Tài liệu 1 (8)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11712 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau thêi gian thùc tËp tæng hîp t¹I tæng c«ng ty X©y dùng C«ng nghiÖp ViÖt Nam, cô thÓ lµ ®îc thùc tËp t¹I Trung t©m XuÊt nhËp khÈu vµ DÞch vô vËt t kü thuËt cña Tæng c«ng ty, em xin ®îc tr×nh bµy trong b¸o c¸o tæng hîp nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n nhÊt vÒ Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, trong ®ã ®I s©u h¬n vÒ Trung t©m XuÊt nhËp khÈu vµ DÞch vô vËt t kü thuËt - Tæng c«ng ty X©y dùng C«ng nghiÖp ViÖt Nam. I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Tæng c«ng ty X©y dùng ViÖt Nam lµ mét doanh nghiÖp lín, ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc x©y dùng trong ph¹m vi c¶ níc vµ níc ngoµi. Tæng c«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 174/1998/Q§-TTD ngµy 15-9-1998 cña Thñ tíng ChÝnh Phñ vµ quyÕt ®Þnh 63/1998/ Q§-BCN ngµy 22-9-1998 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp trªn c¬ së hîp nhÊt 9 C«ng ty X©y dùng vµ ThiÕt kÕ thuéc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. Tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 60, c¸c c«ng ty thµnh viªn ®· tham gia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông lín thuéc c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n: Khu liªn hîp Gang thÐp Th¸I Nguyªn, Apatit Lao Cai, Supe L©m Thao, §¹m Hµ B¾c, Cao su Sao Vµng, Xµ phßng Hµ Néi, Pin V¨n §IÓn, ¾c qui H¶I Phßng, Ho¸ chÊt §øc Giang, … Nhµ m¸y GiÊy B·I B»ng, c¸c nhµ m¸y thuèc l¸, c¸c liªn hîp Sîi, may mÆc, giµy da, v¨n phßng phÈm, mü phÈm, thuû tinh, gèm sø, c¸c nhµ m¸y xi m¨ng vµ vËt liÖu x©y dùng kh¸c, v.v.. C¸c nhµ m¸y thuû ®IÖn: §r©y Hling, S«ng Pha, Kú S¬n, Tña Chïa. C¸c nhµ m¸y nhiÖt ®IÖn: L¹ng S¬n, Kim B¶ng, Nam §Þnh, U«ng BÝ, Yªn Phô, §ång Híi, Qui Nh¬n, §«ng Hµ… C¸c c«ng tr×nh ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p tõ 35 KV, 110KV, 220KV ®Õn 500KV trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam, gia c«ng chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng cét vi ba trong c¶ níc, c¸c hÖ thèng c¸p quang, th«ng tin viÔn th«ng… NhiÒu v¨n phßng, kh¸ch s¹n, nhµ ë, khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ trªn ph¹m vi c¶ níc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy nay, Tæng c«ng ty ®îc ®Çu t nhiÒu thiÕt bÞ chuyªn dïng, cã ®éi ngò kü s vµ c«ng nh©n nhiÒu kinh nghiÖm, chuyªn m«n kü thuËt cao, thµnh th¹o trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông tõ x©y dùng nÒn mãng, c¸c c«ng t¸c bª t«ng, cèt thÐp, nÒ, méc, hoµn thiÖn ®Õn gia c«ng c¬ khÝ, chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp, thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn, l¾p ®Æt kÕt cÊu, thiÕt bÞ c«ng nghÖ kÓ c¸c thiÕt bÞ siªu trêng, siªu träng, l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®IÖn, tù ®éng ho¸, ®êng èng c«ng nghÖ, thi c«ng vµ l¾p ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p lín, c¸c ®êng d©y chuyÓn t¶I tíi 500KV. Trong thêi gian gÇn ®©y, cïng víi sù hîp t¸c víi nhiÒu c«ng ty x©y dùng, t vÊn níc ngoµI nh: NhËt B¶n, Hµn Quèc, Ph¸p, óc, Mü, Anh, §µI Loan, Trung Quèc, Italia, BØ, … ®ång thêi tÝch cùc ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ thi c«ng, ¸p dông kü thuËt tiÕn tiÕn, ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý, c¸c ®¬n vÞ cña Tæng c«ng ty ®· tham gia thùc hiÖn gÇn 100 c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t níc ngoµI t¹I ViÖt Nam còng nh ë níc ngoµI ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng quèc tÕ vµ ®îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· vµ ®ang ®îc Tæng c«ng ty tham gia x©y dùng: Khu c«ng nghiÖp Nomura H¶I Phßng, nhµ m¸y c¬ khÝ nÆng Hanvico, nhµ m¸y ThÐp VinaPipe, ti vi mµu LG-Sel, cao su Inoue VÜnh Phóc, nhµ m¸y ®IÖn – xi m¨ng Sao Mai, nhµ m¸y g¹ch men Mü §øc, nhµ m¸y PVC §ång Nai, nhµ m¸y s¶n xuÊt DOP §ång Nai, « t« Toyota VÜnh Phóc, xe m¸y Hon ®a VÜnh Phóc, xe m¸y VMEP Hµ T©y, dÖt TOONGKUK §ång Nai, dÖt len TOPWELL B×nh D¬ng, … §Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt lîng dÞch vô theo tiªu chuÈn quèc tÕ cña chñ ®Çu t, kh¸ch hµng trong vµ ngoµI níc, Tæng c«ng ty ®· tham gia nhiÒu liªn doanh x©y dùng vµ s¶n xuÊt víi c¸c c«ng ty NhËt B¶n, Singapore, Th¸I Lan, Trung Quèc, … II.Mét sè th«ng tin chung Tªn: Tæng c«ng ty X©y dùng C«ng nghiÖp ViÖt Nam Tªn giao dÞch quèc tÕ: VINAINCON §Þa chØ: Sè 5 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi N¨m thµnh lËp/ §¨ng ký: 22-12-1998 N¬I thµnh lËp/ §¨ng ký: Hµ Néi, ViÖt Nam 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh: X©y dùng: -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng céng vµ d©n dông: c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ, ®IÖn, ®IÖn tö, viÔn th«ng, ho¸ chÊt, ho¸ dÇu, ph©n bãn, s¶n xuÊt thÐp, da giµy, may mÆc, thuèc l¸, giÊy, mü phÈm, …, v¨n phßng, bÖnh viÖn, kh¸ch s¹n, khu nhµ ë, chung c, trêng häc, trung t©m v¨n ho¸, trung t©m thÓ thao, trung t©m th¬ng m¹i. -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng: C¸c c«ng tr×nh giao th«ng, ®ª ®Ëp, s©n bay, h¶I c¶ng, c¸c khu ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp , c¸c khu chÕ xuÊt, hÖ thèng cÊp tho¸t níc, xö lý níc th¶I, san lÊp mÆt b»ng. -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®IÖn, hÖ thèng kiÓm tra ®o ®Õm, viÔn th«ng: nhµ m¸y ph¸t ®IÖn, ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p tíi 500KV, c¸c hÖ thèng truyÓn t¶I vµ ph©n phèi, c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ kiÓm tra, c¸c c«ng tr×nh vµ c¸c hÖ thèng th«ng tin viÔn th«ng trong vµ ngoµI nhµ m¸y, v.v … -T vÊn thiÕt kÕ: T vÊn ®Çu t, lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi, qu¶n lý dù ¸n, kh¶o s¸t ®Þa chÊt, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ chi tiÕt, lËp dù to¸n, gi¸m s¸t kü thuËt c«ng tr×nh, kiÓm tra chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®IÖn ®Õn ®iÖn ¸p 220KV. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp : -KÕt cÊu thÐp vµ gia c«ng c¬ khÝ: chÕ t¹o nhµ thÐp tiÒn chÕ, c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn, s¶n phÈm c¬ khÝ, kÕt cÊu thÐp: bån, bÓ, ®êng èng, hÖ thèng trao ®æi nhiÖt, cöa, gi¸o thÐp, cét ®IÖn, cét th«ng tin viÔn th«ng vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp d©n dông kh¸c. -Bª t«ng vµ c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n: Cét, dÇm ®óc s½n, èng bª t«ng, cét ®iÖn , cäc bª t«ng, bª t«ng th¬ng phÈm, bª t«ng cèt thÐp. -VËt liÖu x©y dùng kh¸c: Xi m¨ng, tÊm lîp, g¹ch, ®¸ èp l¸t vµ c¸c lo¹I vËt liÖu x©y dùng kh¸c. -ChÕ t¹o vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ, c¬ khÝ x©y dùng : chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng h¹, söa ch÷a m¸y thi c«ng vµ c¸c phô tïng thiÕt bÞ kh¸c. -Khai th¸c vµ kinh doanh: C¸t, ®¸ sái vµ c¸c lo¹I vËt liÖu. VËn t¶I vµ du lÞch: -VËn t¶I hµng ho¸ ®êng bé, ®êng thuû. -Kinh doanh kh¸ch s¹n vµ du lÞch. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XuÊt nhËp khÈu : -Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹I hµng ho¸, vËt t thiÕt bÞ. -XuÊt khÈu lao ®éng.  Vèn ph¸p ®Þnh: 263111000000 VND Trong ®ã: Vèn kinh doanh:216971617460 VND Vèn ®Çu t: 10972383430 VND Vèn kh¸c: 35347621351 VND  Tæng sè nh©n viªn: 15414 ngêi bao gåm 2631 Kü s vµ nh©n viªn qu¶n lý  Ph¹m vi ho¹t ®éng : trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam vµ níc ngoµi. III.Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc thi c«ng chuyªn ngµnh. Trong 40 n¨m tham gia x©y dùng, hÇu hÕt c¸c nhµ m¸y thuéc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chñ chèt cña ViÖt Nam: c¸c má khai th¸c than, c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vµ thuû ®iÖn , ho¸ chÊt, thÐp, c¬ khÝ, giÊy, may mÆc, thùc phÈm, gi©ú da, thuû tinh, gèm sø, xi m¨ng, g¹ch, bia, níc ngät, hÖ thèng truyÒn t¶I vµ ph©n phèi ®iÖn … trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam trong ®ã cã 130 c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t níc ngoµI, Vinaincon ®· ®¶m nhËn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô x©y dùng, chuÈn bÞ nÒn mãng, c¸c c«ng t¸c bª t«ng, cèt thÐp, nÒ, hoµn thiÖn, gia c«ng chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp, bª t«ng, thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn, thiÕt bÞ lÎ, vËn chuyÓn l¾p ®¹t kÕt cÊu, thiÕt bÞ c«ng nghÖ, l¾p ®¹t c¸c hÖ thèng ®iÖn ®éng lùc, tù ®éng ho¸, ®êng èng c«ng nghÖ, b¶o «n, x©y dùng c¸c ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn cao thÕ. NgoµI ra, nh»m ®¶m b¶o n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ vµ qu¶n lý, ®¸p øng ®îc yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ tiªu chuÈn chÊt lîng cña c¸c chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu chÝnh níc ngoµI, c¸c c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty ®· ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ thi c«ng, chÕ t¹o c¬ khÝ chuyªn ngµnh hiÖn ®¹i. Chó träng hîp t¸c, Tæng c«ng ty liªn kÕt víi c¸c h·ng t vÊn x©y dùng vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ cã uy tÝn quèc tÕ cña c¸c níc Ch©u ¢u, Mü, NhËt B¶n, Hµn Quèc vµ Trung Quèc trong qu¸ tr×nh ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §éi ngò kü s vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ cã chuyªn m«n kü thuËt cao ®ùîc ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é thêng xuyªn cïng víi thùc tÕ lµm viÖc trªn c¸c c«ng tr×nh lín ®ßi hái tiªu chuÈn quèc tÕ. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV.Doanh thu Doanh thu hµng n¨m: N¨m 1998: 2115253000000 VND N¨m 1999: 1876659000000 VND N¨m 2000: 2056800000000 VND B¶ng tãm t¾t tµI s¶n cã vµ nî TT Tªn tµI s¶n 1998 1 Tæng tµI s¶n cã 2371765 2 TµI s¶n cã lu ®éng 2100177 3 TµI s¶n cè ®Þnh 234258 4 Tæng tµI s¶n nî 2013200 5 Nî ng¾n h¹n 1957218 6 Doanh thu 2115253 7 Lîi nhuËn tríc thuÕ 42586 8 Lîi nhuËn sau thuÕ 32509 9 Vèn së h÷u 358565 10 Vèn kinh doanh 254695 11 Kho¶n ph¶I tr¶ cho Nhµ 90191 níc 1999 2351865 2047802 231702 1942531 1865416 1876659 40861 28188 409513 274353 120781 2000 2289034 1989750 260484 1880316 1767607 2056800 25451 19858 408718 299675 124981 Nguån tÝn dông dù kiÕn ®Ó ®¸p øng cho yªu cÇu cña dù ¸n: Sè tiÒn : 29000000 USD Nguån: Vay Ng©n hµng trong níc §Ó ph¸t triÓn sù hîp t¸c hç trî cã hiÖu qu¶ cïng cã lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, Vinacon vµ Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· ký hîp ®ång nguyªn t¾c vÒ cung øng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng nh sau: 1.TÝn dông ng¾n h¹n Trªn c¬ së quan hÖ ho¹t ®éng tiÒn göi thêng xuyªn t¬ng øng cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, vÒ nguyªn t¾c ng©n hµng dµnh h¹n møc cho vay vèn lu ®éng ®èi víi Tæng c«ng ty ®Ó phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 lµ 400 tû ®ång. Trong ph¹m vi h¹n møc ®ã, Tæng c«ng ty cã thÓ vay trùc tiÕp hoÆc b¶o l·nh, uû quyÒn cho tõng ®¬n vÞ thµnh viªn vay theo møc do Tæng c«ng ty ph©n bæ. Ng©n hµng uû quyÒn cho c¸c chi nh¸nh x¸c ®Þnh cô thÓ tõng møc d nî cho vay ng¾n h¹n tèi ®a cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.TÝn dông trung, dµI h¹n Ng©n hµng dµnh mét h¹n møc tÝn dông trung, dµI h¹n lµ 77 tû ®ång cho Tæng c«ng ty ®èi víi c¸c dù ¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Ng©n hµng hç trî ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp díi c¸c h×nh thøc nh: b¶o l·nh cho c¸c dù ¸n vay vèn, cho thuª tµI s¶n, cho vay tµI trî nhËp khÈu, cho vay ®ång tµI trî, … Chi tiÕt sÔ ® îc th¶o luËn khi cã dù ¸n cô thÓ. Ng©n hµng sÏ xem xÐt bæ sung h¹n møc ®èi víi c¸c dù ¸n sÏ duyÖt trong n¨m 2001. 3.L·I suÊt vµ phÝ vô Ng©n hµng dµnh cho Tæng c«ng ty møc l·I suÊt thÊp h¬n l·I suÊt c¬ b¶n céng biªn ®é do thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc qui ®Þnh tuú theo tõng thêi kú theo hiÖu qu¶ vµ møc ®é ®¶m b¶o nî vay vµ kh«ng cao h¬n cacs ng©n hµng kh¸c. L·I suÊt vay ®Çu t ¸p dông l·I suÊt th¶ næi. Trêng hîp vay vèn phôc vô cho c¸c dù ¸n quan träng, träng ®IÓm cña nÒn kinh tÕ vµ cña Nhµ níc th× ®îc xem xÐt xö lý u tiªn riªng. Ng©n hµng u tiªn ®èi víi cc¸c nhu cÇu sö dông ngo¹I tÖ cña Tæng c«ng ty, nÕu Tæng c«ng ty kh«ng ®ñ nguån hoÆc kh«ng tù lo ®îc ngo¹I tÖ ®Ó nhËp nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ cho ®Çu t… Ng©n hµng còng s½n sµng thu xÕp nguån ngo¹I tÖ cßn thiÕu cho Tæng c«ng ty ®Ó ®¶m b¶o tr¶ nî ®Õn h¹n cña Tæng c«ng ty theo chÝnh s¸ch u tiªn cña Ng©n hµng. §èi víi c¸c dÞch vô t vÊn vµ thanh to¸n ngo¹I tÖ, mua b¸n ngo¹I tÖ qua Ng©n hµng, Ng©n hµng u tiªn hîp lý møc phÝ chuyÓn tiÒn, phÝ mua b¸n ngä¹i tÖ u ®·I nhÊt so víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I quèc doanh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.B¶o l·nh Trªn c¬ së Tæng c«ng ty b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ®îc b¶o ®¶m b»ng c¸c hîp ®ång thi c«ng x©y l¾p ®¨ng ký t¹I Ng©n hµng §TPT, Ng©n hµng ph¸t hµnh c¸c lo¹I b¶o l·nh víi h¹n møc lµ 415 tû ®ång cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®èi víi: -B¶o l·nh dù thÇu -B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång -B¶o l·nh øng tríc. -B¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh. Møc phÝ b¶o l·nh thÊp h¬n tõ 0,05% - 0,3% so víi møc phÝ theo qui ®Þnh trong tõng thêi kú tuú theo møc ®é ®¶m b¶o b¶o l·nh vµ hiÖu qu¶ cña tõng dù ¸n b¶o l·nh cô thÓ. V. Kinh nghiÖm c¸c c«ng tr×nh ®· vµ ®ang thi c«ng Tæng c«ng ty ®· tham gia thi c«ng rÊt nhiÒu c¸c lo¹I h×nh c«ng tr×nh x©y dùng trong ph¹m vi toµn quèc. C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp trong ®ã : -Nhµ m¸y ®iÖn: 13 c«ng tr×nh - C«ng tr×nh ho¸ chÊt ph©n bãn: 27 c«ng tr×nh -C«ng tr×nh c«ng nghiÖp khai th¸c má vµ luyÖn kim: 6 c«ng tr×nh -C«ng tr×nh c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p: 43 c«ng tr×nh -C«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®iÖn tö viÔn th«ng: 10 c«ng tr×nh -C«ng tr×nh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng : 18 c«ng tr×nh -C«ng tr×nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn: 17 c«ng tr×nh -C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, may, da, giµy: 22 c«ng tr×nh -C«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng, giao th«ng, thuû lîi: 16 c«ng tr×nh C¸c c«ng tr×nh d©n dông: C«ng ty ®· tham gia x©y dùng 103 c«ng tr×nh C¸c c«ng tr×nh ®iÖn - §êng d©y t¶I ®iÖn 500 KV, 220 KV, 110 KV 87 ®êng d©y vµ díi 110 KV lµ 56 ®êng d©y -Tr¹m biÕn ¸p 500 KV, 220 KV, 110 KV: 64 c«ng tr×nh -HÖ thèng vi ba: 13 c«ng tr×nh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn c¹nh c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng hiÖn nay Tæng c«ng ty còng ®ang tham gia thi c«ng 173 c«ng tr×nh víi tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lªn tíi 1366166 triÖu ®ång. VI. Nh©n sù vµ tæ chøc 1.S¬ ®å tæ chøc ( xem trang bªn ) 2. N¨ng lùc nh©n sù Bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty : - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ: 1 - Tæng gi¸m ®èc: 1 - Phã tæng gi¸m ®èc: 4 - Gi¸m ®èc c¸c c«ng ty thµnh viªn: 16 Tæng c«ng ty cã mét ®éi ngò c¸c c¸n bé vµ kü s tèt nghiÖp ®¹I häc vµ trªn ®¹I häc lµ 2102 ngêi víi c¸c chuyªn m«n nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp , giao th«ng, c¬ khÝ chÕ t¹o, ®iÖn vµ tù ®éng ho¸, kinh tÕ x©y dùng, qu¶n trÞ kinh doanh, kinh tÕ tµI chÝnh, ngo¹i giao, ngo¹I ng÷, vµ c¸c kü s kh¸c. 1342 ngêi lµ c«ng nh©n trung cÊp kü thuËt vµ c¸c nh©n viªn kh¸c víi nh÷ng chuyªn m«n vÒ : trung cÊp x©y dùng, c«ng tr×nh thuû, c¬ khÝ chÕ t¹o, ®iÖn, tµI chÝnh vµ qu¶n trÞ kinh doanh, kinh tÕ, tr¾c ®Þa vµ má ®Þa chÊt, trung cÊp kh¸c. 9171 c«ng nh©n kü thuËt trong ®ã 3839 c«ng nh©n bËc 3 2873 c«ng nh©n bËc 4 2459 c«ng nh©n bËc trªn 5 Lao ®éng phæ th«ng: 3612 ngêi VII.C¸c yÕu tè vËt chÊt kinh doanh Toµ nhµ trô së: sè 5 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi. C¸c thiÕt bÞ thi c«ng bao gåm: thiÕt bÞ vËn chuyÓn, c¸c ph¬ng tiÖn bèc dì, c¸c thiÕt bÞ x©y dùng, c¸c thiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ, c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ níc. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VIII.Tæ chøc liªn doanh 1.Liªn doanh x©y l¾p c¬ ®iÖn VINA-FUJI ENGINEERING Liªn doanh nµy cã tªn lµ C«ng ty TNHH Kü nghÖ VINA-FUJI (VFEC) cã ®Þa chØ t¹I 163 Hai Bµ Trng, quËn 3, Tp Hå ChÝ Minh lµm viÖc víi c¸c ®èi t¸c nh: FEC NhËt B¶n, INCO, FEC Th¸I Lan, TTSPL-Singapore trong c¸c lÜnh vùc nh: thiÕt kÕ, l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng c¬ khÝ, ®iÖn cho c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp, kÓ c¶ hÖ thèng b¶o vÖ, hÖ thèng ®IÒu khiÓn, hÖ thèng truyÒn t¶I vµ ph©n phèi ®iÖn; thùc hiÖn c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng nãi trªn. 2.Liªn doanh x©y l¾p ®iÖn VINA KINDEN (VINA KINDEN Corp) Liªn doanh nµy cã c¸c ®èi t¸c nh: tËp ®oµn KINDEN NhËt B¶n, c«ng ty X©y l¾p ®iÖn 1 vµ ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc thiÕt kÕ, x©y dùng, cung øng l¾p ®Æt vµ b¶o hµnh c¸c c«ng tr×nh ®iÖn: Nhµ m¸y ph¸t ®iÖn, tr¹m biÕn thÕ, m¹ng truyÒn t¶I ph©n phèi ®iÖn, hÖ thèng viÔn th«ng, ®IÒu hoµ kh«ng khÝ, c¸c hÖ thèng ®iÖn trong nhµ kh¸c. Liªn doanh ®îc ®Æt trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm,Hµ Néi. 3.Liªn doanh s¶n xuÊt cèp pha thÐp Th¸I Nguyªn §Þa chØ t¹I thµnh phè Th¸I Nguyªn, Liªn doanh cßn cã tªn C«ng ty liªn doanh TNHH cèp pha thÐp ViÖt Trung víi chøc n¨ng thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, cung øng c¸c lo¹I cèp pha thÐp ®Þnh h×nh vµ cÊu kiÖn x©y dùng b»ng kim lo¹i. C«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc quan hÖ ®èi t¸c víi C«ng tr×nh x©y l¾p vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ( CIP ), Tæng c«ng ty XNK luyÖn kim Trung Quèc vµ Tæng viÖn nghiªn cøu thiÕt kÕ gang thÐp B¾c Kinh. 4.Liªn doanh s¶n xuÊt s¶n phÈm kim lo¹I Hµ Néi Liªn doanh chuyªn thiÕt kÕ s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt t«n thÐp ®Þnh h×nh, m¸ng níc, xµ gå ch÷ C, gi»ng vµ c¸c s¶n phÈm thÐp kh¸c, ®ång thêi tiÕn hµnh c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c«ng viÖc kinh doanh cña liªn doanh. C«ng ty lµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c nh: CIP, Nomura trading Co., Ltd vµ tËp ®oµn thÐp Kawasaki. 5.Liªn doanh ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hµn t¹I Tp §µ N½ng kinh doanh trong lÜnh vùc du lÞch dÞch vô 6.Liªn doanh s¶n xuÊt g¹ch block §µ N½ng (DCB) chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm g¹ch x©y dùng kh«ng nung. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7.Liªn doanh ®Çu t vµ ph¸t triÓn Dung QuÊt hay cßn gäi lµ C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ ph¸t triÓn Dung QuÊt (DQ Corp). C«ng ty ®ãng trô së t¹I quËn Hoµn kiÕm, Hµ Néi; ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®Çu t, x©y dùng vµ kinh doanh c¸c c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt. 8.Liªn doanh cét ®iÖn bª t«ng ly t©m S¬n La t¹I thÞ trÊn §«ng Anh, Hµ Néi cã c¸c ®èi t¸c lµ XÝ nghiÖp Bª t«ng ly t©m vµ x©y dùng ®iÖn vµ C«ng ty x©y dùng sè 1- S¬n la. C«ng viÖc cña liªn doanh lµ s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ( chñ yÕu lµ cét ®iÖn bª t«ng ly t©m ), x©y l¾p ®iÖn vµ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 9.Liªn doanh c«ng ty bª t«ng ly t©m Kiªn- An. N»m trªn ®Þa bµn tØnh Kiªn Giang, Liªn doanh chuyªn s¶n xuÊt cét ®iÖn bª t«ng ly t©m, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n cho ®êng d©y víi mét sè ®èi t¸c nh XÝ nghiÖp bª t«ng ly t©m vµ x©y dùng ®iÖn vµ C«ng ty c¬ khÝ ®iÖn m¸y Kiªn Giang. IX.C¸c c«ng ty thµnh viªn 1.C«ng ty x©y l¾p ®iÖn 1(PCC1) PCC1 s¶n xuÊt vµ kinh doanh chñ yÕu trªn c¸c lÜnh vùc: -X©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c tr¹m ®iÖn ®Õn 500KV -X©y l¾p ®êng d©y cao thÕ vµ h¹ thÕ ®Õn 500KV -L¾p ®Æt c¸c hÖ thèng c¬ khÝ, ®iÖn trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp -S¶n xuÊt chÕ t¹o cét thÐp vµ c¸c phô kiÖn ®êng d©y vµ tr¹m -Söa ch÷a hiÖu chØnh vµ thÝ nghiÖm c¸c thiÕt bÞ ®iÖn - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông -VËn t¶I, san ñi, cÈu l¾p, cÈu l¾p c¬ giíi 2.C«ng ty x©y l¾p ®iÖn 2 (PCC2) C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh chñ yÕu: -Bao thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh líi ®iÖn ë tÊt c¶ c¸c cÊp ®iÖn ¸p theo ph¬ng thøc ch×a kho¸ trao tay -S¶n xuÊt trô ®iÖn bª t«ng ly t©m, c¸c ®êng d©y t¶I ®iÖn, èng níc bª t«ng cèt thÐp chÞu ¸p lùc cao. -ChÕ t¹o cét thÐp cho c¸c ®êng d©y t¶I ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L¾p ®Æt c¸c hÖ thèng c¬ khÝ, ®iÖn trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông -VËn t¶I vËt t, thi c«ng c¬ giíi c¸c c«ng tr×nh 3.C«ng ty x©y l¾p ®iÖn 3 (PCC3) LÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh chñ yÕu: -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y t¶I ®iÖn ®iÖn ¸p tíi 500KV -X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ®iÖn ¸p tíi 500KV -S¶n xuÊt cét ®iÖn bª t«ng ly t©m tõ ®êng d©y 220 KV trë xuèng -S¶n xuÊt c¸c lo¹I cét ®iÖn nhóng nãng cho ®êng d©y t¶I ®iÖn tõ 500 Kv trë xuèng -S¶n xuÊt c¸p nh«m, c¸p ®ång, c¸p bäc PVC c¸c lo¹I, c¸c lo¹I èng bª t«ng cèt thÐp chÞu ¸p lùc, c¸c lo¹I xµ vµ cÊu kiÖn bª t«ng -VËn t¶I c¸c thiÕt bÞ h¹ng trung vµ h¹ng võa -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, c«ng tr×nh thuû ®iÖn võa vµ nhá. 4.C«ng ty x©y l¾p ®iÖn 4 (PCC4) C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh chñ yÕu -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y t¶I ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p -S¶n xuÊt cét ®iÖn, cÊu kiÖn bª t«ng vµ cét thÐp m¹ nhóng kÏm -VËn t¶I phôc vô s¶n xuÊt -X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, c«ng tr×nh thuû ®iÖn. 5. C«ng ty x©y l¾p hãa chÊt (CCIC) CCIC nhËn thÇu hoÆc tæng thÇu c¸c c«ng tr×nh: -C«ng tr×nh c«ng nghiÖp qui m« lín bao gåm chÕ t¹o l¾p ®Æt c¬ khÝ ®iÖn, thiÕt bÞ ¸p lùc, hÖ thèng tù ®éng ho¸ -C«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng céng nh v¨n phßng, kh¸ch s¹n, trêng häc, … -C¸c tuyÕn ®êng chuyÓn t¶I ®iÖn, tr¹m, hÖ thèng xö lý níc, chÊt th¶i -S¶n xuÊt xi m¨ng, ho¸ chÊt, khai th¸c c¸t ®¸ sái,… -DÞch vô ®Çu t, t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng vµ c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn -Kinh doanh kh¸c nh: kh¸ch s¹n, du lÞch, xuÊt nhËp khÈu 6.C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (CIP) C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh chñ yÕu: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -§µo ®¾p ®Êt mÆt b»ng, m¬ng ®ª ®Ëp -Thi c«ng vµ gia cè nÒn mãng c«ng tr×nh -ChÕ t¹o, l¾p ®Ët khu nhµ c«ng nghiÖp, khung vá lß c«ng nghiÖp -L¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghiÖp -Hoµn thiÖn l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn , níc, trang trÝ néi thÊt cña c«ng tr×nh d©n dông -T vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, thiÕt kÕ vµ lËp tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhãm B, c«ng tr×nh d©n dông cÊp 2 7.C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp nhÑ sè1(DESSACO) C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh chñ yÕu: -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ phÇn bao che c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhãm B. -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp qui m« võa vµ nhá. -Trang trÝ néi thÊt c«ng tr×nh. -L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn níc, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt rîu vµ níc gi¶I kh¸t cã cån. 8. C«ng ty c«ng nghiÖp nhÑ sè 2 (DESCON) C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ: -X©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông. -Trang trÝ néi thÊt. -L¾p ®Æt c¬ ®iÖn l¹nh. -Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. 9.C«ng ty l¾p m¸y (INCO ) INCO chuyªn l¾p ®Æt c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång bé, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nguån vµ tr¹m ®iÖn, l¾p ®Æt söa ch÷a thiÕt bÞ, èng c«ng nghÖ, hÖ thèng th«ng tin, tù ®éng ho¸, xö lý m«I trêng,… Gia c«ng, chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp, thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, c«ng céng, dÞch vô c¬ giíi, vËn t¶I vµ vËt liÖu x©y dùng. 10.C«ng ty thiÕt kÕ c«ng nghiÖp (IDCO) IDCO s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc t vÊn ®Iòu tra, kh¶o s¸t vµ lËp dù ¸n ®Çu t. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T vÊn trong viÖc lËp vµ tiÕp nhËn hå s¬, tæ chøc ®Êu thÇu vµ chän thÇu vÒ thiÕt kÕ vµ x©y l¾p c«ng tr×nh. Kh¶o s¸t thiÕt kÕ , lËp dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh. Gi¸m s¸t, kiÓm tra chÊt lîng x©y l¾p. Tæng thÇu thiÕt kÕ vµ qu¶n lý c«ng tr×nh tõ thiÕt kÕ kü thuËt ®Õn bµn giao c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t. 11.C«ng ty x©y l¾p vµ vËt liÖu x©y dùng sè 5 (CMCO5) CMCO5 chñ yÕu thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng tr×nh giao th«ng. L¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ, èng c«ng nghÖ, ®iÖn níc c«ng tr×nh. Thi c«ng ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn tõ 35 KV trë xuèng. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, ®Êt ®Ìn, bª t«ng th¬ng phÈm. 12.Trung t©m XuÊt nhËp khÈu lao ®éng (VMSC) VMSC chuyªn doanh ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®I lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµI. Cung cÊp c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 13.XÝ nghiÖp bª t«ng ly t©m An Giang (ACCP) Ngµnh nghÒ kinh doanh : - s¶n xuÊt c¸c lo¹I cét ®iÖn bª t«ng ly t©m th«ng thêng vµ ly t©m øng lùc tríc phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y t¶I ®iÖn. -s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm bª t«ng ®óc s½n phôc vô cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông vµ c«ng céng… -Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, vËn t¶I hµng ho¸. 14.Chi nh¸nh miÒn Trung cña VINACON Chi nh¸nh miÒn Trung cña VINACON chuyªn x©y dùng , l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông vµ c«ng céng, c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, bu ®iÖn … X©y l¾p c«ng tr×nh ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn tõ 35 KV trë xuèng. Gia c«ng chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ phôc vô x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh. Kinh doanh thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng, vËn t¶I hµng ho¸, kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn. 15.C«ng ty vËt liÖu x©y dùng (CMC) 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CMC s¶n xuÊt c¸c lo¹I vËt liÖu x©y dùng nh: tÊm lîp xi m¨ng, xi m¨ng ®en, g¹ch ®á, g¹ch èp l¸t, ®¸ x©y dùng … S¶n xuÊt bª t«ng t¬I vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh cã qui m« võa vµ nhá. 16.C«ng ty kÕt cÊu thÐp- c¬ khÝ x©y dùng (COMESS) COMESS s¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp cho c¸c lo¹I nhµ, xëng, dÇm thÐp tæ hîp cho c¸c lo¹I cÇu. S¶n xuÊt cét ®iÖn cao h¹ thÕ, cét vi ba truyÒn h×nh vµ c¸c thiÕt bÞ x©y dùng kh¸c. Kinh doanh kim khÝ vµ vËt t tæng hîp. 17.Trung t©m t vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng (CCDC) CCDC chuyªn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®Õn nhãm A, c«ng tr×nh nguån ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p, ®êng d©y ®Õn 220KV, c«ng tr×nh d©n dông nhãm B, C. Kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c«ng tr×nh x©y dùng ThÝ nghiÖm, x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt cña níc, ®Êt ®¸ nÒn mãng cña c¸c c«ng tr×nh. ThiÕt kÕ qui ho¹ch chi tiÕt khu d©n c, khu chøc n¨ng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp ,… 18.Trung t©m XuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô vËt t kü thuËt (EICTMS) EICTMS lµ ®¬n vÞ kinh tÕ trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Trung t©m ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 18/ 2001/ Q§- BCN ngµy 26-3-2001 cña Bé trëng Bé c«ng nghiÖp. Trô së chÝnh: TÇng 1, sè 5 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi.  Ngµnh nghÒ kinh doanh: -XuÊt nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ c«ng nghÖ. -Mua, b¸n phô tïng, thiÕt bÞ, kim khÝ, ho¸ chÊt, vËt t kü thuËt, vËt liÖu x©y dùng.  Tæ chøc nh©n sù Trung t©m cã 1 gi¸m ®èc Trung t©m vµ 3 phßng chøc n¨ng: phßng tµI chÝnh kÕ to¸n, phßng kinh doanh b¸n hµng vµ phßng xuÊt nhËp khÈu. C¸c phßng chøc n¨ng cã nhiÖm vô chuyªn m«n riªng theo qui chÕ ho¹t ®éng cña Trung t©m: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Phßng tµI chÝnh kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n thu chi theo ®óng qui ®Þnh cña Bé tµI chÝnh vµ Ph¸p luËt. -Phßng kinh doanh b¸n hµng cã nhiÖm vô mua b¸n thiÕt bÞ phô tïng theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña Trung t©m. -Phßng XuÊt nhËp khÈu cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ theo dâi còng nh quan hÖ víi b¹n hµng ®Ó lµm nhiÖm vô XuÊt nhËp khÈu vËt t thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ mua b¸n vËt t thiÕt bÞ theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña Trung t©m.  C«ng t¸c ®µo t¹o: Vµo n¨m 2002, Trung t©m cã kÕ ho¹ch cö mét sè c¸n bé ®I ®µo t¹o thªm nh sau: -N©ng cao tr×nh ®é XuÊt nhËp khÈu cho 04 ®ång chÝ. Gåm phßng XuÊt nhËp khÈu vµ phßng kinh doanh. -N©ng cao tr×nh ®é ngo¹I ng÷ vµ tr×nh ®é ngo¹I th¬ng cho 06 ®ång chÝ bao gåm: + Phßng XuÊt nhËp khÈu : 02 ®ång chÝ +Phßng kinh doanh : 02 ®ång chÝ +Phßng tµI chÝnh kÕ to¸n: 02 ®ång chÝ -N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho 04 ®«ng chÝ bao gåm gi¸m ®èc vµ c¸c trëng phßng.  Ho¹t ®éng Marketing Trung t©m b¸m s¸t vµo c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng cña Tæng c«ng ty ngoµI ra Trung t©m cßn t×m hiÓu thªm nh÷ng th«ng tin vÒ nhu cÇu vµ thÞ trêng ngoµI kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty giao cho. ThiÕt lËp mèi quan hÖ cung øng vËt t thiÕt bÞ c«ng nghÖ,… cho c¸c kh¸ch hµng bªn ngoµI Tæng c«ng ty nh c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi, c«ng ty thÐp Hoµ ph¸t, c«ng ty Thµnh §¹t, Tæng c«ng ty than, c«ng ty thÐp ViÖt óc,…  T×nh qu¶n lý c¸c yÕu tè vËt chÊt kinh doanh HiÖn t¹I Trung t©m qu¶n lý tÇng 1 cña toµ nhµ sè 5 L¸ng H¹, c¸c ph¬ng tiÖn vµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c mµ Tæng c«ng ty giao cho nh»m phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Huy ®éng vµ qu¶n lý sö dông vèn theo c¸c ®IÒu kho¶n tÝn dông ®îc ký kÕt gi÷a Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp ViÖt Nam víi Ng©n hµng §TPT ViÖt Nam. Thùc hiÖn nghÜa vô vµ ph©n phèi lîi nhuËn theo c¸c qui ®Þnh cña Bé tµI chÝnh.  C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng qu¶n lý kh¸c. -T×nh h×nh qu¶n lý chÊt lîng: VINACON vµ Trung t©m võa tæ chøc lÔ ®ãn nhËn chøng chØ vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001 vµo gi÷a th¸ng 1 –2002. Theo ®ã, môc tiªu chÊt lîng cña Trung t©m trong thêi gian tíi lµ: +VÒ tiÕn ®é: ®¶m b¶o cung cÊp vËt t thiÕt bÞ ®óng tiÕn ®é cho 100% c¸c c«ng tr×nh vµ dù ¸n. +VÒ chÊt lîng: 100% c¸c lo¹I vËt t thiÕt bÞ ®îc cung cÊp ®¸p øng yªu cÇu thiÕt kÕ còng nh yªu cÇu cña kh¸ch hµng. +VÒ dÞch vô: phÊn ®Êu kh«ng cã khiÕu n¹I g× tõ phÝa kh¸ch hµng. -T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ: Trung t©m qui ®Þnh kho¸n mét sè chi phÝ thùc hiÖn hîp ®ång dÞch vô th¬ng m¹I theo nguyªn t¾c giao nhËn kho¸n nh sau: +Chi giao kho¸n c¸c kho¶n chi phÝ sau: chi phÝ giao dÞch, chi phÝ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn dÞch vô, chi phÝ ®iÖn tho¹i. +ViÖc giao kho¸n chi phÝ giao dÞch chØ thùc hiÖn víi c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ l·I thuÇn lµ sè d¬ng trong ph¬ng ¸n kinh doanh ®îc duyÖt. +ViÖc giao kho¸n chi phÝ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn dÞch vô chØ ¸p dông ®èi víi c¸c th¬ng vô cã hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ph¬ng ¸n kinh doanh ®· duyÖt Møc kho¸n: chi phÝ giao dÞch tõ 2,5-3% “gi¸ trÞ t¨ng thªm” do Trung t©m quyÕt ®Þnh ë phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm theo ph¬ng ¸n kinh doanh. -VÒ qu¶n lý tµI chÝnh +C¸c hîp ®ång kinh tÕ ph¶I ®¶m b¶o cã l·I sau khi ®· trõ hÕt c¸c chi phÝ theo ph¬ng ¸n kinh doanh. +Hîp ®ång do phßng nµokhai th¸c, phßng ®ã ph¶I chÞu tr¸ch nhiÖm thu håi vèn ®óng h¹n nÕu ®Ó qu¸ h¹n phßng ®ã ph¶I chÞu tr¸ch nhiÖm. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Hµng th¸ng Trung t©m sÏ chi c¸c kho¶n ®iÖn tho¹I cña c¸c phßng lµ 600000®/ th¸ng. Trëng phßng ®îc hëng 400000® tiÒn ®iÖn tho¹I di ®éng vµ nhµ riªng. Hµng n¨m sÏ b×nh bÇu A, B, C ®Ó trÝch thëng ( nÕu cã ) +§Ó ®¶m b¶o thanh to¸n ®îc c¸c kho¶n tiÒn øng chi phÝ cho c¸c hîp ®ång th× ph¶I cã chøng tõ thanh to¸n tiÒn øng cña hîp ®ång tríc míi ®îc øng tiÕp hîp ®ång sau. -VÒ t×nh h×nh qu¶n lý hµnh chÝnh §Ó ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng cña Trung t©m ®I vµo nÒ nÕp còng nh sù thèng nhÊt trong giê lµm viÖc, Trung t©m cã mét sè qui ®Þnh sau: +Gi¸m ®èc qu¶n lý mäi sù ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c phßng Trung t©m +Phßng t×a chÝnh kÕ to¸n qu¶n lý vÒ tµI chÝnh, qu¶n lý nh©n sù trong phßng. +C¸c phßng kinh doanh, XuÊt nhËp khÈu ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn cö c¸n bé ®I c«ng t¸c hµng ngµy, qu¶n lý nh©n sù phßng m×nh. +C¸c trëng phßng ®I c«ng t¸c ph¶I b¸o c¸o gi¸m ®èc, nh©n viªn trong phßng ®îc nghØ 01 ngµy vµo nh÷ng viÖc riªng nhng kh«ng qu¸ 10 ngµy trong n¨m. 17
- Xem thêm -