐ȱ—‘Ԧ—ȱ’Ӷȱ•Ԑȱ—‘Ԧ—ȱ”Ԯȱ‘žӤȱӼȱœԤȱԜ—ȱ–¥ȱŒá—ȱ‘чԒ—ȱ Ӣ—ȱ‹Ә—ȱŒ¤Œ‘ȱ‘ԠŒȱ¤™ȱԜ—ȱŒ‘ø—ȱŸ¥˜ȱŒžԐŒȱœԈ—ȱ‘¥—ȱ—¥¢ȱ —Š¢ȱ•Ӥ™ȱԠŒǯȱӶžȱ•¥–ȱ‘Ž˜ǰȱ‹Ә—ȱœӴȱ”‘◐ȱ™‘Ӛ’ȱŒ‘Ԕȱ¶Ԛ’ȱ‘¥—ȱ ‘¤—ȱ¶Ӻȱ—‘È—ȱ‘Ӝ¢ȱ–ԠŒȱ¶Ԑȱ‘¥—‘ȱŒâ—ȱŒԞŠȱ–È—‘ȱ©—ȱ•¹—ǯȱӘ—ȱ œӴȱ‘Ӝ¢ȱ–ԠŒȱ’Ӷ—ȱŸчԚȱ‹ӤŒȱ›˜—ȱ—‘Ԧ—ȱ”ӶȱšžӚȱ¶Әȱ¶чԚŒȱŸ¥ȱ Œ‘Ӝȱ•чԚ—ȱŒžԐŒȱœԈ—ȱŒԞŠȱ‹Ә—ȱ—Š¢ȱ•Ӥ™ȱԠŒǯȱ â’ȱ¶Ԋ—ȱĆȱŸԒ’ȱ˜—Š•ȱ›ž–™ȱ›Ө—DZȱ‹Ә—ȱœӴȱӮȱ‘¤’ȱ¶чԚŒȱ—‘Ԧ—ȱ ‘¥—‘ȱԨžȱ–¥ȱ‹Ә—ȱŒ‘чŠȱԢ—ȱ–хȱԒ’ǷȱӤ¢ȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ‹Ә—ȱ•¥ȱÈǵȱ Ӷžȱ‹Ә—ȱ”‘◐ȱ‘Ӻȱ›Ӛȱ•Ԕ’ȱŒ¦žȱ‘Ԇ’ȱ—¥¢ȱ‘ÈȱŒü—ȱ¶Ԣ—ȱ•˜ȱ•Ӧ—ǯȱ Ә—ȱœӴȱ‹’Ӷȱ›äȱ—Š¢ȱœŠžȱ”‘’ȱ¶ԄŒȱ¡˜—ȱšž¢Ӻ—ȱœ¤Œ‘ȱ—¥¢ǯȱ ‘’ȱӜ¢ǰȱ ‹Ә—ȱ”‘◐ȱ—‘Ԧ—ȱŒàȱŒ¤’ȱ—‘È—ȱœ¤—ȱԆȱŸӸȱ—‘Ԧ—ȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ –È—‘ȱ–¥ȱŒá—ȱ‹’Ӷȱ¶чԚŒȱŒ¤Œ‘ȱ‘ԠŒȱŒԜȱ‘Ӻȱ¶Ӻȱ¶Әȱ¶чԚŒȱ—àǯȱ Š›¢ȱ–Š••Ž¢ www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CỦA GARY SMALLEY Phần 1: BẠN CÓ TIỀM NĂNG MẠNH MẼ… NHƯNG BỊ KẸT LẠI Ở BỆ PHÓNG! 1 Chương 1: “GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI TỰ ĐÁY LÒNG” 3 Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ có thể biến mơ ước thành hiện thực trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Chương 2: NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ! 9 Làm thế nào một công ty đang ngắc ngoải giãy chết có thể đạt doanh thu hàng triệu đô? Làm thế nào một người không biết gì về âm nhạc lại có thể chỉ huy dàn nhạc giao hưởng? Và bằng cách nào một người chồng vô tâm, ích kỷ lại có thể có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc? Chương 3: ĐIỀU GÌ NGĂN CẢN HẦU HẾT MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH? 23 Bạn giống như một tên lửa bị kẹt lại ở bệ phóng còn ước mơ của bạn thì xa vời như mặt trăng không thể nào với tới. Phần 2: CHẶT ĐỨT SÁU SỢI DÂY XÍCH Chương 4: SỢI DÂY XÍCH THỨ NHẤT: BẠN ĐƯỢC LẬP TRÌNH SẴN SỰ TẦM THƯỜNG 27 29 Từ khi còn bé, bạn đã được mặc định là xoàng xĩnh. Bí quyết hiệu nghiệm 1: Lập trình lại bộ não siêu phàm của bạn Chương 5: SỢI DÂY XÍCH THỨ HAI: NỖI SỢ THẤT BẠI 45 Nỗi sợ thất bại trong ý thức hoặc tiềm thức bào mòn khả năng vươn tới thành công của bạn. Bí quyết hiệu nghiệm 2: Vượt qua nỗi sợ thất bại Chương 6: SỢI DÂY XÍCH THỨ BA: NÉ TRÁNH SỰ CHỈ TRÍCH PHÊ BÌNH Vô tình hoặc cố tình tránh né những lời phê bình chỉ trích sẽ làm tổn hại và bóp chết suy nghĩ sáng tạo trong bạn, đồng thời chặn đứng bước tiến của bạn ngay trước khi bạn bắt tay vào hành động. Bí quyết hiệu nghiệm 3: Biến sự chỉ trích từ thù thành bạn www.vuontoithanhcong.com 61 http://tgm.vn/mua-sach Chương 7: SỢI DÂY XÍCH THỨ TƯ: THIẾU TẦM NHÌN RÕ RÀNG VÀ CHÍNH XÁC 77 Nếu bạn không có một khái niệm rõ ràng về đích đến và một tấm bản đồ chính xác, làm sao bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình. Bí quyết hiệu nghiệm 4: Có tầm nhìn sáng tỏ và chính xác Chương 8: SỢI DÂY XÍCH THỨ NĂM: THIẾU KIẾN THỨC 85 Bạn không thể phóng tên lửa của mình lên mặt trăng nếu bạn không biết cách điều khiển tên lửa bay lên. Hãy khám phá một kế hoạch bay với đầy đủ thông tin cần thiết để đến với ước mơ của bạn. Bí quyết hiệu nghiệm 5: Vượt qua việc thiếu kiến thức Chương 9: SỢI DÂY XÍCH THỨ SÁU: THIẾU ĐIỀU KIỆN 103 Bạn không thể tự mình phóng tên lửa lên được. Thất bại trong việc tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ bên ngoài sẽ làm cho cuộc hành trình bay đến ước mơ của bạn trở nên bất khả thi. Bí quyết hiệu nghiệm 6: Vượt qua việc thiếu điều kiện Phần 3: KÍCH HOẠT BẢY ĐỘNG CƠ CỰC MẠNH 115 Chương 10: ĐỘNG CƠ THỨ NHẤT: “HIỆU SUẤT LÀM VIỆC HENRY FORD” MỘT THÓI QUEN TUYỆT VỜI MÀ AI CŨNG CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC 117 Henry Ford không sáng chế ra xe hơi nhưng điều ông làm được còn vĩ đại hơn rất nhiều! Bí quyết hiệu nghiệm 7: Đạt được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn Chương 11: ĐỘNG CƠ THỨ HAI: “SỨC MẠNH BABE RUTH” MỘT SỨC MẠNH KHỦNG KHIẾP MÀ AI CŨNG CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC 139 Chuyển những cú đánh trúng bóng thành những cú ghi điểm tuyệt đối. Bí quyết hiệu nghiệm 8: Hãy mơ và đạt được những ước mơ không tưởng Chương 12: ĐỘNG CƠ THỨ BA: “MÔ HÌNH HỢP TÁC STEVEN SPIELBERG” MỘT KỸ NĂNG TĂNG SỨC MẠNH MÀ AI CŨNG CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC 161 Gỡ bỏ những rào cản giới hạn các điều kiện và nhân lên gấp bội tiềm năng sẵn có! Bí quyết hiệu nghiệm 9: Tuyển dụng đúng đối tác và cố vấn cho ước mơ của bạn Chương 13: ĐỘNG CƠ THỨ TƯ: “TINH THẦN LẠC QUAN HELEN KELLER” TĂNG TỐC HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG CỦA BẠN! Kiểm soát yếu tố quyết định hạnh phúc của bạn và tác động đến cuộc sống của những người bạn gặp. Bí quyết hiệu nghiệm 10: Kích hoạt động cơ “Tinh thần lạc quan” www.vuontoithanhcong.com 197 http://tgm.vn/mua-sach Chương 14: ĐỘNG CƠ THỨ NĂM: “SỨC THUYẾT PHỤC MẠNH NHƯ ĐỘNG ĐẤT” MỘT NGHỆ THUẬT MÀ AI CŨNG CÓ THỂ TINH THÔNG 229 Chìa khóa vạn năng mở cánh cửa ước mơ của bạn. Bí quyết hiệu nghiệm 11: Giao tiếp hiệu quả và thuyết phục Chương 15: ĐỘNG CƠ THỨ SÁU: “SỨC BỀN BỈ CỦA GIỐNG CHÓ PIT BULL” MỘT KỶ LUẬT DỄ DÀNG MÀ AI CŨNG CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC 275 Bí quyết thành công với xác suất 90%. Bí quyết hiệu nghiệm 12: Tạo dựng lòng kiên trì Chương 16: ĐỘNG CƠ THỨ BẢY: “KẾ HOẠCH ƯU TIÊN CHÍNH XÁC NHƯ LA-DE” LỘ TRÌNH ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ MÀ AI CŨNG CÓ THỂ ÁP DỤNG 299 Bí quyết để đạt được nhiều thành tích hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn và bớt căng thẳng hơn. Bí quyết hiệu nghiệm 13: Kiểm soát thời gian trong đời, từng phút một Phần 4: Chương 17: PHÓNG ĐẾN ƯỚC MƠ KHÔNG TƯỞNG CỦA BẠN! NHIÊN LIỆU CHO CẢ BẢY ĐỘNG CƠ: “NIỀM ĐAM MÊ MANG TÊN OPRAH WINFREY” 319 321 MỘT LỰA CHỌN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI CÓ THỂ ĐẾN TỪ BẤT KỲ AI Đam mê là nguồn nhiên liệu cho cả bảy động cơ. Bí quyết hiệu nghiệm 14: Có được nguồn nhiên liệu đam mê Chương 18: KÍCH HOẠT CÁC ĐỘNG CƠ CỦA BẠN Sức mạnh tổng hợp của bảy động cơ khổng lồ sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi bạn không kích hoạt chúng. Một công tắc nhỏ trong trái tim bạn có thể kích hoạt từng động cơ ngay lập tức! Bí quyết hiệu nghiệm 15: Bật công tắc kích hoạt những động cơ www.vuontoithanhcong.com 333 http://tgm.vn/mua-sach 3KD©Q 1 BẠN CÓ TIỀM NĂNG MẠNH MẼ… NHƯNG BỊ KẸT LẠI Ở BỆ PHÓNG! www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach CHƯƠNG 1 “GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI TỰ ĐÁY LÒNG” ‘Ӿȱ‘žӤȱ ’Ӿ—ȱ‘ԨŒȱ àŠȱцԒŒȱхȱŒàȱ‘Ӻȱ‹’Ӷ—ȱ –хȱчԒŒȱ‘¥—‘ȱ‘’Ӿ—ȱ‘ԨŒȱ›˜—ȱ‹ӜȱŒԠȱ•Ë—‘ȱŸԨŒȱ—¥˜ȱ ›˜—ȱŒžԐŒȱœԈ—ǯ  ’ȱŒàȱ‘Ӻȱšž¹—ȱ¶чԚŒȱŒ¦žȱӘ˜ȱ¶ӞžȱŒԞŠȱ‹Ӛ—ȱ—‘ӘŒȱ›˜—ȱ™‘’–ȱ ԄȱŽ–ȱǻ’—Ž›Ž••ŠǼȱȬȱȃ ’ӜŒȱ–хȱ•¥ȱœԨȱ–˜—ȱ–Ԇ’ȱԨȱ¶¤¢ȱ•á—Ȅǯȱ ӮŒȱùȱ—¥—ȱԄȱŽ–ȱŒӜȱ’Ӷ—ȱ‘¤ȱŸӸȱ—‘Ԧ—ȱŒх—ȱ–Ԑ—ȱ¶Ӷ—ȱ›˜—ȱ ’ӜŒȱ—Ԟǰȱ•Ԕ’ȱ–’¹žȱӚȱŒ‘¦—ȱ‘ӤȱŒԞŠȱ—¥—ȱŒü—ȱ¶ø—ȱŸԒ’ȱ—‘Ԧ—ȱ ’ӜŒȱ–хȱ–¥ȱŠȱ‘Ž˜ȱ¶žԌ’ȱ›¹—ȱԢ—ȱŒ‘Ӯ—ȱ¶чԔ—ȱ¶Ԕ’ǯȱ ‘’ȱŒá—ȱ‹·ǰȱâ’ȱ–хȱ–È—‘ȱ›Ԗȱ‘¥—‘ȱ™‘’ȱŒâ—ǰȱŒ‘¥—ȱŒŠ˜ȱ‹Ԋ’ȱ–’Ӹ—ȱ ’Ӽ—ȱ¦¢ǰȱ•Ç—‘ȱŒԠžȱ‘ԆŠǰȱŒӚ—‘ȱœ¤ǰȱšž¦—ȱ—‘¦—ȱŸ¥ȱ•Ç—‘ȱ‘Ԟ¢ǯȱ¥˜ȱ¶Ә’ȱ ‘ԄŒǰȱ â’ȱ –хȱ ŸӸȱ –Ԑȱ –Ԉ’ȱ È—‘ȱ •¨—ȱ –Ә—ǰȱ –Ԑȱ ŒžԐŒȱ ‘â—ȱ —‘¦—ȱ ‘Ә—‘ȱ ™‘øŒȱŸ¥ȱ–ԐȱœԨȱ—‘’Ӿ™ȱ‘¥—‘ȱŒâ—ȱŸŠ—ȱԐ’ǯȱ¦¢ȱ’ԔȱԖȱžԌ’ȱ›ž—ȱ —’¹—ǰȱâ’ȱчԒŒȱŒàȱ—‘’Ӹžȱ‘Ԕ’ȱ’Š—ȱԖȱ‹¹—ȱŒӘ—‘ȱ’Šȱ¶È—‘ȱ‘х—Dzȱ¶Әȱ¶чԚŒȱ ‘¥—‘ȱԨžȱ•Ԓ—ȱ‘х—ȱ›˜—ȱ—‘’Ӹžȱ•Ë—‘ȱŸԨŒȱ”‘¤Œȱ—‘ŠžǰȱŒӚȱŸӸȱ–ӮȱŒ¤ȱ —‘¦—ȱ•Ӣ—ȱœԨȱ—‘’Ӿ™ǰȱŸ¥ȱâ’ȱ–žԈ—ȱӞ—ȱü’ȱŸԒ’ȱ‘чԚ—ȱ¶Ӷȱ‘х—ǯȱ àȱ•Ӵȱ‹Ә—ȱŒü—ȱŒ‘Ӫ—ȱ”‘¤Œȱâ’ȱ•¥ȱ–Ӝ¢ǯȱ‘Ԧ—ȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱŒ‘ø—ȱ ŠȱŒàȱ‘Ӻȱ”‘¤Œȱ—‘ŠžȱŸӸȱŒ‘’ȱ’Ӷǰȱ—‘ч—ȱŒ˜—ȱ—чԔ’ȱ—‘È—ȱŒ‘ž—ȱ’Ԉ—ȱ CHƯƠNG 1: “GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI TỰ ĐÁY LÒNG” www.vuontoithanhcong.com 003 http://tgm.vn/mua-sach Steven K. Scott —‘ŠžȱԖȱ–Ԑȱ¶’Ӻ–DZȱ‹Ӝȱ”ӺȱŒ‘ø—ȱŠȱ¶¨ȱ¶Әȱ¶чԚŒȱ¶’ӸžȱÈȱ›˜—ȱ¶Ԕ’ǰȱ Œ‘ø—ȱŠȱŸӢ—ȱŒàȱ—‘Ԧ—ȱчԒŒȱ–хȱ—Ө–ȱ—˜¥’ȱӞ–ȱŠ¢ǯȱ rȱӣǰȱцԑȱфȱӡȱԕȱ  ȱ ӽȱ ԧdzȱԑ ȱԏȱԇȱAȱ цԓ ȱ /ӭȱ ӽȱ цԒŒȱ –хȱ ŸӢ—ȱ ›Ԗȱ ‘¥—‘ȱ ‘’Ӿ—ȱ ‘ԨŒȱ ŸԒ’ȱ —‘Ԧ—ȱ —чԔ’ȱ —‘чȱ ŽŸŽ—ȱ ™’Ž•‹Ž›ǰȱ ŽŽȱ ŠŒ˜ŒŒŠǰȱ Š‘’Žȱ ŽŽȱ ’ě˜›ǰȱ Š—Žȱ ˜—Šȱ Ÿ¥ȱ —‘’Ӹžȱ —чԔ’ȱ‘¥—‘ȱŒâ—ȱ”‘¤Œǰȱ—‘Ԧ—ȱ—чԔ’ȱ–¥ȱâ’ȱŸ’—‘ȱԨȱ¶чԚŒȱ‹’Ӷȱ¶Ӷ—ȱ ›˜—ȱŚŞȱ—©–ȱœԈ—ȱ›¹—ȱ‘¥—‘ȱ’—‘ȱ—¥¢ǯȱž¢ȱŸӤ¢ǰȱœԈȱ—чԔ’ȱ¶Әȱ¶чԚŒȱ чԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ–È—‘ȱ›ӜȱǝdzȱŒàȱ•ӴȱŒ‘Ԁȱ–Ԑȱ›˜—ȱœԈȱ–Ԑȱ›’Ӿžȱ—чԔ’ǰȱ ‘˜ӮŒȱ‘Ӥ–ȱŒ‘Çȱ–Ԑȱ›˜—ȱœԈȱŗŖȱ›’Ӿžȱ—чԔ’ǯȱ›˜—ȱ”‘’ȱ¶àǰȱ¶Ә’ȱ¶ŠȱœԈȱ —чԔ’ȱ¶Ԕ’ȱ”‘◐ȱ—‘Ԧ—ȱ”‘◐ȱ¶Әȱ¶чԚŒȱ¶’Ӹžȱ–È—‘ȱ–хȱчԒŒȱ–¥ȱ‘Ԅȱ Œá—ȱ‘â’ȱ”‘◐ȱ–хȱчԒŒȱ—ԦŠǯȱӘ’ȱœŠ˜ȱ•Ә’ȱŒàȱŒ‘ž¢Ӿ—ȱ—‘чȱŸӤ¢ǵȱŠ˜ȱŒ‘Ԁȱ Œàȱ–ԐȱœԈȱǝȱ—чԔ’ȱ¶Әȱ¶чԚŒȱ–˜—ȱчԒŒȱŒ‘¤¢ȱ‹Ԇ—ȱŒԞŠȱ–È—‘ǰȱ‹Ӝȱ”Ӻȱ Œ‘ø—ȱ—‘ŽȱŒàȱŸӲȱ‘˜Š—ȱ¶чԔ—ȱ¶Ӷ—ȱ–ԠŒȱ—¥˜ǰȱ›˜—ȱ”‘’ȱӞ—ȱ—‘чȱŒӚȱ ‘’¹—ȱ‘Әȱ”‘◐ȱ‹Š˜ȱ’ԔȱŒ‘Ә–ȱԒ’ȱ¶чԚŒȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ‘ԄǵȱӜ—ȱ¶ӸȱŒàȱ ™‘Ӛ’ȱ—Ө–ȱԖȱœԨȱ–Š¢ȱ–Ӧ—ǵȱ‘ӦŒȱŒ‘Ӧ—ȱ•¥ȱ”‘◐ǯȱ Š¢ȱ˜ȱŒ‘ԀȱœԈȱ‘◐ȱ –’—‘ǰȱ›È—‘ȱ¶Ԑȱ‘ԄŒȱŸӜ—ǰȱ’Ӹ—ȱ‹ӘŒȱŸ¥ȱ”’—‘ȱ—‘’Ӿ–ǵȱӜȱŒӚȱ—‘Ԧ—ȱ¶’Ӹžȱ —¥¢ȱ¶Ӹžȱ Z ȱ/q ǯȱӤ¢ȱ‘ÈȱŸÈȱŒ¤’ȱÈǵȱ ӗȱ/!ȱӫȱ ȱ ȱ ԥ ȱ ȱ ԇȱ ȱ цǵ ¦žȱ‘Ԇ’ȱšžŠ—ȱ›Ԅ—ȱ—‘Ӝȱ¶чԚŒȱ¶Ӯȱ›ŠȱԖȱ¶¦¢ȱ•¥DZȱ•¥–ȱ‘Ӷȱ—¥˜ȱ–¥ȱ—‘Ԧ—ȱ —чԔ’ȱӜ¢ȱ•Ә’ȱ‘ԨŒȱ‘’Ӿ—ȱ¶чԚŒȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ–È—‘ǵȱ‘Ӥȱ–Š¢ǰȱ¶’Ӹžȱ—¥¢ȱ 004 NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ www.vuontoithanhcong.com http://tgm.vn/mua-sach Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy ”‘◐ȱ™‘Ӛ’ȱ•¥ȱ–Ԑȱ‹Çȱ–ӤȱŒŠ˜ȱœ’¹žȱ‘Ӟ—ȱ‹ÇȱÈȱ–¥ȱ•¥ȱ–Ԑȱ—‘Ӿȱ‘žӤȱ –¥ȱ‘Ӟžȱ—‘чȱŠ’ȱŒü—ȱŒàȱ‘Ӻȱ‘ԄŒȱ¶чԚŒǯȱӘ’ȱœŠ˜ȱ¶àȱ•Ә’ȱ•¥ȱ–Ԑȱ’—ȱԈȱ •¥—‘ȱ¶Ԉ’ȱŸԒ’ȱӜȱŒӚȱŒ‘ø—ȱŠǵȱԖ’ȱŸÈȱ¶’Ӹžȱ¶àȱŒàȱ—‘ËŠȱ•¥ȱ‹Ә—ǰȱùȱ¶Š—ȱ ›˜—ȱ¶ԐȱžԌ’ȱ—¥˜ǰȱ”’—‘ȱ—‘’Ӿ–ȱ›ŠȱœŠ˜ǰȱŒ‘ԀȱœԈȱ‘◐ȱ–’—‘ȱŒŠ˜ȱ‘Š¢ȱ ‘Ӝ™ǰȱ›È—‘ȱ¶Ԑȱ‘ԄŒȱŸӜ—ȱ‘˜ӮŒȱÈ—‘ȱ‘È—‘ȱ¥’ȱŒ‘Ç—‘ȱ‘Ӷȱ—¥˜ǰȱŒü—ȱŒàȱ‘Ӻȱ ¶Әȱ¶чԚŒȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ–È—‘ǯȱ‘Ԧ—ȱчԒŒȱ–хȱŒŠ˜ȱŸԔ’ȱ—‘ӜdzȱŸËȱ¶Ә’ȱ —‘ӜǷȱԢȱ’Ԕȱ™‘øȱ—¥¢ǰȱ‹Ә—ȱŒàȱ‘Ӻȱ–хȱ—‘Ԧ—ȱ¶’Ӹžȱ•Ԓ—ȱ•Š˜ȱ–¥ȱ‹Ә—ȱ Œ‘чŠȱ‹Š˜ȱ’Ԕȱ¤–ȱ—‘Ëȱ¶Ӷ—ȱŸ¥ȱŒ‘Ԡ—ȱ”’Ӷ—ȱŒ‘ø—ȱ‹’Ӷ—ȱ‘¥—‘ȱœԨȱ‘Ӥǯȱ ӜȱŒӚȱ—‘Ԧ—ȱ¶’Ӹžȱ–¥ȱ‹Ә—ȱŒӞ—ȱ•¥–ȱ•¥ȱ‘ԄŒȱ‘Ԇ’ȱŸ¥ȱ¤™ȱԜ—ȱ—‘Ԧ—ȱ”Ԯȱ —©—ȱŒԞŠȱ—‘Ԧ—ȱ—чԔ’ȱ¶¨ȱ¶Әȱ¶чԚŒȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ–È—‘ǯ â’ȱԄ’ȱ—‘Ԧ—ȱ”Ԯȱ—©—ȱ—¥¢ȱ•¥ȱ‘Ӿȱ‘žӤȱ ’Ӿ—ȱ‘ԨŒȱ àŠȱцԒŒȱхǯȱ Ԅ’ȱ—àȱ•¥ȱ—‘Ӿȱ‘žӤȱ‹Ԗ’ȱŸÈȱ¶àȱ•¥ȱ—‘Ԧ—ȱ”Ԯȱ—©—ȱŒ‘˜ȱ™‘·™ȱ—чԔ’ȱ Šȱ‹’Ӷ—ȱ—‘Ԧ—ȱ”‘¤’ȱ—’Ӿ–ȱ–Ԓ’ȱ–Ӳǰȱ—‘Ԧ—ȱӞ–ȱ—‘È—ȱŒŠ˜ȱ›Ԑ—ȱ‘˜ӮŒȱ —‘Ԧ—ȱчԒŒȱ–хȱчԖ—ȱŒ‘Ԣ—ȱ—‘чȱŸ’Ӻ—ȱŸâ—ȱ‘¥—‘ȱ‘’Ӿ—ȱ‘ԨŒǯȱ ԐȱœԈȱ—‘ӾȱœËȱ¶чԚŒȱœ’—‘ȱ›ŠȱŸԒ’ȱ¥’ȱ—©—ȱ‘’¹—ȱ‹Ӡ–ȱŒá—ȱ‘Ӿȱ‘žӤȱ ’Ӿ—ȱ‘ԨŒȱ àŠȱцԒŒȱхȱ•¥ȱ–ԐȱӤ™ȱ‘Ԛ™ȱ—‘Ԧ—ȱ”Ԯȱ—©—ȱŒàȱ‘Ӻȱ‘ԄŒȱ ¶чԚŒȱǻ‹Š˜ȱԊ–ȱŒ¤ŒȱŒ‘’Ӷ—ȱ•чԚŒȱŸ¥ȱ”Ԯȱ‘žӤǼȱ–¥ȱ‹ӜȱŒԠȱŠ’ȱŒü—ȱŒàȱ‘Ӻȱ •ž¢Ӿ—ȱӤ™ȱ¶Ӻȱ¶Әȱ¶Ӷ—ȱ¶Ԑȱ’—‘ȱ‘◐ǯȱ Ԓ’ȱ –Ԑȱ —‘à–ȱ —‘Ԇȱ —чԔ’ǰȱ Ÿ’ӾŒȱ ”‘¤–ȱ ™‘¤ȱ Ÿ¥ȱ œԤȱ Ԝ—ȱ —‘Ԧ—ȱ ”Ԯȱ —©—ȱ—¥¢ȱ’Ӽ—ȱ›Šȱ–ԐȱŒ¤Œ‘ȱԨȱ—‘’¹—ȱ—Š¢ȱԢȱ‹žԌ’ȱ¶Ӟžȱ¶Ԕ’ǯȱ‘ч—ȱ ŸԒ’ȱ¶Ә’ȱ¶ŠȱœԈȱŒ‘ø—ȱŠȱ‘Èȱ—‘Ԧ—ȱ™‘чх—ȱ™‘¤™ȱ—¥¢ȱŒá—ȱ”‘¤ȱ–Ԓ’ȱ –ӲȱŸ¥ȱ‘’Ӷ–ȱ”‘’ȱ¶чԚŒȱù—ȱ¶Ӷ—ǯȱ›Ԣȱ™‘’dzȱ›Ԣȱ™‘’ȱ‘Ԅȱ¶чԚŒȱ›ž¢Ӹ—ȱ ¶Әȱ ‹Ԗ’ȱ —‘Ԧ—ȱ —чԔ’ȱ ”‘◐ȱ Œ‘Ԁȱ ”‘¤–ȱ ™‘¤ȱ ›Šȱ —‘Ԧ—ȱ ”Ԯȱ —©—ȱ Ӝ¢ȱ –¥ȱšžŠ—ȱ›Ԅ—ȱ‘х—ǰȱŒá—ȱ‘чԔ—ȱ¡ž¢¹—ȱœԤȱԜ—ȱŒ‘ø—ȱ¶Ӻȱ¶Әȱ¶чԚŒȱ —‘Ԧ—ȱ”ӶȱšžӚȱ”ćȱ’ӾžǯȱӚ—ȱ‘¦—ȱâ’ȱŒ‘Ԁȱ™‘¤ȱ‘’Ӿ—ȱ›Šȱ—‘Ԧ—ȱ”Ԯȱ—©—ȱ —¥¢ȱœŠžȱ”‘’ȱ¶¨ȱԈȱ—‘’Ӿ™ȱ¶Ә’ȱ‘ԄŒȱ¶чԚŒȱœ¤žȱ—©–ǯȱӮŒȱùȱœ¤žȱ—©–ȱ ¶ӞžȱŒԞŠȱâ’ȱ¶Ӟ¢ȱ›Ӣ¢ȱ—‘Ԧ—ȱ‘Ӝȱ‹Ә’ȱŸ¥ȱŒ‘¤—ȱŒ‘чԔ—ǰȱ—‘Ԧ—ȱ—©–ȱ’Ӷ™ȱ ‘Ž˜ǰȱ›¤’ȱ•Ә’ǰȱ•¥ȱšž¨—ȱ‘Ԕ’ȱ’Š—ȱŒԞŠȱ—‘Ԧ—ȱ‘¥—‘ȱŒâ—ȱ›ԨŒȱ›ԘȱŸчԚȱ •¹—ȱ›¹—ȱŒӚȱ—‘Ԧ—ȱ’ӜŒȱ–хȱ‘˜Š—ȱ¶чԔ—ȱ—‘ӜȱŒԞŠȱâ’ǰȱ—‘ԔȱŸ¥˜ȱŸ’ӾŒȱ â’ȱ¤™ȱԜ—ȱ—‘Ԧ—ȱ”Ԯȱ—©—ȱ ’Ӿ—ȱ‘ԨŒȱ àŠȱцԒŒȱхǯ CHƯƠNG 1: “GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI TỰ ĐÁY LÒNG” www.vuontoithanhcong.com 005 http://tgm.vn/mua-sach Steven K. Scott Lưu Ý Sự Khác Biệt Trong suốt quyển sách này, tôi sẽ dùng những từ như Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ hay Hiện Thực Hóa Ước Mơ và Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ. Khi tôi dùng từ Hiện Thực Hóa Ước Mơ hay Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ, tôi muốn nói đến tất cả những chiến lược và kỹ thuật chứa đựng trong quyển sách này. Khi tôi dùng từ Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ, tôi muốn đề cập đến một phương pháp hay kỹ thuật đơn lẻ để đạt được một ước mơ bao gồm việc viết ra định nghĩa rõ ràng về nó rồi lập ra kế hoạch cụ thể ví như một tấm bản đồ chính xác đến từng chi tiết đưa bạn đến đích cuối cùng. Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ sẽ được giải thích cặn kẽ ở Chương 10. ԏȱ ԥȱӵȱӛȱdzȱȱ ȱ  ȱԓ ȱ ԟ Ӟ—ȱ¶Ӟžȱ—‘ŽȱŒ‘ž¢Ӿ—ȱŒԞŠȱâ’ȱŸ¥ȱ—‘Ԧ—ȱчԒŒȱ–хȱ”‘◐ȱчԖ—ȱ–¥ȱ â’ȱ‘ԨŒȱ‘’Ӿ—ȱ¶чԚŒǰȱ—‘’Ӹžȱ—чԔ’ȱ‹žâ—ȱ•Ԕ’ȱ‘˜¥’ȱ—‘’ǰȱȃ/àȱ•¥ȱŠ—‘dzȱ —‘ч—ȱŒá—ȱâ’ȱ‘ÈdzȄȱ Ԅȱ—‘Ëǰȱ ȃ—‘ȱ‘Èȱ‹’ӶȱÈȱŸӸȱ¡žӜȱ™‘¤ȱ¶’Ӻ–ȱ ŒԞŠȱâ’ȱŒ‘ԠȄȱ ‘Š¢ȱ ȃԎ’ȱŒ¦¢ȱ–Ԏ’ȱ‘˜Šǰȱ–Ԏ’ȱ—‘¥ȱ–Ԏ’ȱŒӚ—‘ǰȱŒ‘Ӫ—ȱŠ’ȱ ’Ԉ—ȱŠ’dzȄȱ‘˜ӮŒȱȃ ‘◐ȱŒàȱ™‘чх—ȱ™‘¤™ȱ—¥˜ȱŒàȱ¤ŒȱԜ—ȱ¶Ԉ’ȱŸԒ’ȱ â’ȱ¶¦žȄǯ ¥ȱ‹¦¢ȱ’Ԕǰȱ—Ӷžȱâ’ȱ—‘È—ȱ‘Ӫ—ȱŸ¥˜ȱ–Ӧȱ‹Ә—ȱŸ¥ȱ—à’ǰȱȃцԒŒȱ–хȱŸËȱ¶Ә’ȱ —‘ӜȱŒԞŠȱ‹Ә—ȱŒàȱ‘Ӻȱ‘¥—‘ȱ‘’Ӿ—ȱ‘ԨŒȄȱ‘ÈȱĆȱ—‘Ëȱ¶Ӟžȱ’¹—ȱ¡žӜȱ‘’Ӿ—ȱ ›˜—ȱ¦–ȱ›Çȱ‹Ә—ȱ•¥ȱÈǵȱӘ—ȱ‘¨¢ȱ—Ԣ—ȱ¶ԄŒȱŸ¥ȱŒ‘˜ȱâ’ȱ‹’ӶȱŒ¦žȱ›Ӛȱ•Ԕ’ȱ ¶Ӟžȱ’¹—ȱŒԞŠȱ‹Ә—ǯȱ’—ȱ‘¨¢ȱ—à’ȱ˜ȱ•¹—ǯ Ә—ȱœӴȱ—à’ǰȱ ȃ‘Ӷȱ‘Èȱž¢Ӿȱšž¤ǰȱâ’ȱ–˜—ȱ¶Ӷ—ȱ—¥¢ȱчԒŒȱ–хȱŒԞŠȱ –È—‘ȱ‘¥—‘ȱœԨȱ‘ӤȄǵȱ Š¢ȱ•¥ȱ‹Ә—ȱ¶чŠȱ›Šȱ–ԐȱŒ¦žȱ›Ӛȱ•Ԕ’ȱ‘˜¥’ȱ—‘’ǰȱ ¸ȱӮǵȱàȱŒ¦žȱ—¥˜ȱчԒ’ȱ¶¦¢ȱ’◐ȱ’Ԉ—ȱŸԒ’ȱŒ¦žȱ›Ӛȱ•Ԕ’ȱŒԞŠȱ‹Ә—ȱ ”‘◐ǵ 006 NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ www.vuontoithanhcong.com
- Xem thêm -