Tài liệu 118 câu hỏi trắc nghiệm hình học 10

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Traéc nghieäm Hình hoïc10 Chöông I : Vectô VECTÔ  Caâu 1. Cho caùc ñieåm A, B, C, D phaân bieät. Hoûi coù bao nhieâu vectô (khaùc 0 ) taïo bôûi hai trong boán ñieåm ñoù? A. 4 B. 8 C. 12 D. 16 Caâu 2. Haõy ñieàn vaøo choã troáng ñeå ñöôïc moät khaúng ñònh ñuùng:  A. Vectô – khoâng ( 0 ) laø vectô B. Vectô laø ñoaïn thaúng nghóa laø moät trong hai muùt cuûa ñoaïn thaúng ñoù ñaõ chæ roõ  C. Hai vectô cuøng phöông laø hai vectô D. Hai vectô cuøng phöông thì chuùng coù theå   E. Hai vectô a vaø b goïi laø baèng nhau neáu chuùng  Caâu 3. Cho ABC caân taïi A. Caâu naøo sau ñaây sai? A. AB = AC C. AB  AC B. D. AB AC AB, AC khoâng cuøng phöông. Caâu 4. Cho hình thoi ABCD coù ñoä daøi caïnh baèng a. Caâu naøo sau ñaây sai? A. BC  DC B. BA AD C. AB  BC 2a D. BA, DC ngöôïc höôùng. Caâu 5. Cho ñoaïn thaúng AB coù trung ñieåm I. Haõi ñieàn vaøo choã troáng ñeå ñöôïc khaúng ñònh ñuùng. A. AI, IB laø hai vectô  B. IA, IB laø hai vectô  C. Ñoä daøi moãi vectô thì baèng nöûa ñoä daøi ñoaïn thaúng D. AB, BI laø hai vectô  Caâu 6. Khaúng ñònh naøo sau ñaây sai?  A. Hai vectô cuøng phöông vôùi moät vectô thöù ba khaùc 0 thì cuøng phöông.  B. Hai vectô cuøng höôùng vôùi moät vectô thöù ba khaùc 0 thì cuøng höôùng.     C. Ba vectô a, b, c khaùc 0 vaø ñoâi moät cuøng phöông thì coù ít nhaát hai vectô cuøng phöông.     D. Ñieàu kieän caøc vaø ñuû ñeå a  b laø a  b . Caâu 7. Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng?     A. a  b laø ñieàu kieän ñuû ñeå a  b     B. a, b cuøng höôùng laø ñieàu kieän ñuû ñeå a  b     C. a  b laø ñieàu kieãn ñuû ñeå a, b cuøng phöông     D. a, b cuøng phöông laø ñieàu kieän ñuû ñeå a  b Caâu 8. Goïi C laø trung ñieåm cuûa ñoaïn AB. Khaúng ñònh naøo sau ñaây sai? A. AC vaø AB cuøng höôùng. B. CA CB 2. AC  AB C. D. CA vaø CB ngöôïc höôùng vaø coù ñoä daøi baèng nhau.   Caâu 9. Ñieàu kieän naøo trong caùc ñieàu kieän sau laø ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå hai vectô a, b ñoái nhau ?   A. Hai vectô a vaø b chung goác vaø coù höôùng ngöôïc nhau.   B. Hai vectô a vaø b coù ñoä daøi baèng nhau, chung goác vaø ngöôïc höôùng.   C. Hai vectô a vaø b coù ñoä daøi baèng nhau vaø ngöôïc höôùng.   D. Hai vectô a vaø b coù ñoä daøi baèng nhau, cuøng phöông vaø cuøng ñieåm cuoái. Trang 1 Traéc nghieäm Hình hoïc10 Chöông I : Vectô Caâu 10. Cho hình bình haønh ABCD taâm O. Trong caùc meänh ñeà sau, tìm meänh ñeà sai ? A. AB CD B. AD BC C. AO OC D. OD BO Caâu 11. Cho hình vuoâng ABCD. Trong caùc meänh ñeà sau, tìm meänh ñeà ñuùng ? A. AB BC B. AB CD C. AC BD D. AD Caâu 12. Ñieàu kieän naøo laø ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå AB CD ? A. ABCD laø hình bình haønh B. ABDC laø hình bình haønh C. AD vaø BC coù cuøng trung ñieåm D. AB = CD vaø AB // CD. Caâu 13. Cho ABC, coù theå xaùc ñònh ñöôïc bao nhieâu vectô (khaùc ñænh A, B, C? A. 3 B. 6 C. 4  0) Caâu 14. Cho AB vaø moät ñieåm C, coù bao nhieâu ñieåm D thoûa maõn A. 1 B. 2 C. 0 AB CD ? Caâu 15. Cho AB (khaùc A. 0  0) coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái laø D. 9 D. Voâ soá vaø moät ñieåm C, coù bao nhieâu ñieåm D thoûa maõn B. 1 C. 2 Caâu 16. Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn AB laø:   A. IA = IB B. IA  IB 0 C. IA  IB 0 Caâu 17. Cho ABC ñeàu coù caïnh a. Ñoä daøi cuûa toång hai vectô A. 2a B. a C. a AB  CB ? D. Voâ soá. AB  CD D. IA IB vaø AC baèng bao nhieâu? D. 3 a 3 2 Caâu 18. Goïi O laø taâm hình vuoâng ABCD. Vectô naøo trong caùc vectô döôùi ñaây baèng CA ? A. BC  AB B.  OA  OC C. BA  DA D. DC  CB Caâu 19. Cho ABC vuoâng caân coù AB = AC = a. Ñoä daøi cuûa toång hai vectô A. a 2 B. a 2 2 AB C. 2a vaø AC laø: D. a Caâu 20. Cho ABC. Trong caùc meänh ñeà sau, tìm meänh ñeà ñuùng.  A. AB + BC = AC B. AB  BC  CA 0 C. AB BC  AB  BC D. AB  CA BC Caâu 21. Cho ABC vuoâng taïi A vaø AB = 3, AC = 4. Vectô CA + AB coù ñoä daøi laø bao nhieâu? A. 2 B. 2 13 C. 4 D. 13 Caâu 22. Cho ABC ñeàu coù caïnh baèng a, H laø trung ñieåm cuûa BC. Vectô A. a 2 B. 3a 2 C. 2a 3 3 CA – HC coù ñoä daøi laø: D. a 7 2 Caâu 23. Goïi G laø troïng taâm cuûa tam giaùc vuoâng ABC vôùi caïnh huyeàn BC = 12. Toång hai vectô GB  GC coù ñoä daøi baèng bao nhieâu? A. 2 B. 2 3 C. 8 D. 4. Caâu 24. Cho 6 ñieåm A, B, C, D, E, F. Tìm ñaúng thöùc sai: A. AD  BE  CF AE  BD  CF B. C. AD  BE  CF AF  BD  CE D. AD  BE  CF AE  BF  CE AD  BE  CF AF  BE  CD Caâu 25. Cho hình bình haønh ABCD taâm M. Tìm meänh ñeà sai: A. AB  BC AC B. AB  AD AC C. BA  BC 2BM D. MA  MB MC  MD Caâu 26. Cho hình bình haønh ABCD taâm O. Tìm meänh ñeà sai: Trang 2 Traéc nghieäm Hình hoïc10 A. C. BA  BD BC DA CB Chöông I : Vectô B. D. AB  AD AC  OA  OB  OC  OD 0 Caâu 27. Cho hình bình haønh ABCD taâm O. Tìm meänh ñeà sai: A. AD  AB AC B. AB  AD AC AC  BD C. D. AB DC vaø AD BC Caâu 28. Cho 4 ñieåm A, B, C, D. Tìm meänh ñeà ñuùng: A. AB  CD AD  CB B. AB  BC  CD DA C. AB  BC CD  DA D. AB  AD CD  CD Caâu 29. Cho 2 löïc F1 = F2 = 100N, coù ñieåm ñaët taïi O vaø taïo vôùi nhau moät goùc 120 0. cuôøng ñoä löïc toång cuûa hai löïc aáy baèng bao nhieâu? A. 100N B. 100 3 N C. 200N D. 50 3 N Caâu 30. Cho ABC vaø moät ñieåm M thoûa ñieàu kieän A. MABC laø hình bình haønh C. BA  BC BM MA  MB  MC 0 . B. D. Tìm meänh ñeà sai: AM  AB AC MA BC Caâu 31. Tìm caâu sai: A. Vôùi ba ñieåm baát kyø I, J, k ta luoân coù : IJ KJ  IK B. AB  AD AC thì ABCD laø hình bình haønh. C. Neáu OA OB thì O laø trung ñieåm cuûa AB.  D. Neáu G laø troïng taâm cuûa ABC thì GA  GB  GC 0 . Caâu 32. Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = 3cm, AD = 4cm. Caâu naøo sau ñaây sai? A. AB  AD = 5cm B. AB  AC = 8cm C. AD BC D. 4 AB 3AD Caâu 33. Caâu naøo sau ñaây sai?     A. a laø vectô ñoái cuûa b thì | a | = | b |.     B. a vaø b ngöôïc höôùng laø ñieàu kieän caàn ñeå b laø vectô ñoái cuûa a .     C. b laø vectô ñoái cuûa a khi vaø chæ khi – b = a .      D. a vaø b laø hai vectô ñoái nhau khi vaø chæ khi a + b = 0 . Caâu 34. Cho ABC coù M, N, P laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, AC, BC. Vectô MN cuøng höôùng vôùi: A. AC B. NA C. Ca D. NC Caâu 35. Cho ABC coù I, J, K laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, BC, CA. Tìm caâu sai ? A. JK , BI , IA laø ba vectô baèng nhau. B. Vectô ñoái cuûa IK laø CJ vaø JB C. Trong ba vectô IJ , AK vaø KC coù ít nhaát hai vectô ñoái nhau.  D. IA + KJ 0 Caâu 36. Cho Hình chöõ nhaät ABCD. Bieát AB = 12cm, AC = 5cm. Caâu naøo sau ñaây sai ? A. AB  AC AD B. AB  AC 13cm AB  AC  AB  AC C. D. BC  BA 7cm 2 Caâu 37. I, J, K laø ba ñieåm baát kyø. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai? A. IJ + JK = IK B. JK  IK  C. Neáu I laø trung ñieåm cuûa JK thì IJ laø vectô ñoái cuûa IK D. KJ  KI  IJ khi K ôû treân tia ñoái cuûa tia IJ. 2 IJ Caâu 38. Cho hbh ABCD coù DA = 2cm, AB = 4cm vaø ñöôøng cheùo BD = 5cm. Tính BA  DA ? Trang 3 Traéc nghieäm Hình hoïc10 Chöông I : Vectô A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm Caâu 39. Cho hình bình haønh ABCD taâm O. Tìm caâu ñuùng :  A. AB CD B. OA  OB 0 C. BC  BA BO D. AC  BD Caâu 40. Tìm caâu ñuùng : A. Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå hai vectô baèng nhau laø chuùng coù ñoä daøi baèng nhau.   B. Hai vectô (khaùc 0 ) cuøng höôùng vôùi moät vectô (khaùc 0 ) thì chuùng ngöôïc höôùng.  C. AB 0  AB 0 D. Neáu AB  BC CA thì ba ñieåm A, B, C thaúng haøng. Caâu 41. Cho ABC vuoâng taïi A, AB = 6cm, AC = 8cm. Tính AB  A. 10 cm B. 8 cm C. 6cm AC , ta ñöôïc keát quaû: D. 2cm Caâu 42. Töù giaùc ABCD coù O laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng cheùo. Keát quaû cuûa pheùp tính BO  DC  BA  AC laø: A. AB B. DO C. OB D. CD Caâu 43. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai ? A. Vôùi ba ñieåm phaân bieät A, B, C ta luoân coù BC AC  AB  B. Neáu H laø tröïc taâm cuûa ABC thì HA  HB  HC 0 C. Neáu B naèm giöõa hai ñieåm A vaø C thi hai vectô BA , BC ngöôïc höôùng  D. Neáu O laø taâm cuûa hình vuoâng ABCD thì OA  OB  OC  OD 0 . Caâu 44. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai ? A. Neáu M laø trung ñieåm cuûa AB vaø O laø ñieåm tuøy yù thì OA  OB 2OM B. G laø troïng taâm cuûa ABC vaø O laø ñieåm tuøy yù thì OA  OB  OC 3GO C. O laø taâm cuûa hbh ABCD vaø M laø ñieåm tuøy yù thì MA  MB  MC  MD 4MO D. Ba ñieåm A, B, C thaúng haøng  AB vaø AC cuøng phöông.      2a  b  c 0 Caâu 45. Cho hai ñaúng thöùc vectô:      Caâu naøo sau ñaây SAI ?  a  2b  c 0      A. a = 3 b   B. 5 a + 3 c = 0    C. 3 a  b  c 0   D. 5b  c 0 Caâu 46. Cho hình bình haønh ABCD, M laø trung ñieåm AB, DN caét AC taïi I. Choïn caâu ÑUÙNG ? 1 2 1 3 A. AI  AC B. AI  AC 1 4 3 4 C. AI  AC D. AI  AC Caâu 47. Cho ABC. Treân caïnh BC laáy hai ñieåm M vaø N sao cho BM = MN = NC, ñaët  AN v . Caâu naøo sau ñaây ÑUÙNG ?   1 2  A. u  v  AB  AC C.   u  v 2AB  AC   B.   u  v 2 AB  AC D.   u  v AB  AC  AM u ,          Caâu 48. Cho ba vectô a , b , c khaùc 0 vaø thoûa maõn 3 a – 5 b + 2 c = 0 . Caâu naøo sau ñaây SAI ?  1    3 2 A. c  (5a  3b) B. b  a  c 2 5 3     C. Neáu a vaø b cuøng phöông thì b vaø c cuøng phöông D. Caû A, B, C ñeàu sai. Caâu 49. Cho ABC coù G laø troïng taâm. Goïi M, N, P laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC, CA, AB. Trong caùc meänh ñeà sau, meänh ñeà naøo ñuùng ? Trang 4 Traéc nghieäm Hình hoïc10 Chöông I : Vectô (1) G laø troïng taâm MNP (3) MN + NP + PM = AB + BC + CA A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (4) (2) MN  NP  PM AB  BC  CA (4) 2AM AB  AC C. (1), (2), (4) D. (1), (2), (3), (4) Caâu 50. Cho ABC, goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB vaø AC. Tìm meänh ñeà SAI : A. B. AB 2AM AC 2NC C. D. CN  BB  2MN Caâu 51. Cho ABC, G laø troïng taâm. Tìm meänh ñeà ÑUÙNG : 2 3 A. AB  AC  AG B. BA  BC 3BG C. D.  AB  BC  AC 0 CA  CB CG 1 AC 2 Caâu 52. Cho töù giaùc ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm caùc caïnh AB vaø CD. Goïi k laø soá thoûa maõn : AC  BD k MN . Giaù trò cuûa k laø: A. 2 B. 3 C. ½ D. – 2 Caâu 53. Goïi G vaø G laàn löôït laø troïng taâm cuûa ABC vaø ABC. Tìm x sao cho : AA'  BB'  CC' xGG' A. x = 0 B. x = – 3 C. 1 D. 3 Caâu 54. Cho hình vuoâng ABCD taâm O. Tìm meänh ñeà SAI : A. AB  AD 2AO B. AC  DB 4AB C. OA  OB  1 CB 2 D. AD  DO  1 CA 2 Caâu 55. Meänh ñeà naøo SAI ?       A. Neáu b = k a ( a  0 vaø k  R) thì a vaø b cuøng phöông. B. Toång cuûa hai vectô coù tính chaát giao hoaùn.   C. Vectô – 3 a ngöôïc höôùng vôùi a . D. Hai vectô ngöôïc höôùng thì ñoái nhau. Caâu 56. Cho ABC ñeàu, ñöôøng cao BH. Ñaúng thöùc naøo SAI ?  A. HA  HC 0 B. HA HC C. AB 2HA D. AB  BH . 3 Caâu 57. Goïi I laø trung ñieåm AB. Khaúng ñònh naøo ÑUÙNG ? A. AB 2IA B. Vôùi M baát kyø tao coù : MA  MB 2MI C. IA  IB BA D. IA IB Caâu 58. Cho ABC. Coù bao nhieâu ñieåm M thoûa MA  MB  MC 1 : A. 0 B. 1 C. 2 D. Voâ soá    Caâu 59. Cho a , b khaùc 0 . Chæ ra ñaúng thöùc sai :      A. (m + n) a = m a + n a , m  R B. 0 . a = 0         C. m( a + b ) = m a + m b , m  R D. a – b = b – a Caâu 60. Cho 4 ñieåm A, B, C, D. Keát quaû pheùp tính:  A. 0 B. 2AC CA  BD  AB  DC C. 2 BD laø: D. AC  AD Caâu 61. Xeùt hai meänh ñeà sau:      (I) Hai vectô (khaùc 0 ) a vaø b ngöôïc höôùng khi vaø chæ khi a = k b (vôùi k < 0)         (II) Neáu a + b = 0 thì a vaø b laø hai vectô ñoái nhau (vôùi a , b khaùc 0 ) A. Chæ (I) ñuùng B. Chæ (II) ñuùng C. Caû (I) vaø (II) ñeàu ñuùng D. Caû (I) vaø (II) ñeàu sai. Caâu 62. Cho hình bình haønh ABCD taâm O. Tìm meänh ñeà sai : Trang 5 Traéc nghieäm Hình hoïc10 A. C. AB  AD  AC 4AO AB  CB  2 BO Chöông I : Vectô B. D. AB  AD 2OB AB  AD  AC 4OA Caâu 63. Cho ABC coù AM laø trung tuyeán. Goïi I laø trung ñieåm AM. Choïn ñaúng thöùc ñuùng:     A. IB  2IC  3IA 0 B. IB  IC  2IA 0 C. 2IB  IC  IA 0 D. IB  IC  IA 0 Caâu 64. Cho ABC coù AM laø trung tuyeán. Goïi I laø trung ñieåm AM. Choïn ñaúng thöùc ñuùng: 1 4 1 1 C. AI  AB  AC 4 2 A. AI  (AB  AC) 1 4 1 1 D. AI  AB  AC 4 2 B. AI  (AB  AC) Caâu 65. Cho ABC coù AM laø trung tuyeán. Goïi G laø troïng taâm. Choïn ñaúng thöùc ÑUÙNG: 2 3 1 2 C. AG  AB  AC 3 3 A. AG  (AB  AC) 1 3 2 D. AG  AB  3AC 3 B. AG  (AB  AC) Caâu 66. Cho ABC ñeàu. Ñaúng thöùc naøo sau ñaây ÑUÙNG ? A. AB AC B. AB BA C. AB  BC 2 AC D. AB  CB Caâu 67. Cho hình thoi, goïi O laø giao ñieåm 2 ñöôøng cheùo. Ñaúng thöùc naøo SAI ?  A. AB  CD 0 B. DA  DC 2DO  C. AC  BD 0 D. AB  AD  AC 4OA Caâu 68. Cho töù giaùc ABCD, troøn caùc caïnh AB, CD laàn löôït laáy caùc ñieåm M, N sao cho: 3 AM 2AB , 3DN 2 DC . Tính vectô MN theo vectô AD , BC 1 1 3 3 1 2 C. MN  AD  BC 3 3 A. MN  AD  BC 1 2 BC 3 3 2 1 D. MN  AD  BC 3 3 B. MN  AD  Caâu 69. Cho hình thang ABCD ñaáy AB vaø CD. Goïi M vaø N theo thöù töï laø trung ñieåm cuûa AD vaø BC. Caâu naøo sau ñaây SAI : A. MN MD  CN  DC B. MN AB  MD  BN 1 2 C. MN  (AB  DC) 1 2 D. MN  (AD  BC) Caâu 70. Cho ABC ñeàu, noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O. Caâu naøo sau ñaây SAI : A. OA = OB = OC B. Vì ABC ñeàu neân taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp truøng vôùi troïng taâm  C. OA  OB 2 OC vì OA = OB = OC D. Neáu OB  OC OD thì OBDC laø hình thoi.  OA  OB  OC 0 Caâu 71. Cho hình bình ABCD, M laø trung ñieåm AB. Caâu naøo sau ñaây ÑUÙNG: 1 2 1 C. DM  DC  BC 2 A. DM  CD  BC 1 2 1 D. DM  DC  BC 2 B. DM  CD  BC Caâu 72. Cho ABC, M  AB sao cho 3AM = AB vaø N laø trung ñieåm AC. Tính AC ta ñöôïc keát quaû laø : 1 1 2 3 1 1 C. MN  AB  AC 2 3 A. MN  AC  AB 1 2 1 D. MN  AB  2 B. MN  AC  MN theo AB vaø 1 AB 3 1 AC 3 Trang 6 Traéc nghieäm Hình hoïc10 Chöông I : Vectô Caâu 73. Cho ABC, M  BC sao cho MC = 2MB. Tính laø : 1 3 1 C. BM  AC  3 A. BM  AB  1 AC 3 1 AB 3 BM theo AB 2 3 2 D. BM  AC  3 B. BM  AB  vaø AC ta ñöôïc keát quaû 2 AC 3 2 AB 3 Caâu 74. Cho ABC, M, N chia caïnh BC theo ba phaàn baèng nhau BM = MN = NC. Tính AB vaø AC ta ñöôïc keát quaû laø : 2 3 2 C. AM  AB  3 1 3 1 AC 3 1 3 1 D. AM  AB  3 A. AM  AB  AC 1 2 1 C. AB AM  BC 2 AB theo 2 3 2 AC 3 AM vaø BC ta ñöôïc keát quaû laø : 1 2 1 D. AB BC  AM 2 A. AB AM  BC 1 1 A. AB  AC  BD 2 2 1 C. AB  AC  BD 2 theo B. AM  AB  AC Caâu 75. Cho ABC, M laø trung ñieåm BC. Tính Caâu 76. Cho hình bình haønh ABCD. Tính AM B. AB BC  AM AB theo AC vaø BD ta ñöôïc keát quaû laø : 1 1 B. AB  AC  BD 2 2 1 D. AB  AC  BD 2 Caâu 77. Cho ABC coù troïng taâm G vaø ABC coù troïng taâm G. Chöùng minh raèng: ñieàu kieän caàn  vaø ñuû ñeå ABC vaø ABC coù cuøng troïng taâm laø : AA'  BB'  CC' 0 . Baøi giaûi:  GG' GA  AA'  A' G' (1)  Böôùc 1: Ta coù:  GG' GB  BB'  B' G' (2)   GG' GC  CC'  C' G' (3) Böôùc 2: Coäng (1), (2) vaø (2) veá theo veá, ta ñöôïc: 3GG' (GA  GB  GC)  (AA'  BB'  CC')  (A' G'  B' G'  C' G') Maø G laø troïng taâm ABC  G laø troïng taâm ABC   GA  GB  GC 0  GA'  GB'  GC' 0 Vaäy 3GG' AA'  BB'  CC'  Böôùc 3: Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå G  G laø GG' 0   AA'  BB'  CC' 0  Vaäy ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå ABC vaø ABC coù cuøng troïng taâm laø : AA'  BB'  CC' 0 . Baøi giaûi treân ñuùng hay sai ? Neáu sai, sai töø böôùc naøo ? A. Ñuùng B. Sai töø böôùc 1 C. Sai töø böôùc 2 D. Sai ôû böôùc 3 Caâu 78. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø SAI ? A. Hai vectô goïi laø cuøng phöông neáu giaù cuûa chuùng song song hoaëc truøng nhau. B. Hai vectô goïi laø baèng nhau neáu chuùng coù cuøng höôùng vaø cuøng ñoä daøi.     C. Neáu a = (a1 ; a2) vaø b = (b1 ; b2) thì a + b = (a1 + b1 ; a2 + b2) D. Neáu IA IB thì I laø trung ñieåm cuûa AB. Trang 7 Traéc nghieäm Hình hoïc10 Chöông I : Vectô Caâu 79. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø SAI ?   (I) Hai vectô a = (4 ; 3), b = (3 ; 4) baèng nhau.  (II) Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå I laø trung ñieåm cuûa AB laø : IA  IB 0 A. Chæ (I) ñuùng B. Chæ (II) ñuùng C. Caû 2 ñeàu ñuùng D. Caû 2 ñeàu sai. Caâu 80. Cho ñieåm I naèm giöõa A vaø B, bieá IA = 3a, IB = 2a. Ñoä daøi vectô A. a B. 6a2 C. 5a laø : D. 2a Caâu 81. Cho A(– 1 ; 2), B(3 ; – 1). Toïa ñoä cuûa A. (4 ; – 3) B. (– 4 ; 3) AB AB laø: C. (2 ; 1) Caâu 82. Cho A(3 ; 2), B(– 1 ; 3). Toïa ñoä trung ñieåm I cuûa ñoaïn AB laø: A. (– 2 ; 5) B. (2 ; 5) C. (5 ; 2) D. (2 ; – 1) D. (– 2 ; – 5) Caâu 83. Cho A(2 ; 3), I(0 ; 4). Tìm toïa ñoä ñieåm B ñeå I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn AB ? A. (2 ; 2,5) B. (1 ; – 2,5) C. (2 ; 1) D. (1 ; 2,5) Caâu 84. Cho A(– 4 ; 1), B(2 ; 3), C(– 1 ; 2) vaø D(5 ; 4). Khaúng ñònh naøo sau ñaây SAI ? A. AB = (6 ; 2) B. Töù giaùc ABDC laø hình bình haønh C. AB CD D. Boán ñieåm A, B, C, D thaúng haøng. Caâu 85. Cho A(– 1 ; 2), B(1 ; 0). Tìm toïa ñoä ñieåm I ñeå B laø trung ñieåm cuûa ñoaïn AI ? A. (– 3 ; 2) B. (2 ; – 3) C. (– 2 ; 3) D. (3 ; – 2) Caâu 86. Cho A(3 ; 2), B(– 1 ; 3) vaø C(– 3 ; – 2). Toïa ñoä troïng taâm cuûa ABC laø: A. ( 1 ; 1) 3 B. (– 1 ; 1) 3 C. (1 ; 1 ) 3 D. (1 ; – 1 ) 3 Caâu 87. Cho hình bình haønh ABDC coù A(3 ; – 1), B(– 4 ; 2) vaø C(4 ; 3). Toïa ñoä cuûa D laø: A. (3 ; 6) B. (– 3 ; 6) C. (3 ; – 6) D. (– 3 ; – 6) Caâu 88. Cho hình bình haønh ABCD coù A(0 ; 2), B(1 ; 3) vaø C(2 ; – 1). Toïa ñoä cuûa D laø: A. (1 ; 2) B. (1 ; – 2) C. (2 ; 1) D. (– 1 ; – 2) Caâu 89. Cho hình bình haønh ABCD coù A(2 ; 1), B(2 ; – 1) vaø C(– 2 ; – 3). Toïa ñoä cuûa D laø: A. (– 1 ; – 2) B. (1 ; – 2) C. (2 ; 1) D. (– 2 ; – 1) Caâu 90. Cho hình bình haønh ABCD coù A(1 ; 3), B(– 2 ; 0) vaø C(2 ; – 1). Toïa ñoä cuûa D laø : A. (2 ; 2) B. (5 ; 2) C. (4 ; – 1) D. (2 ; 5) Caâu 91. Cho A(3 ; – 2), B(– 5 ; 4) vaø C( A. x = 3 1 ; 0). Ta coù AB x AC , giaù trò cuûa x laø : 3 B. x = – 3 C. x = 2 D. x = – 4 Caâu 92. Cho A(1 ; 2), B(– 2 ; 1) vaø C(2 ; 3). Toïa ñoä troïng taâm G cuûa ABC laø : 1  ;  2 3  A.    B.   1  ;  2 3    C.   1  ; 2 3  1  ; 2 3  D.  Caâu 93. Cho A(1 ; 3), B(– 3 ; 4) vaø G(0 ; 3). Toïa ñoä ñieåm C sao cho G laø troïng taâm cuûa ABC laø : A. (2 ; 2) B. (2 ; – 2) C. (2 ; 0) D. (0 ; 2) Caâu 94. Cho A(– 3 ; 6), B(9 ; – 1) vaø G( A. (5 ; – 4) 1 ; 0). Toïa ñoä C sao cho G laø troïng taâm cuûa ABC laø : 3 B. (5 ; 4) C. (– 5 ; 4) D. (– 5 ; – 4) Caâu 95. Cho A(2 ; – 1), B(– 1 ; 4) vaø C(– 3 ; 2). Toïa ñoä troïng taâm G cuûa ABC laø : Trang 8 Traéc nghieäm Hình hoïc10   A.   2 5 ;  3 3 Chöông I : Vectô 5 1 ;  3 3 B.  5 2 ;  3 3 C.    D.   1 5 ;  3 3 Caâu 96. Cho A(1 ; – 2), B(0 ; 3) vaø C(– 3 ; 4), D(– 1 ; 8). Ba ñieåm thaúng haøng laø : A. A, B, C B. B, C, D C. A, B, D D. A, C, D Caâu 97. Cho A(2 ; – 1), B(– 1 ; 4) vaø C(– 3 ; 2). Toïa ñoä cuûa vectô A. (– 3 ; 5) B. (– 1 ; 7) C. (2 ; 2) AB  CB laø : D. (5 ; – 3) Caâu 98. Cho A(– 3 ; 3), B(0 ; – 2) vaø C(1 ; 2). Goïi I laø trung ñieåm cuûa BC. Toïa ñoä cuûa vectô : A. (– 4 ; 3) B. (– 3,5 ; – 4) C. (– 4 ; 1) D. (– 3,5 ; 3) Caâu 99. Cho A(– 2 ; 1), B(3 ; 0) vaø C(– 1 ; 3). Xaùc ñònh toïa ñoä ñieåm D bieát A. (4 ; 2) B. (2 ; 4) C. (3 ; – 2) Caâu 100. Cho A(2 ; 1), B(5 ; 3) vaø C(– 1 ; 2). Toïa ñoä ñieåm M bieát A. (– 21 ; 8) B. (21 ; – 8) C. (21 ; 8) IA laø CD AB . Keát quaû laø : D. (2 ; – 3) laø : D. (– 21 ; – 8) OM 3AB  2BC Caâu 101. Cho A(2 ; 3), B(9 ; 4) vaø C(x ; – 2). Tìm x ñeå A, B, C thaúng haøng ? A. x = 33 B. x = – 33 C. x = 37 D. x = – 37 Caâu 102. Cho A(m – 1 ; 2), B(2 ; 5 – 2m) vaø C(m – 3 ; 4). Tìm m ñeå A, B, C thaúng haøng ? A. m = 2 B. m = 3 C. m = – 2 D. m = 1 Caâu 103. Cho A(0 ; – 5), B(3 ; – 3) vaø C(x ; y). Tìm heä thöùc lieân heä giöõa x, y ñeå A, B, C thaúng haøng. A. 2x + 3y – 15 = 0 B. 2x + 3y + 15 = 0 C. 2x – 3y – 15 = 0 D. 2x – 3y + 15 = 0   Caâu 104. Cho a = (a1 ; a2), b = (b1 ; b2) vaø k  R. Ñaúng thöùc naøo SAI ?    A. a + b = (a1 + b1 ; a2 + b2) B. k. a = (k.a1 ; k.a2)     C. a – b = (b1 – a1 ; b2 – a2) D. k( a + b 0 = (ka1 + kb1 ; ka2 + kb2)  Caâu 105. Cho a = (– 2 ; 4). Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø SAI ?   A. 2 a = (– 4 ; 8). B. b = (– 6 ; 12) cuøng phöông vôùi vectô  a.     C. c = (4 ; – 2) baèng vectô a . D. u = (1 ; – 4) laø vectô ñoái cuûa vectô a     Caâu 106. Cho a = (4 ; – m), b = (2m + 6 ; 1). Giaù trò m ñeå a cuøng phöông vôùi b laø : A. m = 1 hoaëc m = – 1 B. m = 2 hoaëc m = – 1 C. m = – 2 hoaëc m = – 1 D. m = 1 hoaëc m = – 2      Caâu 107. Cho a = (3 ; 1), b = (– 2 ; 3). Toïa ñoä cuûa vectô u = – 2 a + b laø :     A. u = (1 ; 4) B. u = (0 ; 7) C. u = (12 ; 11) D. u = (– 12 ; 7)      Caâu 108. Cho a = (1 ; 2), b = (3 ; 4). Toïa ñoä cuûa vectô u = 2 a + 3 b laø :     A. u = (10 ; 12) B. u = (11 ; 16) C. u = (12 ; 15) D. u = (13 ; 14)      Caâu 109. Cho a = (– 2 ; 1), b = (1 ; – 2). Toïa ñoä cuûa vectô u = 3 a – b laø :     A. u = (– 5 ; 5) B. u = (– 7 ; 5) C. u = (– 5 ; – 3) D. u = (– 7 ; 3)      Caâu 110. Trong maët phaúng cho 3 vectô : a = (–2 ; 3) , b = (1 ; –2), c = (–3 ; –5) vaø c = m a  + n b thì m vaø n laø caùc soá naøo? A. m = 11; n = 19 B. m = –11; n = –19 C. m = 11; n = –19 D. m = –11; n = 19   Caâu 111. Cho a = (– 1 ; 2), b = (2 ; – 1). Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng : Trang 9 Traéc nghieäm Hình hoïc10   A. a + b Chöông I : Vectô     = (1 ; 1) B. a – b = (– 3 ; 3) C. 2 a –3 b =(–8 ; 7) D. A, B, C ñuùng.       Caâu 112. Cho a = (1 ; –3) , b = (2 ; 5), c = (–11;–44). Tính vectô c theo vectô a vaø b ta ñöôïc:             A. c = 2 a – 3 b B. c = 4 a + b C. c = 3 a – 7 b D. c = 2 a – 7 b      Caâu 113. Cho a = (2 ; – 1), b = (– 3 ; 2). Phaân tích vectô c = (4 ; 3) theo a vaø b . Keát quaû laø : 17  2  17  2     17  2 a+ c =– a – b C. c = a+ A. c = – b B. 7  b Caâu 114. Caâu 115. Caâu 116. Caâu 117. Caâu 118. D. 7  17  2  c = a– b 7 7 7 7 7 7        Cho a = (2 ; 4) , b = (–3 ; 1 ) vaø c = (5 ; –2). Toïa ñoä cuûa vectô u = 2 a + 3 b – 5 c laø :     A. u = (–30 ; 21) B. u = (0 ; 21) C. u = (–30 ; 11) D. u = (30 ; 21)        Cho a = (1 ; – 2), b = (2 ; 3) vaø c = (– 3 ; – 1). Toïa ñoä vectô x = 2 a – 3 b + c laø : A. (14 ; – 7) B. (14 ; 7) C. (– 14 ; 7) D. (– 7 ; – 14)        Cho a = (2 ; 4), b = (– 3 ; 1) vaø c = (5 ; – 2). Toïa ñoä vectô x = 2 a + 3 b – 5 c laø : A. (30 ; 21) B. (– 30 ; 21) C. (– 30 ; – 21) D. (30 ; – 21)       Cho a = (1 ; – 2), b = (2 ; 3) vaø c = (– 3 ; – 1). Tính vectô c theo a vaø b . Keát quaû laø.             A. c = – 5 a + b B. c = 5 a + b C. c = 5 a – b D. c = – 5 a – b       Cho a = (5 ; 3), b = (2 ; 0) vaø c = (4 ; 2). Tìm caùc soá m, n sao cho: m. a + b + n c =  0 ? A. m = 2 ; n = – 3 B. m = 2 ; n = 3 C. m = – 2 ; n = 3 D. m = –2 ; n = –3 Trang 10
- Xem thêm -