Tài liệu Xử lý ô nhiễm ngành sản xuất giấy

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp SÔÛ KHOA HOÏC, COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG TRONG SAÛN XUAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄP Taäp 9 : XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM NGAØNH SAÛN XUAÁT GIAÁY TAÙI SINH \]\] Thaønh phoá Hoà Chí Minh 1998 \]\] Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 1 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp MUÏC LUÏC Trang MUÏC LUÏC 1 LÔØI NOÙI ÑAÀU 2 CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT VAØ CAÙC THUAÄT NGÖÕ 3 1. CAÙC VAÁN ÑEÀ MOÂI TRÖÔØNG CUÛA NGAØNH SAÛN XUAÁT GIAÁY TAÙI SINH 4 1.1 Qui trình coâng ngheä saûn xuaát 4 Qui trình saûn xuaát giaáy duøng laøm bao bì 4 Qui trình saûn xuaát giaáy vaøng maõ 5 Qui trình saûn xuaát giaáy quyeán 6 Qui trình saûn xuaát giaáy veä sinh 7 1.2 Caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm chính 7 1.3 Caùc chæ tieâu oâ nhieãm chæ thò vaø tieâu chuaån kieåm soaùt 10 2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM 11 2.1 Ñoái vôùi coâng ngheä saûn xuaát coù söû duïng phaåm maøu 11 2.2 Ñoái vôùi coâng ngheä saûn xuaát khoâng söû duïng phaåm maøu 14 3 KHAÙI TOAÙN GIAÙ THAØNH HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHO CÔ SÔÛ SAÛN XUAÁT GIAÁY TAÙI SINH TTCN 15 3.1 Khaùi toaùn cho cuïm thieát bò xöû lyù nöôùc thaûi haáp thuï baèng bentonite vôùi löu löôïng nöôùc thaûi töø 5 -25 m3/ ngaøy ñeâm 15 3.2 Khaùi toaùn cho cuïm thieát bò xöû lyù nöôùc thaûi baèng buøn hoaït tính hieáu khí vôùi löu löôïng töø 5 – 25 m3/ ngaøy ñeâm 15 4 CAÙC ÑÒA CHÆ CAÀN QUAN TAÂM 16 Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 2 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp LÔØI NOÙI ÑAÀU T reân ñòa baøn thaønh phoá coù gaàn 100 cô sôû saûn xuaát giaáy vaø boät giaáy, trong ñoù coù 7 xí nghieäp quoác doanh chieám 68% saûn löôïng, vaø treân 90 cô sôû tieåu thuû coâng nghieäp (TTCN) chieám 32% saûn löôïng. Caùc saûn phaåm chính laø giaáy bao bì, giaáy veä sinh, giaáy vaøng maõ, vaø giaáy quyeán vôùi saûn löôïng 27.000 taán giaáy caùc loaïi vaø 13.000 taán boät giaáy trong moät naêm. Nguoàn nguyeân lieäu chuû yeáu cuûa caùc cô sôû TTCN laø caùc loaïi giaáy pheá thaûi, ñaây laø nguoàn nguyeân lieäu giaáy thöù caáp, reû tieàn, vöøa coù yù nghóa kinh teá vöøa coù lôïi veà maët moâi tröôøng. Taän duïng laïi moät taán giaáy pheá thaûi ñeå laøm giaáy coù theå tieát kieäm ñöôïc 3-4m3 goã troøn, 400kg xuùt, 512 kwh ñieän, 470 m3 nöôùc, vaø giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng do khoâng coù nöôùc thaûi dòch ñen. ÔÛ Thaønh phoá Hoà Chí Minh giaáy pheá thaûi ñöôïc thu hoài haøng ngaøn taán moãi naêm, nhö vaäy caùc cô sôû TTCN vöøa goùp phaàn thoûa maõn nhu caàu giaáy cuûa thaønh phoá (bình quaân moãi ngöôøi 4kg/naêm) vöøa giaûi quyeát moät phaàn chaát thaûi raén. Beân caïnh nhöõng öu ñieåm treân, cho ñeán nay haàu nhö toaøn boä nöôùc thaûi saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa caùc cô sôû ñeàu khoâng qua heä thoáng xöû lyù maø ñöôïc thaûi tröïc tieáp vaøo coáng coâng coäng hay caùc keânh raïch cuûa thaønh phoá, gaây ra nhöõng taùc haïi nghieâm troïng ñeán moâi tröôøng. Haàu heát caùc cô sôû TTCN do tö nhaân quaûn lyù, voán ñaàu tö cho saûn xuaát khoâng lôùn, maùy moùc thieát bò laïc haäu, dieän tích nhaø xöôûng nhoû heïp, vaø thöôøng naèm xen keõ trong khu daân cö neân vieäc ñöa ra nhöõng coâng ngheä xöû lyù phuø hôïp vôùi ñieàu kieän tböïc teá, coù giaù thaønh hôïp lyùû maø caùc cô sôû coù khaû naêng thöïc hieän laø moät vieäc heát söùc coù yù nghóa nhaèm caûi thieän laïi moâi tröôøng, traû laïi veõ myõ quan cuûa caùc keânh raïch trong thaønh phoá. Taøi lieäu naøy laø moät phaàn cuûa Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp taïi TP.HCM CHUÛ TRÌ: BIEÂN SOAÏN: PGS. TS. NGUYEÃN THIEÄN NHAÂN TS. NGUYEÃN TRUNG VIEÄT ThS. NGUYEÃN THÒ PHÖÔNG LOAN Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 3 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT VAØ CAÙC THUAÄT NGÖÕ pH DO (Dissolved Oxygen) BOD (Biological Oxygene Demand) COD (Chemical Oxygene Demand) SS (Suspended Solids) TDS (Total Dissolved Solids) VS (Volatile Solids) TCVN KPH Laø chæ soá ño ñoä axít - kieàm cuûa nöôùc thaûi. Thang ño cuûa pH töø 0-14. Dung dòch trung hoøa coù pH = 7; khi chæ soá pH caøng cao hôn 7 thì dung dòch coù tính kieàm caøng lôùn, ngöôïc laïi, chæ soá pH caøng nhoû hôn 7 thì tính axít caøng nhieàu . Haøm löôïng oxy hoøa tan trong nöôùc. Ñôn vò ño mg /l hoaëc ppm. Nhu caàu oxy sinh hoïc, laø chæ tieâu neâu leân haøm löôïng caùc chaát höõu cô hoøa tan trong nöôùc thaûi coù khaû naêng phaân huûy bôûi vi sinh vaät. Ñôn vò ño mg /l hoaëc ppm. Nhu caàu oxy hoùa hoïc , laø chæ tieâu phaûn aùnh toång löôïng höõu cô coù trong nöôùc thaûi bò phaân huûy bôûi phaûn öùng oxy hoùa baèng phöông phaùp hoùa hoïc. Ñôn vò ño mg/l hoaëc ppm. Haøm löôïng caën lô löûng trong nöôùc. Ñôn vò ño mg /l hoaëc ppm. Toång chaát raén hoøa tan Ñôn vò ño mg/l hoaëc ppm. Chaát raén bay hôi Ñôn vò ño mg/l hoaëc ppm. Tieâu chuaån Vieät Nam Khoâng phaùt hieän Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 4 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp 1. CAÙC VAÁN ÑEÀ MOÂI TRÖÔØNG CUÛA NGAØNH SAÛN XUAÁT GIAÁY TAÙI SINH 1.1 Qui trình coâng ngheä saûn xuaát - Döïa theo saûn phaåm coù theå chia laøm 4 nhoùm coâng ngheä saûn xuaát giaáy: Nhoùm saûn xuaát giaáy duøng laøm bao bì (carton vaø giaáy bìa); Nhoùm saûn xuaát giaáy vaøng maõ; Nhoùm saûn xuaát giaáy quyeán. Nhoùm saûn xuaát giaáy veä sinh vaø caùc loaïi giaáy coù maøu; Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 5 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT GIAÁY DUØNG LAØM BAO BÌ QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT GIAÁY VAØNG MAÕ Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 6 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT GIAÁY QUYEÁN QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT GIAÁY VEÄ SINH Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 7 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp 1.2 Caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm chính Trong caùc loaïi chaát thaûi cuûa coâng ngheä saûn xuaát giaáy (nöôùc thaûi, khí thaûi vaø chaát thaûi raén), nöôùc thaûi ñöôïc xem laø daïng oâ nhieãm chuû yeáu vaø phaûi ñöôïc ñaëc bieät quan taâm. Möùc ñoä oâ nhieãm phuï thuoäc vaøo töøng loaïi saûn phaåm. Trong lónh vöïc xöû lyù nöôùc thaûi vieäc xaùc ñònh thaønh phaàn ban ñaàu cuûa nöôùc thaûi laø moät trong nhöõng yeáu toá mang tính quyeát ñònh ñeán vieäc löïa choïn phöông phaùp xöû lyù, caùc quaù trình laøm saïch, tính kinh teá trong quaù trình quaûn lyù vaø vaän haønh traïm xöû lyù. Qua khaûo saùt moät soá cô sôû saûn xuaát giaáy taïi Thaønh phoá coù theå chia nöôùc thaûi ra laøm hai loaïi ñaëc tröng cho 4 qui trình coâng ngheä ñaõ ñöôïc neâu ôû phaàn treân, nöôùc thaûi trong quaù trình saûn xuaát coù söû duïng phaåm maøu (saûn xuaát giaáy veä sinh, giaáy quyeán, giaáy maøu caùc loaïi) vaøø nöôùc thaûi khoâng söû duïng phaåm maøu (giaáy carton, giaáy bìa ). Ñeå coù ñöôïc keát quaû tieâu bieåu cho thaønh phaàn nöôùc thaûi saûn xuaát giaáy, maãu ñöôïc laáy taïi nhieàu cô sôû saûn xuaát nhö toå saûn xuaát giaáy Vónh Töôøng, toå hôïp saûn xuaát taäp theå Taân Thaønh, toå saûn xuaát Tröôøng Sôn (quaän11), cô sôû saûn xuaát Hoàng Sôn, Nguyeãn Thò Tho, Nam Thaønh, Thuaän Thaønh (quaän 6), cô sôû Thuaän Taøi, Vónh Thaønh, Thuaän Sanh, Khaùnh Phong, Vieät Cöôøng (Taân Bình). Tính chaát cuûa caùc loaïi nöôùc thaûi saûn xuaát giaáy taùi sinh ôû caùc cô sôû tieåu thuû coâng nghieäp ñöôïc toùm taét trong caùc baûng I.1, I.2 vaø I.3: Baûng I.1 Tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát giaáy veä sinh. TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 CHÆ TIEÂU pH Maøu Nhieät ñoä Chaát raén lô löûng COD BOD NH3 NO-2 NO-3 Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh ÑÔN VÒ TRUNG BÌNH Pt- Co 0 C mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l 6,8 ÷7,2 1000 ÷4.000 280C ÷300C 454 ÷6082 868 ÷2128 475÷1075 veát ÷3,61 0,017 ÷ 0,494 Veáùt ÷1 8 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Baûng I.2 Tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát giaáy duøng laøm bao bì. TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 CHÆ TIEÂU pH Maøu Nhieät ñoä Chaát raén lô löûng COD BOD NH3 NO-2 NO-3 ÑÔN VÒ KEÁT QUAÛ Pt- Co 0 C mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l 6,0 ÷7,4 1058 ÷ 9550 280C ÷300C 431 ÷1.307 741 ÷4131 520 ÷3085 0,7 ÷4,2 veát ÷0,512 veát ÷3 Baûng I.3 Tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát giaáy quyeán TT CHÆ TIEÂU ÑÔN VÒ TRUNG BÌNH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 pH Maøu Nhieät ñoä Chaát raén lô löûng COD BOD NH3 NO-2 NO-3 Pt- Co 0 C mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l 6,9 ÷7,3 5.580 ÷24.450 280C ÷300C 301 ÷4.250 641 ÷5.550 600÷3.363 1 ÷54 veát ÷0,325 veát ÷1 Keát quaû phaân tích thaønh phaàn tính chaát nöôùc thaûi cho thaáy moät trong caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm trong quaù trình saûn xuaát giaáy taùi sinh laø caùc loaïi phaåm maøu ñöôïc söû duïng trong saûn xuaát ñoù chính laø nguyeân nhaân gaây neân ñoä maøu cuûa nöôùc thaûi (ñoä maøu 1.000- 24.500 Pt-Co), ñoä maøu cuõng laø moät trong nhöõng chæ tieâu duøng ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm. Ñoä maøu cao laøm ngaên caûn söï truyeàn suoát cuûa aùnh saùng maët trôøi ñi qua lôùp nöôùc, laøm öùc cheá quaù trình quang hôïp cuûa moät soá loaïi thuûy sinh, ñaëc bieät laø thöïc vaät baäc thaáp soáng döôùi nöôùc, gaây neân nhöõng bieán ñoåi ñoái vôùi heä sinh thaùi döôùi nöôùc, aûnh höôûng giaùn tieáp ñeán cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Taùc nhaân thöù hai caàn ñöôïc quan taâm laø haøm löôïng caùc chaát lô löûng trong nöôùc. Do ñaëc ñieåm cuûa coâng ngheä neân trong thaønh phaàn nöôùc thaûi coù haøm löôïng caën lô löûng raát cao (chuû yeáu laø caën giaáy) seõ deã daãn ñeán hieän töôïng laéng ñoïng trong coáng Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 9 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp thoaùt nöôùc cuõng nhö boài laéng trong caùc keânh raïch. Sau moät thôøi gian, caùc chaát laéng ñoïng naøy seõ hình thaønh moät lôùp muøn höõu cô, maø caáu truùc cuûa noù laø voøng benzen cuûa phenol vôùi caùc maïch nhaùnh. Chính caáu truùc naøy laøm cho lôùp muøn trôû neân beàn vöõng hôn ñoái vôùi söï phaân huûy cuûa vi sinh vaät. Noàng ñoä cuûa caùc chaát höõu cô trong nöôùc thaûi laø taùc nhaân gaây oâ nhieãm chính cuûa ngaønh tieåu thuû coâng nghieäp saûn xuaát giaáy, noù ñöôïc ñaùnh giaù qua caùc chæ tieâu BOD vaø COD. BOD cuûa nöôùc thaûi dao ñoäng trong khoaûng töø 475 ÷ 3.363mg/l. BOD trong caùc maãu phaân tích khaù cao, do ñoù seõ laøm giaûm löôïng oxy hoøa tan trong nöôùc, ñieàu naøy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc vi sinh vaät yeám khí hoaït ñoäng maïnh, phaân huûy celluloza, ñöôøng, vaø nhöõng chaát baån trong nöôùc thaûi. Keát quaû cuûa quaù trình hoaït ñoäng naøy laøm taêng löôïng CO2 töï do trong nöôùc, taêng noàng ñoä cuûa khí CH4, H2S, vaø nhöõng chaát ñoäc haïi, gaây ra muøi hoâi thoái cho khu vöïc xung quanh vaø tieâu dieät caùc sinh vaät nöôùc, laøm giaûm ñi khaû naêng töï laøm saïch cuûa keânh raïch vaø soâng. Ñoàng thôøi aûnh höôûng ñeán con ngöôøi qua con ñöôøng lan truyeàn cuûa chuoãi thöïc phaåm. Chæ tieâu COD laø chæ tieâu thöù hai, raát quan troïng ñöôïc söû duïng nhieàu trong lónh vöïc xöû lyù nöôùc thaûi, COD khaûo saùt dao ñoäng töø 641÷ 5.550mgO2/l, COD cao do trong nöôùc coù chöùa nhieàu caën giaáy, nhöõng caën naøy seõ aûnh höôûng ñeán caùc quaù trình xöû lyù phía sau. 1.3 Caùc chæ tieâu oâ nhieãm chæ thò vaø tieâu chuaån kieåm soaùt Nöôùc thaûi ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh tröôùc khi ñoå vaøo caùc vöïc nöôùc thöôøng ñöôïc giaùm saùt thoâng qua caùc chæ tieâu vaø tieâu chuaån kieåm soaùt sau : TT CHÆ TIEÂU ÑÔN VÒ 1 2 3 4 PH COD BOD5 Chaát raén lô löûng SS mg/l mg/l mg/l GIÔÙI HAÏN CHO PHEÙP XAÛ Theo TCVN 5945 – 1995 A B C 6 - 9 5,5 - 9 5 - 9 50 100 400 20 50 100 50 100 200 * Ghi chuù : • Nöôùc thaûi coù giaù trò caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn baèng hoaëc nhoû hôn giaù trò quy ñònh trong coät A coù theå ñoå vaøo caùc vöïc nöôùc ñöôïc duøng laøm nguoàn nöôùc caáp sinh hoaït. Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 10 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp • Nöôùc thaûi coù giaù trò caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn baèng hoaëc nhoû hôn giaù trò quy ñònh trong coät B ñöôïc ñoå vaøo caùc vöïc nöôùc khoâng duøng laøm nguoàn nöôùc caáp sinh hoaït. • Nöôùc thaûi coù giaù trò caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn lôùn hôn giaù trò quy ñònh trong coät B nhöng khoâng vöôït quaù giaù trò quy ñònh trong coät C ñöôïc pheùp ñoå vaøo caùc nôi ñöôïc quy ñònh (coáng thoaùt cuûa Thaønh phoá ). • Nöôùc thaûi coù giaù trò caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn lôùn hôn giaù trò quy ñònh trong coät C thì khoâng ñöôïc pheùp thaûi ra moâi tröôøng. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM 2.1 Ñoái vôùi coâng ngheä saûn xuaát coù söû duïng phaåm maøu Keát quaû thí nghieäm cho thaáy ñoái vôùi coâng ngheä saûn xuaát coù söû duïng maøu, hieäu quaû cuûa quaù trình laøm saïch baèng bentonite phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn nöôùc thaûi, vôùi maãu coù COD cao vaø ñoä maøu cao thì löôïng bentonite thích hôïp dao ñoäng trong khoaûng 1,0 – 2,1kg/m3 nöôùc thaûi, sau khi qua loïc hieäu quaû xöû lyù ñaït 96-98% coù theå thaûi tröïc tieáp vaøo nguoàn loaïi C. Löôïng buøn sinh ra coù theå söû duïng trong noâng nghieäp. Vôùi loaïi nöôùc thaûi naøy söû duïng chaát keo tuï laø khoâng hieäu quaû. Phöông phaùp haáp phuï baèng bentonite ñöôïc aùp duïng cho caùc loaïi nöôùc thaûi coù mang maøu, ôû caùc cô sôû TTCN do löôïng nöôùc thaûi khoâng nhieàu neân ñeå giaûm giaù thaønh cuûa coâng trình xöû lyù coù theå aùp duïng phöông phaùp haáp phuï töøng meû, sô ñoà nguyeân lyù ñöôïc trình baøy nhö sau: Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 11 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Bentonite Nöôùc thaûi Khuaáy Laéng 30-60’ Loïc NT sau xöû lyù VÍ DUÏ TÍNH TOAÙN XÖÛ LYÙ VÔÙI CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU - Löu löôïng nöôùc thaûi (Q): 5 - 25 m3 /ngaøy, töông ñöông 0,625–3,25 m3 /h - Cheá ñoä hoaït ñoäng: giaùn ñoïan töøng meû. - Thôøi gian khuaáy : 15 phuùt - Thôøi gian laéng : 35phuùt - Thôøi gian loïc: 15 phuùt - Toång thôøi gian laøm vieäc moät meû (t): 1,5 giôø Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 12 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp (SÔ ÑOÀ COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI:) Chuù thích: 1 - Ngaên tieáp nhaän 2 - Thieát bò haáp phuï maøu 3 - Ngaên laøm khoâ buøn 4 - Bôm ly taâm 5 - Thieát bò loïc 6 - Bôm nöôùc thaûi thaû chìm 7 - Ñöôøng xaû buøn 8 - Bôm khuaáy troän Qui trình vaän haønh Nöôùc thaûi töø khaâu saûn xuaát theo möông daãn vaøo ngaên tieáp nhaän vaø löu laïi ñaây trong khoaûng 30 phuùt nhaèm taùch caën giaáy trong nöôùc thaûi, sau ñoù ñöôïc bôm vaøo thieát bò haáp phuï. Taïi ñaây, vaät lieäu haáp phuï bentonite ñöôïc cung caáp vaøo vôùi tyû leä 2,3 kg/ m3. Hoãn hôïp nöôùc thaûi vaø vaät lieäu haáp phuï ñöôïc xaùo troän baèng doøng nöôùc tuaàn hoaøn trong thieát bò do bôm thaû chìm taïo ra. Thôøi gian khuaáy troän thöïc hieän trong 15 - 20 phuùt, thaønh phaàn caùc chaát maøu vaø moät phaàn chaát höõu cô ñöôïc haáp phuï leân vaät lieäu bentonite vaø taùch khoûi pha loûng. Sau ñoù, ngöng khuaáy troän vaø löu hoãn hôïp trong thieát bò 30 - 60 phuùt. Trong khoaûng thôøi gian naøy, caën phaân taùn trong nöôùc laéng xuoáng ñaùy thieát bò baèng quaù trình laéng tónh. Sau thôøi gian ñeå laéng, phaàn nöôùc trong beân treân ñöôïc bôm vaøo thieát bò loïc nhaèm loaïi boû trieät ñeå caùc caën lô löûng, phaàn buøn laéng xaû vaøo ngaên taùch nöôùc laøm khoâ buøn vaø thaûi boû döôùi daïng chaát thaûi raén (ñöôïc söû duïng laøm phaân boùn trong noâng nghieäp). Nöôùc thaûi sau khi xöû lyù ñaït tieâu chuaån xaû vaøo nguoàn loaïi C theo tieâu chuaån TCVN 5945-1995. Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 13 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp 2.2 Ñoái vôùi coâng ngheä saûn xuaát khoâng söû duïng phaåm maøu Phöông phaùp xöû lyù hieáu khí ñoái vôùi nöôùc thaûi töø quaù trình saûn xuaát giaáy khoâng söû duïng phaåm maøu ñöôïc aùp duïng vôùi noàng ñoä COD tôùi 3.000mg/l, nöôùc thaûi khoâng caàn phaûi pha loaõng. Qui trình coâng ngheä ñöôïc trình baøy nhö sau: Nöôùc thaûi Chaát dinh döôõng Beå tieáp nhaän Beå buøn hoaït tính Laéng Nöôùc thaûi sau xöû lyù VÍ DUÏ TÍNH TOAÙN XÖÛ LYÙ VÔÙI CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU - Löu löôïng nöôùc thaûi (Q): 5- 25 m3/ngaøy, töông ñöông 0.625 - 3.25 m3/h - COD: 2500 mgO2/L - BOD: 2000 mgO2/L - Cheá ñoä hoaït ñoäng: giaùn ñoïan töøng meû. - Thôøi gian laéng sô boä: 30 phuùt - Thôøi gian suïc khí : 5 giôø - Thôøi gian laéng : 30 phuùt - Thôøi gian khöû truøng: 15 phuùt - Toång thôøi gian laøm vieäc moät meû (t): 6,5 giôø Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 14 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp SÔ ÑOÀ COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI: Chuù thích: 1 - Ngaên tieáp nhaän vaø laéng sô boä 2 - Bôm nöôùc thaûi thaû chìm 3 - Beå thoåi khí vaø laéng thöù caáp 4 - Maùy thoåi khí 5 – Ñöôøng oáng xaû nöôùc 6 – Beå khöû truøng 7 – Thuøng chöùc clorin 8 – Ngaên laøm khoâ buøn 9 – Thuøng chöùa dung dòch dinh döôõng Qui trình vaän haønh Nöôùc thaûi thu vaøo ngaên tieáp nhaän (1) vaø löu laïi 30 phuùt taïi ñaây nhaèm taùch caën giaáy baèng quaù trình laéng tónh. Sau ñoù, nöôùc thaûi ñöôïc bôm vaøo beå thoåi khí baèng bôm (2).Trong beå thoåi khí, chaát höõu cô trong nöôùc thaûi bò phaân huûy bôûi vi sinh vaät, khoâng khí ñöôïc cung caáp bôûi maùy thoái khí (4) nhaèm xaùo troän hoãn hôïp nöôùc ,buøn vaø cung caáp oxy cho vi khuaån hieáu khí phaùt trieån. Thôøi gian suïc khí keùo daøi 5 giôø sau ñoù ngöng suïc khí vaø ñeå laéng tónh trong 30 - 60 phuùt. Sau khi laéng, nöôùc trong beân treân ñöôïc xaû vaøo beå khöû truøng (5) vaø hoøa troän vôùi dung dòch chlorine sao cho haøm löôïng Cl2 trong nöôùc sau xöû lyù ñaït 0,3 mg/l. Nöôùc thaûi sau khöû truøng ñaït tieâu chuaån xaû vaøo nguoàn tieáp nhaän. Buøn ôû beå thoåi khí duy trì tyû leä 0,3 m3/m3 nöôùc thaûi. Löôïng buøn dö xaû vaøo ngaên taùch nöôùc laøm khoâ vaø thaûi boû döôùi daïng chaát thaûi raén. Caën laéng ôû beå tieáp nhaän thu hoài vaø taùi söû duïng trong saûn xuaát. 3 KHAÙI TOAÙN GIAÙ THAØNH HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHO CÔ SÔÛ SAÛN XUAÁT GIAÁY TAÙI SINH TTCN 3.1 Khaùi toaùn cho cuïm thieát bò xöû lyù nöôùc thaûi haáp phuï baèng bentonite vôùi löu löôïng nöôùc thaûi töø 5-25m3/ngaøy ñeâm Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 15 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp TT Haïng muïc Soá löôïng Vaät lieäu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Beå ñieàu hoaø Thieát bò haáp phuï Thieát bò loïc Beå laøm khoâ buøn Bôm nhuùng chìm Bôm ly taâm Motor khuaáy Caùnh khuaáy Heä thoáng ñieän vaø oáng van kyõ thuaät Vaät lieäu haáp phuï Toång coäng 1 1 1 1 1 1 1 1 - Gaïch Theùp Theùp Gaïch Inox - - Bentonite 10 3.2 Khaùi toaùn ( 1.000 ñoàng ) 1.500 – 4.000 2.000 – 6.000 3.800 – 18.000 1.200 – 2.500 2.500 – 15.000 800 – 5.000 2.500 – 5.000 2.000 – 4.000 2.000 – 5.000 600 – 3.000 18.900 – 67.500 Khaùi toaùn cho cuïm thieát bò xöû lyù nöôùc thaûi baèng buøn hoaït tính hieáu khí vôùi löu löôïng nöôùc thaûi töø 5 -25m3/ngaøy ñeâm TT 01 02 03 04 05 06 07 09 4. Haïng muïc Soá löôïng Vaät lieäu Beå ñieàu hoaø Beå thoåi khí Beå khöû truøng Beå laøm khoâ buøn Bôm nhuùng chìm Maùy thoåi khí Thuøng chöùa hoùa chaát Heä thoáng ñieän vaø oáng van kyõ thuaät Toång coäng 1 1 1 1 1 1 3 - Gaïch Gaïch Gaïch Gaïch - Khaùi toaùn (1.000 ñoàng) 4.000 – 16.000 8.000 –22.000 1.500 – 2.500 1.500 – 2.500 2.500 –15.000 5.000 – 15.000 450 2.000 – 5.000 24.950 –78.450 CAÙC ÑÒA CHÆ CAÀN QUAN TAÂM TT TEÂN ÑÔN VÒ ÑÒA CHÆ Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 16 CHUYEÂN NGAØNH Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp 1. TRUNG TAÂM C4/5-6 Ñinh Boä Nghieân cöùu, phaùt trieån vaø öùng duïng CENTEMA Lónh, Bình Thaïnh. coâng ngheä moâi tröôøng Tel: 8981504 2. VIEÄN MOÂI 142 Toâ Hieán Nghieân cöùu, phaùt trieån vaø öùng duïng TRÖÔØNG VAØ Thaønh, quaän 10 coâng ngheä moâi tröôøng TAØI NGUYEÂN Tel: 8651132 3. TRUNG TAÂM 18A Coäng Hoaø , Nghieân cöùu, phaùt trieån vaø öùng duïng COÂNG NGHEÄ Taân bình . coâng ngheä moâi tröôøng MOÂI TRÖÔØNG Tel : 8425760. ECO 4. TRUNG TAÂM 56 Tröông Quoác Nghieân cöùu, phaùt trieån vaø öùng duïng BAÛO VEÄ MOÂI Dung Phuù nhuaän coâng ngheä moâi tröôøng TRÖÔØNG EPC Tel . 8447975 5. VIEÄN COÂNG 1 Maïc Ñónh Chi, Tö vaán, nghieân cöùu, cheá taïo, öùng NGHEÄ HOÙA quaän 1, duïng caùc coâng ngheä, vaät lieäu môùi HOÏC Tel : 8228041 xöû lyù moâi tröôøng. Phaân tích, kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng. 6. COÂNG TY 189A Coáng Thieát bò, duïng cuï, hoùa chaát phuïc vuï TNHH MINH Quyønh, quaän 1, ngaønh xöû lyù nöôùc. TAÂM Tel: 8396181 7. CÖÛA HAØNG 136B Toâ Hieán - Vaät tö hoùa chaát. HOÙA CHAÁT Thaønh, quaän 10, - Duïng cuï thí nghieäm. VIEÄT HOÀNG Tel: 8651490 8. HOÙA CHAÁT 2 Löõ Gia, quaän - Vaät tö, hoùa chaát coâng nghieäp. HOAØNG 10, GIANG Tel : 8650922 9. CHÔÏ KIM Trang töû- quaän 5. - Mua baùn vaät tö hoùa chaát BIEÂN 10. KHU BAÙN Ngaõ ba Laïc Long - Moteur , moteur giaûm toác VAÄT TÖ ÑIEÄN Quaân- Lyù Thöôøng - Maùy bôm caùc loaïi, bôm hoùa chaát MAÙY Kieät, Taân Bình - Caùc loaïi quaït gioù Ngaønh saûn xuaát giaáy taùi sinh 17
- Xem thêm -