Tài liệu Xk tại cty donimex

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu trong c¬ chÕ thÞ trêng diÔn ra hÕt søc phøc t¹p vµ chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Trong khi ®ã, m«i trêng kinh doanh l¹i lu«n lu«n biÕn ®éng vµ cã nhiÒu bÊt cËp. ChÝnh v× vËy, kinh doanh xuÊt khÈu ®ßi hái nhµ th¬ng m¹i ph¶i lu«n t×m tßi, ®æi míi vµ s¸ng t¹o ®Ó ®¹t ®îc c¸i ®Ých lµ lîi nhuËn. Tríc nh÷ng ®ßi hái cña xu thÕ th¬ng m¹i ho¸ toµn cÇu vµ tríc m¾t lµ viÖc ra nhËp vµo tæ chøc AFTA, c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cµng trë nªn quan träng vµ bøc thiÕt. Do nh÷ng ®ßi hái ®ã th× viÖc nghiªn cøu nh÷ng ®Ò tµi vÒ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt nam lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i lµm ngay tõ lóc nµy ®Ó s½n sµng tríc viÖc ra nhËp vµo tæ chøc AFTA cña ViÖt Nam. Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ t×m hiÓu t liÖu cña C«ng ty DONIMEX, xuÊt ph¸t tõ bèi c¶nh trong vµ ngoµi C«ng ty, em chän ®Ò tµi: “C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ë c«ng ty DONIMEX” Nh÷ng néi dung ®· ®îc ®Ò tµi lµm râ bao gåm : 1-C¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu ë C«ng ty 2-§¸nh gi¸ kÕt qu¶ xuÊt khÈu ë C«ng ty 3-C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu hµng hãa ë C«ng ty DONIMEX. V× tr×nh ®é hiÓu biÕt cã h¹n, thêi gian nghiªn cøu kh«ng nhiÒu nªn b¶n ®Ò ¸n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ viÕt ®Ò tµi nµy, em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh, chu ®¸o cña thÇy gi¸o GS.TS NguyÔn Duy Bét vµ tËp thÓ c¸c b¹n trong líp TMQT  K29 ®· gióp em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn I Lý luËn c¬ b¶n vÒ kInh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng I.TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1. Kh¸i niÖm cña th¬ng m¹i Quèc tÕ: Ngµy nay khi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng Quèc tÕ ®ang diÔn ra hÕt søc s©u s¾c th× th¬ng m¹i Quèc tÕ trë thµnh mét qui luËt tÊt yÕu kh¸c quan vµ ®îc xem nh lµ mét ®iÒu kiÖn TiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mäi quèc gia. Thùc tÕ cho thÊy, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ tån t¹i chø cha nãi g× ®Õn ph¸t triÓn nÕu tù c« lËp m×nh kh«ng quan hÖ víi kinh tÕ thÕ giíi. Th¬ng m¹i quèc tÕ trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn v× nã cho phÐp thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu dïng cña d©n c mét quèc gia. Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia víi nhau. Ho¹t ®éng ®ã lµ h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng hãa riªng biÖt gi÷a c¸c quèc gia. 2. Vai trß cña kinh doanh xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.1 XuÊt khÈu t¹o nguån vèn cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp hãa ®Êt níc. §Ó thùc hiÖn ®êng lèi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, tríc m¾t chóng ta cÇn ph¶i nhËp khÈu mét sè lîng lín m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i tõ bªn ngoµi nh»m trang bÞ cho nÒn s¶n xuÊt. Nguån vèn ®Ó nhËp khÈu thêng dùa vµo c¸c nguån chñ yÕu lµ: vay, viÖn trî, ®Çu t níc ngoµi vµ xuÊt khÈu. Nguån vèn vay råi còng ph¶i tr¶, cßn viÖn trî vµ ®Çu t níc ngoµi th× cã h¹n, h¬n n÷a c¸c nguån nµy thêng bÞ phô thuéc vµo níc ngoµi, v× vËy nguån vèn quan träng nhÊt ®Ó nhËp khÈu chÝnh lµ xuÊt khÈu. Thùc tÕ lµ, níc nµo gia t¨ng ®îc xuÊt khÈu th× nhËp khÈu theo ®ã còng t¨ng theo. Ngîc l¹i, nÕu nhËp nhiÒu h¬n xuÊt lµm cho th©m hôt c¸n c©n th¬ng m¹i qu¸ lín sÏ cã thÓ ¶nh hëng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.2. XuÊt khÈu ®ãng gãp vµo viÖc chuÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang thay ®æi v« cïng m¹nh mÏ. §ã lµ thµnh qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng khã häc - c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi lµ tÊt yÕu ®èi víi níc ta. Ngµy nay, ®a sè c¸c níc ®Òu lÊy nhu cÇu thÞ trêng thÕ giíi lµm c¬ së ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt. §iÒu ®ã cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Sù t¸c ®éng nµy thÓ hiÖn: - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh kh¸c cã c¬ héi ph¸t triÓn thuËn lîi. Ch¼ng h¹n, khi ph¸t triÓn ngµnh dÖt xuÊt khÈu sÏ t¹o c¬ héi ®Çy ®ñ cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt nguyªn liÖu nh b«ng hay thuèc nhuém. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm xuÊt khÈu còng cã thÓ kÐp theo sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp bao b× phôc vô nã. - XuÊt khÈu t¹o ra kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng tiªu thô, gãp phÇn cho s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong níc. 2.3. XuÊt khÈu cã vai trß kÝch thÝch ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng híng ra thÞ trêng thÕ giíi, mét thÞ trêng mµ ngµy cµng c¹nh tranh. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña hµng hãa xuÊt khÈu phô thuéc rÊt lín vµo chÊt lîng, gi¸ c¶ do ®ã phô thuéc rÊt lín vµo kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt chóng. §iÒu nµy thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp trong níc ph¶i lu«n lu«n t×m tßi s¸ng t¹o ®Ó c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt lîng c«ng nghÖ s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh cßn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh, ®ßi hái ph¶i n©ng cao tay nghÒ ngêi lao ®éng. 2.4. XuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n. Th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, víi nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau ®· thu hót hµng triÖu lao ®éng víi thu nhËp kh«ng thÊp. Gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò bøc xò nhÊt trong x· héi hiÖn nay. XuÊt khÈu cßn t¹o ra nguån vèn ®Ó nhËp khÈu nh÷ng vËt liÖu tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô ®êi sèng vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy mét phong phó h¬n cña nh©n d©n. 2.5. XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña níc ta. §Èy m¹nh xuÊt khÈu cã vai trß t¨ng cêng sù hîp t¸c quèc tÕ víi c¸c níc, n©ng cao ®Þa vÞ vµ vai trß cña níc ta trªn th¬ng trêng quèc tÕ ..., xuÊt khÈu vµ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thóc ®Èy quü tÝn dông, ®Çu t, më réng vËn t¶i quèc tÕ ... MÆt kh¸c, chÝnh c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i mµ chóng ta võa kÓ trªn l¹i t¹o TiÒn ®Ò cho viÖc më réng xuÊt khÈu. Cã thÓ nãi, xuÊt khÈu kh«ng chØ ®ãng vai trß chÊt xóc t¸c hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ mµ nã cßn cïng víi ho¹t ®éng nhËp khÈu nh lµ yÕu tè bªn trong trùc tiÕp tham gia vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc néi bé nÒn kinh tÕ nh: vèn, kü thuËt, lao ®éng, nguån tiªu thô thÞ trêng ... §èi víi níc ta, híng m¹nh vÒ xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng trong ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, qua ®ã tranh thñ ®ãn b¾t th¬ßI c¬, øng dông khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, rót ng¾n sù chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ViÖt nam so víi thÕ giíi. Kinh nghiÖm cho thÊy, bÊt cø mét níc nµo vµ trong thêi kú nµo ®Èy m¹nh ®îc xuÊt khÈu th× nÒn kinh tÕ níc ®ã trong thêi gian ®ã cã tèc ®é ph¸t triÓn cao. Tãm l¹i lµ, th«ng qua xuÊt khÈu sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi b»ng viÖc më réng trao ®æi vµ thóc ®Èy viÖc tËn dông c¸c lîi thÕ, c¸c tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña ®Êt níc. 3. ý nghÜa cña viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®èi víi doanh nghiÖp. §èi víi mçi doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã ý nghÜa v« cïng quan träng. ViÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu gióp cho mçi doanh nghiÖp gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò vÒ c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n viªn, t¨ng nguån ngo¹i tÖ ®Ó phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh ®æi míi trang thiÕt bÞ, më réng quy m« kinh doanh, vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ lîi nhuËn. Ngoµi ra, viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cßn gióp doanh nghiÖp më réng thÞ trêng, t×m hiÓu v¶ n¾m b¾t ®îc phong tôc, tËp qu¸n kinh doanh cña c¸c b¹n hµng ë níc ngoµi, lµ ®éng lùc ®Ó doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, më réng thÞ trêng ra thÕ giíi. II. NH÷NG NéI DUNG Vµ H×NH THøC KINH DOANH XUÊT KHÈU CHñ YÕU. 1. C¸c h×nh thøc kinh doanh xuÊt khÈu chñ yÕu XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ mét bé phËn rÊt quan träng cña th¬ng m¹i quèc tÕ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy nay th× lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy ®îc biÓu hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc rÊt kh¸c nhau. Theo quy ®Þnh cña nghÞ ®Þnh 33CP (19/4/1994) lÜnh vùc kinh doanh nµy bao gåm c¸c h×nh thøc chñ yÕu sau: -XuÊt khÈu hµng ho¸ díi c¸c h×nh thøc trao ®æi hµng ho¸, hîp t¸c s¶n xuÊt vµ gia c«ng quèc tÕ. -XuÊt khÈu thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ lÎ vµ vËt t phô tïng cho s¶n xuÊt. -ChuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt -Lµm c¸c dÞch vô nh ®¹i lý, nhËn uû th¸c xuÊt khÈu cho c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi. -Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam ë níc ngoµi hîp t¸c s¶n xuÊt vµ gia c«ng quèc tÕ. 2. Néi dung cña kinh doanh xuÊt khÈu hµng ho¸. 2.1 Nghiªn cøu thÞ trêng. Néi dung chÝnh cña nghiªn cøu thÞ trêng lµ xem xÐt kh¶ n¨ng x©m nhËp vµ më réng thÞ trêng. Nghiªn cøu thÞ trêng ®îc thùc hiÖn theo hai bíc lµ nghiªn cøu kh¸I qu¸t vµ nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng.Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ quy m«, c¬ cÊu, sù vËn ®éng cña thÞ trêng, c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng nh m«i trêng c¹nh tranh, m«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt, khoa häc c«ng nghÖ, m«i trêng v¨n ho¸ x· héi, m«i trêng ®Þa lý sinh th¸i...Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng cho biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ tËp qu¸n mua hµng, nh÷ng thãi quen vµ nh÷ng ¶nh hëng ®Õn hµnh vi mua hµng cña ngêi tiªu dïng. Nghiªn cøu thÞ trêng thêng ®îc tiÕn hµnh theo hai ph¬ng ph¸p chÝnh. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i v¨n phßng lµ thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån tµi liÖu ®· ®îc xuÊt b¶n c«ng khai hay b¸n c«ng khai, xö lý c¸c th«ng tin ®· t×m kiÕm ®îc.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i chç thu thËp th«ng tin chñ yÕu th«ng qua tiÕp xóc trùc tiÕp hay ®iÒu tra chän mÉu b»ng c¸c c©u hái...HoÆc kÕt h¬p c¶ hai ph¬ng ph¸p trªn. 2.2. Thanh to¸n trong kinh doanh xuÊt khÈu hµng ho¸. Thanh to¸n quèc tÕ lµ mét kh©u hÕt søc quan träng trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. HiÖu qu¶ kinh tÕ trong lÜnh vùc kinh doanh nµy mét phÇn lín nhê vµo chÊt lîng cña viÖc thanh to¸n. Thanh to¸n lµ bíc ®¶m b¶o cho ngêi xuÊt khÈu thu ®îc tiÒn vÒ vµ ngêi nhËp khÈu nhËn ®îc hµng ho¸. Thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th¬ng cã thÓ hiÓu ®ã lµ viÖc chi tr¶ nh÷ng kho¶n tiÒn tÖ, tÝn dông cã liªn ®Õn nhËp khÈu hµng ho¸ vµ ®· ®îc tho¶ thuËn quy ®Þnh trong hîp ®ång kinh tÕ. Trong xuÊt khÈu hµng ho¸, thanh to¸n ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau ®©y:  Tr¶ tríc b»ng tiÒn mÆt hoÆc tr¶ tiÒn mÆt theo lÖnh.  Ghi sæ.  Göi b¸n.  Hèi phiÕu tr¶ ngay.  Hèi phiÕu kú h¹n.  Th tÝn dông. 2.3 LËp ph¬ng ¸n kinh doanh. ViÖc x©y dùng ph¬ng ¸n kinh doanh bao gåm: * §¸nh gi¸ thÞ trêng vµ th¬ng nh©n, ph¸c ho¹ bøc tranh tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. * Lùa chän mÆt hµng, thêi c¬, ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng thøc kinh doanh, sù lùa chän nµy ph¶i mang tÝnh thuyÕt phôc trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh cã liªn quan. *§Ò ra môc tiªu cô thÓ nh: sÏ b¸n bao nhiªu hµng? Víi gi¸ bao nhiªu? SÏ th©m nhËp vµo thÞ trêng nµo. * §Ò ra biÖn ph¸p vµ c«ng cô thùc hiÖn nh»m ®¹t môc tiªu ®Ò ra. 2.4. Néi dung cña c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu lµ mét hÖ thèng c¸c c«ng viÖc, c¸c nghiÖp ®îc thÓ hiÖn qua néi dung sau: *Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu. Muèn t¹o ®îc nguån hµng æn ®Þnh, nh»m cñng cè ph¸t triÓn c¸c nguån hµng, doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng ph¶i nghiªn cøu c¸c nguån hµng th«ng qua viÖc nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ trêng. Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu nh»m x¸c ®Þnh chñng lo¹i mÆt hµng, kÝch cì, mÉu m· vµ c«ng dông, chÊt lîng, gi¸ c¶, thêi vô (nÕu lµ hµng n«ng l©m, thñy s¶n) nh÷ng ®Æc tÝnh, ®Æc ®iÓm riªng cña tõng lo¹i hµng hãa. *KÝ kÕt hîp ®ång thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu, viÖc kÝ kÕt hîp ®ång cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu, ®©y lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp diÔn ra b×nh thêng. *Tæ chøc thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu.Sau khi kÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c chñ hµng xuÊt khÈu, doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶i lËp ®îc kÕ hoach thu mua, tiÕn hµnh x¾p xÕp nh÷ng phÇn viÖc ph¶i lµm vµ chØ ®¹o c¸c bé phËn theo kÕ ho¹ch. 2.5 §Þnh gi¸ hµng xuÊt khÈu. Gi¸ c¶ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸ ®ång thêi biÓu hiÖn mét c¸ch tæng hîp c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gi¸ c¶ lu«n g¾n víi thÞ trêng vµ chÞu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè kh¸c nhau. Trong bu«n b¸n quèc tÕ, gi¸ c¶ thÞ trêng cµng trë nªn phøc t¹p do bu«n b¸n diÔn ra trªn c¸c khu vùc kh¸c nhau. §Ó thÝch øng víi sù biÕn ®éng trªn thÞ trêng, tèt nhÊt lµ c¸c nhµ kinh doanh nªn thùc hiÖn ®Þnh gi¸ linh ho¹t phï hîp víi môc ®Ých c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. C«ng viÖc ®¸nh gi¸ ®îc thùc hiÖn theo c¸c bíc sau: Bíc 1: X©y dùng gi¸ thµnh xuÊt khÈu c¬ së. Bíc 2: X¸c ®Þnh c¸c chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi cña xuÊt khÈu. Bíc 3: Kh¶o s¸t møc gi¸ vµ ph¹m vi biÕn ®éng gi¸ trªn thÞ trêng níc ngoµi Bíc 4: QuyÕt ®Þnh chiÕn lîc ®¸nh gi¸ vµ x©y dùng møc gi¸ xuÊt khÈu. Bíc 5: So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n chµo hµng vµ b¸o gi¸ xuÊt khÈu. 2.6. Giao dÞch ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu. Th«ng thêng cã c¸c h×nh thøc giao dÞch sau: * Giao dÞch qua th tÝn. Ngµy nay viÖc sö dông h×nh thøc nµy vÉn lµ phæ biÕn ®Ó giao dÞch gi÷a c¸c nhµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Nh÷ng cuéc tiÕp xóc ban ®Çu thêng qua th tÝn. Ngay c¶ sau khi hai bªn ®· cã ®iÒu kiÖn gÆp gì trùc tiÕp th× viÖc duy tr× quan hÖ còng ph¶i qua th tÝn. Sö dông th tÝn ®Ó giao dÞch ®µm ph¸n ph¶i lu«n nhí r»ng th tõ lµ "sø gi¶" cña m×nh ®Õn víi kh¸ch. Bëi vËy, c¸ch viÕt th, göi th cÇn ®Æc biÖt chó ý. Nh÷ng nhµ kinh doanh khi giao dÞch ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lÞch sö, chÝnh x¸c, khÈn tr¬ng. * Giao dÞch qua ®iÖn tho¹i. ViÖc giao dÞch qua ®iÖn tho¹i gióp nhµ kinh doanh ®µm ph¸n mét c¸ch khÈn tr¬ng, ®óng thêi c¬ cÇn thiÕt. Trao ®æi qua ®iÖn tho¹i lµ trao ®æi b»ng miÖng, kh«ng cã g× lµm b»ng chøng cho nh÷ng tháa thuËn quyÕt ®Þnh trong trao ®æi. Bëi vËy, h×nh thøc ®µm ph¸n nµy chØ nªn dïng trong nh÷ng trêng hîp chØ cßn chê x¸c nhËn mét c¸ch chi tiÕt. Khi ph¶i trao ®æi b»ng ®iÖn tho¹i cÇn chuÈn bÞ néi dung chu ®¸o. Sau khi trao ®æi b»ng ®iÖn tho¹i, cÇn cã th x¸c nhËn néi dung ®· ®µm ph¸n. * Giao dÞch b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiÕp. Lµ viÖc gÆp gì gi÷a hai bªn ®Ó trao ®æi vÒ c¸c ®iÒu kiÖn bu«n b¸n. §©y lµ h×nh thøc hÕt søc quan träng, ®Èy nhanh tèc ®é gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò mµ c¶ hai bªn cïng quan t©m. H×nh thøc nµy thêng ®îc dïng khi cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i thÝch cÆn kÏ ®Ó thuyÕt phôc nhau hoÆc lµ nh÷ng hîp ®ång lín, phøc t¹p. §èi víÝ quan hÖ mua b¸n hµng ho¸, sau khi c¸c bªn mua vµ b¸n tiÕn hµnh giao dÞch vµ ®µm ph¸n cã kÕt qu¶ th× ph¶i thùc hiÖn lËp vµ kÝ kÕt hîp ®ång. Hîp ®ång b»ng v¨n b¶n lµ h×nh thøc b¾t buéc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu ë níc ta. §©y lµ h×nh thøc tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o cho quyÒn lîi cña c¶ hai bªn.Hîp ®ång x¸c ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm cña c¶ bªn mua vµ bªn b¸n hµng ho¸, tr¸nh ®îc nh÷ng biÓu hiÖn kh«ng ®ång nhÊt trong ng«n tõ hay quan nIÖm. 2.7. Thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. Néi dung tr×nh tù thùc hiÖn hîp ®ång kinh doanh xuÊt khÈu nh sau :  Sau khi ký kÕt hîp ®ång, nhµ nhËp khÈu ë níc ngoµi sÏ mëi L/C t¹i mét ng©n hµng cã ng©n hµng th«ng b¸o t¹i ViÖt Nam. Nhµ xuÊt khÈu sau khi nhËn ®îc giÊy b¸o xin më L/C cña ®èi t¸c th× cÇn kiÓm tra l¹i néi dung thËt chÆt chÏ xem ®· ®óng nh hîp ®ång ®· ký kÕt hay cha. NÕu cã g× cha hîp lý cÇn b¸o l¹i cho phÝa níc ngoµi ®Ó hai bªn cïng thèng nhÊt söa l¹i.  Sau khi xem xÐt néi dung L/C ®· hîp lý, nhµ kinh doanh cÇn lµm thñ tôc xin giÊy phÐp xuÊt khÈu. T c¸ch ®Ó ®îc xuÊt khÈu trùc tiÕp lµ doanh nghiÖp ph¶i cã giÊy phÐp kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu do Bé Th¬ng m¹i cÊp víi c¸c ®iÒu kiÖn nh sau: + Doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp hîp ph¸p. + Møc vèn lu ®éng tèi thiÓu lµ 200.000 USD t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký kinh doanh xuÊt khÈu (riªng mét sè trêng hîp ®Æc biÖt møc vèn tèi thiÓu lµ 100.000 USD). + Ho¹t ®éng theo ®óng ngµnh hµng ®· ®¨ng ký khi thµnh lËp doanh nghiÖp. + Cã ®éi ngò c¸n bé ®ñ tr×nh ®é kinh doanh, ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. Ngoµi 3 mÆt hµng xuÊt khÈu theo h¹n ng¹ch lµ: dÇu th«, g¹o, ®å gç vµ song m©y; c¸c mÆt hµng cÊm nhËp, cÊm xuÊt, cßn l¹i ®èi víi c¸c mÆt hµng kh¸c doanh nghiÖp chØ cÇn lµm tê khai h¶i quan vµ göi cho Bé Th¬ng m¹i theo dâi. ChuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu. Kh©u nµy bao gåm c«ng viÖc thu gom hµng hãa, ®a vµo gia c«ng chÕ biÕn, ®ãng gãi hµng hãa, kÎ ký m· hiÖu, d¸n nh·n hiÖu, ®ãng thµnh bao kiÖn hoÆc container ®Ó s½n sµng xuÊt khÈu. Doanh nghiÖp cÇn chuÈn bÞ hµng hãa thËt tèt, ®¶m b¶o vÒ sè lîng, chÊt lîng, mÉu m·, kiÓu d¸ng, bao b× ... nh hîp ®ång ®· qui ®Þnh.  Tïy theo c¸c tháa thuËn trong hîp ®ång mµ ngêi xuÊt khÈu hoÆc ngêi nhËp khÈu cã tr¸ch nhiÖm thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm cho hµng hãa. Trong trêng hîp tr¸ch nhiÖm thuª tµu lµ thuéc nhµ xuÊt khÈu, cÇn c©n nh¾c c¸c kh¶ n¨ng sau: + NÕu hµng hãa cã khèi lîng nhá, kh«ng cång kÒnh, cã thêi gian kh«ng qu¸ gÊp th× nªn thuª tµu chî. Tµu chî lµ lo¹i tµu ®Ó chë hµng ch¹y thêng xuyªn theo mét tuyÕn nhÊt ®Þnh, ghÐ vµo c¸c c¶ng qui ®Þnh theo lÞch tr×nh ®Þnh tríc. +NÕu hµng hãa cã khèi lîng lín, cång kÒnh ®ßi hái nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nµo ®ã vÒ vËn chuyÓn th× nªn thuª tµu chuyÕn. Tµu chuyÕn lµ tµu chuyªn chë hµng hãa trªn biÓn kh«ng theo mét lÞch tr×nh ®Þnh tríc. MÆc dï thuª tµu chuyÕn ®ßi hái chi phÝ kh¸ cao so víi tµu chî nhng cã thÓ vËn chuyÓn víi khèi lîng lín, c«ng t¸c b¶o qu¶n, b¶o vÖ hµng trong vËn chuyÓn bèc dì còng dÔ h¬n, hiÖu qu¶ h¬n.  Thñ tôc h¶i quan lµ mét c¸ch thøc ®Ó Nhµ níc qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. §èi víi nhµ xuÊt khÈu cÇn thùc hiÖn. + Khai b¸o h¶i quan. + XuÊt tr×nh hµng hãa ®Ó kiÓm tra. + Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan.  Tïy theo th¶o thuËn vÒ ®iÒu kiÖn giao hµng mµ viÖc giao hµng lªn tµu lµ thuéc tr¸ch nhiÖm cña bªn b¸n hay bªn mua. NÕu viÖc giao hµng lµ thuéc tr¸ch nhiÖm cña nhµ xuÊt khÈu th× cÇn thiÕt ph¶i theo dâi bèc xÕp hµng qua c¬ quan ®iÒu ®é c¶ng ®Ó tæ chøc vËn chuyÓn hµng hãa, bè trÝ lùc lîng xÕp hµng lªn tµu. Sau khi bèc xÕp th× thùc hiÖn thanh to¸n phÝ bèc xÕp vµ lÊy vËn ®¬n ®êng biÓn. VËn ®¬n ®êng biÓn nªn lµ vËn ®¬n hoµn h¶o ®· bèc hµng vµ cã thÓ chuyÓn nhîng ®îc.  Sau khi ®· thùc hiÖn chuyÓn giao hµng hãa lªn tµu, nhµ xuÊt khÈu cÇn lÊy ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê nh hãa ®¬n th¬ng m¹i, vËn ®¬n ®êng biÓn v.v... §Õn thêi h¹n giao hµng nhµ xuÊt khÈu xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ theo qui ®Þnh trong L/C t¹i ng©n hµng th«ng b¸o ®Ó nhËn tiÒn tõ ng©n hµng nµy hoÆc tõ ng©n hµng thanh to¸n.  Tãm l¹i, viÖc tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu lµ hÕt søc quan träng. Th«ng qua hîp ®ång nµy, nã ®a l¹i kÕt qu¶ ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Thùc hiÖn tèt c¸c hîp ®ång kinh doanh xuÊt khÈu lµ c¬ së n©ng cao uy tÝn, ®Æt quan hÖ kinh doanh l©u dµi víi b¹n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn më réng ph¹m vi vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh.  III. nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸. 1. C¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc Cã thÓ nãi c¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cña nhµ níc ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu. Th«ng qua viÖc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh, Nhµ níc thiÕt lËp m«i trêng ph¸p lý nh»m ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Chóng ta cã thÓ xem xÐt t¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch ®ã díi c¸c khÝa c¹nh sau : a. Tû gi¸ hèi ®o¸i: Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gi¸ c¶ t¹i ®ã ngo¹i hèi ®îc mua vµ b¸n. Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i lµ nh©n tè quan träng thùc hiÖn chiÕn lîc híng ngo¹i, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Mét tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc (H§CT) ®îc ®iÒu chØnh theo qu¸ tr×nh l¹m ph¸t cã liªn quan gäi lµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ (H§TT). NÕu tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc lµ kh«ng ®æi vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ t¨ng lªn th×, c¸c nhµ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm s¬ chÕ, lµ ngêi b¸n theo møc gi¸ c¶ quèc tÕ n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña hä sÏ bÞ thiÖt. Hä ph¶i chÞu chi phÝ cao h¬n do l¹m ph¸t trong níc. Hµng xuÊt khÈu cña hä trë nªn kÐm sinh lîi do ngo¹i tÖ thu ®îc ph¶i b¸n l¹i víi H§CT cè ®Þnh kh«ng ®îc t¨ng lªn ®Ó bï l¹i chi phÝ s¶n xuÊt cao h¬n. C¸c nhµ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o cã thÓ lµm t¨ng gi¸ c¶ xuÊt khÈu cña hä ®Ó bï ®¾p l¹i chi phÝ néi ®Þa cao h¬n, nhng kÕt qu¶ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng sÏ gi¶m. Hä chØ cã thÓ gi÷ nguyªn møc gi¸ tÝnh theo ngo¹i hèi vµ lîi nhuËn thÊp. NÕu t×nh tr¹ng ngîc l¹i lµ tØ gi¸ H§TT gi¶m so víi tû gi¸ H§CT, khi ®ã sÏ cã lîi h¬n cho c¸c nhµ xuÊt khÈu. b. ThuÕ quan vµ quota :Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt trong níc t¹i thÞ trêng xuÊt khÈu còng chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp cña thuÕ xuÊt khÈu vµ quota. ThuÕ xuÊt khÈu cã xu thÕ lµm gi¶m xuÊt khÈu vµ do ®ã lµm gi¶m nguån thu ngo¹i tÖ cña ®Êt nø¬c. Cßn quota lµ h×nh thøc h¹n chÕ vÒ sè lîng xuÊt khÈu cã t¸c ®éng mét mÆt lµm gi¶m sè ®Çu mèi tham gia xuÊt khÈu trùc tiÕp, mÆt kh¸c t¹o c¬ héi thuËn lîi cho nh÷ng ngêi xin ®îc quota xuÊt khÈu. c. C¸c chÝnh s¸ch kh¸c cña nhµ níc. C¸c chÝnh s¸ch kh¸c cña nhµ níc nh x©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc, trùc tiÕp gia c«ng xuÊt khÈu , ®Çu t cho xuÊt khÈu, lËp c¸c khu chÕ xuÊt , c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông xuÊt khÈu, chÝnh s¸ch trî cÊp xuÊt khÈu còng gãp phÇn to lín t¸c ®äng tíi t×nh h×nh xuÊt cña mét quèc gia. Tïy theo møc ®é can thiÖp, tÝnh chÊt vµ ph¬ng ph¸p sö dông c¸c chÝnh s¸ch trªn mµ hiÖu qu¶ vµ møc ®é ¶nh hëng cña nã tíi lÜnh vùc xuÊt khÈu sÏ nh thÕ nµo. Bªn c¹nh c¸c chÝnh s¸ch trªn, nhãm c¸c chÝnh s¸ch hç trî mang tÝnh thÓ chÕ - tæ chøc, c¸c khung ph¸p lý vµ hÖ thèng hµnh chÝnh còng lµ mét trong c¸c nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp tíi häat ®éng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. 2. Nh©n tè con ngêi. Con ngêi lu«n ®îc ®Æt ë vÞ trÝ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ ph¶i nhÊn m¹nh tíi nh©n tè con ngêi bëi v× nã lµ chñ thÓ s¸ng t¹o vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng, ¶nh hëng cña nh©n tè nµy thÓ hiÖn qua hai chØ tiªu chñ yÕu nhÊt. §ã lµ tinh thÇn lµm viÖc vµ n¨ng lùc c«ng t¸c. TInh thÇn lµm viÖc ®îc biÓu hiÖn bëi bÇu kh«ng khÝ trong doanh nghiÖp, t×nh ®oµn kÕt vµ ý chÝ phÊn ®Êu cho môc tiªu chung. N¨ng lùc cña nh©n viªn l¹i biÓu hiÖn qua kü n¨ng ®iÒu hµnh, c«ng t¸c c¸c nghiÖp cô cô thÓ vµ qua kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng. §Ó n©ng cao vai trß nh©n tè con ngêi, c¸c doanh nghiÖp mét mÆt ph¶i chó träng ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n viªn, båi dìng vµ n©ng cao nghiÖp vô cña hä, mÆt kh¸c, ph¶i quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn lîi Ých c¸ nh©n, bao gåm c¶ lîi Ých vËt chÊt lÉn tinh thÇn. 3. M¹ng líi kinh doanh cña doanh nghiÖp. KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng phô thuéc rÊt lín vµo hÖ thèng m¹ng líi kinh doanh cña nã.mét m¹ng líi kinh doanh réng lín, víi c¸c ®iÓm kinh doanh ®îc bè trÝ hîp lý lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh t¹o nguån hµng, vËn chuyÓn , lµm ®¹i lý xuÊt khÈu...mét c¸ch thuËn tiÖn h¬n vµ do ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu. NÕu m¹ng líi kinh doanh lµ qu¸ thiÕu, hoÆc bè trÝ ë c¸c ®iÓm kh«ng hîp lý sÏ g©y c¶n trë cho ho¹t ®éng kinh doanh lµm triÖt tiªu tÝnh n¨ng ®éng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. 4. Kh¶ n¨ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp nh vèn cè ®Þnh bao gåm c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ chÕ biÕn, hÖ thèng kho hµng, hÖ thèng ph¬ng tiÖn vËn t¶i, c¸c ®iÓm thu mua hµng , ®¹i lý, chi nh¸nh vµ trang thiÕt bÞ cña nã cïng víi vèn lu ®éng lµ c¬ së cho ho¹t ®éng kinh doanh.c¸c kh¶ n¨ng nµy quy ®Þnh quy m« vµ tÝnh chÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu, vµ v× vËy còng gãp phÇn quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. Râ rµng lµ, mét doanh nghiÖp cã hÖ thèng kho hµng hîp lý, c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Çy ®ñ vµ c¬ ®éng, c¸c m¸y mãc chÕ biÕn hiÖn ®¹i sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng hµng hãa vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ. Do vËy, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu mét c¸ch cã tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ h¬n. Trong kinh doanh xuÊt khÈu, th«ng thêng c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng cã c¬ cÊu vèn lu ®éng vµ cè ®Þnh theo tû lÖ 8:2 hoÆc 7:3 lµ hîp lý. Tuy vËy, viÖc t¨ng vèn cè ®Þnh lµ cÇn thiÕt nh»m gãp phÇn më réng qui m« kinh doanh, cho phÐp x©m nhËp vµ c¹nh tranh trªn thÞ trêng lín h¬n. phÇn II PH¢N TÝCH THùC TR¹NG HO¹T §éNG KINH DOANH XUÊT KHÈU HµNG HãA ë C¤NG TY DONIMEX THêI GIAN QUA I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty. QuyÕt ®Þnh sè 545/Q§-UBT ký ngµy 31/10/1993 ña UBND tØnh §ång Nai quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc C«ng ty XuÊt nhËp khÈu §ång Nai. C«ng ty ®Æt trô së t¹i thµnh phè Biªn Hßa tØnh §ång Nai. - Tªn gäi: C«ng ty XuÊt nhËp khÈu §ång Nai. - Tªn giao dÞch quèc tÕ: DONG NAI - IMPORT - EXPORT COMPANY. - Trô së chÝnh: 73 - 75 - §êng 30/4 - Thanh B×nh - Biªn Hßa. - Vèn kinh doanh: 32,388 tØ ®ång. * Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Trùc tiÕp xuÊt khÈu vµ nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng, l©m, thæ, thñy h¶i s¶n, thùc phÈm chÕ biÕn, hµng thñ c«ng mÜ nghÖ, hµng tiÓu thñ c«ng nghiÖp do C«ng ty thu mua, gia c«ng chÕ biÕn hoÆc do liªn doanh, liªn kÕt t¹o ra. - Trùc tiÕp nhËp khÈu vµ nhËn ñy th¸c nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng cô s¶n xuÊt, vËt t, nguyªn vËt liÖu, hµng tiªu dïng kÓ c¶ chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt. - Tæ chøc s¶n xuÊt, liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong níc vµ níc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng cuÊt nhËp khÈu vµ hµng tiªu dïng. * NhiÖm vô cña C«ng ty: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, gia c«ng, l¾p r¸p theo ®óng luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn cña Së Th¬ng m¹i §ång Nai. - Tæ chøc nghiªn cøu n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tæ chøc tiÕp thÞ tèt ®Ó n©ng cao n¨ng lùc kinh doanh vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. - ChÊp hµnh ph¸p luËt Nhµ níc, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lÝ vµ sö dông TiÒn vèn, vËt t, tµi s¶n, nguån lùc, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. - Thùc hiÖn b¸o c¸o theo ngµnh vµ chÞu sù thanh tra cña ph¸p luËt. - Tæ chøc tèt bé m¸y doanh nghiÖp, qu¶n lÝ toµn dIÖn, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc theo ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ sù ph©n cÊp qu¶n lÝ cña Së Th¬ng m¹i ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty. Ch¨m lo ®êi sèng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi lao ®éng lµm viÖc, thùc hiÖn ph©n phèi c«ng b»ng. - B¶o vÖ doanh nghiÖp, b¶o vÖ m«i trêng, gi÷ g×n trËt tù an ninh chÝnh trÞ vµ an toµn x· héi trong ph¹m vi qu¶n lÝ cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu §ång Nai gåm cã 69 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc biªn chÕ thµnh 04 phßng ban vµ 02 chi nh¸nh. S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Gi¸m §èc KÕ to¸n trëng P.KD P. P.Gi¸m §èc P.KÕ to¸n CH Tr¹m KD TT 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cñaDONIMEX C«ng ty. Vi tÝnh TC-HC Hµng XK C«ng ty XuÊt nhËp khÈu §ång Nai lµ mét C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp bao gåm hµng tiªu dïng, nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc ®¸p øng nhu cÇu kh¸c nhau cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn thùc hiÖn c¸c dÞch vô gia c«ng s¶n xuÊt, t¸i s¶n xuÊt hµng hãa, nhËn ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu, chuyÓn khÈu. Trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty bao gåm: - VÒ xuÊt khÈu: §èi víi xuÊt khÈu, C«ng ty sau khi thùc hiÖn giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång thµnh c«ng th× tiÕn hµnh thu gom hµng hãa trong níc, chuÈn bÞ hµng hãa ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. C«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng sau: + Cµ phª. + Cao su. + Tiªu ®en. + Phô tïng m¸y n«ng nghiÖp. + Trang thiÕt bÞ thÓ thao. + Hµng thñ c«ng mü nghÖ. + §Öm bè th¾ng. - VÒ nhËp khÈu: §èi víi hµng nhËp khÈu, c¨n cø vµo nhu cÇu tiªu dïng cô thÓ cña tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc vµ hîp ®ång ®· ký mµ C«ng ty lªn ®¬n hµng nhËp khÈu. C«ng ty trùc tiÕp nhËp khÈu c¸c mÆt hµng sau: + Hµng tiªu dïng: hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, c¸c linh kiÖn ®iÖn, xe g¾n m¸y, xe h¬i, v¶i, thùc phÈn ... + Hµng vËt t thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt: ph©n bãn, x¨ng dÇu, hãa chÊt, h¹t nhùa, phô tïng « t«, m¸y n«ng ng nghiÖp ... II. t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua 1. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu ë níc ta. Tõ n¨m 1986 ®Õn nay, díi sù khëi xíng cña §¶ng vµ Nhµ níc, con ®êng ®æi míi cña ViÖt Nam ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ, nÒn kinh tÕ ®· ®i vµo thÕ æn ®Þnh vµ ®ang ph¸t triÓn ®i lªn, quan hÖ quèc tÕ më réng. Trong giai ®o¹n nµy, Kim ng¹ch xuÊt khÈu còng kh«ng ngõng gia t¨ng, ®ãnh gãp mét phÇn ®¸ng kÓ cho GDP. Víi chÝnh s¸ch híng vÒ xuÊt khÈu, xuÊt khÈu ®· vµ ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong nh÷ng n¨m qua, thµnh tùu cña xuÊt khÈu hµng hãa ë níc ta kh«ng chØ thÓ hiÖn ë tæng kim ng¹ch mµ cßn ë sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu hµng hãa, c¬ cÊu ngµnh. §iÒu ®ã nãi lªn sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng hãa xuÊt khÈu theo xu híng tiÕn bé h¬n. B¶ng1 : Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam giai ®o¹n (1991-2000) N¨m Tæng kim ng¹ch % T¨ng 1991 1992 1815 2081.7 14.7 §¬n vÞ: TriÖu USD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2475 3000 3600 5500 7100 8700 9361 11535 18.9 21.2 20.0 52.8 29.0 22.5 7.6 12.3 Nguån : Niªn gi¸m Thèng kª n¨m 2000. Thêi kú tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 2000, c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ®· cã nhiÒu thay ®æi, nhiÒu mÆt hµng gi¸ trÞ ®· ®îc n©ng cao th«ng qua chÕ biÕn.Chóng ta ®· x©y dùng ®îc mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc nh:DÇu th«, than , thuû s¶n , l©m s¶n. c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu thêi kú nµy nh sau: - Hµng n«ng , l©m, thuû s¶n , nguyªn liÖu vµ chÕ biÕn chiÕm 56, 6% - Hµng c«ng nghiÖp nhÑ vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm 30, 7% - Hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n chiÕm 12, 7% Nh vËy, hµng n«ng , l©m , thuû s¶n vÉn chiÕm tû träng lín trong Kim ng¹ch xuÊt khÈu. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é nÒn kinh tÕ níc ta cßn l¹c hËu.Tuy kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng trëng cao (20%-25% n¨m) nhng do ®iÓm xuÊt ph¸t cña chóng ta thÊp nªn gi¸ trÞ xuÊt khÈu thu vÒ mçi n¨m cßn rÊt khiªm tèn. Nhê thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i , ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸, ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, hîp t¸c b×nh ®¼ng , c¸c bªn cïng cã lîi nªn ®Õn cuèi n¨m 1997, ViÖt Nam ®· cã quan hÖ th¬ng m¹i víi 152 níc vµ tæ chøc quèc tÕ, trong ®ã ®· ký hiÖp ®Þnh th¬ng maÞ víi 60 níc. ThÞ trêng xuÊt khÈu thêi kú 1992-1998 ®îc më réng h¬n. Trong c¸c níc trªn, NhËt B¶n lµ thÞ trêng xuÊt khÈu lín nhÊt cña ViÖt Nam. Theo thèng kª cña Bé Tµi chÝnh NhËt B¶n, kim ng¹ch xuÊt khÈu mËu dÞch gi÷a hai níc n¨m 1997 ®¹t 3,4 tû USD, t¨ng 40% so víi n¨m 1998, trong ®ã ViÖt Nam xuÊt sang NhËt B¶n 2,2 tû USD. ThÞ trêng thø hai sau NhËt B¶n lµ Singapore. N¨m 1999, kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu ®¹t 2,2 tû USD, n¨m 1998 lµ 33,44 tû USD. §iÒu ®¸ng mõng lµ ngoµi c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng nh dÇu th«, may mÆc, hµng n«ng s¶n chÕ biÕn, n¨m 1998 ta ®· xuÊt sang Singapore ®îc hµng ®iÖn tö (tivi), dï gi¸ trÞ míi ë møc khiªm tèn 5,2 triÖu USD. Tuy nhiªn, ®©y sÏ lµ bíc khëi ®Çu ®Çy tèt ®Ñp ®Ó hµng c«ng nghiÖp cao cÊp cña ta x©m nhËp thÞ trêng nµy. Sau NhËt B¶n vµ Singapore cã thÓ kÓ ®Õn c¸c thÞ trêng nh Hµn Quèc, §µi Loan, Hång K«ng, Trung Quèc, Th¸i Lan, §øc, Ph¸p, Nga. Qua ph©n tÝch trªn ta thÊy, thÞ trêng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vÉn chñ yÕu lµ c¸c níc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (chiÕm 80%). MÆc dï ®· cã hµng dÖt sang EU tõ n¨m 1992 nhng th¸ng 7/1995 ViÖt Nam míi ký kÕt HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i vµ th¸ng 7/1996 míi ký HiÖp ®Þnh xuÊt khÈu hµng dÖt sang EU. Tuy ®· b×nh thêng hãa quan hÖ víi Mü, nhng ViÖt Nam cha ®îc hëng quy chÕ tèi huÖ quèc (MFN) vµ cha ký HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i víi hä nªn thÞ trêng Ch©u Mü míi trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm. ThÞ trêng Ch©u Phi vµ Trung §«ng do c¸ch biÖt vÒ ®Þa lý, nhu cÇu nhËp khÈu hµng ta cha lín nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng hãa sang c¸c níc nµy cßn nhá bÐ. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty thêi gian qua. 2.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Cã thÓ ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty qua mét sè chØ tiªu sau: B¶ng 2: Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu (1993 - 2000) §¬n vÞ:USD ChØ tiªu 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1, Kim 6.732.695 11.530.740 20.362.318 24.371.952 26.385.876 20..691.062 25..263.714 28.805.969 ng¹ch XK 2. Kim 1352.805 8.761.395 23.810.420 9.445.024 14.035.098 11..581.257 9.125.401 12.406.483 ng¹ch NK 3.Tæng kim 8085500 20.292.135 44.172.738 34.116.976 40.420.944 32..272.319 34..389.115 41..212.452 ng¹ch XNK 4.Tèc ®é t¨ng(%) 250,97 217,68 77,235 118,48 87 103 113 kim ng¹ch XK N¨m 1993 lµ n¨m ®¸nh dÊu bíc ph¸t triÓn míi ë C«ng ty. §©y lµ thêi kú mµ C«ng ty tõng bíc më réng thÞ trêng tõ c¸c níc Ch©u ¸, §«ng ¢u sang thÞ trêng c¸c níc T©y ¢u vµ sang c¶ Ch©u Phi vµ Ch©u Mü ... Do cã nh÷ng bíc ®i trong ph¬ng ¸n kinh doanh linh ®éng vµ phï hîp víi sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nªn C«ng ty ®· ®Èy m¹nh ®îc ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu víi nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. NÕu n¨m 1993, kim ng¹ch xuÊt khÈu chØ ®¹t 6.732.695 USD th× chØ ®Õn n¨m 2000, gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· ®¹t 28.805.969 USD, t¨ng h¬n 4 lÇn so víi n¨m 1993. Riªng n¨m 1995 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· ®¹t con sè kØ lôc lµ 44.172.738 USD gÊp 5,46 lÇn so víi n¨m 1993, ®©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhí. Trong nh÷ng n¨m tõ 1993 trë l¹i ®©y, nhÞp ®é t¨ng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty trung b×nh lµ 20 - 35% n¨m. Trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu lu«n chiÕm tû träng cao h¬n, víi møc t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m kh¸ v÷ng ch¾c lµ 30 - 35% n¨m. Trong khi ®ã, ho¹t ®éng nhËp khÈu cã nh÷ng biÓu hiÖn bÊt thêng, n¨m 1994 t¨ng 6,48 lÇn so víi n¨m 1993 th× ®Õn n¨m 1995 kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng gÊp 17,6 lÇn so víi n¨m 1993. §Õn n¨m 1996 kim ng¹ch nhËp khÈu chØ t¨ng gÊp 7,2 lÇn so víi n¨m 1993. Tuy vËy, C«ng ty ®ang phÊn ®Êu ®Ó gi÷ v÷ng ®Èy m¹nh h¬n n÷a kim ng¹ch xuÊt khÈu, cßn Kim ng¹ch nhËp khÈu cã thÓ gi÷ xu híng cña nh÷ng n¨m qua. HiÖu qu¶ xuÊt nhËp khÈu ®îc coi lµ nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh sau: B¶ng 3: KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty (1997 - 2000) N¨m ChØ tiªu 1, KÕt qu¶ H§SXKD chÝnh 2, KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh 3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD phô 4, KÕt qu¶ kh¸c 5.Ph©n phèi kÕt qu¶ (1+2+3+4) 6.ThuÕ lîi tøc 7. TrÝch lËp quü c«ng ty 8.Kho¶n trõ vµo lîi nhuËn 9. Thu nhËp cha ph©n phèi §¬n vÞ:VN§ 1997 2.767.033.099 222.057.783 38.734.904 1998 1999 622.945.755 2000 4.626.240.437 3.182.975.477 122.554.824 1.712.035.590 3.745.213.930 375.341.626 1.982.726.557 -17.856.319 3.009.969.467 -1.135.815.038 4.113.511.151 -116.164.767 4.901.401.124 -1.485.279.563 4.609.002.550 1.559.016.030 1.386.316.893 64.638.544 0 2.125.922.413 1.987.628.741 2.543.024.381 2.134.822.813 232.553.930 0 2.479.362.101 2.341.799.791 137.562.310 0 0 Tõ b¶ng trªn ta thÊy, trong 04 n¨m liªn tôc tõ 1997 ®Õn 2000, lîi nhuËn tríc thuÕ cña C«ng ty liªn tôc t¨ng. N¨m 1997, lîi nhuËn tríc thuÕ cña C«ng ty lµ 3.009.969.476 VN§, sang n¨m 1998 lîi nhuËn tríc thuÕ cña C«ng ty lµ 4.113.511.151VN§. N¨m 1999 lîi nhuËn tríc thuÕ cña C«ng ty ®¹t 4.901.401.124 VN§, n¨m 2000 lîi nhuËn tríc thuÕ cña C«ng ty ®¹t 4.609.002.550 VN§. Cã ®îc kÕt qu¶ nh nµy lµ do C«ng ty ®· ®Èy m¹nh ®îc mäi ho¹t ®éng kinh doanh, lu«n lu«n ®æi míi ph¬ng thøc kinh doanh, t×m kiÕm c¬ héi míi. Trong thêi gian nµy kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh ®· ®em l¹i kÕt qu¶ kh¸ cao, chiÕm tû träng lín trong tæng lîi nhuËn. N¨m 1997 con sè nµy lµ 2.767.033.099, n¨m 1998 con sè nµy lµ 622.945.755VN§, tíi n¨m 2000 con sè nµy t¨ng lªn 3.754.213.930VN§. Còng trong thêi gian nµy, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty ®¸ng ®îc lu t©m. Tõ n¨m 1997 ®Õn 2000 kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c lu«n bÞ ©m vµ ®ang cã xu híng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 1997 kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c lµ (-17.856.319) VN§, sang n¨m 1998 con sè nµy lµ (-1.135.815.038) VN§,n¨m 1999 lµ (116.164.767) VN§ vµ n¨m 2000 con sè nµy lµ (-1.485.279.563) VN§. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh còng cã biÓu hiÖn thÊt thêng, n¨m 1997 lµ 222.057.738 VN§ nhng sang n¨m 1998 ho¹t ®éng tµi chÝnh kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶, ®Õn n¨m 1999 con sè nµy lµ 122.554.824 VN§. Qua c¸c kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt, nghiªn cøu kÜ lìng ®Ó ®Ò ra ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. C¸c kÕt qu¶ cuèi cïng tõ lîi nhuËn sau thuÕ ®· ®îc trÝch lËp c¸c quü C«ng ty vµ ®ang cã xu híng t¨ng lªn qua c¸c n¨m tõ 1998 tíi nay. KÕt qu¶ nµy ®· gióp c¶i thiÖn t×nh h×nh vèn cña C«ng ty vµ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt. 2.2. C¸c h×nh thøc t¹o nguån hµng cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· sö dông c¸c h×nh thøc t¹o nguån hµng sau: - Mua ®øt b¸n ®o¹n: ®©y lµ h×nh thøc thu mua chñ yÕu cña C«ng ty, chiÕm gÇn 80% gi¸ trÞ hµng hãa thu mua. Sau khi C«ng ty vµ ngêi b¸n ®· ®¹t ®îc tháa thuËn vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng mÉu m·, ph¬ng thøc thanh to¸n, ®iÒu kiÖn vµ c¬ së giao hµng ... th× hai bªn míi tiÕn hµnh kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ. Hîp ®ång nµy lµ c¬ së rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Th«ng thêng ngêi kÝ kÕt hîp ®ång lµ Gi¸m ®èc C«ng ty hoÆc Phã Gi¸m ®èc ®îc ñy quyÒn. - Ph¬ng thøc ñy th¸c: Lµ ph¬ng thøc mµ C«ng ty dïng danh nghÜa cña m×nh ®Ó giao dÞch víi kh¸ch hµng níc ngoµi nh»m tháa thuËn víi hä vÒ c¸c ®iÒu kho¶n: sè lîng, chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng ... vµ tæ chøc b¸n hé hµng cho ngêi ñy th¸c. Ph¬ng thøc thu mua nµy chØ chiÕm mét tØ lÖ nhá trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - Ph¬ng thøc ®Çu t, liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Theo ph¬ng thøc nµy, C«ng ty sÏ bá vèn ra ®Çu t vµo c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu theo c¸c hîp ®ång ng¾n h¹n, trong ®ã C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tiªu thô c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Th«ng thêng C«ng ty chØ øng vèn tríc cho c¸c c¬ së chøc kh«ng tham gia trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. H×nh thøc nµy chØ ®îc C«ng ty ¸p dông khi ®· kÝ ®îc hîp ®ång xuÊt khÈu víi níc ngoµi mµ nguån hµng trong níc cha cã s½n. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo quy tr×nh sau: S¬ ®å 2: M« h×nh tæ chøc c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng X¸c ®Þnh nhu cÇu X©y dùng ®¬n hµng T×m kiÕm Nhµ cung CÊp Lùa chän ThÞ trêng Lùa chän Nhµ cung CÊp TiÕp cËn, ®µm ph¸n, Ký kÕt hîp ®ång KiÓm Tra Hµng Hãa TiÕp NhËn Hµng Hãa Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång VËn ChuyÓn Hµng Hãa Thanh lý Hîp ®ång Thanh To¸n Xö lÝ tranh chÊp B¶o Qu¶n 2.3. C¸c NghiÖp vô kinh doanh cña c«ng ty a) NghiÖp vô giao hµng xuÊt khÈu. NghiÖp vô nµy bao gåm c¸c kh©u sau: - ChuÈn bÞ hµng: Sau khi C«ng ty ®· ®a hµng vÒ kho th× tiÕn hµnh c¸c kh©u chuÈn bÞ nh ®ãng gãi hµng hãa, ghi m· kÝ hiÖu ®Ó hoµn thiÖn hµng theo ®¬n hµng cña níc nhËp khÈu. - Thuª tµu vµ kÝ kÕt hîp ®ång vËn chuyÓn: Th«ng thêng, C«ng ty sö dông ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng theo ®iÒu kiÖn FOB trong Incoterm 1991 víi níc ngoµi do vËy ë kh©u nµy, C«ng ty chØ kÝ kÕt hîp ®ång vËn chuyÓn víi c¸c tæ chøc vËn t¶i, thuª c¸c tæ chøc nµy ®em ph¬ng tiÖn tíi tËn kho hµng cña C«ng ty ®Ó chuyÓn hµng hãa ra c¶ng xuÊt khÈu, sau ®ã tiÕn hµnh bèc dì hµng xuèng c¶ng ®Ó h¶i quan kiÓm ®Þnh hµng hãa. - Hoµn thiÖn thu tôc giÊy tê: Lµm thñ tôc giÊy phÐp xuÊt khÈu C«ng ty thêng ph¶i chuÈn bÞ c¸c lo¹i giÊy tê sau: + Hîp ®ång th¬ng m¹i (b¶n chÝnh vµ b¶n sao). + B¶n dÞch hîp ®ång. + H¹n ng¹ch, quota nÕu xuÊt hµng h¹n ng¹ch. + GiÊy chøng nhËn xuÊt xø. + GiÊy kiÓm dÞch vÖ sinh hµng. + C¸c giÊy tê h¶i quan. - Tæ chøc khai b¸o vµ gi¸m ®Þnh h¶i quan. Kh©u nµy C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ giÊy tê, më hµng hãa ®Ó h¶i quan kiÓm tra. - Giao hµng lªn tµu vµ lËp vËn ®¬n. Th«ng thêng, C«ng ty ñy th¸c toµn phÇn cho h·ng vËn t¶i. Sau khi giao hµng lªn tµu th× ®¹i diÖn cña C«ng ty vµ c¬ quan b¶o hiÓm x¸c nhËn hµng vµo biªn b¶n ®Ó C«ng ty tiÕn hµnh mua b¶o hiÓm. Còng trong kh©u nµy, ®¹i diÖn cña C«ng ty ph¶i lÊy x¸c nhËn thuyÒn phã vµ sau ®ã ®æi lÊy vËn ®¬n thuyÒn trëng. b) NghiÖp vô thanh to¸n bao gåm c¸c kh©u vay vèn thanh to¸n nguån hµng vµ nhËn tiÒn thanh to¸n cña bªn nhËp khÈu: §èi víi thanh to¸n ®Çu vµo, c¸c phßng hoÆc ®¬n vÞ thùc hiÖn nhiÖm vô trùc tiÕp th× ®îc C«ng ty ñy quyÒn giao vèn ®Ó thanh to¸n. Sau khi nhËn ®îc tiÒn hµng bªn nhËp khÈu thanh to¸n, ®¬n vÞ sÏ giao l¹i C«ng ty toµn bé doanh thu vµ c¸c chi phÝ hîp lÝ. H×nh thøc thanh to¸n nguån hµng chñ yÕu b»ng TiÒn mÆt. Nguån vèn ®Ó thanh to¸n ®Çu vµo cña C«ng ty mét phÇn lµ vèn tù cã, nhng do ®iÒu kiÖn cßn rÊt thiÕu vèn nªn C«ng ty thêng chñ ®éng vay ng¾n h¹n Ng©n hµng. ViÖc thanh to¸n cña ®¬n vÞ nhËp khÈu lµ kh©u Ên ®Þnh kÕt qu¶ cuèi cïng c¶ qu¸ tr×nh nghiÖp vô xuÊt khÈu hµng hãa. Sè tiÒn thanh to¸n c¨n cø vµo trÞ gi¸ hµng hãa vµ thêi h¹n thanh to¸n ®· ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. Ph¬ng thøc thanh to¸n trong xuÊt khÈu cña C«ng ty rÊt nhiÒu, ch¼ng h¹n, thanh to¸n b»ng th tÝn dông (L/C), thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc nhê thu, thanh to¸n hµng ®æi hµng, thanh to¸n trao tay tiÒn mÆt. Ngo¹i trõ ph¬ng ph¸p më L/C, cßn c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c rñi ro lµ kh¸ lín, v× vËy, C«ng ty chñ tr¬ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó bªn ®èi t¸c më L/C. c) NghiÖp vô xö lÝ th«ng tin thÞ trêng hµng xuÊt khÈu. Trªn c¬ së th«ng tin thu thËp ®îc qua niªn gi¸m thèng kª ViÖt Nam, qua c¸c b¶n tin nhanh vÒ thÞ trêng, gi¸ c¶, T¹p chÝ Th¬ng m¹i, qua c¸c c¬ quan Nhµ níc cã liªn quan, qua tiÕp xóc trùc tiÕp víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc ... C¸n bé Phßng Kinh doanh x¸c ®Þnh tõng thÞ trêng phï hîp víi nh÷ng mÆt hµng nµo, sè lîng, chÊt lîng, gi¸ c¶ cã thÓ ®¸p øng. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®îc ¸p dông chñ yÕu lµ thèng kª kinh nghiÖm. Trong nh÷ng n¨m qua, thÞ trêng thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®æi thÊt thêng, ®Æc biÖt lµ thÞ trêng hµng n«ng s¶n. Trong khi ®ã, hÖ thèng cung cÊp th«ng tin cña níc ta cßn rÊt kÐm, cha kÞp thêi víi xu híng ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Do ®ã, c«ng t¸c thu thËp vµ xö lÝ th«ng tin cña C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã, ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cña C«ng ty cha ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ nghiªn cøu thÞ trêng, cha cã c¸c ph¬ng ¸n nghiªn cøu mang tÝnh hÖ thèng. V× vËy, cã nhiÒu trêng hîp C«ng ty ®· gÆp nh÷ng lóng tóng vÒ ®Þnh híng c¸c thÞ trêng träng ®iÓm ®Ó tiÕn hµnh giao dÞch xuÊt khÈu. Cßn n÷a, do yÕu kÐm vÒ dù ®o¸n xu híng cña cung cÇu vµ gi¸ c¶ trong t¬ng lai nªn C«ng ty cha x¸c ®Þnh ®îc c¸c chiÕn lîc xuÊt khÈu hîp lÝ. NhiÒu khi gi¸ c¶ cha lªn cao ®· tiÕn hµnh b¸n å ¹t hµng hãa, khi gi¸ c¶ ®· lªn cao råi th× kh«ng cßn hµng hãa ®Ó b¸n. HoÆc cã t×nh tr¹ng chän sai ®èi tîng bu«n b¸n, hä kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó thanh to¸n TiÒn hµng hoÆc ch©y × thùc hiÖn hîp ®ång g©y ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhiÒu khi cßn dÉn ®Õn thÊt thu, thua lç. §©y còng lµ t×nh tr¹ng chung cña nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu ë níc ta. Cã thÓ víi mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®a d¹ng vµ phong phó vÒ chñng lo¹i, chÊt lîng, gi¸ c¶, C«ng ty ph¶i rÊt linh ho¹t vµ tÝnh to¸n kÞp thêi míi cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng, ®¶m b¶o lµm ¨n l©u dµi. II. Tæng qu¸t kÕt qu¶ xuÊt khÈu cña C«ng ty. 1- T×nh h×nh kinh doanh theo mÆt hµng. B¶ng 4: KÕt qu¶ xuÊt khÈu theo mÆt hµng (1997 - 2000). §¬n vÞ:USD MÆt hµng 1997 1998 1999 2000 Cµ phª 16.436.633 14.711.011 16.634.111 17.532.749 Tiªu ®en 2.198.222 3.362.961 177.756 2.602.220 Cao su 2.429.000 2.493.754 1.397.000 2.671.000 Ng« 3.136.725 Gèm mü nghÖ 117.177 40.570 Dông cô thÓ thao 9817 10.723 Phô tïng m¸y NN 33.738 44.121 ¸o thun 9.312 ¸o s¬ mi nam 15.252 §Öm bè th¾ng 27.922 54.847 Qua b¶ng trªn cho thÊy, ®a sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty lµ hµng n«ng - l©m - thæ s¶n. §Æc ®iÓm cña mÆt hµng nµy lµ t×nh h×nh s¶n xuÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn níc ta, cã nguån cung cÊp kh¸ dåi dµo, ®îc Nhµ níc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi. Tuy nhiªn mÆt hµng nµy ®ang gÆp khã kh¨n trªn thÞ trêng thÕ giíi do gi¸ c¶ biÕn ®éng thÊt thêng vµ lµ mÆt hµng t¬ng ®ång víi hµng hãa c¸c níc trong khu vùc. V× vËy, ®Ó ®Èy m¹nh ®îc kim ng¹ch xuÊt khÈu ®ßi hái C«ng ty ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu. Trong c¸c mÆt hµng trªn th× mÆt hµng chñ lùc cña C«ng ty cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu mçi n¨m trªn 6 triÖu USD ®ã lµ: cµ phª. MÆt hµng nµy chiÕm tØ träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. N¨m 1997, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trªn chiÕm tØ träng b»ng 61% tæng gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu. N¨m 1998 chiÕm 83%, n¨m 1999 chiÕm 46,51%, n¨m 2000 chiÕm 45%.Con sè nµy cho thÊy mÆt hµng cµ phª lµ mÆt hµng chiÕm tû lÖ lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. MÆc dï vËy, mÆt hµng cµ phª ®ang cã xu híng gi¶m lµ do trong hai n¨m gÇn ®©y gi¸ c¶ cµ phª trªn thÞ trêng thÕ giíi diÔn biÕn thÊt thêng, kh¸ch hµng lín nhÊt mua cµ phª lµ Mü ®· gi¶m nhu cÇu v× cµ phª dù tr÷ cña Mü kh¸ lín, do ®ã ®· lµm cho gi¸ cµ phª tôt xuèng mét c¸ch th¶m h¹i, mÆt n÷a lµ s¶n lîng cµ phª cña Brazin trong mÊy vô qua lu«n ®¹t s¶n lîng lín. Hai nguyªn nh©n ®ã dÉn tíi cung cµ phª t¨ng nhng cÇu cµ phª gi¶m dÉn ®Õn gi¶m gi¸. T¬ng tù nh cµ phª mÆt hµng cao su còng liªn tôc gi¶m gi¸ ... Bªn c¹nh viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ lùc, C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng vµ t¨ng cêng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng kh¸c. Cã thÓ kÓ ®Õn mét sè mÆt hµng nh trang thiÕt bÞ thÓ thao, quÇn ¸o, ng«, ®Ëu, l¹c ... C¸c mÆt hµng nµy tuy chiÕm tû träng nhá nhng nã ®· ph¶n ¸nh ®îc sù cè g¾ng v¬n lªn cña c¸n bé C«ng ty vµ ®©y sÏ lµ tiÒn ®Ò cña sù ph¸t triÓn trong c¸c n¨m s¾p tíi. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty còng chó träng ®Çu t ph¸t triÓn mÆt hµng theo chiÒu s©u, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt, khai th¸c c¸c nguån hµng chÕ biÕn cao. TØ träng xuÊt khÈu hµng th« qua c¸c n¨m ®· gi¶m dÇn vµ hµng chÕ biÕn tinh ®ang cã xu híng t¨ng lªn. N¨m 1997 tØ träng chÕ biÕn cña c¸c mÆt hµng xuÊt kh©u lµ 30%, n¨m 1998 lµ 32%, n¨m 1999 lµ 34%, n¨m 2000 lµ 35%. MÆt hµng cã tØ träng chÕ biÕn cao nhÊt ph¶i kÓ ®Õn lµ cµ phª, n¨m 1992 vµ 1993 C«ng ty chØ xuÊt khÈu cµ phª th«, c¸c n¨m 1995 trë ®i C«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu cµ phª nh©n, cµ phª thµnh phÈm. §©y lµ híng kinh doanh rÊt ®óng ®¾n, gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu. §Ó ph¸t huy ®iÒu nµy, C«ng ty cÇn thiÕt ph¶i thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c nguån hµng, cã ph¬ng ¸n kinh doanh râ rµng, ®Æc biÖt lµ t¨ng cêng ®Çu t, hç trî cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, chÕ biÕn ®Ó n©ng cao chÊt lîng hµng hãa. 2- T×nh h×nh kinh doanh xuÊt khÈu theo thÞ trêng. Hßa chung víi qu¸ tr×nh ®a d¹ng hãa vµ ®a ph¬ng hãa c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt níc, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty DONIMEX ®· kh«ng ngõng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu cña m×nh. Cã thÓ nãi, thÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu cña DONIMEX lµ c¸c níc Ch©u ¸ vµ Ch©u ¢u, trong ®ã n¨m 1999, c¸c níc Ch©u ¸ chiÕm thÞ phÇn lµ 2,02%, Ch©u ¢u chiÕm 26,25%, cßn l¹i c¸c Ch©u kh¸c lµ 71,73%. XÐt thÞ trêng Ch©u ¸, ®©y lµ thÞ trêng gÇn gòi vÒ ®Þa lý, phong tôc, tËp qu¸n, cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi C«ng ty. Trong c¸c níc Ch©u ¸ th× Singapore vµ Trung quèc lµ b¹n hµng tiªu thô lín nhÊt cña DONIMEX. N¨m 1995, xuÊt khÈu cña DONIMEX sang thÞ trêng Singapore vµ Trung Quèc ®¹t 15.429.168,83 USD chiÕm h¬n 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. N¨m 1998 lµ 6.235.739 USD chiÕm 49,5% tæng kim ng¹ch...ThÞ trêng Singapore lµ thÞ trêng trung chuyÓn hµng hãa cña C«ng ty, hµng hãa ®îc xuÊt sang ®©y, qua mét sè c«ng ®o¹n chÕ biÕn thªm, hä sÏ t¸i xuÊt sang níc kh¸c. §øng sau thÞ trêng Singapore vµ Trung Quèc lµ thÞ trêng Mü vµ Th¸i Lan, Anh, Ph¸p ... Kim ng¹ch xuÊt khÈu sang c¸c níc nµy thêng ®¹t con sè xÊp xØ 1 triÖu ®« la, tuy tèc ®é ph¸t triÓn cha cao nhng t¬ng ®èi æn ®Þnh. Cã thÓ nãi, quan hÖ cña DONIMEX ë thÞ trêng Ch©u ¸, Ch©u ¢u lµ rÊt réng lín, cã truyÒn thèng l©u dµi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· chó träng t¨ng cêng mèi quan hÖ hîp t¸c víi c¸c b¹n hµng ë thÞ trêng nµy. §Õn nay C«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ hîp t¸c lµm ¨n víi h¬n 100 C«ng ty níc ngoµi tËp trung ë gÇn 40 quèc gia. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ®Èy m¹nh viÖc më réng h¬n n÷a thÞ trêng ë Trung Quèc, ®©y lµ thÞ trêng tiªu thô lín, gÇn gòi vÒ ®Þa lÝ, chi phÝ vËn chuyÓn thÊp vµ ®ang høa hÑn nhiÒu tiÒm n¨ng. XÐt vÒ thÞ trêng Ch©u ¢u. C¸c b¹n hµng lín ë T©y ¢u vµ B¾c ¢u tiªu thô hµng hãa cña C«ng ty DONIMEX lµ Anh, Ph¸p, BØ, Hµ Lan, §øc ... Tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kØ 90, C«ng ty ®· v¬n ra vµ th©m nhËp thÞ trêng nµy. §Õn nay C«ng ty ®· t¹o ®îc nh÷ng uy tÝn nhÊt ®Þnh vµ cã ®îc chç ®øng kh¸ v÷ng ch¾c ë thÞ trêng nµy. Trong c¸c níc T©y ¢u th× BØ lµ b¹n hµng tiªu thô lín nhÊt. N¨m 1995 hµng cña C«ng ty xuÊt sang BØ trÞ gi¸ 733.320 USD th× sang n¨m 1996 lµ 2.108.385 USD, n¨m 1998 con sè nµy lµ 1.194.820 USD. Trong nh÷ng n¨m s¾p tíi con sè nµy cã thÓ sÏ t¨ng cao h¬n n÷a. Bªn c¹nh ®ã, gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu sang thÞ trêng §øc, Ph¸p, Anh còng cã xu híng t¨ng ®¸ng kÓ ... Trong c¸c níc B¾c ¢u th× Hµ Lan lµ thÞ trêng lín nhÊt, kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy còng ë møc t¬ng ®èi, trong nh÷ng n¨m tíi thÞ trêng nµy lµ c¬ héi lín cho C«ng ty. N¨m 1998, C«ng ty ®· më réng thÞ trêng §«ng ¢u mµ tríc ®©y ®· bÞ gi¸n ®o¹n nh Ba Lan, Céng hßa SÐc..., ë thÞ trêng T©y ¢u vµ B¾c ¢u C«ng ty më réng sang ý, T©y Ban Nha, Rumania, Pakistan ... Tuy kim ng¹ch xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng nµy cha cao, nhng nã còng høa hÑn mét triÓn väng s¸ng sña h¬n. ThÞ trêng Mü ®Æc biÖt ®îc C«ng ty chó träng. Tuy chØ míi x©m nhËp vµo thÞ trêng nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, song tèc ®é t¨ng trëng xuÊt khÈu cña C«ng ty t¨ng rÊt cao. N¨m 1997, C«ng ty xuÊt ®îc mét l« hµng cµ phª vµo thÞ trêng Mü víi gi¸ trÞ 387.185 USD, n¨m 1998 con sè trªn ®· lªn tíi 3.066.940 USD, n¨m 1999 lµ 1.194.565 USD. N¨m 2000 lµ 2.666.605 USD. ThÞ trêng Mü cã søc tiªu thô rÊt lín, quan hÖ ViÖt - Mü gÇn ®©y ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã ®ang më ra cho C«ng ty DONIMEX mét triÓn väng míi trong kinh doanh. C«ng ty cÇn nhanh chãng x©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng nµy v× ®©y lµ ®iÓm m¹nh t¬ng ®èi cña C«ng ty. 3- Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu hµng hãa cña C«ng ty. §Ó ph©n tÝch ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu hµng hãa cña C«ng ty DONIMEX, tríc hÕt ta ph¶i n¾m ®îc chØ tiªu kinh tÕ kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn mµ C«ng ty ®Ò ra ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu n¨m 2000. B¶ng 5: ChØ tiªu kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn vÒ xuÊt khÈu n¨m 2000 §¬n vÞ : Tû VN§ CHØ TI£U 1.Tæng doanh thu 2.Tæng chi phÝ (c¶ thuÕ) a.§Þnh phÝ b.BiÕn phÝ 3.Tæng vèn kinh doanh a.Vèn cè ®Þnh b. Vèn lu ®éng 4. L·i gép (1-2b) 5. L·irßng (1-2) KÕ ho¹ch 557.469,362 553,234 11,375246 541,858574 32,388.000 3,478.000 28,910.000 4,235 1,9385 Thùc hiÖn 576.834 572,226 15,634712 556,631288 32,388.000 3,478.000 28,910.000 4,609 2,129638 Tû LÖ % 103,474 103,433 137,443 102,726 100 100 100 108,831 109,86 Qua ph©n tÝch trªn ®©y ta thÊy r»ng, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cã kÕt qu¶ cha cao, ®iÒu nµy ph¶n ¶nh C«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu b»ng mäi c¸ch n©ng cao tèc ®é quay cña ®ång vèn, t¨ng doanh thu vµ gi¶m bít c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. III- Nh÷ng thµnh tùu, tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong ho¹t ®éng xuÈt khÈu cña C«ng ty. 1. Thµnh tùu: Cã thÓ ®¸nh gi¸ thµnh tùu vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty DONIMEX nh sau: - Trong nh÷ng n¨m qua, c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng b¸m s¸t thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, khai th¸c ®îc nhiÒu nguån hµng xuÊt khÈu vµ thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu, quy ®Þnh ®Ò ra. - Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, C«ng ty ®· chó träng, quan t©m ®Õn c«ng t¸c tiÕp thÞ, khai th¸c mÆt hµng më réng thÞ trêng trong vµ ngoµi níc nªn ®· xuÊt khÈu ®îc nh÷ng mÆt hµng chÝnh lµ n«ng,. l©m, thæ s¶n vµ thªm nhiÒu lo¹i hµng kh¸c nh may mÆc, dông cô thÓ thao, m¸y mãc ... tËn dông nguyªn liÖu cã s¼n trong níc, gi¸n tiÕp gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu lao ®éng lµm ra s¶n phÈm xuÊt khÈu nªn gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña C«ng ty ngµy mét n©ng cao. - Trong qu¸ tr×nh kinh doanh mua b¸n hµng hãa cã sù c¹nh tranh gay g¾t, Nhµ níc më réng c¬ chÕ xuÊt nhËp khÈu, cho thµnh lËp nhiÒu c«ng ty t nh©n, tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §îc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi còng tham gia mua b¸n trùc tiÕp ®Õn tËn c¬ së thu mua, s¶n xuÊt, chÕ biÕn nªn lµm cho gi¸ c¶ lªn xuèng thÊt thêng. Sù biÕn ®éng vÒ tiÒn tÖ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, tØ gi¸ USD lªn xuèng còng ¶nh hëng ®Õn viÖc tÝnh to¸n vµ g©y khã kh¨n trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nhÊt lµ nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 1998. Tríc t×nh h×nh nh vËy, C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu ph¬ng ¸n kinh doanh, t×m kiÕm kh¸ch hµng, b¸n tËn gèc (kh«ng qua trung gian), t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng, giao hµng ®óng h¹n, ®¶m b¶o chÊt lîng hµng hãa, thanh to¸n sßng ph¼ng, ®· thùc sù g©y ®îc lßng tin, l«i cuèn kh¸ch hµng ®Õn hîp t¸c l©u dµi nªn võa t¹o ®îc nguån hµng æn ®Þnh võa cã kh¸ch hµng tiªu thô. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh xuÊt khÈu nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®óng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc, nép thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®Çy ®ñ, ®óng h¹n. - Thùc hµnh tiÕt kiÖm, gi¶m chi phÝ trong kinh doanh nh: vËn t¶i, bèc dì, gi¸m ®Þnh, b¶o qu¶n hµng hãa ... - Tæ chøc lao ®éng, bé m¸y qu¶n lÝ gän nhÑ, mçi ngêi ®Òu kiªm nhiÖm hai, ba viÖc nªn lµm viÖc cã hiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n c¸c n¨m tríc. 2. Nh÷ng tån t¹i: Bªn c¹nh c¸c thµnh tùu ®¹t ®îc, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña C«ng ty cßn nh÷ng tån t¹i sau: - C«ng ty cha thiÕt lËp ®îc kÕ ho¹ch kinh doanh dµi h¹n, cha cã ph¬ng híng cô thÓ ®èi phã víi sù biÕn ®éng thÊt thêng cña thÞ trêng cã thÓ x¶y ra. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty cã t¨ng vÒ kim ng¹ch nhng nh×n chung ph¬ng thøc kinh doanh cßn mang tÝnh "phi vô", "chép giùt" lµ chÝnh. Hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty cßn manh món, nhá lÎ. - ChÊt lîng hµng cña C«ng ty cha æn ®Þnh, tØ träng hµng th« vÉn cßn chiÕm kh¸ lín. - ThÞ trêng hµng tiªu thô cña C«ng ty tuy cã ®îc më réng song vÉn cha æn ®Þnh. Mét sè b¹n hµng cha ®ñ tin cËy ®Ó tiÕn hµnh lµm ¨n lín. §a sè c¸c b¹n hµng cña C«ng ty chØ tiªu thô theo kiÓu mïa vô. - Trong ho¹t ®éng t¹o nguån hµng, C«ng ty cha thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ víi c¸c c¬ së, ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Thu mua hµng cña C«ng ty phÇn nhiÒu cßn theo kiÓu gom hµng tõng hé gia ®×nh, tõng c¬ së nhá lÎ khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. V× vËy, trong nhiÒu trêng hîp, C«ng ty bÞ ®éng vÒ nguån hµng hoÆc viÖc t¹o hµng kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng. - Tõ tríc ®Õn nay, C«ng ty cha ®îc ®Çu t ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt, C«ng ty cßn ph¶i ®i thuª ®Êt, nhµ xëng, kho b·i víi gi¸ c¶ ngµy cµng t¨ng thªm nªn lµm ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. - C«ng ty chuyªn mua b¸n kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, cha cã c¬ së s¶n xuÊt, thu mua, chÕ biÕn nªn nhiÒu lóc bÞ ®éng vÒ nguån hµng cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gi¸ c¶ lªn xuèng thÊt thêng còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc tÝnh to¸n kinh doanh. - Do thiÕu vèn, C«ng ty ph¶i tù c©n ®èi, gi÷ uy tÝn víi ng©n hµng, cã vay cã tr¶ ®Çy ®ñ, sßng ph¼ng nhng vÉn cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n, bÞ ®éng. - Tr×nh ®é c¸n bé, c«ng nh©n viªn cã nghiÖp vô ngo¹i th¬ng Ýt, hÇu hÕt tr¸i ngµnh nghÒ nªn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng c¹nh tranh s«i ®éng hiÖn nay. 3. Nguyªn nh©n: C«ng ty cha cã bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ marketing riªng biÖt mµ chØ ë møc ®é t ph¸p, cha ®i s©u. C¬ cÊu tæ chøc míi ®· lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn bÞ ®éng, cha thÝch øng ®îc víi c¬ cÊu tæ chøc, c«ng viÖc míi ®· lµm gi¶m chÊt lîng cña c«ng viÖc. Do sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng. HiÖn nay trªn ®Þa bµn §ång Nai, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, B×nh D¬ng, L©m §ång, Bµ RÞa - Vòng Tµu cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp cïng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu dÉn tíi t×nh tr¹ng ph¸ gi¸, Ðp gi¸ ... g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty cha cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi, do ®ã C«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc giao dÞch,tiÕp xóc, chµo hµng víi c¸c b¹n hµng níc ngoµi. phÇn Iii C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu. 1. ChÝnh s¸ch xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. §¹i héi lÇn thø VII cña §¶ng (cuèi 1991) ®· kh¼ng ®Þnh "§a ph¬ng hãa quan hÖ ®èi ngo¹i", "®a d¹ng hãa ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i" lÊy "HiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i" lµ môc tiªu, lµ ®éng lùc trùc tiÕp, ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Héi nghÞ Trung ¬ng §¶ng lÇn thø 3 (khãa VIII) ®· ®Ò ra mét NghÞ quyÕt riªng vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ kinh tÕ ®èi ngo¹i nh»m tho¸t ra khái cuéc khñng ho¶ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Êt níc tiÕp tôc ph¸t triÓn. Trong bèi c¶nh nµy, Trung ¬ng ®¸nh gi¸ võa lµ "thêi c¬" võa lµ "nguy c¬" cho ®Êt níc. N¨m 1992, Héi ®ång Bé trëng ban hµnh NghÞ ®Þnh 114/H§BT ngµy 07/4/1992 vÒ qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi xuÊt nhËp khÈu, ®ã lµ mét bíc söa ®æi c¸c chÝnh s¸ch v¨n b¶n trong qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu. Ngµy 19/4/1994, Thñ tíng ChÝnh Phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 33/CP vÒ qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Ngµy 13/1/1997, Thñ tíng ChÝnh Phñ ra QuyÕt ®Þnh sè 28/TTg vÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu. 2. HÖ thèng quan ®iÓm c¬ b¶n ®æi míi chÝnh s¸ch ngo¹i th¬ng, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ë níc ta. - §Èy m¹nh xuÊt khÈu, bao gåm xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ xuÊt khÈu dÞch vô nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ nhËp khÈu, vÒ ngo¹i tÖ cÇn thiÕt cho kinh tÕ quèc d©n.Th«ng qua nhËp khÈu tranh thñ thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña c¸c níc trªn thÕ giíi nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc trong níc , ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ, t¨ng cêng khoa häc vµ kü thuËt cña ®Êt níc. - PhÊn ®Êu t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu, më réng quy m« xuÊt khÈu, ®a d¹ng hµng ho¸ xuÊt khÈu, n©ng cao chÊt lîng vµ søc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu, gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n ngo¹i th¬ng vµ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. - KhuyÕn khÝch t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm híng vÒ xuÊt khÈu vµ nh÷nh s¶n phÈm thay hµng nhËp khÈu thiÕt yÕu mµ s¶n xuÊt trong níc cã hiªô qu¶ h¬n nhËp khÈu. - §a d¹ng ho¸ thÞ trêng xuÊt khÈu, thÞ trêng nhËp khÈu phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng trªn c¬ së g¾n thÞ trêng trong níc víi thÞ trêng níc ngoµi, më réng giao lu hµng ho¸ gi÷a ViÖt Nam vµ níc ngoµi. - Më réng quyÒn ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng cho c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®i ®«i víi sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc trong lÜnh vùc ngo¹i th¬ng b»ng luËt ph¸p vµ c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ. - Xo¸ bá bao cÊp vµ bï lç trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu , nhËp khÈu kinh doanh ph¶i cã hiÖu qu¶ (bao gåm hiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi ®ång thêi ph¶i thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm x· héi do ph¸p luËt quy ®Þnh. Khi phôc vô lîi Ých chung, trong trêng hîp doanh nghiÖp xuÊt khÈu bÞ thua thiÖt, Nhµ níc cã chÝnh s¸ch hç trî thÝch ®¸ng. Míi ®©y, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 57/CP cho phÐp c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu khi tham gia c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu,c¸c doanh nghiÖp chØ cÇn khai b¸o m· sè h¶i quan víi c¸c c¬ quan h¶i quan. Ngoµi ra, NghÞ ®Þnh cßn më réng thªm c¸c ®èi tîng tham gia kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, bao gåm c¸c c¸ nh©n vµ c¸c ph¸p nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh ®Òu ®îc tham gia xuÊt khÈu c¸c lo¹i hµng ho¸ n»m trong danh s¸ch c¸c hµng ho¸ ®îc Nhµ níc cho phÐp xuÊt khÈu. 3. C¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy xuÊt khÈu. a). ChÝnh s¸ch gäi vèn ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi vµo môc ®Ých khai th¸c vµ s¶n xuÊt hµng nhËp khÈu. §Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña toµn bé ho¹t ®éng ®Çu t cña quèc gia. Trong nh÷ng n¨m tríc m¾t , khi mµ nguån vèn tÝch luü néi bé cßn h¹n hÑp, th× ®Çu t trùc tiÕp chiÕm vÞ trÝ quan träng, nã gãp phÇn c¶i biÕn dÇn c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n. Th«ng qua ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi, chóng ta sÏ tranh thñ vèn , kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi, më réng thÞ trêng níc ngoµi , tiÕp thu c¸c kinh nghiÖm tiªn tiÕn, trªn c¬ së ®ã x©y dùng nh÷ng c¬ së kinh tÕ míi, hiÖn ®¹i ho¸ mét sè c¬ së hiÖn cã nh»m t¹o ®iÒu kiÖn viÖc lµm cho ngêi lao ®éng khai th¸c mét phÇn nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã cña ®Êt níc ®Ó t¨ng nhanh nguån hµng xuÊt khÈu, më réng giao lu víi thÕ giíi bªn ngoµi, gãp phÇn t¨ng thªm nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ níc. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan niÖm nãi trªn, Nhµ níc ta cÇn tiÕp tôc hoµn chØnh hÖ thèng LuËt (trong ®ã cã LuËt ®Çu t níc ngoµi) nh»m t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn, m«i trêng ®Çu t thuËn lîi cho c¸c b¹n hµng quèc tÕ tham gia ®Çu t, liªn doanh liªn kÕt. §ång thêi, hä cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch thuËn tiÖn viÖc chuyÓn lîi nhuËn, chuyÓn vèn vÒ níc, ®îc tham gia vµo qu¶n lý xÝ nghiÖp, ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt ®a vµo ViÖt Nam díi h×nh thøc gãp vèn, cã u ®·i nhÊt ®Þnh vÒ tµi chÝnh ... b) Thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu trong lÜnh vùc thuÕ nh. - C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®îc miÔn thuÕ doanh thu. - C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu dïng lîi nhuËn ®Çu t vµo s¶n xuÊt hµng xuÊt kh©ñ ®îc gi¶m thuÕ lîi tøc.  C¸c doanh nghiÖp gia c«ng hµng ho¸ cho níc ngoµi ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thiÕt bÞ , vËt t tiªu dïng cho hµng gia c«ng. TiÒn gia c«ng hµng xuÊt khÈu ®îc miÔn thuÕ doanh thu. - VËt t nhËp khÈu dïng ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®îc hoµn thuÕ nhËp khÈu ®· nép. c) T¨ng cêng sö dông c«ng cô tû gi¸ hèi ®o¸i tiÒn tÖ trong viÖc ®Þnh híng vÜ m« cho xuÊt-nhËp khÈu. Kh«ng nªn ®Ó tû gi¸ ®ång ViÖt Nam vµ ®ång tiÒn níc ngoµi chªnh lÖch qu¸ xa so víi tû gi¸ trªn thÞ trêng. Kh«ng nªn thi hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ th¶ næi do thÞ trêng tù do Ên ®Þnh. Nhµ níc cÇn t×m c¸ch æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i, coi nã nh lµ mét c«ng cô, chÝnh s¸ch. d) Nhµ níc cÇn trùc tiÕp t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong níc tham gia c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Cô thÓ lµ cÇn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c ®iÒu kiÖn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong viÖc xin giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.Hä ®îc u tiªn cÊp giÊy phÐp ra níc ngoµi ®Ó tiÕp cËn thÞ trêng thÕ giíi, t×m hiÓu nhu cÇu hoÆc giíi thiÖu, qu¶ng c¸o mÉu m· hµng ho¸. Nhµ níc kh«ng nªn quan niÖm "Nhµ níc ®éc quyÒn ngo¹i th¬ng" nh ®· tõng cã trong nhiÒu thËp niªn tríc ®©y, b»ng luËt ph¸p, chÝnh s¸ch c¬ chÕ Nhµ níc vÉn cã thÓ qu¶n lý chÆt chÏ ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng mµ kh«ng cÇn gi÷ ®éc quyÒn. e) T¨ng cêng ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ vµ x· héi , võa lµ ®iÒu kiÖn , võa lµ gi¶i ph¸p kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña viÖc khuyÕn khÝch vµ thóc ®Èy xuÊt khÈu ë níc ta hiÖn nay. Thùc tr¹ng cña kÕt cÊu h¹ tÇng s¶n xuÊt vµ x· héi ë níc ta cßn rÊt thÊp kÐm. Do vËy, nÕu thiÕu hoÆc ®Çu t kh«ng t¬ng xøng th× tÊt yÕu sÏ ¶nh hëng ®Õn dung lîng thÞ trêng, ®Õn kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. Trong ®iÒu kiÖn nguån vèn trong níc cßn cã h¹n, cÇn ph¶i sö dông tæng hîp søc m¹nh trong níc vµ quèc tÕ th«ng qua nhiÒu h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt kh¸c nhau ®Ó n©ng cÊp, më réng x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô c¸c nhu cÇu kh¸c cña d©n c vµ thay ®æi bé mÆt ®Êt níc. II. C¸c ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn xuÊt khÈu ë c«ng ty donImex. 1. Ph¬ng híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty trong thêi gian tíi. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m qua.XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng tæ chøc cña C«ng ty còng nh bèi c¶nh chung cña ®Êt níc vµ thÕ giíi. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu §ång Nai ®ang chñ tr¬ng tiÕn hµnh chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp Nhµ níc sang C«ng ty cæ phÇn. §©y lµ chñ tr¬ng lín phï hîp víi t×nh h×nh chung cña x· héi vµ còng phï hîp víi môc tiªu ®æi míi vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChuyÓn sang h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn hãa, ngoµi chøc n¨ng kinh doanh xuÊt khÈu tæng hîp, C«ng ty sÏ më réng thªm lÜnh vùc kinh doanh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp ®Þa èc vµ tæ chøc c¸c c¬ së gia c«ng chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu. Môc tiªu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong ba n¨m 2001, 2002, 2003 ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸c chØ tiªu cho ë b¶ng sau: B¶ng 6 : ChØ tiªu kinh tÕ 2000 - 2003 ChØ tiªu n¨m 1. Vèn ®iÒu lÖ 2. Doanh thu 3. Tæng chi phÝ 4. Lîi nhuËn tríc thuÕ 5. Lîi nhuËn sau thuÕ 6. Nép ng©n s¸ch Nhµ níc 7.Tû suÊt lîi nhuËn/vèn ®iÒu lÖ §¬n vÞ N¨m N¨m N¨m N¨m tÝnh 2000 2001 2002 2003 Tr.®ång 14.160 14.160 14.160 14.160 Tû ®ång 576,834 590,241 610,769 650,372 Tû ®ång 572,226 594,804 604,696 643,993 Tû ®ång 4,609 5,437 6,073 6,379 Tû ®ång 2,129638 2,371426 2,542627 2,719324 Tû ®ång 13,194531 14,728936 16,021579 17,452369 % 32,54 38,397 42,888 45,05 §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu nãi trªn, C«ng ty DONIMEX tiÕp tôc ®Þnh híng ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng xuÊt khÈu trªn c¬ së kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu cña c¸c n¨m qua, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i. Nh»m ®¹t ®îc nh÷ng hiÖu qu¶ xuÊt khÈu cao, C«ng ty x¸c ®Þnh ph¬ng híng ph¸t triÓn xuÊt khÈu sau: * Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô. T¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c cïng víi b¹n hµng, t¹o lËp uy tÝn trong kinh doanh xuÊt khÈu. * N©ng cao hiÖu qu¶ nguån hµng xuÊt khÈu, më réng danh môc mÆt hµng xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. C¶i biÕn c¬ cÊu hµng hãa theo híng tiªn tiÕn. * N©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ nghiÖp vô giao dÞch vµ ®µm ph¸n, ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång. Môc tiªu xuÊt khÈu n¨m 2001 ph¶i ®¹t ®îc chØ tiªu kÕ ho¹ch sau: - Doanh sè b¸n: 41,6837 triÖu USD - Gi¸ vèn hµng b¸n: 41,2997 triÖu USD. - L·i gép: 0,384 triÖu USD. 2. C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty trong thêi gian tíi. * Ho¹t ®éng thÞ trêng: Theo nh ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ mÆt hµng cña C«ng ty, trong nh÷ng n¨m tríc m¾t C«ng ty cÇn tËp trung khai th¸c c¸c thÞ trêng sau: - ThÞ trêng ASEAN vµ §«ng B¾c ¸. §©y lµ thÞ trêng réng lín cã nhiÒu tiÒm n¨ng xuÊt khÈu. C«ng ty ®· cã mèi quan hÖ l©u dµi víi c¸c b¹n hµng ë níc nµy. Trong nh÷ng n¨m tíi, ¶nh háng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ nªn c¸c b¹n cã thÓ gÆp nhiÒu khã kh¨n, v× vËy ph¬ng ch©m kinh doanh lµ tiÕp tôc cñng cè vµ duy tr× c¸c mèi quan hÖ truyÒn thèng nµy.
- Xem thêm -