Tài liệu 111298

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13477 tài liệu

Mô tả:

Lêi Më ®Çu I. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu. Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, con ng¬× lu«n ®îc coi lµ nh©n tè quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i ph¸t triÓn cña x· héi. Trong mäi thêi ®¹i con ngêi lu«n lµ chñ ®éng s¸ng t¹o ra mäi cña c¶i vËt chÊt, v¨n ho¸ x· héi. Trong lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña d©n téc ta th× vai trß cña nh©n tè con ngêi còng ®îc chøng minh vµ kh¼ng ®Þnh. §Ó ®Èy m¹nh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, b¾t ®Çu tõ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (1986) §¶ng ta ®a ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi ®Êt níc. Tõ quan ®iÓm trªn, sau 15 n¨m ®æi míi nhiÒu doanh nghiÖp ®· nhËn thøc ®óng ®¾n tÇm quan träng cña nh©n tè con ngêi, ®· ®Ò ra ®îc mét sè gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n – lîi Ých tËp thÓ – X· héi vµ ®· thu ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ. C«ng ty TNHH Nam D¬ng lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËn t¶i chuyªn chë và kinh doanh hµng ho¸. Trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt hiÖn nay th× doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan tam ®Õn viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng cã chÊt lîng, sè lîng phï hîp víi yªu cÇu cña ®i l¹i, vËn chuyÓn hµng ho¸, s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ sù héi nhËp, c¹nh tranh, th¾ng lîi cña c«ng ty trong t¬ng lai... Tæng sè c¸n bé, nh©n viªn cña doanh nghiÖp hiÖn nay xÊp xØ 150 ngêi. ChÝnh v× nh÷ng lÝ do ®ã mµ ®Ò tµi: C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty TNHH Nam D¬ng.thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p cña C«ng ty ®· ®îc em chän ®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. II. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi. - Lµm râ luËn cø khoa häc (c¶ lý luËn vµ thùc tiÔn) vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn trong doanh nghiÖp. - Ph©n tÝch râ thùc tr¹ng ph¸t triÓn nh©n lùc ë C«ng ty TNHH Nam D¬ng tõ ®ã ®Ò ra gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. III. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. - §èi tîng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc ë C«ng ty TNHH Nam D¬ng. - Ph¹m vi nghiªn cøu: C«ng ty TNHH Nam D¬ng. IV. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Chuyªn ®Ò sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö lµm ph¬ng ph¸p luËn ®Ó xem xÐt ®èi tîng nghiªn cøu trong hoµn c¶nh lÞch sö cô thÓ, ®ång thêi nh×n nhËn ®èi tîng trong sù vËn ®éng kh«ng ngõng, phï hîp víi tiÕn tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. - Chuyªn ®Ò còng sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nh thèng kª, dù b¸o kinh tÕ, pháng vÊn,... ®Ó tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh»m rót ra nh÷ng kÕt luËn ®èi víi t×nh h×nh thùc tÕ, lµm c¬ së cho viÖc ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®èi víi viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc ë c«ng ty cña C«ng ty TNHH Nam D¬ng . V. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò. Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn,chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn chungvÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë C«ng ty. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë C«ng ty. Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. 1.1 Kh¸i niÖm c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 1.1.1 §µo t¹o. Nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®îc tæ chøc theo nh÷ng c¬ cÊu nhÊt ®Þnh. Víi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng, quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Theo gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n sù t¸c gi¶ NguyÔn H÷u Th©n: “ §µo t¹o bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých n©ng cao tay nghÒ hay kü n¨ng cña mét c¸ nh©n ®èi víi c«ng viÖc hiÖn hµnh”. Bªn c¹nh ®ã, mét sè kh¸i niÖm kh¸c cho r»ng: “ §µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ qu¸ tr×nh cho phÐp con ngêi tiÕp thu c¸c kiÕn thøc, häc hái kü n¨ng míi vµ thay ®æi quan ®iÓm, hµnh vi vµ n©ng cao kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c cña c¸c c¸ nh©n”.§µo t¹o ®Þnh híng vµo hiÖn t¹i, chó träng vµo c«ng viÖc thùc tÕ cña c¸ nh©n, nh»m vµo nh÷ng kü n¨ng thiÕu hôt cña ngêi lao ®éng, gióp ngêi lao ®éng cã ngay nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét ho¹t ®éng cã tæ chøc vµ ®îc ®iÒu khiÓn bëi doanh nghiÖp. Trong mét thêi gian x¸c ®Þnh nh»m ®em dÕn sù thay ®æi vÒ nhËn thøc, tr×nh ®é, kü n¨ng, ý thøc cña ngêi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc cña hä. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cã liªn quan ®Õn tæ chøc vµ c¸ nh©n. Néi dung cña ®µo t¹o lµ ®Þnh híng cho con ngêi vÒ hµnh ®éng theo mét chuyªn m«n, mét nghiÖp vô nµo ®ã bao gåm: - §µo t¹o kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô: lµ trang bÞ kiÕn thøc vÒ lý thuyÕt, kü n¨ng vÒ chuyªn, nghÒ nghiÖp. - §µo t¹o kiÕn thøc phæ th«ng: lµ ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc liªn quan ®Õn nghÒ phæ th«ng . - §µo t¹o kiÕn thøc qu¶n lý: ®µo t¹o míi cho nh÷ng ngíi cha tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hoÆc nh÷ng ngêi ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh lao ®éng nhng cha cã nghÒ . - §µo t¹o n©ng cao: Lµ nh»m båi dìng n©ng cao kiÕn thøc vÒ lý thuyÕt, kü n¨ng thùc hiÖn, vÒ nghÒ nghiÖp chuyªn m«n cña ngêi lao ®éng ®Ó hä cã thÓ tiÕp tôc hoµn thµnh vµ hoµn thµnh tèt h¬n nhiÖm vô ®îc giao, ®¸p øng kÞp thêi tiÕn bé khoa häc kü thuËt . - §µo t¹o míi: ®µo t¹o nh÷ng ngêi cha tham gia hoÆc nh÷ng ngêi ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhng cha cã nghÒ . §µo t¹o l¹i cho nh÷ng ngêi cã nghÒ råi nhng nghÒ ®ã kh«ng phï hîp víi qu¶n lý s¶n xuÊt, yªu cÇu kü thuËt . 1.1.2. Ph¸t triÕn Ph¸t triÓn lµ qu¸ tr×nh häc tËp nh»m më ra cho c¸ nh©n ngêi lao ®éng nh÷ng c«ng viÖc míi dùa trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh híng trong t¬ng lai cña doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn lµ qu¸ tr×nh cËp nhËp kiÕn thøc cßn thiÕu hoÆc ®· l¹c hËu, ®µo t¹o thªm hoÆc cñng cè c¸c kü n¨ng nghÒ nghiÖp theo c¸c chuyªn ®Ò. Ph¸t triÓn nh»m chó träng ®Õn nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng dµnh cho c¸c c«ng viÖc trong t¬ng lai cña tæ chøc doanh nghiÖp, ®îc thùc hiÖn trong thêi gian dµi nh»m thay ®æi cach lµm viÖc, chuÈn bÞ s½n sµng nh÷ng kü n¨ng, kiÕn thøc cÇn thiÕt cho sù thay ®æi cña c¸ nh©n vµ tæ chøc . Ph¸t triÓn nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt cña qu¶n trÞ nh©n lùc. Theo tõ ®iÓn tiÕng viÖt phæ th«ng th× “ Ph¸t triÓn lµ sù vËn ®éng tiÕn lªn theo chiÒu híng t¨ng lªn”, tõ ®Þnh nghÜa trªn cã thÓ hiÓu ph¸t triÓn nh©n lùc ë doanh nghiÖp lµ sù ph¸t triÓn yÕu tè con ngêi vµ c«ng viÖc trong doanh nghiÖp. ®ã lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n¨ng lùc cña yÕu tè con ngêi trong doanh nghiÖp cho phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc cña doanh nghiÖp. §ång thêi nã còng lµ qu¸ tr×nh bè trÝ c«ng viÖc cho phï hîp víi n¨ng lùc ngêi lao ®éng vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho hä ph¸t triÓn. Nh v©þ, ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp thùc chÊt lµ ph¸t triÓn vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ngêi lao ®éng phï hîp víi môc tiªu, chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Ph¸t triÓn nh©n lùc ë mÆt sè lîng ph¶i trªn c¬ së phï hîp víi nh÷ng ®ßi hái cña c¸c yÕu tè chi phèi ®Õn sè lîng ngêi lao ®éng cÇn thiÕt trong doanh nghiÖp. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt theo híng n©ng cao tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸, ®ßi hái kü n¨ng lao ®éng cña nh©n lùc ngµy cµng cao, sè lîng nh©n lùc cÇn thiÕt trong mçi doanh nghiÖp cã xu híng æn ®Þnh vµ gi¶m dÇn . Sè lîng nh©n lùc nh©n lùc trong mçi doanh nghiÖp lµ sè lîng ngêi lao ®éng cÇn cã ®Ó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh thuéc tæ chøc cña doanh nghiÖp. Sè lîng lao ®éng nµy tïy thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh quy m« s¶n xuÊt, c«ng nghÖ mµ doanh nghiÖp sö dông trong qu¸ tr×nh kinh doanh, n¨ng lùc cô thÓ cña ngêi lao ®éng, tÝnh chÊt ngµnh nghÒ kinh doanh,... .Khi nãi ®Õn sè lîng ngêi lao ®éng cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp, chóng ta kh«ng chØ nãi ®Õn sè lîng tæng thÓ cña nh©n lùc toµn doanh nghiÖp mµ cßn xem xÐt ®Õn sè lîng nh©n lùc cÇn thiÕt cña toµn doanh nghiÖp, ph¶i ®¶m b¶o t¹o ra mét c¬ cÊu nh©n lùc hîp lý ®èi víi tÊt c¶ c¸c bé phËn, lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . ChÊt lîng nh©n lùc thùc chÊt lµ n¨ng lùc cña ngêi lao ®éng, n¨ng lùc nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua nhiÒu yÕu tè nh søc khoÎ, tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é häc vÊn, ý thøc kû luËt,....XÐt ®Õn cïng th× ph¸t triÓn nh©n lùc vÒ mÆt chÊt lîng lµ lµm cho con ngêi ph¸t triÓn cao h¬n so víi hiÖn t¹i. Sù ph¸t triÓn vÒ chÊt nµy thÓ hiÖn ë mçi ngêi lao ®éngtrong doanh nghiÖp, lµ sù n©ng cao vÒ n¨ng lùc nghÒ nghiÖp, chuyªn m«n, vÒ vai trß, ®i¹ vÞ cña hä trong doanh nghiÖp, vÒ lîi Ých vËt chÊt, vÒ nh©n c¸ch con ngêi. V× vËy, ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp ph¶i bao gåm c¶ hai kh©u liªn hoµn lµ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn . Môc tiªu cña ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp lµ ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng vµ cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu chiÕn lîc cña doanh nghiÖp ë hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai, hay nãi c¸ch kh¸c ph¸t triÓn nh©n lùc lµ ®Ó ®¹t ®îc cã hiÖu qu¶cao nhÊt môc tiªu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau cña doanh nghiÖp, môc tiªu ph¸t triÓn nh©n lùc cã thÓ tËp trung vµo sè lîng hay chÊt lîng, hoÆc c¶ sè lîng vµ chÊt lîng, hoÆc môc tiªu ph¸t triÓn nh©n lùc chØ ®¬n gi¶n lµ viÖc n©ng cao n¨ng lùc vÒ mét mÆt nµo ®ã cña ngêi lao ®éng nh n¨ng lùc chuyªn m«n, tr×nh ®é tay nghÒ, tr×nh ®é häc vÊn,... VËy, cã thÓ nãi ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cã sù kh¸c nhau râ rÖt. §µo t¹o vµ ph¸t triÓnlµ c¶ mét tiÕn tr×nh liªn tôc kh«ng bao giê døt, ®Òu tËp trung vµo kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é vµ hµnh vi cña ngêi lao ®éng . 1.1.3. Vai trß: Chóng ta ®ang sèng trong mét thêi ®¹i mµ nhÞp ®iÖu thay ®æi diÔn ra víi tèc ®é chãng mÆt, lµ thêi ®¹i bïng næ c«ng nghÖ th«ng tin. Vµ ®iÒu ®ã ®· t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Õn cung c¸ch qu¶n lý, ®Õn nÕp sèng vµ suy nghÜ cña mäi ngêi. ChÝnh v× vËy, c¸c cÊp l·nh ®¹o thÊy cÇn ph¶i trang bÞ cho mäi ngêi c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng míi ®Ó theo kÞp víi mäi sù thay ®æi. Nhu cÇu gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ vÊn ®Ò trë nªn cÊp b¸ch h¬n bao giê hÕt . §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ch¼ng nh÷ng cã ¶nh hëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc mµ cßn t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh quèc tÕ cña doanh nghiÖp. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cßn cã ý nghÜa rÊt lín bï ®¾p sù thiÕu hôt trong tõng nh©n viªn, gióp cho nh©n viªn tù hoµn thiÖn m×nh vµ tÝch cùc lµm viÖc, ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh. N©ng cao kh¶ n¨ng tù chñ, tù qu¶n, tù gi¸m s¸t, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng viÖc ®îc giao nh»m h¹n chÕ nh÷ng tai n¹n rñi ro kh«ng ®¸ng cã do thiÕu hôt. Vµ gióp hä g¾n bã, tËn t©m, cèng hiÕn hÕt kh¶ n¨ng vµ trung thµnh víi doanh nghiÖp . 1.2.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi viÖc ®µo t¹o, ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi viÖc ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i, tuy nhiªncã thÓ chia thµnh hai nhãm nh©n tè chñ yÕu lµ nhãm nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp vµ nhãm nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp. Sau ®©y chóng ta lÇn lît nghiªn cøu hai nhãm nh©n tè 1.2.1. C¸c nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp Thø nhÊt: Xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ hay ®óng h¬n lµ chu kú ph¸t triÓn kinh tÕ, chu kú kinh doanh cña ngµnh thËm chÝ cña c¶ doanh nghiÖp cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ph¸t triÓn nh©n lùc nãi riªng vµ qu¶n trÞ nh©n lùc nãi chung ë doanh nghiÖp. Trong giai ®o¹n mµ kinh tÕ suy tho¸i hoÆc kinh tÕ bÊt æn ®Þnh cã chiÒu híng ®i xuèng, doanh nghiÖp mét mÆt vÉn cÇn ph¶i duy tr× lùc lîng cã tay nghÒ, mét mÆt gi¶m chi phÝ lao ®éng. Do vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh nh»m thay ®æi ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc. Ngîc l¹i, khi kinh tÕ ph¸t triÓn vµ cã chiÒu híng æn ®Þnh doanh nghiÖp l¹i cã nhu cÇu ph¸t triÓn nh©n lùc c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, t¨ng cêng ®µo t¹o, huÊn luyÖn, ph¸t triÓn ngêi lao ®éng tham gia vµo c¸c qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ hoµn thµnh môc tiªu chiÕn lîc cña doanh nghiÖp lµ t¨ng cêng vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh . Thø hai: Quy m« vµ tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè – c¬ cÊu d©n c . Nh×n chung tèc ®é t¨ng trëng vÒ d©n sè cña mét quèc gia lu«n cã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi nhu cÇu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c¸c doanh nghiÖp. Khi d©n sè ph¸t triÓn nhanh, lùc lîng lao ®éng hµng n¨m cÇn viÖc lµm ngµy cµng cã xu híng gia t¨ng vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nh©n lùc cña m×nh cho phï hîp víi biÕn ®éng d©n sè c¶ vÒ tèc ®é t¨ng trëng còng nh tû lÖ nam n÷ . Thø ba: C¬ chÕ qu¶n lý _ hÖ thèng luËt ph¸p. LuËt ph¸p cña nhµ níc ¶nh hëng rÊt lín tíi sù ph¸t triÓn nh©n lùc cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ lao ®éng – c¸c bé luËt nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn c¸c lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng trong ®ã cã nhu cÇu ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp chuyªn m«n, nhu cÇu th¨ng tiÕn,....C¸c bé luËt nµy còng rµng buéc nh÷ng ®iÒu kho¶n sö dông lao ®éng cña c«ng ty, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc phï hîp nh thêi gian lµm viÖc,®iÒu kiÖn lµm viÖc, chÕ ®é nghØ ng¬i hîp lý. C¸c tiªu chuÈu vÒ tõng lo¹i nh©n lùc ngoa× viÖc ph¶i ®¸p øng ®îc yªu cÇu, môc tiªu, nhiÖm vô c«ng viÖc cßn ph¶i nhÊt qu¸n víi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, víi c¸c tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é häc vÊn, tuæi t¸c, kinh nghiÖm,...do Nhµ níc quy ®Þnh. Thø t : Cêng ®é c¹nh tranh . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ c¹nh tranh trªn thÞ trêng, c¹nh tranh s¶n phÈm mµ cßn ph¶i c¹nh tranh vÒ tµi nguyªn nh©n lùc, v× nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong kinh doanh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp ®Ó gi÷ g×n, duy tr× vµ ph¸t triÓn nh©n lùc. Bëi v× nh÷ng con ngêi ®Õn víi c«ng ty hay tõ bá c«ng ty kh«ng chØ thuÇn tuý vÒ vÊn ®Ò l¬ng bæng, phóc lîi tõ c«ng ty ®em l¹i cho hä mµ lµ tæng hîp tõ nhiÒu yÕu tè, trong ®ã quan träng nhÊt lµ ë chç con ngêi cã ®îc ph¸t triÓn hay kh«ng. V× vËy, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ mét yÕu tè ¶nh hëng rÊt lín tíi viÖc ph¸t triÓn cña c«ng ty . Thø n¨m: Kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ môc tiªu rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp.Tho¶ m·n tèt nhÊt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, dÞch vô lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu kh¸ch hµng, t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, dÞch vô vµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®ã hëng rÊt lín tíi viÖc ph¸t triÓn cña c«ng ty . Thø s¸u: V¨n ho¸ x· héi. V¨n ho¸ x· héi cña mét níc ¶nh hëng rÊt lín ®Õn qu¶n trÞ nh©n lùc nãi chung, ph¸t triÓn nh©n lùc nãi riªng cña c¸c doanh nghiÖp. Trong mét nÒn v¨n ho¸ x· héi cã qu¸ nhiÒu ®¼ng cÊp, nÊc thang gi¸ trÞ x· héi kh«ng theo kÞp víi ®µ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, râ rµng nã k×m h·m, kh«ng cung cÊp nh©n tµi cho c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp. Sù thay ®æi gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña mét níc còng t¹o ra c¸c th¸ch ®è cho cÊp qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Quan ®iÓm träng nam khinh n÷ hay lµ nam giíi lµm viÖc níc, phô n÷ lµm viÖc nhµ trong nhiÒu thËp kØ qua ®· bÞ thay ®æi. HiÖn nay, ë c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi hay doanh nghiÖp trong níc cã rÊt nhiÒu phô n÷ lµm l·nh ®¹o, vµ hä ®· chøng minh mét ®iÒu r»ng phô n÷ kh«ng hÒ thua nam giíi. Ngoµi ra sù thay ®æi vÒ lèi sèng trong x· héi còng ¶nh hëng tíi cÊu tróc cu¶ c¸c doanh nghiÖp vµ dÉn tíi sù thay ®æi trong c¬ cÊu lùc lîng lao ®éng trong c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh . Thø b¶y: Tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ. Chóng ta ®ang sèng trong thêi ®¹i bïng næ vÒ khoa häc kÜ thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin. §Ó ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n quan tam tíi viÖc c¶i tiÕn kü thuËt, thay ®æi c«ng nghÖ, n©ng cao tr×nh ®é c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸, thay ®æi quy tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. §iÒu ®ã ®ßi hái ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc cña doanh nghiÖp còng cã sù thay ®æi cho phï hîp víi c«ng nghÖ ®· lùa chän. 1.2.2. C¸c nh©n tè néi bé doanh nghiÖp. Thø nhÊt: Ph¬ng híng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã môc tiªu ph¸t triÓn riªng, thÓ hiÖn th«ng qua nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp ë tõng thêi kú ph¸t triÓn. Môc tiªu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp sÏ ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu cô thÓ vÒ nh©n lùc cho phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®ã vµ mçi bé phËn chuyªn m«n ph¶i dùa vµo môc tiªu cña doanh nghiÖp ®Ó ®Ò ra môc tiªu cho bé phËn m×nh. Thø hai: ChÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc kinh doanh. C¸c chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp thêng thuéc vÒ lÜnh vùc nh©n lùc vµ tuú thuéc vµo chiÕn lîc dïng ngêi cña doanh nghiÖp vµ ¶nh hëng rÊt lín trong ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Nh chÝnh s¸ch tr¶ l¬ng, ®·i ngé khuyÕn khÝch nh©n viªn,lµm viÖc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, cã n¨ng suÊt cao. Thø ba: BÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp. C¸c c¬ quan, tæ chøc cña doanh nghiÖp ®Òu cã bÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cña riªng m×nh. BÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ nµy ®îc ®Þnh nghÜa nh lµ mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ, c¸c niÒm tin vµ c¸c thãi quen ®îc chia sÎ trong ph¹m vi mét tæ chøc, t¸c ®éng vµo cÊu tróc chÝnh quy t¹o ra c¸c chuÈn môc hµnh vi. BÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp tiÕn triÓn vµ h×nh thµnh tõ c¸c tÊm g ¬ng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao, chñ yÕu tõ nh÷ng g× hä ®· lµm chø kh«ng ph¶i tõ nh÷ng g× hä nãi. Thø t: T¸c ®éng cña c«ng ®oµn. Tæ chøc c«ng ®oµn cã ¶nh hëng kh«ng nhá tíi viÖc ph¸t triÓn nh©n lùc cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë chç nã t¹o ra søc m¹nh, hay thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn nh©n lùc ë doanh nghiÖp c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Thø n¨m: M« h×nh tæ chøc(s¶n xuÊt vµ qu¶n lý) cña doanh nghiÖp. M« h×nh tæ chøc cña doanh nghiÖp cã ¶nh hëng tíi ph¸t triÓn nh©n lùc thÓ hiÖn ë chç: M« h×nh tæ chøc sÏ chi phèi ®Õn nhu cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng, c¬ cÊu nh©n lùc cña doanh nghiÖp. M« h×nh tæ chøc cµng æn ®Þnh cµng t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho sù ph¸t triÓn nh©n lùc cña doanh nghiÖp. Thø s¸u: ViÖc øng dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi vµo c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. KHKT ph¸t triÓnvµ viÖc øng dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra nh÷ng ®ßi hái buéc doanh nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn nh©n lùc ®Ó phï hîp víi nã, nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ nhÊt hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn cã cña doanh nghiÖp. Thø b¶y: Quan ®iÓm cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao hoÆc c¸c nhµ qu¶n trÞ ë doanh nghiÖp. Quan ®iÓm cña c¸c nhµ qu¶n trÞ ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ nh©n lùc cã ¶nh hëng quan träng tíi sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c¸c doanh nghiÖp c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng. V× c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ nh÷ng ngêi ®Æt ra ch¬ng tr×nh, chÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n tè chñ yÕu cã ¶nh hëng tíi ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp, nh©n tè nµy ®ùoc chia lam hai lo¹i. Nh©n tè bªn ngoµi lµ nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan chi phèi, ®ßi hái qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc ë doanh nghiÖp ph¶i phï hîp víi nhu cÇu kh¸ch quan. Nh©n tè bªn trong lµ nh÷ng nh©n tè chñ quan, thóc ®Èy hoÆc k×m h·m tiÕn tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp. 1.2 TiÕn tr×nh ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp. TiÕn tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña viÖc ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Trong ph¹m vi cña ®Ò tµi nµy häc viªn chØ tËp trung nghiªn cøu nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt cña tiÕn tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc nh»m n©ng cao n¨ng lùc nghÒ nghiÖp chuyªn m«n vµ th¨ng tiÕn ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. TiÕn tr×nh nµy ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å 1 X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc Môc tiªu ph¸t triÓn nh©n lùc §¸nh gi¸ nh©n lùc trong doanh nghiÖp §µo t¹o nh©n lùc §Ò b¹t nh©n lùc §¸nh gi¸ ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc S¬ ®å 1: TiÕn tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc ë doanh nghiÖp. 1.3.1 X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc. X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ nh©n lùc cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa trªn c¬ së ho¹ch ®Þnh môc tiªu chiÕn lîc cña doanh nghiÖp c¶ trong dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. Môc tiªu chiÕn lîc cña doanh nghiÖp ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu vÒ nh©n lùc, dùa trªn nh÷ng yªu cÇu ®ã, doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh môc tiªu ph¸t triÓn nh©n lùc trong tõng thêi kú. §Ó x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vÒ nh©n lùc, cÇn ph¶i xem xÐt c¶ hai mÆt: Nhu cÇu vÒ sè lîng vµ nhu cÇu vÒ ch©t lîng cña nguån nh©n lùc. 1.3.1.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc vÒ mÆt sè lîng §Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc vÒ mÆt sè lîng cÇn ph¶i dùa vµo c¸c c¨n cø chñ yÕu lµ:  Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.  Sè ngêi thay thÕ dù kiÕn.  Nguån tµi chÝnh cã thÓ huy ®éng ®îc.  Nh÷ng thay ®æi vÒ KHKT vµ qu¶n trÞ ®a ®Õn gia t¨ng nh©n lùc.  Nh÷ng quyÕt ®Þnh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc x©m nhËp vµo thÞ trêng míi. 1.3.1.2. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc vÒ mÆt chÊt lîng X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc vÒ mÆt chÊt lîng thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ kÜ n¨ng vµ n¨ng lùc nh©n lùc cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh, ph¸t triÓn nh©n lùc cña doanh nghiÖp ngêi ta b¾t ®Çu tõ viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ sù xem xÐt cã hÖ thèng c¸c thao t¸c, ®éng t¸c còng nh c¸c ho¹t ®éng cÇn cã trong c«ng viÖc. §ã lµ mét thñ tôc kü thuËt ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ c¸c n¨ng lùc cÇn thiÕt ®Ó lµm mét c«ng viÖc. ViÖc ph©n tÝch bao gåm viÖc x¸c ®Þnh vµ m« t¶ c¸i g× sÏ diÔn ra ®èi víi mét c«ng viÖc mét c¸ch chÝnh x¸c, x¸c ®Þnh c¸c ®éng t¸c, yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, c¸c kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn chóng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. §Ó ph©n tÝch c«ng viÖc cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p:  Ph¬ng ph¸p quan s¸t.  Ph¬ng ph¸p pháng vÊn c¸ nh©n.  Ph¬ng ph¸p pháng vÊn nhãm.  Ph¬ng ph¸p sö dông b¶ng c©u hái. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc lµ t¹o ra ba s¶n phÈm quan träng. §ã lµ b¶n m« t¶ c«ng viÖc, b¶n m« t¶ tiªu chuÈn c«ng viÖc vµ b¶n ®¸nh gi¸ c«ng viÖc.  B¶n m« t¶ c«ng viÖc lµ mét b¶n têng tr×nh vÒ c«ng viÖc lµ ph¶i lµm c¸i g×, lµm nã nh thÕ nµo, víi c¸c ®iÒu kiÖn g× th× ®îc lµm vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng cÇn thiÕt. B¶n m« t¶ c«ng viÖc sÏ lµ mét tµi liÖu quan träng cho viÖc ph¸c häa c«ng viÖc, híng dÉn ngêi lao ®éng ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc trong doanh nghiÖp nh thÕ nµo trong doanh nghiÖp vµ lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ cña ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc cã phï hîp víi nhiÖm vô ®îc giao hay kh«ng.  B¶n m« t¶ tiªu chuÈn c«ng viÖc ®a ra c¸c yªu c¸c tèi thiÓu mµ ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc cÇn cã ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. B¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc cßn lµ mét c¨n cø trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän lao ®éng vµ bè trÝ s¾p xÕo lao ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong bèi c¶nh m«i trêng kinh doanh lu«n cã sù biÕn ®éng.  B¶n ®¸nh gi¸ c«ng viÖc lµ mét b¶n thèng kª vÒ c¸c lo¹i c«ng viÖc trªn c¬ së ph©n lo¹i c¸c nhãm c«ng viÖc kh¸c nhau theo nh÷ng gi¸ trÞ t¬ng quan. §ay lµ mét tµi liÖu quan trängcho viÖc tr¶ l¬ng, thëng, ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c cña ngêi lao ®éng. 1.3.2 §¸nh gi¸ nh©n lùc. ViÖc ®¸nh gi¸ nh©n lùc thùc chÊt lµ viÖc ph©n tÝch nguån nh©n lùc trong néi bé doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ nh©n lùc bao gåm viÖc liÖt kª tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c kü n¨ng lao ®éng mµ hä cã kÌm theo. ViÖc ®¸nh gi¸ nh»m ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp bao gåm 2 néi dung chñ yÕu lµ: ®¸nh gi¸ tæng quan nguån nh©n lùc ë doanh nghiÖp vµ ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c cña ngêi lao ®éng. 1.3.2.1. §¸nh gi¸ tæng quan nguån nh©n ë doanh nghiÖp lùc: Nh»m x¸c ®Þnh mét c¸ch tæng thÓ vÒ thùc tr¹ng nguån lùc con ngêi cña doanh nghiÖp, nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, lîi thÕ vÒ nguån lùc cña doanh nghiÖp so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. ViÖc ®¸nh gi¸ tæng quan nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp ®ãng vai trß quan träng ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng nh©n lùc nµo cÇn huy ®éng thªm vµ gióp cho viÖc lùa chän c¸c chiÕn lîc cña doanh nghiÖp. Nã ®ång thêi còng lµ c¨n cø ®Ó ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc. §Ó ®¸nh gi¸ nh©n lùc ë doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét trong c¸c c«ng cô sau ®©y:  Hå s¬ nh©n lùc vµ hå s¬ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc:trong hå s¬ nµy th«ng tin vÒ nh÷ng ngêi lao ®éng ®îc thu thËp vµ lu tr÷ díi d¹ng b¶ng tãm t¾t.  HÖ thèng qu¶n lý nh©n lùc:Lµ mét hÖ th«ng c¬ së d÷ liÖu tËp trung,lu tr÷ c¸c th«ng tin quan träng vÒ c¸c nh©n lùc cña doanh nghiÖp ë mét trung t©m vµ ngêi sö dông cã thÓ lÊy ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ë c¸c chi nh¸nh cña hÖ thèng.  S¬ ®å thay thÕ:lµ mét b¸o c¸o trong ®ã s¾p xÕp c¸c vÞ trÝ c¸c nh©n viªn qu¶n lý tõ cÊp trung tíi cÊp cao trong hÖ thèng qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó phôc vô cho viÖc ®Ò b¹t nh©n sù. 1.3.2.2. §¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c cña c¸c c¸ nh©n ngêi lao ®éng Lµ hÖ thèng chÝnh thøc xÐt duyÖt vµ ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c cña mét c¸ nh©n theo ®Þnh kú. §¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c cña nh©n lùc cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c bíc sau: Bíc 1: X¸c ®Þnh tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ . Bíc 2: X¸c ®Þnh môc tiªu ®¸nh gi¸ . Bíc 3: §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. Bíc 4; So s¸nh viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô thùc tÕ víi tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thµnh tÝch . 1.3.3. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n lùc. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n lùc lµ néi dung nh»m ph¸t triÓn nh©n lùc lµm viÖc cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®Ó chuÈn bÞ cho ngêi lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô tèt h¬n, cã nh÷ng am hiÓu vÒ c«ng viÖc vµ t¹o ®iÒu kiÖn thu©n lîi cho hä thÝch hîp nhanh h¬n, hiÖu qu¶ h¬n víi nh÷ng thay ®æi cña méi trêng cã ¶nh hëng tíi c¸c yªu cÇu vÒ nh©n lùc cña doanh nghiÖp . TiÕn tr×nh ®µo t¹o vÒ nh©n lùc: a.X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o nh©n lùc. Dùa trªn cña viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cña doanh nghiÖp, c¸c c«ng viÖc sÏ ®îc thùc hiÖn chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc c¸c nhu cÇu ®µo t¹o. b.X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o nh©n lùc. C¸c môc tiªu ®µo t¹o ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña doanh nghiÖp vÒ nh©n lùc. c.Lùa chän ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o nh©n lùc. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p ®µo t¹o, ph¬ng tiÖn ®µo t¹o ph¶i phï hîp víi tõng ®èi tîng. Cã thÓ sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p ®µo t¹o chñ yÕu sau:  Ph¬ng ph¸p d¹y kÌm.  Ph¬ng ph¸p m« h×nh øng xö.  Gi¶ng d¹y theo thø tù tõng ch¬ng tr×nh.  §µo t¹o t¹i chç.  Ph¬ng ph¸p lu©n phiªn c«ng t¸c. 1.3.4 §Ò b¹t nh©n sù. §Ò b¹t lµ sù th¨ng tiÕn ngêi lao ®éng tíi mét c«ng viÖc tèt h¬n,vÞ trÝ cao h¬n,kÌm theo ®ã lµ quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm lín h¬n, ®îc hëng quyÒn lîi vµ tr¶ l¬ng cao h¬n. §Ò b¹t nh©n lùc lµ mét néi dung trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc ë doanh nghiÖp. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Þa vÞ tõ thÊp tíi cao cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp, viÖc ®Ò b¹t nh©n lùc ë doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo c¸c c¨n cø sau ®©y:  TiÒm n¨ng cña ngêi lao ®éng  Thµnh tÝch c«ng t¸c cña ngêi lao ®éng  Th©m niªn c«ng t¸c VÒ h×nh thøc ®Ò b¹t cã thÓ ¸p dông hai h×nh thøc c¬ b¶n sau:  §Ò b¹t th¼ng trong bé phËn: lµ viÖc ®Ò b¹t tõ mét vÞ trÝ nµo ®ã ®Õn mét cÊp bËc tiÕp theo trong cïng mét bé phËn.  §Ò b¹t ngang: theo h×nh thøc nµy th× mét ngêi cã thÓ ®îc chuyÓn tõ mét c¬ng vÞ trong bé phËn nµy ®Õn mét c¬ng vÞ t¬ng ®¬ng ë mét bé phËn kh¸c. 1.4. TÝnh tÊt yÕu ph¶i ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp 1.4.1.Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin vÒ vai trß con ngêi ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· h«Þ H¬n 100 n¨m tríc, khi kh¼ng ®Þnh tiÕn tr×nh ph¸t triÎn cña lÞch sö loµi ngêi lµ sù thay thÕ lÉn nhau cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. M¸c ®· cho r»ng xu híng chung cña tiÕn tr×nh lÞch sö dîc quy ®Þnh bë sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt x· héi bao gåm ba yÕu tè cÊu thµnh:  Con ngêi cã kh¶ n¨ng lao ®éng, cã kiÕn thøc, cã thêi gian, cã kÜ n¨ng, kinh nghiÖm, kÜ x¶o ®Ó s¶n xuÊt.  T liÖu lao ®éng gåm cã c«ng cô lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng  Khoa häc kÜ thuËt c«ng nghÖ ngµy nay còng ®îc coi lµ lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp do sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña KHKT vµo viÖc gi¶m cêng ®é lao ®éng vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Khi ph©n tÝch vÒ lîng s¶n xuÊt trong x· héi,M¸c viÕt: trong tÊt c¶ c¸c yÕu tè cña lùc lîng s¶n xuÊt, yÕu tè lín nhÊt lµ b¶n th©n giai cÊp C¸ch M¹ng: Lª nin còng tõng kh¼ng ®Þnh lùc lîng s¶n xuÊt cña toµn nh©n lo¹i lµ c«ng nh©n, ngêi lao ®éng .B¸c Hå nãi: Muèn x©y dùng Chñ nghÜa x· héi tríc hÕt ph¶i cã con ngêi chñ nghÜa x· héi. Nh vËy,quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin, Hå ChÝ Minh ®Òu x¸c ®Þnh vai trß quyÕt ®Þnh cña yÕu tè con ngêi trong lùc lîng s¶n xuÊt. Ngµy nay, víi sù ra ®êi cña m¸y tÝnh ®iÖn tö, c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®· t¸c ®éng vµo hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng x· héi, khoa häc qu¶n lý, thËm chÝ ®Õn c¶ c¸c c«ng viÖc cña c¸c bµ néi trî,...vµ ®a con ngêi vµo kû nguyªn míi, ®ã lµ kû nguyªn tù ®éng ho¸, ho¸ häc ho¸, sinh häc ho¸ vµ tin häc ho¸. §iÒu ®ã ®· gãp phÇn gi¶i phãng phÇn lín søc lao ®éng, t¹o ra sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô ngµy cµng cao, n©ng cao ®êi sèng cña ngêi d©n. Nhng dï c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ã cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u th× cuéc sèng vÉn kh«ng thÓ tho¸t khái bµn tay lao ®éng cña con ngêi v× chÝnh con ngêi ®· dïng trÝ ãc cña m×nh ®Ó t¹o ra c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ã . Qua ®ã, chóng ta cã thÓ kÕt luËn r»ng, con ngêi lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong lùc lîng s¶n xuÊt , trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi. §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ, x· héi nhÊt thiÕt chóng ta ph¶i coi träng yÕu tè con ngêi v× con ngêi cã thÓ ®Èy nhanh hoÆc lµm chËm l¹i qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi . 1.4.2. Vai trß chiÕn lîc con ngêi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸. Môc tiªu quan träng nhÊt trong giai ®o¹n tríc m¾t cña níc ta ®· ®îc §¹i héi IX nhÊn m¹nh mét c¸ch ng¾n gän lµ : X©y dùng mét ®Êt níc ViÖt Nam d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. §Ó ®a ®Êt níc ph¸t triÓn, ®i lªn kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt ë tr×nh ®é cao, ph¶i ®i t¾t ®ãn ®Çu c¸c c«ng nghÖ míi vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh chãng. Víi nh÷ng thµnh tùu cña c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ - héi h¬n 10 n¨m qua ®· cho phÐp níc ta cã thÓ chuyÓn sang giai ®o¹n míi – giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc: X©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cao, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Tõ nay ®Õn n¨m 2020, cÇn ra søc phÊn ®Êu ®a níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp”. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu c«ng nghiªp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, vai trß quan träng tríc hÕt thuéc vÒ vai trß cña con ngêi. Khi x¸c ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn ®Êt níc trong giai ®o¹n nµy, §¶ng ta ®· chØ râ nh÷ng nguån lùc lµm c¬ së cho viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ:  Nguån lùc con ngêi ViÖt Nam .  Nguån lùc tù nhiªn .  C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ tiÒm lùc khoa häc kÜ thuËt vèn cã . Nguån lùc níc ngoµi (vèn,thÞ trêng c«ng nghÖ vµ kinh nghiÖm qu¶n lý). C¸c nguån lùc nµy phÇn lín ®ang ë d¹ng tiÒm n¨ng, viÖc khai th¸c chóng ®Òu ph¶i th«ng qua con ngêi . Thùc tiÔn ®· chøng minh r»ng kh«ng cã nguån lùc chÊt lîng cao chóng ta kh«ng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ, ®a ®Êt níc tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu . Nhng còng chÝnh nghÌo nµn vµ l¹c hËu vÒ kinh tÕ mµ chÊt lîng nguån lao ®éng cña níc ta cha cao. §Ó tho¸t khái vßng luÈn quÈn nµy vµ t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn tiÕp theo ®èi víi sù nghiÑp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× níc ta ph¶i x©y dùng mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn l©u bÒn, cã tÇm nh×n xa tr«ng réng- ph¸t triÎn con ngêi, n©ng cao chÊt lîng nguån lao ®éng . Qua sù ph©n tÝch trªn, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng bíc sang thêi kú ph¸t triÓn míi, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc theo ®Þnh híng XHCN chóng ta nhÊt thiÕt ph¶i dùa vµo nguån nh©n lùc quý gi¸ nhÊt - ®ã lµ nguån lùc con ngêi ViÖt Nam. §¶ng ta còng ®· ®Ò ra vµ th«ng qua c¸c nghÞ quyÕt vÒ ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn diÖn víi t c¸ch lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi ®ång thêi lµ môc tiªu x· héi, ®ã lµ con ngêi ph¸t triÓn cao vÒ trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc . 1.4.3. Sù ¶nh hëng cña m«i trêng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i trêng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét chØnh thÓ thèng nhÊt, trong ®ã c¸c m«i trêng thµnh phÇn lµ nh÷ng bé phËn kh«ng t¸ch rêi, gi÷a chóng cã sù qua l¹i vµ ¶nh hëng lÉn nhau. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng sù c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ gi÷a c¸c doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i t×m c¸ch ®Ó ph¸t triÓn, më réng thÞ trêng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng cã ¶nh hëng, quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc më réng thÞ trêng lµ yÕu tè c«ng nghÑ s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t ®îc c«ng nghÖ míi sÏ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó lµm nªn nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô víi chÊt lîng cao, gi¸ thµnh ph¶i ch¨ng. Vµ viÖc ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù chuÈn bÞ vÒ con ngêi. MÆt kh¸c, trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, cã thÓ t¹o ra nh÷ng thiÕu hôt vÒ nh©n lùc. §iÒu nµy còng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn nh©n lùc ®Ó bæ sung nh÷ng thiÕu hôt ®ã, ®Ó hoµn thiÖn kü n¨ng cña ngêi lao ®éng, ®Ó gióp hä thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô hiÖn t¹i hoÆc t¬ng lai mét c¸ch cã hiÖu qu¶. ViÖc ph¸t triÓn nh©n lùc mang l¹i nh÷ng lîi Ých to lín cho doanh nghiÖp, nã lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých cña doanh nghiÖp mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. 1.4.4. Mong muèn cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp §èi víi nhµ ®µo t¹o, nhu cÇu cña c¸c c¸ nh©n næi lªn nh mét vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu, bëi v× nhu cÇu cã vai trß hÕt sóc quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña con ngêi. Sù tho¶ m·n nhu cÇu lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng cña mçi c¸ nh©n vµ tËp thÓ. Nhu cÇu tinh thÇn c¬ b¶n cña con ngêi mong muèn cã ®îc ®Þa vÞ, ®îc mäi ngêi chó ý, t«n träng, ®îc b¶o ®¶m nghÒ nghiÖp,an ninh, cã c¬ héi th¨ng tiÕn, nhu cÇu nhËn thøc giao tiÕp, lao ®éng, ho¹t ®éng x· héi, nhu cÇu vÒ cuéc sèng hoµ b×nh, c«ng b»ng x· héi,... Ngêi ta xÕp c¸c nhu cÇu vËt chÊt lµ nhu cÇu bËc thÊp cßn c¸c nhu cÇu tinh thÇn lµ c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt cña con ngêi, chóng thÓ hiÖn møc ®é cao cña nh©n c¸ch. Abraham Maslow ®· chia nhu cÇu cña con ngêi ra lµm n¨m lo¹i ®îc xÕp tõ thÊp ®Õn cao ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sè 03 S¬ ®å 02:Th¸p hÖ thèng nhu cÇu cña Maslow Vµ ë trong bÊt cø nhu cÇu nµo th× ngêi lao ®éng ë trong mçi doanh nghiÖp ®Òu cã c¸c nhu cÇu c¬ b¶n sau: Cã c«ng viÖc æn ®Þnh, cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc hîp lý,®Ó cã thÓ ph¸t huy tèt nhÊt së trêng lµm viÖc cña m×nh vµ cã c¬ héi th¨ng tiÕn trong nghÒ nghÞªp. Mong muèn ®îc cÊp trªn ®¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc, tµi n¨ng cña m×nh. Doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ hîp vÖ sinh, an toµn trong lao ®éng . Cã chÝnh s¸ch khen thëng, ®éng viªn, khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi lao ®éng bªn c¹nh c¸c viÖc cÇn lµm kh¸c th× nhÊt thiÕt c«ng ty ph¶i cã ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó duy tr× ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é, tay nghÒ cao cho phï hîp víi môc tiªu, chiÕn lîc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . ch¬ng 2:Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ë c«ng ty TNHH Nam D¬ng 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH Nam D¬ng Tªn doanh nghiÖp:C«ng ty TNHH Nam D¬ng Trô së t¹i:V¹n MÜ,TP H¶i Phßng Fax:0313.510319 Sè tµi kho¶n:492654479 Ng©n hµng TMCP ¸ Ch©u HP Ng©n hµng ngo¹i th¬ng HP C«ng ty ®îc thµnh lËp n¨m 2003 ®Õn nay ®îc 6 n¨m vµ ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ . 2.2. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ c«ng ty 2.2.1. §Æc ®iÓm vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña doanh nghiÖp Theo giÊy phÐp kinh doanh do së kÕ ho¹ch ®Çu t H¶i Phßng cÊp vµ sù liªn kÕt cña c«ng ty víi côc h¶i quan H¶i Phßng vµ c¸c h·ng tµu trªn ®i¹ bµn thµnh phè H¶i Phßng c«ng ty ®îc kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc cô thÓ :  Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸: n«ng s¶n, thùc phÈm, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng,...  Cho thuª kho b·i ®Ó chøa hµng ho¸ .  VËn t¶i hµng ho¸ thuû bé, cho thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i, xÕp dì giao nhËn hµng ho¸,... Thêi gian ho¹t ®éng cña c«ng ty theo luËt doanh nghiÖp kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy lµ 30 n¨m. C«ng ty ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn c¶ níc, giao dÞch víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. Trô së t¹i HP lµ ®iÓm giao dÞch cña c«ng ty . §Æc ®iÓm lµm viÖc cña c«ng ty lµ khi nhËn chë hµng cho mét doanh nghiÖp nµo ®ã th× c«ng ty ph¶i xin lÖnh trªn h·ng tµu vµ cña côc h¶i quan H¶i Phßng. Sau khi nhËn ®îc lÖnh th× xe ph¶i xuÊt ph¸t bÊt kÓ thêi gian nµo ®Ó giao kÞp hµng cho ®èi t¸c . 2.2.2.§Æc ®iÓm c¬ cÊu cña c«ng ty  Ban gi¸m ®èc  C¸c phßng ban:phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ to¸n hµnh chÝnh, phßng kinh doanh, phßng qu¶n lý kho b·i. Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n hµnh chÝnh Phßng kinh doanh Phßng qu¶n lý kho b·i S¬ då 02: C¬ cÊu cña c«ng ty 2.2.3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty C«ng ty thµnh lËp n¨m 2003 v× vËy ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty cã ®é tuæi trung b×nh trÎ (trung b×nh lµ 30) VÒ giíi tÝnh: do tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng viÖc, thêng xuyªn ph¶i di chuyÓn nªn lao ®éng nam chiÕm tØ lÖ nhiÒu h¬n lao ®éng n÷ (lao ®éng nam lµ 75%, n÷ 25%) C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Sè lîng lao ®éng tõ n¨m 2003-2008 ( s¬ ®å 04 ) N¨m 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sè lîng lao ®éng 15 28 38 75 96 115 V× lµ c«ng ty chuyªn vÒ lÜnh vùc vËn t¶i nªn ®éi ngò nh©n viªn cña doanh nghiÖp chñ yÕu lµ l¸i xe, nh÷ng l¸i xe chuyªn nghiÖp, cã tay nghÒ, nhiÒu kinh nghiÖm . 2.2.4. KÕt qu¶ kinh doanh 2007- 2008 vµ kÕ ho¹ch 2009 Trong n¨m 2007 vµ 2008 C«ng ty ®· thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn tõ viÖc chuyªn chë, hµng hãa b»ng container. Trung b×nh mçi ngµy c«ng ty nhËn chë 8 chuyÕn hµng cã träng t¶i tõ 20 tÊn trë lªn cho c¸c doanh nghiÖp ®Õn c¸c ®i¹ bµn trong c¶ níc. Vµ c¸c ®i¹ ®iÓm giao hµng thêng lµ Mãng C¸i, Hµ ®«ng, B¾c Giang, Lµo Cai,...C«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn trªn th¬ng trêng vµ c¸c b¹n hµng, ®èi t¸c cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng . Sè ®Çu xe container cña C«ng ty tõ khi thµnh lËp lµ 5 container, sau 6 n¨m thµnh lËp lªn tíi 20 container. Vµ sè nh©n viªn trong ®éi ngò l¸i xe ngµy cµng t¨ng (l¸i xe vµ phô xe) Ngoµi ra C«ng ty cßn t¨ng cêng l¸i xe vµ du lÞch (tõ 4-16 chç) ®Ó cho thuª tù l¸i vµ phôc vô mäi ngêi d©n ®i du lÞch, lÔ héi, ®Òn chïa . C«ng ty cßn cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c thuª b·i ®Ó lµm kho chøa hµng khi mµ doanh nghiÖp ®ã cha giao ®îc hµng . Trong n¨m 2009 c«ng ty dù kiÕn sÏ ®Çu t thªm vèn ®Ó t¨ng sè lîng xe container ®Ó phôc vô cho viÖc chuyªn chë hµng ho¸, t¨ng lîng xe du lÞch nh»m môc ®Ých më réng ph¹m vi kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty vµ ®Æc biÖt kh«ng ngõng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c . 2.3. C¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu ¶nh hëng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty TNHH Nam D¬ng 2.3.1 .§Æc ®iÓm lao ®éng t¹i c«ng ty  N¨m 2005: 38 lao ®éng  N¨m 2006: 75 lao ®éng  N¨m 2007: 96 lao ®éng  N¨m 2008: 115 lao ®éng 2.3.2 Ph©n chia theo chÊt lîng lao ®éng n¨m 2007 Tr×nh ®é C§, §H Trung cÊp C«ng nh©n Lao ®éng 10 33 60 TØ lÖ 9.5% 30% 60.5% Tuæi ®êi b×nh qu©n trong c«ng ty lµ 30, ®©y lµ tuæi ®êi t¬ng ®èi trÎ víi mét doanh nghiÖp ViÖt Nam. Do vËy trong nhiÒu n¨m tíi c«ng ty cha ph¶i ®èi phã víi t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng do nghØ hu, mÊt søc,... 2.4. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty 2.4.1. C¸c ho¹t ®éng ®· tiÕn hµnh Do tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng viÖc nªn ngay tõ khi míi thµnh lËp c«ng ty ®· tæ chøc líp tËp huÊn t¹i c«ng ty ®Ó kiÓm tra chÝnh x¸c tay nghÒ cña c¸c l¸i xe. C¸c ®ît tËp huÊn ®îc thùc hiÖn trong c¸c dù ¸n gi÷a c«ng ty hoÆc c«ng ty víi ®èi t¸c. N¨m 2007 c«ng ty më ba líp tËp huÊn ®Ó huÊn luyÖn cho nh÷ng thµnh viªn míi hiÓu râ nghiÖp vô chuyªn m«n vµ n¾m b¾t ®îc râ nhiÖm vô, c«ng viÖc cña m×nh. Vµ trong n¨m 2009 nhµ níc ra quy ®Þnh lµ tÊt c¶ c¸c l¸i xe r¬ mooc vµ so r¬ mooc ph¶i cã b»ng FC. §iÒu nµy ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho viÖc ®µo t¹o l¸i xe cña c«ng ty. C«ng ty ph¶i ®µo t¹o cho nh©n viªn n¾m b¾t ®îc yªu cÇu, tÝnh chÊt cña c«ng viÖc xuÊt nhËp khÈu vµ chuyªn chë hµng ho¸. Vµ c«ng ty dù ®Þnh tuyÓn thªm c¸c l¸i xe cã kinh nghiÖm, chÞu ®îc ¸p lùc c«ng viÖc, thêng xuyªn ph¶i ®i xa vµ lµm ®ªm ®Ó chuyªn chë hµng ho¸ b»ng ®êng bé. Ngêi l¸i xe ph¶i cã tÝnh kiªn nhÉn vµ søc khoÎ tèt . 2.4.2 .C¸c h×nh thøc tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®µo t¹o 2.4.2.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o - §èi víi dµi h¹n Lo¹i ®µo t¹o: ®¹i häc ( ®¹i häc t¹i chøc ) §èi tîng: NV cã tr×nh ®é trung cÊp, c«ng nh©n nghiÖp vô dù kiÕn ®µo t¹o hoÆc ®èi tîng cã tr×nh ®é §¹i häc chuyªn ngµnh kh¸c hiÖn ®ang lµm c«ng viÖc chuyªn ngµnh dù kiÕn ®µo t¹o. - §èi víi ng¾n h¹n §èi tîng: TÊt c¶ NV trong c«ng ty ( kh«ng tÝnh lao ®éng thö viÖc vµ lao ®éng kho¸n viÖc) C«ng ty ®µo t¹o l¸i xe container vµ l¸i xe du lÞch .
- Xem thêm -