Tài liệu 1 (9)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11725 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Bước vào thế kỷ 21 thế kỷ mà đất nước ta đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đất nước ngày càng phát triển và nâng lên một tầm cao mới, khi đó sự thoả mãn nhu cầu của con người càng nhiều lên , vấn đề quan hệ giao lưu kinh tế - xã hội giữa con người với con người và giữa các vùng, các miền, các quốc gia với nhau, đòi hỏi không chỉ riêng các công ty xây dựng , toàn bộ ngành xây dựng cần phát triển tập trung xây dựng và phát triển số lượng nhà và đường giao thông Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH xây dựng Th¬ng m¹i §¹i An cùng với sự hướng dẫn của C«: NguyÔn V©n Thuú Anh đ· giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập giai ®o¹n 1 gồm 3 phần : I. Giới thiệu chung về công ty II. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty III. Hướng chän đề tài 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.Chức năng, nhiệm vụ cơ quan thực tập 1.Khái quát lịch sử hình thành c«ng ty . Công ty TNHH xây dựng vµ Th¬ng m¹i §¹i An, với tên giao dịch quốc tế là: §ai An construction and trading company limited, tên viết tắt là: DAC&T CO,LTD Trụ sở chính tại: Sè 42 , ngâ 7 , phè Phïng ChÝ Kiªn , Phêng NghÜa §« , QuËn CÇu GiÊy , Hà Nội điện thoại: (04)7564521 Fax: được thành lập vào 18-11-2001 theo quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp. Giấy đăng ký kinh doanh số 0102015080 do trọng tài kinh tế Hà Nội cấp lần đầu tiên ngày18-11-2001 và sửa đổi lần thứ 1 do phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp 01-09-2006. Công ty được thành lập theo quyết định của Uỷ ban nhân dan tỉnh thành phố Hà Nội, và giấy phép kinh doanh số 0102015080 do trọng tài kinh tế Hà Nội cấp với các ngành nghề kinh doanh chính sau: + Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh Xây dựng dân dụng , c«ng nghiÖp , giao th«ng thuû lîi ….. + Xây dựng công trình giao thông; thuỷ lợi; dân dụng + Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống + Bu«n b¸n hµng ®iÖn tö , vËt liÖu x©y dùng + Kinh doanh c¸c mÆt hµng vËt t thiÕt bÞ ngµnh ®iÖn níc , x©y dùng. 2.Nhiệm vụ và chức năng của công ty Công ty TNHH Xây Dựng vµ Th¬ng m¹i §¹i An thực hiện sản Xuất kinh doanh theo hợp đồng nhận các gói thầu tư các cơ quan, các ban của bộ Giao Thông Vận Tải, Sở và ban từ bộ Xây Dựng hoặc từ các mối quan hệ làm ăn vói nước ngoài, cụ thể là : + Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng + xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + xây dựng các công trình giao thông thuỷ lợi, công trình công nghiệp; dân dụng; trang trí nội ngoại thất; công trình đường dây và trạm điện 35kv trở xuống + Tu bổ và phục chế các công trình kiến trúc cổ, công trình văn hoá + Đầu tư và xây dựng kinh doanh nhà ở + lắp đặt máy móc thiết bị khoa học kỹ thuật + kinh doanh xuất nhập khẩu; xuất khẩu lao động + Kinh doanh du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống + Xây dựng và kinh doanh nhà ở + Khoan địa chất công trình, khai thác nước ngầm; xây lắp nhà máy và các hệ thống cấp thoát nước. Với quy trình sản xuất kinh doanh : Đấu thầu, nhận thầu, chỉ định thầu Ký hợp đồng với chủ đầu tư Giao cho các xưởng, đội xây dựng Nghiệm thu kỹ thuật va tiến độ thi công Bàn giao quyết toán công trình Tổ chức bộ máy của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, giám đốc là người chỉ huy trực tiếp toàn bộ bộ máy quản lý, các bộ phận sản xuất khác của Công ty. Các phó giám đốc cùng các phòng ban tham mưu cho giám đốc theo chức năng nhiệm vụ của mình giúp giám đốc ra các 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quyết định , chỉ thị cho mọi công tác, mọi hoạt động của công ty theo một kế hoạch đã định sẵn Bộ máy quản lý của công ty bao gồm : *Ban giám đốc : có 1 người Giám đốc: là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, làm việc theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng đề cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường kỷ luật hành chính, là đại diện pháp nhân của Công ty trong các mối quan hệ kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước. Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước nhà nước và tập thể lao động về điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Có 2 phó giám đốc : Các phó giám đốc là các kỹ sư kỹ thuật giúp giám đốc điều hành công việc theo sự phân công và uỷ quyền của giám đốc trong từng công việc cụ thể *Phòng kế toán tài chính: Chịu trách nhiệm trứoc giám đốc Công ty về công tác tài chính kế toán theo chế độ sản xuất và các khoản khác được phân phối. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, chịu trách nhiệm và điều hành tài chính kế toán trong công ty. *phòng kế hoạch- kỹ thuật: Giúp giám đốc về công tác kế hoạch hoá sản xuất kinh doanh, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, cơ cấu doanh số, định mức chi phí, định mức và điều chỉnh giá một các linh hoạt, thực hiện thiết kế xây dựng trong công ty. Thống kê điều độ sản xuất, công tác kinh doanh, công tác cung ứng vật tư , trang thiết bị máy móc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Phòng tổ chức hành chính: Phô tr¸ch phßng Hµnh chÝnh L¸I xe con Tæ chøc B¶o vÖ 5 T¹p vô cÊp dìng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Bé phËn tæ chøc : - Chøc n¨ng : Tham mu gióp viÖc cho trëng phßng trong c¸c lÜnh vùc,hoµn chØnh thñ tôc c«ng t¸c tæ chøc , nh©n sù , lao ®éng tiÒn l¬ng , thi ®ua , khen thëng , gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é cña ngêi lao ®éng. - NhiÖm vô : lËp kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng , ®µo t¹o hµng n¼mtong c«ng ty. hoµn chØnh vÒ ký kÕt hîp ®ång lao ®éng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Qu¶n lý, lu tr÷ hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn. x©y dng ph¬ng ¸n tiÒn l¬ng,tiÒn th¬ng trong c«ng ty. Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª vµ b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng chÕ ®é chÝnh s¸ch . gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc vÒ b¶o hiÓm x· héi , b¶o hiÓm y tÕ….cho c¸n bé c«ng nh©n viªn . tËp hîp c«ng t¸c thi dua khen thëng , kû luËt trong c«ng ty . kiÓm tra , gi¸m s¸tc«ng t¸c an toµn . qu¶n lÝ vµ cÊp ph¸t b¶o hé lao ®éngtheo tiªu chuÈn ®Þnh k× cña c«ng ty. + Bé phËn hµnh chÝnh : - Chøc n¨ng : Tham mu gióp viÖc cho trëng phßng trong c¸c lÜnh vùc ; tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n phßng , qu¶n lÝ hËu cÇn b¶o vÖ an ninh trong toµn c«ng ty. - NhiÖm vô : qu¶n lÝ dÊu . m¸y photocopy , m¸y fax . in Ên tµi liÖu , c«ng v¨n . c«ng t¸c t×nh nghÜa . lËp kÕ ho¹ch mua v¨n phßng phÈm , thiÕt bÞ v¨n phßng . qu¶n lý ®iÒu ®éng xe con phôc phô c«ng t¸c . .. + B¶o vÖ : Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ , an ninh trong khu vùc ®îc giao . híng dÉn kh¸ch ®Õn liªn hÖ c«ng t¸c . + L¸i xe : + CÊp dìng : 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng kê nhân sự hiện có của công ty Đã qua TT Cán bộ chuyên môn và Số Số năm trong công trình kỹ thuật theo nghề lượng nghề quy mô và cấp 1 2 3 4 kỹ sư xây dựng kỹ sư kinh tế xây dựng Cử nhân kinh tế Kỹ sư cầu đường 7 5 2 Từ năm 5 trở lên Từ 10 năm trở lên Từ 5 năm trở lên Vừa và lớn Vừa Lớn vừa và lớn 7 Trung cấp KTXD thi công Trung cấp kế toán Đại học 5 6 11 4 21 Từ 10 năm trở lên Từ 10 năm trở lên Vừa Vừa và lớn Trung cấp 15 Cộng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng kê công nhân kỹ thuật hiện có của công ty TT 1 2 3 4 5 6 7 Tổng Nghề nghiệp Thợ nghề Thợ mộc thợ điện nước Công nhân vận hành máy thi công Thợ sắt và nhôm Thợ sơn vôi Công nhân x©y dùng Tổng cộng Bậc 3 4 35 16 7 5 20 12 2 6 5 27 10 8 3 18 23 14 21 3 2 1 239 130 27 346 233 74 1 số 35 20 15 2 7 9 Bảng kê máy móc thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu Loại thiết bị TT Số Tính năng lượng Công Nước Năm suất sản sản Xuất xuất Định vị tuyến, 01 Máy kinh vĩ 02 Máy thuỷ bình 03 Máy ủi T130 04 05 06 07 đầm cóc MIKASA Ô tô ben tự đổ IFA Ô tô ben tự đổ KAMAZ Ô tô ben tự đổ HUYNDAI 08 Máy nén khí 03 cái vị trí công Đức 2001 05 cái trình Đo độ cao Nhật 2000 Nga 1996 02 05 180cv 80-130kg Nhật 06 7tấn Đức 08 10 tấn Đức 06 5-15 tấn 03 10m3/ph 8 Hàn Quốc TQ 2000 1990 1990 1998 2001 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Máy khoan 09 cầm tay 42mm TQ 2001 07 10 Máy trộn BT 08 DT 250-450 lít 11 §ầm bàn §Çm dïi 12 07 1-1.5KW 15 0.75-1.5KW 13 Máy cắt thép 05 45KW 14 Máy bàn 07 23KW 15 Máy phát điện 06 15-75KVA 16 Máy bơm nước 12 40-100m^3/h 30 bộ 12 tấn 17 18 Ván khuôn ống cống định hình Ván khuôn thép hoà phát Việt 2000 nam TQ 2000 TQ Việt 2000 2001 Nam Việt Nam Nhật 2001 2001 360m2 Từ các bảng: Bảng kê một số hợp đồng xây lắp, bảng kê máy móc thiết bị, bảng kê thiết bị thí nghiệm kiểm tra của công ty, công ty đã thực hiện và hoàn thành xong một số gói thÇu, xong có một số gói thầu có tính chất khối lượng công việc lớn cho lên vẫn chưa hoàn thành xong. Tuy nhiên hàng năm công ty vẫn có thể thống kê kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của công ty N¨m 2003 9 N¨m 2004 N¨m 2005 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S C¸c chØ tiªu chñ T yÕu T §¬n vÞ tÝnh Sè tuyÖt ®èi 1 Tæng doanh thu Theo gi¸ C§ Tr. ®ång 2 Sè tuyÖt ®èi % so víi n¨m tríc 10.428 12.818 132,81 9.461 11.587 157,19 13.463 125,42 7.492 9.494 157,20 11.732 126,01 969 1.093 157,08 2.731 120,63 TriÖu ®ång 64.3 72,46 151,21 93 133,10 TriÖu ®ång 19.34 20.2 124,33 26.3 122,94 Tæng sè vèn kinh doanh a – Vèn cè ®Þnh TriÖu ®ång b – Vèn lu ®éng 3 Lîi nhuËn sau thuÕ 4 Nép ng©n s¸ch % so víi n¨m tríc 10 Sè tuyÖt ®èi % so víi n¨m tríc 14.124 120,99 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 1. §¸nh gi¸ chung Qua ph©n tÝch c¸c sè liÖu theo dâi trong 3 n¨m b»ng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ®· cho chóng ta thÊy râ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ cã hiÖu qu¶. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy mét phÇn lµ do c«ng ty ®· lµm tèt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc vµ tæ chøc lao ®éng khoa häc . Cô thÓ : a) VÒ tuyÓn dông. Lu ®å tuyÓn dông lao ®éng X¸c ®Þnh nhu cÇu vµ tiªu chuÈn tuyÓn dông Thùc hiÖn tuyÓn dông Ký hîp ®éng lao ®éng - X¸c ®Þnh nhu cÇu vµ tiªu chuÈn tuyÓn dông. + Nhu cÇu tuyÓn dông. Khi cã yªu cÇu më réng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¨ng trëng æn ®Þnh phßng TCHC kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ c©n ®èi sè lao ®éng cÇn bæ xung , tæ h¬p tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt. + Tiªu chuÈn tuyÓn dông . Tuæi ®êi : tõ 18 tuæi trë lªn. . Søc khoÎ : cã giÊy chøng nhËn ®ñ søc khoÎ c«ng t¸c cña bÖnh viÖn tõ tuyÕn huyÖn trë lªn. . Tr×nh ®é v¨n ho¸ : tèt nghiÖp PTTH trë lªn . - Thùc hiÖn tuyÓn dông. + Th«ng b¸o nép hå s¬. + TËp trung thÝ sinh. + Thi lÝ thuyÕt. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Häc an toµn. + Thö viÖc. b) VÒ ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng - C«ng ty ®· ¸p dông c¸c h×nh thøc ph©n c«ng : + Ph©n c«ng lao ®éng theo chøc n¨ng : ®ã lµ chøc n¨ng s¶n xuÊt bao gåm c¸c c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i hiÖn trêng (thî XD , thî m¸y…..) vµ chøc n¨ng qu¶n lý SX bao gåm gi¸m ®èc , trëng phßng , kü s qu¶n lý KT. + Ph©n c«ng lao ®éng theo tÝnh chÊt cïng lo¹i vÒ kü thuËt cña c«ng viÖc . c«ng ty ®¨ ph©n c«ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thµnh c¸c lo¹i: thî nÒ ; bª t«ng , cèp pha . - H×nh thøc hiÖp t¸c : + §ã lµ h×nh thøc tæ s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ bao gåm : tæ nÒ , tæ cèp pha , tæ cèt thÐp . khi ¸p dông h×nh thøc nµy ®¨ gióp c«ng ty thËn lîi trong qu¸ tr×nh triÓn khai c«ng viÖc , chØ ®¹o thi c«ng. c) VÒ tæ chøc phôc phô NLV. Sau khi ®îc trùc tiÕp xuèng c«ng tr×nh ®ang thi c«ng nhËn thÊy viÖc tæ chøc NLV kh¸ hîp lý vµ khoa häc . do ®Æc thï cña ®Øa ®iÓm x©y dùng lµ kh¸ hÑp nhng c«ng ty ®¨ bè trÝ s¾p xÕp c¸c vÞ trÝ ®Ó vËt liÖu , vÞ trÝ gia c«ng cèt thÐp , cèp pha kh¸ hîp lý ®iÒu nµy ®¨ gióp qu¸ tr×nh chuyÓn vËt liÖu ®Õn ®îc gÇn n¬i gia c«ng nhÊt vµ lu«n ®¶m b¶o ®îc vËt liÖu ®Ó thi c«ng. d) An toµn vÖ sinh lao ®éng. - T¹i c«ng trêng c«ng ty ®· v©y 1 khu nhµ t¹m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt ë gÇn c«ng trêng , cung cÊp ®ñ níc s¹ch sinh ho¹t cho c«ng nh©n…v..v - ATL§ : khi c«ng nh©n vµo lµm viÖc t¹i c«ng trêng b¾t buéc ph¶i qua 1 buæi häc an toµn lao ®éng vµ néi qui c«ng trêng. 3 th¸ng c«ng ty l¹i cÊp BHL§ cho c«ng nh©n 1 lÇn, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh L§ th× c«ng nh©n b¾t buéc ph¶i m¨c trang phôc ®· ®îc cÊp ph¸t. khi lµm viÖc ë nh÷ng n¬i nguy hiÓm b¾t buéc ph¶i ®eo d©y an toµn,nÕu vi ph¹m sÏ bÞ ph¹t theo néi quy cña c«ng trêng. e) Kû luËt lao ®éng: C«ng ty ®· x©y dùng mét b¶n néi quy c«ng trêng vµ phæ biÕn ®Õn tõng ngêi lao ®éng nÕu vi ph¹m sÏ bÞ ph¹t theo qui ®Þnh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 f) ChÕ ®é khen thëng : C«ng ty cã chÕ ®é khen thëng râ rµng nh khi c«ng nh©n sx ph¸t hiÖn t¹i n¬I nµo mÊt an toµn lao ®éng vµ b¸o cho c¸n bé phô tr¸ch th× sÏ ®îc thëng 50.000® vµ nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô th× c«ng ty sÏ cho ®i du lÞch 2lÇn /n¨m. g) §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc: Sau 1 giai ®o¹n cña c«ng tr×nh c¸c phßng ban sÏ ph¶i häp vµ ®¸nh gi¸ vÒ nh©n sù cña phßng m×nh sau ®ã trëng phßng b¸o c¸o gi¸m ®èc sau ®ã chuyÓn phßng tæ chøc ®Ó tiÕn hµnh khen thëng kû luËt. VÒ chÊt lîng s¶n ph¶m c«ng ty ®¸nh gi¸ theo tiªu chuÈn ISO. 2. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc MÆc dï lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®ang lµm ¨n cã hiÖu qu¶, nhng vÉn cã mét sè tån t¹i mµ mét doanh nghiÖp t nh©n thêng m¾c ph¶i: - HiÖu qu¶ ®Çu t cha cao, sö dông vèn cßn l·ng phÝ . - Tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý, kü s cha thËt sù ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña vÞ trÝ ®¶m nhiÖm, cha ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c thµnh viªn cña c«ng ty.... - Cha x©y dùng ®îc chiÕn lîc dµi h¹n trong kinh doanh. - Bé m¸y qu¶n lý cßn cha phèi h¬p víi nhau ®uîc tèt . - VÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL cha ®îc quan t©m ®óng møc. - C«ng ty cha x©y dùng ®îc mét tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ THCV cô thÓ ma chØ ®¸nh gi¸ theo c¶m tÝnh cña ngßi phô tr¸ch .lµm cho viÖc ®¸nh gi¸ kh«ng ®îc kh¸ch quan lµm n¶y sinh bÊt ®ång trong néi bé doanh nghiªp. 3. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp ph¶i lµm sao ®Ó t¨ng doanh thu vµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, c«ng ty cÇn nghiªn cøu, t×m hiÓu nh÷ng nguyªn nh©n trong viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua, tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµ ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®èi víi t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña c«ng ty vµ x· héi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * S¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý Nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Do ®ã nãi tíi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ nãi tíi mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu bé phËn, vµ gi÷a c¸c bé phËn Êy cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®îc ph©n thµnh c¸c kh©u, c¸c cÊp víi nh÷ng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô do tæ chøc ®Ò ra. Tõ ®ã cho thÊy viÖc x¾p xÕp mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý cã t¸c dông ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cu¶ c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng tyTNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i §¹i An hiÖn nay ®îc bè trÝ theo kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn- chøc n¨ng. Víi lo¹i c¬ cÊu nµy, mäi quyÒn hµnh ®Òu tËp trung vµo ngêi l·nh ®¹o, vµ c¸c bé phËn kh¸c chØ cã chøc n¨ng thùc hiÖn, kh«ng cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh ngay c¶ khi c«ng viÖc cÇn gi¶i quyÕt kÞp thêi. NÕu trong thêi kú bao cÊp th× lµ hîp lý do mäi ho¹t ®éng kinh doanh vÉn cha cã c¹nh tranh trªn thÞ trêng nhiÒu. Nhng hiÖn nay víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nh÷ng biÕn ®éng kh«n lêng mµ ta l¹i duy tr× c¬ cÊu nµy th× thËt lµ kh«ng linh ho¹t vµ thiÕu thuËn lîi. Víi nh÷ng h¹n chÕ nãi trªn th× c«ng ty nªn chñ ®éng trong viÖc thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc sao cho thËt phï hîp vµ linh ho¹t trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng khã kh¨n vµ c¹nh tranh quyÕt liÖt nµy. Cô thÓ lµ: C¸c phßng ban cÇn ®îc chuyªn m«n ho¸ h¬n n÷a, cho tõng ®èi tîng cô thÓ. Vµ mçi c¸ nh©n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc cña m×nh vµ nªn trao cho hä mét sè quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh nh quyÒn ra quyÕt ®Þnh ®Ó phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng trong c«ng viÖc. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tinh gi¶n, gän nhÑ nghÜa lµ gi¶m bít lao ®éng gi¸n tiÕp vµ lao ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶. §Ó cã thÓ tån t¹i ®îc trong c¬ chÕ c¹nh tranh nµy tuy kh«ng ph¶i b¾t buéc c¸c c«ng ty ph¶i cã mét c¬ cÊu gän nhÑ song tÊt c¶ ®Òu cã môc tiªu lµ lîi nhuËn nªn tèi thiÓu ho¸ chi phÝ lµ rÊt cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®Êy trong qu¸ tr×nh lao ®éng còng cÇn gi¶m bít nh÷ng c¸ nh©n lµm viÖc yÕu kÐm ®Ó thanh läc ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é, cã tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o phï hîp víi c¬ chÕ míi. III. Hướng nghiên cứu chọn đề tài 1.§Ò tµi 1 : C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Sau khi t×m hiÓu vÒ c«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i §¹i An em thÊy ®éi ngò c¸n bé cha ®ång bé , tr×nh ®é n¨ng lùc cßn h¹n chÕ vµ trong c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th× ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cha thùc sù ®ùoc coi träng ®iÒu ®ã ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng tËn dông ®îc hÕt kh¶ n¨ng cña 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m×nh . Trong khi ®ã c¸c doanh nghÖp chØ tËp chung vµo nh÷ng c«ng viÖc tríc m¾t ®iÒu ®ã sÏ g©y khã kh¨n cho sù phÊt triÓ vÒ t¬ng lai cña doanh nghiÖp . Do vËy chó träng ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn trong doanh nghÖp lµ mét yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý vµ ®©y còng lµ lý do ®Ó em chän ®Ò tµi nµy. 2 . §Ò tµi 2 : C«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Gi¸m ®èc P KINH DOANH P. TµI CHÝNH- KT ®éi x©y dùng d©n dông P. Tæ CHøC- HC ®éi x©y dùng thuû lîi 16 P.KÕ HO¹CH- Kü THUËT ®éi x©y dùng c«ng tr×nh GT
- Xem thêm -